0

ĐỀ tài 4 PHÁP NHÂN CHỦ THỂ của QUAN hệ PHÁP LUẬT dân sự

30 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 06:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH  BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG ĐỀ TÀI 4 PHÁP NHÂN CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ LỚP CC03 NHÓM 16 HK 211 NGÀ[.]   TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH  BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG ĐỀ TÀI: PHÁP NHÂN CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ  LỚP: CC03 NHÓM: 16 HK: 211 NGÀY NỘP: 27/09/2021 Giảng viên hướng dẫn: CAO HỒNG QUÂN Thành phố Hồ Chí Minh – 2021   BÁO CÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CỦA TỪNG THÀNH VIÊN NHÓM 16 STT Họ tên Lê Anh Đạt Nguyễn Đình MSSV Nhiệm vụ 2052938 Phần nội dung tiểu luận: từ đầu đến 1.2.2 Chương I 2052233 Quốc Đạt Qúi Đạt Phần nội dung tiểu luận: từ 1.2.3 đến hết Chương I 2052949 Phần mở đầu tiểu luận 2.1.1 – 2.1.2 Chương II Kết Chữ ký Hoàn thành Đạt Hoàn thành Đạt Hoàn thành Đạt Hoàn thành Đức Hoàn thành Đăng Phần nội dung tiểu luận: Phạm Nguyễn 1952658 Đại Đức 2.2 Chương II, thu thập ý kiến thành viên để rút quan điểm chung nhóm Trần Phạm Minh Đăng 2052070 Tổng hợp thành viên, làm bìa, Chương III  phần kết luận tiểu luận NHĨM TRƯỞNG (Thơng tin liên hệ: 0912816466 –  dang.tranbeduahau@hcmut.edu.vn) (Trần Phạm Minh Đăng – Ký tên: Đăng)   MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP NHÂN –  CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ  1.1 Khái niệm phân loại pháp nhân theo pháp luật dân Việt Nam 1.1.1 Khái niệm pháp nhân .3 1.1.2 Phân loại pháp nhân 1.2 Các điều kiện để tổ chức công nhận pháp nhân 1.2.1 Được thành lập theo quy định Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan 1.2.2 Có cấu tổ chức theo quy định Điều 83 Bộ luật Dân sự  1.2.3 Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản 1.2.4 Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập 11 1.3 Năng lực chủ thể pháp nhân số vấn đề yếu tố lý lịch pháp nhân 12 1.3.1 Năng lực chủ thể pháp nhân 12 1.3.2 Một số vấn đề yếu tố lý lịch pháp nhân .13 CHƯƠNG II THỰC TIỄN XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH PHÁP NHÂN TRONG TRANH CHẤP THỰC TẾ 15 2.1 Vấn đề pháp lý pháp sinh vụ việc quan điểm cấp Tòa án 15 2.1.1 Vấn đề pháp lý pháp sinh vụ việc .15 2.1.2 Quan điểm cấp Toà án xét xử vụ việc .15 2.2 Quan điểm nhóm nghiên cứu tranh chấp kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hành 16 2.2.1 Quan điểm nhóm nghiên cứu tranh chấp 16 2.2.2 Bất cập kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hành 17   CHƯƠNG III VẬN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỊNH PHÁP NHÂN – CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ  .19 3.1 Vận dụng chế định .19 3.2 Đánh giá ý nghĩa chế định 22 PHẦN KẾT LUẬN .24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26   PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đề tài thuộc lĩnh vực luật dân sự, đối tượng pháp nhân – chủ thể quan hệ pháp luật dân Thể chế hóa đầy đủ, đồng thời tăng cường biện pháp để công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm tốt quyền người, quyền công dân lĩnh vực đời sống dân sự, tư tưởng, nguyên tắc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa quyền sở hữu, quyền tự kinh doanh, quyền bình đẳng chủ thể thuộc hình thức sở hữu thành phần kinh tế ghi nhận trong Nghị Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị số 48-NQ/TW, Nghị số 49 NQ/TW Bộ Chính trị đặc biệt Hiến Pháp năm 2013 - Vị trí tầm quan trọng: Thứ nhất , chế định pháp nhân xây dựng BLDS 2015 góp phần với chế định khác Bộ luật thể tư tưởng đạo xây dựng Bộ luật Dân (sửa đổi) Chính phủ (Bộ Tư Pháp, 2014, tr – 8) Thứ hai , chế định pháp nhân cụ thể hóa theo hướng hợp lý hơn, phù hợp với quy định pháp luật liên quan - Thực tốt đề tài đóng vai trò đặc biệt việc bảo đảm ổn định  phát triển nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Vậy nên, nhóm 16 thực việc nghiên cứu đề tài “Pháp nhân – chủ thể quan hệ pháp luật dân sự” cho tập lớn chương trình học mơn Pháp luật Việt  Nam Đại cương Nhiệm vụ đề tài    Một là, làm rõ lý luận chế định pháp nhân – chủ thể quan hệ pháp luật dân Trong đó, nhóm tác giả nghiên cứu vấn đề khái niệm; điều kiện để tổ chức công nhận pháp nhân; lực chủ thể (NLCT) pháp nhân việc thành lập, chấm dứt hoạt động pháp nhân  Hai là, tập trung phân tích, đánh giá tiêu chí để cơng nhận tổ chức có tư cách  pháp nhân pháp luật dân Việt Nam  Ba là, nghiên cứu tình từ thực tiễn Tồ án để nhận diện tổ chức có tư cách pháp nhân thực tế, phát bất cập quy định pháp luật thực tiễn  Bốn là, kiến nghị hoàn thiện pháp luật chế định pháp nhân quan hệ dân Đối tượng nghiên cứu: Đề tài thực nghiên cứu chủ thể quan hệ pháp luật dân lĩnh vực khoa học pháp lý Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Việt Nam - Thời gian: -  Nghiên cứu dựa Bộ luật Dân năm 2015 Bố cục tổng quát đề tài: Gồm chương: Chương I : Những vấn đề chung pháp nhân - chủ thể quan hệ pháp luật dân Chương II : Thực tiễn xác định tư cách pháp nhân tranh chấp thực tế Chương III : Vận dụng đánh giá chế định pháp nhân – chủ thể quan hệ pháp luật dân   PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP NHÂN –  CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ  1.1 Khái niệm phân loại pháp nhân theo pháp luật dân Việt Nam 1.1.1 Khái niệm pháp nhân1 Theo cách hiểu thông thường, “ pháp nhân” là chủ thể tham gia vào quan hệ dân – kinh tế thường xuyên phổ biến Về pháp nhân có nhiều lý luận quan điểm cho rằng: “Pháp nhân chủ thể giả tạo” song hành có quan điểm cho rằng: “Pháp nhân chủ thể thực sự” … quan trọng pháp thực thể đồn hội có biểu tương tự thể nhân… Pháp nhân tạo thành từ Pháp (trong Pháp luật) Nhân (trong nhân cách người) Pháp nhân tổ chức thừa nhận có nhân cách người, tức có đầy đủ đời sống Pháp lý tham gia vào mối quan hệ pháp luật giống người Theo Điều 74 Bộ luật dân 2015: Một tổ chức cơng nhận pháp nhân có đủ điều kiện sau đây:2 - Được thành lập theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan; - Có cấu tổ chức theo quy định điều 83 Bộ luật này; - Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản mình; -  Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập  [Chương 04_ Pháp nhân (Điều 74 - Điều 96) - Bộ luật dân (2015).html ],  11/9/2021  [https://lawkey.vn/phap-nhan-la-gi/], 11/9/2021     Mọi cá nhân, pháp nhân có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật khác có quy định Ưu điểm Điều 74: pháp nhân tham gia quan hệ dân với tư cách riêng, có quyền nghĩa vụ dân pháp luật quy định đồng thời pháp nhân có thê trở thành nguyên đơn bị đơn trước tòa quan hệ tố tụng dân Ví dụ: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sau gây cố môi trường nghiêm trọng vùng biển miền Trung bị khởi kiện, cơng ty bị đơn vụ việc cá nhân hay tổ chức khác công ty  Nhược điểm Điều 74: trường hợp doanh nghiệp tư nhân khơng coi pháp nhân vì: doanh nghiệp tư nhân thành lập theo quy định pháp luật, có quan điều hành nhân danh tham gia quan hệ pháp luật dân cách độc lập; nhiên tài sản doanh nghiệp tư nhân lại gắn liền với cá nhân (tức ông chủ doanh nghiệp) tài sản độc lập với pháp nhân 1.1.2 Phân loại pháp nhân3 a Phân loại theo BLDS 2015 Theo Bộ luật dân 2015, Pháp nhân chia làm hai loại: (i) Pháp nhân thương mại: - Pháp nhân thương mại pháp nhân có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lợi nhuận chia cho thành viên  Đây coi điều kiên tiên để định xem Pháp nhân có phải  pháp nhân thương mại hay không - Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác  [Các quan Pháp nhân.html ], 11/9/2021   -  Nếu dựa vào chủ sở hữu vốn doanh nghiệp doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước  Nếu dựa vào quốc tịch gồm doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp nước ngồi Dựa vào loại hình doanh nghiệp bao gồm: cơng ty cổ  phần, cơng ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh Các tổ chức kinh tế khác hiểu tổ chức khơng phải doanh nghiệp hoạt động nhằm tìm kiếm lợi nhuận - Việc thành lập, hoạt động chấm dứt pháp nhân thương mại thực theo quy định Bộ luật này, Luật doanh nghiệp quy định khác Pháp luật có liên quan (ii) - Pháp nhân phi thương mại: Pháp nhân phi thương mại pháp nhân khơng có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận; có lợi nhuận không phân chia cho thành viên   Đây coi điều kiện tiên để định xem pháp nhân có phải pháp nhân phi thương mại hay không - Pháp nhân phi thương mại bao gồm quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội tổ chức phi thương mại khác - Bởi quan nhà nước phận cấu thành máy nhà nước, nhân danh nhà nước thực thi quyền lực nhà nước Đơn vị vũ trang nhân dân gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Dân quân tự vệ tổ chức trị tổ chức mà thành viên hoạt động với khuynh hướng trị định Tổ chức trị - xã hội tổ chức mang màu sắc trị với vai trị đại diện tầng lớp xã hội hoạt động nhà nước đóng vai trị quan trọng hệ thống trị, quyền nhân dân (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,   Cơng đồn, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam) Tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp kể đến Hội Luật gia Việt Nam Tổ chức xã hội ví dụ Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Tổ chức xã hội nghề nghiệp ví dụ Đồn Luật sư, Trọng tài kinh tế, … - Việc thành lập, hoạt động chấm dứt pháp nhân phi thương mại thực theo quy định Bộ luật này, luật tổ chức máy nhà nước quy định khác pháp luật có liên quan Ý nghĩa việc phân loại pháp nhân: Khi phân loại pháp nhân, nhà nước có cách điều luật khác để áp dụng lên pháp nhân tương ứng Qua dễ dàng theo dõi giúp cho xã hội trở nên không bị rối loạn xảy mâu thuẫn (iii)  Phân loại theo tiêu chí thủ tục thành lập, nguồn thu mục đích hoạt động – có pháp nhân cơng pháp pháp nhân tư pháp - Pháp nhân công pháp hiểu Nhà nước, quan Nhà nước đơn vị vũ trang Pháp nhân công pháp chia làm quan chính:  Cơ quan hành Nhà nước có thẩm quyền chun mơn, quan kiểm sát quan xét xử, đơn vị vũ trang tổ chức điều hành theo chế độ thủ trưởng: người đứng đầu quan người thay mặt quan để xác lập thực giao dịch với người thứ ba  Cơ quan quyền lực quản lý Nhà nước có thẩm quyền chung điều hành theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể Trong quan hệ với chủ thể khác quan hệ pháp luật, quan đại diện  bởi người đứng đầu gọi Chủ tịch Riêng Thủ tướng phủ Chủ tịch nước quan đặc biệt: thân quan Chủ tịch nước, Thủ tướng phủ cá nhân Chủ tịch nước, Thủ tướng  phủ hồn tồn đồng   - Thứ nhất , bảo đảm cho pháp nhân có tư cách pháp lý độc lập để hoạt động bảo đảm có tư cách chủ thể đầy địa vị pháp lý bình đẳng pháp nhân trường hợp -  Thứ hai, bảo vệ quyền lợi pháp nhân xã hội, nâng cao trách nhiệm pháp nhân hoạt động mình, ngăn ngừa trường hợp làm ăn  bát mạo danh núp bóng cá nhân tổ chức, quan nhà nước có ảnh hưởng đến chuộc lợi, không phép mạo danh pháp nhân thân pháp nhân không lấy danh nghĩa người khác để hoạt động - Thứ ba, cá biệt hóa trách nhiệm pháp nhân đồng thời sở để  pháp lý, tòa án bên đương thân pháp nhân xác định đắn chủ quan hệ pháp luật nội dung tố tụng pháp nhân việc giải tranh chấp liên quan 1.3 Năng lực chủ thể pháp nhân số vấn đề yếu tố lý lịch pháp nhân 1.3.1 Năng lực chủ thể pháp nhân9 Bao gồm lực pháp luật dân lực hành vi dân  Năng lực pháp luật dân pháp nhân (Điều 86 Bộ luật dân 2015) khả pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân Năng lực pháp luật dân pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác Năng lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm quan nhà nước có thẩm quyền thành lập cho phép thành lập; pháp nhân phải đăng ký hoạt động lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký Năng lực pháp luật dân pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân  [https://lawkey.vn/phap-nhan-la-gi/], 11/9/2021 12    Năng lực hành vi dân pháp nhân khả pháp nhân thông qua người đại diện theo pháp luật pháp nhân xác lập, thực quyền dân nghĩa vụ dân Năng lực hành vi dân pháp nhân xác định dựa yếu tố: thứ yếu tố ý chí, thứ hai yếu tố hoạt động pháp nhân  Năng lực hành vi dân pháp nhân phát sinh, chấm dứt đồng thời với lực pháp luật dân pháp nhân  Năng lực chủ thể pháp nhân khả cho phép pháp nhân khả tự có pháp nhân để pháp nhân trở thành chủ thể độc lập tham gia quan hệ  pháp luật Năng lực chủ thể cá nhân thuộc tính nhân thân chủ thể khơng thể dịch chuyển cho chủ thể khác Nó xuất từ người sinh người chết   Và lực chủ thể pháp nhân có đặc biệt so với lực chủ thể cá nhân:10 Pháp nhân Cá nhân  Năng lực - Có từ thành lập - Có từ sinh  pháp luật - Chấm dứt pháp nhân không - Chấm dứt chết (chỉ hạn chế tồn pháp luật có quy định) - Xác định định thành lập, điều lệ pháp nhân - Xác định văn  pháp luật - Như cá nhân - Phụ thuộc vào pháp nhân 10  [https://thukyphaply.com/so-sanh-nang-luc-chu-the-phap-nhan-va-nang-luc-chu-theca-nhan/ ], 12/9/2021 13    Năng lực hành vi - Khả hoạt động - Khả thực hành vi - Phụ thuộc vào lực pháp - Phụ thuộc vào mức độ nhận luật pháp nhân thức, trưởng thành cá nhân - Có đồng thời với lực  pháp luật - Chỉ có đạt độ tuổi định - Có thể khơng cịn cá nhân - Chỉ khơng cịn pháp nhân sống chấm dứt tồn 1.3.2 Một số vấn đề yếu tố lý lịch pháp nhân Điều 78, Tên gọi pháp nhân có yêu cầu: (1) Pháp nhân phải có tên gọi tiếng Việt (2) Tên gọi pháp nhân phải thể rõ loại hình tổ chức pháp nhân  phân biệt với pháp nhân khác lĩnh vực hoạt động (3) Pháp nhân phải sử dụng tên gọi giao dịch dân (4) Tên gọi pháp nhân pháp luật công nhận bảo vệ Điều 79, Trụ sở pháp nhân nơi đặt quan điều hành pháp nhân Trường hợp thay đổi trụ sở pháp nhân phải công bố công khai Địa liên lạc pháp nhân địa trụ sở pháp nhân Pháp nhân chọn nơi khác làm địa liên lạc Điều 80, Pháp nhân thành lập theo pháp luật Việt Nam pháp nhân Việt Nam Điều 81, Tài sản pháp nhân bao gồm vốn góp chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên pháp nhân tài sản khác mà pháp nhân xác lập quyền sở hữu theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan 14   Điều 84, Chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị phụ thuộc pháp nhân,  pháp nhân.11 Chi nhánh, văn phịng đại diện khơng có tư cách pháp nhân Bởi theo Điều 84 BLDS 2015, chi nhánh đơn vị phụ thuộc pháp nhân, khơng có tư cách pháp nhân chi nhánh có nhiệm vụ thực toàn phần chức pháp nhân CHƯƠNG II THỰC TIỄN XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH PHÁP NHÂN TRONG TRANH CHẤP THỰC TẾ 2.1 Vấn đề pháp lý pháp sinh vụ việc quan điểm cấp Tòa án 2.1.1 Vấn đề pháp lý pháp sinh vụ việc - Đây án cấp xét xử phúc thẩm Cụ thể TAND TP HCM - Yêu cầu nguyên đơn có liên quan phần đến nội dung tập lớn Vì theo luật Cơ quan đại diện có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng - Bộ luật Dân năm 2015 điều chỉnh tranh chấp - Những vấn đề pháp lý phát sinh tranh chấp bao gồm: làm rõ tư cách pháp nhân, vấn đề Pháp lý liên quan đến trách nhiệm, chức năng, vai trò bên trước sau Văn phịng Bộ Tài ngun Mơi trường TP.HCM đổi tên thành Cơ quan đại diện Bộ TN&MT TP.HCM (gọi tắt quan đại diện) 2.1.2 Quan điểm cấp Toà án xét xử vụ việc  Phiên tòa sơ thẩm: 11  [https://luatlongphan.vn/chi-nhanh-co-tu-cach-phap-nhan-khong] 14/9/2021 15   - TAND Quận TP HCM xác định Cơ quan bị đơn Cơ quan có tư cách pháp nhân - TAND Quận TP HCM chấp nhận yêu cầu ông Hùng, hủy định cho việc, buộc Cơ quan đại diện bồi thường khoản ơng Hùng u cầu  Phiên tịa phúc thẩm: - Phía Viện kiểm sát nhân dân cho việc Tồ án nhân dân Quận xác định tư cách  bị đơn sai tố tụng, thay vào bị đơn vụ kiện phải xác định Bộ TN&MT Cơ quan đại diện (khơng có tư cách pháp nhân) - Phía Toà án nhân dân TP.HCM, xét định Bộ trưởng Bộ TN&MT Cơ  quan đại diện Bộ TP.HCM có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức sau: Là tổ chức giúp việc cho trưởng, theo dõi tổng hợp tình hình thực nhiệm vụ lĩnh vực thuộc phạm vi Bộ địa bàn tỉnh, thành phía  Nam; thực số nhiệm vụ theo chương trình công tác Bộ địa bàn giao phụ trách; phối hợp với quan đơn vị thuộc Bộ thực công tác chuyên môn giao; làm chủ đầu tư dự án xây dựng Bộ tỉnh phía Nam phụ trách; lập dự toán tổ chức thực dự toán, toán thu chi ngân sách theo định Nhà nước phân cấp Bộ; quản lý cán bộ, công chức, người lao động, tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân cấp Bộ - Từ đó, Tịa án cấp phúc thẩm nhận định Cơ quan đại diện đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cơ quan đại diện hạch toán báo sổ thực dự toán, toán phải theo phân cấp Bộ, phụ thuộc theo phân bổ ngân sách Nhà nước phân cấp Bộ, quan hạch toán độc lập Mặc dù định Bộ trưởng Bộ TN&MT có nội dung: “Cơ quan đại diện có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng” quan phải hạch toán báo sổ Do vậy, quan có tư cách pháp nhân khơng đầy đủ, đơn vị phụ thuộc vào  pháp nhân Bộ TN&MT 16 ... nhân số vấn đề yếu tố lý lịch pháp nhân 1.3.1 Năng lực chủ thể pháp nhân9 Bao gồm lực pháp luật dân lực hành vi dân  Năng lực pháp luật dân pháp nhân (Điều 86 Bộ luật dân 2015) khả pháp nhân có quyền,... động pháp nhân  Năng lực hành vi dân pháp nhân phát sinh, chấm dứt đồng thời với lực pháp luật dân pháp nhân  Năng lực chủ thể pháp nhân khả cho phép pháp nhân khả tự có pháp nhân để pháp nhân. .. vấn đề chung pháp nhân - chủ thể quan hệ pháp luật dân Chương II : Thực tiễn xác định tư cách pháp nhân tranh chấp thực tế Chương III : Vận dụng đánh giá chế định pháp nhân – chủ thể quan hệ pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ tài 4 PHÁP NHÂN CHỦ THỂ của QUAN hệ PHÁP LUẬT dân sự,