0

tiểu luận cao học, Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường.

13 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 00:48

LỜI NÓI ĐẦU Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai mặt của vấn đề thì cơ chế thị trường bên cạnh những mặt được thì cũng còn những mặt chưa được : Một trong những mặt chưa được đó là những mặt đó là tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng tăng, vấn đề xã hội mà gần như không có trong nền kinh tế bao cấp.Đất nước muốn phát triển thì phải đi lên từ lao động, mà sinh viên là lực lượng lao động trẻ, năng động, dồi dào và được đào tạo. Vì vậy đây là nguồn nhân lực rất quan trọng cần được sử dụng một cách hợp lý hiệu quả. Tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vấn đề này nguyên nhân do đâu, phải chăng là: Trình độ của sinh viên không đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của công việc, do chất lượng đào tạo thấp của các trường đại học,cao đẳng ?Do lượng cung lớn hơn cầu về nguồn lao động ?Do chính sách của nhà nước chưa hợp lý trong việc sử dụng lao động ?Do sự chủ quan của sinh viên không muốn công tác tại những vùng xa, khó khăn ? Vấn đề này được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau vì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Điều này xảy ra là vì về mặt nhận thức chủ thể chưa nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phía nhất định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đthất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường. Phần nội dung của bài tiểu luận sẽ gồm các mục sau : LỜI NĨI ĐẦU Từ ngày đất nước ta có đổi kinh tế , chuyển từ kinh tế t ập trung sang chế thị trường nhiều thành phần, tự hoạch động hạch toán nên đ ất nước có nhiều thay đổi Sự thay đổi mang lại cho đất nước nhiều thành tựu kinh tế xã hội Nhưng xét đến tính hai m ặt c v ấn đ ề chế thị trường bên cạnh mặt cịn mặt chưa : Một mặt chưa mặt tình tr ạng sinh viên trường thất nghiệp ngày tăng, vấn đề xã hội mà gần kinh tế bao cấp Đất nước muốn phát triển phải lên từ lao động, mà sinh viên l ực lượng lao động trẻ, động, dồi đào tạo Vì ngu ồn nhân lực quan trọng cần sử dụng cách hợp lý hiệu Tình trạng sinh viên thất nghiệp ảnh hưởng nhiều đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội đất nước Vấn đề nguyên nhân đâu, phải là: - Trình độ sinh viên khơng đáp ứng yêu cầu ngày cao c công việc, chất lượng đào tạo thấp trường đại học,cao đẳng ? - Do lượng cung lớn cầu nguồn lao động ? - Do sách nhà nước chưa hợp lý việc sử dụng lao động ? - Do chủ quan sinh viên khơng muốn cơng tác vùng xa, khó khăn ? Vấn đề nhìn nhận nhiều góc độ khác người có quan điểm khác Điều xảy v ề m ặt nh ận th ức ch ủ th ể ch ưa nhìn nhận vấn đề cách tồn diện, tổng thể mà nhìn phía định.Do tiểu luận em "Vận dụng quan điểm toàn diện triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân c v ấn đth ất nghi ệp c sinh viên sau trường" Phần nội dung tiểu luận gồm mục sau : Chương I : Phần nội dung I Quan điểm toàn diện triết học Mác _ Lê Nin II Thực trạng vấn đề sinh viên trường thất nghiệp III Nguyên nhân vấn đề Chương II : Kết luận số giải pháp Trong lần viết tiểu luận em chắn cịn nhiều khiếm khuyết Em kính mong nhận nhiều ý kiến phê bình thầy giáo đ ể em hồn thiện tốt lần viết sau Em xin chân thành c ảm ơn giúp đỡ thầy cô giáo khoa giúp em hoàn thành tốt ti ểu luận Chương I : Phần nội dung I Quan điểm toàn diện triết học Mac _ Lê Nin Trong tồn giới quanh ta, vật tượng có mối liên hệ tác động qua lại với không tách rời nhau, cô lập Như biết “ Quan điểm toàn diện” quan điểm đ ược rút t nguyên lý mối liên hệ phổ biến Muốn nhận thức hoạt động thực tiễn đối tượng phải tính đến mối liên hệ tồn đối tượng, đề phòng kh ắc ph ục quan điểm phiến diện Mối liên hệ vật , tượng m ối liên h ệ c b ản thân th ế gi ới vật chất, không quy định tồn độc lập v ới ý th ức Trên th ế gi ới có nhiều mối liên hệ chẳng hạn mối liên h ệ gi ữa s ự v ật hi ện tượng vật chất, vật chất tinh thần Các mối liên h ệ đ ều s ự ph ản ánh tác động qua lại, phản ánh quy định lẫn gi ữa s ự v ật hi ện tượng giới khách quan Khơng có vậy, mối liên hệ cịn có tính nhiều vẻ ( đa dạng) + Mối liên hệ bên bên + Mối liên hệ không + Mối liên hệ chủ yếu thứ yếu + Mối liên hệ trực tiếp gián tiếp giới mối liên hệ, mối liên hệ bên t ức s ự tác đ ộng l ẫn vật, mối liên hệ bên tức tác động qua lại lẫn mặt, yếu tố, phận bên vật Có mối liên hệ thuộc chất vật, đóng vai trị định, cịn mối liên h ệ khơng c đóng vai trị phụ thuộc, khơng quan trọng Đơi lại có mối liên hệ chủ yếu thứ yếu cịn có mối liên hệ trực tiếp hai nhiều vật tượng, có mối liên hệ gián tiếp có s ự vật hi ện t ượng tác động lẫn thông qua nhiều khâu trung gian Khi nghiên cứu tượng khách quan, phân chia mối liên hệ thành loại tuỳ theo tính ch ất đ ơn gi ản hay ph ức t ạp, phạm vi rộng hay hẹp, vai trò trực tiếp hay gián ti ếp, nghiên c ứu sâu hay s qua… Phân chia mối liên hệ phải phụ thuộc vào việc nghiên c ứu c ụ th ể biến đổi phát triển chúng Hay nói khác đi, xem xét v ật ph ải có quan điểm tồn diện tức nhìn nhận việc, vấn đề góc cạnh, phương diện Theo Lê _ Nin “Muốn thực hiểu s ự v ật c ần ph ải nhìn bao quát nghiên cứu tất mối quan hệ quan h ệ gián ti ếp c s ự v ật đó” Chúng ta khơng thể làm điều cách hồn tồn đ ầy đ ủ, nh ưng s ự v ật cần thiết phải xét đến tất mặt đề phòng cho khỏi phạm phải sai lầm cứng nhắc” ( Lê Nin toàn tập – NXB tiến bộ) Khi xem xét vật tượng ln phải ý đến quan điểm tồn di ện tức xem xét vật, tượng phải nghiên cứu m ọi m ối liên h ệ s ự tác động qua lại chúng, tác động qua lại yếu tố, kể khâu trung gian, gián tiếp cấu thành vật đó, phải đặt khơng gian, th ời gian cụ thể, nghiên cứu trình phát triển từ khứ, dự đoán cho tương lai Thế xem xét tồn diện khơng có nghĩa xem xét tràn lan mà ph ải xem xét yếu tố cụ thể có tính chọn lọc Có m ới thực nắm chất vật Và nghiên cứu xã hội c ần đ ến quan ểm tồn di ện mối quan hệ xã hội không cô lập nhau, tách rời mà trái l ại chúng đan xen tác động qua lại với Tình trạng sinh viên trường thất nghiệp m ột v ấn đ ề xã h ội mà nguyên nhân gây tập hợp nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng đến Chính vậy, tiểu luận em dùng quan điểm toàn diện triết học Mác – Lê Nin để phân tích tình trạng II Thực trạng thất nghiệp sinh viên sau thất nghi ệp trường Từ đất nước ta có sách mở cửa giao lưu hợp tác v ới n ước khu vực nước giới, kinh tế chuy ển sang n ền kinh t ế nhiều thành phần tự cạnh tranh phát triển phát huy nhiều m ặt tích c ực Mặt tích cực đáng ý cố gắng vươn lên lớp niên để đáp ứng u cầu, địi hỏi công việc.Sự mở rộng phát triển kinh tế thị trường thực mang lại hội việc làm cho sinh viên có kh ả năng, có lực, linh hoạt Nhưng sinh viên tr ường đ ều có vi ệc làm vấn đề quan tâm xã hội Căn vào điều tra GD- ĐT “năm 2000 nước có 126 trường đại học, cao đẳng với 73000 sinh viên qui tốt nghiệp đến năm học 2001-2003 có 157 trường đại học, cao đẳng với gần 12200 sinh viên tr ường’’(nguồn tin mạng Internet) Kết cho thấy tỷ lệ chung sinh viên có việc làm sau trường 72,47%, khối kĩ thuật cơng nghi ệp chi ếm 79,43% nông lâm ngư chiếm 71,55%, kinh tế luật chiếm 74,8%, sư phạm chiếm 81,5% (báo tiền phong số 115 ngày 24-3-2002) Và theo số liệu c vi ện kinh t ế phát triển sinh viên khối kinh tế trường năm 2002 thất nghiệp 87% ho ặc làm việc trái nghề Bên cạnh sinh viên có đủ yêu c ầu mà nhà ển d ụng địi h ỏi người có người thân, xin việc hộ số cịn lại phải ch ật v ật ch ạy chạy lại với trung tâm giới thiệu việc làm Cũng phải nói thêm dựa vào khan việc làm mà nhiều trung tâm gi ới thi ệu việc làm “ ma ” mọc lên vài ba bữa để thu tiền lệ phí, tiền mơi giới việc làm biến Hoặc số sinh viên trường chấp nhận làm trái nghề b ất c ứ ngh ề mi ễn có thu nhập Đó phía sinh viên, cịn phía nhà tuyển dụng h ọ v ẫn ‘ than’ thiếu lao động mà theo họ thiếu người có kinh nghiệm khả làm việc độc lập số yêu cầu khác Vậy nguyên nhân vấn đề đâu? III Nguyên nhân vấn đề Từ phía kinh tế- xã hội Trong năm nước ta cịn thực sách bao cấp khơng có hi ện tượng sinh viên trường thất nghiệp Phần lớn ngày sinh viên cịn s ố lượng trường đại học không nhiều chủ yếu sinh viên sau t ốt nghiệp thường nhà nước phân cơng tác Nhìn bề ngồi có th ể đ ủ vi ệc làm đơi vị trí xếp vào cho đủ vị trí, cho có hình thức, nhiều lúc ‘chơi dài ngày’ hết tháng nhận lương nhà nước Nhưng từ nhà nước có sách mở cửa kinh t ế nhà n ước chuy ển sang kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải tự lo cho mình, tự tính tốn “ lời ăn, lỗ chịu” khơng có bao cấp nhà nước vấn đề việc llàm thực trở nên bách Cũng từ cấu máy quan gọn nhẹ nhiều số lao động tuyển vào cân nhắc kỹ lưỡng theo khối lượng m ức đ ộ địi h ỏi c cơng việc Hiện nay, sau tốt nghiệp đa số sinh viên phải t ự tìm vi ệc cho ngoại trừ số trường thuộc nghành quân đội hay cơng an nghành chủ quản phân cơng cơng tác Ngày nay, thấy tượng sinh viên t ốt nghi ệp trường muốn trụ lại thành phố để làm việc kể sinh viên xuất thân lớn lên từ miền quê Họ chấp nhận lại thành phố để làm việc dù việc không với nghành đào tạo có thu nhập Như số nơi hải đảo, vùng sâu, vùng xa thiếu trầm trọng nguồn nhân l ực thành phố phải đương đầu với sức ép tình trạng thất nghiệp Đến ta thấy tính hai mặt kinh tế thị trường Một mặt tạo điều kiện cho thành phần kinh t ế có kh ả phát tri ển mạnh hơn, tạo cạnh tranh s ự cạnh tranh đ ộng l ực thúc đẩy kinh tế phát triển, lên Hơn kinh tế thị trường s ẽ làm cho m ọi người phải cố gắng nỗ lực để trang bị cho vốn kiến thức đ ầy đ ủ m ới tìm việc làm Nhưng mặt khác kinh tế thị trường có nh ững tác đ ộng không l ớn đến vấn đề xã hội việc gây thiếu thừa “ gi ả ”v ề l ực l ượng lao đ ộng, m ất cân đối nguồn lao động làm nẩy sinh số vấn đề tiêu cực việc làm Về phía đào tạo Tình trạng sinh viên trường khơng có vi ệc làm m ột ph ần có ngun nhân phía đào tạo Nhiều chương trình đào tạo cũ k ỹ, l ạc h ậu t n ội dung đến phương pháp giảng dậy Đôi học học chạy cịn vào th ực ti ễn hồn tồn học khơng có thực hành trang thi ết b ị ph ục v ụ cho việc giảng dậy, học tập khơng có khơng phát huy đ ược kh ả sáng tạo sinh viên Tại số nước giáo dục đại sinh viên sau học hết năm thứ làm việc quan theo ngành nghề đào tạo Phần đơng ngồi chương trình đào t ạo tr ường đ ại h ọc h ọ phải học thêm khố học ngồi ngoại ngữ tin học để đáp ứng yêu cầu cơng việc a Cơ cấu đào tạo Có thể nói cấu đào tạo nước ta l ạc h ậu ch ưa bám sát th ực tế Trong đất nước phát triển Việt Nam cần đến đ ội ngũ k ỹ sư kỹ thuật, công nghệ, xây dựng nguồn cung cấp nhân l ực t phía đào tạo lại chưa đáp ứng hết nhu cầu Trong sinh viên khối kinh tế dư thừa “ 90 % sinh viên khối kinh tế tr ường khơng có việc làm ” phần bên đào tạo nắm nhu cầu thực tế ngu ồn nhân lực, chưa thông tin đầy đủ cho sinh viên việc chọn nhóm ngành học, nhiều sinh viên chọn trường theo cảm tính khơng tính đến mục đích phục vụ tương lai khả xin việc làm sau b Chất lượng đào tạo Hiện chất lượng đào tạo thực tế cịn có khoảng cách q xa Những sinh viên học phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu công vi ệc Nguyên nhân phần học không đôi với hành, thiếu s v ật ch ất, trang thi ết bị phục vụ cho việc giảng dậy học tập có q xa so với thực tế công việc Phần khác xã hội ngày phát tri ển v ới t ốc đ ộ cao v ậy sản xuất thay đổi theo.Phương thức sản xuất thay đổi đào t ạo khơng bắt kịp thay đổi thường bị tụt hậu Khi khơng có cân bằng, đồng đào tạo thực t ế công việc làm cho sinh viên sau trường không đủ khả phục vụ cho công việc Họ cảm thấy lúng túng trước yêu cầu đơn vị sử dụng lao động Chính phát triển khoa học – k ỹ thu ật ngày cao nên công vi ệc địi hỏi đội ngũ người lao động phải có trình độ, lực Điều đòi hỏi ngành GD - ĐT phải phương pháp đào tạo mới, cải thiện chất l ượng đào t ạo đ ể bắt kịp phát triển thời đại Về phía sách nhà nước Bên cạnh nguyên nhân kinh tế, xã hội, đào t ạo nguyên nhân v ề sách nhà nước yếu tố đáng kể tác động đến vấn đề Trong năm gần đây, nhà nước có nhiều quan tâm đ ến nghiệp đào tạo nói chung đào tạo đại học nói riêng với khuyến khích để sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp; ví dụ sinh viên thu ộc kh ối s phạm miễn học phí Nhưng nhà nước chưa có sách hợp lí để khuyến khích tạo điều kiện cho sinh viên sau trường yên tâm công tác phát huy hết khả năng; chẳng hạn sách người cơng tác vùng sâu, vùng xa, hải đảo chưa hợp lí cho nên khơng thu hút sinh viên sau tr ường t ự nguy ện v ề công tác Vậy nên nhà nước cần có sách hợp tho ả đáng h ơn n ữa c ả mặt vật chất tinh thần để sinh viên sau trường s ẵn sàng có cơng tác nơi đâu để góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hố đổi đất nước 4/ Về phía thân gia đình đối tượng đào tạo Bên cạnh nguyên nhân nêu nguyên nhân từ phía thân sinh viên yếu tố gây tình tr ạng sinh viên th ất nghi ệp sau trường Chúng ta nhận thấy thực tế sinh viên tr ường đ ều muốn bám trụ lại thành phố để làm việc dù cơng vi ệc khơng ngành đào tạo chí cơng việc phổ thơng có thu nh ập Nhóm sinh viên xuất thân từ tỉnh lẻ thành phố học không mu ốn tr v ề quê hương để phục vụ, điều làm cho thành phố lớn Hà N ội, thành phố Hồ Chí Minh tải dân số sức ép nhu cầu vi ệc làm Tình hình gây ảnh hưởng xấu đến chủ trương phát triển kinh tế- xã hội miền núi ,nông thôn Đảng nhà nước Chương II/ Kết luận chung số kiến nghị giải pháp I/ Kết luận chung Qua việc phân tích nguyên nhân gây hi ện t ượng sinh viên th ất nghiệp sau trường việc vận dụng “quan điểm toàn di ện c tri ết h ọc Mác- Lênin” phần cho ta thấy góc cạnh v ấn đ ề m ặc dù ph ần phân tích khái quát Chúng ta nhận th r ằng tình tr ạng th ất nghiệp sinh viên sau trường khơng phải lỗi tồn ban ngành mà nhiều yếu tố tác động đến, nguyên nhân khách quan nh tình hình kinh tế xã hội, nguyên nhân chủ quan v ề h ệ th ống giáo d ục đào tạo,chính sách sử dụng đãi ngộ lao động chưa hợp lý tâm lý ch ủ quan phía thân sinh viên Nhưng dù nói thất nghi ệp ngày tăng ảnh hưởng khơng tốt đến tình hình phát triển kinh t ế xã h ội c đ ất nước Việt Nam, nước phát triển với dân số trẻ cần tài năng, nỗ lực đóng gópcủa lớp trẻ, chủ nhân tương lai đ ất n ước Vì để giải vấn đề khơng phải sớm chiều mà c ần ph ải có thời gian kết hợp từ nhiều phía Với tư cách m ột sinh viên băn khoăn lo lắng vấn đề xã hội nên ph ần gi ải pháp c ti ểu luận em xin phép đưa số giải pháp sau II Giải pháp Phát triển chiều sâu lẫn chiều rộng ngành nghề sản xuất – kinh doanh Với số dân gần 80 triệu người chắn s ẽ tăng nh ững năm t ới, lượng sinh viên trường nhiều việc làm v ấn đ ề c ấp bách xã hội Để tạo thêm cơng ăn việc làm khơng cịn cách khác phải mở rộng ngành nghề sản xuất – kinh doanh Muốn làm điều nhà nước cần có sách nhằm đẩy mạnh, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư, phát triển mở rộng sản xu ất tạo điều kiện thuận lợi mơi trường để họ hoạt động thuận tiện Bên cạnh nhà nước phải người đầu, chủ trương việc thực chương trình quốc gia khoa học – kỹ thuật đưa vào thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng suất lao động, nâng cao điều kiện sống cho người lao động Nếu sách đ ưa vào thực tiễn người lao động phải cố gắng để nâng cao trình độ chun mơn cho cơng việc đơn vị sử dụng có điều kiện để thu hút nhiều lực lượng lao động đào tạo với chất lượng cao 2.Về phía ngành đào GD - ĐT Đào tạo tảng, sở “ra lò” nh ững lao đ ộng có kĩ năng, có tay nghề, đào tạo cần phải đổi nâng cao chất lượng để tốt nghiệp sinh viên có khả đáp ưng nhu cầu ngày cao c công việc Bên cạnh nhà nước giáo dục cần có phối hợp để tính tốn để cân đối tỷ lệ hợp lý ngành nghề đào tạo, đáp ứng đ ược nhu c ầu thực tế, tránh tượng thừa thừa cịn thi ếu v ẫn c ứ thi ếu Nghành đào tạo có mối liên hệ với thị trường lao động để c ập nhập xu hướng nhu cầu để đào tạo cho phù hợp v ề ch ất l ượng nh số lượng 3.Về phía sách nhà nước Nhà nước người quản lý tầm vĩ mô nhà nước cần đưa sác hợp lý để thu hút tạo điều kiện cho sinh viên vào học nghành nghề kỹ thuật nghành mà đất nước đường công nghiệp hoá đại hoá ráat cần đến Cùng với việc vào học nhà nước nên có sách quan tâm đến người làm việc, công tác vùng xa, vùng khó khăn để động viên họ mặt vật chất tinh thần để họ yên tâm đem hết tâm huyết lực để phục vụ đất nước Nhà nước cần tạo hội để trường đào tạo có điều kiện tiếp c ận với thị trường lao động để biết đươc tình hình thực tế nh ững thay đ ổi khoa học – công nghệ ,các loại máy móc từ cập nhập cho sinh viên cách liên tục kịp thời thay đổi 4.Về phía sinh viên Hiện nhiều đói tượng chọn trường đại học khơng có s ự đ ịnh hướng cho khả đầu sau mà chọn nh “m ốt” v ới nghành “nổi” tài chính, ngân hàng, ưu vi ễn thơng …Đây tư tưởng tiêu cực có ảnh hưởng khơng tốt tới q trình phát triển kinh tế – xã hội gây tình trạng thừa thiếu bất hợp lý Và lại tâm lý hi ện c nhi ều bậc phụ huynh bắt buộc phải vào đại học Phải nói có đ ược t ấm đại học để nghề điều cần quan tr ọng Nh ưng cần biết đại học chưa phải đường để lập nghiệp Vì b ản thân đối tượng đào tạo bậc phụ huynh cần phải đánh giá lại cách nhìn nhận để chọn cho em hồn cảnh gia đình mà v ẫn có ích cho xã hội Những sinh viên trường cần có cách nhìn nh ận đắn việc chọn cho nơi làm việc Một môi trường với chuyên ngành đào tạo có lợi cho hai bên; người lao động làm tốt cơng việc mình, bên sử dụng lao động người có trình đ ộ chun mơn phù hợp, có lực làm việc.Sự kết hợp hài hoà h ợp lý s ẽ giúp cho công việc đạt hiệu cao TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Giáo trình triết học trường Đại Học Quản Lý – Kinh Doanh Hà 2/ Báo tiền phong số135 ngày 24-3- 2002 3/ Sách Lê Nin toàn tập – nhà xuất Tiến Bộ 4/ Tạp chí lao động xã hội tháng -2002 5/ Nguồn tin từ Internet : www.tinvan.com Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học, Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường.,