0

(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp

148 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 20:11

(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp(Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ******** PHẠM VĂN DŨNG ĐẶC ĐIỂM TRUYỆN NGẮN NGUYỄN MINH CHÂU SAU 1975 NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THI PHÁP CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC VIỆT NAM MÃ SỐ : 60 22 34 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học: PGS -TS PHẠM THÀNH HƯNG Hà Nội - 2010 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài 2.Lịch sử vấn đề 3 Mục đích nghiên cứu Đối tượng Phương pháp nghiên cứu 10 Cấu trúc luận văn 11 PHẦN NỘI DUNG 12 Chương I 12 QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN MINH CHÂU 1.Nguyễn Minh Châu - người mở đường tinh anh cho giai đoạn 12 văn học 1.1.Nguyễn Minh Châu - bút miền hậu phương - tiền 12 tuyến 1.2 Khát vọng đổi Nguyễn Minh Châu yêu cầu đổi 14 chung văn học thời đại 1.2.1 Đổi yêu cầu tất yếu Văn học Việt Nam sau năm 14 1975 1.2.2 Khát vọng đổi nhà văn Nguyễn Minh Châu 16 1.3 Sáng tác Nguyễn Minh Châu thời kỳ chống Mĩ 18 1.4 Những đột phá cảm đường đổi tư nghệ 18 thuật 1.4.1 Những quan niệm người 18 1.4.2 Từ ý thức người cộng đồng tới ý thức người cá nhân 22 1.4.3 Con người chủ thể lịch sử hay nạn nhân lịch sử với 25 khát vọng sống mưu cầu hạnh phúc Chương II 34 NGHỆ THUẬT KẾT CẤU VÀ XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG 2.1 Nghệ thuật tổ chức cốt truyện 34 2.1.1.Các kiểu cốt truyện truyện ngắn Nguyễn Minh Châu 34 2.1.1.1 Kết cấu kiện 34 2.1.1.2 Kết cấu tâm lý 35 2.1.1.3 Truyện khơng có cốt truyện 37 2.1.1.4 Phối hợp nhiều kiểu kết cấu cốt truyện 39 2.1.2 Tổ chức kiện 41 2.1.2.1.Tổ chức kiện 41 2.1.2.2 Tổ chức mối tương quan kiện 42 2.1.2.3 Cách xếp thành phần cốt truyện 49 2.2 Nghệ thuật xây dựng tình 53 2.2.1 Tình nghịch lý 54 2.2.2 Tình tâm lý 54 2.2.3 Tình ngẫu nhiên 57 2.3 Quan hệ nhân vật hoàn cảnh 58 2.3.1 Hệ thống nhân vật xây dựng quan hệ đối chiếu tương 59 phản 2.3.2 Hệ thống nhân vật xây dựng mối quan hệ bổ sung 65 2.3.3 Hệ thống nhân vật xây dựng mối quan hệ với nghịch 69 lý 2.3.3.1 Định nghĩa nghịch lí 69 2.3.3.2.Hệ thống nhân vật xây dựng mối quan hệ với 70 nghịch lí truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau năm 1975 2.3.4 Hệ thống nhân vật xây dựng mối quan hệ với biểu tượng 83 2.3.4.1 Số phận nhân vật phản chiếu qua biểu tượng 85 2.3.4.2 Nội tâm góc khuất tâm linh nhân vật biểu đạt qua biểu tượng 87 Chương III 91 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC KHÔNG GIAN - THỜI GIAN VÀ LỰA CHỌN GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT 3.1 Tổ chức không gian nghệ thuật 91 3.1.1 Tổ chức không gian đối lập 92 3.1.2 Tổ chức không gian tư tưởng, không gian tâm lý, không gian 97 văn hố thẫm mỹ 3.1.3 Tổ chức khơng gian đời thường mang ý nghĩa nhân sinh 101 3.1.4 Tổ chức khơng gian với nhiều hình thức biểu tượng 102 3.2 Tổ chức thời gian nghệ thuật 105 3.2.1 Tổ chức theo trình tự thời gian 106 3.2.1.1.Thời gian theo trật tự tuyến tính 106 3.2.1.2 Đảo trật tự thời gian 108 3.2.2 Tổ chức lớp thời gian 110 3.2.2.1 Tổ chức thời gian đồng 110 3.2.2.2.Tổ chức mối liên kết thời gian 112 3.2.3 Tổ chức thời gian ảo, thời gian viễn tưởng 115 3.2.4 Mở rộng thời gian nghệ thuật 117 3.3.Giọng điệu trần thuật 118 3.3.1.1.Các hình thức trần thuật 118 3.3.1.1.1 Trần thuật từ thứ ba 118 3.3.1.1.2.Trần thuật từ thứ 120 3.3.1.2 Cách tổ chức điểm nhìn trần thuật 123 3.3.1.2.1 Sử dụng điểm nhìn trần thuật 123 3.3.1.2.2 Phối hợp điểm nhìn 126 3.3.2 Tổ chức giọng điệu trần thuật 131 PHẦN KẾT LUẬN 138 1.Nghệ thật tổ chức hình tuợng có nhiều đặc sắc, cách tân 138 Nghệ thuật tổ chức cốt truyện cách tân so với truyền 139 thống Nghệ thuật trần thuật có bước vận động với cách tân cụ thể 140 MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài Đã hai mươi mốt năm nhà văn Nguyễn Minh Châu vĩnh biệt chúng ta, vĩnh biệt đời mà ơng nặng lịng u q Nhưng đời người - đời văn khắc khoải “ Một niềm tin pha lẫn lo âu ” người ơng cịn để lại dấu ấn khó phai nhạt lòng người yêu văn chương Sáng tác ông ghi nhận dấu son chói sáng đường đổi phát triển văn học Việt Nam đại Trước năm 1975 Nguyễn Minh Châu biết đến yêu mến qua trang viết thực kháng chiến hào hùng, mang đậm chất sử thi Tác phẩm ông xem bước tượng đài ngôn từ tráng lệ sức mạnh vẻ đẹp dân tộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại Trong tác phẩm ông, ý thức cộng đồng bao trùm tất cả, tình yêu Tổ quốc hệ quy chiếu cao để định giá quan hệ từ gia đình xã hội, tình cảm từ riêng chung người Trong hồn cảnh chiến tranh lúc cần đồng lòng, đồng chí cao độ Điều tất yếu lịch sử Hồ vào dịng chảy mãnh liệt lịch sử thời đại chống Mĩ, trang viết Nguyễn Minh Châu hoàn thành sứ mệnh văn chương Đất nước thống giang sơn thu mối, kết thúc đấu tranh giành quyền sống dân tộc bước vào đấu tranh cho quyền sống người Trong đấu tranh lâu dài đời thường tưởng giản đơn ấy, bao vấn đề nhân sinh đặt cho người nói chung, nhà văn Nguyễn Minh Châu nói riêng trăn trở buộc họ phải tự đổi cho phù hợp với yêu cầu thời đại Văn học sử thi bộc lộ sơ lược, cơng thức, khó đáp ứng với sống với bao phức tạp, xúc bơn bề Với trăn trở ngịi bút có lương tâm trách nhiệm Nguyễn Minh Châu âm thầm lặng lẽ tìm hướng đi, tự đổi mình, với truyện ngắn mang tính luận đề, sau loạt truyện ngắn đậm chất đời tư - sự, khám phá người thực nhiều chiều đa dạng phong phú, với đổi cách tân nghệ thuật Khơng nằm ngồi khai phá khác, đổi không chấp nhận ghi nhận, đơi lúc trở thành tranh luận mang tính diễn đàn Hàng loạt phê bình xuất hiện, khen có, chê có truyện ngắn ơng, chí báo Văn nghệ phải tổ chức hội thảo để lật mặt vấn đề nhằm tìm chân lí Qua nghiên cứu, đánh giá nhiều góc độ, phương diện khác nhà nghiên cứu, phê bình, bạn đọc… đặc biệt qua sức sống mãnh liệt truyện ngắn Nguyễn Minh Châu thời gian ta thấy rõ giá trị vị trí mở đường " tinh anh tài " ( Nguyên Ngọc ) khẳng định chắn Đó thành tựu khơng nhà văn mà văn học đại Việt Nam chặng đường đổi văn học Đánh giá tác phẩm Nguyễn Minh Châu nhận: " Mình viết văn suốt đời tràng giang đại hải, có lại vài truyện ngắn " Với hi vọng nhỏ nhoi muốn góp phần vào hồn thiện nghiên cứu truyện ngắn Nguyễn Minh Châu nghiệp văn học ơng nói chung, tơi định chọn đề tài " Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp " để nghiên cứu Đồng thời qua đó, tơi mong muốn góp phần tìm hiểu vận động trình văn học giai đoạn thời kì đổi mới, tìm hiểu thêm số vấn đề nghệ thuật truyện ngắn nhìn từ góc độ thi pháp học, vấn đề xem trung tâm tự học đại Thực đề tài này, chúng tơi hy vọng luận văn có ý nghĩa giúp mở rộng kiến văn, từ giảng dạy có hiệu hơn, đáp ứng cách tốt yêu cầu giáo dục thời kỳ 2.Lịch sử vấn đề Nguyễn Minh Châu nhà văn để lại nhiều dấu ấn đặc sắc lịch sử văn học nước nhà Cho đến có hàng trăm viết , hàng chục cơng trình nghiên cứu lớn nhỏ đề cập đến nhiều khía cạnh đời nghiệp nhà văn Theo thư mục tài liệu nghiên cứu tác giả, tác phẩm Nguyễn Minh Châu TS Nguyễn Trọng Hồng Nguyễn Đức Khng biên soạn năm 2002, số lượng viết Nguyễn Minh Châu lên đến số 150 Đó chưa kể đến luận án Tiến sĩ, luận văn thạc sĩ Nguyễn Minh Châu nghiên cứu sinh, học viên cao học qua nhiều hệ Các viết tập hợp , tuyển chọn giới thiệu Kỷ yếu hội thảo năm Nguyễn Minh châu - Hội văn nghệ Nghệ An ,1995; Nguyễn Minh Châu - người tác phẩm [ ]; Nguyễn Minh Châu - tác giả tác phẩm [ 21 ] Trong sáng tác Nguyễn Minh Châu, truyện ngắn truyện viết sau năm 1975 - mảng sáng tác thu hút ý đặc biệt gây nhiều tranh cãi giới nghiên cứu phê bình đơng đảo cơng chúng, mà lý cách tân nghệ thuật Cuộc " Trao đổi truyện ngắn năm gần Nguyễn Minh Châu " [42 ] chứng tỏ sức thu hút rộng rãi Tuy gây nhiều ý kiến trái chiều , song qua thời gian tìm tịi mở đường Nguyễn Minh Châu nhanh chóng khẳng định Truyện ngắn ông thừa nhận , ngày có vị trí vững vàng công chúng văn học, trở thành đối tượng cho phân tích kỹ lưỡng , thấu đáo khoa học Cùng với đời tập truyện "Người đàn bà chuyến tàu tốc hành, Bến quê" đặc biệt tập truyện cuối " Cỏ Lau" xuất hàng loạt viết phân tích thành cơng hạn chế Nguyễn Minh Châu tập truyện mà chủ yếu đánh giá cao thành tựu thể vận động đổi tư nghệ thuật, quan niệm nghệ thuật người , phương thức thể Có thể kể đến số viết bật Lại Nguyên Ân [ 3,201-208 ], Ngô Thảo [ 51 ], Huỳnh Như Phương [ 3,164 -170 ],Trần Đình Sử [ 46 ], Hồng Ngọc Hiến [ 17 ], Đỗ Đức Hiểu [ 18 ], Lã Nguyên Tùng [ 37 ], Nguyễn Văn Hạnh [ 14 ], Chu Văn Sơn [45], Lê Văn Tùng [ 57 ] Về nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, chưa có cơng trình nghiên cứu xem xét cách toàn diện , trực tiếp đặc điểm truyện ngắn nhìn từ góc độ thi pháp, song yếu tố liên quan đến nghệ thuật truyện ngắn phương diện nghệ thuật truyện ngắn nhân vật, cốt truyện , tình huống, nghệ thuật trần thuật có số viết cơng trình đề cập đến Xem xét nhân vật truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, Ngơ Thảo có quan điểm với Nguyễn Thị Minh Thái sau , cho nhân vật gây ý sáng tác Nguyễn Minh Châu nhân vật nữ, người phụ nữ qua chiến tranh Tác giả đánh giá " Nguyễn Minh Châu bộc lộ mạnh bút có khả phân tích thể biến động tâm lý phức tạp người không đơn giản" [ 51 ] Phạm Vĩnh Cư lại tìm thấy truyện ngắn Nguyễn Minh Châu nhân vật tiểu thuyết đích thực ( Khách quê ra, Phiên chợ Giát): Một người nhiều chiều, tính cách vừa mâu thuẫn vừa toàn, vừa cá biệt vừa tiêu biểu, vừa khứ lịch sử tối tămvừa toả ánh sáng nhân tính vĩnh giá trị đạo đức muôn đời [ 11 ] Nguyễn Tri Nguyên nêu lên kiểu nhân vật xuất nhiều sáng tác sau 1975 Nguyễn Minh Châu: Kiểu nhân vật hướng nội [ 38] Trong cơng trình nghiên cứu đầy đủ Nguyễn Minh Châu, Tôn Phương Lan phân loại nhân vật sáng tác Nguyễn Minh Châu thành hai loại nhân vật đặc trưng thể phong cách nghệ thuật nhà văn: nhân vật tư tưởng nhân vật tính cách - số phận Tác giả nhận xét: " Nếu trước năm 80 , Nguyễn Minh Châu chủ yếu xây dựng dạng nhân vật loại hình sau , ngịi bút ơng vươn tới khắc hoạ nên dạng nhân vật tư tưởng , nhân vật tính cách - nhân vật có số phận riêng so với cộng đồng " Đây nhân vật " xây dựng theo quan niệm nghệ thuật nhằm tạo khả thể đời sống với chiều sâu định, vừa mang thông điệp tác giả , lại vừa tồn cách khách quan "Con - người - này"; hệ thống nhân vật "đa dạng , đông đảo " truyện ngắn Nguyễn Minh Châu Tôn Phương Lan rút thủ pháp xây dựng nhân vật nhà văn: miêu tả tâm lý, sử dụng đọc thoại nội tâm yếu tố ngoại hình tên gọi Theo tác giả, trình tái " Con người người " trình đổi tư nghệ thuật Nguyễn Minh Châu " phương diện đặc sắc thể phong cách nghệ thuật Nguyễn Minh Châu nhân vật " [ 30 ] Cũng nhận diện kiểu loại nhân vật truyện ngắn sau năm 1975 Nguyễn Minh Châu, Trịnh Thu Tuyết phân chia thành loại nhân vật: nhân vật tư tưởng, nhân vật tính cách , nhân vật sự, nhân vật số phận [ 58] Đồng thời tác giả qúa trình vận động đổi giới nhân vật Nguyễn Minh Châu từ nhân vật lí tưởng đến nhân vật đa chức phản ánh sống đời tư, kể Trịnh Thu Tuyết khẳng định đóng góp nghệ thuật Nguyễn Minh Châu xây dựng nhân vật thể qua biện pháp dùng độc thoại nội tâm, chi tiết miêu tả tâm lý xác thực, miêu tả ngoại hình sinh động [ 59 ] Nhìn chung viết, cơng trình nghiên cứu kể chủ yếu vào tìm hiểu kiểu loại nhân vật sáng tác Nguyễn Minh Châu, song chưa xem xét nghệ thuật tổ chức nhân vật mối quan hệ cụ thể để kết cấu nên hình tượng nhân vật tác phẩm ơng nói chung truyện ngắn nói riêng Về cốt truyện truyện ngắn Nguyễn Minh Châu , Trịnh Thu Tuyết nhận diện phân tích rõ ba kiểu cốt truyện truyện ngắn sau 1975 nhà văn: Cốt truyện luận đề, cốt truyện sinh hoạt - sự, cốt truyện ... hoàn thi? ??n nghiên cứu truyện ngắn Nguyễn Minh Châu nghiệp văn học ơng nói chung, định chọn đề tài " Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp " để nghiên cứu Đồng thời... khảo quý báu cho q trình thực luận văn Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp để thấy đổi mới, nét đặc sắc quan niệm nghệ thuật người... người - nơi thể tập trung tư tưởng nhân sâu sắc Nguyễn Minh Châu, tài nghệ thuật tác giả truyện ngắn. Tiếp cận truyện ngắn Nguyễn Minh Châu từ góc độ thi pháp cho thấy cách tân nghệ thuật mang tính
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp,