0

(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông

110 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 19:28

(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông(Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ YẾN Phong cách nghệ thuật thơ Hồng Trung Thơng LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM Hà Nội - 2005 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ MAI HƢƠNG Phong cách nghệ thuật thơ Hồng Trung Thơng Chun ngành: VĂN HỌC Mã số: 5.04.33 LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS: LÊ VĂN LÂN Hà Nội - 2005 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: 10 NHỮNG CẢM HỨNG LỚN TRONG THƠ HỒNG TRUNG THƠNG 10 1.1 Đời sống lao động nông nghiệp: 10 1.2 Đời sống chiến đấu: 22 1.3 Đời sống tình cảm: 35 CHƢƠNG 51 NHỮNG XU HƢỚNG CHÍNH TRONG THƠ HỒNG TRUNG THƠNG 51 2.1.1 Xu hƣớng khái quát thơ Hoàng Trung Thông trƣớc hết đƣợc thể đề tài giai đoạn phát triển cách mạng đƣợc nhận thức lại nâng cao 53 2.1.2 Tuỳ theo đối tƣợng thẩm mỹ, khả khám phá mức độ suy nghĩ, tính khái quát đƣợc thể nhiều khía cạnh: câu chữ, đoạn thơ, hình ảnh hình tƣợng thơ, kết cấu chủ đề toàn 60 2.2 XU HƢỚNG CHÍNH LUẬN 64 2.2.1 Cảm hứng lấy tƣ làm điểm tựa 65 2.2.2 Triết luận thơ Hồng Trung Thơng 68 CHƢƠNG 78 MỘT SỐ PHƢƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT THƠ HỒNG TRUNG THƠNG 78 3.1 Giọng điệu 78 3.1.1 Khái quát giọng điệu 78 3.1.2 Đặc sắc giọng điệu thơ Hoàng Trung Thông 79 3.2 Thể thơ 82 3.2.1 Sự thay đổi cấu trúc ngữ pháp câu thơ 84 3.3 Hình ảnh, mơ típ 91 3.3.1 Hình ảnh 91 3.3.2 Mơ típ: Kẻ thù tàn ác, dã man, hèn hạ tƣ hiên ngang ngƣời dân yêu nƣớc 101 C PHẦN KẾT LUẬN 105 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Hoàng Trung Thơng sinh gia đình tiểu thƣơng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lƣu, Nghệ An Quê hƣơng ông vốn có truyền thống hiếu học cách mạng, danh với nhiều nhà khoa bảng yêu nƣớc Tiếp thu truyền thống q hƣơng,Hồng Trung Thơng chịu khó học ông tham gia cách mạng từ sớm, ơng cịn học sinh trƣờng tỉnh Năm 1945, ơng tham gia giành quyền địa phƣơng theo kháng chiến Ông đƣợc kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam năm 1946 Năm 1948 ông tham dự lớp bồi dƣỡng khoá Văn hoá kháng chiến Liên khu IV Trong thời gian, ông sáng tác tác phẩm đầu tay Bài ca vỡ đất Bài thơ mang phong cách chân thực, khỏe khoắn, phù hợp với khơng khí kháng chiến nên đƣợc nhiều ngƣời ƣa thích Từ nghiệp sáng tác Hồng Trung Thông bắt đầu Sáng tác ông chủ yếu thơ, ngồi thơ trữ tình ơng cịn viết thơ châm biếm thơ đả kích Hồng Trung Thơng thuộc hệ cầm bút trƣởng thành kháng chiến Ông gặt hái đƣợc nhiều thành công nhiều lĩnh vực nghệ thuật Thơ ơng giàu tính thời sự, gắn bó với giai đoạn lịch sử kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, thơ ông ghi nhận đổi đất nƣớc, ca ngợi vẻ đẹp đất nƣớc, quê hƣơng ngƣời Việt Nam Nhà thơ khẳng định đƣợc sắc riêng biệt độc đáo, tạo dấu ấn phong cách nghệ thuật Hồng Trung Thơng nhà thơ, nhƣng khơng ơng cịn nhà dịch thuật, nhà nghiên cứu phê bình văn học Với tầm hiểu biết rộng sâu văn học Trung Quốc, ông dịch giới thiệu nhà thơ lớn Trung Quốc nhƣ nhân loại nhƣ Đỗ Phủ, Lý Bạch, Maiacơpxky, Pêtơphi, Adam Mickievich, Henrich Hainơ… Ngồi ra, tập tiểu luận phê bình sắc sảo ông dành không cho nghiệp nghiên cứu văn học Hồng Trung Thơng đảm nhiệm chức trách: cán văn nghệ khu ủy Liên khu IV, tỉnh ủy viên tỉnh Nghệ An, ủy viên Tiểu ban Văn nghệ Trung ƣơng, Giám đốc Nhà Xuất Bản Văn học, thƣ ký tịa soạn Tạp chí Văn nghệ, thƣ ký tòa soạn báo Văn nghệ, vụ trƣởng Vụ văn nghệ trung ƣơng, ủy viên thƣờng vụ Hội nhà văn, viện trƣởng Viện Văn học, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn học… Từ vai trị vị nói trên, chúng tơi chọn đề tài: Phong cách nghệ thuật thơ Hồng Trung Thơng nhằm mục đích tìm hiểu cách đầy đủ tồn diện đóng góp Hồng Trung Thơng cho thơ ca cố gắng dấu hiệu thuộc tính riêng nội dung nghệ thuật thơ ông, để khẳng định phƣơng diện nhất, chất thuộc phong cách nghệ thuật thơ Hồng Trung Thơng Lịch sử vấn đề: Ngay từ sáng tác đầu tay Bài ca vỡ đất (1948) thơ Hồng Trung Thơng đƣợc dƣ luận quan tâm, đánh giá nồng nhiệt giới nghiên cứu phê bình sáng tác Sự nghiệp thơ văn Hồng Trung Thơng ngày dày dặn ý kiến đánh giá thơ ông ngày sơi Năm 1964 có trao đổi vấn đề phong cách thơ Hồng Trung Thơng Tác giả Hồ Tuấn Niêm viết: Hoàng Trung Thơng “Những cánh buồm”, in Tạp chí Văn học số - 1964 dành hẳn mục bàn “Vấn đề phong cách thơ Hoàng Trung Thơng” Tác giả viết “Với Những cánh buồm - Hồng Trung Thơng có phong cách thơ chƣa? Vấn đề đƣợc đem trao đổi số anh chị em làm cơng tác phê bình văn học Qua trao đổi phần đơng nghiêng câu trả lời khẳng định” [38,tr.22] Rõ ràng, vấn đề phong cách thơ Hồng Trung Thơng đƣợc ý đƣợc số nhà phê bình đánh giá từ sớm Hồ Tuấn Niêm cho rằng: “Tôi nghĩ anh tiến dần đến phong cách thơ chƣa phảỉ có phong cách hồn chỉnh… Tuy nhiên, vào thành công thơ Hồng Trung Thơng, thấy trƣớc dấu hiệu phong cách mới, chắc, khoẻ đƣợc thể qua câu thơ rắn rỏi bình dị nhƣ cách ngơn, tục ngữ ” [38,tr.23] Mấy năm sau tác giả Hồ Tuấn Niêm lại tiếp tục bàn phong cách thơ Hồng Trung Thơng Trong “Hai mươi năm ấy…” (Nhân đọc tập thơ “Đầu sóng” Hồng Trung Thơng) dành riêng mục “một phong cách thơ” để bàn phong cách thơ Hồng Trung Thơng Theo đánh giá tác giả phong cách thơ Hồng Trung Thơng “Phong cách thực tiễn chiến đấu Về nội dung nhằm yêu cầu cụ thể Về hình thức, Hồng Trung Thơng thƣờng dùng ngơn ngữ đƣợc rút từ cách nói giản dị, thật quần chúng Tuy nhiên, phong cách anh nghèo” [29,tr.79] Nhà nghiên cứu phê bình văn học Hà Minh Đức “Nhà văn Việt Nam 1945 - 1975” xuất năm 1983 nhận định phong cách thơ Hồng Trung Thơng “phong cách thơ ca chân thực, khoẻ khoắn bám sát từ sống sản xuất chiến đấu nhân dân ta”, ơng cịn nhận xét “Thơ Hồng Trung Thơng khoẻ có khí thế” [60,tr.156] Nhận xét Hà Minh Đức nói quan tâm đến lĩnh vực nội dung nghệ thuật phong cách thơ Hồng Trung Thơng, nhiên, nhận xét mức khái quát chung chung Trong “Nhà thơ Việt Nam đại” với Hồng Trung Thơng, nhà nghiên cứu phê bình văn học Mã Giang Lân nhận xét: “Điều quan trọng nhà thơ Hồng Trung Thơng thơ anh có nét riêng khơng lẫn với Đó phong cách thơ giàu chất liệu sống, đơn hậu, khoẻ Thơ anh dùng tứ Cái lại thơ anh xúc động tƣơi sáng chân thành” [61,tr.299] Phong Lan bài: “Nhân đọc Trong gió lửa”, tập thơ thứ tƣ Hồng Trung Thơng có nhận định: “Có thể nói, thơ Hồng Trung Thơng, tƣ tƣởng cảm xúc ln khoẻ khoắn sáng Anh nhìn nhận, bình giá thực tế mắt cách mạng xây dựng cảm hứng thơ ca đồng điệu tâm trạng thực đời sống Nhờ vậy, thơ anh chân tình, cởi mở Mặt khác, điều anh viết thƣờng đƣợc rút từ kiện, cảnh ngộ đời sống thực nên thơ anh mang nét dân dã, gần gũi hồn thơ chân chất mộc mạc” [29,tr.91] Nhận xét Phong Lan nhận xét, bình giá bình diện phong cách thơ Hồng Trung Thơng cịn dè dặt, khái quát Nhà phê bình văn học Thiếu Mai bàn thơ Hồng Trung Thơng có viết: “Thơ Hồng Trung Thơng có đặc điểm dễ nhận dạng, nghĩa thơ có sắc, tiếng thơ khỏe, nịch, nhiều nghĩ suy, nhìn chung bị nồng cay, song khơng phải khơng có phút giây mà cảm hứng bừng lên mãnh liệt thơ” [30,tr.96] Bà cịn viết: “Nhìn chung suốt q trình 40 năm sáng tác Hồng Trung Thơng, khó phân biệt rạch rịi giai đoạn với đặc điểm rõ rệt Tuy nhiên, có vài nhận xét đại thể để thấy rõ phong cách thơ anh Thơ Hồng Trung Thơng khỏe, gân guốc Cái khỏe, gân guốc câu chữ mà suy nghĩ, cảm hứng nhà thơ Mặt khác ngƣời ta thấy thơ anh khơ khơng phải khơng ngƣời nghĩ khỏe nên khơ Tơi khơng nghĩ Theo ý tôi, nhiều thơ anh có phần khơ cảm xúc chƣa đủ mạnh, chƣa cân với lý chí vốn mạnh anh” [30,tr.99] Ý kiến Thiếu Mai góp phần rõ phong cách thơ Hồng Trung Thơng nhiều bình diện biểu hiện, đồng thời tác giả hạn chế thơ Hồng Trung Thơng Nhà thơ Nguyễn Bao có nhận xét nghệ thuật biểu thơ Hồng Trung Thơng: “Cách nói khỏe khoắn, dung dị, hình ảnh mộc mạc chân chất nhƣng phía sau xúc cảm có thật chân tình, lĩnh tri thức, tính cách vùng đất…, tất tạo nên “Hồng Trung Thơng - thi sĩ” xứ Nghệ khơng dễ lẫn lộn, không pha trộn với phong cách khác” [5,tr.6] Nhà phê bình, nghiên cứu văn học Phan Ngọc nhận xét: “Hồng Trung Thơng học giả nghiên cứu Cịn thơ khơng mộc mạc anh Anh khơng thích bí hiểm triết lý, anh thích đơn giản Tồn từ đơn tiết việt, tồn hình ảnh mộc mạc Tơi hiểu mánh khóe Với đời có phải đóng kịch Nhƣng với nghệ thuật ta phải chân thành” [40,tr.129] Đây nhận xét nghiêng phƣơng diện nghệ thuật biểu thơ Hoàng Trung Thông Nhà nghiên cứu văn học Mai Hƣơng khẳng định phong cách độc đáo thơ Hoàng Trung Thông: “Với bài, từ, câu thơ vừa vạm vỡ, khỏe, vừa hồn hậu, phóng khống, giản dị, tựa vững thực đời sống Hồng Trung Thơng tạo đƣợc phong cách thơ độc đáo, dấu ấn riêng không pha trộn góp phần đáng kể tạo dựng diện mạo cho thơ chống Pháp, chống Mỹ xây dựng chủ nghĩa xã hội”.[22,tr.137] Lê Quang Hƣng viết Hồng Trung Thơng có nhận xét: Thơ Hồng Trung Thơng “bám thực đời sống gia tăng khái quát tính luận” [62,tr.338] “tâm hồn chân chất đôn hậu, tiếng thơ khỏe khoắn tự nhiên” [62,tr.341] Phải nét biểu phong cách thơ Hồng Trung Thơng Tóm lại, đánh giá phong cách thơ Hồng Trung Thơng có ý kiến khác phƣơng diện nội dung phƣơng diện nghệ thuật Đó ý kiến q báu nhƣng chƣa có viết xem xét, đánh giá phong cách thơ Hồng Trung Thơng cách toàn diện Tuy vậy, ý kiến mang tính chất gợi ý, định hƣớng để tiến hành thực đề tài Mục đích nhiệm vụ đề tài: 3.1 Mục đích: Đề tài có mục đích tìm hiểu, thẩm định, đánh giá phong cách nghệ thuật thơ Hồng Trung Thơng hai phƣơng diện nội dung nghệ thuật biểu Chúng hy vọng qua phần đánh giá, thẩm định đóng góp cho nhận biết gƣơng mặt thơ ca Hồng Trung Thơng Cũng mong điều đóng góp nhỏ bé luận văn q trình tiếp cận giải mã thơ Hồng Trung Thông 3.2 Nhiệm vụ: Thực đề tài ngƣời viết có nhiệm vụ tiếp cận, tìm hiểu phân tích tác phẩm thơ Hồng Trung Thơng Mặt khác đề tài cịn có nhiệm vụ so sánh với số nhà thơ đƣơng thời không thời với ông để thấy rõ sắc độc đáo tác giả Tức phong cách nghệ thuật thơ “Phong cách nghệ thuật phạm trù thẩm mỹ, thống tƣơng đối ổn định hệ thống hình tƣợng, phƣơng tiện biểu nghệ thuật, nói lên nhìn độc đáo sáng tác nhà văn, tác phẩm riêng lẻ, trào lƣu văn học dân tộc” [59,tr.256 - Tập 2] Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu: 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Hồng Trung Thơng đƣợc nhiều ngƣời biết đến với tƣ cách nhà thơ nhƣng ơng cịn bút sáng tác văn xuôi, dịch giả đồng thời tham gia nghiên cứu phê bình văn học Sự nghiệp sáng tác ông đa dạng phong phú Do điều kiện thời gian nhiều điều kiện khác nên chúng tơi sâu tìm hiểu phong cách nghệ thuật biểu thơ tác giả 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Chúng xác định phạm vi nghiên cứu đề tài tất tập thơ nhà thơ Hoàng Trung Thông Mặt khác ý tiếp cận, giải mã hai địa hạt thể phong cách là: Nội dung tác phẩm nghệ thuật biểu Phƣơng pháp nghiên cứu: Trên sở văn nghệ thuật (các tập thơ Hồng Trung Thơng) tiến hành thống kê, phân loại số vấn đề theo định hƣớng, từ thâm nhập để phân tích lý giải giá trị riêng thơ Hồng Trung Thơng theo khu vực đƣợc định hình Chúng tơi sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu sau đây: 5.1 Phương pháp phân tích tác phẩm: Tìm đặc sắc nghệ thuật văn thơ Hồng Trung Thơng 5.2 Phương pháp thống kê, phân loại: Giúp cho việc hình thành luận điểm khoa học ... tiếp tục bàn phong cách thơ Hồng Trung Thơng Trong “Hai mươi năm ấy…” (Nhân đọc tập thơ “Đầu sóng” Hồng Trung Thông) dành riêng mục “một phong cách thơ? ?? để bàn phong cách thơ Hồng Trung Thơng Theo... đề tài: Phong cách nghệ thuật thơ Hồng Trung Thơng nhằm mục đích tìm hiểu cách đầy đủ tồn diện đóng góp Hồng Trung Thơng cho thơ ca cố gắng dấu hiệu thuộc tính riêng nội dung nghệ thuật thơ ông,... tiếng thơ khỏe khoắn tự nhiên” [62,tr.341] Phải nét biểu phong cách thơ Hồng Trung Thơng Tóm lại, đánh giá phong cách thơ Hồng Trung Thơng có ý kiến khác phƣơng diện nội dung phƣơng diện nghệ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông,