0

(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội

126 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 19:02

(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội(Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ THU HIỀN CA DAO VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY DƯỚI GÓC ĐỘ DƯ LUẬN XÃ HỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ VĂN HỌC Hà Nội - 2008 Ca dao Việt Nam từ 1945 đến góc độ dư luận xã hội MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý mục đích chọn đề tài 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu 4 Cấu trúc luận văn - PHẦN NỘI DUNG - Chương 1: Phương thức biểu ca dao Việt Nam từ 1945 đến Quan niệm ca dao đại - Phƣơng thức thống kê tập hợp tƣ liệu phục vụ đề tài 12 Phƣơng thức biểu ca dao Việt Nam từ 1945 đến 12 3.1 Sự ảnh hƣởng tiếp thu ca dao truyền thống 12 3.2 Những nét đổi 21 Chương 2: Dư luận xã hội ca dao Việt Nam từ 1945 đến 28 Khái niệm dƣ luận xã hội 28 Quá trình hình thành dƣ luận xã hội - 29 Dƣ luận xã hội xã hội đại - 31 3.1 Vấn đề trị dƣới góc độ dƣ luận xã hội ca dao đại - 33 3.2 Vấn đề kinh tế dƣới góc độ dƣ luận xã hội ca dao đại - 55 3.3 Vấn đề văn hóa - xã hội dƣới góc độ dƣ luận xã hội ca dao đại 73 Chương 3: Ý nghĩa dư luận xã hội ca dao từ 1945 đến 106 Mặt tích cực - 107 Mặt hạn chế - 110 Đánh giá chung - 112 PHẦN KẾT LUẬN 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO - 119 Nguyễn Thị Thu Hiền Ca dao Việt Nam từ 1945 đến góc độ dư luận xã hội PHẦN MỞ ĐẦU Lý mục đích chọn đề tài “tiếng nói bập bẹ trẻ thơ nhân dân” 1, văn học dân gian nói L chung ca dao - thể loại đặc sắc kho tàng văn học dân gian - nói riêng có vị trí thật quan trọng, gần gũi đời sống nhân dân lao động Việt Nam Giữa ồn ào, xơ bồ sống, có nhiều muốn lắng lại, đón nhận lời ca dao lành, gợi thuở trẻo tha thiết nghĩa tình Bởi vậy, đến hơm mạch nguồn sống, dòng chảy văn hóa dân gian âm thầm, miệt mài nhƣng thật mãnh liệt tràn căng nhựa sống Ngày nay, ca dao diện sống chúng ta, nét truyền thống xƣa in dấu lại nhƣng nội dung đƣợc mở rộng ra, phong phú Cách tiếp cận đời sống xã hội nhiều chiều, nhiều cung bậc, sắc thái khác nhau, đó, nội dung, tƣ tƣởng tác phẩm ca dao đại mang ý nghĩa khác Đó pha trộn nhiều sắc thái tƣ tƣởng: đề cao, ca ngợi, phê phán, châm biếm, hài hƣớc,… Cuộc sống ngày đƣợc nâng cao mặt vật chất tinh thần, quyền tự do, dân chủ ngày đƣợc đề cao khuyến khích ngƣời dân có nhu cầu đƣợc bày tỏ mạnh dạn thể quan điểm, suy nghĩ Họ mƣợn hình thức ca dao để phóng tác cho ý tƣởng vấn đề đời sống, thƣờng vấn đề mang tính thời Hơn nữa, phát triển mạnh mẽ thời đại công nghệ thông tin cho phép việc truyền tải cập nhật quan điểm, ý kiến cách nhanh chóng, tiện dụng nhiều phƣơng tiện thơng tin đại chúng, đặc biệt diện truyền thơng tự V.G.Biêlinxki, Tồn tập (tiếng Nga), Tập IV, tr.310 Nguyễn Thị Thu Hiền Ca dao Việt Nam từ 1945 đến góc độ dư luận xã hội Ca dao đại, khái niệm hẳn đến hơm khơng cịn q mẻ nhƣng cơng tác nghiên cứu khơng phải thực chuyên sâu đƣợc đầu tƣ Bởi vậy, ca dao đại vùng đất thật màu mỡ nhiều điều bí ẩn cho khát khao muốn cày xới, muốn khám phá Đặc biệt, dƣ luận xã hội đƣợc phản ánh ca dao đại thời khắc lịch sử, diễn biến đời sống lại có vận động mn màu, mn vẻ Nói ca dao đại có lẽ vơ cùng, chúng tơi có tham vọng phản ánh mảng ca dao khía cạnh dƣ luận xã hội để thấy đƣợc phần diện mạo độc đáo, đặc sắc nhƣ vận động dịng chảy bất tận Bởi vậy, chúng tơi lựa chọn đề tài Ca dao Việt Nam từ 1945 đến góc độ dư luận xã hội với mục đích sau: Thứ nhất, tìm hiểu nội dung đƣợc phản ánh ca dao đại ý nghĩa chúng đời sống đại Từ đó, khái quát lên vấn đề gây ý dƣ luận để thấy đƣợc thái độ quan điểm dƣ luận với vấn đề Thứ hai, tìm hiểu tiếp thu, ảnh hƣởng ca dao đại từ ca dao truyền thống hai phƣơng diện nội dung hình thức Từ đây, chúng tơi đƣa quan điểm diện ca dao đại xung quanh vấn đề trị, kinh tế, văn hóa, xã hội hai khía cạnh: biểu tích cực hạn chế Với mong muốn đƣa ca dao đại đến với cơng chúng, khẳng định cho ý nghĩa vị trí xứng đáng với mà đóng góp sống tại, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị biện pháp hữu ích việc sử dụng, truyền tải mảng ca dao Hi vọng đề tài gợi ý, mở hƣớng đi, hƣớng nghiên cứu cho tâm huyết với mảng ca Nguyễn Thị Thu Hiền Ca dao Việt Nam từ 1945 đến góc độ dư luận xã hội dao tiếp cận phƣơng diện khác để khám phá cho hết điều thú vị ẩn giấu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trong đề tài Ca dao Việt Nam từ 1945 đến góc độ dư luận xã hội, tập trung nghiên cứu vấn đề đời sống xã hội đƣợc phản ánh ca dao ba nội dung chính: kinh tế, trị văn hóa - xã hội Chúng tơi giới hạn phạm vi đề tài khuôn khổ bài, câu ca dao từ sau năm 1945 Việc thu thập tài liệu thơng qua hai nguồn sách báo đƣợc xuất việc cập nhật thông tin Internet Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp nghiên cứu Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu mình, q trình thực đề tài, sử dụng phƣơng pháp khảo sát thống kê định lƣợng Ngồi ra, chúng tơi sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu xã hội học văn học, thi pháp học nhằm đạt đƣợc hiệu xác nghiêm túc 3.2 Các bước tiến hành nghiên cứu - Đƣa quan niệm riêng ca dao đại Khu biệt giới hạn đề tài tác phẩm có xác định thời gian từ sau năm 1945 đựoc công nhận ca dao, bao gồm tác phẩm khuyết danh tác phẩm có tên tuổi tác giả, đƣợc sáng tác dƣới hình thức ca dao - Thống kê tồn tác phẩm ca dao đƣợc xác định khuôn khổ đề tài theo nội dung: a Dƣ luận xã hội vấn đề trị b Dƣ luận xã hội vấn đề kinh tế Nguyễn Thị Thu Hiền Ca dao Việt Nam từ 1945 đến góc độ dư luận xã hội c Dƣ luận xã hội vấn đề văn hóa - xã hội - Tìm hiểu nội dung đƣợc phản ánh hai phƣơng diện: mặt tích cực mặt trái vấn đề - Tìm hiểu phƣơng thức thể tác phẩm ca dao từ 1945 đến ỏ hai góc độ: + Những nét kế thừa truyền thống + Những phƣơng diện đổi - Đánh giá chung Cấu trúc luận văn Cấu trúc luận văn gồm phần: Phần mở đầu: nêu lý mục đích chọn đề tài, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu, phƣơng pháp nghiên cứu bƣớc tiến hành nghiên cứu Phần nội dung: Chƣơng 1: Phƣơng thức biểu ca dao Việt Nam từ 1945 đến Quan niệm ca dao đại Phƣơng thức thống kê tập hợp tƣ liệu phục vụ đề tài Phƣơng thức biểu ca dao Việt Nam từ 1945 đến 3.1 Sự ảnh hƣởng tiếp thu ca dao truyền thống 3.2 Những nét đổi Chƣơng 2: Dƣ luận xã hội ca dao Việt Nam từ 1945 đến Khái niệm dƣ luận xã hội Quá trình hình thành dƣ luận xã hội Nguyễn Thị Thu Hiền Ca dao Việt Nam từ 1945 đến góc độ dư luận xã hội Dƣ luận xã hội xã hội đại Vấn đề trị dƣới góc độ dƣ luận xã hội ca dao đại Vấn đề kinh tế dƣới góc độ dƣ luận xã hội ca dao đại Vấn đề văn hóa - xã hội dƣới góc độ dƣ luận xã hội trng ca dao đại Chƣơng 3: Ý nghĩa dƣ luận xã hội vấn đề thời ca dao từ 1945 đến Mặt tích cực Mặt hạn chế Đánh giá chung Phần kết luận Phần tƣ liệu thống kê: đƣợc biên tập thành tập riêng kèm theo phần nội dung luận văn Nguyễn Thị Thu Hiền Ca dao Việt Nam từ 1945 đến góc độ dư luận xã hội PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Phương thức biểu ca dao Việt Nam từ 1945 đến Quan niệm ca dao đại Nếu văn học dân gian khái niệm khép kín văn học dân gian đại khái niệm mở Ca dao thể loại đặc trƣng văn học dân gian, ca dao đại khái niệm mở, xem xét yếu tố mở văn học dân gian đại qua thể loại thấy đƣợc nhiều chuyển biến từ ca dao truyền thống đến ca dao đại Có thể nói yếu tố đại bƣớc xâm nhập vào thể loại truyền thống này, tính chất đa dạng sinh hoạt lao động, chiến đấu vui chơi quần chúng nhân dân Trong vận động thời đại dƣờng nhƣ khn khổ cũ khơng cịn phù hợp, ca dao tách khỏi quy tắc cổ truyền nội dung hình thức để tìm kiếm cho biểu đạt phù hợp với tâm tƣ nguyện vọng quần chúng nhân dân, với đời sống xã hội thời đại Đồng thời, ca dao có nhiều chuyển để tiệm cận vói thể loại khác phù hợp với khơng khí đời sống Bởi thế, ca dao dần lùi xa khỏi vị trí lĩnh vực quan trọng sáng tạo nghệ thuật quần chúng Nhƣng nói nhƣ khơng có nghĩa văn học dân gian đại nói chung ca dao đại nói riêng khơng cịn sáng tạo tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhƣ văn học dân gian cổ truyền Trong đề tài mình, chúng tơi giới hạn tƣ liệu khảo sát từ năm 1945 đến Tất nhiên, coi mốc thời gian xác để phân chia ranh giới ca dao cổ truyền ca dao đại Theo nhiều nghiên cứu ca dao đại đầu kỷ XX Điều thể chỗ ngày với phát triển thời đại, việc sáng tác ca dao với tƣ cách sáng tác thơ với Nguyễn Thị Thu Hiền Ca dao Việt Nam từ 1945 đến góc độ dư luận xã hội nghĩa tƣợng tƣơng đối phổ biến từ đầu kỷ XX đặc biệt báo chí thơ ca cách mạng Tuy nhiên, chúng tơi đƣa mốc thời gian năm 1945 thời điểm có ý nghĩa quan trọng lịch sử văn học dân tộc, thời điểm đánh dấu bƣớc chuyển biến quan trọng ca dao từ truyền thống sang đại Từ 1945 trở đi, ca dao đại đƣợc đánh dấu chặng đƣờng lịch sử vẻ vang dân tộc kháng chiến chống Pháp kháng chiến chống Mỹ dân tộc Những ca dao đại thời kỳ tranh đấu tranh cách mạng vinh quang dân tộc với đầy đủ vẻ tƣoi tắn, khỏe khoắn, phong phú đa dạng sống Tính chất thời đại, nhịp điệu thời đại hòa quyện vào nhiều câu, nhiều ca dao Từ đây, ca dao đại hình thành nên phận điển hình nhƣ hị tiếp vận, thơ địn gánh, ca dao báng súng Bộ phận ca dao đƣợc sáng tác dƣới hình thức cổ truyền nhƣng nội dung đại Chúng xoay quanh vấn đề sống thực, cảm nhận cách nhìn ngƣời đại, mẻ hơn, đa dạng Chẳng hạn, ca dao thời kỳ kháng chiến chống Pháp ca dao thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nội dung chủ đạo công kháng chiến chống xâm lƣợc nhân dân, tinh thần chiến đấu kiên cƣờng, bất khuất, đồn kết, gắn bó tình đồng đội, tình quân dân cá nƣớc, căm thù với quân xâm lƣợc, niềm tin vào chiến thắng ngày mai… Khơng khí ca dao khơng khí đậm chất thời đại Nó xa dần đa, bến nƣớc, sân đình, đêm trăng thanh… để đến với không gian gần gũi với sống hàng ngày ngƣời hơn, hầm hào, mặt trận, tuyến đƣờng, nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ - nơi mà ngƣời ngày đêm chiến đấu Có thể nói ca dao từ truyền thống sang đại chuyển dần từ không gian đồng quê sang không gian mặt trận, thành thị Những ngƣời ca Nguyễn Thị Thu Hiền Ca dao Việt Nam từ 1945 đến góc độ dư luận xã hội dao cổ truyền hầu hết hình ảnh ngƣời nơng dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng, q hƣơng ca dao đại, ngồi nơng dân xuất thêm hình tƣợng ngƣời đội, du kích, dân qn, cơng nhân… Càng sau ngƣời ca dao đại phong phú, đa dạng với đầy đủ tầng lớp, cấp bậc: lãnh đạo, quan chức, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên… Tất nhiên, tảng hình ảnh ngƣời nơng dân nhƣng hình ảnh có biến đổi, khốc lên áo mới, mang nhiệm vụ sứ mệnh khác Có thể nói ca dao đại giao thoa ca dao truyền thống, thơ văn học quần chúng Khả sáng tạo dồi nhân dân ta ca dao vốn có nguồn gốc từ sáng tạo nghệ thuật truyền thống Đó minh chứng cho hàng loạt sáng tác ca dao đại mang dáng dấp truyền thống dù ít, dù nhiều hình thức nội dung, từ chỗ ảnh hƣởng sâu đậm đến chỗ thƣa dần, mờ dần Hình thức đối đáp nam nữ đặc biệt quen thuộc ca dao cổ truyền đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội đƣợc vận dụng phổ biến Tham gia vào lực lƣợng sáng tác lúc có tầng lớp trí thức cách mạng, ngƣời có học Do đó, ca dao đại dù đƣợc tồn dƣới phƣơng thức sáng tác trực tiếp, kịp thời sau diễn việc, kiện (bản thân ngƣời sáng tác ngƣời biết chữ sáng tác theo phƣơng thức để phù hợp với hoàn cảnh giao lƣu…) nhƣng hầu hết đƣợc ghi chép lại, in ấn dƣới dạng văn Do vậy, ca dao đại có khơng cịn nhiều tƣợng dị nhƣ ca dao cổ truyền đặc trƣng truyền miệng Từ chỗ nhu cầu giao lƣu trực tiếp phận nhỏ, với lực lƣợng sáng tác chủ yếu ngƣời biết chữ ca dao đại thực từ sau cách mạng tháng Tám 1945 với tƣ cách sáng tác thơ trở thành phong trào có tính quần chúng Nhƣ vậy, xét cho Nguyễn Thị Thu Hiền
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội,