0

(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam

200 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 17:56

(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THU TRANG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THU TRANG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy TS Hà Quang Ngọc HÀ NỘI, 2022 ii MỤC LỤC MỤC LỤC iii LỜI CAM ĐOAN vii LỜI CẢM ƠN viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU xi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ xiii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5 Giả thuyết nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Đóng góp luận án 10 Cấu trúc luận án 11 Chương 12 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 12 1.1 Các công trình nghiên cứu xây dựng thương hiệu 12 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu giới 12 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 15 1.2 Các cơng trình nghiên cứu xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 16 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu giới 16 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 22 1.3 Đánh giá chung tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án 24 1.3.1 Những giá trị tiếp thu 24 1.3.2 Những vấn đề liên quan đến luận án chưa đề cập 25 1.3.3 Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu giải 25 iii Tiểu kết chương 27 Chương 28 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG 28 CẤP TỈNH .28 2.1 Thương hiệu địa phương cấp tỉnh 28 2.1.1 Khái niệm 28 2.1.2 Phân loại thương hiệu địa phương cấp tỉnh 32 2.1.3 Yếu tố cấu thành thương hiệu địa phương cấp tỉnh 33 2.2 Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 35 2.2.1 Khái niệm 35 2.2.2 Sự cần thiết xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 38 2.2.3 Chủ thể bên liên quan xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 43 2.2.4 Quy trình xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 49 2.2.5 Tiêu chí đánh giá kết xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 54 2.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 58 2.3 Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh số quốc gia giới 62 2.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia giới 62 2.3.2 Bài học liên hệ cho Việt Nam 67 Tiểu kết chương 70 Chương 71 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 71 3.1 Cơ sở trị, pháp lý xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh Việt Nam 71 3.1.1 Quan điểm Đảng 71 3.1.2 Các văn quy định Chính phủ 72 3.1.3 Thực tiễn xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh nước 75 iv 3.2 Phân tích thực trạng xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh Việt Nam 80 3.2.1 Xác định mục tiêu xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 81 3.2.2 Xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án phát triển thương hiệu địa phương cấp tỉnh 84 3.2.3 Phân công, phối hợp quan liên quan thực xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 89 3.2.4 Kết nối, huy động bên liên quan thực xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 93 3.2.5 Truyền thông, quảng bá thương hiệu địa phương cấp tỉnh 95 3.2.6 Đôn đốc, kiểm tra việc thực xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 97 3.3 Đánh giá xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh Việt Nam 100 3.3.1 Kết đạt 102 3.3.2 Hạn chế 110 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 113 Tiểu kết chương 118 Chương 119 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM 119 4.1 Định hướng thúc đẩy thương hiệu địa phương cấp tỉnh Việt Nam 119 4.2 Một số giải pháp thúc đẩy xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh Việt Nam 123 4.2.1 Hoàn thiện thể chế nội dung xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 123 4.2.2 Nâng cao lực cán bộ, công chức triển khai xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 125 4.2.3 Tăng cường nguồn lực đầu tư cho xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 128 v 4.2.4 Thúc đẩy hợp tác, đồng thuận từ bên liên quan trình xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 130 4.2.5 Hỗ trợ đẩy mạnh đa dạng, sáng tạo phương thức tiếp cận, quảng bá truyền thông thương hiệu địa phương cấp tỉnh 133 4.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi giải pháp 135 4.3.1 Khảo nghiệm tính cấp thiết giải pháp 135 4.3.2 Khảo nghiệm tính khả thi giải pháp 137 4.4 Một số kiến nghị 139 4.4.1 Kiến nghị Nhà nước 139 4.4.2 Kiến nghị quyền cấp tỉnh 140 Tiểu kết chương 141 KẾT LUẬN 142 PHỤ LỤC .146 PHỤ LỤC 01 146 PHỤ LỤC 02 156 PHỤ LỤC 03 166 PHỤ LỤC 04 169 PHỤ LỤC 05 172 PHỤ LỤC 06 174 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .176 vi LỜI CAM ĐOAN Luận án Tiến sĩ “Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh Việt Nam” kết nỗ lực, nghiêm túc nghiên cứu thân với hướng dẫn tận tình người hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy TS Hà Quang Ngọc Đây cơng trình nghiên cứu cá nhân Các tài liệu, số liệu, kết sử dụng Luận án có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tơi xin cam đoan lời hoàn toàn thật tơi xin chịu tồn trách nhiệm lời cam đoan TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Thu Trang vii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian dài nghiên cứu, Luận án “Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh Việt Nam” hoàn thành với nỗ lực thân, giúp đỡ người hướng dẫn khoa học, quan chủ quản, đơn vị có liên quan, thầy cơ, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Xin trân trọng cảm ơn thầy cô chia sẻ kiến thức, niềm đam mê khoa học Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo sau đại học quan tâm tạo điều kiện cho q trình thực Luận án Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo trường Đại học Nội vụ Hà Nội, lãnh đạo khoa Hành học động viên, tạo điều kiện cho thời gian, tài để tơi hồn thành q trình học tập Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến người hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy TS Hà Quang Ngọc đồng hành, định hướng hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hồn thành Luận án Chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi q trình thực Luận án Và lời cảm ơn sâu sắc tơi xin gửi tới gia đình ln chia sẻ tinh thần, vật chất, thời gian quý báu để tạo điều kiện cho tơi hồn thành Luận án Hà Nội, ngày tháng Trần Thu Trang viii năm 2022 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Stt Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân XDTHĐP Xây dựng thương hiệu địa phương PCI Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh FDI Đầu tư trực tiếp nước ngồi SIPAS Chỉ số hài lịng phục vụ hành PAR index Chỉ số Cải cách hành ĐTB Điểm trung bình Max Lớn 10 Min Nhỏ 11 CBCCVC Cán bộ, công chức, viên chức 12 13 DN người dân OCOP Doanh nghiệp, người dân, nhà đầu tư, hiệp hội hội Mỗi xã sản phẩm ix DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng Thương hiệu công ty thương hiệu địa phương .19 Bảng 3.1 Số liệu tỉnh có đạo, triển khai xây dựng thương hiệu cấp tỉnh từ năm 2015 đến năm 2020 75 Bảng 3.2.Thống kê nội dung chủ yếu tỉnh tập trung xây dựng thương hiệu cấp tỉnh từ năm 2015 đến năm 2020 77 Bảng 3.3.Một số tỉnh điển hình chủ động xây dựng thương hiệu địa phương thông qua hiệu 78 Bảng 3.4 Mức độ nhận thức tầm quan trọng hoạt động xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 79 Bảng 3.5 Phạm vi mục tiêu xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 81 Bảng 3.6 Lĩnh vực hướng tới xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 82 Bảng 3.7 Kết thực mục tiêu xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 82 Bảng 3.8 Số lượng kế hoạch, chương trình, đề án gắn với xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh từ năm 2015 đến năm 2020 85 Bảng 3.9 Kế hoạch, chương trình, đề án gắn xây dựng thương hiệu đặc trưng tỉnh .86 Bảng 3.10 Kết xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án phát triển thương hiệu địa phương cấp tỉnh 88 Bảng 3.11 Cơ quan đầu mối phụ trách xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh89 Bảng 12 Kết phân công, phối hợp quan thực xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh địa phương 90 Bảng 13 Kết thực kết nối, huy động bên liên quan xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 94 Bảng 14 Kết công tác truyền thông, quảng bá xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 95 Bảng 15 Kết đôn đốc, kiểm tra thực xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 98 Bảng 16 Kết thực quy trình xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh 100 x STT Tỉnh/ Thành phố Biểu tượng nhận diện hình ảnh địa phương Biểu tượng cho mơi trường đầu tư Biểu tượng cho Dân cư (Nguồn: Tác giả tổng hợp) 173 PHỤ LỤC 06 Tổng số sản phẩm OCOP công bố trao định công nhận cấp tỉnh đến T12.2020 STT Tỉnh Tổng số sản Sản phẩm phẩm OCOP xếp hạng công bố Ghi trao định công nhận cấp sao 67 162 tỉnh Quảng Ninh 236 14 sản phẩm tiềm Hà Nội sao, thành phố đề 630 421 195 nghị trung ương đánh giá công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia Đà Nẵng 18 11 sản phẩm UBND tỉnh Lâm Đồng hồn tất hồ sơ, trình Bộ Nơng Lâm Đồng 45 27 18 nghiệp Phát triển nông thôn đánh giá, chứng nhận đạt sản phẩm OCOP cấp quốc gia Đồng Tháp sản phẩm UBND 161 54 104 tỉnh Đồng Tháp hoàn tất hồ sơ, trình Bộ Nơng 174 STT Tỉnh Tổng số sản Sản phẩm phẩm OCOP xếp hạng công bố Ghi trao định công nhận cấp sao tỉnh nghiệp Phát triển nông thôn đánh giá, chứng nhận đạt sản phẩm OCOP cấp quốc gia Vĩnh Long 53 13 40 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ công bố sản phẩm OCOP tỉnh) 175 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Al Ries Laura Ries (2015), 22 quy luật bất biến xây dựng thương hiệu (bản dịch), NXB Công thương Ban Chấp hành Trung ương (2014), Nghị số 31-NQ/TW ngày 14 tháng năm 2014 Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Ban Chấp hành Trung ương (2016), Nghị số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 Chủ trương, sách lớn nhằm tiếp tục đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động, sức cạnh tranh kinh tế Ban Chấp hành Trung ương (2018), Nghị 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Brand Finance (2018), Báo cáo Thương hiệu quốc quốc gia 2018 Bộ Chính trị (2017), Nghị 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Bộ Nội vụ (2015), Báo cáo số Cải cách hành chính- PAR index Bộ Nội vụ (2016), Báo cáo số Cải cách hành chính- PAR index Bộ Nội vụ (2017), Báo cáo số Cải cách hành chính- PAR index 10 Bộ Nội vụ (2018), Báo cáo số Cải cách hành chính- PAR index 11 Bộ Nội vụ (2019), Báo cáo số Cải cách hành chính- PAR index 12 Bộ Nội vụ (2020), Báo cáo số Cải cách hành chính- PAR index 13 Bộ Công Thương (2012), Quyết định số 984/QĐ-BCT việc ban hành Quy chế xây dựng thực Chương trình Thương hiệu Quốc gia 14 Chính phủ (2014), Nghị 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 Ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 176 năm 2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 15 Chính phủ (2017), Nghị 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 Ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII số chủ trương, sách lớn nhằm tiếp tục đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động, sức cạnh tranh kinh tế 16 Chính phủ (2017), Nghị 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 Ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 Bộ Chính trị khóa XII phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 17 Lê Anh Cường biên soạn (2003), Tạo dựng quản trị thương hiệu danh tiếng- lợi nhuận, NXB Lao động xã hội 18 Nguyễn Thị Hoài Dung (2010), Xây dựng quản lý thương hiệu doanh nghiệp may Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế Quốc dân 19 Đảng tỉnh Lâm Đồng, Tham luận Đảng tỉnh Lâm Đồng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng 27.1.2021 20 Martin Roll (2006), Chiến Lược Thương Hiệu Châu Á (bản dịch), NXB Lao động- Xã hội 21 Jack Trout with Steve Rivkin (2004), Brand positioning- Định vị thương hiệu, NXB Thống kê, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Thúy Hạnh, (12.2007), “Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững Nhật Bản số gợi ý cho ngành du lịch Việt Nam”, số 22, Tạp chí Văn hóa 23 Nguyễn Ngọc Hiến (chủ biên) (2006), Hành cơng, NXB Khoa học Kỹ thuật 177 24 Vũ Diệu Ngân (tổng hợp), “Xây dựng thương hiệu địa phương cho thị nhìn từ thành phố Regina, Canada”, Tạp chí Phát triển Kinh tế- xã hội (Đà Nẵng) 25 An Thị Thanh Nhàn Lục Thị Thu Hường (2010) Quản trị xúc tiến thương mại xây dựng phát triển thương hiệu, NXB Lao động - Xã hội 26 Phạm Thị Thu Hường (2018), Ảnh hưởng thương hiệu địa phương đến định lựa chọn địa điểm đầu tư nước: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Phú Thọ, Luận án tiến sĩ, Đại học kinh tế quốc dân 27 Đặng Nhật Minh (2016),“Xây dựng thương hiệu địa phương qua chiến dịch truyền thông “Be Berlin”, Tạp chí người làm báo, số 389 (7/2016) 28 Piyachart Isarabhakdee (2017), Branding 4.0 (bản dịch), NXB Lao động 29 Trần Đình Lý (2012), Xây dựng phát triển thương hiệu xồi cát Hịa Lộc, Cát Bè, Tiền Giang, Luận án tiến sĩ, Đại học Huế 30 31 Hoàng Phê (chủ biên), 2003, Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng Quốc hội (2016), Nghị số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 Kế hoạch cấu lại kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 32 Quốc hội (2015), Luật tổ chức quyền địa phương 33 Võ Văn Quang (2012), Nâng cao lực Quản trị Thương hiệu địa phương, Hội thảo thương hiệu địa phương cho Quảng Ninh, Hạ Long Đồng Nai vào tháng – 2012 34 Nguyễn Hồng Quân (2014), Luận án tiến sĩ kinh doanh, Xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương 35 Sở khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng (2020), Số:877/SKHCN-VP V/v báo cáo tiếp thu, xử lý, giải ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND cử tri phản ánh báo cáo UBMTTQ tỉnh, ngày 21 tháng năm 2020 178 36 Lê Xuân Tùng (2005), Xây dựng phát triển thương hiệu, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 37 Thủ tướng phủ, (2010) Quyết định số 1866/QĐ-TG ngày 08/10/2010 việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 38 Thủ tướng phủ (2018), Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 Phê duyệt Chương trình xã sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 39 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 việc Phê duyệt đề án xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 40 Thủ tướng Chính phủ (2011), Cơng văn số 9224/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2011 41 Thủ tướng phủ (2019), Quyết định số 1320/QĐ-TTG Phê duyệt chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 42 Nguyễn Quốc Thịnh- Nguyễn Thành Trung (2004), Thương hiệu với nhà ản lý, NXB Chính trị quốc gia 43 Lý Quí Trung (2007), Xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp Việt Nam đương đại, NXB Trẻ 44 Trần Thu Trang (2017), “Vai trị quyền cấp tỉnh xây dựng thương hiệu”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 10, ISSN 2588-137X 45 Trần Thu Trang (2020), “Thực tiễn xây dựng thương hiệu địa phương số tỉnh Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Nội vụ, số 37, ISSN 2354-1113, tr 83-91 46 Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, Tổ chức Chuyên gia cao cấp Hà Lan (PUM), Trường Đại học Duy Tân, (2013) Đề án “Phát triển thương hiệu Du lịch Đà Nẵng” 47 Cấn Anh Tuấn (2011), Luận án tiến sĩ kinh tế, Xây dựng thương hiệu mạnh cho doanh nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Thương mại 179 48 UBND thành phố Đà Nẵng (2017), Kế hoạch 9585/KH-UBND thực Quyết định 1755/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơng nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thành phố Đà Nẵng 49 UBND thành phố Đà Nẵng (2020), Kế hoạch 2586/KH-UBND thực Chương trình 37-CTr/TU triển khai chuyên đề “Tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phù hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng quyền điện tử, thành phố thơng minh” 50 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (2015), Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2015 phát triển sản phẩm du lịch đặc thù Đồng Tháp 51 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (2016), Quyết định 78/2016/QĐ-UBND Ban hành đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020 52 UBND thành phố Hà Nội (2016), Kế hoạch 18/KH-UBND triển khai Quy chế “Hỗ trợ Doanh nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng phát triển thương hiệu” 53 UBND thành phố Hà Nội (2017), Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2017 thực Chiến lược phát triển ngành cơng nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 54 UBND tỉnh Lâm Đồng (2017), Kế hoạch 5117/KH-UBND hành động phát triển quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” giai đoạn 2017-2020 55 UBND tỉnh Lâm Đồng (2020), Quyết định 854/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020 56 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2017), Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 21/06/2017 việc Phê duyệt Đề án Chương trình “Mỗi xã, phường sản phẩm tỉnh Quảng Ninh” giai đoạn 2017 – 2020 180 57 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2019), Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị 02/NQ-CP tiếp tục thực nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 định hướng đến năm 2021 58 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (2016), Quyết định 103/QĐ-UBND Đề án Hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 59 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (2018), Quyết định 590/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn 2030 60 Lê Quốc Vinh (2014), “Xây dựng thương hiệu địa phương tổng thể chiến lược cạnh tranh phát triển kinh tế”, Kỷ yếu Hội nghị công bố quy hoạch chiến lược tỉnh Quảng Ninh TIẾNG ANH 61 Aaker, D.A (1991), “Managing Brand Equity”, The Free Press, New York, NY 62 Anholt, S (2005), “Some important distinctions in place branding”, PlaceBranding, (2), pp 116-121 63 Anholt, S (2006), “The Anholt Nation Brands Index”, Special Report, Israel’s International Image, Powered by GMI 64 Anholt, S (2006), The Anholt City Brands Index: How the World Views Its Cities, 2nd Edition [online] [10-05-2011] 65 Alholt, S (2010), “Definitions of place branding – Working towards a resolution”, Place Branding and Public Diplomacy, 1-10 181 66 Árpád Papp-Váry (2011), “The Anholt-gmi City Brand Hexagon and the Saffron European City Brand Barometer: A comparative study”, Regional and Business Studies, Vol Suppl 1, 555-562 67 Andrea Lucarelli and Per Olof Berg (2011), “City branding: a state-of-theart review of the research domain”, Journal of Place Management and Development, Vol No 1, pp 9-27 68 Brymer C (2003), “Branding A Country: Creating And Managing Brand Value”, Interbrand 69 Braun, E., Kavaratzis, M.& Zenker, S (2013), “My city - my brand: the different roles of residents in place branding”, Journal of Place Management and Development 70 Eshuis & Edwards, A (2003), “Branding the city: The Democratic legitimacy of a new mode of governance”, Urban Studies, 50 (5): 1066-1082 71 George Allen (2007), “Place Branding: New Tools for Economic Development”, Design Management Review 72 Ger, Güliz (1999), “Localizing in the Global Village: Local Firms Competing in Global Markets”, California Management Review, 41 (4), 64– 83 73 Hankinson, G (2007), “The management of destination brands: Five guiding principles based on recent developments in corporate branding theory”, Brand Management 14(3): 240–254 74 Jacobsen, B.P (2009), “Investor-based place brand equity: a theoretical framework”, Journal of Place Management and Development, (1), pp 70 - 84 75 Jullian Stubbs (2011), “Wish You Were Here: The Branding of Stockholm and Destinations”, CreateSpace Independent Publishing Platform 76 Julia Winfield-Pfefferkorn (2005), The branding of cities - Exploring City Branding and the Importance of Brand Image, masters thesis, submitted in 182 partial fulfillment of the requirements for the degree in master of Arts in Advertising Design at the Graduate School of Syracuse University 77 Kai D Wright Follow (2019), The Feeling: Brand Building in a Noisy World, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 78 Kavaratzis, M (2009), “Cities and their brands: Lessons from corporate branding”, Place Branding and Public Diplomacy, (1), 26–37 79 Kerr, G.(2006), "From destination brand to loaction brand" Journal of Brand Management, vol 13, no 4-5, pp 276-283 80 Keller Kevin Lane (2013), Strategic Brand Management: building, measuring, and managing brand equity, 4th Edition, Boston, Mass [u.a]: Pearson 81 Majken Schultz, Antorini Yun,Fabian F Csaba (2005), Corporate Branding: Purpose/people/process, Narayana Press, Gylling 82 Mihalis Kavaratzis (2004), “From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands”, Place Branding, Vol 83 Paul Temporal (2000), Branding in Asia: The Creation, Development, and Management of Asian Brands for the Global Market, John Wiley & Sons (Asia) Pte.Ltd 84 Rainisto, S.K (2003), Success factors of place marketing: A study of place marketing practices in Northern Europe and the United States, Doctoral dissertation, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business 85 Reputation Institute (2011), 2011 country RepTrak™ topline report, Reputation Institute 86 Ritchie, B J R and Ritchie, R J B., (1998), "The branding oftourism destinations: Past achievements and future challenges", Annual Congressof International Association of Scientific 183 87 Robert Govers, Frank Go (2009), “Place Branding: Glocal, Virtual and Physical Identities Constructed, Imagined and Experienced”, Palgrave MacMillan, ISBN: 978-0-230-23073-6 88 Sicco Van Gelder (2005), Global Brand Strategy: Unlocking Branding Potential Across Countries, Cultures & Markets, Kogan Page Business Books 89 Somogy Varga (2013), “The politics of Nation Branding: Collective identity and public sphere in the neoliberal state”, Philosophy & Social Criticism 39(8):825-845 90 Takafumi Ikuta (2006), “Regional branding measures in Japan - Efforts in 12 major prefectural and city governments”, Place Branding and Public Diplomacy, pp 131–143 91 Wolfe, Alan (1991), "The Single European Market: National of EuroBrands", International Journal of Advertising vol 10 (1), pp 49 - 58 92 Zenker, S., & Braun, E (2010), “Branding a City: A Conceptual Approach for Place Branding and Place Branding Management”, 39th EMAC Annual Conference 2010, Frederiksberg, Denmark 93 Zenker, S & Braun, E (2010), “The place brand centre - A conceptual approach for the brand management”, 39th European Marketing Academy Conference, Copenhagen, Denmark Website: 94 Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Hồn thiện thể chế cơng khai, minh bạch quản lý hành nhà nước trang https://www.moha.gov.vn/70-nam/nghien-cuu-trao-doi/hoan-thien-the-cheve-cong-khai-minh-bach-trong-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-17998.html truy cập ngày 16.2.2020 95 Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, chuyên mục Giới thiệu Lâm Đồng, https://lamdong.gov.vn/ truy cập ngày 6.6.2021 184 96 Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh (2016), Đánh giá kết sau 01 năm triển khai xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh trang https://www.quangninh.gov.vn/pInChiTiet.aspx?nid=64437 truy cập ngày 26.8.2019 97 Nguyễn Đình Chiến (2015), Kinh nghiệm phát triển du lịch - Nhìn từ đảo JEJU trang http://baoquangninh.com.vn/du-lich/y-kien-du- khach/201512/kinh-nghiem-phat-trien-du-lich-nhin-tu-dao-jeju2293581/index.htm truy cập ngày 23.8.2019 98 Mai Tiến Dũng, Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số kinh tế số Việt Nam trang http://egov.chinhphu.vn/xay-dung-chinhphu-dien-tu-huong-toi-chinh-phu-so-va-nen-kinh-te-so-o-viet-nam-aNewsDetails-37599-14-186.html truy cập ngày 17.2.2020 99 Hồng Hạnh (2019), Bộ Công Thương kết nối sản phẩm OCOP vào điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP trang https://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/bo-cong-thuong-ket-noi-cacsan-pham-ocop-vao-cac-%C4%91iem-gioi-thieu-va-ban-san-pham-ocop17387-22.html truy cập ngày 20.8.2020 100 Nguyễn Hạnh (2020), Năm 2020: Sẽ tiêu chuẩn hóa, cơng nhận thêm 1.200 sản phẩm OCOP trang https://congthuong.vn/nam-2020-se-tieuchuan-hoa-cong-nhan-them-it-nhat-1200-san-pham-ocop-131179.html truy cập ngày 17.2.2020 101 Minh Khuê (2020), Đồng Tháp trao chứng nhận xếp hạng cho 99 sản phẩm OCOP năm 2020, trang https://congthuong.vn/dong-thap-trao-chungnhan-xep-hang-cho-99-san-pham-ocop-nam-2020-149112.html truy cập ngày 25.12.2020 102 Thảo Ly (2021), 34 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP năm 2020, trang http://baovinhlong.com.vn/kinh-te/202102/34-san-pham-dat-chung-nhanocop-nam-2020-3042579/#.YMms-vLitPY truy cập ngày 4.2.2021 185 103 HN (2020), Hà Nội công nhận 630 sản phẩm OCOP, trang https://dangcongsan.vn/kinh-te/ha-noi-cong-nhan-630-san-pham-ocop571744.html truy cập ngày 25.12.2020 104 An Nhiên (2019), Nâng tầm thương hiệu ’Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành, trang http://khuyennong.lamdong.gov.vn/ truy cập ngày 1.6.2021 105 Phịng thương mại cơng nghiệp Việt Nam, Báo cáo Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, https://pcivietnam.vn/ truy cập ngày 1.6.2021 106 Lê Văn Huy (2019), Xây dựng thương hiệu Đà Nẵng 'Thành phố tiên phong' trang https://www.baodanang.vn/channel/5399/201904/xay-dung- thuong-hieu-da-nang-thanh-pho-tien-phong-3174838/ truy cập ngày 26.8.2019 107 Hữu Hưng (2021), Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, trang https://nhandan.vn/ truy cập ngày 6.6.2021 108 http://thanhtra.gov.vn 109 https://pcivietnam.vn/ 110 http://papi.org.vn/ 111 https://thuvienphapluat.vn 112 http://vbpl.vn/vinhlong 113 https://hanoi.gov.vn/ 114 https://lamdong.gov.vn/SitePages/Home.aspx 115 https://dongthap.gov.vn/ 116 https://www.danang.gov.vn/ 117 https://vinhlong.gov.vn/ 118 http://www.placebrand.eu/place-branding.html 119 http://vbpl.vn 120 Anh Thắng (2021), Quảng Ninh hình mẫu để nước học hỏi Chương trình OCOP, https://nongnghiep.vn/quang-ninh-la-hinh-mau-de-ca- 186 nuoc-hoc-hoi-trong-chuong-trinh-ocop-d281083.html truy cập ngày 10.1.2021 121 Nguyễn Nghị Thanh (2018), Mơ hình tổ chức quyền địa phương Hoa Kỳ trang https://tcnn.vn/news/detail/39476/Mo_hinh_to_chuc_chinh_quyen_dia_phu ong_o_Hoa_Kyall.html , truy cập ngày 20.8.2020 122 Thanh Tâm (2020), Đà Nẵng công bố 18 sản phẩm OCOP, https://nhandan.vn/chuyen-lam-an/da-nang-cong-bo-18-san-pham-ocop629914/ truy cập ngày 25.12.2020 123 Quang Thọ (2015), Ra mắt Hội đồng xây dựng thương hiệu Quảng Ninh trang https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/ra-mat-hoi-dong-thuong-hieu- quang-ninh-224299 truy cập ngày 26.8.2019 124 Trang thông tin điện tử Tổng Cục Thống kê, Số liệu thống kê Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hành phân theo địa phương Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo địa phương, https://www.gso.gov.vn/ truy cập ngày 1.6.2021 125 Trung tâm phát triển hội nhập (2017), Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch tham gia người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” trang http://cdivietnam.org/du-an-thuc-day-cong-khai-minh-bach-va-su- tham-gia-cua-nguoi-dan-vao-quan-ly-ngan-sach-nha-nuoc/ truy cập ngày 26.8.2019 126 Nguyễn Thanh (2020), Quảng Ninh đứng đầu Bảng xếp hạng số PAR INDEX SIPAS năm 2019 trang http://www.baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/quang-ninh-dung-daubang-xep-hang-cac-chi-so-par-index-va-sipas-nam-2019-2484098/ truy cập ngày 20.8.2020 187 ... + Cấp hành chính: Thương hiệu địa phương cấp tỉnh, thương hiệu địa phương cấp huyện, thương hiệu địa phương cấp xã + Từng lĩnh vực: Thương hiệu địa phương cấp tỉnh du lịch, thương hiệu địa phương. .. thương hiệu địa phương cấp tỉnh nước mắm, thương hiệu địa phương cấp tỉnh nhãn… + Thương hiệu địa phương cấp tỉnh cơng nghiệp: có thương hiệu địa phương cấp tỉnh khai thác khoáng sản, thương hiệu địa. .. địa phương cấp tỉnh đóng tàu… + Thương hiệu địa phương cấp tỉnh làng nghề: có thương hiệu địa phương cấp tỉnh đồ mỹ nghệ, thương hiệu địa phương cấp tỉnh làm lụa… + Thương hiệu địa phương cấp tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam,