0

(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam

222 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 17:49

(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRIỆU THỊ NGỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRIỆU THỊ NGỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành : Quản lý công Mã số : 9.34.04.03 Người hướng dẫn khoa học: TS Trịnh Thanh Hà TS Nguyễn Danh Ngà HÀ NỘI - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi; tài liệu, thơng tin, số liệu trích dẫn luận án có nguồn gốc rõ ràng trung thực, tự điều tra, khảo sát Kết nghiên cứu trình bày luận án chưa công bố tài liệu công trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022 Nghiên cứu sinh Triệu Thị Ngọc LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu, hồn thành luận án với đề tài “Quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam, Tơi ln nhận quan tâm, tận tình hướng dẫn TS Trịnh Thanh Hà TS Nguyễn Danh Ngà Tôi xin trân trọng cảm ơn hai thầy hướng dẫn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia; lãnh đạo Ban Quản lý Đào tạo Sau Đại học; lãnh đạo Khoa Quản lý nhà nước Xã hội; thầy giáo, cô giáo Học viện Hành Quốc gia; chuyên gia lĩnh vực quản lý di sản văn hóa vật thể; nhà quản lý, nhà khoa học; cán bộ, công chức, viên chức sở, ban, ngành tỉnh, thành phố tham gia cung cấp tài liệu, ý kiến qua điều tra, khảo sát giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu để hồn thành luận án Cảm ơn đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện thời gian để thực nghiên cứu; cảm ơn đồng nghiệp, gia đình, bạn bè ln hỗ trợ động viên, chia sẻ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án Do điều kiện khách quan, chủ quan, nên kết nghiên cứu luận án khiếm khuyết định Tác giả luận án mong tiếp tục nhận ý kiến đóng góp để luận án hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Nghiên cứu sinh Triệu Thị Ngọc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10 1.1 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án…………… 10 1.1.1 Nghiên cứu di sản văn hóa, di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa vật thể giới …………………………………… ……………………… 10 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới………………………………………………… 13 1.1.3 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam…………………………………………………… 21 1.2 Đánh giá kết tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu ………………………………………………….……… 25 1.2.1 Những nội dung cơng trình nghiên cứu đề cập……………… 25 1.2.2 Những kết nghiên cứu luận án kế thừa…………….……… 26 1.2.3 Vấn đề đặt cho đề tài luận án cần tiếp tục nghiên cứu…………… 27 Kết luận chương 1……………………………… ………………………… 29 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ THẾ GIỚI………………………………………… 30 2.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài luận án………………… 30 2.1.1 Văn hóa di sản văn hóa………………………………………… 30 2.1.2 Di sản văn hóa vật thể giới…………………………………… 32 2.1.3 Quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới 36 2.2 Vai trò yếu tố tác động đến quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới 39 2.2.1 Vai trò quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới 39 2.2.2 Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới ………… ……………………………………………………… 43 2.3 Nội dung quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới………… 51 2.3.1 Xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể giới…………………… … 51 2.3.2 Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật di sản văn hóa vật thể giới …………………………………….…… 53 2.3.3 Kiện toàn tổ chức máy quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới ……………………………………………………………… 54 2.3.4 Xây dựng phát triển đội ngũ công chức quản lý viên chức chuyên mơn di sản văn hóa vật thể giới …………………… … 55 2.3.5 Hỗ trợ huy động nguồn lực tài cho hoạt động di sản văn hóa vật thể giới……………………………………………………… 56 2.3.6 Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật di sản văn hóa vật thể giới………………………………………………………………… 57 2.3.7 Tổ chức thực hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế lĩnh vực di sản văn hóa vật thể giới …… …………………… 60 2.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới số quốc gia giá trị tham khảo Việt Nam……… 62 2.4.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản………………………………… 62 2.4.2 Bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước di sản văn hóa vật giới có giá trị tham khảo cho Việt Nam……………………………… 70 Kết luận chương 2………………………………………………………… 74 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM………………….…… 75 3.1 Khái quát di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam……….…… 75 3.1.1 Số lượng di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam…………… 75 3.1.2 Đặc trưng di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam 79 3.2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam……………………………………………………………… 81 3.2.1 Xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam 81 3.2.2 Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam 85 3.2.3 Kiện toàn tổ chức máy quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam 90 3.2.4 Xây dựng phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước viên chức chuyên môn di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam………… 94 3.2.5 Hỗ trợ, huy động nguồn lực tài sở vật chất để bảo tồn di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam……………………………… 97 3.2.6 Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam……………………………………….…… 104 3.2.7 Tổ chức thực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế lĩnh vực di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam………………… 108 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam……………………………….……………………………… 112 3.3.1 Kết đạt quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam…………………………………………………… 112 3.3.2 Hạn chế quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam…………………………………………………………………… 114 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam…………………………………………… 122 Kết luận chương 3………………………………………………………… 126 CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM……………………………………………… 129 4.1 Quan điểm định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam…………………………………………… 129 4.1.1 Quan điểm văn hóa di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam………………………………………………………………………… 128 4.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam………………………………………………………… 133 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam ……………… ……………………………………………… 135 4.2.1 Xây dụng hoàn thiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo hướng phát triển liên kết chuỗi di sản văn hóa vật thể giới địa phương 135 vùng có di sản văn hóa vật thể giới …………………… 4.2.2 Cụ thể hóa triển khai thực kịp thời hệ thống văn quy phạm pháp luật di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam…… 137 4.2.3 Kiện toàn tổ chức máy nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam theo hướng tinh gọn thống nhất…… 139 4.2.4 Nâng cao lực đội ngũ công chức, viên chức theo hướng chuẩn hóa chun mơn hóa di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam… 142 4.2.5 Tăng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước, khuyến khích xã hội hóa huy động nguồn lực, phân bổ hợp lý sử dụng hiệu nguồn lực tài di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam……………… 145 4.2.6 Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm pháp luật di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam…………… 149 4.2.7 Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển đổi số hợp tác quốc tế lĩnh vực di sản văn hóa vật thể giới ……… 153 4.2.8 Hồn thiện phân cấp cụ thể hóa quy chế phối hợp quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam………………… 156 4.3 Một số khuyến nghị…………………………………………………… 158 4.3.1 Đối với Trung ương……………………………………………… 158 4.3.2 Đối với quyền địa phương nơi có di sản VHVTTG ………… 160 Kết luận chương 4……………………….………………………………… 161 KẾT LUẬN……………………………………………………………… 162 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ……………………………………………………… 164 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………… 165 PHỤ LỤC………………………………………………………………… 180 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 3.1: Danh sách di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam 75 Bảng 3.2: Thống kê phịng quản lý di sản văn hóa tỉnh, thành phố có di sản văn hóa vật thể giới, năm 2021 .90 Bảng 3.3 Tổ chức đơn vị quản lý di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam, năm 2021 921 Bảng 3.4 Số lượng phòng, ban đơn vị quản lý di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam năm 2021 …………………………………………….93 Bảng 3.5 Số lượng, trình độ nhân đơn vị quản lý di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam năm 2021 95 Bảng 3.6 Nguồn vốn đầu tư để bảo tồn di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam giai đoạn 2010 - 2021 99 Bảng 3.7 Doanh thu lượt khách tham quan bình quân/năm di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam giai đoạn 2010 – 2021 102 Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ cấu nguồn vốn đầu tư để bảo tồn di sản VHVTTG Việt Nam giai đoạn 2010 - 2021 ……………………………………………….100 Biểu đồ 3.2 Tổng hợp kết điều tra XHH nội dung quy hoạch, kế hoạchdi sản văn hóa vật thể giới Việt Nam ……………………….…115 Biểu đồ 3.3 Tổng hợp kết điều tra XHH hệ thống quy định pháp luật di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam …………………….….116 Biểu đồ 3.4 Tổng hợp ý kiến đánh giá nội dung mơ hình tổ chức máy quản lý di sản VHVTTG Việt Nam …………………… … …….….118 Biểu đồ 3.5 Tổng hợp ý kiến đánh giá nội dung lực đội ngũ công chức, viên chức lĩnh vực di sản VHVTTG Việt Nam ……………119 Biểu đồ 3.6 Tổng hợp kết điều tra XHH hỗ trợ, huy động nguồn lực tài cho hoạt động di sản VHVTTG Việt Nam ………… 120 Biểu đồ 3.7 Tổng hợp ý kiến đánh giá nội dung QLNN tra, kiểm tra, xử lý vi phạm QLNN di sản VHVTTG Việt Nam …… 122 Biểu đồ 3.8 Tổng hợp kết điều tra XHH vê nguyên nhân hạn chế QLNN di sản VHVTTG Việt Nam ………….………….…125 Sơ đồ 4.1 Mơ hình tổ chức máy quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam ……………………………… …………… 141 BIỂU ĐỒ Biểu đồ Tỷ lệ cấu nguồn vốn đầu tư để bảo tồn di sản VHVTTG Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2021 Nguồn tài trợ quốc tế 7.16% Nguồn xã hội hóa 6.15% Ngân sách trung ương 53.17% Ngân sách địa phương 33.52% Ngân sách trung ương Ngân sách địa phương Nguồn xã hội hóa Nguồn tài trợ quốc tế Biểu đồ Kết khảo sát nội dung quy hoạch, kế hoạch di sản VHVTTG Việt Nam 11.88% 37.44% 50.67% Tích cực Trung bình 197 Hạn chế Biểu đồ Tổng hợp kết điều tra xã hội học hệ thống quy định pháp luật di sản VHVTTG Việt Nam 80 70.15% 70 62.50% 58.52% 60 64.06% 57.14% 50.37% 50 37.50% 40 32.06% 30 35.94% 29.85% 33.33% 28.57% 20 10 16.30% 14.29% 9.42% Tổng Cổng Đối tượng khảo Đối tượng khảo Đối tượng khảo Đối tượng khảo Đối tượng khảo sát sát sát sát sát Đầy đủ, hoàn thiện Cần bổ sung Không trả lời Biểu đồ Tổng hớp ý kiến đánh giá nội dung mơ hình tổ chức QLNN di sản VHVTTG Việt Nam 57.4% Hợp lý 21.3% 21.3% Chưa hợp lý Không ý kiến 21.3% 198 Biểu đồ Tổng hợp ý kiến đánh giá nội dung lực đội ngũ công chức, viên chức lĩnh vực di sản văn hóa giới Việt Nam Biểu đồ Tổng hợp ý kiến đánh giá nội dung lực đội ngũ công chức, viên chức lĩnh vực di sản văn hóa giới Việt Nam Tốt, 14.92 Hạn chế, 51.05 Trung bình, 34.03 Tốt Trung bình Hạn chế Nguồn: phân tích từ bảng số – Điều tra xã hội học - phụ lục Biểu đồ Tổng hợp kết điều tra xã hội học hỗ trợ, huy động nguồn lực tài cho hoạt động di sản VHVTTG Việt Nam Đơn vị tính: % Biểu đồ Tổng hợp kết điều tra XHH hỗ trợ, huy động nguồn lực tài cho hoạt động di sản VHVTTG Việt Nam 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 71.75 66.27 54.48 54.04 29.60 23.04 20.63 16.37 10.69 7.62 - Nguồn lực tài - Nguồn lực tài - Tranh thủ nguồn lực đóng góp từ chủ thể quốc tế vào tổ chức quản ngân sách cấp hưởng lợi lý di sản VHVTTG Việt Nam Tốt Trung Bình Hạn chế Nguồn: liệu phân tích từ bảng số – Điều tra XHH - phụ lục 199 28.25 17.26 - Nguồn thu từ thu phí tham quan Biểu đồ Tổng hợp ý kiến đánh giá nội dung QLNN tra, kiểm tra xử lý vi phạm QLNN di sản VHVTTG Việt Nam Biểu đồ Tổng hợp ý kiến đánh giá nội dung QLNN tra, kiểm tra xử lý vi phạm QLNN di sản VHVTTG Việt Nam 60.00 50.00 40.00 55.16 30.00 20.00 10.00 31.17 13.68 0.00 Tốt Trung bình Hạn chế Nguồn: phân tích từ bảng số – Điều tra xã hội học - phụ lục 200 Biểu đồ Kết khảo sát nguyên nhân tổ chức, quản lý di sản VHVTTG Việt Nam Đơn vị tính % Biểu đồ Tổng hợp kết điều tra XHH nguyên nhận hạn chế QLNN di sản VHVTTG Việt Nam 11.66 88.34 - Về phối hợp quan, đơn vị tham gia người dân 13.45 86.55 9.64 90.36 - Về lực đội ngũ công chức, viên chức 11.21 88.79 - Về nguồn lực tài 100 0.00 100 5.38 - Về tổ chức máy 94.62 4.04 95.96 - Về thể QLNN 100 0.00 100 100 - Về quy hoạch, kế hoach 8.97 91.03 0.00 10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00 Không ý kiến % Cần tháo gỡ % Không đồng ý % Đồng ý % Nguồn: phân tích từ bảng số – Điều tra xã hội học - phụ lục VHVTTG 201 Biểu đồ Tổng hợp ý kiến đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN di sản VHVTTG Việt Nam Đơn vị tính % - KIỆN TỒN VÀ ĐẨY MẠNH CƠNG TÁC THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM 98.14 - ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢNG BÁ DI SẢN VHVTTG TẠI VIỆT NAM 100 - TỔ CHỨC KHAI THÁC HỢP LÝ DI SẢN VHVTTG TẠI VIỆT NAM ĐỂ BỔ SUNG NGUỒN TÀI CHÍNH CHO… 98.14 - TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ DI SẢN VHVTTG TẠI VIỆT… 96.3 - TỔ CHỨC VÀ ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG XHH VỀ DI SẢN VHVTTG TẠI VIỆT NAM 98.14 - ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ DI SẢN VHVTTG TẠI VIỆT NAM 100 - TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO QUẢN LÝ 100 - NÂNG CAO NĂNG LỰC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI SẢN VHVTTG TẠI… 100 - KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY QLNN VỀ DI SẢN VHVTTG TẠI VIỆT NAM 100 - HỒN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ DI SẢN VHVTTG 100 - HOÀN THIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC QUẢN LÝ 5.61 94.39 0.00 20.00 Tăng cường, cho áp dụng 40.00 60.00 80.00 Bổ sung, sửa đổi Nguồn: phân tích từ bảng số 10 – Điều tra xã hội học - phụ lục 202 100.00 120.00 Biểu đồ 10 Tổng hợp ý kiến khảo sát đề xuất giải pháp làm thay đổi tư người dân vùng có di sản VHVTTG Việt Nam Đơn vị tính: phiếu 75 TẠO CƠ CHẾ HÀI HỊA ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ DI SẢN VHVTTG TẠI VIỆT NAM 240 131 75 HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ XÃ HỘI 200 171 TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG QUA CÁC PHƯƠNG TIỆN 223 223 QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 223 223 Khơng trả lời Khơng đồng tình 50 100 Đồng tình 150 200 Đồng tình cao Nguồn: phân tích từ bảng số - Điều tra xã hội học - phụ lục 203 250 300 PHỤ LỤC PHỎNG VẤN CHUN GIA Để có thơng tin, ý tưởng từ chuyên gia lĩnh vực tổ chức, quản lý bảo tồn phát triển di sản VHVTTG Việt Nam Tác giả luận án tiến hành vấn chuyên gia lĩnh vực chuyên sâu di sản VHVTTG Việt Nam I ĐỐI TƯỢNG CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN - Cục di sản văn hóa – Bộ VHTT-DL - Thanh tra Bộ VHTT-DL – Bộ VHTT-DL - Vụ Kế hoạch – Tài – Bộ VHTT-DL - Vụ Pháp chế – Bộ VHTT-DL - Vụ Khoa học – Công nghệ - Môi trường – Bộ VHTT-DL - Tổng cục Du lịch - Sở VHTT Thành phố Hà Nội (Phòng Quản lý di sản) - Sở VHTT tỉnh Ninh Bình - Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội II THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên Cơ quan công tác Vị trí cơng việc III NỘI DUNG PHỎNG VẤN Theo ông (bà): QLNN di sản VHVTTG Việt Nam nay, có vấn đề cộm (chẳng hạn: quy hoạch, kế hoạch; sách, pháp luật; tổ chức máy; nguồn nhân lực; nguồn lực tài chính; tra, kiểm tra, giám sát…)? Nếu có cần khắc phục nào? Theo ơng (bà), mơ hình tổ chức máy QLNN di sản VHVTTG Việt Nam có hợp lý khơng? Có cần tổ chức mơ hình thống từ Trung ương đến địa phương hay không? 204 Theo ông (bà), nguồn nhân lực QLNN di sản VHVTTG Việt Nam nào? Đã đáp ứng yêu cầu chưa? Nếu chưa đáp ứng, cần phải có giải pháp gì? Xin ơng (bà) cho biết, có nguồn lực tài đóng góp vào việc tổ chức quản lý, bảo tồn, phát huy di sản VHVTTG Việt Nam (ngân sách trung ương, địa phương, hỗ trợ quốc tế; xã hội hóa…)? Mức độ đóng góp nguồn lực tài đánh nào? Theo ông (bà), công tác kiểm tra, tra QLNN di sản VHVTTG Việt Nam có cần thiết khơng? Nên tiến hành theo hình thức phương pháp nào? Theo ông (bà), để QLNN di sản VHVTTG Việt Nam, công tác nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế có cần thiết không? Nên tiến hành nào? Theo ông (bà), việc tổ chức tập huấn QLNN di sản VHVTTG Việt Nam có cần thiết khơng? nên thực nào? Theo ông (bà), nguyên nhân hạn chế QLNN di sản VHVTTG Việt Nam gì? Theo ông (bà), để hoàn thiện QLNN di sản VHVTTG Việt Nam cần có giải pháp nào? Xin trân trọng cảm ơn! 205 PHỤ LỤC TỔNG HỢP Ý KIẾN PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Tổng hợp ý kiến vấn đề cộm cần khắc phục QLNN di sản VHVTTG Việt Nam Số trả lời Ý kiến trả lời vấn Có Khơng 32 32 32 32 - Tổ chức máy quản lý bảo tồn, phát triển 32 30 - Nguồn nhân lực lực đội ngũ thực thi 32 30 - Nguồn lực tài cho quản lý, bảo tồn, phát triển 32 32 - - Tổ chức bảo vệ vùng di sản VHVTTGVN 32 30 - Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm 32 30 32 27 - Yếu tố biến đổi khí hậu 32 27 - Yếu tố hội nhập quốc tế 32 30 - Khai thác di sản VHVTTGVN 32 27 - Xã hội hóa quản lý khai thác 32 27 - Liên kết tổ chức quản lý, bảo tồn khai thác 32 27 - Vai trị quyền vùng có di sản VHVTTG 32 27 - Pháp luật Việt Nam - Chưa có quy hoạch tổng thể cho hệ thống di sản VHVTTG Việt Nam; có quy hoạch riêng di sản VHVTTG địa phương có di sản - Giải yếu tố tâm lý, tinh thần người dân vùng di sản Tổng hợp ý kiến đánh giá mơ hình tổ chức máy QLNN di sản VHVTTG Việt Nam Số trả lời vấn - Hợp lý hay không hợp lý 32 - Cần tổ chức mơ hình thống 32 206 Hợp lý Khơng hợp lý 32 Cần Không cần 32 - Tổng hợp ý kiến đánh giá đội ngũ công chức, viên chức lĩnh vực di sản VHVTTG Việt Nam Số trả lời Đáp ứng vấn - Đánh giá chung 32 - Địi hỏi phải có trình độ, kỹ 32 Chưa đáp ứng 30 Cần Rất cần 27 Tổng hợp ý kiến đánh giá nguồn lực tài cấp (hay XHH) cho hoạt động di sản VHVTTG Việt Nam Đánh giá Số trả lời Chưa đáp vấn Đáp ứng - Hỗ trợ quốc tế (UNESCO) 32 32 - Ngân sách Trung ương cấp 32 32 - Tỉnh (Thành phố) có di sản cân đối 32 30 - Khai thác di sản (lệ phí tham quan) 32 32 - Đóng góp chủ thể khai thác di sản 32 27 - Nguồn thu xã hội hóa 32 32 ứng - Nguồn khác Tổng hợp ý kiến đánh giá yếu tố cần thiết cho công tác kiểm tra, tra QLNN di sản VHVTTG Việt Nam Các yếu tố Số trả lời Ý kiến đánh vấn Cần Rất cần + Đủ số lượng 32 10 22 + Có kỹ kiểm tra, tra 32 27 32 10 22 + Tiến hành định kỳ 32 32 + Tiến hành thường xuyên 32 32 + Tiến hành đột xuất 32 32 + Hỗn hợp 32 27 - Nguồn nhân lực kiểm tra, tra cần phải - Công cụ tác nghiệp kiểm tra, tra - Phương thức, kiểm tra, tra 207 Tổng hợp ý kiến đánh giá nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế hoạt động di sản VHVTTG Việt Nam Số trả lời Ý kiến đánh vấn Cần Rất cần - Tổ chức nghiên cứu khoa học 32 27 - Mở rộng hợp tác quốc tế, với khối ASEAN (trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận công 32 28 nghệ mới, nguồn vốn…) Tổng hợp ý kiến nguyên nhân hạn chế QLNN di sản VHVTTG Việt Nam Số trả lời vấn Các nguyên nhân - Thể chế QLNN di sản VHVTTG chưa hoàn thiện - Tổ chức máy chưa kiện toàn thống - Năng lực đội ngũ công chức, viên chức chưa đáp ứng u cầu - Nguồn lực tài cịn có hạn - Vai trị quyền địa phương nơi có di sản VHVTTG cịn chưa tích cực - Sự tham gia người dân địa phương có di sản VHVTTG chưa tích cực - Sự phối hợp ngành, chủ thể chưa rõ ràng, chưa hết trách nhiệm - Sự hỗ trợ UNESCO cịn có hạn 208 32 Ý kiến trả lời Có Khơng 32 - 32 - 32 - 32 32 32 30 32 28 32 30 32 27 Tổng hợp ý kiến XHH thu hút nguồn lực tài cho hoạt động di sản VHVTTG Việt Nam thực không? Thực phạm vi nào? Số trả lời Thực Không thực vấn 32 32 - Chỉ XHH phạm vi: Số trả lời vấn + Trong phạm vi quy hoạch phát triển di sản + Trong khuôn khổ pháp luật cho phép + Trong giới hạn phạm vi nội dung hoạt động + Phải tuân thủ nghiên ngặt quy chế bảo tồn di sản + Thực đầy đủ nghĩa vụ XHH Ý kiến Đồng ý Không đồng ý 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Ghi Tổng hợp ý kiến tính khả thi giải pháp đề xuất để hoàn thiện QLNN di sản VHVTTG Việt Nam Giải pháp đề xuất Số trả lời vấn Ý kiến Khả thi Khơng khả thi - Hồn thiện việc lập quy hoạch tổng thể hệ thống di sản VHVTTG quy hoạch chi tiết di sản VHVTTG Việt Nam 32 32 - Hoàn thiện việc lập quy hoạch chi tiết di sản VHVTTG Việt Nam kế hoạch bảo tồn, phát triển di sản 32 32 - Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật QLNN di sản VHVTTG Việt Nam 32 32 - Kiện toàn tổ chức máy QLNN di sản VHVTTGVN từ Trung ương đến địa phương 32 32 - Nâng cao lực đội ngũ công chức, viên chức lĩnh vực di sản VHVTTG Việt Nam 32 32 209 - Tăng cường huy động nguồn lực tài nước quốc tế đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo tồn, phát triển di sản 32 32 - Đổi công tác kiểm tra, tra, xử lý vi phạm pháp luật di sản VHVTTG Việt Nam 32 32 - Đẩy mạnh XHH bảo tồn, phát triển khai thác di sản VHVTTGVN 32 32 - Huy động nguồn lực từ chủ thể khai thác di sản 32 32 - Tăng cường vai trị cấp quyền nơi có di sản 32 20 - Đổi tư tạo sách để người dân vùng di sản VHVTTG hưởng lợi 32 20 - Tăng cường phối hợp bên, lực lượng QLNN di sản VHVTTG Việt Nam 32 32 - Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục di sản VHVTTG Việt Nam cho hệ trẻ 32 32 - Hình thành Quỹ bảo tồn di sản VHVTTG Việt Nam từ nguồn XHH hỗ trợ quốc tế 32 27 - Tăng cường ứng dụng nghiên cứu khoa học vào quản lý quảng bá di sản VHVTTG Việt Nam 32 32 10 Tổng hợp ý kiến nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lĩnh vực di sản VHVTTGVN Ý kiến - Tổ chức tập huấn năm - Tham quan, học tập kinh nghiệm nước, nước - Giao ban trực tuyến 1-2 lần/năm - Mời chuyên gia UNESCO trao đổi chuyên đề 210 Cần Không cần 32 32 32 0 11 Tổng hợp ý kiến chế tài xử lý vi phạm Đủ Không đủ - Đã đủ mạnh 32 - Cần sửa đổi: Cần Khơng cần + Biện pháp hành 32 + Biện pháp kinh tế 32 + Biện pháp hình 32 211 ... di sản văn hóa cơng nhận di sản văn hóa giới, đó: di sản văn hóa 897 di sản; di sản thiên nhiên 218 di sản; di sản hỗn hợp 39 di sản [187] 2.1.3 Quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Quản. .. TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM? ??……………….…… 75 3.1 Khái quát di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam? ??…….…… 75 3.1.1 Số lượng di sản văn hóa vật thể giới Việt Nam? ??…………... vệ Quản lý Di sản văn hóa thiên nhiên giới Việt Nam? ?? 2.2 Vai trò yếu tố tác động đến quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới 2.2.1 Vai trò quản lý nhà nước di sản văn hóa vật thể giới Di sản
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam,