0

3 luận văn năng lực của công chức nữ quản lý cấp phòng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế

135 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2023, 16:23

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐG : Bình đẳng giới CNH - HĐH: Cơng nghiệp hóa - đại hóa CQCM : Cơ quan chun mơn HCNN : Hành nhà nước HĐND : Hội đồng nhân dân LHPN : Liên hiệp phụ nữ NXB Nhà xuất : QLNN : Quản lý nhà nước STT Số thứ tự : UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: So sánh số lượng cơng chức nữ quản lý cấp phịng với số lượng cơng chức quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 43 Bảng 2.2: Trình độ chun mơn cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan chun mơn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 45 Bảng 2.3: Trình độ lý luận trị cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan chun mơn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 47 Bảng 2.4: Trình độ QLNN cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan chun mơn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 49 Bảng 2.5: Trình độ ngoại ngữ cơng chức nữ quản lý cấp phòng quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 51 Bảng 2.6: Trình độ tin học cơng chức nữ quản lý cấp phòng quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 53 Bảng 2.7 Kết xếp loại công chức năm 2018 công chức nữ quản lý cấp phịng quan chun mơn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 59 Bảng 2.8: Đánh giá kết công tác công chức nữ quản lý cấp phịng quan chun mơn thuộc UBND tỉnh 60 Bảng 2.9: Đánh giá kết công tác công chức nữ quản lý cấp phịng quan chun mơn thuộc UBND tỉnh 62 Bảng 2.10: Số lượng cơng chức nữ quản lý cấp phịng quy hoạch vào chức danh công chức lãnh đạo quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020 68 DANH MỤC BIỀU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Độ tuổi công chức nữ quản lý cấp phịng quan chun mơn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 43 Biểu đồ 2.2: Trình độ chun mơn cơng chức nữ quản lý cấp phòng năm 2018 46 Biểu đồ 2.3:Trình độ lý luận trị cơng chức nữ quản lý cấp phòng năm 2018 48 Biểu đồ 2.4: Trình độ QLNN cơng chức nữ quản lý cấp phịng năm 2018 50 Biểu đồ 2.5: Trình độ ngoại ngữ cơng chức nữ quản lý cấp phịng năm 2018 .52 Biểu đồ 2.6: Trình độ tin học cơng chức nữ quản lý cấp phịng năm 2018 54 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam có đóng góp to lớn cho nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng đất nước Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Từ trước đến phụ nữ Việt Nam ta có nhiều đóng góp cho cách mạng, phụ nữ ta đáng kính”; Người kết luận: “Non sơng gấm vóc Việt Nam phụ nữ ta, trẻ già, sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ” Nhận thức đánh giá vị trí, vai trị đóng góp phụ nữ Việt Nam, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến công tác phụ nữ công tác cán nữ chăm lo tạo điều kiện để bảo đảm thực quyền bình đẳng phụ nữ tham gia, thụ hưởng tất mặt trị, kinh tế, văn hóa xã hội Ban Bí thư Trung ương Đảng rõ: “nâng cao tỷ lệ cán nữ tham gia QLNN, quản lý kinh tế - xã hội yêu cầu quan trọng để thực quyền bình đẳng, dân chủ phụ nữ, điều kiện để phát huy tài năng, trí tuệ nâng cao địa vị phụ nữ” [1, tr.1] Bộ Chính trị khẳng định: “Trong suốt trình cách mạng, Đảng ta ln quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ thực mục tiêu BĐG Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương Đảng công tác phụ nữ BĐG thể xuyên suốt Nghị Đại hội Đảng, nghị thị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơng tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ, công tác cán nữ Nhà nước ban hành nhiều sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển thúc đẩy BĐG [8, tr.1] Luật BĐG năm 2006 nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử giới, tạo hội cho nam nữ Và: “xây dựng, phát triển vững đội ngũ cán nữ tương xứng với vai trò to lớn phụ nữ yêu cầu khách quan, nội dung quan trọng chiến lược công tác cán Đảng” [8, tr.3] Chiến lược quốc gia BĐG giai đoạn 2011 - 2020 nhấn mạnh đến mục tiêu tăng cường phụ nữ tham chính, với tiêu đề rõ ràng cụ thể tỷ lệ lãnh đạo nữ cần đạt từ đến năm 2020 Tuy quan tâm Đảng, Nhà nước toàn xã hội, thực tế thời gian vừa qua, phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý có tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với lực phát triển lực lượng lao động nữ, nguồn cán nữ hẫng hụt Ở số lĩnh vực, tỷ lệ cán bộ, công chức nữ lãnh đạo, quản lý sụt giảm khơng có thay đổi Mặt khác, tuổi bình quân nữ lãnh đạo, quản lý tất cấp cao So với nam giới tất lĩnh vực, vị trí cao tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý thấp Đặc biệt vị trí định tỷ lệ cơng chức nữ quản lý cịn hạn chế Do vậy, mục tiêu quan trọng Chiến lược quốc gia BĐG giai đoạn 2011 - 2020 “Tăng cường tham gia phụ nữ vào vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm bước giảm dần khoảng cách giới lĩnh vực trị”, nhấn mạnh đến tiêu cụ thể cần đạt tỷ lệ cán nữ đề xuất giải pháp, trọng đến giải pháp quy hoạch dài hạn, tạo nguồn cán bộ, công chức nữ lãnh đạo, quản lý nhằm đưa công tác cán nữ phát triển ổn định, bền vững Cố đô Huế Kinh đô Việt Nam nhiều kỷ, triều đại phong kiến cuối đất nước ta Do vậy, nhận thức người dân Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo, tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, định kiến giới ăn sâu vào tiềm thức nhiều người Việc thực BĐG tỉnh cịn có khó khăn; tỷ lệ cán nữ tham gia quản lý, lãnh đạo cấp, ngành thấp ảnh hưởng đến trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Các cấp ủy Đảng, quyền tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm đến vấn đề BĐG, công tác cán nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia hoạt động lãnh đạo, quản lý đất nước Ngay sau có Nghị 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 Bộ Chính trị (khóa X) cơng tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm triển khai phổ biến, quán triệt Nghị đến đảng trực thuộc, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đồng thời, ban hành Nghị 07-NQ/TU, ngày 25/7/2007 thực Nghị 11-NQ/TW đạo cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch, quán triệt, học tập triển khai thực Thực Nghị 07-NQ/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn triển khai thực hiện; xây dựng tổ chức thực Quy chế phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ cấp; có kế hoạch hoạt động BĐG tiến phụ nữ hàng năm Lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với cấp ủy nghiêm túc đạo quán triệt thực Nghị 11-NQ/TW đến đơn vị trực thuộc; đồng thời, xây dựng thực nhiệm vụ cụ thể công tác cán nữ ngành, quan, đơn vị Sau 10 năm thực Nghị 11-NQ/TW, tỉnh Thừa Thiên Huế, cấp ủy cấp thực quy trình, hướng dẫn Trung ương, thực công khai dân chủ, mạnh dạn đưa vào quy hoạch cán nữ có đủ phẩm chất lực thực nhiệm vụ giao, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lý luận trị; cơng tác quy hoạch tạo nguồn cán nữ thiếu tính ổn định vững chắc, chưa tích cực chủ động phát nhân tài mà chủ yếu quy hoạch từ đội ngũ cán có, nên cán nữ dự nguồn cịn thiếu, chưa mang tính chiến lược, số lượng cán nữ quy hoạch đủ theo số lượng quy định đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán ứng cử không nhiều Ở số địa phương, đơn vị, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán nữ hạn chế, hẫng hụt Tỷ lệ cán nữ quy hoạch giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh quan Đảng, quyền, Mặt trận, đồn thể thấp so với quy định Trung ương, chưa tương xứng với tiềm có đội ngũ nữ cán bộ, công chức tỉnh Bên cạnh đó, trình độ, lực phận cán bộ, công chức nữ chưa đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; số cán bộ, công chức nữ trẻ chuẩn hóa thiếu kinh nghiệm, uy tín chưa cao Khơng cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh có nhiều bất cập lực quản lý, chưa đáp ứng yêu cầu công việc yêu cầu phát triển tỉnh Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, học viên chọn đề tài “Năng lực công chức nữ quản lý cấp phịng quan chun mơn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế” để sâu nghiên cứu lý luận, đánh giá sát thực trạng, qua đưa giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng chất lượng, quy, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời gian tới Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Qua trình tìm hiểu, học viên thấy có nhiều cơng trình khoa học nêu thực trạng đội ngũ công chức nữ tham gia hoạt động quan hành nhà nước cấp, cụ thể như: Võ Thị Mai (2003), Vai trò nữ cán QLNN q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Tác giả trình bày giới quản lý vấn đề nữ cán quản lý máy nhà nước, góp phần làm sáng rõ thực trạng xu hướng biến đổi vai trò nữ cán quản lý trình CNH, HĐH đất nước; đồng thời, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao nữ vị thế, vai trò phụ nữ tham gia quản lý lãnh đạo máy nhà nước trước đòi hỏi yêu cầu quản lý đại Nguyễn Đức Hạt (2009), Nâng cao lực lãnh đạo cán nữ hệ thống trị, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Cuốn sách làm sáng tỏ vấn đề nâng cao vị trí, vai trị, lực lãnh đạo cán nữ, tăng cường tham gia lãnh đạo, quản lý họ máy Đảng, Nhà nước tổ chức đoàn thể nước ta tình hình Viện Gia đình Giới (2009), Kết nghiên cứu định tính nữ lãnh đạo khu vực nhà nước Việt Nam (Báo cáo Dự án Nâng cao lực lãnh đạo nữ khu vực Nhà nước EOWP/UNDP) Dự án rà sốt tài liệu để tìm kết quả; phát yếu tố thúc đẩy trở ngại mà phụ nữ tham gia lãnh đạo gặp phải từ nêu kinh nghiệm sáng kiến, kết luận khuyến nghị cho vấn đề Nguyễn Thị Kim Dung (2010), Hồ Chí Minh với đấu tranh quyền bình đẳng phụ nữ, NXB Dân trí, Hà Nội Tác giả nêu: Hồ Chí Minh với đấu tranh quyền bình đẳng tiến phụ nữ; Hồ Chí Minh với việc đào tạo, bồi dưỡng cán nữ; tăng cường BĐG nâng cao vị lực cho phụ nữ theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Những tác phẩm Hồ Chí Minh quyền bình đẳng phụ nữ PGS.TS Đỗ Thị Thạch, Tăng cường tham gia phụ nữ công tác lãnh đạo quản lý nước ta nay, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề sở, số 77 (5/2013) Trong viết, tác giả làm rõ số lý luận thực tiễn khẳng định cần thiết tham gia lãnh đạo, quản lý phụ nữ Việt Nam, bối cảnh hội nhập quốc tế Bài viết phân tích thực trạng tham gia lãnh đạo, quản lý - thành tựu, hạn chế nguyên nhân cản trở phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; từ tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia phụ nữ lĩnh vực Bên cạnh cịn nhiều tạp chí, tin, viết, website viện nghiên cứu, trung tâm thông tin, văn kiện vấn đề Tuy cơng trình nghiên cứu đề cập tới vấn đề giới, bất bình đẳng phụ nữ mà chưa có cơng trình đề cập tới vấn đề lực cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan HCNN Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có cơng trình nghiên cứu dự án đề cập đến với tư cách cơng trình nghiên cứu khoa học cơng tác xây dựng đội ngũ cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Do đó, việc nghiên cứu lực công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần thiết theo yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa, cải cách hành thực tiễn phát triển Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích Trên sở lý luận lực công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND cấp tỉnh qua phân tích làm rõ thực trạng lực cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hóa phân tích số vấn đề lý luận lực công chức nữ quản lý yếu tố cấu thành, tiêu chí đánh giá, yếu tố ảnh hưởng đến lực cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND cấp tỉnh - Phân tích thực trạng lực cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao lực công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Luận văn lực công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Khách thể nghiên cứu: Công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; bao gồm trưởng phịng, phó trưởng phòng sở tương đương thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu lực công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua yếu tố cấu thành lực kết thực thi công vụ - Về thời gian: năm 2014 - 2018 - Về không gian: Các CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phương pháp luận Luận văn thực dựa sở quan điểm, đường lối, chủ trương, sách Đảng, hệ thống văn pháp quy nhà nước vị trí, vai trị phụ nữ, công chức nữ công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND cấp tỉnh 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, thống kê, lôgic lịch sử, điều tra xã hội học Bảng 2.18: Số liệu điều tra thái độ thực thi công vụ cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh công chức chuyên môn đánh giá (số phiếu phát ra: 100 phiếu, số phiếu thu về: 100 phiếu (hợp lệ) S Mức độ T Rất Thái độ Tốt Khá Trung Mức độ cần thiết Yếu Rất Tốt Khá Trung Yếu T tốt Tinh thần làm việc 29 30 31 10 38 32 30 0 34 34 30 43 37 20 0 16 28 53 29 39 32 0 21 39 35 45 41 14 0 Trách nhiệm công việc Tinh thần phối hợp công tác Thái độ phục vụ nhân dân bình tốt bình Nguồn: Số liệu điều tra học viên tháng 02/2019 Bảng 2.19: Số liệu điều tra thái độ thực thi công vụ cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh công chức nữ quản lý tự đánh giá (số phiếu phát ra: 96 phiếu, số phiếu thu về: 96 phiếu (hợp lệ) S T Mức độ Thái độ Rất Tốt Khá Trung Mức độ cần thiết Yếu Rất tốt Tốt Khá Trung Yếu T tốt Tinh thần làm việc 28 29 30 36 31 29 0 34 34 26 41 35 20 0 16 27 50 29 37 30 0 21 37 33 44 40 12 0 Trách nhiệm công việc Tinh thần phối hợp cơng tác Thái độ phục vụ nhân dân bình Nguồn: Số liệu điều tra học viên tháng 02/2019 bình Bảng 2.20: Tổng hợp số liệu điều tra học viên thái độ thực thi công vụ công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh S Mức độ Mức độ cần thiết T (số phiếu (số phiếu %) %) T Thái độ Rất tốt Tinh thần làm việc công việc Tinh thần phối hợp Khá 59 61 Trung bình 19 Yếu Rất tốt 74 Tốt Khá 63 59 29,1% 30,1% 31,1% 9,7% 0% 37,8% 32,1% 30,1% Trách nhiệm 57 Tốt 68 68 56 84 72 40 34,7% 34,7% 28,6% 2,0% 0% 42,9% 36,7% 20,4% 32 55 103 58 76 62 công 16,3% 28,1% 52,6% 3,1% 0% 29,6% 38,8% 31,6% Trung bình Yếu 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% tác Thái độ phục vụ nhân dân 42 76 68 10 89 81 26 21,4% 38,8% 34,7% 5,1% 0% 45,4% 41,3% 13,2% Nguồn: Số liệu điều tra học viên tháng 02/2019 Bảng 2.21: Tổng hợp số liệu điều tra học viên thái độ thực thi công vụ công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh lãnh đạo CQCM thuộc UBND tỉnh đánh giá (số phiếu phát ra: 50 phiếu, số phiếu thu về: 50 phiếu (hợp lệ) S T Mức độ Rất Thái độ T tốt Tinh thần làm việc Tốt Khá 42 4% 84% 12% Trách nhiệm công việc 33 32% 66% 2% Tinh thần phối hợp công tác 17 16 17 34% 32% 34% Thái độ phục vụ nhân dân 16 16 32 32% 64% 4% Trung bình 0% 0% 0% 0% Mức độ cần thiết Yếu Rất tốt 16 Tốt Khá 33 0% 32% 66% 2% 43 0% 86% 14% 0% 32 15 0% 64% 30% 6% 45 0% 90% 10% 0% Nguồn: Số liệu điều tra học viên tháng 02/2019 Trung bình Yếu 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Xin kính chào q Chị! Tơi thực đề tài Luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Quản lý cơng Học viện Hành Quốc gia về: “Năng lực cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế” Tôi xin đảm bảo thông tin thu thập từ phiếu khảo sát gửi tới quý Chị sử dụng cho mục đích nghiên cứu để thực Luận văn tơi, khơng dùng ngồi mục đích khác bảo mật tuyệt đối Thông tin mà quý Chị cung cấp giúp trình thực đề tài đảm bảo tính khách quan Rất mong quý Chị vui lịng giúp đỡ tơi hồn thành câu hỏi đây; phương án phù hợp với nhận định q Chị xin vui lịng đánh dấu chéo (x) vào ô  bên cạnh Xin chân thành cảm ơn quý Chị! PHẦN THÔNG TIN CHUNG Xin vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân: Câu Tuổi người vấn  Dưới 30 tuổi  Từ 30 đến 39 tuổi  Từ 40 đến 49 tuổi  Từ 50 tuổi trở lên Câu Trình độ đào tạo người vấn 2.1 Chuyên môn:  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Sau đại học 2.2 Lý luận trị:  Cử nhân, cao cấp  Trung cấp  Sơ cấp  Chưa qua đào tạo 2.3 Ngoại ngữ:  Chứng A  Chứng B  Chứng C  Cử nhân  Chứng B1  Chứng B2  Chứng khác 2.4 Tin học:  Chứng A  Chứng B  Chứng C  Cử nhân, kỹ sư 2.5 QLNN:  Chuyên viên cao cấp  Chuyên viên  Trung cấp  Chứng khác  Chuyên viên  Chưa qua bồi dưỡng Câu Thời gian công tác người vấn  Dưới năm  Từ năm đến 10 năm  Từ 10 năm đến 15 năm  Trên 15 năm Câu Thời gian giữ chức vụ quản lý cấp phòng người vấn  Dưới năm  Từ năm đến 10 năm  Từ 10 năm đến 15 năm  Trên 15 năm Câu Quý Chị cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch vào chức vụ giám đốc/phó giám sở tương đương chưa?  Đã quy hoạch  Chưa quy hoạch PHẦN II CÂU HỎI KHẢO SÁT Câu Theo chị, việc bố trí, bổ nhiệm cơng chức nữ quan, đơn vị chị nào?  Hợp lý  Tương đối hợp lý  Bình thường  Chưa hợp lý Câu Theo chị, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức phù hợp với thực tế chưa?  Rất phù hợp  Phù hợp  Bình thường  Chưa phù hợp Nếu chưa phù hợp, mong chị vui lịng giải thích rõ: Câu Chị có hài lịng với điều kiện làm việc quan chị không?  Rất hài lịng  Hài lịng  Bình thường  Chưa hài lịng Câu Chị có hài lịng với mức thu nhập thân hay không?  Rất hài lịng  Hài lịng  Bình thường  Chưa hài lòng Câu 10 Chị vui lòng tự đánh giá kỹ thực thi công vụ thân theo mức độ mức độ cần thiết (đánh x vào cột mà cho hợp lý nhất) Cấp độ: 5: Rất tốt 4: Tốt 3: Khá tốt S 2: Trung bình Mức độ T Kỹ T Ra định Thuyết trình Lãnh đạo, quản lý Tin học Ngoại ngữ Giải vấn đề Soạn thảo văn Tổ chức hội họp Làm việc nhóm 10 Thu hút cấp 11 Tư phân tích vấn đề 12 Tổ chức, quản lý điều hành 13 Quản lý thân 14 Quan hệ giao tiếp ứng xử 1: Yếu Mức độ cần thiết Nếu đánh giá kỹ năng, có kỹ đánh giá mức (yếu), xin chị vui lòng cho ý kiến sao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 11 Chị vui lòng tự đánh giá tinh thần, thái độ thân thực công vụ (đánh x vào cột mà cho hợp lý nhất) Cấp độ: 5: Rất tốt S T T 4: Tốt 3: Khá tốt 2:Trung bình Mức độ Thái độ Tinh thần làm việc Trách nhiệm công việc Tinh thần phối hợp công tác Thái độ phục vụ nhân dân 1: Yếu Mức độ cần thiết Câu 12 Theo chị, yếu tố gia đình ảnh hưởng đến việc thăng tiến thân nào?  Ảnh hưởng Ảnh hưởng lớn  Không ảnh hưởng Lý do: …………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………… Câu 13 Chị đánh lực thân nay:  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao  Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao  Hồn thành nhiệm vụ  Khơng hồn thành nhiệm vụ  Ý kiến khác: Nguyên nhân chưa hoàn thành xuất sắc chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ:  Hạn chế trình độ, kiến thức  Hạn chế kỹ công vụ  Hạn chế thái độ công vụ  Ý kiến khác: Câu 14 Theo chị, nguyên nhân làm hạn chế lực thân chị nay? (Có thể chọn nhiều nguyên nhân mà chị cho phù hợp)  Do nhận thức giới BĐG hệ thống trị  Do chế, sách tạo nguồn, đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng công chức nữ chưa có tính chiến lược lâu dài, thiếu tính đột phá  Thiếu phận làm công tác tham mưu, chiến lược giới công tác cán nữ  Tâm lý tự ti níu kéo lẫn giới nữ  Nguyên nhân khác: Câu 15 Chị vui lòng cho biết thuận lợi khó khăn thân trách nhiệm công chức nữ quản lý cấp phòng ? * Thuận lợi: * Khó khăn: Câu 16 Chị vui lòng cho biết mong muốn thân bổ nhiệm vào chức vụ cao thời gian tới:  Rất mong muốn tự tin vào lực thân  Không mong muốn  Chưa nghĩ đến việc  Ý kiến khác: Câu 17 Chị vui lịng tự đánh giá khả hồn thành nhiệm vụ bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn:  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao  Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao  Hoàn thành nhiệm vụ giao  Khơng hồn thành nhiệm vụ giao  Ý kiến khác: Xin trân trọng cảm ơn quý Chị! PHIẾU KHẢO SÁT công chức CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Xin kính chào q Anh (Chị)! Tơi thực đề tài luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Quản lý cơng Học viện Hành Quốc gia về: “Năng lực công chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế” Tơi xin đảm bảo thông tin thu thập từ phiếu khảo sát gửi tới quý Anh (Chị) sử dụng cho mục đích nghiên cứu để thực Luận văn tơi, khơng dùng ngồi mục đích khác bảo mật tuyệt đối Thông tin mà quý Anh (Chị) cung cấp giúp trình thực đề tài đảm bảo tính khách quan Rất mong q Anh (Chị) vui lịng giúp đỡ tơi hoàn thành câu hỏi đây; phương án phù hợp với nhận định quý Anh (Chị) xin vui lịng đánh dấu chéo (x) vào  bên cạnh Xin trân trọng cảm ơn quý Anh (Chị)! Câu Anh (chị) đánh cơng tác bổ nhiệm, bố trí cơng chức nữ quản lý cấp phòng quan, đơn vị anh (chị) cơng tác?  Đảm bảo quy trình công tác cán  Căn vào yêu cầu, nhiệm vụ công việc, kết thực tế  Đúng người, việc, lực, sở trường  Ngược lại với ý kiến Câu Anh (chị) vui lòng đánh giá kỹ cần thiết mà cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan anh (chị) cơng tác q trình thực thi cơng vụ cần phải có theo cấp độ (đánh x vào cột mà cho hợp lý nhất) Mức 5: Rất tốt 4: Tốt 3: Khá tốt 2: Trung bình 1: Yếu S T T Mức độ Ra định Thuyết trình Lãnh đạo, quản lý Tin học Ngoại ngữ Giải vấn đề Soạn thảo văn Tổ chức hội họp Làm việc nhóm Kỹ Mức độ cần thiết S T T 10 Mức độ Thu hút cấp 11 Tư phân tích vấn đề 12 Tổ chức, quản lý điều hành 13 Quản lý thân 14 Quan hệ giao tiếp ứng xử Kỹ Mức độ cần thiết Nếu đánh giá kỹ năng, có kỹ mức (yếu), xin anh (chị) cho ý kiến sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu Anh (chị) vui lịng đánh giá thái độ, hành vi thực cơng vụ cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan anh (chị) công tác theo cấp độ (đánh x vào cột mà cho hợp lý nhất) Mức 5: Rất tốt 4: Tốt 3: Khá tốt 2: Trung bình 1: Yếu S Thái độ T T Tinh thần làm việc Trách nhiệm công việc Tinh thần phối hợp công tác Thái độ phục vụ nhân dân Mức độ Mức độ cần thiết Câu Anh (chị) đánh lực cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan anh (chị) cơng tác?  Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ  Hoàn thành tốt nhiệm vụ  Hoàn thành nhiệm vụ  Khơng hồn thành nhiệm vụ  Ý kiến khác: Câu Theo anh (chị), việc chưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan anh (chị) cơng tác do: (Có thể chọn nhiều nguyên nhân mà anh (chị) cho phù hợp)  Hạn chế trình độ, kiến thức  Hạn chế kỹ công vụ  Hạn chế thái độ công vụ  Ý kiến khác: Câu Theo anh (chị), nguyên nhân hạn chế lực cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan anh (chị) là: (có thể chọn nhiều nguyên nhân mà anh (chị) cho phù hợp)  Do nhận thức giới BĐG hệ thống trị  Do chế, sách tạo nguồn, đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng công chức nữ chưa có tính chiến lược lâu dài, thiếu tính đột phá  Thiếu phận làm công tác tham mưu, chiến lược giới công tác cán nữ  Tâm lý tự ti níu kéo lẫn giới nữ  Nguyên nhân khác: Câu Theo anh (chị), yếu tố gia đình ảnh hưởng đến việc thăng tiến cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế?  Ảnh hưởng lớn  Ảnh hưởng  Không ảnh hưởng Lý do: …………………………………………………… …………………… ………………………….……………………………………………… Câu Anh (chị) vui lịng cho biết suy nghĩ thuận lợi khó khăn cơng chức nữ quản lý cấp phòng ? * Thuận lợi: * Khó khăn: Xin trân trọng cảm ơn quý Anh (Chị)! PHIẾU KHẢO SÁT Thủ trưởng, phó thủ trưởng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Xin kính chào q Anh (Chị)! Tơi thực đề tài luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Quản lý cơng Học viện Hành Quốc gia về: “Năng lực cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế” Tôi xin đảm bảo thông tin thu thập từ phiếu khảo sát gửi tới quý Anh (Chị) sử dụng cho mục đích nghiên cứu để thực Luận văn tơi, khơng dùng ngồi mục đích khác bảo mật tuyệt đối Thông tin mà quý Anh (Chị) cung cấp giúp trình thực đề tài đảm bảo tính khách quan Rất mong q Anh (Chị) vui lịng giúp đỡ tơi hồn thành câu hỏi đây; phương án phù hợp với nhận định quý Anh (Chị) xin vui lịng đánh dấu chéo (x) vào  bên cạnh Xin trân trọng cảm ơn quý Anh (Chị)! Câu Anh (chị) đánh công tác bổ nhiệm, bố trí cơng chức nữ quản lý cấp phòng quan, đơn vị anh (chị) cơng tác?  Đảm bảo quy trình cơng tác cán  Căn vào yêu cầu, nhiệm vụ công việc, kết thực tế  Đúng người, việc, lực, sở trường  Ngược lại với ý kiến Câu Anh (chị) vui lịng đánh giá kỹ cần thiết mà cơng chức nữ quản lý cấp phòng quan anh (chị) cơng tác q trình thực thi cơng vụ cần phải có theo cấp độ (đánh x vào cột mà cho hợp lý nhất) Mức 5: Rất tốt 4: Tốt 3: Khá 2: Trung bình 1: Yếu S T T Mức độ Ra định Thuyết trình Lãnh đạo, quản lý Tin học Ngoại ngữ Giải vấn đề Soạn thảo văn Tổ chức hội họp Làm việc nhóm Kỹ Mức độ cần thiết S T T 10 Mức độ Thu hút cấp 11 Tư phân tích vấn đề 12 Tổ chức, quản lý điều hành 13 Quản lý thân 14 Quan hệ giao tiếp ứng xử Kỹ Mức độ cần thiết Nếu đánh giá kỹ năng, có kỹ mức (yếu), xin anh (chị) cho ý kiến sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu Anh (chị) vui lòng đánh giá thái độ, hành vi thực cơng vụ cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan anh (chị) công tác theo cấp độ (đánh x vào cột mà cho hợp lý nhất) Mức 5: Rất tốt 4: Tốt 3: Khá 2: Trung bình 1: Yếu S Mức độ Mức độ cần thiết T Thái độ 5 T Tinh thần làm việc Trách nhiệm công việc Tinh thần phối hợp công tác Thái độ phục vụ nhân dân Câu Anh (chị) đánh lực cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan anh (chị) cơng tác?  Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ  Hoàn thành tốt nhiệm vụ  Hoàn thành nhiệm vụ  Khơng hồn thành nhiệm vụ  Ý kiến khác: Câu Theo anh (chị), việc chưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chưa hồn thành tốt nhiệm vụ cơng chức nữ quản lý cấp phòng quan anh (chị) cơng tác do: (Có thể chọn nhiều nguyên nhân mà anh (chị) cho phù hợp)  Hạn chế trình độ, kiến thức  Hạn chế kỹ công vụ  Hạn chế thái độ công vụ  Ý kiến khác: Câu Theo anh (chị), nguyên nhân hạn chế lực công chức nữ quản lý cấp phòng quan anh (chị) là: (có thể chọn nhiều nguyên nhân mà anh (chị) cho phù hợp)  Do nhận thức giới BĐG hệ thống trị  Do chế, sách tạo nguồn, đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cơng chức nữ chưa có tính chiến lược lâu dài, thiếu tính đột phá  Thiếu phận làm công tác tham mưu, chiến lược giới công tác cán nữ  Tâm lý tự ti níu kéo lẫn giới nữ  Nguyên nhân khác: Câu Theo anh (chị), yếu tố gia đình ảnh hưởng đến việc thăng tiến công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế?  Ảnh hưởng lớn  Ảnh hưởng  Không ảnh hưởng Lý do: …………………………………………………… …………………… Câu Anh (chị) vui lòng cho biết suy nghĩ thuận lợi khó khăn cơng chức nữ quản lý cấp phịng ? * Thuận lợi: * Khó khăn: Xin trân trọng cảm ơn quý Anh (Chị)! ... CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 1.1 Cơng chức nữ quản lý cấp phịng quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1.1.1 Cơ quan chun mơn phịng quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân. .. niệm lực quản lý cơng chức nữ quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND cấp tỉnh Năng lực quản lý công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh lực cơng chức quản lý cấp phịng CQCM thuộc UBND tỉnh. .. Thừa Thiên Huế Chương 3: Giải pháp nâng cao lực công chức nữ quản lý cấp phòng CQCM thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 10 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CỦA CƠNG CHỨC NỮ QUẢN LÝ CẤP PHỊNG CÁC CƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 luận văn năng lực của công chức nữ quản lý cấp phòng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế,