0

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I Hà Nội

68 136 0
  • Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2012, 09:32

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I Hà Nội Mục lụcĐề mục TrangLời mở đầu.3Chơng I: Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu.4I. Tổng quan về hoạt động xuất khẩu. 41. Nguồn gốc của TMQT. 42. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. 53. Chức năng và nhiệm vụ của hoạt động xuất khẩu. 7 4. Các loại hình xuất khẩu. 8II. Nội dung của hoạt động xuất khẩu. 111. Nghiên cứu và lựa chọn thị trờng xuất khẩu. 112. Lập phơng án kinh doanh hàng xuất khẩu. 153. Kí kết hợp đồng xuất khẩu. 164. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 175. Đánh giá hiệu qủa xuất khẩu. 21III. Khái quát về lịch sử tằm thế giới và đặc điểm của ngành sản xuất tằm xuất khẩu. 221. Lịch sử tằm thế giới. 222. Các yếu tố đặc trng của hàng tằm xuất khẩu. 263. Đặc điểm của ngành sản xuất tẵm xuất khẩu. 274. Sự cần thiết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, ơm dệt lụa cho xuất khẩu lụa của Việt Nam. 30Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu công ty dâu tằm I Nội.31I. Tổng quan về công ty dâu tằm I. 311. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 312. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 323. Cơ cấu tổ chức quản lý và cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty. 333.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 333.2: Quy trình công nghệ của các bộ phận sản xuất của công ty. 36II. Thực trạng xuất khẩu hàng lụa công ty dâu tằm I. 401. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. 402. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả đạt đợc. 403. Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu lụa của công ty dâu tằm I. 453.1: Doanh thu xuất khẩu của công ty dâu tằm I.453.2: Thị trờng xuất khẩu chủ yếu của công ty.463.3: Tình hình xuất khẩu theo mặt hàng.473.4: Phơng thức xuất khẩu của công ty.483.5: Phơng thức thanh toán áp dụng trong xuất khẩu.4813.6: Nỗ lực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu công ty.493.7: Quy trình nghiệp vụ xuất khẩu của công ty.494. Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty dâu tằm I. 524.1: Những mặt đã làm đợc.524.2: Những tồn tại chủ yếu và nguyên nhân kìm hãm sự phát triển hoạt động xuất khẩu công ty.53Chơng III: Định hớng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu công ty dâu tằm I - Nội trong thời gian tới.56I. Định hớng phát triển hoạt động xuất khẩu của công ty trong thời gian tới.561. Định hớng phát triển ngành tằm Việt Nam trong thời gian tới. 562. Định hớng phát triển hoạt động xuất khẩu của công ty trong thời gian tới. 58II. Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu công ty dâu tằm I - Nội. 591. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trờng mở rộng thị trờng xuất khẩu.592. Tiếp tục đầu t đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại. 603. Nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty. 604. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. 615. Hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý và tổ chức xây dựng chiến lợc kinh doanh phát triển thị trờng. 646. Hoàn thiện nghiệp vụ xuất khẩu. 65III. Một số kiến nghị với nhà nớc. 66Kết luận.68Tài liệu tham khảo.692Lời Mở ĐầuNgày nay quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang là xu thế chung của nhân loại, không một quốc gia nào có thể thực hiện một chính sách đóng cửa mà vẫn có thể phồn vinh đợc. Trong bối cảnh đó TMQT là một lĩnh vực hoạt động đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nớc hội nhập với nền kinh tế thế giới, phát huy những lợi thế so sánh của đất nớc, tận dụng tiềm năng về vốn, công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý tiên tiến từ bên ngoài, duy trì và phát triển văn hoá dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, chiến lợc phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nớc ta đã lựa chọn là hớng mạnh về xuất khẩu, từng bớc thay thế nhập khẩu.Với chiến lợc đó các nhà doanh nghiệp đã có nhiều cơ hội để tăng trởng và phát triển mạnh, tham gia vào TMQT. Công ty dâu tằm I- Nộimột điển hình, trong những năm vừa qua nhờ hoạt động xuất khẩu lụa công ty đã đạt đợc những thành tựu đáng kể, lợi nhuận liên tục gia tăng, uy tín đợc tăng cờng, đời sống của cán bộ công nhân viên ngày một cải thiện. Tuy vậy, trong quá trình xuất khẩu công ty không tránh khỏi những khó khăn hạn chế. Trong thời gian thực tập tại công ty, thấy đợc thực trạng nh vậy, đồng thời nhận thức đợc tầm quan trọng của của công tác xuất khẩu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, với sự giúp đỡ hớng dẫn nhiệt tình của thầy giáo, Thạc Sĩ Nguyễn Trọng cùng các cô chú, các anh chị trong công ty, em đã chọn đề tài: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu công ty dâu tằm I- Nội.Báp cáo đợc chia làm 3 phần:Ch ơng I: Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu.Ch ơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu công ty dâu tằm I- Nội.Ch ơng III: Định hớng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu công ty dâu tằm I- Nội trong thời gian tới.Do những hạn chế về thời gian, tài liệu nghiên cứu và khả năng của ngời viết, bài viết chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận đợc sự góp ý chân thành để đề tài đợc hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình và quý báu của thầy giáo Th.s Nguyễn Trọng và các cô chú, các anh chị trong công ty đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành bài viết này.3Chơng ICơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩuI.Tổng quan về hoạt động xuất khẩu.Nằm trên những vùng khác nhau của quả đất, mỗi một quốc gia có điều kiện tự nhiên đất đai khí hậu khác nhau. Cho đến nay trên thế giới cha có một quốc gia nào có đủ tất cả các nguồn lực để tự sản xuất tất cả các hàng hoá cho tiêu dùng trong nớc một cách có hiệu quả. Chính vì thế từ xa tới nay, thơng mại quốc tế (TMQT) dù dới hình thức nào thì cũng luôn có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Vậy TMQT là gì?TMQT là sự trao đổi hàng hoá và dịch vụ (hàng hoá hữu hình và hàng hoá vô hình) giữa các quốc gia, thông qua mua bán, lấy tiền tệ làm môi giới tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá. Sự trao đổi đó là một hình thức của mối quan hệ xã hội phản ánh sự phụ thuộc lấn nhau về kinh tế giữa những ngời sản xuất hàng hoá riêng biệt của các quốc gia trên thế giới. TMQT cho phép một nớc tiêu dùng tất cả các mặt hàng với số lợng nhiều hơn mức có thể tiêu dùng với ranh giới của khả năng sản xuất trong nớc khi thực hiện chế độ tự cung tự cấp không buôn bán. TMQT là một lĩnh vực quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các nớc tham gia vào phân công lao động quốc tế, phát triển kinh tế và làm giàu cho đất nớc.TMQT bao gồm nhiều hoạt động khác nhau trên giác độ một quốc gia đó chính là hoạt động ngoại thơng. Nội dung của TMQT bao gồm: Xuất và nhập khẩu hàng hoá, hữu hình và vô hình. Gia công thuê cho nớc ngoài và thuê nớc ngoài gia công Tái xuất khẩu và chuyển khẩu. Xuất khẩu tại chỗ.Thơng mại hàng hoá và dịch vụ với nớc ngoài không thể là quan hệ ban phát cho không, không phải chỉ có nhập mà phải có xuất, phải cân đối đợc xuất nhập và tiến tới xuất siêu ngày càng lớn. Vậy xuất khẩu là gì? Xuất khẩu là việc bán sản phẩm hàng hoá sản xuất ra nớc ngoài nhằm mục đích thu ngoại tệ, tăng tích luỹ cho ngân sách nhà nờc, phát triển sản xuất kinh doanh khai thác u thế tiềm năng đất nớc và nâng cao đời sống nhân dân. Khác với hoạt động mua bán sản phẩm diễn ra trên thị trờng nội địa, hoạt động xuất khẩu phức tạp hơn nhiều, bởi đâyhoạt động buôn bán trao đổi qua biên giới quốc gia, thị trờng vô cùng rộng lớn khó kiểm soát, thanh toán bằng ngoại tệ đồng thời phải tuân thủ theo những tập quán thông lệ quốc gia cũng nh luật pháp của từng địa phơng.Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra trên mọi lĩnh vực trong mọi điều kiện từ xuất nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng, máy móc thiết bị và cả công nghệ cao. Tất cả các hoạt động buôn bán trao đổi này đều nhằm mục đích là đem lại lợi ích cho các quốc gia tham gia. 1. Nguồn gốc của TMQT.TMQT có từ hàng ngàn năm nay, nó ra đời sớm nhất và hiện nay vẫn giữ vị trí trung tâm trong các quan hệ kinh tế quốc tế.4TMQT trớc hết là sự trao đổi hàng hoá dịch vụ giữa các quốc gia. Tiền đề xuất hiện sự trao đổi là phân công lao động xã hội. Với tiến bộ khoa học kỹ thuật, phạm vi chuyên môn hoá ngày càng tăng, số sản phẩm và dịch vụ để thoả mãn nhu cầu con ngời ngày một dồi dào, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng lớn. Thơng mại bắt nguồn từ sự đa dạng và điều kiện tự nhiên của sản xuất giữa các nớc, nên chuyên môn hoá sản xuất một số mặt hàng có lợi thế và nhập khẩu các mặt hàng khác từ nớc ngoài mà sản xuất trong nớc kém lợi thế thì chắc chắn đem lại lợi nhuận lớn hơn.Sự khác nhau về điều kiện sản xuất ít nhất cũng giải thích đợc sự hình thành TMQT giữa các nớc trong kinh doanh các mặt hàng nh dầu lửa, lơng thực, dịch vụ du lịch . Song nh chúng ta đã biết phần lớn số lợng thơng mại trong các mặt hàng không xuất phát từ điều kiện tự nhiên vốn có của sản xuất. Một nớc có thể sản xuất đợc mặt hàng này tại sao lại nhập khẩu chính mặt hàng đó từ một nớc khác? Làm sao nớc ta với xuất phát điểm thấp, chi phí sản xuất hầu nh lớn hơn tất cả các mặt hàng của các cờng quốc kinh tế lại có thể vẫn duy trì quan hệ thơng mại với các nớc đó? Để giải thích những câu hỏi trên chúng ta hãy xem xét quy luật lợi thế tơng đối (hay lý thuyết về lợi thế so sánh) của nhà kinh tế học David Ricardo (1772- 1823). Quy luật lợi thế tơng đối nhấn mạnh sự khác nhau về chi phí sản xuất coi đó là chía khoá của các phơng thức thơng mại. Lý thuyết này khẳng định nếu mỗi quốc gia chuuyên môn hóa sản xuất các sản phẩm mà nớc đó có lợi thế tơng đối hay có hiệu quả sản xuất cao nhất thì thơng mại có hiệu quả cho cả hai nớc. Nếu một quốc gia có hiệu quả thấp hơn so với các quốc gia khác trong việc sản xuất tất cả các loại sản phẩm thì quốc gia đó vẫn có thể tham gia vào TMQT để tạo ra lợi ích. Khi tham gia vào TMQT quốc gia đó sẽ chuyên môn hoá sản xuấtxuất khẩu các loại hàng hoá mà việc sản xuất chúng ít bất lợi nhất (đó là những hàng hoá có lợi thế tơng đối). Còn nhiều lý do khác nhau khiến TMQT ra đời và ngày càng trở lên quan trọng, đặc biệt trong một thế giới hiện đại. Một trong những lý do đó có thể là TMQT tối cần thiết cho việc chuyên môn hoá để có hiệu quả kinh tế cao trong các ngành công nghiệp hiện đại. Chuyên môn hoá quy mô lớn làm chi phí sản xuất giảm và hiệu quả kinh tế theo quy mô sẽ đợc thực hiện trong hàng hoá các nớc sản xuất. Sự khác nhau về sở thích và mức cầu cũng là một nghuyên nhân khác để có TMQT. Ngay cả trong trờng hợp hiệu quả tuyệt đối hai nơi giống hệt nhau, TMQT vẫn có thể diễn ra do sự khác nhau về sở thích.Trong xu thế quốc tế hoá nền kinh tế, con đờng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo kiểu cô lập với bên ngoài, tự cấp, tự túc hay thay thế nhập khẩu đã hoàn toàn không có sức thuyết phục. Thực tế cho thấy con đờng dẫn đến phát triển nhanh, bền vững không phải qua chuyên môn hoá ngày càng sâu rộng để sản xuất ra những sản phẩm chế, mà thông qua việc mở rộng và phát triển các ngành sản xuất chế biến sâu, có giá trị thặng d cao, hớng về xuất khẩu là chính, đồng thời thay thế những sản phẩm trong nớc sản xuất có hiệu quả hơn để khai thác tốt nhất lợi thế so sánh về nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, vốn, kỹ thuật, công nghệ, thị trờng cho sự phát triển. Để thấy rõ điều này chúng ta hãy xem xét những vai trò sau đây của TMQT nói chung và của xuất khẩu nói riêng. 2.Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.5Quốc gia cũng nh cá nhân không thể sống một cách riêng rẽ mà có đợc đầy đủ mọi thứ hàng hoá. Buôn bán quốc tế có ý nghĩa sống còn, mở rộng khả năng tiêu dùng của một nớc. Xuất khẩumột hoạt động TMQT có vai trò quan trọng thể hiện trên các mặt sau:2.1: Xuất khẩu nhằm khai thác lợi thế, phát triển có hiệu quả kinh tế trong nớc.Trong thế giới hiện đại không một quốc gia nào bằng chính sách đóng cửa của mình lại phát triển có hiệu quả kinh tế trong nớc. Muốn phát triển nhanh mỗi nớc không thể đơn độc dựa vào nguồn lực của mình mà phải biết tận dụng các thành tựu kinh tế khoa học kỹ thuật của loài ngời để phát triển. Nền kinh tế mở cửa, trong đó xuất khẩu đóng vai trò then chốt sẽ mở hớng phát triển mới tạo điều kiện khai thác lợi thế tiềm năng sẵn có trong nớc nhằm sử dụng phân công lao động quốc tế một cách có lợi nhất.Đối với những nớc mà trình độ phát triển kinh tế còn thấp nh nớc ta, những nhân tố tiềm năng là: tài nguyên thiên nhiên và lao động. Còn những yếu tố thiếu hụt là vốn, kỹ thuật, thị trờng và kĩ năng quản lý. Xuất khẩugiải pháp mở cửa nền kinh tế nhằm tranh thủ vốn và kỹ thuật của nớc ngoài, kết hợp chúng với tiềm năng trong nớc về lao động và tài nguyên thiên nhiên để tạo sự tăng trởng mạnh cho nền kinh tế, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch với các nớc giàu.2.2: Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, tạo nguồn vốn và kỹ thuật bên ngoài cho quá trình sản xuất trong nớc.Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển mạnh trở thành nhân tố quyết định cho sự phát triển của sản xuất. Xuất khẩu để tăng khả năng tiếp thu kỹ thuật mới, làm cho nền kinh tế nông nghịêp lạc hậu sản xuất nhỏ là phổ biến có nguồn bổ sung kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh.Quá trình phát triển của nền kinh tế đỏi hỏi phải nhập khẩu một lợng ngày càng nhiều máy móc thiết bị và nguyên liệu công nghiệp . Trong các nguồn nh đầu t nớc ngoài, vay nợ, viện trợ . thì bằng cách này hay cách khác đểu phải trả. Chỉ có xuất khẩu mới là hoạt động có hiệu quả nhất taọ ra nguồn vốn nhập khẩu bởi chúng không phải trả bất cứ một khoản chi phí nào khác nh nguồn vốn vay ngoài hơn nữa còn thể hiện tính tự chủ của nguồn vốn. Trong thực tiễn, xuất khẩu và nhập khẩu có mối quan hệ mật thiết với nhau, vừa là kết quả, vừa là tiền đề của nhau, đẩy mạnh xuất khẩu là để tăng cờng nhập khẩu, tăng nhập khẩu để mở rộng và tăng khả năng xuất khẩu.Trong tơng lai nguồn vốn bên ngoài sẽ tăng lên nhng mọi cơ hội đầu t và vay nợ của nớc ngoài và các tổ chức quốc tế chỉ thuận lợi khi các chủ đầu t và ngời cho vay thấy đợc khả năng xuất khẩu- nguồn vốn duy nhất để trả nợ- trở thành hiện thực.2.3: Xuất khẩu góp phần mở rộng tiêu thụ hàng hoá, giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân.Thị trờng trong nớc nhỏ hẹp, không đủ bảo đảm cho sự phát triển công nghiệp với quy mô hiện đại, sản xuất hàng loạt do đó không tạo thêm công ăn việc làm, một vấn đề mà các nớc nghèo luôn luôn phải giải quyết.Với phạm vi vợt ra ngoài biên giới quốc gia, hoạt động xuất khẩu mở ra một thị trờng tiêu thu rộng lớn với nhu cầu vô cùng đa dạng của mọi tầng lớp, mọi dân tộc trên toàn thế giới. Sản xuất phải gắn với thị trờng, có thị trờng là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy sản xuất 6hàng xuất khẩu, đến lợt nó sản xuất hàng xuất khẩu lại là nơi thu hút hàng triệu lao động vào làm việc và tăng thu nhập. Xuất khẩu còn tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống và đáp ứng ngày một phong phú thêm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.2.4: Xuất khẩu góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển.Thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng một cách có lợi nhất đó là thành quả của công cuộc khoa học và công nghệ hiện đại. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong qúa trình công nghiệp hoá phù hợp với xu hớng phát triển của kinh tế thế giới là tất yếu đối với đất nớc ta. Vì vậy xuất khẩu có vai trò quan trọng đối với sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.- Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành khác có cơ hội phát triển thuận lợi, tức là sự phát triển của ngành hàng xuất khẩu này sẽ kéo theo sự phát triển của một ngành khác có quan hệ mật thiết.- Thông qua xuất khẩu, hàng hoá của ta sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trờng thế giới về giá cả, chất lợng. Cuộc cạnh tranh này đòi hỏi chúng ta phải tổ chức lại sản xuất, hình thành cơ cấu sản xuất luôn thích nghi với thị trờng.- Xuất khẩu tạo điều kiện mở rộng khả năng cung cấp đầu vào cho sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất trong nớc.- Xuất khẩu tạo ra những tiền đề kinh tế- kỹ thuật nhằm cải tạo và nâng cao năng lực sản xuất trong nớc.- Xuất khẩu còn đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn đổi mới, hoàn thiện công việc quản trị sản xuất và kinh doanh.2.5: Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nớc ta.Xuất khẩu và các quan hệ kinh tế đối ngoại luôn có tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau. Xuất khẩumột bộ phận rất quan trọng của kinh tế đối ngoại. Vì vậy khi hoạt động xuất khẩu phát triển sẽ kéo theo các bộ phận khác của kinh tế đối ngoại phát triển nh dịch vụ, quan hệ tín dụng, đầu t, hợp tác, liên doanh, mở rộng vận tải quốc tế . Mặt khác, chính các quan hệ kinh tế đối ngoại này lại tạo điều kiện mở rộng xuất khẩu. Vì vậy đẩy mạnh xuất khẩu có vai trò tăng cờng sự hợp tác quốc tế giữa các nớc, nâng cao địa vị và vai trò của nớc ta trên trờng quốc tế, góp phần vào sự ổn định kinh tế chính trị của đất nớc.Nói tóm lại, với những vai trò của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế, phát triển hoạt động xuất khẩu luôn là chiến lợc để phát triển kinh tế nớc ta.3.Chức năng và nhiệm vụ của hoạt động xuất khẩu.Hoạt động xuất khẩu có các chức năng cơ bản sau:- Tạo vốn và kỹ thuật bên ngoài cho quá trình sản xuất trong nớc.- Thay đổi cơ cấu vật chất sản phẩm có lợi cho quá trình sản xuất trong nớc.- Tăng hiệu quả sản xuất.Từ những chức năng trên hoạt động xuất khẩu tự đặt ra cho mình một số nhiệm vụ chủ yếu sau:- Nghiên cứu chiến lợc, chính sách và công cụ nhằm phát triển TMQT nói chung, hoạt động xuất khẩu nói riêng, hớng tiềm năng, khả năng kinh tế nói chung và sản xuất hàng hoá 7dịch vụ của nớc ta nói riêng vào sự phân công lao động quốc tế . Ra sức khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực cua đất nớc, không đánh giá mình quá cao, quá lạc quan cũng nh không tự ti đánh giá mình quá thấp, từ đó bỏ lỡ cơ hội làm ăn với nớc ngoài, liên kết và đan xen vào chơng trình kinh tế thế giới.- Nâng cao năng lực sản xuất hàng xuất khẩu theo hớng ngày càng chứa đựng nhiều hàm l-ợng chất xám, kỹ thuật và công nghệ để tăng nhanh khối lợng và kim ngạch xuất khẩu.- Tạo ra những mặt hàng, nhóm hàng xuất khẩu có khối lợng và giá trị lớn đáp ứng những đòi hỏi cuả thị trờng thế giới và của khách hàng về chất lợng và số lợng, có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao.- Mở rộng thị trờng và đa phơng hoá đối tác.- Hình thành các vùng, các ngành sản xuất hàng xuất khẩu tạo các chân hàng vững chắc, phát triển hệ thống thu mua hàng xuất khẩu.- Xây dựng các mặt hàng chủ lực phạm vi chiến lợc, từ đó có kế hoạch phát triển và mở rộng mặt hàng chủ lực. 4.Các loại hình xuất khẩu. Xuất khẩu có thể đợc tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau phụ thuộc vào số lợng và các loại hình trung gian thơng mại. Mỗi phơng thức có đặc điểm riêng, có kỹ thuật tiến hành riêng. Thông thờng có các loại hình xuất khẩu chủ yếu sau:4.1: Xuất khẩu trực tiếp.Giống nh các hoạt động mua bán thông thờng trực tiếp trong nớc, phơng thức xuất khẩu trực tiếp trong kinh doanh TMQT có thể đợc thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong đó ngời mua và ngời bán trực tiếp gặp mặt ( hoặc thông qua th từ, điện tín .) để bàn bạc và thoả thuận với nhau về hàng hoá, giá cả, điều kiện giao dịch, phơng thức thanh toán . mà không qua ng-ời trung gian. Những nội dung này đợc thoả thuận một cách tự nguyện, việc mua không nhất thiết gắn liền với việc bán.Tuy nhiên, hoạt động mua bán theo phơng thức này khác với hoạt động nội thơng chỗ: bên mua và bên bán là những ngời có trụ sở các quốc gia khác nhau, đồng tiền thanh toán có thể là ngoại tệ đối với một trong hai bên, hàng hoá là đối tợng của giao dịch đợc di chuyển qua khỏi biên giới của một nớc.Hoạt động xuất khẩu trực tiếp thờng có những u điểm sau:- Thông qua thảo luận trực tiếp dễ dàng dẫn đến thống nhất, ít xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc.- Giảm đợc chi phí trung gian.- Có điều kiện xâm nhập thị trờng, kịp thời tiếp thu ý kiến của khách hàng, khắc phục thiếu sót- Chủ động trong việc sản xuất tiêu thụ hàng hoáTuy nhiên hoạt động này cũng gặp phải một số hạn chế đó là:- Đối với thị trờng mới còn nhiều bỡ ngỡ, dễ bị ép giá trong mua bán- Khối lợng mặt hàng cần giao dịch phải lớn để bù đắp đợc chi phí: giấy tờ, đi lại, điều tra tìm hiểu thị trờng.84.2: Xuất khẩu gián tiếp.Nếu trong xuất khẩu trực tiếp ngời bán tìm đến ngời mua, ngời mua tìm đến ngời bán và họ trực tiếp thoả thuận quy định những điều kiện mua bán, thì trong xuất khẩu gián tiếp, một hình thức giao dịch qua trung gian, mọi việc kiến lập quan hệ giữa ngời bán và ngời mua và việc quy định các điều kiện mua bán đều phải thông qua ngời thứ ba. Ngời thứ ba này gọi là ngời trung gian buôn bán. Ngời trung gian buôn bán phổ biến trên thị trờng thế giới là đại lý và môi giới. Đại lý: là tự nhiên nhân hoặc pháp nhân tiến hành một hay nhiều hành vi theo sự uỷ thác của ngời uỷ thác (principal). Quan hệ giữa ngời uỷ thác với đại lý là quan hệ hợp đồng đại lý.Môi giới: là loại thơng nhân trung gian giữa ngời mua và ngời bán, đợc ngời bán hoặc ngời mua uỷ thác tiến hành bán hoặc mua hàng hoá hay dịch vụ. Khi tiến hành nghiệp vụ, ng-ời môi giới không đợc đứng tên của chính mình mà đứng tên của ngời uỷ thác, không chiếm hữu hàng hoá và không chịu trách nhiệm cá nhân trớc ngời uỷ thác về việc khách hàng không thực hiện hợp đồng. Ngời môi giới không tham gia vào việc thực hiện hợp đồng, trừ trờng hợp đợc uỷ quyền. Quan hệ giữa ngời uỷ thác với ngời môi giới dựa trên sự uỷ thác từng lần, chứ không dựa vào hợp đồng dài hạn.Việc sử dụng những ngời trung gian thơng mại (đại lý và môi giới) có những lợi ích nh: Những ngời trung gian thờng có hiểu biết rõ tình hình thị trờng, pháp luật và tập quán địa phơng, do đó, họ có khả năng đẩy mạnh việc buôn bán và tránh bớt rủi ro cho ngời uỷ thác. Những ngời trung gian, nhất là các đại lý thờng có cơ sở vật chất nhất định, do đó, khi sử dụng họ, ngời uỷ thác đỡ phải đầu t trực tiếp ra nớc ngoài. Nhờ dịch vụ của trung gian trong việc lựa chọn, phân loại, đóng gói, ngời uỷ thác có thể giảm bớt chi phí vận tải.Tuy nhiên việc sử dụng trung gian có khuyết điểm nh: Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu mất sự liên hệ trực tiếp với thị trờng. Công ty cũng th-ờng phải đáp ứng những yêu sách của đại lý hoặc môi giới. Lợi nhuận bị chia sẻTrớc sự phân tích lợi hại nh vậy, ngời ta chỉ thờng sử dụng trung gian trong những trờng hợp cần thiết nh: khi thâm nhập vào một thị trờng mới, khi mới đa vào thị trờng mới một mặt hàng mới, khi tập quán đòi hỏi phải bán hàng qua trung gian, khi mặt hàng đỏi hỏi sự chăm sóc đặc biệt nh hàng tơi sống chẳng hạn.4.3: Buôn bán đối lu.Buôn bán đối lu (counter- trade) là một phơng thức giao dịch trao đổi hàng hoá, trong đó xuất khẩu kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, ngời bán đồng thời là ngời mua, lợng hàng giao đi có giá trị tơng xứng với lợng hàng nhận về. đây mục đích của xuất khẩu không phải nhằm thu về một khoản ngoại tệ, mà nhằm thu về một hàng hoá khác có giá trị tơng đơng.Buôn bán đối lu đã ra đời lâu trong lịch sử quan hệ hàng hoá- tiền tệ, trong đó sớm nhất là hàng đổi hàng, rồi đến trao đổi bù trừ. Ngày nay, ngoài hai hình thức truyền thống đó, đã có nhiều loại hình mới ra đời từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Các loại hình buôn bán đối lu phải kể đến nh:9 Nghiệp vụ hàng đổi hàng (barter): trong nghiệp vụ này hai bên trao đổi trực tiếp với nhau những hàng hoá có giá trị tơng đơng, việc giao hàng diễn ra gần nh đồng thời. Nghiệp vụ bù trừ (compensation): đây là hình thức phát triển nhanh nhất của buôn bán đối lu. Trong nghiệp vụ này hai bên trao đổi hàng hoá với nhau trên cơ sỏ giá trị hàng giao và hàng nhận đến cuối kỳ hạn, hai bên mới đối chiếu sổ sách, so sánh giữa giá trị hàng giao với giá trị hàng nhận. Nếu sau khi bù trừ tiền hàng nh thế, mà còn số d thì số tiền đó đợc giữ lại để chi trả theo yêu cầu của bên chủ nợ về những khoản chi tiêu của bên chủ nợ tại nớc bị nợ. Nghiệp vụ mua đối lu (counter- purchase): trong nghiệp vụ này một bên giao thiết bị cho khách hàng của mình và để đổi lại mua sản phẩm của công nghiệp chế biến, bán thành phẩm, nguyên vật liệu . Giao dịch bồi hoàn (offset): ngời ta đổi hàng hoá và/hoặc dịch vụ lấy những dịch vụ và u huệ ( nh u huệ trong đầu t và giúp đỡ bán sản phẩm). Nghiệp vụ mua lại sản phẩm (buy- backs): trong nghiệp vụ này một bên cung cấp thiết bị toàn bộ và/hoặc sáng chế hoặc bí quyết kỹ thuật (know-how) cho bên khác, đồng thời cam kết mua lại những sản phẩm do thiết bị hoặc sáng chế hoặc bí quyết kỹ thuật đó chế tạo ra. 4.4: Gia công quốc tế.Gia công quốc tế là một phơng thức kinh doanh thơng mại trong đó một bên (gọi là bên đặt gia công) giao (hoặc bán) nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cho một bên khác (gọi là bên nhận gia công) để chế biến ra thành phẩm giao lại (hoặc bán lại) cho bên đặt gia công và nhận thù lao (gọi là phí gia công). Nh vậy trong gia công quốc tế hoạt động xuất nhập khẩu gắn liền với hoạt động sản xuất.Gia công quốc tế ngày nay khá phổ biến trong buôn bán ngoại thơng của nhiều nớc. Đối với bên đặt gia công, phơng thức này giúp họ tận dụng đợc giá rẻ về nguyên liệu phụ và nhân công của nớc nhận gia công. Đối với bên nhận gia công, phơng thức này giúp họ giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân lao động trong nớc hoặc nhận đợc thiết bị hay công nghệ mới về nớc mình, nhằm xây dựng một nền công nghiệp dân tộc. Nhiều nớc đang phát triển đã nhờ vận dụng đợc phơng thức gia công quốc tế mà có đợc một nền công nghiệp hiện đại nh Hàn Quốc, Thái Lan, Xingapo .4.5: Giao dịch tái xuất.Là hoạt động xuất khẩu trở ra nớc ngoài những hàng trớc đây đã nhập khẩu cha qua chế biến nớc tái xuất.4.6: Xuất khẩu theo nghị định th. Là hình thức xuât khẩu hàng hoá (hay trả nợ) đợc kí theo nghị định th của chính phủ. Xuất khẩu theo hình thức này có u điểm: khả năng thanh toán chắc chắn (do nhà nớc trả cho đối tác xuất khẩu), giá cả hàng hóa dễ chấp nhận.II. Nội dung của hoạt động xuất khẩu.10[...]... cần thiết nhằm tạo thêm nhiều giá trị hàng hoá xuất khẩu cho Việt Nam Chơng II Thực trạng hoạt động xuất khẩu công ty dâu tằm I - N i I Tổng quan về công ty dâu tằm I 1.Quá trình thình thành và phát triển của công ty Cùng v i nỗ lực kh i phục nghề trồng dâu nu i tằm của Đảng và chính phủ trong giai đoạn kh i phục kinh tế đất nớc sau chiến tranh, năm 1973, công ty vật t và thu mua kén I đợc... h i quan và nộp thuế (nếu có) đ i v i hàng xuất khẩu Còn đ i v i hàng hoá xuất nhập khẩu có kh i lợng lớn việc kiểm tra giấy tờ hàng hoá có thể diễn ra các n i sau: - T i n i đóng g i bao kiện - T i n i giao nhận hàng cu i cùng - T i cửa khẩu + Thực hiện các quyết định của h i quan 4.8: Giao hàng xuất khẩu Phần lớn số hàng xuất khẩu nớc ta đợc vận chuyển bằng đờng biển, đờng sắt và bằng container... để lớn mạnh i lên cả về lợng và chất 2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty Công ty dâu tằm I- N i, tên giao dịch quốc tế là Sericulture Company No.1, là một doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Tổng công ty dâu tằm Việt Nam (VISERI, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), hoạt động theo luật pháp Việt Nam và i u lệ tổ chức của Tổng công ty dâu tằm Việt Nam Trụ sở của công ty t i phờng Ngọc... Bản, ấn Độ, Liên Xô cũ, Cộng hoà Triều Tiên và Braxin Ngo i ra, còn đợc sản xuất v i số lợng nhỏ t i các nớc khác và còn nhiều nớc đang phát triển đã và vẫn đang nghiên cứu những đề án dâu tằm m i 1.2: Tình hình sản xuất và tiêu thụ tằm trên thế gi i Việt Nam Tình hình sản xuất tằm trên thế gi i Việt Nam: Tr i qua nhiều thế kỷ diện tích cây dâu và sản lợng tằm thế gi i không ngừng... là đ i tợng của ngành trồng trọt, tằm là đ i tợng của ngành chăn nu i và đều có quy luật sinh trởng và phát phát triển riêng đ i h i những biện pháp kỹ thuật chăm sóc tác động khác nhau Giai đoạn trồng dâu cung cấp lá dâu cho giai đoạn nu i tằm, giai đoạn nu i tằm kế tiếp giai đoạn trồng dâuđâygiai đoạn trung gian cung cấp kén tằm cho quá trình ơm Rõ ràng để tạo ra sản phẩm tằm xuất khẩu. .. kiện C) Ngo i ra, còn có một số i u kiện bảo hiểm đặc biệt khác nh bảo hiểm chiến tranh, đình công, bạo động 4.7: Làm thủ tục h i quan 19 Hàng hoá vận chuyển qua biên gi i quốc gia để xuất khẩu hay nhập khẩu đều ph i làm thủ tục h i quan Thủ tục h i quan là công cụ để quản lý hành vi buôn bán theo pháp luật của nhà nớc, để ngăn chặn xuất nhập khẩu lậu qua biên gi i, để kiểm tra giấy tờ sai sót giả... 3.3: Đặc i m liên kết Ngành sản xuất lụa là một ngành nghề tổng hợp giữa trồng trọt và chăn nu i, giữa nông nghiệp và công nghiệp Nó đ i h i m i liên hệ chặt chẽ giữa nông nghiệp trồng dâu nu i tằmcông nghiệp sản xuất lụa, gắn bó ng i dân v i nhà công nghiệp, tạo i u kiện phát huy khả năng tiềm tàng của cac vùng nông thôn, công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn Trồng dâu nu i tằm cung cấp... đoạn m i cho lịch sử phát triển nghành dâu tằm Việt Nam 24 Năm 2000, sản lợng đạt 125.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 25.000 USD Năm 2003, cả nớc có 30 cơ sở sản xuất ơm thuộc Tổng công ty dâu tằm Việt Nam, 8 cơ sở ơm thuộc địa phơng và các cơ sở t nhân khác Tình hình tiêu thụ tằm trên thế gi i Việt Nam: Theo tổ chức thơng m i thế gi i thì thị trờng lụa thế gi i cha bao giờ... trng của hàng tằm xuất khẩu 2.1:Yêú tố tự nhiên N i lên đặc tính của hàng tằm xuất khẩu từ đó cho chúng ta thấy đợc giá trị của mặt hàng này Trong các nguyên liệu của ngành công nghiệp dệt nh: bông thiên nhiên, bông s i hoá học, tằm và các lo i cây có s i khác nh đay, gai, lanh thì từ sa t i nay tằm vẫn là lo i s i quý, có giá trị cao, lụa thiên nhiên vẫn giữ đợc địa vị độc đáo tằm có... tiên đơn vị kinh doanh xuất khẩu cần ph i làm đó là đôn đốc ng i nhập khẩu nớc ngo i mở L/C đúng hạn và n i dung nh hợp đồng quy định Sau khi nhận đợc L/C, ng i xuất khẩu ph i kiểm tra so sánh v i n i dung và i u kiện ghi trong hợp đồng, nếu phù hợp ng i xuất khẩu m i tiến hành làm những công việc thực hiện hợp đồng còn cha phù hợp ph i yêu cầu bên nhập khẩu sửa đ i bổ sung bằng văn bản 4.2: Xin . khẩu của công ty trong th i gian t i. 58II. Gi i pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I - Hà N i. 591. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị. khẩu. Ch ơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I- Hà N i. Ch ơng III: Định hớng và gi i pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I Hà Nội, Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I Hà Nội, Xuất khẩu nhằm khai thác lợi thế, phát triển có hiệu quả kinh tế trong nớc., Xuất khẩu góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát, XuÊt khÈu trùc tiÕp. XuÊt khÈu gi¸n tiÕp., Buôn bán đối lu. Gia công quốc tế., Nghiên cứu thị trờng., Lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu., Lập phơng án kinh doanh hàng xuất khẩu., Xin giÊy phÐp xuÊt khÈu., Chuẩn bị hàng xuất khẩu., Kiểm tra chất lợng hàng xuất khẩu kiểm nghiệm và kiểm dịch hàng xuất khẩu. Thuê tàu, lu cớc. Mua bảo hiểm., Làm thủ tục hải quan. Giao hàng xuất khẩu., Ký kết hợp đồng xuất khẩu. Đánh giá hiệu quả xuất khẩu., Những chặng đờng lịch sử tơ tằm thế giới., Tình hình sản xuất và tiêu thụ tơ tằm trên thế giới và ở Việt Nam., Đặc điểm về sử dụng nhân công. Vốn đầu t thấp và quay vòng vốn nhanh đồng thời cho hiệu quả kinh tế cao., Đặc điểm liên kết., Tổng quan về công ty dâu tằm tơ, Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty., Thực trạng xuất khẩu hàng tơ lụa ở công ty dâu tằm tơ I., Doanh thu xuất khẩu của công ty dâu tằm tơ I., Thị trờng xuất khẩu chủ yếu của công ty., Tình hình xuất khẩu theo mặt hàng., Phơng thức xuất khẩu của công ty. Phơng thức thanh toán áp dụng trong xuất khẩu., Nỗ lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở công ty., Quy trình nghiệp vụ xuất khẩu của công ty:, Chức năng và nhiệm vụ của công ty. Định hớng phát triển ngành tơ tằm Việt Nam trong thời gian tới., Định hớng phát triển hoạt động xuất khẩu của công ty trong thời gian tới., Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trờng, mở rộng thị trờng xuất khẩu., Tiếp tục đầu t đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại. Nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty., Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Hình ảnh liên quan

Hai hình thức trên giám đốc hoàn toàn chịu trách nhiệm về kinh tế bị thua lỗ. - Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I Hà Nội

ai.

hình thức trên giám đốc hoàn toàn chịu trách nhiệm về kinh tế bị thua lỗ Xem tại trang 33 của tài liệu.
Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nói chung trong những năm gần đây đợc thể hiện qua bảng sau: - Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I Hà Nội

nh.

hình sản xuất kinh doanh của công ty nói chung trong những năm gần đây đợc thể hiện qua bảng sau: Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 4: Doanh thu tiêu thụ hàng hoá - Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I Hà Nội

Bảng 4.

Doanh thu tiêu thụ hàng hoá Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 6: Tình hình xuất khẩu theo mặt hàng chủ yếu - Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I Hà Nội

Bảng 6.

Tình hình xuất khẩu theo mặt hàng chủ yếu Xem tại trang 47 của tài liệu.
3.3: Tình hình xuất khẩu theo mặt hàng. - Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I Hà Nội

3.3.

Tình hình xuất khẩu theo mặt hàng Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 7: Các chỉ tiêu chủ yếu của công ty trong thời gian tới - Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I Hà Nội

Bảng 7.

Các chỉ tiêu chủ yếu của công ty trong thời gian tới Xem tại trang 58 của tài liệu.