0

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

14 2,604 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 15:54

III. 100 câu hỏi trắc nghiệmHãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng trơng nớc ( T ) tăng?a.Đa cây vào trong tối b. Đa cây ra ngoài sángc.Tới nớc cho cây d. Tới nớc mặn cho cây e. Bón phân cho cây2. Nơi cuối cùng nớc và các chất khoáng hoà tan phải đi qua trớc khi vào hệ thống mạch dẫn :a.Khí khổng b.Tế bào nội bì c. Tế bào lông hútd.Tế bào biểu bì e. Tế bào nhu mô vỏ3. Nếu cây không có vòng đai Caspary thì cây đó :a.Không có khả năng cố định nitơb.Không có khả năng vận chuyển nớc hoặc các chất khoáng lên lác.Có khả năng tạo áp suất cao ở rễ so với các cây khácd.Không có khả năng kiểm tra lợng nớc và các chất khoáng hấp thụe.Không bị mất nớc do thoát hơi nớc 4. I. Nó cần thiết cho việc hoạt hoá một số enzym oxihoá khửII.Nếu thiếu nó mô cây sẽ mềm và kém sức chống chịuIII.Nó cần cho PS II liên quan đến quá trình quang phân li nớcChọn tổ hợp đúng trong các tổ hợp sau :a.N , Ca , Mg b. S , Mn , Mg c. Mn , N , P d.Mn , Cl , Ca e. Cl , K , P5. Các nguyên tố vi lợng cần cho cây với một lợng rất nhỏ vì :a.Phần lớn chúng đã có trong câyb.Chức năng chính của chúng là hoạt hoá enzymc.Phần lớn chúng đợc cung cấp từ hạtd.Chúng có vai trò trong các hoạt động sống của cơ thểe.Chúng chỉ cần trong một số pha sinh trởng nhất định6. Dung dịch trong mạch rây ( floem ) gồm 10 - 20% chất hoà tan . Đó là chất nào trong các chất sau đây?a.Tinh bột b. Protein c. ATP d. K+ e.Sacarôzơ7. Điều nào dới đây không thể nói đợc về PS I :a.Nó hoạt động mạnh hơn khi tế bào cần nhiều ATP hơn NADPHb.Nó hoạt động tốt hơn khi tế bào thiếu NADP+c.Điện tử đợc tiếp nhận đầu tiên bởi Feredoxind.Plastoxianin là chất nhận điện tử sau cùng trớc khi về trung tâme.Cytocrom f liên kết giữa Feredoxin và Plastoquinon 8. I. Sinh vật tự dỡng cũng là sinh vật quang dỡng III. 100 câu hỏi trắc nghiệmHãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng trơng nớc ( T ) tăng?a.Đa cây vào trong tối b. Đa cây ra ngoài sángc.Tới nớc cho cây d. Tới nớc mặn cho cây e. Bón phân cho cây2. Nơi cuối cùng nớc và các chất khoáng hoà tan phải đi qua trớc khi vào hệ thống mạch dẫn :a.Khí khổng b. Tế bào nội bì c. Tế bào lông hútd.Tế bào biểu bì e. Tế bào nhu mô vỏ3. Nếu cây không vòng đai Caspary thì cây đó :a. Không khả năng cố định nitơb. Không khả năng vận chuyển nớc hoặc các chất khoáng lên lác. khả năng tạo áp suất cao ở rễ so với các cây khácd. Không khả năng kiểm tra lợng nớc và các chất khoáng hấp thụe. Không bị mất nớc do thoát hơi nớc 4. I. Nó cần thiết cho việc hoạt hoá một số enzym oxihoá khử II.Nếu thiếu nó mô cây sẽ mềm và kém sức chống chịu III.Nó cần cho PS II liên quan đến quá trình quang phân li nớcChọn tổ hợp đúng trong các tổ hợp sau :a.N , Ca , Mg b. S , Mn , Mg c. Mn , N , P d. Mn , Cl , Ca e. Cl , K , P 5. Các nguyên tố vi lợng cần cho cây với một lợng rất nhỏ vì :a. Phần lớn chúng đã trong câyb. Chức năng chính của chúng là hoạt hoá enzymc. Phần lớn chúng đợc cung cấp từ hạtd. Chúng vai trò trong các hoạt động sống của thểe. Chúng chỉ cần trong một số pha sinh trởng nhất định 6. Dung dịch trong mạch rây ( floem ) gồm 10 - 20% chất hoà tan . Đó là chất nào trong các chất sau đây?a.Tinh bột b. Protein c. ATP d. K+ e. Sacarôzơ 7. Điều nào dới đây không thể nói đợc về PS I :a. Nó hoạt động mạnh hơn khi tế bào cần nhiều ATP hơn NADPHb. Nó hoạt động tốt hơn khi tế bào thiếu NADP+c. Điện tử đợc tiếp nhận đầu tiên bởi Feredoxind. Plastoxianin là chất nhận điện tử sau cùng trớc khi về trung tâme. Cytocrom f liên kết giữa Feredoxin và Plastoquinon 8. I. Sinh vật tự dỡng cũng là sinh vật quang dỡng II.Chỉ khoảng 1% tổng số ánh sáng chiếu xuống mặt đất đợc sử dụng cho quang hợp III.Chất lợng và cờng độ ánh sáng thay đổi theo chiều thẳng đứng của tán cây rừng IV.Chất lợng và cơng độ ánh sáng thay đổi theo chiều thẳng đứng của cột nớcTổ hợp nào dới đây là đúng?a.I , III , IV b. II , III , IV c. III , IV d. I , II , IV e. I , II , III , IV 9. Câu nào sau đây không đúng với Clorophin :a. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và phần cuối của ánh sáng nhìn thấyb. thể nhận năng lợng từ sắc tố khác nh Carotenoitc. Khi bị kích thích thể khử các chất khác hoặc phát huỳnh quangd. Khi bị kích thích là tác nhân oxi hoá e. Trong phân tử chứa Mg 10. Một cây C3 và một cây C4 đợc đặt trong cùng một chuông thuỷ tinh kín dới ánh sáng . Nồng độ CO2thay đổi thế nào trong chuông?a.Không thay đổi b. Giảm đến điểm bù của cây C3 c.Giảm đến điểm bù của cây C4 d. Tănge. Giảm đến dới điểm bù của cây C411. NADPH vai trò gì trong quang hợp :a. Cùng với Clorophin hấp thụ năng lợng ánh sángb. Nhận điện tử đầu tiên của pha sángc. Thành viên trong chuỗi chuyền điện tử để hình thành ATPd. Cùng với PS II thực hiện quá trình quang phân li H2Oe. Mang điện tử đến pha tối12. Thực vật chịu hạn mất một lợng nớc tối thiểu vì:a. Sử dụng con đờng quang hợp C3 b. Giảm độ dày của lớp cutin lác. Vòng đai Caspary phát triển giữa lá và cành d. khoang chứa nớc lớn trong lá e. Sử dụng con đờng quang hợp CAM13. Trong quang hợp của thực vật C4:a. APG là sản phẩm cố định CO2 đầu tiênb. RuBisCO xúc tác cho quá trình cố định CO2c. Axit 4C đợc hình thành bởi PEP-cacboxilaza ở tế bào bao bó mạchd. Quang hợp xảy ra trong điều kiện nồng độ CO2 thấp hơn so với thực vật C3e. CO2 đợc tách từ RiDP chuyển đến phản ứng với PEP14. Điều nào dới đây phân biệt chính xác nhất giữa PS I với PS II :a. Chỉ PS II mới tổng hợp ATPb. Khi thêm ATP thì PS I cũng thể tổng hợp NADPH và giải phóng O2c. Chỉ PS I mới sử dụng ánh sáng ở bớc sóng 700 nmd. Quá trình hoá thẩm gắn chặt với PS IIe. Chỉ PS I mới thể thực hiện khi vắng mặt PS II15. Màu sắc của chất nào dới đây không liên quan trực tiếp đến chức năng của nó :a. Clorophin b. Phytocrom c. Cytocrom d. Hồng cầu. e. Không chất nào trong các chất trên16. Minh hoạ nào sau đây là đúng với con đờng đờng phân :a. Bắt đầu oxi hoá Glucôzơ b. Hình thành một ít ATP c. Hình thành NADHd. Phân chia Glucôzơ thành 2 axit Pyruvic e. Tất cả những điều trên17. Trong chu trình Crep , 1 phân tử Glucôzơ thể tạo ra :a. 2 ATP , 6 NADH , 2 FADH2 b. 38 ATP c. 4 ATP , 8 NADHd. 2 ATP , 6 NADH e. 1 ATP , 3 NADH , 1 FADH218. Cân bằng hocmon nào sau đây quyết định u thế ngọn :a. Cytokinin / GA b. AIA / ABA c. AIA / Cytokinin d. AIA / GA e. GA / Etilen19.Khi hình thành tầng rời thì quá trình vận chuyển các chất hữu ra khỏi lá bị gián đoạn và đờng tích luỹ trong lá đã dẫn đến sự tổng hợp : a. Carotenoit b. Xanthophin c. Antoxianind. Melanin e. Phycoerithrin20. Khi ta gọi một cây là cây ngày ngắn thì nghĩa là:a. Nó ra hoa vào mùa đông b. Nó ra hoa khi ngày ngắn hơn 12 giờc. Nó ra hoa khi trồng ở vùng xích đạo d. Nó ra hoa khi đêm dài hơn độ dài đêm tới hạne. Các ý trên đều đúng21.Các phân tử photpholipit trong màng sinh chất đợc sắp xếp với quay ra ngoài và quay vào trong :a.đầu kị nớc đuôi thích nớc b. đầu thích nớc đuôi kị nớc c.đầu không phân cực đuôi phân cực d. đuôi thích n-ớc đầu kị nớc e. đuôi kị nớc đầu thích nớc.22.Trong quá trình thẩm thấu, nớc luôn luôn chuyển từ dung dịch đến dung dịch nồng độ : a. đẳng trơng lớn hơnb. nhợc trơng lớn hơn c. nhợc trơng nhỏ hơnd.u trơng lớn hơn e. u trơng nhỏ hơn23. Nồng độ ion Canxi trong tế bào là 0,3% , nồng độ ion Canxi trong môi trờng ngoài là 0,1% . Tế bào sẽ nhận ion Canxi theo cách nào: a. Hấp thụ bị động b. Khuếch tán c. Hấp thụ tích cực d.Thẩm thấu e. Tất cả các cách trên24. Sự vận chuyển các chất từ nồng độ cao đến nồng độ thấp gọi là :a. khuếch tán b. nhập bào c. thực bàod. vận chuyển tích cực e. thẩm thấu25. Ma axit hình thành từ các chất nào sau đây với nớc trong khí quyển :a. SO2 và NO2 b. NH3 c. CO2 d. Ozon e. Tất cả các chất trên26. Bơm proton : a. là quá trình bị động b. là quá trình sử dụng năng lợng do sự chênh lệch nồng độ proton để phân giải ATP c. là sự phân giải năng lợng nhiệt động học d.là hoạt động thẩm thấu e. là quá trình sử dụng năng lợng tích trữ trong ATP để giải quyết sự chênh lệch nồng độ proton.27. Khí khổng mở ban ngày là do : a. ánh sáng mặt trời liên quan đến quá trình kéo K+ ra khỏi tế bào bảo vệ b. nhiệt độ ban ngày tăng c. tăng nồng độ CO2d.ánh sáng mặt trời liên quan đến quá trình hấp thụ K+ vào tế bào bảo vệe.ban ngày việc hình thành axit ABA mạnh hơn28. Dung dịch trong mạch rây chủ yếu là :a. hocmon sinh trởng b. amino axit c. nớc d. chất khoáng e.đ-ờng29. Trong cây táo ,đờng đợc chuyển từ đến :a. quả táo non láb. cành lác. vùng sinh trởng của rễ chóp rễd. lá quả táo non e. chồi đỉnh cành 30. Điều nào sau đây phân biệt giữa sự vận chuyển trong mạch gỗ và mạch râya. vận chuyển trong mạch gỗ là chủ động,còn trong mạch rây thì khôngb. quá trình thoát hơi nớc trong mạch rây,còn trong mạch gỗ thì khôngc. mạch rây chứa nớc và các chất khoáng,mạch gỗ chứa chất hữu cơd. mạch gỗ chuyển vận theo hớng từ dới lên trên,mạch rây thì ngợc lạie. mạch gỗ chuyển đờng từ nguồn đến sức chứa,mạch rây thì không.31. Tế bào đặt trong môi trờng thế nớc thấp hơn sẽ :a. mất nớc và vỡb. mất nớc và phồng lênc. nhận nớc và phồng lênd. mất nớc và co nguyên sinhe. nhận nớc và co nguyên sinh32. Một phân tử nớc thể liên kết với phân tử nớc khác bằng liên kết :a.2 hidro b. 4 hidro c. 3 iond.4 hoá trị e. 2 hoá trị33. Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đa lợng :a. H b. Ca c. N d. P e. tất cả các nguyên tố trên34. Vi khuẩn cố định Nitơ trong đất :a. biến đổi dạng nitơrat thành dạng nitơ phân tửb. biến đổi dạng nitơrit thành dạng nitratc. biến đổi N2 thành nitơ amônd. biến đổi nitơ amôn thành nitrate. sử dụng nitơrat để tạo axit amin35. Dựa vào màu sắc của tảo hãy cho biết tảo nào thể sống ở mực nớc sâu nhất a.tảo đỏ b. tảo lục c. tảo nâu d. tảo vàng e. không có tảo nào trong các tảo trên36. Những cây mọc dới tán lá khác với những cây cùng loài mọc ở nơi quang đãng :a. các đốt dài hơn b. các đốt ngắn hơn c. thân to hơn; d.lợng antoxianin nhiều hơn e. lợng chlorophyll a nhiều hơn37.Trong quá trình hô hấp nếu hệ số hô hấp > 1 hoặc < 1 thì bản thể hô hấp không phải là : a. cacbohidrat b. lipit c. protein d. axit nucleic e.không xác định đợc bản thể38.Một quá trình sinh lí xảy ra trong cây sau khi đợc chiếu sáng bằng phổ ánh sáng đầy đủ hoặc bằng ánh sáng đỏ . Chất nào sau đây liên quan đến quá trình sinh lí đó :a.chlorophyll b. flavônoit c. antoxianin d. phytocrom e. carotenoit39.Điều khẳng định nào sau đây là không chính xác : a.sự photphorin hoá ADP xảy ra trong màng tilacoit b.ATP đợc hình thành khi proton đợc bơm qua ATP-syntheza c.ATP đợc tiêu thụ trong pha tối của quang hợp d.ATP và NADPH tìm thấy trong PS II e.ATP tìm thấy trong PS I40.Hai cây A và B trồng trên cùng một diện tích , nhận thấy cây A ảnh h-ởng xấu đến cây B . Cần bố trí thí nghiệm thế nào để chứng minh đợc điều đó : a.trồng cây A và cây B riêng b. trồng cây A và cây B chung c.trồng cây A, cây B chung và trồng cây A, cây B riêng d.trồng cây A, cây B chung và trồng cây B riêng e. trồng cây A, cây B chung và trồng cây A riêng41. Chất gì tìm thấy trong khoảng trống giữa thành tế bào và chất nguyên sinh khi tế bào co nguyên sinh hoàn toàn : a. không khí b. chân không c.nớc d. dung dịch u tr-ơng e. dịch tế bào42.Điều nào dới đây vẫn tồn tại trong ti thể khi sự ức chế quá trình vận chuyển H+ qua ATP-syntheza :a.tổng hợp ATP b. chu trình Crép c. photphorin hoá oxi hoád.khả năng chuyển động của proton e. hình thành NADH43.Giữ ti thể ở 37oC trong đệm đẳng trơng và sau đó cho Cyanit vào . Điều gì sẽ xảy ra :a.màng bị phá huỷ b. màng rắn chắc lại c. ức chế e- chuyển đến O2 d.đợc hấp thụ và bị oxi hoá e. không xảy ra gì cả44.Cho một số ống nghiệm, một lọ glucôzơ, một lọ axit pyruvic, một lọ chứa dịch nghiền tế bào, một lọ chứa dịch nghiền tế bào không các bào quan, một lọ chứa ti thể.44.1. thể bố trí đợc bao nhiêu thí nghiệm về hô hấp tế bào :a. 5 thí nghiệm b. 2 c. 3 d. 4 e. 6 44.2. Số ống nghiệm CO2 bay ra :a. 1 ống nghiệm b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 45. Pyruvat là sản phẩm cuối cùng của quá trình đờng phân . Điều khẳng định nào dới đây là đúng : a. nhiều năng lợng trong 6 phân tử CO2 hơn là trong 2 phân tử pyruvat b. hai phân tử pyruvat chứa ít năng lợng hơn là một phân tử glucôzơ c. pyruvat dễ ở trạng thái oxi hoá hơn là CO2 d. năng lợng trong 6 phân tử CO2 nhiều hơn trong một phân tử glucôzơ e. tất cả các điều trên 46. Trong hô hấp hiếu khí , e- vận chuyển xuôi dòng từ : a. bản thể > chu trình Crép > ATP > NAD+ b. bản thể > NADH > chuỗi truyền e- > O2 c. bản thể > ATP > O2 d. bản thể > đờng phân > chu trình Crép > NADH > ATP e. bản thể > NAD+ > ATP > O2 47. Hô hấp ánh sáng : a. chỉ xảy ra ở thực vật C4 b. bao gồm các phản ứng xảy ra ở vi thể c. làm tăng sản phẩm quang hợp d. sử dụng enzym PEP-cacboxilaza e. ph thuc vo anh sang v CO2 48. Con đờng trao đổi chất nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí : a. chu trình Crép b. chuỗi truyền điện tử c. đờng phân d. tổng hợp Axetyl-CoA từ pyruvat e. khử pyruvat thành lactat 49. Về mối liên quan giữa hô hấp và dinh dỡng nitơ, tìm ý đúng trong các ý sau : a. hô hấp tăng thì NH3 cũng tăng b. hô hấp giảm thì NH3 cũng giảm c. việc tăng hay giảm của hai chất trên không liên quan với nhau d. hô hấp tăng thì NH3 giảm và ngợc lại e. hô hấp tăng thì NH3 giảm nhng ngợc lại thì không đúng 50. APG trong thể nền của lục lạp. Điều nào dới đây là đúng khi nói về nó : a. nó đợc tạo ra trong con đờng đờng phân b. nó đợc tạo ra từ pyruvat trớc khi vào ti thể c. nó là một axit amin để tổng hợp protein d. nó là sản phẩm của pha sáng trong quang hợp e. nó là hợp chất hữu duy nhất trong quang hợp 51. Phân tử nào dới đây, nếu có, không phải là chất tham gia phản ứng hoặc sản phẩm của phản ứng đầu tiên của con đờng đờng phân : a. ATP b. glucôzơ c. glucôzô-6-P d. ADP e. không chất nào 52. Nhỏ H2O2 (hidroperoxit) trên lát cắt của củ khoai tây sống và củ khoai tây đã luộc chín. Bọt khí O2 sẽ bay lên từ lát khoai tây nào ? a. từ lát sống vì enzym phân giải H2O2 không bị phân huỷ b. từ lát chín vì H2O2 chỉ tác dụng lên đờng đa đã đợc phân giải thành đờng đơn c. từ lát sống vì H2O2 phân huỷ các enzym trong củ khoai tây d. từ lát chín vì các enzym làm mất hoạt tính của H2O2 đã bị phân huỷ e. từ lát chín vì các enzym phân giải H2O2 đã bị phân huỷ. 53. Trong một thí nghiệm về hô hấp tế bào, nếu bản thể hô hấp là đờng chứa O2 phóng xạ, thì sau một thời gian hô hấp, O2 phóng xạ sẽ tìm thấy ở hợp chất nào sau đây : a. CO2 b. NADH c. H2O d. ATP e. O2 giải phóng 54. Chất nào sau đây không phải là chất kích thích sinh trởng : a. GA3 b. ABA c. 2,4 D d. kinetin e. NAA 55. Chất nào sau đây không phải là chất ức chế sinh trởng : a. ABA b. Etilen c. 2,4,5 T d. CCC e. TIBA 56. Khi cây hoá già thì hàm lợng chất nào trong cây sẽ tăng : a. AIA b. ABA c. Zẹatin d. GA e. Auxin 57. Tơng quan nào sau đây là tơng quan kích thích?a. chồi ngọn và chồi bên b. thân lá và rễ củ c. rễ chính và rễ phụ; d. cành nhánh và hoa quả e. không tơng quan nào 58. Quả đợc hình thành sau thụ tinh là do Auxin đợc đa vào bầu từ :a. vòi nhụy b. bầu nhụy c. phôi d. ngọn cây e. hạt phấn 59. Chọn ý không đúng về Auxin : a. kích thích ra rễ cành giâm, cành chiết b. ức chế sinh trởng chồi bên c. tác dụng kích thích hay kìm hãm phụ thuộc vào nồng độ d. vận chuyển hớng gốc theo sự chênh lệch nồng độ e. khi ngắt ngọn cây sẽ làm mất vai trò u thế đỉnh của Auxin 60. Điều nào dới đây không đúng về sự vận chuyển của Auxin: a. không vận chuyển theo mạch rây và mạch gỗ b. vận chuyển trong các tế bào nhu mô cạnh các bó mạch c. vận chuyển chậm d. vận chuyển hớng gốc e. vận chuyển không cần năng lợng 61. Những biến đổi xảy ra khi quả chín ( màu sắc, mùi vị, độ cứng và thành phần hoá học ) chủ yếu là do a. hàm lợng CO2 trong quả tăng b. nhiệt độ tăng c. sự tổng hợp etilen trong quả d. tăng hàm lợng auxin trong quả e.tăng hàm lợng giberelin trong quả 62. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về Giberelin? a. Kích thích sinh trởng tế bào theo chiều dài b. Kích thích ra hoa c. Là một trong hai thành phần của hocmon ra hoa - florigen d. Tác dụng kích thích hay kìm hãm không phụ thuộc vào nồng độ e. Trong phân tử chứa nguyên tố Nitơ63. Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? a. quang chu kì là hiện tợng liên quan đến đồng hồ sinh học b. hocmon thực vật vai trò điều chỉnh thời gian ra hoa c. hiện tợng quang chu kì quyết định chính là độ dài đêm d. phần lớn thực vật là cây trung tính e. hiện tợng quang chu kì hạn chế sự nhập nội cây trồng 64. quan đóng vai trò chính trong quang chu kì : a. chồi chính b. chồi bên c. lá d. rễ e. thân 65. Cây thờng xanh thờng rụng lá khi nào : a. vào mùa hạ b. vào mùa thu c. vào mùa xuân d. vào mùa đông e. quanh năm 66. Chất điều hoà sinh trởng nào sau đây làm chậm sự hoá già : a. cytokinin b. AIA c. ABA d. etilen e. GA3 67. Phần lớn các chất hữu trong cây đợc tạo nên từ : a. H2O b. CO2 c. O2 d. N2 e. các chất khoáng 68. Quá trình cố định nitơ khí quyển : a. thực hiện chỉ ở thực vật b. là quá trình oxi hoá nitơ trong không khí c. thực hiện nhờ enzym Nitrogenaza d. là quá trình hoá học đơn giản e. dễ thực hiện vì nitơ khí quyển là bản thể hoạt tính cao 69. Quá trình khử NO3- : a. thực hiện chỉ ở thực vật b. thực hiện ở ti thể c. thực hiện nhờ enzym Nitrogenaza d. bao gồm phản ứng khử NO2- > NO3- e. không ý nào đúng 70. Số lợng ti thể và lạp thể trong tế bào đợc tăng lên bằng cách nào : a. sinh tổng hợp mới b. phân chia c. sinh tổng hợp mới và phân chia d. số lợng phụ thuộc vào đặc tính di truyền e. nhờ liên kết các túi màng của tế bào 71. Ap suất thẩm thấu ở dịch tế bào của các cây sau đây đợc sắp xếp từ lớn đến nhỏ. Tìm đáp án đúng :a. bèo hoa dâu > rong đuôi chó > bí ngô > sú vẹtb. bèo hoa dâu > phi lao > rong đuôi chó > bí ngôc. phi lao > sú vẹt > rong đuôi chó > bí ngôd. sú vẹt > bí ngô > bèo hoa dâu > rong đuôi chóe. bèo hoa dâu > phi lao > sú vẹt > rong đuôi chó72.Một trong các đặc tính nào dới đây không phù hợp với đặc tính của n-ớca. chất dẫn nhiệt kémb. chất cách nhiệt kémc. là dung môi tốt thể hoà tan phần lớn các chất trong tế bàod. tham gia vào hầu hết các phản ứng trong tế bàoe. khi thoát hơi nớc làm giảm nhiệt độ của bề mặt thoát hơi. 73. Hiện tợng co nguyên sinh mới chớm bắt đầu là thời điểm ở đó :a. sức căng trơng nớc T bằng 0b. chất nguyên sinh hoàn toàn tách khỏi thành tế bàoc. thể tích tế bào cực đạid. thành tế bào không thể lớn hơn đợc nữae. không sự trao đổi nớc giữa tế bào và dung dịch74.Trong một bụi hồng chlorophyl định vị ở :a. lục lạp trong tế bào mô giậu ở trong tilacoit của láb. tế bào mô giậu ở trong tilacoit của lục lạp của lác. tilacoit của tế bào mô giậu trong lục lạp của lád. lục lạp trong tilacoit của tế bào mô giậu của lá[...]... không xảy ra trên cùng một lá 80.Điều nào dới đây phân biệt chính xác nhất giữa PS I và PS II : a chỉ PS II mới tổng hợp ATP b khi thêm ATP thì PS I cũng thể hình thành NADPH và giải phóng O2 c chỉ PS I mới sử dụng ánh sáng bớc sóng 700nm d quá trình hoá thẩm gắn chặt với PS II e chỉ PS I mới thể thực hiện khi vắng mặt PS II 81.Bản thể của RuBiSCO là : 1.PEP 2 RiDP 3 AOA 4 APG 5 CO2 6... không ánh sáng nhìn thấy, cây này vẫn quang hợp nhờ năng lợng của ánh sáng tử ngoại,tia x,tia gama d khi không ánh sáng, cây này vẫn thu năng lợng từ các chất vô e cả 4 ý trên đều sai 89.Đặc điểm nào sau đây chung cho cả thực vật và sinh vật nhân sơ quang hợp : a đều nhân và riboxom b đều peptidoglycan trong thành tế bào c sự phân chia tế bào đều rất chậm, kéo dài từ 2 đến 3 ngày d đều có. .. NADH d giải phóng O2 e màng đơn bao quanh 85.Trong quang hợp các nguyên tử oxi của CO2 cuối cùng sẽ mặt ở đâu : a O2 thải ra; b.glucôzơ ; c H2O d O2 và glucôzơ e glucôzơ và H2O 86.Trong quang hợp ở tế bào nhân thực, H+ tập trung ở đâu: a.màng tilacoit b xoang tilacoit c thể nền của lục lạp d.khí khổng e màng kép của lục lạp 87.Trong một thí nghiệm, một cây đợc cung cấp chứa đồng vị Oxi 18... giầu năng lơng nhất : a.đỏ b xanh tím c xanh lục d vàng e da cam 77 ánh sáng nào ít hiệu quả nhất đối với quang hợp : a.đỏ b xanh tím c xanh lục d vàng e da cam 78.Anh sáng nào hiệu quả nhất đối với quang hợp : a đỏ b xanh tím c xanh lục d vàng e da cam 79.Điều nào sau đây là đúng khi ở thực vật C4 một số lá thể quang hợp theo kiểu C3 còn các lá khác vẫn quang hợp theo kiểu C4: a trên thực... 90.Trong một chuyến đi chơi trên một vùng ven rừng, bạn gặp một cây lá màu da cam rất đẹp, bạn ý định đem cây này về trồng Để cây sinh trởng và quang hợp tốt nhất, bạn phải sử dụng ánh sáng nào trong phòng trồng cây của bạn : a đỏ , da cam, xanh lục b đỏ , vàng, xanh lục c da cam, đỏ, vàng d xanh tim, xanh lam, xanh lục e không cách nào đúng 91.Trung tâm phản ứng, phức hệ anten, các chất chuyền... hệ anten, các chất chuyền e- trong màng tilacoit tạo nên : a trung tâm huỳnh quang b hệ quang hoá c chuỗi chuyền ed đơn vị cố định CO2 e dải điện từ 92.Phenol đỏ màu đỏ khi trong môi trờng không CO2 và màu vàng khi trong môi trờng CO2 Một chậu cây nhỏ đặt cùng với một cốc phenol đỏ trong tối Điều gì sẽ xảy ra : a phenol từ màu vàng chuyển sang màu đỏ do quang hợp xảy ra b phenol từ màu... tối thiểu c đó là số giờ sáng tối thiểu d đó là số giờ tối tối đa e không ý nào đúng 98.Tảo xoắn Spirogyra đợc đặt trong môi trờng vi khuẩn hiếu khí, sau đó chiếu sáng vào sợi tảo qua lăng kính theo sơ đồ sau : 1 2 3 4 * ' ' ' * * ' ' ' * 400 500 600 700 800 nm Hỏi vi khuẩn sẽ tập trung vào vùng nào nhiều nhất : a.1,3 b 1,4 c 2,3 d 2,4... chất Axetyl- CoA kết hợp cùng một hợp chất 4 C đợc phục hồi ở cuối chu trình d vì CO2 thể quay trở lại quá trình quang hợp e vì NADH đợc quay vòng trong chuỗi vận chuyển e100.Một gam chất béo trong hô hấp hiếu khí sẽ tạo ra số ATP gấp bao nhiêu lần so với một gam cacbohidrat : a 1/2 b 2 lần c 4 lần d 10 lần e 100 lần ... vị Oxi 18 và các đồng vị này đã mặt trong phân tử glucôzơ Chất cung cấp là chất gì trong các chất sau đây : a H2O b O2 c ATP d NADP+ e CO2 88 Bạn đang trồng một cây cảnh to và đẹp Trong kì nghỉ hè bạn đã sơ suất bỏ quên nó trong tối, khi về bạn rất ngạc nhiên thấy cây này vẫn còn sống Bạn giải thích thế nào về chuyện này: a dù không tiến hành pha sáng, cây này vẫn thể tạo đợc đờng từ chu trình... phenol từ màu đỏ chuyển sang màu vàng do quang hợp xảy ra c phenol từ màu vàng chuyển sang màu đỏ do hô hấp xảy ra d phenol từ màu đỏ chuyển sang màu vàng do hô hấp xảy ra e không trờng hợp nào đúng 93.Khi loại tinh bột khỏi lục lạp thì quá trình cố định CO 2 sẽ đợc tiếp tục nh thế nào a ở cả 3 nhóm thực vật đều không tiếp tục quá trình cố định CO2 b nhóm C4 và CAM tiếp tục, nhóm C3 không c nhóm C3 . cột nớcTổ hợp nào dới đây là đúng?a.I , III , IV b. II , III , IV c. III , IV d. I , II , IV e. I , II , III , IV 9. Câu nào sau đây không đúng với. một số enzym oxihoá khử II.Nếu thiếu nó mô cây sẽ mềm và kém sức chống chịu III. Nó cần cho PS II liên quan đến quá trình quang phân li nớcChọn tổ hợp đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án), 100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án),