0

sự vận dụng tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng hiện nay

35 6,540 54
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 01:13

Tiểu luận TTHCM “Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay” Đề tài: " Sự vận dụng tưởng Hồ ChíMinh về xây dựng Đảng hiện nay" 1Sinh viên:Lý Bá Biên-T rương Đức Tiến-Phạm văn DưTiểu luận TTHCM “Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay” -MỤC LỤC--Tên phần- -Trang -A.MỞ ĐẦUB.NỘI DUNG Chương 1:Tư tưởng HCM về ĐCSVN,về Đảng kiểu mới,chỉnh Đốn Đảng.1.1 Sơ lược về sự ra đời của Đảng Cộng sảnViệt Nam.1.2 tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 1.2.1 Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. 1.2.2 Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 1.2.3 Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. 1.2.4 Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt”. 1.2.5 Tăng cường và củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với dân. 1.2.6 Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những nguyên tắc đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. 1.2.6.1 Tập trung dân chủ- nguyên tắc tổ chức của Đảng. 2Sinh viên:Lý Bá Biên-T rương Đức Tiến-Phạm văn DưTiểu luận TTHCM “Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay” 1.2.6.2 Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách – Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. 1.2.6.3 Tự phê bình và phê bình. 1.2.6.4 Kỷ luật nghiêm minhtự giác. 1.2.6.5 Đoàn kết thống nhất trong Đảng.1.2.7 Đảng Cộng sản Việt Nam phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.Chương 2:vận dụng tưởng HCM về ĐCSVN trong việc Đổi mới và chỉnh đốn đảng hiện nay. 2.1 Bối cảnh thế giới và trong nước hiện nay. 2.1.1 vì sao phải tìm hiểu tình hình trong và ngoài nước. 2.1.2 Đặc điểm của tình hình thế giới. 2.1.3 Tình hình trong nước. 2.2 Những thời cơ và thách thức của đặt ra cho đảng trong công cuộc đổi mới,xây dựng ĐCSVN vững mạnh. 2.2.1 Đảng quyết định tiến hành công cuộc đổi mới đất nước 2.2.2 Khó khăn và thách thức đặt ra cho Đảng ta 2.3 Những vận dụng tưởng HCM về ĐCSVN của Đảng ta trong công cuộc đổi mới và chỉnh đốn. 2.3.1 Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chí tuệ của đảng trong điều kiên mới 2.3.2 Bảo đảm vai trò nền tảng và hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng,nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ , đảng viên. 2.3.3 Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. 2.3.4 Thực hiện đổi mới công tác cán bộ. 3Sinh viên:Lý Bá Biên-T rương Đức Tiến-Phạm văn DưTiểu luận TTHCM “Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay” 2.3.5 Đổi mới phương thức lãnh đạo,nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. 2.3.6 Xây dựng Đảng vững mạnh ,tiến hành tự kiểm điểm , chỉnh đốn và phòng chống tham nhũng.C.KẾT LUẬND.TÀI LIỆU THAM KHẢOA. MỞ ĐẦU Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ và hy sinh, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và mang tính thời đại, làm cho đất nước, xã hội và con người Việt Nam ngày càng đổi mới sâu sắc. Lịch sử của Đảng là một pho lịch sử bằng vàng. Hồ Chí Minh nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!” Lịch sử cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò cực kì quan trọng của Đảng ta. Ngày nay khi đất nước đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa,hiện 4Sinh viên:Lý Bá Biên-T rương Đức Tiến-Phạm văn DưTiểu luận TTHCM “Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay” đại hóa vai trò lãnh đạo của Đảng không những không mất đi mà càng quan trọng. Để thực hiện được vai trò của mình thì Đảng phải thường xuyên tự đổi mới và tự chỉnh đốn,đó là vấn đề luôn mang tinh cấp thiết và không bao giờ cũ đi trong mọi thời kì.Trong quan niệm của Hồ Chí Minh,xây dựng,chỉnh đốn Đảng gắn liền với sự tồn tại của Đảng; còn Đảng,còn hoạt động,còn cần phải tổ chức xây dựng, chỉnhđốn. tưởng hồ chi minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch,vững mạnh chiếm một vị trí quan trọng trong toàn bộ di sản tưởng của Người. Vậy tưởng của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam,đặc biệt là về vấn đề đổi mới và chỉnh đốn Đảng như thế nào và Đảng ta đã vận dụng tưởng đó của Người vào công cuộc đổi mới và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay ra sao? Đề tài của chúng tôi sẽ nghiên cứu và làm rõ các vấn đề trên. Bố cục đề tài của chúng tôi được chia thành hai chương. Chương 1 gồm 2 tiết nhằm khái quát tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt về vấn đề xây dựng. đổi mới và chỉnh đốn Đảng. chương 2 gồm 3 tiết nêu rõ sự vận dụng cua Đảng và các giải pháp để đổi mới và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. 5Sinh viên:Lý Bá Biên-T rương Đức Tiến-Phạm văn DưTiểu luận TTHCM “Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay” B.NỘI DUNG.Chương 1 : tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam,Về đảng kiểu mới và vấn đề đổi mới,chỉnh đốn Đảng. tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kếttinh tinh hoa văn hoá dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.1.1 Sơ lược về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lúc cách mạng Việt Nam đang lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ( Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) đã ra đi tìm đường cứu nước.Người đã buôn ba khắp năm châu,bốn bể, vừa lao động, vừa học tập, quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của các cuộc cách mạng sản điển hình (Pháp, Mỹ) và tham gia nhiều hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp, tìm hiểu về Cách mạng Tháng Mười Nga. Tháng 7 năm 1920, Người được đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V. I. Lênin. Tác phẩm này đã giúp Người tìm thấycon đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc - Con đường giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản. Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội Tua, Người đã bỏ phiếu tán thành việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp, tán thành việc Đảng Cộng sản Pháp gia 6Sinh viên:Lý Bá Biên-T rương Đức Tiến-Phạm văn DưTiểu luận TTHCM “Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay” nhập Quốc tế Cộng sản. Sự kiện này khẳng định: Người đã lựa chọn dứt khoát con đường giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản, Người đã từ thấm nhuần chủ nghĩa dân tộc tiến lên giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ một chiến sĩ chống chủ nghĩa thực dân trở thành một chiến sĩ cộng sản. Trong những năm từ 1921 đến 1930 người đã hoạt động lý luận và thực tiễn trên địa bàn Pháp (1921 – 1923), Liên Xô (1923 – 1924), Trung Quốc (1924 – 1927), Thái Lan (1928 – 1929)… Trong giai đoạn này, tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam đã được hình thành về cơ bản. Những công trình như Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường Kách mệnh (1927) và những bài viết của Người trong thời kì này đã thể hiện những quan điểm lớn, sáng tạo về con đường cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở tưởng về con đường cách mạng Việt Nam đã được hình thành về cơ bản và trước tình hình cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ, Người đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, Hôi nghị nhất trí thành lập đảng thống nhất, lấy tên Đảng Cộngsản Việt Nam, thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng… Sự ra đời của Đảng là một mốc lớn, bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. chánh cương vắn tắt, sách lược vắt tắt do Hồ Chí Minh khởi thảo được Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua đã xác định: cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đọc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng xã hội, giải phóng con người.1.2 tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.1.2.1 Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạngViệt Nam đến thắng lợi. 7Sinh viên:Lý Bá Biên-T rương Đức Tiến-Phạm văn DưTiểu luận TTHCM “Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay” Để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cần phải có nhiều nhân tố, yếutố như phải có đường lối cách mạng đúng, phải động viên được lực lượng của toàn dân thực thi đường lối,v.v Nhưng muốn xây dựng được đường lối cách mạng đúng , muốn vận động và tổ chức được nhân dân thực hiện đường lối đó thì phải cóĐảng Cộng sản lãnh đạo. Hồ Chí Minh viết: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bứcvà vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Theo Hồ Chí Minh, sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đảm đương được vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì Đảng “là đội tiền phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc”. “Bao giờ Đảng cũngtận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”, “trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc”, “ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.Lợi ích của nhân dân, của dân tộc mà Đảng ta theo đuổi là độc lập cho dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng đất nước giàu mạnh đi lên chủ nghĩaxã hội, sống hoà bình hữu nghị với tất cả các dân tộc khác. Nguời viết: “Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là mình chưa làm tròn nhiệm vụ… Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào”.1.2.2 Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đề cập đến các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản, xuất phát từ hoàn cảnh cu thể của nước Nga và phong trào công nhân Châu Âu, V.I. Lênin nêu lên hai yếu tố, đó là sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. Khi đề cập đến sự hình thành của Đang Cộng sản Việt Nam, bên cạnh hai yêu tố chủ nghĩa Mac-Leenin và phong trào công nhân, Hồ Chí Minh conf kể đến yếu tố thứ ba, đó 8Sinh viên:Lý Bá Biên-T rương Đức Tiến-Phạm văn DưTiểu luận TTHCM “Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay” là phong trào yêu nước.sở dỉ Hồ Chí Minh nêu thêm yếu tố phong trào yeu nước, coi nó là một yếu tố quan trọng, bởi lẽ phong trào yêu nước có vị trí,vai trò cực kì to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam;phong trào công nhân kết hợp được với phong trào yêu nước bởi vì hai phong trào đó cùng mục tiêu chung;phing trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân,nói đến phong trào yêu nước , phải kể đến phong trào nông dân, giai cấp nông dân là bạn đồng minh tự nhiên của giai cấp công nhân, giai cấp công nhân chủ yếu xuất thân từ giai cấp nông dân, giữa họ có mối liên hệ chặt chẽ, họ hợp thành quân chủ lực của cách mạng;phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sựkết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 1.2.3 Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Xuất phát từ quy luật ra đời đặc thù của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ mục tiêu phấn đấu của Đảng, của cách mạng, cũng như từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng, Hồ Chí Minh đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.- Khi nói Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cảdân tộc Việt Nam không có nghĩa là Hồ Chí Minh đã xem nhẹ bản chất giai cấp của Đảng. Người vẫn luôn khẳng định Đảng ta mang bản chất của giai cấp công nhân, là “đội tiền phong của vô sản giai cấp”. Theo Người, cái gì quyết định bản chất giai cấp công nhân của Đảng không phải là số lượng đảng viên xuất thân từ công nhân nhiều hay ít mà cơ bản là ở nền tảng tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, ở mục tiêu, đường lối của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ở việc Đảng tuân thủ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân mà lãnh tụ Lênin đã đưa ra. 9Sinh viên:Lý Bá Biên-T rương Đức Tiến-Phạm văn DưTiểu luận TTHCM “Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay” - Luận điểm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân,của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam đã định hướng cho việc xây dựng Đảng ta thành một Đảngsự gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, với nhân dân lao động và toàn thể dân tộc trong mọi giai đoạn, mọi thời kỳ phát triển của cách mạng Việt Nam.Tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam, dù là đảng viên hay không phải là đảng viên, dù thuộc giai cấp, tầng lớp nào cũng đều thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của Bác Hồ, là Đảng của mình, tự hào với niềm tự hào của Đảng và thấy mình có trách nhiệm trong việc xây dựng Đảng. Đây là điều mà không phải Đảng nào cũng có được.1.2.4 Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt”. Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” và Người khẳng định “chủ nghĩa” ấy là chủ nghĩa Mác – Lênin. Với ý nghĩa ấy, theo Hồ ChíMinh , chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành “cốt”, trở thành nền tảng tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh lưu ý những điểm như sau: Một là: Việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin phải luôn luôn phù hợp với hoàn cảnh và phù hợp với từng đối tượng. Hai là: Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin phỉa luôn luôn phù hợp với từng hoàn cảnh. Ba là: Trong quá trình hoạt động, Đảng phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác, đồng thời Đảng ta phải tổng kết kinh 10Sinh viên:Lý Bá Biên-T rương Đức Tiến-Phạm văn Dư[...]... Chí Minh về xây dựng ,chỉnh đốn đội ngũ đảng ,để từ đó xây dựng Đảng mạnh về cả chính trị ,về tưởng ,về tổ chức ,về phẩm chất đạo đức của toàn Đảng ,về những phương thức lãnh đạo trong thời kỳ mới.Điều này đã được thể hiện một cách rõ nét nhất qua các ky đại hội của Đảng ta,nhất là qua cuộc vận động”học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2.3 Những vận dụng tưởng HCM về ĐCSVN của Đảng ta... nghiã Mác-Lênin ,tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng và kim chỉ nam cho hành động.Việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh phải được đặt trong một bối cảnh nhất định,nhất là trong thời kỳ hiện nay, thời kỳ đangsự thay đổi nhanh chóng và phức tạp,bao gồm cả những cơ hội và thách thức.Vì vậy để vận dụng một cách có hiệu quả nhất những nội dung của tưởng Hồ Chí Minh về ĐCSVN thì đảng đã căn cứ vào... đấu của Đảng ;xây dựng Đảng thật trong sạch ,vững mạnh về chính trị ,tư tưởng ,tổ chức,có bản lĩnh chính trị vững vàng,có đạo đức cách mạng trong sáng,có tầm chí tuệ cao,có phương thức lãnh đạo khoa học,luân gắn bó với nhân dân” Với việc xây dựng Đảng văn minh tiến bộ,thực hiện kiểm điểm và phòng chống tham nhũng ,đó chính là sự vận dụng tưởng Hồ Chí Minh để có thể xây dựng được một đội ngũ đảng trong... Tiểu luận TTHCM Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay - đem lại niềm tin với Đảng trong chính bản thân mình,cũng như là hiểu rõ được những quan điểm ,xu hướng xây dựng Đảng Việc học tập môn tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại cho chính bản thân mỗi sinh viên sự hiểu biết về người ,cùng với nó la sự nâng cao bản lĩnh của chính mỗi sinh... TTHCM Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay - Nguyên tắc này là nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới do V I Lênin đề ra, để phân biệt sự khác nhau về chất với đảng kiểu cũ của quốc tế II Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng một kỷ luật nghiêm minhtự giác trong Đảng để tạo nên sức mạnh to lớn của Đảng Người yêu cầu, mỗi đảng. .. những chủ quan duy ý chí ,từ đó đưa đất nước tiến lên.sau đây là một số biện pháp đổi mới và chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh,cũng chính là những vận dụng những quan điểm của tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng -24 Sinh viên:Lý Bá Biên-T rương Đức Tiến-Phạm văn Dư Tiểu luận TTHCM Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay ... “cốt” Về chính trị: phải xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị, xây dựng và thực hiện nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tưởng chính trị, cũng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị… Trong đó, theo Người, đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng Xây dựng đường lối chính trị trở thành một trong những vấn đề cực kì quan trọng trong xây dựng. .. TTHCM Sự vận dụng tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay - dân vào đội ngũ đảng viên .Sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu thì càng đặt cho Đảng nhiều vấn đề mới về cả lý luận lẫn thực tiễn cần có lời giải đáp Đứng trước những thử thách và khó khăn đó Đảng ta đã vận dụng một cách hiệu quả nhất những lý luận và quan điểm của tưởng Hồ Chí Minh. .. Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chí tuệ của đảng trong điều kiên mới Đảng ta kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội bên cạnh đó là sự vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng. Để có thể nâng cao được bản lĩnh chính trị và trí tuệ trong Đảng với thời kỳ hiện nay thì phải nâng... - C.KẾT LUẬN Từ chính những giá trị của tưởng Hồ chí Minh, trong đó với những quan điểm của người về Đảng đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong việc đổi mới và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững mạnh,trong sạch,từng bước xây dựng Đảng văn minh. Từ đó góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước,và duy trì được lòng tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, duy trì được sự lãnh đạo của Đảng Bên cạnh những . Tiểu luận TTHCM Sự vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay Đề tài: " Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay& quot; 1Sinh. TTHCM Sự vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng Đảng hiện nay -MỤC LỤC--Tên phần- -Trang -A.MỞ ĐẦUB.NỘI DUNG Chương 1 :Tư tưởng HCM về ĐCSVN ,về Đảng kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: sự vận dụng tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng hiện nay, sự vận dụng tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng hiện nay, sự vận dụng tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng hiện nay

Từ khóa liên quan