0

12. Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12)

94 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2022, 17:22

Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) 《大方廣佛華嚴經》CBETA 電子版 版本記錄: 1.3 完成日期: 2002/11/04 發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) cbeta@ccbs.ntu.edu.tw 資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol 10, No 279 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 大方廣佛華嚴經 Hán Bộ Quyển 12 Hán dịch: Đại Sư Thật Xoa Nan Đà Việt dịch: Hồ thượng Thích Trí Tịnh Người thực hiện: Hoa Đạo (Chép Kinh Chữ Hán) -o0o - PHẨM NHƯ LAI DANH HIỆU THỨ BẢY 如來名號品第七 ěr shí shì zūn 爾 時 世 尊。 /Nhĩ thời Thế Tôn/ Lúc Ðức Thế Tơn zài mó jié tí g ā lán r fǎ pú tí chǎng 在 摩 竭 提 國 阿 蘭 若 法 菩 提 場 zhōnɡ shǐ chénɡ zhènɡ jué 中 。始 成 正 覺。 /Tại Ma Kiệt Đề quốc a lan nhã pháp bồ đề đạo tràng trung, thuỷ thành chánh giác/ Ở nước Ma Kiệt Ðề, đạo tràng bồ đề, sơ thỉ thành chánh giác, wū pǔ ɡuānɡ mínɡ diàn 於 普 光 明 殿。 zuò lián huá zànɡ shī zǐ zhī zuò 坐 蓮 華 藏 師 子 之 座。 /Ư Phổ Quang Minh điện, toạ Liên Hoa Tạng Sư Tử chi toà/ Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) Nơi điện Phổ Quang Minh, ngồi tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử, miào wù jiē mǎn èr xínɡ yǒnɡ jué 妙 悟 皆 滿。二 行 永 絕。 /Diệu ngộ giai mãn, nhị hành vĩnh tuyệt/ Diệu ngộ viên mãn, tuyệt hẳn hai hạnh, dá wú xiānɡ fǎ zhù wū fó zhù 達 無 相 法。住 於 佛 住。 /Đạt vô tướng pháp, trụ Phật trụ/ Đạt pháp vô tướng, an trụ nơi chỗ trụ chư Phật, dé fó pínɡ děnɡ wú zhànɡ chù 得 佛 平 等 。到 無 障 處。 bù kě zhuǎn fǎ 不 可 轉 法。 /Đắc Phật bình đẳng, đáo vơ chướng xứ, bất khả chuyển pháp/ Được Phật bình đẳng, đến chỗ vơ chướng, suǒ xínɡ wú ài lì bù sī yì 所 行 無 礙。立 不 思 議。 pǔ jiàn sān shì 普 見 三 世。 /Sở hành vô ngại, lập bất tư nghị, phổ kiến tam thế/ Chỗ làm vô ngại, đứng nơi bất tư nghì, thấy khắp tam yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù 與 十 佛 剎 微 塵 數。諸 菩 薩 俱。 /Dữ thập Phật sát vi trần số, chư Bồ Tát câu/ Cùng với mười Phật sát vi trần số chư Bồ Tát câu hội, mị bù jiē shì shēnɡ bǔ chù 莫 不 皆 是 一 生 補 處。 xī cóng tā fānɡ ér ɡịnɡ lái jí 悉 從 他 方 。而 共 來 集。 /Mạc bất giai nhứt sanh bổ xứ, tất tùng tha phương, nhi cộng lai tập/ Tất bực nhứt sanh bổ xứ, từ phương khác đồng vân tập đến, Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) pǔ shàn guān chá zhū zhòng shēnɡ jiè 普 善 觀 察 諸 眾 生 界。 /Phổ khéo quán sát chư: chúng sanh giới/ Đều khéo quan sát: chúng sanh giới, fǎ jiè shì jiè niè pán jiè 法 界 世 界。涅 槃 界。 /Pháp giới, giới, Niết Bàn giới/ pháp giới, giới, Niết Bàn giới, zhū yè ɡuǒ bāo xīn xínɡ cì dì 諸 業 果 報。心 行 次 第。 /Chư nghiệp báo, tâm hành thứ đệ/ Các nghiệp báo, tâm hành thứ đệ, qiè wén shì chū shì jiān 一 切 文 義。世 出 世 間 。 /Nhứt thiết văn nghĩa, xuất gian/ Tất văn nghĩa gian, xuất gian, yǒu wèi wú wèi guò xiàn wèi lái 有 為 無 為。過 現 未 來。 /Hữu vi vô vi, vị lai/ Hữu vi trần, vô vi, khứ, tại, vị lai, Những pháp khéo quan sát shí zhū pú sà z shì sī wéi 時 諸 菩 薩。作 是 思 惟。 /Thời chư Bồ Tát, tác thị tư duy/ Chư Bồ Tát nghĩ rằng: r shì zūn jiàn mǐn wǒ děnɡ 若 世 尊 見 愍 我 等。 /Nhược Thế Tôn kiến mẫn ngã đẳng/ “Nếu Ðức Thế Tơn có lịng mẫn niệm chúng tơi, yn s suǒ lè kāi shì fó shā fó zhù 願 隨 所 樂。開 示 佛 剎。佛 住。 /Nguyện tuỳ sở lạc, khai thị: Phật sát, Phật trụ/ Xin tùy theo ưa thích mà khai thị điều: Phật sát, Phật trụ, 3 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) fó shā zhuāng n fó fǎ xìnɡ 佛 剎 莊 嚴。佛 法 性 。 /Phật sát trang nghiêm, Phật pháp tánh/ Phật sát trang nghiêm, Phật pháp tánh, fó shā qīnɡ jìng fó suǒ shuō fǎ 佛 剎 清 淨 。佛 所 說 法。 /Phật sát tịnh, Phật sở thuyết pháp/ Phật sát tịnh, Phật thuyết pháp, fó shā tǐ xìnɡ fó wēi dé 佛 剎 體 性 。佛 威 德。 /Phật sát thể tánh, Phật oai đức/ Phật sát thể tánh, Phật oai đức, fó shā chénɡ jiù fó dà pú tí 佛 剎 成 就。佛 大 菩 提。 /Phật sát thành tựu, Phật đại bồ đề/ Phật sát thành tựu, Phật đại bồ đề rú shí fānɡ qiè shì jiè zhū fó shì zūn 如 十 方 一 切 世 界。諸 佛 世 尊。 /Như thập phương nhứt thiết giới, chư Phật Thế Tôn/ Như Chư Phật Thế Tơn thập phương giới lìnɡ rú lái zhǒng xìnɡ bù duàn ɡù 令 如 來 種 性 不 斷 故。 /Linh Như Lai chủng tánh bất đoạn cố/ 1.Vì khiến chủng tánh Như Lai khơng dứt, lìnɡ zhū zhịng shēnɡ yǒnɡ lí qiè fán nǎo ɡù 令 諸 眾 生 永 離 一 切 煩 惱 故。 /Linh chư chúng sanh vĩnh ly nhứt thiết phiền não cố/ 2.Vì khiến chúng sanh lìa tất phiền não, wèi chénɡ jiù yí qiè pú sà ɡù 為 成 就 一 切 菩 薩 故。 /Vi thành tựu nhứt thiết Bồ Tát cố/ 3.Vì thành tựu tất Bồ Tát, Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) jiù hù yí qiè zhòng shēnɡ ɡù 救 護 一 切 眾 生 故。 /Cứu hộ nhứt thiết chúng sanh cố/ 4.Vì cứu hộ tất chúng sanh, le zhī yí qiè zhū xínɡ ɡù 了 知 一 切 諸 行 故。 /Liễu tri nhứt thiết chư hạnh cố/ 5.Vì rõ tất cơng hạnh, yǎn shuō qiè zhū fǎ ɡù 演 說 一 切 諸 法 故。 /Diễn thuyết nhứt thiết chư pháp cố/ 6.Vì diễn thuyết pháp, jìng yí qiè zá rǎn ɡù 淨 除 一 切 雜 染 故。 /Tịnh trừ nhứt thiết tạp nhiễm cố/ 7.Vì dứt trừ tất tạp nhiễm, yǒnɡ dn qiè yí wǎng ɡù 永 斷 一 切 疑 網 故。 /Vĩnh đoạn nhứt thiết nghi võng cố/ 8.Vì dứt hẳn tất lưới nghi, bá yí qiè xī wànɡ ɡù 拔 除 一 切 希 望 故。 /Bạt trừ nhứt thiết hy vọng cố/ 9.Vì trừ bỏ tất tham vọng, miè huài yí qiè ài zhù chù ɡù 滅 壞 一 切 愛 著 處 故。 /Diệt hoạt nhứt thiết trược xứ cố/ 10.Vì hoại diệt tất chỗ trước, shuō zhū pú sà shí zhù shí xínɡ shí huí xiànɡ 說 諸 菩 薩 十 住。十 行 。十 迴 向 。 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) shí zànɡ shí dì shí yn shí dìnɡ shí tōnɡ 十 藏 。 十 地。 十 願 。 十 定 。 十 通 。 shí dǐng 十 頂。 /Thuyết chư Bồ Tát: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập tạng, thập địa, thập nguyện, thập định, thập thông, thập đảnh/ Mà diễn nói: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập tạng, thập địa, thập nguyện, thập định, thập thơng, thập đảnh Bồ Tát jí shuō rú lái dì rú lái jìnɡ jiè 及 說 如 來 地。如 來 境 界。 /Cập thuyết Như Lai địa, Như Lai cảnh giới/ Và diễn nói: Như Lai địa, Như Lai cảnh giới, rú lái shén lì rú lái suǒ xínɡ rú lái lì 如 來 神 力。如 來 所 行 。如 來 力。 /Như Lai thần lực, Như Lai vô úy, Như Lai lực/ Như Lai thần lực, Như Lai vô úy, Như Lai lực, rú lái wú wèi rú lái sān mèi 如 來 無 畏。如 來 三 昧。 /Như Lai thần thông, Như Lai tam muội/ Như Lai thần thông, Như Lai tam muội, rú lái shén tōnɡ rú lái zì zài 如 來 神 通 。如 來 自 在。 /Như Lai thần thông, Như Lai tự tại/ Như Lai thần thông, Như Lai tự rú lái wú ài rú lái yǎn rú lái ěr 如 來 無 礙。如 來 眼。如 來 耳。 /Như Lai vô ngại, Nhãn Như Lai, Nhĩ Như Lai/ Như Lai vô ngại, Nhãn Như Lai, Nhĩ Như Lai, rú lái bí rú lái shé rú lái shēn 如 來 鼻。如 來 舌。如 來 身 。 /Tỷ Như Lai, Thiệt Như Lai, Thân Như Lai/ Tỷ Như Lai, Thiệt Như Lai, Thân Như Lai, Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) rú lái yì rú lái biàn 如 來 意。如 來 辯 才。 /Ý Như Lai, Như Lai biện tài/ Ý Như Lai, Như Lai biện tài, rú lái zhì huì rú lái zuì shèng 如 來 智 慧。如 來 最 勝 。 /Như Lai trí tuệ, Như Lai tối thắng/ Như Lai trí huệ, Như Lai tối thắng yn fó shì zūn yì wèi wǒ shuō 願 佛 世 尊。亦 為 我 說 。 /Nguyện Phật Thế Tôn, diệc vi ngã thuyết/ Mong Ðức Thế Tơn chúng tơi mà diễn thuyết cho! ěr shí shì zūn 爾 時 世 尊。 zhī zhū pú sà xīn zhī suǒ niàn 知 諸 菩 薩。心 之 所 念 。 /Nhĩ thời Thế Tôn, tri chư Bồ Tát, tâm chi sở niệm/ Lúc Ðức Thế Tơn rõ tâm niệm chư Bồ Tát; ɡè suí qí lèi wèi xiàn shén tōnɡ 各 隨 其 類。為 現 神 通 。 xiàn shén tōnɡ yǐ 現 神 通 已。 /Các tuỳ kỳ loại, vi thần thông, thần thông dĩ/ Đều tùy theo loại mà họ thần thơng, sau Ðức Phật thần thơng: dōng fānɡ g shí fó shā wēi chén shù shì jiè 東 方 過 十 佛 剎。微 塵 數 世 界。 /Đông phương thập Phật sát, vi trần số giới/ Phương Đông, mười Phật sát vi trần số giới, yǒu shì jiè mínɡ jīn sè fó hào bù dịng zhì 有 世 界。 名 金 色。佛 號 不 動 智。 /Hữu giới, danh Kim Sắc, Phật hiệu Bất Động Trí/ Có giới hiệu Kim Sắc, Phật hiệu Bất Ðộng Trí, Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) bǐ shì jiè zhōnɡ 彼 世 界 中。 yǒu pú sà mínɡ wén shū shī lì 有 菩 薩。 名 文 殊 師 利。 /Bỉ giới trung, hữu Bồ Tát, danh Văn Thù Sư Lợi/ Nơi có Bồ Tát tên Văn Thù Sư Lợi, yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù 與 十 佛 剎。微 塵 數 諸 菩 薩 俱。 lái fó suǒ yǐ z lǐ 來 詣 佛 所。到 已 作 禮。 /Dữ thập Phật sát, vi trần số chư Bồ Tát câu, lai nghệ Phật sở, đáo dĩ tác lễ/ Cùng mười Phật sát vi trần số Bồ Tát đồng đến lễ Phật, jí wū dōng fānɡ h z lián h zànɡ shī zǐ zhī 即 於 東 方 。化 作 蓮 華 藏 師 子 之 zuò jié jiā fū zuò 座。結 跏 趺 坐。 /Tức Đơng phương, hố tác liên hoa tạng sư tử chi toà, kết già phu toạ/ Rồi hóa tịa liên hoa tạng sư tử phía đơng mà ngồi kiết già nán fānɡ g shí fó shā wēi chén shù shì jiè 南 方 過 十 佛 剎。微 塵 數 世 界。 /Nam phương thập Phật sát, vi trần số giới/ Phương Nam, mười Phật sát vi trần số giới yǒu shì jiè mínɡ miào sè fó hào wú ài zhì 有 世 界。 名 妙 色。佛 號 無 礙 智。 /Hữu giới, danh Diệu Sắc, Phật hiệu Vơ Ngại Trí/ Có giới Diệu Sắc, Phật hiệu Vơ Ngại Trí, bǐ yǒu pú sà mínɡ yuē jué shǒu 彼 有 菩 薩。 名 曰 覺 首 。 /Bỉ hữu Bồ Tát, danh viết Giác Thủ/ Nơi có Bồ Tát Giác Thủ, Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù 與 十 佛 剎。微 塵 數 諸 菩 薩 俱。 lái fó suǒ yǐ z lǐ 來 詣 佛 所。到 已 作 禮。 /Dữ thập Phật sát, vi trần số chư Bồ Tát câu, lai nghệ Phật sở, đáo dĩ tác lễ/ Cùng mười Phật sát vi trần số chư Bồ Tát đồng đến lễ Phật, jí wū nán fānɡ h z lián h zànɡ shī zǐ zhī 即 於 南 方 。化 作 蓮 華 藏 師 子 之 zuò jié jiā fū zuò 座。結 跏 趺 坐。 /Tức Nam phương, hoá tác liên hoa tạng sư tử chi toà, kết già phu toạ/ Rồi hóa tịa liên hoa tạng sư tử phía nam mà ngồi kiết già xī fānɡ g shí fó shā wēi chén shù shì jiè 西 方 過 十 佛 剎。微 塵 數 世 界。 /Tây phương thập Phật sát, vi trần số giới/ Phương Tây, mười Phật sát vi trần số giới, yǒu shì jiè mínɡ lián h sè 有 世 界。 名 蓮 華 色。 fó hào miè àn zhì 佛 號 滅 暗 智。 /Hữu giới, danh Liên Hoa Sắc, Phật hiệu Diệt Ám Trí/ Có giới Liên Hoa Sắc, Phật hiệu Diệt Ám Trí, bǐ yǒu pú sà mínɡ yuē shǒu 彼 有 菩 薩。 名 曰 財 首 。 /Bỉ hữu Bồ Tát, danh viết Tài Thủ/ Nơi có Bồ Tát Tài Thủ yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù lái 與 十 佛 剎。微 塵 數 諸 菩 薩 俱。來 fó suǒ yǐ z lǐ 詣 佛 所。到 已 作 禮。 /Dữ thập Phật sát, vi trần số chư Bồ Tát câu, lai nghệ Phật sở, đáo dĩ tác lễ/ Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) 10 Cùng mười Phật sát vi trần số Bồ Tát đồng đến lễ Phật, jí wū xī fānɡ h z lián h zànɡ shī zǐ zhī 即 於 西 方 。化 作 蓮 華 藏 師 子 之 zuò jié jiā fū z 座。結 跏 趺 坐。 /Tức Tây phương, hố tác liên hoa tạng sư tử chi toà, kết già phu toạ/ Rồi hóa tịa liên hoa tạng sư tử phía tây mà ngồi kiết già běi fānɡ g shí fó shā wēi chén shù shì jiè 北 方 過 十 佛 剎。微 塵 數 世 界。 /Bắc phương thập Phật sát, vi trần số giới/ Phương Bắc, mười Phật sát vi trần số giới, yǒu shì jiè mínɡ zhān bó h sè 有 世 界。 名 薝 蔔 華 色。 fó hào wēi zhì 佛 號 威 儀 智。 /Hữu giới, danh Chiêm Bặc Hoa Sắc, Phật hiệu Oai Nghi Trí/ Có giới Chiêm Bặc Hoa Sắc, Phật hiệu Oai Nghi Trí, bǐ yǒu pú sà mínɡ yuē bǎo shǒu 彼 有 菩 薩。 名 曰 寶 首 。 /Bỉ hữu Bồ Tát, danh viết Bửu Thủ/ Có Bồ Tát Nhựt Bửu Thủ yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù 與 十 佛 剎。微 塵 數 諸 菩 薩 俱。 lái fó suǒ yǐ zuò lǐ 來 詣 佛 所。到 已 作 禮。 /Dữ thập Phật sát, vi trần số chư Bồ Tát câu, lai nghệ Phật sở, đáo dĩ tác lễ/ Cùng mười Phật sát vi trần số Bồ Tát đồng đến lễ Phật, jí wū běi fānɡ h z lián huá zànɡ shī zǐ zhī 即 於 北 方 。化 作 蓮 華 藏 師 子 之 zuò jié jiā fū zuò 座。結 跏 趺 坐。 10 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) (Không tìm thấy chữ Hán) Hoặc gọi Thất Lợi, h mínɡ zhịnɡ dān h mínɡ chā bié 或 名 重 擔。或 名 差 別。 /Hoặc danh Trọng Đảm, danh Sai Biệt/ Hoặc gọi Trọng Đảm, gọi Sai Biệt, h mínɡ nèi xiǎn h mínɡ jí h 或 名 內 險 。或 名 集 會。 /Hoặc danh Nội Hiểm, danh Tập Hội/ Hoặc gọi Nội Hiểm, gọi Tập Hội, h mínɡ è shě zhái h mínɡ kǔ nǎo xìnɡ 或 名 惡 舍 宅 。或 名 苦 惱 性 。 /Hoặc danh Ác Xá Trạch, danh Khổ Não Tánh/ Hoặc gọi Ác Xá Trạch, gọi Khổ Não Tánh zhū fó zǐ 諸 佛 子。 /Chư Phật tử!/ Chư Phật tử! suǒ n kǔ jí shēng dì zhě 所 言 苦 集 聖 諦 者。 bǐ huān xǐ shì jiè zhōnɡ 彼 歡 喜 世 界 中。 /Sở ngôn Khổ Tập Thánh Đế giả, bỉ Hoan Hỷ giới trung/ Về Khổ Tập Thánh Đế, giới Hoan Hỉ, h mínɡ dì h mínɡ fānɡ biàn 或 名 地。或 名 方 便 。 /Hoặc danh Địa, danh Phương Tiện/ Hoặc gọi Địa, gọi Phương Tiện, h mínɡ fēi shí h mínɡ fēi shí fǎ 或 名 非 時。或 名 非 實 法。 /Hoặc danh Phi Thời, danh Phi Thật Pháp/ Hoặc gọi phi thời, gọi phi thật pháp, 80 80 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) h mínɡ wú dǐ h mínɡ shè qǔ 或 名 無 底。或 名 攝 取。 /Hoặc danh Vô Để, danh Nhiếp Thủ/ Hoặc gọi Vô Để, gọi Nhiếp Thủ, h mínɡ lí jiè h mínɡ fán nǎo fǎ 或 名 離 戒。或 名 煩 惱 法。 /Hoặc danh Ly Giới, danh Phiền Não Pháp/ Hoặc gọi Ly Giới, gọi Phiền Não Pháp, h mínɡ xiá liè jiàn h mínɡ ɡòu jù 或 名 狹 劣 見 。或 名 垢 聚。 /Hoặc danh Hiếp Liệt Kiến, danh Cấu Tụ/ Hoặc gọi Hiếp Liệt Kiến, gọi Cấu Tụ zhū fó zǐ 諸 佛 子。 /Chư Phật tử!/ Chư Phật tử! suǒ yán kǔ miè shēng dì zhě 所 言 苦 滅 聖 諦 者。 bǐ huān xǐ shì jiè zhōnɡ 彼 歡 喜 世 界 中。 /Sở ngôn Khổ Diệt Thánh Đế giả, bỉ Hoan Hỷ giới trung/ Về Khổ Diệt Thánh Đế, giới Hoan Hỉ, h mínɡ pị yī zhǐ h mínɡ bù fànɡ yì 或 名 破依止。或 名 不 放 逸。 /Hoặc danh Phá Y Chỉ, danh Bất Phóng Dật/ Hoặc gọi Phá Y Chỉ, gọi Bất Phóng Dật, h mínɡ zhēn shí h mínɡ pínɡ děnɡ 或 名 真 實。或 名 平 等 。 /Hoặc danh Chơn Thật, danh Bình Đẳng/ Hoặc gọi Chơn Thật, gọi Bình Đẳng, h mínɡ shàn jìng h mínɡ wú bìnɡ 或 名 善 淨 。或 名 無 病 。 81 81 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) 82 /Hoặc danh Thiện Tịnh, danh Vô Bệnh/ Hoặc gọi Thiện Tịnh, gọi Vơ Bệnh, h mínɡ wú qǔ h mínɡ wú xiānɡ 或 名 無 曲。或 名 無 相 。 /Hoặc danh Vô Khúc, danh Vô Tướng/ Hoặc gọi Vơ Khúc, gọi Vơ Tướng, h mínɡ zì zài h mínɡ wú shēnɡ 或 名 自 在。或 名 無 生 。 /Hoặc danh Tự Tại, danh Vô Sanh/ Hoặc gọi Tự Tại, gọi Vơ Sanh zhū fó zǐ 諸 佛 子。 /Chư Phật tử!/ Chư Phật tử! suǒ yán kǔ miè shēng dì zhě 所 言 苦 滅 道 聖 諦 者。 bǐ huān xǐ shì jiè zhōnɡ 彼 歡 喜 世 界 中。 /Sở ngôn Khổ Diệt Đạo Thánh Đế giả, bỉ Hoan Hỉ giới trung/ Về Khổ Diệt Đạo Thánh Đế, giới Hoan Hỉ, h mínɡ rù shèng jiè h mínɡ dn jí 或 名 入 勝 界。或 名 斷 集。 /Hoặc danh Nhập Thắng Giới, danh Đoạn Tập/ Hoặc gọi Nhập Thắng Giới, gọi Đoạn Tập, h mínɡ chāo děnɡ lèi h mínɡ guǎng dà xìnɡ 或 名 超 等 類。或 名 廣 大 性 。 /Hoặc danh Siêu Đẳng Loại, danh Quảng Đại Tánh/ Hoặc gọi Siêu Đẳng Loại, gọi Quảng Đại Tánh, h mínɡ fèn bié jìn h mínɡ shén lì 或 名 分 別 盡。或 名 神 力 道。 /Hoặc danh Phân Biệt Tận, danh Thần Lực Đạo/ Hoặc gọi Phân Biệt Tận, gọi Thần Lực Đạo, 82 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) h mínɡ zhịng fānɡ biàn h mínɡ zhènɡ niàn 83 xínɡ 或 名 眾 方 便 。或 名 正 念 行 。 /Hoặc danh Chúng Phương Tiện, danh Chánh Niệm Hạnh/ Hoặc gọi Chúng Phương Tiện, gọi Chánh Niệm Hạnh, h mínɡ chánɡ jì lù h mínɡ shè jiě tuō 或 名 常 寂 路。或 名 攝 解 脫。 /Hoặc danh Thường Tịch Lộ, danh Nhiếp Giải Thoát/ Hoặc gọi Thường Tịch Lộ, gọi Nhiếp Giải Thốt zhū fó zǐ huān xǐ shì jiè 諸 佛 子。 歡 喜 世 界。 /Chư Phật tử! Hoan Hỉ giới/ Chư Phật tử! Ở Hoan Hỉ giới, shuō shēng dì 說 四 聖 諦。 yǒu rú shì děnɡ bǎi yì shí qiān mínɡ 有 如 是 等 。四 百 億 十 千 名 。 /Thuyết Tứ Thánh Đế, hữu thị đẳng, tứ bách ức thập thiên danh/ Về Tứ Thánh Đế, có bốn trăm ức mười ngàn danh hiệu vậy, s zhịng shēnɡ xīn xī lìnɡ diào fú 隨 眾 生 心。悉 令 調 伏。 /Tuỳ chúng sanh tâm, tất linh điều phục/ Tùy tâm ý chúng sanh khiến họ điều phục zhū fó zǐ cǐ suō pó shì jiè 諸 佛 子。此 娑 婆 世 界。 /Chư Phật tử! Thử Ta Bà giới/ Chư Phật tử! Nơi giới Ta Bà này, suǒ yán kǔ shēng dì zhě 所 言 苦 聖 諦 者。 bǐ guān yào shì jiè zhōnɡ 彼 關 鑰 世 界 中。 /Sở ngôn Khổ Thánh Đế giả, bỉ Quan Thược giới trung/ Về Khổ Thánh Đế, Quan Thược giới, 83 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) h mínɡ hi xiānɡ h mínɡ rú hi 84 qì 或 名 敗 壞 相 。或 名 如 坏 器。 /Hoặc danh Bại Hoại Tướng, danh Như Phố Khí/ Hoặc gọi Bại Hoại Tướng, gọi Như Phố Khí, h mínɡ wǒ suǒ chénɡ h mínɡ zhū qù shēn 或 名 我 所 成 。或 名 諸 趣 身 。 /Hoặc danh Ngã Sở Thành, danh Chư Thú Thân/ Hoặc gọi Ngã Sở Thành, gọi Chư Thú Thân, h mínɡ shù liú zhuǎn h mínɡ zhịng è mén 或 名 數 流 轉 。或 名 眾 惡 門。 /Hoặc danh Số Lưu Chuyển, danh Chúng Ác Môn/ Hoặc gọi Số Lưu Chuyển, gọi Chúng Ác Mơn, h mínɡ xìnɡ kǔ h mínɡ kě qì shě 或 名 性 苦。或 名 可 棄 捨。 /Hoặc danh Tánh Khổ, danh Khả Khí Xả/ Hoặc gọi Tánh Khổ, gọi Khả Khí Xả, h mínɡ wú wèi h mínɡ lái qù 或 名 無 味。或 名 來 去。 /Hoặc danh Vô Vị, danh Lai Khứ/ Hoặc gọi Vô Vị, gọi Lai Khứ zhū fó zǐ 諸 佛 子。 /Chư Phật tử!/ Chư Phật tử! suǒ yán kǔ jí shēng dì zhě 所 言 苦 集 聖 諦 者。 bǐ guān yào shì jiè zhōnɡ 彼 關 鑰 世 界 中。 /Sở ngôn Khổ Tập Thánh Đế giả, bỉ Quan Thược giới trung/ Về Khổ Tập Thánh Đế, Quan Thược giới, h mínɡ xínɡ h mínɡ fèn dú 或 名 行 。或 名 憤 毒。 84 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) /Hoặc danh Hành, danh Phẩn Độc/ Hoặc gọi Hành, gọi Phẩn Độc, h mínɡ hé h mínɡ shịu zhī 或 名 和 合。或 名 受 支。 /Hoặc danh Hòa Hiệp, danh Thọ Chi/ Hoặc gọi Hòa Hiệp, gọi Thọ Chi, h mínɡ wǒ xīn h mínɡ zá dú 或 名 我 心。或 名 雜 毒。 /Hoặc danh Ngã Tâm, danh Tạp Độc/ Hoặc gọi Ngã Tâm, gọi Tạp Độc, h mínɡ xū chēng h mínɡ ɡuāi wéi 或 名 虛 稱 。或 名 乖 違。 /Hoặc danh Hư Xưng, danh Quai Vi/ Hoặc gọi Hư Xưng, gọi Quai Vi, h mínɡ rè nǎo h mínɡ jīng hài 或 名 熱 惱。或 名 驚 駭。 /Hoặc danh Nhiệt Não, danh Kinh Hãi/ Hoặc gọi Nhiệt Não, gọi Kinh Hãi zhū fó zǐ 諸 佛 子。 /Chư Phật tử!/ Chư Phật tử! suǒ yán kǔ miè shēng dì zhě 所 言 苦 滅 聖 諦 者。 bǐ guān yào shì jiè zhōnɡ 彼 關 鑰 世 界 中。 /Sở ngôn Khổ Diệt Thánh Đế giả, bỉ Quan Thược giới trung/ Về Khổ Diệt Thánh Đế, Quan Thược giới, h mínɡ wú jí jí h mínɡ bù kě dé 或 名 無 積 集。或 名 不 可 得。 /Hoặc danh Vơ Tích Tập, danh Bất Khả Đắc/ Hoặc gọi Vơ Tích Tập, gọi Bất Khả Đắc, 85 85 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) h mínɡ miào o h mínɡ bù kě hi 或 名 妙 藥。或 名 不 可 壞 。 /Hoặc danh Diệu Dược, danh Bất Khả Hoại/ Hoặc gọi Diệu Dược, gọi Bất Khả Hoại, h mínɡ wú zhù h mínɡ wú liànɡ 或 名 無 著。或 名 無 量 。 /Hoặc danh Vô Trước, danh Vô Lượng/ Hoặc gọi Vơ Trước, gọi Vơ Lượng, h mínɡ guǎng dà h mínɡ j fēn 或 名 廣 大。或 名 覺 分。 /Hoặc danh Quảng Đại, danh Giác Phần/ Hoặc gọi Quảng Đại, gọi Giác Phần, h mínɡ lí rǎn h mínɡ wú zhànɡ ài 或 名 離 染。或 名 無 障 礙。 /Hoặc danh Ly Nhiễm, danh Vô Chướng Ngại/ Hoặc gọi Ly Nhiễm, gọi Vơ Chướng Ngại zhū fó zǐ 諸 佛 子。 /Chư Phật tử!/ Chư Phật tử! suǒ yán kǔ miè shēng dì zhě 所 言 苦 滅 道 聖 諦 者。 bǐ guān yào shì jiè zhōnɡ 彼 關 鑰 世 界 中。 /Sở ngôn Khổ Diệt Đạo Thánh Đế giả, bỉ Quan Thược giới trung/ Ở Quan Thược giới, Khổ Diệt Đạo Thánh Đế, h mínɡ ān yǐn xínɡ h mínɡ lí ý 或 名 安 隱 行 。或 名 離 欲。 /Hoặc danh An Ổn Hạnh, danh Ly Dục/ Hoặc gọi An Ổn Hạnh, gọi Ly Dục, h mínɡ jiū jìnɡ shí h mínɡ rù 或 名 究 竟 實。或 名 入 義。 86 86 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) /Hoặc danh Cứu Cánh Thật, danh Nhập Nghĩa/ Hoặc gọi Cứu Cánh Thật, gọi Nhập Nghĩa, h mínɡ xìnɡ jiū jìnɡ h mínɡ jìng xiàn 或 名 性 究 竟 。或 名 淨 現 。 /Hoặc danh Tánh Cứu Cánh, danh Tịnh Hiện/ Hoặc gọi Tánh Cứu Cánh, gọi Tịnh Hiện, h mínɡ shè niàn h mínɡ qù jiě tuō 或 名 攝 念 。或 名 趣 解 脫。 /Hoặc danh Nhiếp Niệm, danh Thú Giải Thoát/ Hoặc gọi Nhiếp Niệm, gọi Thú Giải Thốt, h mínɡ jiù jì h mínɡ shèng xínɡ 或 名 救 濟。或 名 勝 行 。 /Hoặc danh Cứu Tế, danh Thắng Hạnh/ Hoặc gọi Cứu Tế, gọi Thắng Hạnh zhū fó zǐ guān o shì jiè 諸佛子。 關 鑰 世 界。 /Chư Phật tử! Quan Thược giới/ Chư Phật tử! Ở Quan Thược giới, shuō shēng dì 說 四 聖 諦。 yǒu rú shì děnɡ bǎi shí qiān mínɡ 有 如 是 等 。四 百 億 十 千 名 。 /Thuyết Tứ Thánh Đế, hữu thị đẳng, tứ bách ức thập thiên danh/ Về Tứ Thánh Đế, có bốn trăm ức mười ngàn danh hiệu vậy, s zhịng shēnɡ xīn xī lìnɡ diào fú 隨 眾 生 心。悉 令 調 伏。 /Tuỳ chúng sanh tâm, tất linh điều phục/ Tùy tâm ý chúng sanh khiến họ điều phục zhū fó zǐ cǐ suō pó shì jiè 諸 佛 子。此 娑 婆 世 界。 /Chư Phật tử! Thử Ta Bà giới/ Chư Phật tử! Nơi giới Ta Bà này, 87 87 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) suǒ yán kǔ shēng dì zhě 所 言 苦 聖 諦 者。 bǐ zhèn yīn shì jiè zhōnɡ 彼 振 音 世 界 中。 /Sở ngôn Khổ Thánh Đế giả, bỉ Chấn Âm giới trung/ Về Khổ Thánh Đế, Chấn Âm giới, h mínɡ nì cī h mínɡ shì jiān 或 名 匿 疵。或 名 世 間 。 /Hoặc danh Nặc Tỳ, danh Thế Gian/ Hoặc gọi Nặc Tỳ (dấu lỗi lầm), gọi Thế Gian, 或名所依。或名傲慢。 /Hoặc danh Sở Y, danh Ngạo Mạn/ Hoặc gọi Sở Y, gọi Ngạo Mạn, 或名染著性。或名駛流。 /Hoặc danh Nhiễm Trước Tánh, danh Sử Lưu/ Hoặc gọi Nhiễm Trước Tánh, gọi Sử Lưu (dòng chảy mau), 或名不可樂。或名覆藏。 /Hoặc danh Bất Khả Lạc, danh Phú Tạng/ Hoặc gọi Bất Khả Lạc (chẳng vui được), gọi Phú Tạng (che dấu), 或名速滅。或名難調。 /Hoặc danh Tốc Diệt, danh Nan Điều/ Hoặc gọi Tốc Diệt (mau diệt), gọi Nan Điều (khó điều) zhū fó zǐ 諸 佛 子。 /Chư Phật tử!/ Chư Phật tử! suǒ n kǔ jí shēng dì zhě 所 言 苦 集 聖 諦 者。 bǐ zhèn yīn shì jiè zhōnɡ 彼 振 音 世 界 中。 88 88 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) /Sở ngôn Khổ Tập Thánh Đế giả, bỉ Chấn Âm giới trung/ Ở Chấn Âm giới, Khổ Tập Thánh Đế, h mínɡ xū zhì fú h mínɡ xīn qù 或 名 須 制 伏。或 名 心 趣。 /Hoặc danh Tu Chế Phục, danh Tâm Thú/ Hoặc gọi Tu Chế Phục, gọi Tâm Thú, h mínɡ nénɡ fù h mínɡ s niàn qǐ 或 名 能 縛。或 名 隨 念 起。 /Hoặc danh Năng Phược, danh Tùy Niệm Khởi/ Hoặc gọi Năng Phược, gọi Tùy Niệm Khởi, huò mínɡ zhì hịu biān h mínɡ ɡịnɡ hé 或 名 至 後 邊 。或 名 共 和 合。 /Hoặc danh Đáo Hậu Biên, danh Cộng Hòa Hiệp/ Hoặc gọi Đáo Hậu Biên, gọi Cộng Hòa Hiệp, h mínɡ fèn bié h mínɡ mén 或 名 分 別。或 名 門。 /Hoặc danh Phân Biệt, danh Môn/ Hoặc gọi Phân Biệt, gọi Môn, h mínɡ piāo dịng h mínɡ yǐn fù 或 名 飄 動 。或 名 隱 覆。 /Hoặc danh Phiêu Động, danh Ẩn Phú/ Hoặc gọi Phiêu Động, gọi Ẩn Phú (che) zhū fó zǐ 諸 佛 子。 /Chư Phật tử!/ Chư Phật tử! suǒ yán kǔ miè shēng dì zhě 所 言 苦 滅 聖 諦 者。 bǐ zhèn yīn shì jiè zhōnɡ 彼 振 音 世 界 中。 /Sở ngôn Khổ Diệt Thánh Đế, bỉ Chấn Âm giới trung/ Về Khổ Diệt Thánh Đế, Chấn Âm giới, 89 89 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) huò mínɡ wú yī chù h mínɡ bù kě qǔ 或 名 無 依 處。或 名 不 可 取。 /Hoặc danh Vô Y Xứ, danh Bất Khả Thủ/ Hoặc gọi Vô Y Xứ, gọi Bất Khả Thủ, h mínɡ zhuǎn hái h mínɡ lí zhèng 或 名 轉 還。或 名 離 諍 。 /Hoặc danh Chuyển Hườn, danh Ly Tránh/ Hoặc gọi Chuyển Hườn, gọi Ly Tránh, h mínɡ xiǎo h mínɡ dà 或 名 小 。或 名 大。 /Hoặc danh Tiểu, danh Đại/ Hoặc gọi Tiểu, gọi Đại, h mínɡ shàn jìng h mínɡ wú jìn 或 名 善 淨 。或 名 無 盡。 /Hoặc danh Thiện Tịnh, danh Vô Tận/ Hoặc gọi Thiện Tịnh, gọi Vơ Tận, h mínɡ guǎng bó h mínɡ wú děnɡ jià 或 名 廣 博。或 名 無 等 價。 /Hoặc danh Quảng Bác, danh Vô Đẳng Giá/ Hoặc gọi Quảng Bác, gọi Vô Đẳng Giá zhū fó zǐ 諸 佛 子。 /Chư Phật tử!/ Chư Phật tử! suǒ yán kǔ miè shēng dì zhě 所 言 苦 滅 道 聖 諦 者。 bǐ zhèn yīn shì jiè zhōnɡ 彼 振 音 世 界 中。 /Sở ngôn Khổ Diệt Đạo Thánh Đế giả, bỉ Chấn Âm giới trung/ Về Khổ Diệt Đạo Thánh Đế, Chấn Âm giới, h mínɡ guān chá h mínɡ nénɡ cuī dí 或 名 觀 察。或 名 能 摧 敵。 90 90 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) 91 /Hoặc danh Quán Sát, danh Năng Thôi Địch/ Hoặc gọi Qn Sát, gọi Năng Thơi Địch, h mínɡ le zhī n h mínɡ nénɡ rù xìnɡ 或 名 了 知 印。或 名 能 入 性 。 /Hoặc danh Liễu Tri Ấn, danh Năng Nhập Tánh/ Hoặc gọi Liễu Tri Ấn, gọi Năng Nhập Tánh, h mínɡ nán dí dùi h mínɡ wú xiàn 或 名 難 敵 對。或 名 無 限 義。 /Hoặc danh Nan Địch Đối, danh Vô Hạn Nghĩa/ Hoặc gọi Nan Địch Đối, gọi Vô Hạn Nghĩa, h mínɡ nénɡ rù zhì h mínɡ hé 或 名 能 入 智。或 名 和 合 道。 /Hoặc danh Năng Nhập Trí, danh Hồ Hiệp Đạo/ Hoặc gọi Năng Nhập Trí, gọi Hịa Hiệp Đạo, h mínɡ hénɡ bù dịng h mínɡ shū shèng yì 或 名 恒 不 動 。或 名 殊 勝 義。 /Hoặc danh Hằng Bất Động, danh Thù Thắng Nghĩa/ Hoặc gọi Hằng Bất Động, gọi Thù Thắng Nghĩa zhū fó zǐ zhèn yīn shì jiè 諸 佛 子。 振 音 世 界。 /Chư Phật tử! Chấn Âm giới/ Chư Phật tử! Ở Chấn Âm giới, shuō shēng dì 說 四 聖 諦。 yǒu rú shì děnɡ bǎi shí qiān mínɡ 有 如 是 等 。四 百 億 十 千 名 。 /Thuyết Tứ Thánh Đế, hữu thị đẳng, tứ bách ức thiên thập danh/ Về Tứ Thánh Đế, có bốn trăm ức mười ngàn danh từ vậy, s zhịng shēnɡ xīn xī lìnɡ diào fú 隨 眾 生 心。悉 令 調 伏。 /Tuỳ chúng sanh tâm, tất linh điều phục/ Tùy tâm ý chúng sanh khiến họ điều phục 91 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) zhū fó zǐ rú cǐ suō pó shì jiè 92 zhōnɡ 諸 佛 子。如 此 娑 婆 世 界 中 。 /Chư Phật tử! Như thử Ta Bà giới trung/ Chư Phật tử! Như cõi Ta Bà này, shuō shēng dì yǒu bǎi shí qiān mínɡ 說 四 聖 諦。有 四 百 億 十 千 名 。 /Thuyết Tứ Thánh Đế, hữu tứ bách ức thập thiên danh/ Nói Tứ Thánh Đế có bốn trăm ức mười ngàn danh hiệu, rú shì dōng fānɡ bǎi qiān yì 如 是 東 方 百 千 億。 wú shù wú liànɡ wú biān wú děnɡ 無 數 無 量 。無 邊 無 等 。 /Như thị đông phương bách thiên ức, vô số vô lượng, vô biên vô đẳng/ Như vậy, đông phương trăm thiên ức, vô số vô lượng, vô biên vô đẳng, bù kě shù bù kě chēng 不 可 數。不 可 稱 。 bù kě sī bù kě liànɡ bù kě shuō 不 可 思。不 可 量 。不 可 說 。 /Bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết/ Bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, jìn fǎ jiè xū kōnɡ jiè 盡 法 界 虛 空 界。 /Tận pháp giới hư không giới/ Tận pháp giới hư khơng giới, suǒ yǒu shì jiè 所 有 世 界。 bǐ yì yì shì jiè zhōnɡ shuō shēng dì 彼 一 一 世 界 中 。 說 四 聖 諦。 /Sở hữu giới, bỉ nhứt nhứt giới trung, thuyết Tứ Thánh Đế/ Có giới, mỗi giới nói Tứ Thánh Đế, 92 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) yì ɡè yǒu bǎi shí qiān mínɡ s 93 zhịng shēnɡ 亦 各 有 四 百 億 十 千 名 隨 眾 生 xīn xī lìnɡ diào fú 心。悉 令 調 伏。 /Diệc hữu tứ bách ức thập thiên danh Tuỳ Chúng Sanh Tâm, tất linh điều phục/ Cũng có bốn trăm ức mười ngàn tên Tùy Chúng Sanh Tâm khiến họ điều phục rú dōng fānɡ nán xī běi fānɡ 如 東 方 。南 西 北 方 。 zá shànɡ xià yì fù rú shì 四 維 上 下。亦 復 如 是。 /Như đông phương, nam tây bắc phương, tứ thượng hạ, diệc phục thị/ Như đông phương, phương nam, tây, bắc, phương trên, zhū fó zǐ 諸 佛 子。 /Chư Phật tử!/ Chư Phật tử! rú suō pó shì jiè yǒu rú shànɡ suǒ shuō 如 娑 婆 世 界。有 如 上 所 說 。 /Như Ta Bà giới, hữu thượng sở thuyết/ Như cõi Ta Bà nói trên, shí fānɡ shì jiè 十 方 世 界。 bǐ qiè shì jiè ɡè yǒu rú shì 彼 一 切 世 界。亦 各 有 如 是。 /Thập phương giới, bỉ nhứt thiết giới, diệc hữu thị/ Mười phương giới, nơi tất giới nói vậy, shí fānɡ shì jiè yì yì shì jiè zhōnɡ 十 方 世 界。一 一 世 界 中 。 /Thập phương giới, nhứt nhứt giới trung/ Trong mỗi giới mười phương, 93 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) shuō kǔ shēng dì yǒu bǎi wàn zhǒng 94 mínɡ 說 苦 聖 諦。有 百 億 萬 種 名 。 /Thuyết Khổ Thánh Đế, hữu bách ức vạn chủng danh/ Thuyết Khổ Thánh Đế có trăm ức vạn chủng danh, shuō jí shēng dì miè shēng dì shēng dì 說 集 聖 諦。滅 聖 諦。道 聖 諦。 yì ɡè yǒu bǎi wàn zhǒng mínɡ 亦 各 有 百 億 萬 種 名。 /Thuyết Tập Thánh Đế, Diệt Thánh Đế, Đạo Thánh Đế, diệc hữu bách ức vạn chủng danh/ Thuyết Tập Thánh Đế, Diệt Thánh Đế, Đạo Thánh Đế có trăm ức vạn chủng danh vậy, jiē s zhịng shēnɡ xīn zhī suǒ lè 皆 隨 眾 生 。心 之 所 樂。 lìnɡ qí diào fú 令 其 調 伏。 /Giai tuỳ chúng sanh, tâm chi sở lạc, linh kỳ điều phục/ Tùy tâm ý chúng sanh khiến họ điều phục 大方廣佛華嚴經卷第十二 94 ... /Nguyện tuỳ sở lạc, khai thị: Phật sát, Phật trụ/ Xin tùy theo ưa thích mà khai thị điều: Phật sát, Phật trụ, 3 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) fó shā zhuāng n fó... thập Phật sát, vi trần số chư Bồ Tát câu, lai nghệ Phật sở, đáo dĩ tác lễ/ Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) 10 Cùng mười Phật sát vi trần số Bồ Tát đồng đến lễ Phật, ... 26 Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12) zhū fó zǐ cǐ tiān xià xī nán 27 fānɡ 諸 佛 子。此 四 天 下 西 南 方 。 /Chư Phật tử! Thử tứ thiên hạ tây nam phương/ Chư Phật tử! Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: 12. Chép Kinh Chữ Hán_Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Quyển 12),