0

hiệu quả hoạt động sử dụng vốn của tổng công ty xây dựng số 1 CTCP

89 15 0
  • hiệu quả hoạt động sử dụng vốn của tổng công ty xây dựng số 1   CTCP

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 23:21

– Sau hơn 30 năm nền kinh tế được đổi mới, đất nước Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu mang ý nghĩa lịch sử nhất định, quy mô và tiềm lực kinh tế ngày càng được nhân rộng, tăng nhanh, mạnh và chắc chắn. Hiện nay, quy mô nền kinh tế Việt Nam đang được đứng trong top 40 nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới và nằm ở vị trí thứ 4 của ASEAN. Trong quá trình xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường, Nhà nước vẫn luôn đề cao vai trò quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, giúp giải quyết các vấn đề về xã hội. Vì vậy, để đảm bảo cho việc các doanh nghiệp giữ vững vị trí trên thì việc phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp là điều cần thiết. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vốn luôn là yếu tố quan trọng quyết định sự tăng trưởng và phát triển của một doanh nghiệp. Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả là một bước không kém phần quan trọng của công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Nó giúp nâng cao hiệu quả việc hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, tạo điều kiện cho tình hình tài chính của doanh nghiệp luôn ở trạng thái ổn định và lành mạnh. Ngoài ra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tiềm năng vốn có của công ty, xem xét khả năng sản xuất kinh doanh và lợi thế của doanh nghiệp mà còn giúp xác định được xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Biến động tài sản công ty Bảng 4.2: Tỷ trọng tài sản công ty Bảng 4.3: Biến động nguồn vốn công ty Bảng 4.4: Tỷ trọng nguồn vốn công ty Bảng 4.5: Mối quan hệ tài sản nguồn vốn công ty Bảng 4.6: Bảng so sánh tài khoản tình hình nguồn vốn công ty giai đoạn 2016–2020 Bảng 4.7: Tỷ trọng khoản mục so với doanh thu công ty giai đoạn 2016–2020 Bảng 4.8: Tỷ trọng thay đổi dòng tiền qua năm so với năm gốc FY16 SVTH: Nguyễn Thảo Ly ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức Tổng cơng ty Xây dựng số – CTCP Hình 4.1: Tỷ trọng tài sản công ty CC1 giai đoạn 2016 –2020 Hình 4.2: Tỷ trọng tài sản cơng ty CC1 năm 2016 –2020 Hình 4.3: Sơ đồ tỷ trọng phần trăm FY17 FY20 Hình 4.4: Sơ đồ tỷ số tốn hành Hình 4.5: Sơ đồ tỷ số tốn nhanh Hình 4.6: Số vịng quay HTK Hình 4.7: Sơ đồ so sánh vịng quay TTS Hình 4.8: Sơ đồ so sánh tỷ số nợ TTS Hình 4.9: Tình hình tài trợ vốn vay bên ngồi so với VCSH Hình 4.10: Vốn ln lưu Hình 4.11: Nhu cầu Vốn luân lưu Hình 4.12: Vốn tiền Hình 4.13: Biểu đồ tài trợ nhu cầu vốn luân lưu vốn luân lưu Hình 4.14: Quan hệ BEP lãi suất cho vay Hình 4.15: Tỷ số lợi nhuận sau doanh thu Hình 4.16: Tỷ số LNST tổng tài sản Hình 4.17: Tỷ số LNST VCSH Hình 4.18: Quan hệ ROE lãi suất huy động Hình 4.19: Minh họa phân tích mơ hình tài Dupont FY20 SVTH: Nguyễn Thảo Ly iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 2.1.1 Khái niệm nguồn vốn .5 2.1.2 Phân loại vốn 2.1.3 Vai trò vốn hoạt động doanh nghiệp 2.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 10 2.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp .10 2.2.2 Mục tiêu ý nghĩa phân tích hiệu sử dụng vốn 12 2.3 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP .13 2.3.1 Thông tin sử dụng nhằm thực đánh giá hiệu hoạt động sử dụng vốn .13 2.3.2 Phương pháp nội dung phân tích .13 2.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp .15 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ – CTCP (CC1) 23 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ – CTCP 23 3.1.1 Lịch sử hình thành Tổng công ty Xây dựng số – CTCP 23 3.1.2 Thông tin tổng quan công ty 24 3.2 TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI – MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY 24 SVTH: Nguyễn Thảo Ly iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang 3.3 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 25 3.3.1 Đơn vị trực thuộc 25 3.3.2 Hoạt động kinh doanh công ty .25 3.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC .26 3.5 NHỮNG KHĨ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG HOẠT ĐƠNG KINH DOANH .29 SƠ LƯỢC VỀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CÙNG NGÀNH 30 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CTCP XÂY DỰNG SỐ 32 4.1 CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 32 4.1.1 Phân tích theo chiều ngang 32 4.1.2 Phân tích theo chiều dọc .34 4.2 CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2016 –2020 37 4.2.1 Phân tích theo chiều ngang 37 4.2.2 Phân tích theo chiều dọc .38 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THƠNG QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 41 4.3.1 Phân tích theo chiều ngang 41 4.3.2 Phân tích theo chiều dọc .43 4.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THƠNG QUA BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 45 4.5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THƠNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH 46 4.5.1 Tình hình tốn Cơng ty 46 4.5.2 Hiệu đầu tư tài sản lưu động 49 4.5.3 Hiệu TSCĐ đầu tư dài hạn 51 4.5.4 Lợi VCSH việc gia tăng địn bẩy tài 53 4.5.5 Hiệu sử dụng vốn tài sản 55 4.5.6 Phân tích tỷ số lợi nhuận 59 4.5.7 Mơ hình tài Dupont 64 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY 68 SVTH: Nguyễn Thảo Ly v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang 5.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CỦA CƠNG TY .68 5.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CẢI THIỆN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 69 5.3 DỰ BÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC .74 SVTH: Nguyễn Thảo Ly vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU v Về mặt lý luận – Sau 30 năm kinh tế đổi mới, đất nước Việt Nam đạt nhiều thành tựu mang ý nghĩa lịch sử định, quy mô tiềm lực kinh tế ngày nhân rộng, tăng nhanh, mạnh chắn Hiện nay, quy mô kinh tế Việt Nam đứng top 40 kinh tế lớn mạnh giới nằm vị trí thứ ASEAN Trong trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường, Nhà nước ln đề cao vai trị quan trọng doanh nghiệp phát triển kinh tế, giúp giải vấn đề xã hội Vì vậy, để đảm bảo cho việc doanh nghiệp giữ vững vị trí việc phân tích, đánh giá hiệu hoạt động sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp điều cần thiết Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, vốn yếu tố quan trọng định tăng trưởng phát triển doanh nghiệp Việc quản lý sử dụng nguồn vốn có hiệu bước không phần quan trọng công tác quản lý tài doanh nghiệp Nó giúp nâng cao hiệu việc hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tạo điều kiện cho tình hình tài doanh nghiệp trạng thái ổn định lành mạnh Ngồi ra, nâng cao hiệu sử dụng vốn khơng có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá tiềm vốn có cơng ty, xem xét khả sản xuất kinh doanh lợi doanh nghiệp mà giúp xác định xu hướng phát triển doanh nghiệp v Về mặt thực tiễn – Trước thay đổi biến động không ngừng nghỉ từ kinh tế giới, Việt Nam quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tác động tiêu cực lẫn tích cực mà kinh tế giới mang lại Đứng trước đại dịch Covid–19, nhiều tổ chức doanh nghiệp kiệt quệ, việc số doanh nghiệp ngừng hoạt động cao số doanh nghiệp thành lập thời gian ngắn hạn cho thấy mức độ ảnh hưởng dịch COVID–19 đến khu vực doanh nghiệp lớn Mặt khác, có nhiều doanh nghiệp chủ động việc ứng phó với tình hình nhờ vào việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời Việc quản lý, phân phối sử dụng nguồn vốn hợp lý tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành cách liên tục đem lại lợi nhuận Do doanh nghiệp cần phải tìm biện pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI – Khi nhắc đến nhóm ngành kinh doanh thời gian gần đây, đầu tư công xem “cỗ xe tam mã” chiến lược phục hồi tăng trưởng kinh tế trạng thái bình thường sau đại dịch Một nhóm ngành có khả hưởng lợi SVTH: Nguyễn Thảo Ly Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang trực tiếp từ sóng đầu tư cơng Chính phủ, gián tiếp từ tác động lan tỏa sách ngành xây dựng Ngành xây dựng đóng góp tỷ trọng đáng kể cho tăng trưởng Việt Nam, bình qn 8%/năm vịng 10 năm qua Số liệu Tổng cục Thống kê cho thấy dù ảnh hưởng dịch bệnh, song tính chung năm 2021, giá trị sản xuất xây dựng theo giá hành ước đạt 1.938,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2020 Bên cạnh đó, hiệp định kinh tế tự ký kết thời gian gần tạo tiền đề cho nguồn vốn FDI đổ mạnh vào Việt Nam Tốc độ thị hóa nhanh kéo theo nhu cầu xây dựng tăng cao thời gian tới thu hút thêm nhà đầu tư Các yếu tố tác động tích cực tới phát triển ngành Xây dựng Việt Nam (Diệp Anh, 01/2022) – Tổng công ty Xây dựng số doanh nghiệp chiếm gần toàn thị phần thi cơng cơng trình Chính phủ qua hàng loạt dự án hoàn thành từ năm 1989 khu vực phía Nam Trong năm qua, với thay đổi lớn việc thối vốn từ Bộ Xây dựng cổ đơng chiến lược theo hình thức đấu giá cổ phần, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty hay hoạt động gia tăng vốn điều lệ việc phân tích hiệu sử dụng vốn đóng vai trị quan trọng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá trình độ sử dụng vốn Công ty để đạt kết cao với chi phí thấp Đồng thời sở cung cấp thơng tin hữu ích cho đối tượng quan tâm nhà đầu tư, tổ chức tín dụng nhận biết tình hình tài thực tế để có định đầu tư hiệu Nhận thấy tầm quan trọng việc nghiên cứu hiệu sử dụng nguồn vốn với kiến thức học nhà trường, hướng dẫn tâm huyết giảng viên ThS Nguyễn Thị Thu Trang, tác giả định chọn đề tài nghiên cứu: “Đánh giá hiệu hoạt động sử dụng nguồn vốn Tổng cơng ty Xây dựng số 1– CTCP” để có nhìn tổng quát hoạt động kinh doanh cấu tài cơng ty thực khóa luận tốt nghiệp 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU v Mục tiêu chung: – Trong trình tiếp xúc với thơng tin cấu tài hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Xây dựng số thơng qua báo cáo tài chính, tác giả nhận thấy việc nghiên cứu vấn đề giúp nhìn nhận thực trạng tình hình sử dụng vốn, thấy cách thức sử dụng vốn công ty, nguồn vốn huy động sao, sử dụng năm qua, có mang lại hiệu mong muốn hay không, hiệu mang lại cao hay thấp thơng qua việc hệ thống hóa vấn đề cấp thiết dựa việc phân tích qua số doanh nghiệp giai đoạn năm gần (2016– 2020) Từ đó, đưa đánh giá cụ thể tình hình sử dụng vốn dựa phân tích thực trạng cấu vốn sử dụng vốn công ty, làm rõ mặt SVTH: Nguyễn Thảo Ly Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang tích cực hạn chế việc sử dụng vốn công ty đề kiến nghị giúp cải thiện tình hình thực tế phân tích tình hình thị trường.” v Mục tiêu cụ thế: Hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích hiệu sử dụng nguồn vốn Công ty Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Xây dựng số 1, từ kết đạt được, vấn đề cịn tồn đọng tìm nguyên nhân vấn đề Đưa kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Xây dựng số 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU – Với đề tài nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp định tính Nghiên cứu định tính thường dùng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, mô tả, logic, … – Các phương pháp định lượng bao gồm quy trình thu thập liệu, phân tích liệu, giải thích viết kết nghiên cứu, thu thập số liệu qua năm báo cáo tài (BCTC) cơng ty giao cho từ năm 2016 – 2020 bao gồm bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ – Tham khảo giáo trình liên quan hiệu sử dụng nguồn vốn học trường để nắm rõ kiến thức tảng hỗ trợ tốt cho việc phân tích 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU – Đối tượng nghiên cứu: Tổng công ty Xây dựng số 1– CTCP (CC1) – Phạm vi nghiên cứu: Bài báo cáo nghiên cứu dựa số liệu báo cáo tài cơng ty qua năm giai đoạn từ 2016–2020 – Để hiểu rõ tình hình kinh doanh cụ thể xác số liệu, chứng từ liên quan thu thập để phân tích từ: + Phân tích tình hình tài thơng qua bảng cân đối kế tốn + Phân tích tình hình tài thơng qua bảng báo cáo thu nhập + Phân tích tình hình tài thơng qua bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Phân tích tình hình tài thơng qua tỷ số tài 1.6 KẾT CẤU CỦA KHĨA LUẬN – Chương 1: Giới thiệu đề tài – Chương 2: Cơ sở lý luận chung đánh giá hiệu hoạt động sử dụng nguồn vốn – Chương 3: Giới thiệu Tổng công ty Xây Dựng Số – CTCP (CC1) – Chương 4: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Xây dựng số – CTCP SVTH: Nguyễn Thảo Ly Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang – Chương 5: Nhận xét số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn cơng ty SVTH: Nguyễn Thảo Ly Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 2.1.1 Khái niệm nguồn vốn v Khái niệm nguồn vốn – Vốn điều kiện tiên doanh nghiệp đời hoạt động Vấn đề đặt kinh doanh doanh nghiệp vốn làm để huy động, quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu nguồn vốn mình, chi phí nguồn vốn cụ thể để từ xác định cho phương pháp quản lý phù hợp với điều kiện cụ thể, giai đoạn doanh nghiệp Nhằm đạt mục tiêu sử dụng nguồn vốn hợp lý sinh lợi tối đa cho doanh nghiệp Có nhiều quan niệm khác vốn, đứng giác độ khác có cách nhìn khác vốn Theo P.A Samuelson – nhà kinh tế học theo trường phái tân cổ điển: “Vốn hàng hoá sản xuất để phục vụ cho trình sản xuất mới, đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp” Theo quan điểm nhà triết học Karl Marx: “Vốn tư bản, giá trị đem lại giá trị thặng dư, đầu vào trình sản xuất” Ngồi cịn nhiều quan điểm khác vốn, khái niệm chấp nhận rộng rãi là: “Vốn doanh nghiệp biểu hình thái giá trị tồn tài sản hữu hình tài sản vơ hình đầu tư vào kinh doanh nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận” (Phạm Thị Vân Anh, 2019, tr.9) v Đặc điểm nguồn vốn – Tiền trở thành vốn có đủ điều kiện sau: + Thứ nhất: Tiền phải đại diện cho lượng hàng hố định, hay nói cách khác, tiền phải đảm bảo lượng hàng hố có thực + Thứ hai: Đối với dự án kinh doanh doanh nghiệp điều trước tiên tiền phải tích tụ đạt đến lượng định đảm bảo cho dự án hoạt động Như có nghĩa doanh nghiệp có nhiều nguồn lực, có kế hoạch khả thi cho nhiều dự án nguồn tiền không đạt mức độ đủ cho dự án hoạt động tiền sử dụng cho mục đích khác chưa gọi vốn Như SVTH: Nguyễn Thảo Ly Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang Công ty sử dụng hiệu việc tạo doanh thu từ nguồn vốn cố định, chứng vòng quay TSCĐ tăng giai đoạn 2017–2019, thể trình độ quản lý vốn cố định chuyển biến tích cực phù hợp Bên cạnh thấy cơng ty tồn điểm chưa thoả mãn Tỷ suất sinh lời nguồn vốn cố định chưa cao, đặc biệt vào năm 2020, công ty đầu tư vào TSCĐ cao doanh thu mà từ nguồn vốn mang lại hiệu năm gần Vì vậy, tốc độ luân chuyển VCĐ cần gia tăng nhiều để tận dụng khả tối đa TSCĐ cho cơng ty Ngồi việc đầu tư TSCĐ thiết bị, máy móc đại, mạnh mẽ năm 2020, Cơng ty nên đổi TSCĐ cũ, có tính hao mịn cao, trực tiếp tham gia sản xuất Mua bảo hiểm cho TSCĐ có mức độ rủi ro cao phương tiện vận tải cách để công ty tiết kiệm VCĐ Công ty nên lập cho quỹ dự trữ tài để phịng DN gặp rủi ro Đánh giá TSCÐ việc xác định lại giá trị thời điểm định Đánh giá TSCĐ tạo điều kiện phản ánh xác tình hình biển động VCĐ, quy mơ vốn phải bảo toàn Điều chỉnh kịp thời giá trị TSCĐ, tính đủ chi phí khấu hao TSCĐ, không để VCÐ Nâng cao công tác quản lý thu hồi nợ phải thu: Nợ phải thu cơng ty phát sinh giai đoạn hồn cơng cơng trình, dự án thi cơng Nếu nợ phải thu khơng kiểm sốt tốt làm chậm vốn cơng ty, giá trị lợi nhuận giảm lạm phát tiền theo thời gian Đồng thời ảnh hưởng hiệu sử dụng vốn sức sinh lời từ vốn cơng ty Qua phân tích cho thấy vịng quay KPT cơng ty chậm dẫn đến kỳ thu tiền bình quân cao đáng kể Để quản lý vốn hiệu quả, dựa tình hình thực tế công ty CC1, số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nợ phải thu hợp lý đạt hiệu kinh tế sau: Đối với cơng trình vốn lớn, cơng ty thực thu hồi nợ theo giai đoạn theo tỷ lệ phù hợp với giai đoạn thi công Cụ thể giai đoạn đầu cần vốn nhiều nên khách hàng cần cọc tiền theo tỷ lệ cao, số tiền lại thu hồi theo tiến độ công ty cho thời hạn trả nợ không vượt thời hạn hồn cơng trình Thường xun theo dõi khoản nợ để phân loại nợ đưa cách thức tốt để đôn đốc khách hàng trả nợ, thông báo cho khách hàng biết rõ thời gian khoản nợ đến hạn phải trả để khách hàng trả sớm thơng qua sách chiết khấu tốn cơng ty, tránh tình trạng nợ xấu, khó địi q hạn Quản lý chi phí doanh thu hiệu quả: Về Doanh thu: để doanh thu tăng mạnh cơng ty cần có chiến lược nghiên cứu xâm nhập thị trường nước; thị trường giới nhằm mở rộng thị trường, tăng thị phần Cơng ty để có nắm bắt nhu cầu khách hàng tìm sản phẩm dịch vụ cần thiết lại có sức thu hút nhà đầu tư, lấy chất lượng uy tín làm hàng đầu Tạo sức thuyết phục, sức hấp dẫn cho sản phẩm, dịch vụ để dễ dàng tiếp cận với nhà đầu tư mà công ty mong muốn hợp tác SVTH: Nguyễn Thảo Ly 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang Áp dụng hình thức tri ân khách hàng khách hàng đối tác lâu năm (tặng quà dịp lễ, …) Xây dựng đội ngũ nhân viên có chun mơn cao, am hiểu công việc, cách thức hoạt động mà công ty làm, có khả tư vấn tốt khả nghiên cứu khảo sát thị trường khả phân tích Về Chi phí: nắm bắt kịp thời tình hình thị trường tiêu thụ đầu tư Điều hiển nhiên doanh thu tăng chi phí tăng, quan trọng để tốc độ tăng chi phí phải thấp tốc độ tăng doanh thu Chi khơng thu vào nhiều cơng ty rơi vào tình trạng lỗ nặng, khiến cho việc đầu tư kinh doanh ngày gặp khó khăn Cho nên cần phải tìm cách hợp lí như: việc giảm chi phí khơng cần thiết, đảm bảo lượng tiền mặt định để toán khoản vay gần đến hạn, kể khoản phải trả chưa đến hạn công ty cần đề phịng rủi ro từ phía chủ nợ cần toán gấp Giá vốn hàng bán vấn đề mà hẳn công ty quan tâm nhiều, chiếm phần lớn tất loại chi phí Cơng ty cần cho người khảo sát nghiên cứu thị trường xem nhu cần tiêu dùng khách hàng, so sánh lại giá bán cơng ty với đối thủ cạnh tranh xem có hợp lý hay chưa Cần đưa biện pháp điều chỉnh giá để thích hợp với chất lượng sản phẩm đồng thời cho tỷ lệ GVHB thấp xuống để doanh thu đạt lợi nhuận cao 5.3 DỰ BÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY Trong thời gian tới đại dịch COVID–19 diễn phức tạp tình hình kinh tế dần phục hồi tạo điều kiện cho việc kinh doanh công ty phát triển tốt năm Với dấu hiệu tăng dần khoản mục Doanh thu, dự kiến công ty đưa biện pháp nhằm thúc đẩy khoản mục đa dạng hóa mảng cốt lõi xây lắp hay tìm kiếm phát triển mảng đầu tư Có thể thấy cuối năm 2020 công ty tiếp nhận dự án thi công trọng điểm nước, đa dạng lĩnh vực hạ tầng, đồng thời huy động đầu tư dự án hạ tầng, giao thơng… Bên cạnh đó, khoản mục chi phí tối thiểu hố nhờ vào việc chủ động kiểm soát nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho cơng trình xây dựng quốc gia mà CC1 có hợp đồng xây lắp Sau trải qua cơng thối vốn từ Bộ Xây dựng, việc tái cấu lại máy quản trị nội dần vào ổn định, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm Thông qua việc sử dụng địn bẩy tài nhiều kết hoạt động kinh doanh chưa thật có hiệu quả, Tổng cơng ty Xây dựng Số 1–CTCP có động thái nhằm nâng cao nguồn VCSH triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đơng hữu góp phần tăng vốn điều lệ Từ hiệu sử dụng nguồn vốn khởi sắc SVTH: Nguyễn Thảo Ly 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang KẾT LUẬN Qua thời gian tiếp xúc với”thơng tin tài chính, nguồn vốn Tổng cơng ty Xây dựng số 1– CTCP, tác giả nhìn thấy công ty phát triển, tương lai cần phát triển mạnh mẽ vượt bậc Đối với thị trường công ty lựa chọn số cho dự án xây lắp trọng điểm quốc gia tất phương thức từ nhà thầu chính, tổng thầu EPC đến hình thức BOT, BOO Hiện dần chiếm lòng tin đến từ nhiều khách hàng, khách hàng cũ khách hàng chất lượng dịch vụ sản phẩm Đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu khách hàng với hệ thống trải dài toàn quốc Bên cạnh cung cấp dịch vụ xây dựng cốt lõi, công ty tham gia đầu tư, kinh doanh BĐS, kinh doanh VLXD Mặc dù có cạnh tranh gay gắt với đối thủ ngành, CC1 có ưu nhờ dấu ấn nhiều dự án xây lắp trọng điểm Việt Nam.” Với việc khẳng định tên tuổi thương hiệu công ty việc phân tích nâng cao khả tài mối quan tâm hàng đầu công ty môi trường cạnh tranh gay gắt Công ty không ngừng áp dụng biện pháp tăng trưởng doanh thu, quản lý chi phí để tối đa hóa lợi nhuận, xem xét sách công ty, đổi để phù hợp với thị trường Bên cạnh quan tâm vấn đề công nợ, thu tiền để tránh trường hợp nợ trở thành nợ khó địi, tăng cường khả ln chuyển hàng tồn kho để hàng không bị tồn đọng lâu, giảm tối đa hoạt động vay để giảm chi phí tài chính, phù hợp với việc cơng ty tự chủ tài tốt Hiệu sử dụng vốn Cơng ty nhìn chung tương đối tốt Lợi nhuận đạt từ kết hoạt động kinh doanh tăng, để hoạt động kinh doanh giữ vững nâng cao thêm hiệu sử dụng vốn Cơng ty cần có thêm giải pháp tối ưu nhằm khắc phục hạn chế để tận dụng cách triệt để mạnh Cơng ty Tất phân tích phần nói lên tầm quan trọng việc đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty Đây cơng cụ hữu ích cơng ty để nhìn tổng quan hoạt động kinh doanh cơng ty mình, tìm hướng tốt hơn, để tăng trưởng lợi nhuận tương lai, có chiến lược cụ thể hơn, dự tốn chi phí tốt Để tương lai cơng ty phát triển vượt bậc, trở thành công ty với thương hiệu CC1 đứng đầu thị trường SVTH: Nguyễn Thảo Ly 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo từ sách, tạp chí TS Bùi Hữu Phước (2005), Tài doanh nghiệp, NXB Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh Bùi Thanh Trúc (2021), Khóa luận tốt nghiệp – Phân tích tài biện pháp cải thiện tình hình tài Cơng ty TNHH Ricoh Việt Nam, Hồ Chí Minh Jaffe, Westerfield, Ross (2017), chủ biên dịch: TS Vũ Việt Quảng – Tài Chính Doanh Nghiệp – Corporate Finance, NXB Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh J.M Keqnes (1936), Tiền tệ, nhân dụng lãi suất – Tài liệu dịch Thư viện Ngân hàng quốc gia 17 Bến Chương Dương – Tp HCM TS Nguyễn Minh Kiều (2018), Tài doanh nghiệp bản, nhà xuất Thống Kê Nguyễn Thị Thuý Vân (2007), Khóa luận tốt nghiệp – Hiệu sử dụng vốn công ty xuất nhập An Giang ANGIMEX, An Giang Nguyễn Văn Các (2001), “Tài Sản Cố Định Và Vốn Cố Định”; “Vốn Lưu Động Trong Doanh Nghiệp” – Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp, NXB Xây Dựng Phạm Khắc Thành (2018), Luận văn thạc sĩ – Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại DG, Hải Phòng Tài liệu tham khảo từ báo cáo tài Báo cáo tài Cơng ty Mẹ Tổng công ty Xây dựng số năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Báo cáo tài CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Vận tải năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Báo cáo tài CTCP Xây dựng 47 năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Tài liệu tham khảo từ trang Web MSN Tài chính, Số liệu báo cáo tài công ty ngành, truy cập 27/03/2022 từ https://msn.com/vi-vn Stockbiz – cổng thơng tin tài chứng khốn, Chỉ số doanh nghiệp ngành, truy cập 09/03/2022, từ https://www.stockbiz.vn/ Vietstock Tin chứng khoán, bất động sản, kinh tế đầu tư, truy cập 29/03/2022 – https://finance.vietstock.vn/?languageid=1 SVTH: Nguyễn Thảo Ly 73 PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thảo Ly FY16 BCĐKT A TÀI SẢN NGẮN HẠN 4,514,104,229,560 Tiền khoản tương 894,243,133,839 đương tiền tiền 245,516,121,507 Các khoản tương đương 648,727,012,332 tiền Đầu tư tàu ngắn 330,171,839,194 hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày 330,171,839,194 đáo hạn Các khoản phải thu ngắn 2,258,319,283,881 hạn PTNH khách hàng 1,098,708,478,065 Trả trước cho người bán 1,044,246,633,401 ngắn hạn Phải thu NH khác 115,903,665,415 FY18 5,292,508,649,702 1,193,057,520,146 577,977,725,461 615,079,794,685 325,717,077,645 325,717,077,645 2,864,239,794,098 1,574,835,110,847 1,108,950,226,486 160,812,978,693 FY17 4,511,817,095,169 1,042,954,149,920 360,257,121,439 682,697,028,481 36,000,000,000 36,000,000,000 2,544,615,688,167 1,202,562,858,180 931,512,762,615 199,507,441,641 Bảng cân đối kế tốn cơng ty FY16 – FY20 Khóa luận tốt nghiệp 219,945,844,330 1,755,605,129,455 1,506,391,386,805 3,490,924,140,666 206,920,568,747 206,920,568,747 745,897,109,061 892,910,498,292 6,268,343,573,218 1,638,807,607,353 FY19 74 179,857,387,255 2,203,383,117,437 1,334,186,023,650 3,733,590,923,768 22,901,000,000 22,901,000,000 379,192,761,195 256,554,826,931 5,209,320,128,039 635,747,588,126 FY20 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang SVTH: Nguyễn Thảo Ly 8,014,125,861,957 35,197,968,393 348,317,423,418 255,386,391,342 398,377,681,989 (142,991,290,647) 91,385,061,589 114,033,022,826 (22,647,961,237) 14,717,073,210 1,156,566,962,846 1,203,072,260,014 24,749,305,701 20,313,991,430 4,435,314,271 7,506,579,157,522 114,125,968,623 404,707,476,923 306,586,114,079 461,623,897,110 (155,037,783,031) 95,953,549,477 114,369,022,826 (18,415,473,349) 1,046,294,133,294 1,151,219,680,047 12,733,139,018 12,733,139,018 46,613,375,154 324,567,015,301 236,201,641,600 358,735,055,341 (122,533,413,741) 88,365,373,701 115,581,822,826 (27,216,449,125) 160,650,084,893 988,226,378,594 1,340,461,179,928 37,453,433,902 33,018,119,631 4,435,314,271 8,280,374,506,456 787,841,525,798 787,841,525,798 121,652,732,015 23,652,270,349 53,114,902,140 2,987,865,856,754 136,507,764,136 527,131,149,631 301,825,535,691 215,958,893,386 359,336,128,068 (143,377,234,682) 85,866,642,305 115,581,822,826 (29,715,180,521) 154,127,422,421 453,140,955,932 1,399,256,523,817 31,353,473,985 26,918,159,714 4,435,314,271 9,216,033,246,745 75 8,317,174,212,651 446,390,690,634 456,362,158,767 210,152,831,696 366,910,438,061 (156,757,606,365) 246,209,327,071 275,188,898,319 (28,979,571,248) 149,252,375,189 463,381,843,618 1,495,626,956,232 25,032,217,982 25,032,217,982 651,118,302,272 651,118,302,272 165,962,313,873 3,450,557,101 110,727,515,811 3,107,854,084,612 518,198,532,824 797,518,174,623 797,518,174,623 134,173,081,829 13,111,441,780 74,935,439,648 2,947,689,673,527 607,985,761,681 741,298,569,272 741,298,569,272 146,948,707,810 26,212,296,164 81,480,735,943 2,994,762,062,353 247,339,037,164 Hàng tồn kho Hàng tồn kho TSNH khác CPTT ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ B TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác TSCĐ TSCĐ hữu hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế TSCĐ vơ hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Bất động sản đầu tư Tài sản dở dang dài hạn Đầu tư tài dài hạn TSDH khác CPTT dài hạn TS thuế thu nhập hoãn lại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 794,692,902,403 794,692,902,403 236,677,070,243 27,845,664,849 175,977,648,162 3,500,021,632,397 885,067,203,115 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thảo Ly 27,926,451,216 206,680,334,839 2,147,100,919 19,557,018,420 3,397,334,405,229 279,595,461,526 1,232,744,085,280 1,232,744,085,280 1,100,000,000,000 22,246,600,162 (12,478,942,279) 34,725,542,441 7,506,579,157,522 42,431,491,442 201,470,290,326 14,070,664,542 42,853,711,358 2,952,815,464,389 33,668,571,314 1,319,995,384,970 1,319,995,384,970 1,100,000,000,000 4,365,632,671 4,365,632,671 8,014,125,861,957 8,280,374,506,456 47,197,321,717 26,492,166,149 119,530,303,924 1,070,963,234 12,062,261,220 2,948,937,742,564 350,655,047,054 1,275,354,857,918 1,275,354,857,918 1,100,000,000,000 65,762,436,806 18,565,115,089 7,005,019,648,538 4,056,081,905,974 439,402,954,839 1,394,196,413,919 1,076,872,147 9,216,033,246,745 50,442,087,501 17,157,511,534 262,035,418,811 6,413,404,171 9,827,641,360 2,878,723,281,801 502,607,279,246 1,268,571,374,615 1,268,571,374,615 1,100,000,000,000 57,451,288,678 7,009,201,177 76 8,317,174,212,651 47,197,663,137 15,733,870,099 229,777,115,769 2,209,643,891 3,470,015,678 2,953,695,612,316 351,297,618,935 1,264,189,681,307 1,264,189,681,307 1,100,000,000,000 49,480,416,903 2,282,753,766 7,052,984,531,344 4,099,288,919,028 508,031,007,147 1,303,983,066,547 2,472,601,965 7,947,461,872,130 5,068,738,590,329 474,229,195,624 2,012,049,098,216 127,555,746 6,273,835,072,242 2,878,500,887,013 436,467,287,074 686,859,574,370 21,308,050,864 C NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp NN Phải trả người lao động CP phải trả PTNH khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Nợ phải trả dài hạn khác Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Vốn góp LNST chưa phân phối LNST chưa phân phối cuối năm trước LNST chưa phân phối năm TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6,694,130,476,987 3,741,315,012,598 572,932,665,474 606,145,905,799 5,176,933,742 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thảo Ly BCĐKT Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu HĐ tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác LN kế tốn trước thuế FY17 4,719,039,813,225 2,693,954,826 4,716,345,858,399 4,516,899,888,083 199,445,970,316 171,102,839,549 250,121,039,000 21,497,442,244 62,276,603,505 36,653,725,116 8,498,427,616 11,332,980,076 (2,834,552,458) 33,819,172,658 FY16 5,394,979,010,984 5,394,979,010,984 5,234,238,944,352 160,740,066,632 309,775,782,730 241,207,039,676 8,320,691,094 90,875,075,774 130,113,042,818 4,144,369,116 22,500,618,776 (18,356,249,660) 111,756,793,158 Bảng kết hoạt động kinh doanh Khóa luận tốt nghiệp 5,159,980,535 5,518,592,009 (358,611,474) 47,197,321,717 47,555,933,191 4,402,801,472,680 4,258,477,619,057 144,323,853,623 195,505,500,464 214,036,684,038 18,210,402,739 60,026,334,119 4,434,232,738,530 31,431,265,850 FY18 2,204,352,496 4,441,648,260 (2,237,295,764) 50,442,087,501 52,679,383,265 4,938,785,725,925 4,751,476,948,674 187,308,777,251 152,496,691,667 209,041,781,460 6,251,708,010 71,832,596,183 4,970,417,899,770 31,632,173,845 FY19 77 8,047,986,757 7,072,404,502 975,582,255 52,500,560,352 51,524,978,097 5,019,910,118,755 4,887,246,039,038 132,664,079,717 192,619,295,969 184,399,161,815 3,720,419,748 85,638,816,026 5,044,210,152,920 24,300,034,165 FY20 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang SVTH: Nguyễn Thảo Ly Biến động HTK Lợi nhuận kế toán trước thuế Điều chỉnh cho khoản Khấu hao phân bổ Các khoản dự phòng Thu nhập lãi tiền gửi Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi VLĐ Biến động KPT Chỉ tiêu 495,545,353,104 1,152,181,314,387 72,580,583,085 30,677,480,860 2,762,648,383 (2,231,060,314) 144,095,016,149 36,953,702,931 31,443,291,777 34,335,875,291 116,047,622,618 108,986,741,960 33,819,172,658 FY17 111,756,793,158 FY16 (452,199,351,715 ) (54,417,389,094) 35,496,943,387 (6,375,548,758) 28,473,204,347 90,047,177,385 47,197,321,717 FY18 (641,906,767,342 ) (9,676,648,825) 29,665,488,581 (34,721,491,492) (750,577,531) 107,395,680,705 50,442,087,501 FY19 50,442,087,501 78 146,632,489,583 (247,937,036,857) 35,682,160,532 7,000,000,000 (2,999,160,409) 134,832,529,440 52,500,560,352 FY20 47,197,663,137 47,197,321,717 111,756,793,158 33,819,172,658 5,302,897,215 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang - Bảng lưu chuyển tiền tệ Chi phí thuế TNDN hành Lợi nhuận sau thuế Khóa luận tốt nghiệp 180,983,184,854 861,998,034,501 29,277,835,864 2,004,512,201,269 2,033,824,228,044 Tiền cuối năm SVTH: Nguyễn Thảo Ly 190,151,997,563 (622,252,847,872) Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ HĐĐT Lưu chuyển tiền năm Tiền đầu năm 1,042,954,149,92 (205,100,856,520 ) 184,800,194,995 (647,458,918,106) 200,840,829,458 635,713,412,227 - Thu nhập thuế doanh nghiệp nộp Lưu chuyển tiền từ HĐKD LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐĐT Tiền chi mua TSCĐ (18,779,159,446) (246,897,763,069 ) (4,297,192,947) 302,198,934,479 (959,988,302,514) (2,044,751,707,921 ) (7,070,853,387) 359,577,141,928 Biến động khoản phải trả Biến động chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Khóa luận tốt nghiệp 1,042,954,149,92 1,193,057,520,14 (218,557,694,490 ) 149,745,751,549 (254,305,648,609 ) 140,016,816,625 452,056,136,877 1,048,044,451,90 (10,228,310,214) (147,688,369,918 ) (4,435,314,271) 1,193,057,520,14 1,638,807,607,35 445,795,784,240 63,206,814,406 (169,689,810,795 ) 152,017,485,176 386,307,575,016 1,139,616,226,38 16,640,788,486 (212,408,953,726 ) 79 635,747,588,126 (1,003,062,365,629 ) 1,638,807,607,353 215,608,814,109 151,952,857,399 (9,197,806,869) (861,010,642,645) (6,712,990,247) 13,393,492,744 (177,215,910,898) (491,385,338,946) GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang SVTH: Nguyễn Thảo Ly 114,740,999,932 33,970,016,149 (294,171,839,194) (294,171,839,194) 286,296,404,286 103,854,380,115 (112,733,870,786) 83,603,776,226 (53,394,333,131) (53,394,333,131) (89,728,362,433) (1,633,368,685) (94,496,912,219) (505,259,570,044) (637,728,165,951) 148,711,016,081 Tiền khoản tương đương tiền tiền Các khoản tương đương tiền Đầu tư tàu ngắn hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Các khoản phải thu ngắn hạn PTNH khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu NH khác Hàng tồn kho Hàng tồn kho TSNH khác CPTT ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ B TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn (2,287,134,391) FY17/16 A TÀI SẢN NGẮN HẠN Chỉ tiêu 217,720,604,022 (67,617,233,796) 289,717,077,645 289,717,077,645 319,624,105,931 372,272,252,667 177,437,463,871 (38,694,462,948) 46,542,956,526 46,542,956,526 (25,295,975,795) (2,560,025,815) (28,365,833,803) (6,896,205,599) (110,831,273,028) 150,103,370,226 780,691,554,533 FY18/16 Sự biến động tài sản nguồn vốn FY16 – FY20 Khóa luận tốt nghiệp 167,919,383,600 277,830,703,607 (118,796,508,898) (118,796,508,898) 626,684,346,568 180,770,018,608 397,441,160,319 59,132,865,637 9,676,648,825 9,676,648,825 12,520,349,814 (10,540,828,569) 21,820,537,508 (40,176,183,227) 471,477,997,545 445,750,087,207 975,834,923,516 FY19/16 (1,003,060,019,227) (366,704,347,866) (636,355,671,361) (184,019,568,747) (184,019,568,747) 242,666,783,102 447,777,987,982 (172,205,363,155) (40,088,457,075) (146,399,872,351) (146,399,872,351) 31,789,232,044 (9,660,884,679) 35,792,076,163 160,164,411,085 (89,787,228,857) (1,059,023,445,179) FY20/16 80 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang SVTH: Nguyễn Thảo Ly Phải thu dài hạn khác TSCĐ TSCĐ hữu hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế TSCĐ vơ hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Bất động sản đầu tư Tài sản dở dang dài hạn Đầu tư tài dài hạn TSDH khác CPTT dài hạn TS thuế thu nhập hoãn lại TỔNG CỘNG TÀI SẢN C NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp NN Phải trả người lao động CP phải trả PTNH khác Khóa luận tốt nghiệp (78,928,000,230) (56,390,053,505) (51,199,722,737) (63,246,215,121) 12,046,492,384 (4,568,487,888) (336,000,000) (4,232,487,888) 14,717,073,210 110,272,829,552 51,852,579,967 12,016,166,683 7,580,852,412 4,435,314,271 (507,546,704,435) (420,295,404,745) (862,814,125,585) (136,465,378,400) 80,713,668,571 16,131,117,122 (14,505,040,226) 5,210,044,513 (11,923,563,623) 11,415,406,761 (23,750,408,117) (19,184,749,742) (39,642,626,648) 20,457,876,906 (3,019,687,888) 1,548,800,000 (4,568,487,888) 145,933,011,683 (168,340,584,252) 137,388,919,914 12,704,128,201 12,704,128,201 773,795,348,934 731,184,576,296 1,177,581,018,961 2,935,667,765 707,336,839,549 (20,231,178,717) (1,434,285,067) (87,150,030,915) (1,076,137,685) 480,517,774,477 (22,741,479,610) (20,242,748,214) 601,072,727 (20,843,820,941) (2,498,731,396) (2,498,731,396) (6,522,662,472) (535,085,422,662) 58,795,343,889 (6,099,959,917) (6,099,959,917) 935,658,740,289 942,442,223,592 1,012,656,684,355 34,826,240,785 617,852,684,297 (949,316,401) (9,334,654,615) 142,505,114,887 5,342,440,937 (80,740,458,997) 154,536,623,076 (5,806,061,690) 7,574,309,993 (13,380,371,683) 160,342,684,766 159,607,075,493 735,609,273 (4,875,047,232) 10,240,887,686 96,370,432,415 (6,321,256,003) (1,885,941,732) (4,435,314,271) (898,859,034,094) (894,477,340,786) (969,449,671,301) 33,801,811,523 (708,066,031,669) 2,345,046,219 (1,423,641,435) (32,258,303,042) (4,203,760,280) 81 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang (23,296,692,938) 444,518,940,840 245,926,890,212 (87,251,299,690) (87,251,299,690) 17,880,967,491 (12,478,942,279) 30,359,909,770 (507,546,704,435) (7,494,757,200) (448,396,662,665) 71,059,585,528 42,610,772,638 42,610,772,638 43,515,836,644 31,044,057,368 12,471,779,276 773,795,348,934 (2,234,619,860) (70,214,460,763) 151,952,232,192 (6,783,483,303) (6,783,483,303) (8,311,148,128) (11,555,913,912) 3,244,765,784 935,658,740,289 (6,357,625,682) 74,972,330,515 (151,309,660,311) (4,381,693,308) (4,381,693,308) (7,970,871,775) (4,726,447,411) (3,244,424,364) (898,859,034,094) GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang (138,672,943,181) Doanh thu HĐ tài SVTH: Nguyễn Thảo Ly (675,939,197,759) 2,693,954,826 (678,633,152,585) (717,339,056,269) 38,705,903,684 FY17/16 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chỉ tiêu (114,270,282,266) (960,746,272,454) 31,431,265,850 (992,177,538,304) (975,761,325,295) (16,416,213,009) FY18/16 (157,279,091,063) (424,561,111,214) 31,632,173,845 (456,193,285,059) (482,761,995,678) 26,568,710,619 FY19/16 82 4,600,271,346 375,068,892,229 346,992,905,314 28,075,986,915 117,156,486,761 56,807,877,861 FY20/16 Sự biến động bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm so với năm gốc FY16 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Nợ phải trả dài hạn khác Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Vốn góp LNST chưa phân phối LNST chưa phân phối cuối năm trước LNST chưa phân phối năm TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Khóa luận tốt nghiệp 8,913,999,324 13,176,751,150 (28,598,472,269) (93,459,317,702) 4,354,058,500 (11,167,638,700) 15,521,697,202 (11,093,620,500) (77,937,620,500) (27,170,355,638) 9,889,711,645 (30,848,741,655) (82,557,109,627) 1,015,611,419 (16,982,026,767) 17,997,638,186 (64,559,471,441) (64,559,471,441) SVTH: Nguyễn Thảo Ly Lợi nhuận kế toán trước thuế Điều chỉnh cho khoản Khấu hao phân bổ Các khoản dự phòng Thu nhập lãi tiền gửi Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi VLĐ Biến động KPT (7,288,214,350) (66,164,783,269) (35,086,452,822) (8,651,941,913) (61,314,705,657) (32,165,258,216) (2,068,983,084) (19,042,479,591) (77,433,659,553) (1,940,016,620) (18,058,970,516) 16,118,953,896 (61,314,705,657) (61,314,705,657) (1,271,542,399) (24,443,291,777) (37,335,035,700) 18,784,906,822 (59,256,232,806) 5,236,259,748 78,588,064,721 (3,903,617,641) 15,428,214,274 (19,331,831,915) 59,256,232,806 (5,302,897,215) 64,559,130,021 (226,940,376,257) (174,439,815,905) GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang 83 (1,604,380,666,102) (1,794,088,081,729) (1,400,118,351,244) (1,456,759,544) (37,818,840,535) (5,862,670,944) (26,000,445,233) (6,276,222,071) (28,680,643,394) (36,566,935,605) 28,047,393,531 (656,635,961,283) (64,559,471,441) (77,937,620,500) Sự biến động dòng tiền qua năm so với năm gốc FY16 Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thu nhập khác chi phí khác Lợi nhuận khác LN kế tốn trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Lợi nhuận sau thuế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thảo Ly Tiền cuối năm Tiền đầu năm Biến động HTK Biến động khoản phải trả Biến động chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thu nhập thuế doanh nghiệp nộp Lưu chuyển tiền từ HĐKD LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐĐT Tiền chi mua TSCĐ Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ HĐĐT Lưu chuyển tiền năm Khóa luận tốt nghiệp (1,142,514,166,768) (990,870,078,124) 403,695,153,382 120,467,915,685 812,404,845,435 151,705,348,990 (840,766,707,898) (961,558,051,349) (163,404,131,054) 3,092,796,159,825 (3,157,456,827) (507,265,511,846) (4,435,314,271) 1,412,044,439,391 393,153,269,497 (60,824,012,833) (36,406,158,875) 2,346,950,642,400 (11,708,306,059) (606,474,904,997) (4,297,192,947) 1,595,701,714,741 442,358,061,586 (16,040,634,463) 837,861,661,981 37,645,747,623 1,553,366,368,975 20,464,346,131 (536,793,052,826) (6,712,990,247) 98,977,659,869 638,261,111,237 (48,887,972,059) (395,016,620,691) 84 (1,398,076,639,918) (1,032,340,201,493) (811,454,681,123) (365,704,593,916) 685,459,662,278 416,517,948,376 (118,663,390,785) 3,184,367,934,303 23,711,641,873 (571,986,095,654) 1,346,295,877,530 477,769,107,311 (48,823,344,282) GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Trang ... FY17 /16 FY18 /17 FY19 /18 FY20 /19 -13 % -13 % -14 % 24% -45% 4% 15 8% -11 % -72% 10 5% -50% -85% -70% -70% -18 % -18 % -19 % -10 % -37% -11 % 11 9% -19 % -63% 25% -75% -98% -58% -58% -8% -8% -9% 17 % - 51% -13 %... CỦA TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ – CTCP 3 .1. 1 Lịch sử hình thành Tổng cơng ty Xây dựng số – CTCP – Tổng Công ty Xây dựng Số – CTCP (CC1 JSC) doanh nghiệp xây dựng cơng trình hạ tầng, dân dụng cơng nghiệp... TY XÂY DỰNG SỐ – CTCP (CC1) 23 3 .1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ – CTCP 23 3 .1. 1 Lịch sử hình thành Tổng cơng ty Xây dựng số – CTCP
- Xem thêm -

Xem thêm: hiệu quả hoạt động sử dụng vốn của tổng công ty xây dựng số 1 CTCP,

Từ khóa liên quan