0

Dung Dịch đó tr đấy ơiiiiiiii

1 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:57

Khóa nâng cao ChemEZ LỚP HÓA 8 ONLINE 1 Chương 6 DUNG DỊCH Luyện tập 03 Câu 1 Pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50g dung dịch H2SO4 a Tính nồng độ. Khóa nâng cao ChemEZ Chương 6: DUNG DỊCH Luyện tập 03 Câu 1: Pha lỗng axit cách rót từ từ 20g dung dịch H2SO4 50% vào nước sau thu 50g dung dịch H2SO4 a/ Tính nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 sau pha lỗng b/ Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 sau pha lỗng biết dung dịch có khối lượng riêng 1,1g/cm3 Câu 2: Biết SK2SO4 = 11,1g Hãy tính nồng độ phần trăm dung dịch K2SO4 bão hòa nhiệt độ Câu 3: Trong 800ml dung dịch có chứa 8g NaOH a/ Tính nồng độ mol dung dịch b/ Phải thêm ml nước vào 200ml dung dịch để dung dịch NaOH 0,1M? Câu 4: A dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M B dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,5M a/ Nếu trộn A với B theo tỉ lệ thể tích VA : VB = : dung dịch C Xác định CM dung dịch C b/ Phải trộn A với B theo tỉ lệ về thể tích để dung dịch H2SO4 0,3M Câu 5: Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A) a/ Cần phải trộn thêm vào dung dịch A gam dung dịch NaOH 10% để dung dịch NaOH 8% ? b/ Cần hoà tan gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch NaOH 8%? c/ Làm bay nước dung dịch A, người ta thu dung dịch NaOH 8% Tính khối lượng nước bay - HẾT - LỚP HÓA ONLINE
- Xem thêm -

Xem thêm: Dung Dịch đó tr đấy ơiiiiiiii,

Từ khóa liên quan