0

BC kết quả chương trình NTM năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021(minhnv vpdp snn)(18 12 2020 17h09p59) signed signed signed signed

4 6 0
  • BC kết quả chương trình NTM  năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021(minhnv vpdp snn)(18 12 2020 17h09p59) signed signed signed signed

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:38

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 trong điều kiện các cấp, các ngành tập trung cao chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, dịch tả lợn Châu phi tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát, đặc biệt dịch bệnh Covid19 xảy ra đã ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và đời sống người dân. Nhưng với sự tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các địa phương để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 20202025, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP tiếp tục đạt được kết quả cao, hoàn thành vượt kế hoạch, các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP phát triển tốt và có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất lượng, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu, cụ thể trên các lĩnh vực BCĐ CÁC CHƢƠNG TRÌNH MTQG TỈNH BẮC GIANG VĂN PHỊNG NƠNG THƠN MỚI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 228 /BC-NTM Bắc Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2020 BÁO CÁO Kết thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2020, kế hoạch thực năm 2021 Thực công văn số 2096/SNN-VP ngày 15/12/2020 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021, Văn phòng Điều phối nông thôn tỉnh báo cáo cụ thể nhƣ sau: I KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU Công tác tham mưu, đạo điều hành - Tham mƣu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đồn thẩm định xã đạt chuẩn nơng thơn nâng cao, xã nông thôn kiểu mẫu địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 2/7/2020 - Tham mƣu văn Sở Nông nghiệp PTNT phối hợp với Sở Tài ban hành Hƣớng dẫn liên ngành số 02/HDLN-SNNPTNT- STC ngày 02/7/2020 hƣớng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ tốn kinh phí ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đƣợc Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt năm 2020 - Trên sở Kế hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, thành phố ban hành kế hoạch địa bàn, xác định mục tiêu, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo tỉnh giao, xác định lộ trình đạt chuẩn xã, phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xã - Văn phịng Điều phối nơng thôn tỉnh phối hợp với Sở, ngành phụ trách tiêu chí tổ ch c kiểm tra, đơn đốc, hƣớng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phƣơng tổ ch c thực Tham mƣu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hƣớng dẫn huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới, hàng tháng tổ ch c làm việc với huyện Tân Yên để nắm bắt tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho huyện, chuẩn bị điều kiện phục vụ Tổ công tác liên ngành Trung ƣơng thẩm định hồ sơ, khảo sát huyện Tân Yên - Các Sở, ngành đƣợc giao quản lý nguồn vốn có ƣu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ xã giao đạt chuẩn nơng thơn năm 2020; Các địa phƣơng tiếp tục có chế hỗ trợ thực chƣơng trình, ƣu tiên nguồn lực hỗ trợ xã giao đạt chuẩn nhƣ: Huyện Lục Nam hỗ trợ 2,5 tỷ đồng/xã đích nơng thơn mới, tỷ đồng/xã nơng thơn nâng cao; huyện Yên Dũng hỗ trợ tỷ đồng/xã đích nơng thơn mới, tỷ đồng/xã nơng thơn nâng cao, huyện lại hỗ trợ từ 1-2 tỷ đồng/xã… Kết thực số tiêu - Huyện đạt chuẩn nơng thơn mới: Có thêm huyện Tân n đƣợc cơng nhận đạt chuẩn huyện nơng thơn hồn thành trƣớc 06 tháng; lũy kế 03 huyện gồm Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên , đạt 100 kế hoạch - Số xã đạt chuẩn nơng thơn mới: Đến cuối năm 2020, có thêm 27 xã đạt chuẩn nông thôn tăng so với kế hoạch 04 xã huyện Yên Dũng ; lũy kế 127/184 xã đạt chuẩn, chiếm 69 cao bình quân chung nƣớc 61 , đ ng đầu khu vực miền núi phía Bắc , đạt 117,4 kế hoạch - Số xã đạt chuẩn xã nông thôn nâng cao: Hiện nay, có 03 xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao An Thƣợng - huyện Yên Thế, Lãng Sơn - huyện Yên Dũng, Tiên Lục - huyện Lạng Giang , xã Ninh Sơn - huyện Việt Yên, Việt Lập - huyện Tân Yên hoàn thiện hồ sơ trình cơng nhận; dự kiến đến cuối năm 2020 có 08 xã đạt chuẩn xã nơng thơn nâng cao, đạt 100 kế hoạch - Thôn nông thôn mới: Có thêm 32 thơn nơng thơn huyện Hiệp Hịa 20 thơn, n Thế 11 thơn, Lục Ngạn 01 thôn , lũy kế 154 thôn, đạt 106,9 kế hoạch - Thôn nông thôn kiểu mẫu đƣợc huyện, thành phố đạo tích cực, có thêm 63 thơn nơng thơn kiểu mẫu huyện Lạng Giang có nhiều thơn 19 thơn, Hiệp Hịa, Việt n 10 thơn , đạt 130,9 kế hoạch, lũy kế toàn tỉnh 72 thơn kiểu mẫu; tỷ lệ ngƣ i dân hài lịng kết thôn đạt 98 , tạo mơ hình mẫu, điểm xã đạt chuẩn, kh ng định tính đắn, ph hợp việc triển khai thôn nông thôn kiểu mẫu địa bàn tỉnh - Số tiêu chí bình qn/xã: Đạt 16,3 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2019, bình quân chung nƣớc, đạt 102,5 kế hoạch; khơng cịn xã đạt dƣới 10 tiêu chí giảm 09 xã so với năm 2019), đạt 100 kế hoạch Đánh giá chung a Kết đạt - Năm 2020, Chƣơng trình nơng thơn tiếp tục đạt đƣợc nhiều kết quả, hầu hết mục tiêu đạt vƣợt kế hoạch, đ ng đầu khu vực Miền núi phía Bắc; khu vực nơng thơn tiếp tục đƣợc quan tâm thông qua việc ban hành nhiều sách mang tính đặc th , nhiều sách thực giai đoạn 2021-2025 đƣợc ban hành năm 2020 Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa theo hƣớng tập trung, phát huy lợi địa phƣơng Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục đƣợc cải thiện theo hƣớng khang trang Đ i sống văn hóa, tinh thần ngƣ i dân đƣợc nâng lên, tình đồn kết đƣợc phát huy, thu nhập ngƣ i dân ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục ngày tiến bộ; công tác vệ sinh mơi trƣ ng có chuyển biến tích cực Hệ thống trị sở khơng ngừng đƣợc củng cố phát huy; an ninh, trật tự, an tồn nơng thơn đƣợc giữ vững - Tồn tỉnh có thêm 27 xã đƣợc cơng nhận đạt chuẩn nơng thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn 127 xã, chiếm 69 tổng số xã; xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao; thôn nông thôn kiểu mẫu đƣợc nhân rộng, kh ng định tính ph hợp việc xây dựng nông thôn bền vững; huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số huyện đạt chuẩn lên đơn vị, TP Bắc Giang, Yên Dũng có 100 số xã đạt chuẩn b Tồn hạn chế, nguyên nhân - Tiến độ kết đạt chuẩn nông thôn huyện miền núi đồng cho chênh lệch lớn số xã đạt chuẩn huyện miền núi 34,5 , huyện đồng 94 q trình thực xã nơng thơn nâng cao ; huyện Sơn Động chƣa có xã đạt chuẩn nơng thơn tính theo số xã sau sáp nhập ; số huyện Hiệp Hòa, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động chƣa rà soát kỹ thực trạng đơn vị đăng ký đích nơng thơn mới, ảnh hƣởng đến tiến độ tổ ch c thực - Sản xuất nơng nghiệp mặc d chuyển biến tích cực nhƣng chuỗi giá trị sản xuất chƣa chặt chẽ, thiếu bền vững nên ảnh hƣởng đến thu nhập ngƣ i dân Nhiều địa phƣơng xác định đƣợc sản phẩm chủ lực để tập trung triển khai thực nhƣng thiếu tham gia doanh nghiệp, HTX dẫn đến khó khăn tiêu thụ sản phẩm - Triển khai nhiệm vụ giải vấn đề rác thải, nƣớc thải cịn lúng túng; phong trào huy động tồn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải mơi trƣ ng số địa phƣơng chƣa có chuyển biến rõ rệt; việc xử lý rác thải tồn lƣu khu xử lý, điểm tập kết chậm; cịn 72 xã chƣa có bãi rác; tỷ lệ thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trƣ ng đạt tấp 73 thấp huyện Lục Ngạn II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2021 Mục tiêu cụ thể Cấp huyện: Phấn đấu có thêm từ 1-2 huyện đạt huyện nông thôn huyện n Dũng, Hiệp Hịa , lũy kế 4-5 huyện nơng thơn Cấp xã: Đến hết năm 2021 tồn tỉnh có 138/184 xã đạt chuẩn, chiếm 75 ; có 22 xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao Các xã đạt chuẩn tiếp tục trì, nâng cao chất lƣợng tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn xã nông thôn nâng cao giai đoạn 2021-2025 Có thêm 64 thơn đạt thơn nông thôn kiểu mẫu, lũy kế 136 thôn Nghiên c u triển khai thôn nông thôn xã đặc biệt khó khăn làm sở xây dựng xã nông thôn th i gian tới Số tiêu chí bình qn/xã: Đạt 16,8 tiêu chí/xã, tăng thêm 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2020 Nâng cao chất lƣợng đ i sống ngƣ i dân nông thôn: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5 ; thu nhập bình qn đầu ngƣ i khu vực nơng thơn đạt 45 triệu đồng/ngƣ i/năm; tỷ lệ ngƣ i dân tham gia BHYT đạt 99% dân số; tỷ lệ dân số nông thôn đƣợc cung cấp nƣớc hợp vệ sinh đạt 78 Nhiệm vụ giải pháp - Thực rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch xã nông thôn xã đáp ng yêu cầu Bộ tiêu chí xã nơng thơn giai đoạn 2021-2025 đồ án quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 - Tổ ch c triển khai hiệu nghị quy định sách hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025 - Thực kiện toàn Ban Chỉ đạo, quan giúp việc Ban Chỉ đạo cấp Ban quản lý xã sau Đại hội Đảng cấp nhiệm kỳ 2020-2025 - Ban hành, phát động phong trào thi đua “Bắc Giang chung s c xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 thực hiệu vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng nơng thôn mới, đô thị văn minh” để tiếp tục huy động tham gia hệ thống trị ngƣ i dân thực Chƣơng trình - Xây dựng kế hoạch thực Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2025 năm 2021; rà sốt, hồn thiện chế sách thực Chƣơng trình giai đoạn 2021-2025 III ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp PTNT, Sở Kế hoạch Đầu tƣ Sở Tài nghiên c u, tham mƣu chế hỗ trợ kinh phí cho thơn triển khai thơn nơng thơn kiểu mẫu m c hỗ trợ 30 triệu đồng/thôn nhƣ thấp Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nơng nghiệp PTNT chủ trì, phối hợp với huyện có xã đặc biệt khó khăn nghiên c u triển khai thực có chế hỗ trợ thôn nông thôn xã đặc biệt khó khăn Trên báo cáo kết thực Chƣơng trình MTQG xây dựng nơng thơn năm 2020; kế hoạch thực năm 2021 Văn phịng Điều phối Nơng thơn tỉnh./ Nơi nhận: - Phòng KH-TC, Văn phòng Sở NN &PTNT; - Lãnh đạo VPĐP; - Bộ phận chuyên trách VPĐP; - Lƣu VT KT CHÁNH VĂN PHỊNG PHĨ CHÁNH VĂN PHỊNG VP điều phối NTM Nguyễn 2020-12-18T17:20:52.2886071+07:00 Văn Minh ... chí/xã so với năm 2019, bình qn chung nƣớc, đạt 102,5 kế hoạch; khơng cịn xã đạt dƣới 10 tiêu chí giảm 09 xã so với năm 2019), đạt 100 kế hoạch Đánh giá chung a Kết đạt - Năm 2020, Chƣơng trình nơng... khăn nghiên c u triển khai thực có chế hỗ trợ thơn nơng thơn xã đặc biệt khó khăn Trên báo cáo kết thực Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2020; kế hoạch thực năm 2021 Văn phịng Điều phối... 2021-2025 thực hiệu vận động “Toàn dân đồn kết xây dựng nơng thơn mới, thị văn minh” để tiếp tục huy động tham gia hệ thống trị ngƣ i dân thực Chƣơng trình - Xây dựng kế hoạch thực Chƣơng trình MTQG
- Xem thêm -

Xem thêm: BC kết quả chương trình NTM năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021(minhnv vpdp snn)(18 12 2020 17h09p59) signed signed signed signed,