0

(LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông

136 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2022, 09:28

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HẠNH VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THƠNG PHỊNG, CHỐNG BỆNH DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VÀ BỆNH DỊCH DO VI RÚT ZIKA LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Hà Nội, 2017 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HẠNH VAI TRỊ CỦA BÁO CHÍ TRONG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THƠNG PHỊNG, CHỐNG BỆNH DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VÀ BỆNH DỊCH DO VI RÚT ZIKA Chuyên ngành : Báo chí học Mã ngành : 60.32.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS Dƣơng Xuân Sơn Hà Nội, 2017 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn PGS.TS Dương Xuân Sơn Các số liệu, đánh giá, phân tích, nhận xét, nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực khách quan, chưa công bố hình thức Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên Nguyễn Thị Hạnh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, tác giả luận văn nhận hướng dẫn nhiệt tình thầy, động viên, ủng hộ đồng nghiệp, bạn bè suốt thời gian học tập, nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Dương Xuân Sơn, người giúp đỡ bảo tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy khoa Báo chí Truyền thông - Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn anh/chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho nhiều trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Học viên Nguyễn Thị Hạnh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA BÁO ĐIỆN TỬ TRONG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THƠNG PHỊNG, CHỐNG BỆNH DỊCH 13 1.1 Các khái niệm 13 1.2 Diễn biến tình hình bệnh dịch sốt xuất huyết dengue bệnh dịch vi rút Zika 19 1.3 Vai trò Báo điện tử công tác thông tin, truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue, bệnh dịch vi rút Zika 24 1.4 Chủ trương, sách Đảng nhà nước ngành chức cơng tác phịng chống dịch sốt xuất huyết bệnh dịch vi rút Zika28 1.5 Các tiêu chí đánh giá chất lượng truyền thơng phịng, chống bệnh dịch báo điện tử 32 Tiểu kết chƣơng 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ TRONG THƠNG TIN, TRUYỀN THƠNG VỀ PHỊNG, CHỐNG BỆNH DỊCH 35 2.1 Khái quát quan báo chí chọn khảo sát 35 2.3 Nội dung tin, công tác thơng tin, truyền thơng phịng, chống bệnh dịch báo mạng điện tử 43 2.4 Hình thức truyền tải thơng tin chiến dịch truyền thơng phịng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết bệnh dịch vi rút Zika 72 Tiểu kết chƣơng 81 Chƣơng 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG, HIỆU QUẢ TRONG TRUYỀN THƠNG PHỊNG, CHỐNG BỆNH DỊCH 83 3.1 Những ưu điểm hạn chế trang báo mạng điện tử 83 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu truyền thơng phịng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue dịch bệnh vi rút Zika 90 3.3 Các nhóm giải pháp chung 94 Tiểu kết chƣơng 101 Kết luận 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BYT Bộ Y tế BD Bệnh dịch PCBD Phòng chống bệnh dịch SYT Sở Y tế SXH Sốt xuất huyết SK Sức khỏe SK&ĐS Sức khỏe & đời sống TT Truyền thông WHO Tổ chức Y tế Thế giới TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng: Bảng 2.1 Thống kê số lượng tin viết bệnh dịch SXH bệnh vi rút Zika báo điện tử SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới (từ tháng 612/2016) 40 Bảng 2.2 Thông tin dịch bệnh SXH Báo SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới 41 Bảng 2.3 Thông tin dịch vi rút Zika Báo SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới 42 Bảng 2.4 Thông tin dịch SXH bệnh vi rút Zika Báo SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới 43 Hình, Biểu đồ: Hình 1.1: Mơ hình truyền thơng Harold Lasswell 17 Hình 1.2: Bổ sung mơ hình truyền thơng Harold Lasswell 17 Hình 1.3: Mơ hình truyền thơng ngành y tế 18 Biểu đồ 2.1 Các thể loại viết bệnh dịch sốt xuất huyết bệnh vi rút Zika sử dụng báo 73 Biểu đồ 2.2: Sử dụng ngôn ngữ truyền thông phòng, chống bệnh dịch SXH bệnh dịch vi rút Zika sử dụng báo 78 Biểu đồ 2.3: Ứng dụng đa phương tiện tin 80 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hiện nay, cơng tác chăm sóc bảo vệ SK nhân dân nhiệm vụ quan trọng nghiệp phát triển đất nước, bước thực chương trình, sách quốc gia Nhà Nước Chính phủ Việt Nam, góp phần thực mục tiêu, định hướng phát triển an sinh xã hội “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” Do vậy, công tác TT nâng cao nhận thức, giúp người dân có nhìn đắn SK, cung cấp kiến thức khoa học báo chí chăm sóc, bảo vệ SK, cách phịng, chữa bệnh, PCDB, tư vấn SK… ln vấn đề quan trọng, mà khơng khí mơi trường, diễn biến thời tiết phức tạp dẫn đến ô nhiễm môi trường, DB ngày gia tăng, ổ dịch cũ ln có nguy bùng phát, đặc biệt DB Cơng tác chăm sóc bảo vệ SK nhân dân địi hỏi khơng phải riêng ngành y tế mà đòi hỏi xã hội vào liệt cấp ủy Đảng, Chính phủ, ban ngành, đồn thể, quyền tham gia tích cực người dân Để cấp ủy Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ban ngành, đồn thể, quyền địa phương nói chung, người dân nói riêng có cách hiểu đắn SK đạt số SK trước hết cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cấp ủy Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ban ngành, đồn thể, quyền địa phương nhận thức rõ trách nhiệm cơng tác chăm sóc bảo vệ SK nhân dân; đẩy mạnh giáo dục cho người dân thấy rõ tầm quan trọng vấn đề chăm sóc SK, từ nâng cao nhận thức chăm sóc SK cho thân họ, cho gia đình cho xã hội Trong năm gần đây, giới phải đối mặt với nhiều DB phức tạp, DB nổi, DB truyền nhiễm, ổ dịch cũ có nguy TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com bùng phát tái phát… có DB SXH Dengue bệnh dịch vi rút Zika với diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới SK cộng đồng, chí khơng phát điều trị kịp thời gây tử vong, di chứng nặng nề sau này, ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ người Đặc biệt, đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu vắc xin phòng bệnh SXH Dengue bệnh dịch vi rút Zika, nên việc PCDB chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, diệt muỗi trưởng thành PCDB Vấn đề tuyên truyền công tác chăm sóc SK cho nhân dân nói chung, cơng tác PCBD nói riêng, có cơng tác PCBD SXH nước ta thời gian qua vấn đề quan trọng cấp bách nhằm đảm bảm an sinh xã hội Báo chí với tư cách cơng cụ tun truyền đắc lực chủ trương sách Đảng Nhà nước có đóng góp đáng kể việc thơng tin, phản ánh định hướng dư luận theo đường lối sách Đảng Nhà nước, tránh gây hoang mang nhân dân cơng tác PCDB nói riêng, có PCDB SXH Dengue bệnh dịch vi rút Zika Đồng thời, báo chí cịn cung cấp kiến thức PCDB để người dân chủ động PCDB cho thân gia đình, góp phần tồn Đảng tồn dân tích cực tham gia PCDB, khơng để dịch bùng phát cộng đồng Để công tác PCDB SXH Dengue bệnh dịch vi rút Zika đạt hiệu cao, vai trị TT quan thơng báo chí quan trọng, nội dung chuyển tải thơng tin nhanh, xác kịp thời không gây hoang mang yêu cầu quan trọng đặt cơng tác TT PCDB Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức phòng bệnh bảo vệ SK, góp phần giảm chi phí phịng điều trị bệnh, giảm hậu bệnh gây Với nội TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com dung thông tin phong phú, đa dạng có tác dụng thiết thực giúp người làm báo tăng kiến thức hiểu biết DB SXH Dengue bệnh dịch vi rút Zika, đem lại cách nhìn tổng quan loại dịch bệnh truyền nhiễm, từ đó, đề phương pháp TT hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu PCDB Ngồi ra, để cung cấp cho độc giả nội dung thông tin xác, kịp thời địi hỏi quan thơng báo chí cần thường xun cập nhật tình hình, diễn biến DB; có trao đổi trực tiếp với chuyên gia y tế nội dung hình thức tun truyền Do đó, với mong muốn nhìn nhận đánh giá vai trị báo chí với cơng tác PCDB, tác giả thực nghiên cứu đề tài “Vai trị báo chí chiến dịch truyền thơng phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue bệnh dịch vi rút Zika”, (Khảo sát Báo điện tử Sức khỏe & đời sống, Vietnamplus Hànộimới) nhằm góp phần nâng cao hiệu TT tình hình bệnh dịch có diễn biến phức tạp, đồng thời tìm cách thức, định hướng thông tin công tác PCDB hoạt đông tác nghiệp quan thơng báo chí nói chung, nhà báo nói riêng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Để đánh giá vấn đề thơng tin truyền thơng PCDB nói chung, DB SXH dengue bệnh dịch vi rút Zika, tác giả tiến hành thực q trình tổng hợp, phân tích cơng trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài Trong lịch sử nghiên cứu, có khơng tác phẩm nghiên cứu công tác tuyên truyền giáo dục SK, cụ thể Đề tài “Tuyên truyền giáo dục sức khỏe phương tiện thông tin đại chúng”, luận văn tốt nghiệp cao học học viên Đỗ Võ Tuấn Dũng (khóa 7, cao học báo chí, Phân viện Báo chí Tun truyền) Nội dung thơng tin SK dừng lại mức độ khái quát tình hình thực nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục SK phương tiện truyền thông đại chúng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com pháp phòng tránh kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho thân, gia đình cộng đồng Câu 4: Theo ơng nội dung, hình thức tun truyền phịng chống dịch báo mang điện tử, đặc biệt trang báo suckhoe&doisong.vn, vietnamplus.vn, hanoimoi.com.vn có hấp dẫn có đáp ứng nhu cầu thông tin công chúng không? Trả lời: Theo tơi, nội dung hình đăng tải trang báo điện tử đáp ứng nhu cầu thông tin công chúng Tuy nhiên, trang báo điện tử nên đưa thông tin phong phú biện pháp, phương pháp để phịng chống dịch bệnh đến cơng chúng Vì thơng tin sức khỏe thường mang tính học thuật, khơ khan nên cần đầu tư kỹ lưỡng để phù hợp với thị hiếu công chúng Câu 6: Để tuyên truyền chiến dịch phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, theo ông báo mạng điện tử cần lưu ý điều gì? Trước tình hình diễn biến phức dịch bệnh vi rút Zika, Bộ Y tế nhận định, vi rút Zika lưu hành Việt Nam Trong thời gian tới, ghi nhận thêm trường hợp mắc giao lưu thương mại, du lịch địa phương nước quốc gia khu vực, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết muỗi truyền bệnh Zika lưu hành rộng nước miễn dịch cộng đồng với vi rút Zika cịn thấp Do cần triển khai đồng giải pháp với vào mạnh mẽ quyền địa phương chủ động tham gia cộng đồng việc triển khai biện pháp phòng chống dịch Sử dụng nhiều thể loại báo chí để thể nội dung tuyên truyền đa dạng hình thức để người dân chủ động thực biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho thân, gia đình cộng đồng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 7: Theo ông, ngành y tế nhà báo cần có phối hợp để nâng cao chất lượng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh? Trả lời: Cơng tác tun truyền phịng chống dịch bệnh nhạy cảm, truyền thông không theo định hướng, nhiều trang báo đưa tin theo hình thức câu khách, giật gân, thơng tin thiếu kiểm chứng, thông tin chiều làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế, trị, xã hội, gây hoang mang dư luận, người dân niềm tin Vì vậy, quan báo chí, nhà báo, phóng viên ngành y tế, Sở Y tế cần có phối hợp chặt chẽ với nhau, tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình dịch bệnh khuyến cáo Bộ Y tế, biện pháp phòng, chống, phát sớm để người dân tích cực, chủ động thực phịng, chống dịch bệnh vi rút Zika sốt xuất huyết Tập trung tuyên truyền người dân biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy, nằm chống muỗi đốt phối hợp với quan y tế việc phun hóa chất diệt muỗi hộ gia đình Bộ Y tế muốn truyền thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng người dân, gia đình hàng tuần dành nửa đồng hồ để thực biện pháp diệt loăng quăng phòng chống dịch bệnh vi rút Zika, bệnh sốt xuất huyết hành động cụ thể, như: thả cá vào dụng cụ chứa nước; thay nước bình bơng, thu dọn vật phế thải xung quanh nhà, thả muôi dầu vào bát nước kê chân chạn Đặc biệt thời gian tới chúng tơi muốn tăng cường vai trị chủ đạo UBND cấp, Ngành Y tế đưa khuyến cáo, nội dung tuyên truyền hướng dẫn đề nghị việc phải triển khai tới tận người dân thơng qua quyền cấp, thơng qua ban ngành đoàn thể Sau tuyên truyền phải kiểm tra, giám sát thật chặt chẽ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 8: Theo ông giải pháp nâng cao chất lượng truyền thơng phịng chống dịch bệnh báo mạng điện tử nào? Trả lời: Phịng, chống dịch bệnh nói chung, phịng chống dịch bệnh sốt xuất huyết bà bệnh vi rút Zika nói riêng nhiệm vụ quan trọng chăm sóc sức khỏe cộng đồng Cơng tác phịng chống dịch bệnh cơng tác tồn xã hội, để có đồng thuận người dân, xã hội, công tác truyền thông phải công tác đầu Do đó, thơng tin đăng tải báo chí, có báo điện tử tập trung tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình dịch bệnh biện pháp phòng, chống, phát sớm để người dân tích cực, chủ động thực phịng, chống dịch Tuy nhiên, để nâng cao hiệu công tác truyền thơng phịng chống dịch bệnh, nhà báo, phóng viên báo mạng điện tử không nên đưa tin theo lối mịn Đội ngũ phóng viên theo dõi mảng y tế thường xuyên nâng cao nghiệp vụ báo chí, nghiệp vụ y tế để đưa thơng tin xác, kịp thời Nội dung cần phong phú, đa dạng thu hút quan tâm tích cực cơng chúng Tránh đưa thông tin chiều, giật gân, câu khách, ngược lại với định hướng Đảng Nhà nước Trân trọng cảm ơn ông! Tháng 7/2017 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phỏng vấn dành cho lãnh đạo ngành y tế Hà Nội vai trò cơng tác truyền thơng chiến dịch phịng, chống dịch bệnh nói chung bệnh dịch sốt xuất huyết dengue bệnh vi rút Zika nói riêng Họ tên: TS Nguyễn Khắc Hiền Cơ quan công tác: Sở Y tế Hà Nội Chức danh: Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Câu 1: Thưa ông, trước nguy dịch bệnh sốt xuất huyết bệnh vi rút Zika có diễn biến phức tạp, ơng có nhận định vai trò hiệu cúa báo chí chiến dịch truyền thơng phịng chống dịch? Trả lời: Trong năm qua, báo chí đồng hành ngành y tế Thủ đô việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân địa bàn Đặc biệt, giới xuất nhiều dịch bệnh nguy hiểm, ngành y tế báo chí phối hợp chặt chẽ cơng tác vận động, tuyên truyền để nhân dân hiểu tăng cường phòng chống dịch bệnh Trong thời gian này, bệnh dịch sốt xuất huyết bệnh vi rút Zika có diễn biến phức tạp, báo chí có cơng lớn việc thơng tin tình hình dịch bệnh biện pháp phòng chống dịch bệnh đến người dân Báo chí có vai trị quan trọng định hướng, tuyên truyền đến người dân cách nhanh nhất, đầy đủ khách quan để tránh gây hiểu lầm, hiểu sai chất việc, khơng gây hoang mang dư luận Câu 2: Ơng có đánh thơng tin tuyên truyền dịch bệnh báo mạng điện tử nay, đặc biệt trang báo suckhoedoisong.vn, vietnamplus.vn, hanoimoi.com.vn? Trả lời: Với đặc điểm báo mạng điện tử thơng tin nhanh chóng, người dân vào mạng để tìm kiếm thơng tin Hiện nay, TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com phương tiện truyền thơng đại chúng, có báo mạng điện tử trang báo thống báo sức khỏe đời sống Bộ Y tế, báo Vietnamplus Thông xã Việt Nam, báo Hànộimới - báo Thủ đô Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, thơng qua người dân hiểu rõ, biết biện pháp phòng bệnh như: Diệt muỗi, diệt loăng quăng, hạn chế di chuyển đến vùng có dịch bệnh vi rút Zika… Đồng thời, trang báo cơng khai, minh bạch tình hình dịch bệnh, việc cơng khai cập nhật tình hình dịch bệnh giúp người dân, cộng đồng chủ động việc thực biện pháp phòng chống dịch; nhiên việc truyền tải thông tin quan trọng, cần thơng tin sai lệnh, khơng xác làm cho người dân hoang mang, lo lắng không huy động tham gia cộng đồng vào hoạt động phịng chống dịch bệnh, có vấn đề khơng dừng lại khía cạnh sức khỏe mà ảnh hưởng đến đời sống người dân, an sinh xã hôi, phát triển kinh tế… Câu 3: Theo ơng nội dung, hình thức tun truyền phịng chống dịch báo mang điện tử, đặc biệt trang báo suckhoedoisong.vn, vietnamplus.vn, hanoimoi.com.vn có hấp dẫn có đáp ứng nhu cầu thơng tin cơng chúng khơng? Trả lời: Đối với nội dung, hình thức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh báo thông tin dễ hiểu, gần gũi với cơng chúng, hình thức trình bày ngắn gọn, đọng, chứa đầy đủ nội dung tuyên truyền theo định hướng Đảng Nhà nước cơng tác phịng chống dịch bệnh Câu 4: Để tuyên truyền chiến dịch phịng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, theo ơng giải pháp nâng cao chất lượng truyền thơng phịng chống dịch bệnh báo mạng điện tử nào? TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trả lời: Để công tác phối hợp với ngành y tế việc tun truyền người dân tích cực tham gia phịng chống dịch bệnh nói chúng, bệnh dịch sốt xuất huyết bệnh vi rút Zika nói riêng, nhà báo, phóng viên cần có phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để có thơng tin xác nhất, tuyên truyền theo định hướng Đảng Nhà nước Như vậy, vấn đề đặt nhà báo, phóng viên cần có tiếp xúc, trao đổi thẳng thắn chia sẻ ngành y tế, thầy thuốc, cán y tế với báo chí để báo chí hiểu thơng cảm, từ phản ánh xác, đầy đủ, kịp thời, khơng gây hoang mang xã hội Bên cạnh đó, ngành y tế cần có cởi mở việc cung cấp thơng tin cho báo chí, khơng né tránh, đùn đẩy, từ chối trách nhiệm, thông tin công khai, minh bạch, tránh gây hiểm nhầm đối ngành y tế với nhà báo, phóng viên Đối với ngành y tế Hà Nội, hàng năm, phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội triển khai Hội thảo “Vai trị quan báo chí cơng tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đơ” nhằm chia sẻ khó khăn, vướng mắc để phối hợp tuyên truyền công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân Đồng thời, ngành y tế Hà Nội cịn có Trung tâm Truyền thơng giáo dục Sức khỏe Hà Nội - đầu mối phối hợp chặt chẽ với quan báo chí, cung cấp thơng tin cho báo chí việc tun truyền, phản ánh vấn đề công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, có tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Trân trọng cảm ơn ông ! Tháng 6/2017 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bộ câu hỏi dùng cho lãnh đạo ngành y tế dự phịng “Vai trị báo chí chiến dịch truyền thơng phịng chống dịch sốt xuất huyết bệnh vi rút Zika” Họ tên: TS Nguyễn Nhật Cảm Cơ quan công tác: Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội Chức danh: Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội Câu 1: Thưa ông, trước nguy dịch bệnh sốt xuất huyết bệnh vi rút Zika có diễn biến phức tạp, ơng có nhận định vai trị hiệu cúa báo chí chiến dịch truyền thơng phịng chống dịch? Trả lời: Báo chí truyền thơng có vai trị quan trọng việc truyền tải thơng tin đến độc giả Nó cơng cụ đắc lực để đưa thông tin cách nhanh chóng đến với người, đặc biệt cơng tác phịng chống dịch bệnh Thơng tin nhanh cộng đồng nắm bắt tình hình bệnh dịch cách chủ động có biện pháp phịng chống kịp thời Câu 2: Ơng đánh tác động báo chí, báo mạng điện tử chiến dịch truyền thông để người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi phòng chống dịch bệnh? Trả lời: Báo mạng ngày chiếm ưu loại hình báo chí khác, tốc độ thơng tin nhanh chóng mà người dân tiếp nhận nhanh so với truyền hình hay báo giấy hàng ngày Ngay thơng tin đăng tải mạng cần vài giây lượng truy cập lên đến hàng trăm hàng nghìn người xem TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 3: Ơng có đánh thông tin tuyên truyền dịch bệnh báo mạng điện tử nay, đặc biệt trang báo suckhoe&doisong.vn, vietnamplus.vn, hanoimoi.com.vn? Trả lời: Phịng chống dịch bệnh sốt xuất huyết có nhiều biện pháp có phun hóa chất, diệt muỗi trưởng thành nhiễm vi rút, diệt loăng quăng/bọ gậy Đây biện pháp quan trọng, lâu dài, bền vững để kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết triệt để Thông qua tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức người dân cơng tác phịng chống dịch bệnh, nâng cao cảnh giác cung cấp thông tin dịch bệnh nguy hiểm tới đông đảo quần chúng nhân dân để người dân tự giác thực biện pháp phịng tránh vệ sinh mơi trường, diệt muỗi, loăng quăng/bọ gậy, nằm ngủ tránh muỗi đốt, đảm bảo sức khỏe cho Câu 5: Ơng cho biết ưu điểm nhược điểm nội dung, hình thức tuyên truyền cơng tác phịng chống dịch bệnh trang báo suckhoe&doisong.vn, vietnamplus.vn, hanoimoi.com.vn? Trả lời: - Ưu điểm: Là chuyên mục lâu năm ổn định thu hút ý đón đọc nhiều độc giả Nên việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh chuyên mục quan tâm lớn đông đảo công chúng Các tin, thường đầu tư cơng phu, hình ảnh hấp dẫn, thông tin cập nhật liên tục - Hạn chế: Về nội dung: Chưa đa dạng nhiều chiều, theo số lối mịn, truyền thống Về hình thức: Hình ảnh đơi cịn đơn điệu nhàm chán, sử dụng ảnh cho nhiều tin, bài, thiếu hình ảnh thực tế 10 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 6: Để tuyên truyền chiến dịch phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, theo ông báo mạng điện tử cần lưu ý điều gì? Trả lời: Để cơng tác tun truyền chiến dịch phịng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, theo tơi nhà báo, phóng viên nên sử dụng nhiều thể loại báo chí để thể nội dung tuyên truyền như: Đưa tin, phóng sự, phản ánh, tọa đàm, vấn chuyên gia y tế Đồng thời, thơng tin cần xác, khơng giật gân, câu khách, không viết sai thật gây hiểu nhầm công chúng Câu 7: Theo ông, ngành y tế nhà báo cần có phối hợp gải pháp để nâng cao chất lượng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh báo mạng điện tử nay? Trả lời: Đối với nhà báo, phóng viên cần có phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, với chuyên gia y tế nội dung mà nhà báo, phóng viên để phản ánh chân thực, khách quan xác thơng tin, tránh đưa thông tin chiều gây ảnh hưởng lịng tin cơng chúng Ngược lại, ngành y tế cần chủ động cung cấp thông tin để định hướng phòng chống dịch bệnh phối hợp với quan báo chí chuyển tải biện pháp phịng bệnh tới người dân Đồng thời, nhà báo, phóng viên khơng nên đưa tin theo lối mịn, thường xun nâng cao nghiệp vụ báo chí, nghiệp vụ y tế thông qua buổi tập huấn Cơ quan báo chí cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên ổn định, hạn chế thay đổi cơng việc, vị trí Trân trọng cảm ơn ! Tháng 6/2017 11 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phỏng vấn dành cho cán bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ƣơng vai trò cơng tác truyền thơng chiến dịch phịng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue bệnh vi rút Zika Họ tên: Bác sĩ Trần Thị Hải Linh Cơ quan công tác: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ƣơng Chức danh: Trƣởng phòng Kế hoạch tổng hợp Câu 1: Thưa bà, trước nguy bệnh dịch sốt xuất huyết bệnh vi rút Zika có diễn biến phức tạp, bà có nhận định vai trị hiệu truyền thơng chiến dịch truyền thơng phịng chống dịch bệnh? Trả lời: Vai trị truyền thơng quan trọng dịch bệnh, thông qua truyền thông thông tin phòng chống bệnh tật, dấu hiệu sớm, khuyến cáo truyền tải đến tồn người dân Ví dụ dịch sốt xuất huyết Zika vừa rồi, việc tuyên truyền để người dân hiểu vai trò quan trọng việc phòng bệnh, diệt loăng quang, bọ gậy, tránh để muỗi đốt dấu hiệu sớm để người dân đến bệnh viện để giúp cho bệnh viện cứu chữa bệnh nhân tốt Tất điều phải thông qua truyền thông Nhận thức điều đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thường xuyên tổ chức buổi họp báo, mời phóng viên báo chí để tập huấn báo chí như cung cấp thơng tin cho báo chí, sau bạn truyền tải thông tin tốt nhận kênh phản hồi tốt Truyền thông nhiều kênh, truyền thông trực tiếp, truyền thông gián tiếp, truyền thông qua media 12 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 2: Các loại truyền thơng qua truyền hình, báo in, báo mạng điện tử, bà có đánh cơng tác truyền thơng phịng chống dịch bệnh qua báo điện tử? Trả lời: Đối với báo mạng, truyền thơng hữu ích hầu hết phải đến 80% người dân dùng điện thoại thông minh, hệ thống mạng Wife phủ sóng rộng lớn, tất thời gian rảnh rỗi người dân truy cập internet tìm kiếm thơng tin, tiếp cận thơng tin, cịn ti vi cịn phụ thuộc nơi có hình ti vi, có thời gian xem, phát phù hợp với người xem, với phương tiện báo mạng người đọc hồn tồn chủ động tiếp cận thơng tin Câu 3: Bà có đánh ưu điểm, nhược điểm việc thông tin tuyên truyền dịch bệnh báo điện tử nay, đặc biệt trang báo suckhoe&doisong.vn, vietnamplus.vn, hànộimới.com.vn? Trả lời: Ưu điểm lớn báo mạng nói chung, báo suckhoe&doisong.vn, vietnamplus.vn, hànộimới.com.vn nói riêng cung cấp thơng tin kịp thời, nhanh chóng, có khả tiếp cận lượng quần chúng lớn, thời gian tiếp cận động, hoàn toàn chủ động cho người mong muốn tiếp cận thông tin Tuy nhiên nhược điểm lớn báo mạng điện tử nói chung lại hạn chế độ xác thơng tin, độ kiểm duyệt thông tin chưa chặt chẽ báo giấy, phát thanh, truyền hình Bên cạnh đó, kênh truyền thông qua mạng, facebook, kênh truyền thơng nhân mang tính chất cá nhân, mục đích cá nhân, mà thông tin đăng tải hay chia sẻ trang nhân lại thu hút lượng view like nhiều làm cho nguồn thông tin phản ánh đến cơng chúng bị lệch lạc khơng xác 13 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 4: Theo bà giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông phòng chống dịch bệnh báo điện tử nào? Để phát huy hiệu quả, phóng viên cần gặp gỡ trực tiếp cán chuyên mơn, người làm sâu lĩnh vực mà phóng viên cần tìm hiểu để họ chia sẻ thông tin cách tin cậy Bên cạnh đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thành lập group báo chí bệnh viện, sau vào hoạt động group phát huy hiệu quả, kênh thức kết nối với phóng viên báo, từ kênh bệnh viện chuyển tải nhiều thông tin lên kênh đó, phóng viên qua kênh thơng tin tìm hiểu thơng tin cần thiết hỏi bệnh viện thơng tin mà phóng viên chưa rõ Xin cảm ơn bà! Tháng 6/2017 14 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bộ câu hỏi cho phóng viên Phỏng vấn dành cho phóng viên vai trị cơng tác truyền thơng chiến dịch phịng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue bệnh vi rút Zika báo mạng điện tử Họ tên: Nguyễn Tuyết Mai Cơ quan công tác: Thông Tấn xã Việt Nam Chức danh: Phóng viên theo dõi lĩnh vực y tế Câu 1: Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch sốt xuất huyết Zika, phóng viên theo dõi mảng y tế, bà cho biết cấu thông tin y tế báo chí đặc biệt báo điện tử vietnamplus? Trả lời: Hiện nay, cấu thông tin y tế báo, đặc biệt báo điện tử vietnamplus bao gồm: Tin, thể loại kiện, phản ánh, phóng sự, phân tích bình luận, ghi nhanh Ảnh dạng thời sự, phóng Clip Câu 2: Bà thường sử dụng thể loại để truyền tải thông tin dịch bệnh đến công chúng? Trả lời: Hiện nay, báo điện tử thể loại dùng nhiều tin, ảnh, thể loại kiện, phản ánh tình hình dịch bệnh, cảnh báo, giải pháp, biện pháp phịng chống dịch bệnh nước Bên cạnh đó, báo điện tử thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh giới, khuyến cáo Tổ chức Y tế giới dịch bệnh 15 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 3: Bà cho biết làm nào, yêu cầu để tăng cường đảm bảo thông tin nhanh chóng, xác y tế nói chung, phịng chống dịch bệnh nói riêng trang báo mạng điện tử? Trả lời: Theo tơi, để thơng tin nhanh xác phóng viên cần phải: Bám sát kiện, việc, kịp thời xác minh việc vấn nhân vật người liên quan có trách nhiệm cán nhân viên quan chức năng, cấp quyền… để xác minh vụ việc, kịp thời tác nghiệp tin, bài, ảnh, clip… để truyền tòa soan để cập nhật cung cấp cho bạn đọc Câu 4: Thế mạnh trang báo mạng điện tử nơi bà công tác thưa bà? Trả lời: Thông Tấn xã Việt Nam có lợi quan thuộc Chính phủ quan thơng tin thức Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thơng Tấn xã cung cấp tin nguồn thức thống cho quan báo chí ngồi nước, cơng chúng đối tượng có nhu cầu ngồi nước Vì sản phẩm thơng - báo chí Thơng Tấn xã Việt Nam nói chung, Báo điện tử vietnamplus nói riêng mạnh thơng tin phong phú, đa dạng, nhanh xác, thơng tin phản ánh đa chiều, theo đuổi kiện đến Câu 5: Bà cho biết hạn chế cơng tác truyền thơng phịng chống dịch bệnh sốt xuất huyết bệnh vi rút Zika? Trả lời: Do kênh cung cấp thơng tin thống cho quan báo chí, cho cơng chúng đối tượng có nhu cầu ngồi nước nên thơng tin kiểm duyệt chặt chẽ Vì vậy, thơng tin muộn so với báo điện tử khác Trong truyền thơng phịng chống dịch bệnh sốt xuất huyết 16 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com bệnh vi rút Zika Tuy nhiên, đáp ứng yêu cầu báo điện tử thơng tin nhanh chóng, xác Câu 6: Theo bà, giải pháp để nâng cao chất lượng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết bệnh vi rút Zika báo điện tử? Trả lời: Theo để trang báo điện tử phong phú, đa dạng hơn, thu hút quan tâm cơng chúng hơn, bên cạnh tin phản ánh cần tăng thêm thể loại phóng sự, thơng tin khoa học mang tính hướng dẫn huy động cộng đồng vào để chủ động phòng chống, nhà, người có ý thức thực biện pháp phòng bệnh Xin cảm ơn bà! Tháng 6/2017 17 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HẠNH VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THƠNG PHỊNG, CHỐNG BỆNH DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VÀ BỆNH DỊCH DO VI RÚT ZIKA Chuyên ngành : Báo chí học... tin, truyền thơng phịng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue, bệnh dịch vi rút Zika 24 1.4 Chủ trương, sách Đảng nhà nước ngành chức cơng tác phịng chống dịch sốt xuất huyết bệnh dịch vi rút Zika2 8... tình hình bệnh dịch sốt xuất huyết dengue bệnh dịch vi rút Zika 1.2.1 Diễn biến dịch sốt xuất huyết dengue Theo WHO, bệnh SXH dengue lan truyền nhiều nước giới, vi rút dengue lưu hành gây dịch gần
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông ,

Hình ảnh liên quan

Theo mô hình truyền thông của Harold Lasswell, nhà chính trị học nổi tiếng người Mỹ: - (LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông

heo.

mô hình truyền thông của Harold Lasswell, nhà chính trị học nổi tiếng người Mỹ: Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 1.3: Mô hình truyền thông của ngành y tế Trong đó: - (LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông

Hình 1.3.

Mô hình truyền thông của ngành y tế Trong đó: Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 2.1. Thống kê số lƣợng tin bài viết về bệnh dịch SXH và bệnh do vi rút Zika trên báo điện tử SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới - (LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông

Bảng 2.1..

Thống kê số lƣợng tin bài viết về bệnh dịch SXH và bệnh do vi rút Zika trên báo điện tử SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 2.2. Thông tin về dịch bệnh SXH trên Báo SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới - (LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông

Bảng 2.2..

Thông tin về dịch bệnh SXH trên Báo SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới Xem tại trang 45 của tài liệu.
1 Tình hình dịch bệnh 1 59 12 36 30.3 - (LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông

1.

Tình hình dịch bệnh 1 59 12 36 30.3 Xem tại trang 45 của tài liệu.
1 Tình hình dịch bệnh - (LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông

1.

Tình hình dịch bệnh Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 2.3. Thông tin về dịch vi rút Zika trên Báo SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới - (LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông

Bảng 2.3..

Thông tin về dịch vi rút Zika trên Báo SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 2.4. Thông tin về dịch SXH và bệnh do vi rút Zika trên Báo SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới - (LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông

Bảng 2.4..

Thông tin về dịch SXH và bệnh do vi rút Zika trên Báo SK&ĐS, Vietnamplus, Hànộimới Xem tại trang 47 của tài liệu.
9. Anh (chị) tìm hiểu thông tin về sức khỏe, đặc biệt là tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika trên báo mạng điện tử vì những lý do nào sau đây? - (LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông

9..

Anh (chị) tìm hiểu thông tin về sức khỏe, đặc biệt là tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika trên báo mạng điện tử vì những lý do nào sau đây? Xem tại trang 116 của tài liệu.
13. Những thông tin về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của anh (chị) như thế nào? * - (LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của báo chí trong chiến dịch truyền thông phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết dengue và bệnh dịch do vi rút zika luận văn ths báo chí và truyền thông

13..

Những thông tin về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của anh (chị) như thế nào? * Xem tại trang 117 của tài liệu.