0

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH TRÀ VINH

114 32 0
  • QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG   TỪ THỰC TIỄN TỈNH TRÀ VINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 22:24

Chương 1 Những vấn đề lý luận và pháp lý của quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua, khen thưởngTrong chương này tác giả nêu khái quát các vấn đề lý luận của quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua, khen thưởng bao gồm các nội dung như: khái niệm, nguyên tắc, hình thức, phương thức và chủ thể quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua, khen thưởng. Qua đó, tác giả tập trung đi sâu phân tích nội dung quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua, khen thưởng gồm 08 nội dung. Bên cạnh đó, tác giả cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng tác động của việc quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua, khen thưởng.Chương 2 Thực trạng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thi đua, khen thưởng và giải pháp hoàn thiệnTrên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua, khen thưởng. Trong chương này, tác giả đi sâu phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua, khen thưởng như: thực trạng công tác ban hành các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; thực trạng công tác xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng; thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; thực trạng công tác hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng; thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; thực trạng công tác gải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng. Qua đó, tác giả đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới. , Đảng, Nhà nước, Bác Hồ đã rất quan tâm đến thi đua, khen thưởng. Người nói: “Thi đua là yêu nước, ai yêu nước thì phải Thi đua, Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Và công việc hằng ngày chính là nội dung thiết thực của thi đua. Phong trào thi đua yêu nước do người khởi xướng và lãnh đạo từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp đã nhanh chóng phát triển thành phong trào sâu rộng và liên tục qua nhiều thập kỷ, trong từng giai đoạn lịch sử của Đất nước “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hằng ngày”.Để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Chỉ thị số 91CTTW ngày 2761980 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo phong trào thi đua trong tình hình mới; Chỉ thị số 35CTTW ngày 361998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 39CTTW của Bộ Chính trị ngày 2152004 về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Theo đó, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng về thi đua, khen thưởng, như: Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 1212005NĐCP ngày 3092005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 422010NĐCP ngày 1542010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 012007TTVPCP ngày 172007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 1212005NĐCP; Nghị định số 652014NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 912017NĐCP ngày 3172017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 082017TTBNV ngày 27102017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 912017NĐCP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 122019TTBNV ngày 04112019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 912017NĐCP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và nhiều văn bản khác hướng dẫn thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đó có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành một công cụ của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức…trong việc tổ chức, xây dựng và thúc đẩy các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đồng thời thông qua các phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng, có những khen thưởng xứng đáng, góp phần tích cực trong việc phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các tập thể và cá nhân trong các cơ quan, tổ chức. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được cũng cố, kiện toàn, các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều hình thức tuyên truyền về các phòng trào thi đua và biểu dương người tốt, việc tốt.Từ thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Trà Vinh, nhất là trong những năm đổi mới vừa qua càng thấy được vị trí vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong từng giai đoạn phát triển và trưởng thành của tỉnh, dù ở lĩnh vực nào và thời điểm nào đều có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Tuy nhiên, qua tổng kết, đánh giá, công tác thi đua, khen thưởng trong những năm qua cho thấy vẫn còn những bất cập. Bình bầu khen thưởng còn nể nang, các tiêu chí thi đua, khen thưởng còn dàn trải, theo kiểu chia lượt cho từng cá nhân, khen chỉ tập trung vào các lãnh đạo, khen chưa đi cùng với thưởng, khen thưởng và thi đua chưa thực sự gắn kết với nhau, chưa thực sự phát huy được sức mạnh của thi đua, công tác thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, liên tục, nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Nhiều nơi việc khen thưởng còn thiếu chính xác, chưa kịp thời; khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân còn ít. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; biện pháp tuyên truyền thiếu đồng bộ, làm hạn chế động lực phấn đấu của tập thể và cá nhân. Theo đó, việc quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng như ban hành các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng chưa thực sự thực hiện một cách đúng đắn. Chính sách thi đua, khen thưởng chưa thực sự mang nghĩa động viên, khuyến khích mọi tầng lớp trong xã hội tham gia thi đua lao động, sản xuất. Chính vì vậy, việc nghiên cứu về thực trạng công tác thi đua khen thưởng để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, các ngành, các cấp trong tình hình mới là một yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay. Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua, khen thưởng Từ thực tiễn tỉnh Trà Vinh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình, góp phần hoàn thiện chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. let ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ISO 9001:2015 NGÔ TRƯỜNG TÂY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH TRÀ VINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH TRÀ VINH, NĂM 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NGÔ TRƯỜNG TÂY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH TRÀ VINH Ngành: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã ngành: 8380102 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đỗ Minh Khôi TRÀ VINH, NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ luật học với đề tài: “Quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Đỗ Minh Khôi Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thơng tin trích dẫn nguồn cụ thể xác Các số liệu, thơng tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực Trà Vinh, ngày 07 tháng 01 năm 2021 Học viên Ngô Trường Tây i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập thực luận văn, tác giả nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ, động viên, hỗ trợ cá nhân, quan, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh, Khoa Kinh tế Luật, Phòng Đào tạo sau Đại học, Thư viện Trường Đại học Trà Vinh giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập nghiên cứu trường Tôi xin cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh ban, ngành tỉnh Trà Vinh cung cấp tư liệu, số liệu quý giá suốt q trình hồn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Minh Khôi người trực tiếp hướng dẫn khoa học để tác giả hoàn thành luận văn Lời sau cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ, động viên, hỗ trợ nhiều trình thực luận văn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HÌNH vi TÓM TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung .3 2.2 Mục tiêu cụ thể .3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 6 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 7 KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 1.1 KHÁI NIỆM CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG8 1.1.1 Khái niệm thi đua khen thưởng 1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng11 1.1.3 Đặc điểm quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng.12 1.1.4 Mục đích, vai trị ý nghĩa quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng .14 1.2 NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 16 1.2.1 Nguyên tắc quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng 16 1.2.2 Hình thức quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng 19 1.2.3 Phương pháp quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng 20 1.3 CHỦ THỂ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 23 iii 1.3.1 Vai trò Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng 23 1.3.2 Vai trị Sở Nội vụ cơng tác thi đua, khen thưởng .24 1.4 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 25 1.4.1 Ban hành văn pháp luật thi đua, khen thưởng 26 1.4.2 Xây dựng sách thi đua, khen thưởng 26 1.4.3 Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng .28 1.4.4 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng .30 1.4.5 Sơ kết, tổng kết, tặng thưởng hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu công tác thi đua, khen thưởng .31 1.4.6 Hợp tác quốc tế thi đua, khen thưởng 34 1.4.7 Thanh tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng 35 1.4.8 Giải khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng 36 1.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 37 Tiểu kết Chương 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 41 2.1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 41 2.1.1 Tình hình quản lý nhà nước Uỷ ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng 41 2.1.2 Thực trạng công tác ban hành văn pháp luật thi đua, khen thưởng 43 2.1.3 Thực trạng công tác xây dựng sách thi đua, khen thưởng 48 2.1.4 Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng 51 2.1.5 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng 52 iv 2.1.6 Sơ kết, tổng kết, tặng thưởng hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu công tác thi đua, khen thưởng .55 2.1.7 Thực trạng công tác hợp tác quốc tế thi đua, khen thưởng 60 2.1.8 Thực trạng công tác tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng 62 2.1.9 Thực trạng công tác giải khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng .64 2.2 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 65 2.2.1 Kết đạt .65 2.2.2 Hạn chế .69 2.2.3 Nguyên nhân hạn chế 82 2.3.1 Giải pháp hoàn thiện 86 2.3.2 Kiến nghị 92 Tiểu kết chương 96 KẾT LUẬN CHUNG .98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 v DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 2.1 Bộ máy quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, Trang 43 khen thưởng tỉnh Trà Vinh Hình 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng vi Trang 44 TÓM TẮT Đề tài “Quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng Từ thực tiễn tỉnh Trà Vinh” thực gồm 03 phần: Phần mở đầu, Phần nội dung Phần kết luận Ở phần nội dung, luận văn cấu trúc gồm chương: Chương Những vấn đề lý luận pháp lý quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng Trong chương tác giả nêu khái quát vấn đề lý luận quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng bao gồm nội dung như: khái niệm, nguyên tắc, hình thức, phương thức chủ thể quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng Qua đó, tác giả tập trung sâu phân tích nội dung quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng gồm 08 nội dung Bên cạnh đó, tác giả phân tích yếu tố ảnh hưởng tác động việc quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng Chương Thực trạng quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thi đua, khen thưởng giải pháp hoàn thiện Trên sở phân tích vấn đề lý luận quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng Trong chương này, tác giả sâu phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng như: thực trạng công tác ban hành văn pháp luật thi đua, khen thưởng; thực trạng cơng tác xây dựng sách thi đua, khen thưởng; thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng; thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; sơ kết, tổng kết, tặng thưởng hình thức khen thưởng đánh giá hiệu công tác thi đua, khen thưởng; thực trạng công tác hợp tác quốc tế thi đua, khen thưởng; thực trạng công tác tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng; thực trạng công tác gải khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng Qua đó, tác giả đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công tác thi đua, khen thưởng Từ đó, tác giả đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới vii PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngay từ Nhà nước đời, Đảng, Nhà nước, Bác Hồ quan tâm đến thi đua, khen thưởng Người nói: “Thi đua yêu nước, yêu nước phải Thi đua, Và người thi đua người yêu nước nhất” Và công việc ngày nội dung thiết thực thi đua Phong trào thi đua yêu nước người khởi xướng lãnh đạo từ năm đầu kháng chiến chống Pháp nhanh chóng phát triển thành phong trào sâu rộng liên tục qua nhiều thập kỷ, giai đoạn lịch sử Đất nước “Thi đua, khen thưởng động lực phát triển biện pháp quan trọng để xây dựng người mới, thi đua yêu nước phải tiến hành thường xuyên, liên tục, ngày” Để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu công tác thi đua, khen thưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nhiều văn quan trọng như: Chỉ thị số 91-CT/TW ngày 27/6/1980 Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo phong trào thi đua tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 3/6/1998 Bộ Chính trị đổi công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn mới; Chỉ thị số 39-CT/TW Bộ Chính trị ngày 21/5/2004 tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến Theo đó, Nhà nước ban hành nhiều văn pháp luật quan trọng thi đua, khen thưởng, như: Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng năm 2005 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thi đua, khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 1/7/2007 Văn phịng Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 121/2005/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 Bộ Nội vụ quy định Hai là, cần đổi hình thức, nội dung phương pháp tra, kiểm tra, có kết hợp tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ với việc thực quy định thi đua, khen thưởng Song, trường hợp cần thiết tra, kiểm tra chuyên đề thi đua, khen thưởng nhằm đánh giá sâu hơn, hiệu công tác Ba là, qua công tác tra, kiểm tra, giám sát phát sai sót, bất cập kế hoạch, sách, quy định pháp luật công tác thi đua, khen thưởng, từ đề giải pháp kiến nghị với quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp Bốn là, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cần hướng dẫn trực tiếp cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng sở công tác tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng Đây hình thức “Cầm tay, việc” hiệu việc nâng cao kỹ nghiệp vụ, kỹ thẩm định hồ sơ khen thưởng, đặc biệt điều kiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi bổ sung năm 2005, năm 2013) văn hướng dẫn thi hành Thứ bảy, công tác giải khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng Thực tốt công tác giải khiếu nại, tố cáo thi đua, khen thưởng góp phần khơi phục lại quyền lợi ích đáng cơng dân, mặt khác kịp thời phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng từ giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, đồng thời tạo lịng tin người dân vào quyền Mặt khác, giúp động viên nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, thúc đẩy người hoàn thành tốt nghĩa vụ Nhà nước xã hội Để công tác giải khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể, người định người tham mưu việc tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng Đây vấn đề quan trọng, sở cho việc xác định trách nhiệm pháp lý đồng thời sở để tăng cường giám sát hoạt động thi đua, khen thưởng Qua đó, để làm rõ chế độ trách nhiệm cá nhân tập thể, người định người tham mưu việc tổ chức triển khai cơng tác thi đua, khen thưởng địi hỏi phải có phân cơng, phân cấp rõ ràng Điều trước hết đòi hỏi phải sửa đổi quy chế, quy định làm việc quan, tổ chức theo hướng 91 phân định rõ trách nhiệm người đứng đầu Qua đó, hồn thiện quy trình, thủ tục xác định trách nhiệm pháp lý hậu pháp lý mà chủ thể phải gánh chịu vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng cần quy định thành điều khoản cụ thể hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật hình vi phạm lĩnh vực thi đua, khen thưởng 2.3.2 Kiến nghị Công tác thi đua, khen thưởng có vị trí, vai trị, ý nghĩa quan trọng, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, biện pháp để người quản lý thực nhiệm vụ trọng tâm trị quan, đơn vị mình, nhằm khuyến khích, động viên người hăng hái lập thành tích lao động, sản xuất cơng tác Vì vậy, cơng tác thi đua, khen thưởng phải tạo động lực cách mạng cho đông đảo quần chúng nỗ lực thực thắng lợi nhiệm vụ trị góp phần vào việc xây dựng người phát triển tồn diện Do đó, phong trào thi đua công tác khen thưởng phải động viên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống trị vào việc thực công đổi đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải đạt yêu cầu, sâu rộng bao quát toàn lĩnh vực đời sống xã hội, tầng lớp nhân dân Đồng thời, phong trào thi đua, khen thưởng phải xây dựng tinh thần đoàn kết Nếu khơng có đồn kết để phối hợp hành động ban, ngành, phận, lực lượng phong trào thi đua u nước khó đạt kết mong muốn84 Chính vậy, để hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng Trà Vinh thời gian tới cần nghiên cứu giải số vấn đề sau: Thứ nhất, thực Chỉ thị 34-CT/TW Bộ Chính trị tiếp tục đổi công tác thi đua, khen thưởng đánh giá “Nhiều nơi, máy làm công tác thi đua, khen thưởng chưa ổn định, thống nhất; lực tham mưu cán bộ, công chức làm công tác cịn hạn chế” Vì vậy, thời gian tới cần trọng việc kiện toàn, đổi máy đội ngũ cán làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng gọn nhẹ, hiệu Qua đó, ban hành chế sách đặc thù để phát huy vai trò trách nhiệm đội ngũ cán làm công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung ban hành sách khen thưởng đặc thù động viên tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc, đột xuất 84 Nguyễn Danh Lương (2019), “Xây dựng tinh thần đoàn kết để thực phong trào thi đua yêu nước”, Tạp chí Thi Đua, khen thưởng, số 233, tr.11 92 Thứ hai, hoạt động quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua khen thưởng, việc bảo đảm thực pháp luật thi đua, khen thưởng trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với tư cách người đứng đầu quan, tổ chức, gắn liền với trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, đạo chịu trách nhiệm chất lượng, hiệu công tác thi đua, khen thưởng Vì vậy, để thực pháp luật thi đua, khen thưởng bảo đảm, đòi hỏi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cần tăng cường công tác lãnh đạo, đạo công tác thi đua, khen thưởng Bên cạnh đó, để triển khai thực cơng tác thi đua, khen thưởng pháp luật quan thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực công tác thi đua, khen thưởng Đặc biệt cần có quy định, hướng dẫn cụ thể để bảo đảm việc triển khai thực công tác thi đua, khen thưởng đồng thống Đặc biệt, cần củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp Qua đó, đổi nội dung hoạt động nâng cao trách nhiệm thành viên Hội đồng việc kiểm tra, giám sát hoạt động thi đua, khen thưởng để đảm bảo tính khách quan, xác việc xét khen thưởng Thứ ba, thực cải cách thủ tục hành mạnh mẽ cơng tác thi đua, khen thưởng, gắn với trách nhiệm cấp, ngành yêu cầu cụ thể giai đoạn85 Qua đó, bước rà sốt để đơn giản hố thủ tục hành cơng tác thi đua, khen thưởng từ cấp tỉnh tới cấp xã Trọng tâm cải tiến thủ tục hành việc tiếp nhận, giải trả kết khen thưởng Ban Thi đua Khen thưởng để đảm bảo hồ sơ trình khen thưởng nhanh, chất lượng, rút ngắn thời gian giải việc cấp đổi vật khen thưởng kháng chiến cho cán nhân dân Bên cạnh đó, cần phải cơng khai thủ tục hành có chế giám sát việc thực Thứ tư, để công tác quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh công tác thi đua, khen thưởng vào nề nếp đạt hiệu cao thời gian tới Tác giả kiến nghị sửa đổi quy định Điều Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Chính phủ theo hướng nâng tỷ lệ cá nhân công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở” lên 30% so với tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” quan, đơn vị (quy định hành 15%) để khắc phục tình trạng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở” chủ yếu thuộc lãnh đạo quan, 85 Trần Hữu Nam (2011), “Công tác thi đua khen thưởng từ góc nhìn cải cách hành nhà nước”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 1, tr.10 93 đơn vị nhằm đảm bảo ngun tắc “Chính xác, cơng khai, cơng bằng, kịp thời” thi đua, khen thưởng Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn hiệu với hành động đo việc làm cụ thể, không chung chung mơ hồ Có thấy sức mạnh phong trào thi đua yêu nước hiệu kêu gọi mà việc nêu gương, tôn vinh người, tập thể tiêu biểu, điển hình tiên tiến, xuất sắc Thứ sáu, để thực hiệu công tác quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh công tác thi đua, khen thưởng thực tế, cần tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thi đua, khen thưởng Qua đó, chủ động rà soát, lập danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng tồn đọng Để làm điều đòi hỏi quan chuyên trách thi đua, khen thưởng ban, ngành, địa phương Ban thi đua, khen thưởng trung ương cần xây dựng hệ thống liệu chung công khai trang thơng tin điện tử trình tự, thủ tục xét, đề nghị khen thưởng để tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận Theo đó, lâu dài, hệ thống liệu chung sử dụng để cơng khai định khen thưởng Đây phương thức mà nhiều quốc gia giới thực với mục đích cơng khai hoạt động quan nhà nước, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thực “quyền truy cập công cộng” cho phép họ biết tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực 94 Tiểu kết chương Từ vấn đề trình bày Chương luận văn, rút số kết luận sau: Thứ nhất, công tác quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt kết tích cực, nhiên cịn tồn số hạn chế như: (i) máy tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng quan, đơn vị phần lớn kiêm nhiệm, thường thay đổi nên việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền đồn thể đạo điều hành công tác thi đua, khen thưởng chưa sâu; (ii) nhận thức vị trí, vai trị cơng tác thi đua, khen thưởng có chuyển biến tích cực chưa đầy đủ; (iii) phong trào thi đua, khen thưởng tổ chức chưa đều, chưa toàn diện, chưa rộng khắp lĩnh vực thành phần kinh tế; (iv) việc xét danh hiệu thi đua, khen thưởng số cụm chưa tiêu chuẩn quy định, có biểu hình thức, làm giảm tác dụng ý nghĩa khen thưởng Thứ hai, việc thực nội dung quản lý nhà nước thi đua, khen thưởng Ủy ban nhân dân tỉnh tồn số hạn chế như: (i) Các văn Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng ban hành số lượng ý kiến đóng góp tham gia xây dựng văn pháp luật tương đối ít, tình trạng chép qua lại nội dung, quy định Trung ương cơng tác thi đua, khen thưởng cịn phổ biến; (ii) Cơng tác xây dựng sách thi đua, khen thưởng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thời gian qua chưa ý đến nội dung thi đua lĩnh vực kinh tế, mà chưa thu hút doanh nghiệp, công ty tham gia vào cơng tác thi đua, khen thưởng; (iii) trình độ hiểu biết ý thức pháp luật người dân phận không nhỏ cán bộ, công chức vai trị đặc biệt cơng tác thi đua, khen thưởng thấp; (iv) nhiều quan, tổ chức, đơn vị địa bàn tỉnh chưa coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết công tác thi đua, khen thưởng; (v) công tác tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thời gian qua chưa thực thường xuyên, liên tục; (vi) vụ việc vi phạm thi đua, khen thưởng xảy địa bàn tỉnh quan, tổ chức chưa kịp thời xem xét giải nên tồn tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp 95 Thứ ba, quy định pháp luật thi đua khen thưởng tồn số hạn chế, bất cập, gây khó khăn định cho công tác quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng nên cần có giải pháp để khắc phục như: (i) chưa có thống hình thức thi đua; (ii) quy định quy trình xét khen thưởng chiều, chưa tạo chủ động Ủy ban nhân dân cấp huyện việc tổ chức khen thưởng cấp sở; (iii) quy định thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng danh hiệu nặng thủ tục hành có nhiều quy định chưa hợp lý Thứ tư, tác giả đề xuất số giải pháp thực tiễn để hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh phong trào thi đua, khen thưởng như: (i) tiếp tục nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy định pháp luật thi đua, khen thưởng cho phù hợp thực tiễn tình hình yêu cầu quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh cơng tác thi đua, khen thưởng; (ii) xây dựng sách thi đua, khen thưởng phải vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần vào việc thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; (iii) đổi tổ chức máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tập trung thống từ trung ương đến địa phương; (iv) thực nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua để lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; (v) Ủy ban nhân dân tỉnh cần phải tăng cường đổi công tác tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật thi đua, khen thưởng; (vi) thực tốt công tác giải khiếu nại, tố cáo thi đua, khen thưởng nhằm kịp thời phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng từ giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, đồng thời tạo lịng tin người dân vào quyền 96 KẾT LUẬN CHUNG Pháp luật thi đua, khen thưởng có vị trí, vai trị to lớn quan trọng không hệ thống pháp luật mà đặc biệt cơng tác quản lý nhà nước thi đua, khen thưởng phương diện như: thể chế hố đường lối sách Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh thi đua yêu nước công tác thi đua, khen thưởng; công cụ để quản lý hoạt động thi đua, khen thưởng; sở để bảo đảm cho hoạt động thi đua, khen thưởng; sở để xác định mục tiêu, yêu cầu thực hoạt động thi đua, khen thưởng cá nhân, tổ chức; phương tiện để cá nhân, tổ chức thực kiểm soát việc thực hoạt động thi đua, khen thưởng Do đó, để hồn thiện pháp luật thi đua, khen thưởng yêu cầu khách quan nhiệm vụ nhà nước phải thực tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân, nhân dân nhân dân Thi đua, khen thưởng quản lý nhà nước thi đua, khen thưởng vấn đề phức tạp, liên quan đến mặt đời sống xã hội, tầng lớp nhân dân, tổ chức hệ thống trị Thi đua, khen thưởng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thông qua thi đua, khen thưởng phát huy cách mạnh mẽ nội lực người, quan, đơn vị, ngành, địa phương nước Công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Trà Vinh thời gian qua vào nề nếp thúc đẩy phong trào thi đua, động viên tầng lớp nhân dân tích cực lao động xây dựng bảo vệ Tổ quốc, địi hỏi phải có điều chỉnh số nội dung quản lý nhà nước thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội, kịp thời phục vụ nghiệp đổi đất nước Tuy nhiên, bên cạnh kết tích cực cơng tác quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh công tác thi đua, khen thưởng bộc lộ nhiều hạn chế như: (i) Các văn Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng ban hành số lượng ý kiến đóng góp tham gia xây dựng văn pháp luật tương đối ít, tình trạng chép qua lại nội dung, quy định Trung ương cơng tác thi đua, khen thưởng cịn phổ biến; (ii) Cơng tác xây dựng sách thi đua, khen thưởng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thời gian qua chưa ý đến nội dung thi đua lĩnh vực kinh tế, mà chưa thu hút doanh nghiệp, công ty tham gia vào cơng tác thi đua, khen thưởng; (iii) trình độ hiểu biết ý thức pháp luật người dân phận không nhỏ cán bộ, công chức vai trị đặc biệt cơng tác thi 97 đua, khen thưởng cịn thấp….Qua đó, đặt u cầu cần phải nghiên cứu cách tổng thể hoạt động quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời khắc phục bất cập pháp luật tổ chức thực để nâng cao hiệu quản lý nhà nước vấn đề Qua việc thực đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp luật hành chính, tác giả hy vọng thời gian tới hoạt động quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công tác thi đua, khen thưởng vào nề nếp đạt hiệu thiết thực, góp phần thực thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa nước ta vững bước lên chủ nghĩa xã hội./ 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT [1] Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 [2] Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (Luật số 15/2003/QH11), ngày 26/11/2003 [3] Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thi đua, khen thưởng năm 2013 (Luật số 39/2013/QH13), ngày 16/11/2013 [4] Điều Luật Bình đẳng giới năm 2006 (Luật số 73/2006/QH11), ngày 29/6/2006 [5] Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương [6] Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thi đua, khen thưởng [7] Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành số điều Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thi đua, khen thưởng [8] Bộ Chính trị (1998), Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 03/6/1998 Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đổi công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn [9] Bộ Chính trị (2014), Chỉ thị 34-CT/TW ngày 06/4/2014 Bộ Chính trị tiếp tục đổi công tác thi đua, khen thưởng [10] Bộ Chính trị (2018), Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 Ban Bí thư Trung ương Đảng việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh [11] Ban Chấp hành Trung ương (2014), Nghị số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” [12] Ban Bí thư Trung ương (2018), Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 Ban Bí thư Trung ương Đảng việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh Lời kêu gọi thi đua quốc 99 [13] Thủ tướng Chính phủ (2019), Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 Thủ tướng Chính phủ thực phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực văn hóa cơng sở” giai đoạn 2019 - 2025 [14] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2008), Quyết định số 1254/QĐ-UBND, ngày 26/8/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh [15] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2016), Quyết định 1317/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc công bố thủ tục hành ban hành thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải Sở Nội vụ [16] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2019), Quyết định số 11/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Trà Vinh [17] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2019), Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 việc cơng bố danh mục thủ tục hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã địa bàn tỉnh Trà Vinh [18] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2018), Báo cáo số 67/BC-HĐTĐKH, ngày 28/2/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh kết thực giao ước thi đua năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 [19] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2019), Báo cáo số 271/BC-UBND, ngày 08/11/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 [20] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2018), Báo cáo số 15/BC-BTĐKT ngày 01/02/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh kết thực giao ước thi đua năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 [21] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2019), Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 31/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Kết thực giao ước thi đua năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 [22] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2019), Báo cáo số 01/BC-CTĐS1 ngày 07/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổng kết công tác thi đua năm 2019 cụm cụm thi đua tỉnh Trà Vinh 100 [23] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2020), Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 08/01/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Kết thực giao ước thi đua năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 [24] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2019), Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 15/10/2019 việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh [25] Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2019), Kế hoạch liên tịch số 71/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 04/9/2019 phát động Phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh Đại hội Đảng tỉnh Trà Vinh lần thứ XI [26] Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (2017), Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, mơ hình mới, nhân tố năm 2017 [27] Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (2017), Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT, ngày 09/3/2017 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị biểu dương, tơn vinh điển hình tiên tiến tồn quốc năm 2017 [28] Sở Nội vụ Trà Vinh (2015), Quyết định số 82/QĐ-SNV ngày 25/02/2015 Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh [29] Sở Thông tin Truyền thông Trà Vinh (2019), Quyết định số 207/QĐ-STTTT, ngày 30/12/2019 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh vệc công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở” năm 2019 [30] Sở Thông tin Truyền thông Trà Vinh (2019), Quyết định số 202/QĐ-STTTT, ngày 29/12/2019 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh việc công nhận Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2019 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [31] C.Mác - Ph Ăngghen (1993), Tồn tập, Tập 23, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Tr 474 [32] Nguyễn Cảnh Hợp (2017), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức, tr.39 101 [33] Phan Trung Hiền (2009), Giáo trình luật Hành Việt Nam, Phần II: Phương pháp quản lý nhà nước, Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, tr.9 [34] Nguyễn Phương Nghị - Nguyễn Quang Huy (2017), “Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng đơn vị sở quân đội”, Tạp chí Thi đua khen thưởng, số 203, tr.9 [35] Nguyễn Danh Lương (2019), “Xây dựng tinh thần đoàn kết để thực phong trào thi đua yêu nước”, Tạp chí Thi đua, khen thưởng, số 233, tr.11 [36] Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, tr.63 [37] Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, Tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.473 [38] Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, tr.128 [39] Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 8, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.92 [40] Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước (2008), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.47 [41] Cao Vũ Minh (2019), Những vấn đề lý luận thực tiễn xử lý kỷ luật công chức, Nxb Thanh Niên, tr 170 [42] Đinh Văn Mậu (2018), Những vấn đề quản lý hành nhà nước, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, tr.29 [43] Trần Hữu Nam (2011), “Công tác thi đua khen thưởng từ góc nhìn cải cách hành nhà nước”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 1, tr.10 [44] Dương Hoài Nhân (2015), “Quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân cấp công tác thi đua, khen thưởng”, Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp Luật Hành chính, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, tr 27 [45] V.I Lê nin (1977), Toàn tập, Tập 36, Nxb Tiến bộ, Mátcơva, tr.185 [46] Nguyễn Lân (2006), Từ điển từ ngữ Việt Nam, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tr.1727 [47] Cao Ngọc Lân (2011), Tìm hiểu triều đại Việt Nam, Nxb Lao Động, tr 372 [48] Lê Thị Liên (2017), Quản lý nhà nước thi đua, khen thưởng thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ Quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội, tr.19 [49] Hoàng Phê (2016), Từ điển Tiếng Việt, NXB Hồng Đức, tr.1012 102 [50] Thiện Tân - Nhựt - Quý (2019), “Đẩy mạnh khen thưởng đột xuất thực phong trào thi đua yêu nước nay”, Tạp chí Thi đua khen thưởng, số 233, tr.13 [51] Hải Sâm (2017), “Phú Giáo: Đổi công tác thi đua, khen thưởng”, Tạp chí Thi đua khen thưởng, số 205, tr.22 [52] Phùng Ngọc Tấn (2013), “Những bất cập quy định pháp luật thi đua, khen thưởng”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 7, tr.22 [53] Phùng Ngọc Tấn (2013), “Giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực pháp luật thi đua, khen thưởng”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (10), tr.8 [54] Nguyễn Như Minh Thu (2017), Quản lý nhà nước công tác thi đua, khen thưởng huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành Quốc gia, tr.25 [55] Phạm Thị Thuý (2015), “Thể chế”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 9, tr.25 [56] Lương Thị Tâm Uyên (2016), “Một số đề xuất nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua - khen thưởng cho đội ngũ cán ngành thi đua - khen thưởng”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 234, tr.16 [57] Nguyễn Cửu Việt (2013), Giáo trình Luật hành Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, tr 22 [58] Trần Ngọc Vũ (2020), “Hội nghị Sơ kết năm thực Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi công tác thi đua, khen thưởng” triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020”, Tạp chí Thi đua khen thưởng, số 236, tr.16 [59] Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển tiếng Việt, NXB Văn hóa thơng tin, tr.213 TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ [60] Thạch Phước Bình (2020), “Thực trạng số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước (FDI) tỉnh Trà Vinh”, Đoàn đại biểu quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, [https://www.travinh.gov.vn/mDefault.aspx? tin-hoat-dong-doan-dbqh&title=thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-thu-hutdau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-fdi-tai-tinh-tra-vinh], 20/9/2020) 103 (truy cập ngày [61] Nguyễn Mạnh Cường (2019), “Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng: Phải công tác cán bộ”, Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương, [http://tuyengiao.vn/nghien-cuu/nang-cao-chat-luong-congtac-thi-dua-khen-thuong-phai-bat-dau-tu-cong-tac-can-bo], (truy cập ngày 20/11/2020) [62] Hiền Nhã (2019), “Hội nghị trực tuyến tồn quốc đánh giá cơng tác thi đua, khen thưởng năm 2018”, Đài phát Truyền hình Trà Vinh, [http://travinhtv.vn/thtv/detail/13722/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-danhgia-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2018/17.thtv], (truy cập ngày 19/12/2020) [63] Hồng Hạnh (2020), “Trà Vinh: Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V”, Cổng thông tin điện tử Trà Vinh, [https://www.travinh.gov.vn/1426/37932/65519/618542/tin-noi-bat/travinh-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-lan-thu-v], (truy cập ngày 09/10/2020) [64] T Huyền (2017), “Những vướng mắc, bất cập thi hành Luật Thi đua, khen thưởng cần tháo gỡ”, Báo Đồng khởi, [https://baodongkhoi.vn/nhungvuong-mac-bat-cap-trong-thi-hanh-luat-thi-dua-khen-thuong-can-thao-go08092017-a42165.html], (truy cập ngày 29/11/2020) [65] Cẩm Thuý (2019),”Trà Vinh: Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, khen thưởng 56 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu”, Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh, [https://www.travinh.gov.vn/khen-thuong-xu-phat/tra-vinh-nhan-ngaydoanh-nhan-viet-nam-khen-thuong-56-doanh-nghiep-doanh-nhan-tieubieu], (truy cập ngày 22/9/2020) 104 ... Đặc điểm quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng Quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua khen thưởng phận tổng thể hoạt động quản lý nhà nước thi đua, khen thưởng Đó... tác thi đua, khen thưởng hoạt động quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen thưởng 1.3 CHỦ THỂ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 1.3.1 Vai trò Ủy ban nhân dân tỉnh thi đua, khen. .. LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THI? ??N 2.1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 2.1.1 Tình hình quản
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH TRÀ VINH,

Từ khóa liên quan