0

Luận văn Thạc sĩ Quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Hà Nội

102 10 0
  • Luận văn Thạc sĩ Quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - ĐÀM QUỐC THỊNH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI-CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐÀM QUỐC THỊNH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 834.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Tuấn Anh Hà Nội, năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan thực việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung luận văn qua phần mềm Turnitin cách trung thực kết mức độ tương đồng 15 % toàn nội dung luận văn Bản luận văn kiểm tra qua phần mềm cứng luận văn nộp để bảo vệ trước hội đồng Nếu sai, xin chịu hình thức kỷ luật theo quy định hành Trường Hà Nội, ngày tháng HỌC VIÊN CAO HỌC năm 20 ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu trường Đại học Thương Mại, hướng dẫn tận tình Thầy Cơ, tơi hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài “Quản trị rủi ro cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Hà Nội” Để hoàn thành Luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân, nhận quan tâm, động viên, giúp đỡ từ thầy cơ, gia đình, đồng nghiệp bạn bè suốt q trình học tập cơng tác Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Cô giáo Khoa Sau đại học, thầy cô trường Đại học Thương mại giảng dạy cho tôi, đặc biệt PGS.TS Phạm Tuấn Anh – Người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Thành Phố Hà Nội tạo điều kiện cho trình điều tra, khảo sát thực tế, thu thập số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu viết luận văn Mặc dù cố gắng để hoàn thành luận văn, nhiên không tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chân thành để Luận văn hồn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU .vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ .vii DANH MỤC HỘP vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài luận văn 3 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Dự kiến đóng góp luận văn mặt khoa học thực tiễn Kết cấu luận văn .9 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢNN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH .10 1.1 Rủi ro cho vay hộ nghèo 10 1.1.1 Hộ nghèo, khái niệm rủi ro cho vay hộ nghèo 10 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.1.3 Đặc trưng rủi ro tín dụng hộ nghèo 12 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo 13 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo 14 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.4 Quy trình, kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng 17 1.3 Các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro tín dụng 28 iv 1.3.1 Các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi 28 1.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên 31 1.4 Kinh nghiệm Việt Nam số ngân hàng nước có mơ hình tín dụng người nghèo phịng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động cho vay hộ nghèo 32 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển tài vi mô hộ nghèo từ số ngân hàng giới 32 1.4.2 Kinh nghiệm từ Ngân hàng phục vụ người nghèo Việt Nam……………35 1.4.3 Những học kinh nghiệm áp dụng Việt Nam 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 38 2.1 Khái quát Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội………… .38 2.1.1 Lịch sử, chức năng, nhiệm vụ, cấu trúc tổ chức 38 2.1.2 Đặc trưng môi trường hoạt động 43 2.1.3 Tình hình hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội 44 2.2 Tình hình quản trị rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội 54 2.2.1 Tình hình nợ rủi ro 54 2.2.2 Kết khảo sát quan điểm, nhận thức cơng tác quản trị rủi ro tín dụng số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng mong muốn nhà quản trị 58 2.2.3 Bộ máy, tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 62 2.2.4 Quy trình kỹ thuật quản lý rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội 64 2.3 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội .70 2.3.1 Các kết đạt .70 v 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 72 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 73 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ CÁC KIẾN NGHỊ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – 76 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 76 3.1 Chiến lược, mục tiêu Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội .76 3.1.1 Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội .76 3.1.2 Các mục tiêu Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 77 3.2 Các giải pháp đề xuất với Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội .78 3.2.1 Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng công tác xét duyệt cho vay, ngăn ngừa rủi ro tín dụng .78 3.2.2 Giải pháp 2: Tiếp tục xây dựng phát triển công cụ để hỗ trợ công tác quản trị rủi ro tín dụng 80 3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát 81 3.2.4 Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .83 3.2.5 Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV 86 3.3 Các kiến nghị nhằm thực giải pháp 87 3.3.1 Kiến nghị 1: Đối với UBND thành phố Hà Nội, UBND cấp 87 3.3.2 Kiến nghị 2: Đối với NHCSXH trung ương 89 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nội dung đầy đủ Chữ viết tắt BDT Taka Bangladesh- tiền Bangladesh CNTT Công nghệ thông tin GDXA Giao dịch xã HCKK Hồn cảnh khó khăn HĐND Hội đồng nhân dân HĐQT Hội đồng quản trị HĐT Hội đoàn thể HSSV Học sinh Sinh viên MTTQ Mặt trận Tổ quốc NIPPON Chương trình cho vay quỹ Nippon Nhật Bản tài trợ NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội NHNoN&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NSVSMT Nước vệ sinh mơi trường PGD Phịng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TK&VV Tiết kiệm Vay vốn UBND Ủy ban nhân dân VKK Vùng khó khăn XKLĐ Xuất lao động vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội 49 Bảng 2.2 Cơ cấu dư nợ theo chương trình cho vay 51 Bảng 2.3 Phân loại nợ theo hình thức cho vay 52 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh NHCSXH Thành phố Hà Nội 53 Bảng 2.5 Tình hình nợ xấu, nợ khoanh 54 Bảng 2.6 Phân loại nợ bị rủi ro theo chương trình cho vay 55 Bảng 2.7 Phân loại nợ hạn cho vay hộ nghèo theo đơn vị ủy thác 57 Bảng 2.8 Chất lượng hoạt động cho vay chương trình hộ nghèo 58 DANH MỤC BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn vốn NHCSXH thành phố Hà Nội 50 Biểu đồ 2.2 Tỷ trọng nợ hạn chương trình cho vay 56 Sơ đồ 1.1: Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 18 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức NHCSXH Thành phố Hà Nội 39 Sơ đồ 2.2 quy trình cho vay hộ nghèo 47 DANH MỤC HỘP Hộp 2.1: Quan điểm tầm quan trọng quản trị rủi ro tín dụng 59 Hộp 2.2: Ảnh hưởng sách quản lý đến quản trị rủi ro tín dụng 60 Hộp 2.3: Ảnh hưởng nguồn nhân lực đến quản trị rủi ro tín dụng 60 Hộp 2.4: Ảnh hưởng khoa học công nghệ đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 60 Hộp 2.5: Hạn chế triển khai công tác quản trị tín dụng chi nhánh 60 Hộp 2.6: Nguyên nhân từ phía người vay 61 Hộp 2.7: Nguyên nhân khâu quản lý, xét duyệt, kiểm tra sử dụng vốn 61 Hộp 2.8: Một số nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro tín dụng hộ nghèo 61 Hộp 2.9: Một số nguyên nhân chủ quan dẫn đến rủi ro tín dụng hộ nghèo 61 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tín dụng đặc biệt Việt Nam với 100% vốn Nhà Nước, Chính phủ thành lập để triển khai cho vay hộ nghèo đối tượng sách, giúp đối tượng có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên nghèo, góp phần thực sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội đơn vị cấp hệ thống NHCSXH, với nhiệm vụ triển khai tín dụng sách địa bàn Thành phố Hà Nội, sau 17 năm hoạt động, chi nhánh triển khai 16 chương trình tín dụng giúp hộ nghèo đối tượng sách vay vốn để sản xuất, kinh doanh, trang trải chi phí học tập Chương trình cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội triển khai thời gian qua giúp hộ nghèo có hội đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh hướng đến thoát nghèo, nâng cao chất lượng sống Đến tổng dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo địa bàn đạt 166,9 tỷ đồng với 4.913 hộ nghèo vay vốn; bình quân số tiền vay 34 triệu đồng/hộ Hộ nghèo đối tượng yếu xã hội, họ thường có hạn chế sức khỏe, học vấn, đồng thời với sách cho vay thơng thống vay vốn theo hình thức tín chấp, lãi suất ưu đãi nên xắc suất xảy rủi ro tín dụng tương đối cao Một số nguyên nhân rủi ro thường gặp cho vay hộ nghèo NHCSXH bao gồm: Do thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh; hoạt động kinh doanh thua lỗ hạn chế kỹ thuật, kinh nghiệm, công tác 79 chế rủi ro tín dụng Hiện NHCSXH ủy nhiệm cho tổ TK&VV làm việc trực tiếp với hộ vay, tiếp nhận hồ sơ vay vốn, tổ chức bình xét cho vay, cán tín dụng tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ tổ trưởng tổ TK&VV thực công tác thẩm định tính xác, phù hợp hồ sơ để trình lãnh đạo phê duyệt Để khắc phục tồn cơng tác bình xét, ngân hàng nên có số giải pháp sau: Một là, Tăng cường tham gia trực tiếp cán ngân hàng buổi bình xét vay vốn tổ TK&VV để giám sát cơng tác bình xét cho vay Việc ủy thác cho tổ chức trị xã hội ban quản lý tổ TK&VV thực bình xét cho vay nên tiếp tục thực để phát huy mạnh thấu hiểu tổ chức hộ vay Tuy nhiên, để việc bình xét cho vay đạt kết cao cần cần có tham gia trực tiếp cán ngân hàng, cán ngân hàng đến dự họp để nắm bắt cơng tác triển khai bình xét tổ có đảm bảo nghiêm túc, quy định, đánh giá chất lượng hoạt động tổ TK&VV HĐT nhận ủy thác Trường hợp khơng bố trí dự bình xét tổ dùng phương thức giám sát từ xa thông qua hộ vay, trưởng thôn (trưởng cụm dân cư) Hai là, Thường xuyên bổ sung, hồn thiện tài liệu hướng dẫn cơng tác bình xét cho vay để cán HĐT, Ban quản lý tổ triển khai quy định Giải pháp nhằm đảm bảo HĐT, Ban quản lý tổ thực bình xét cơng khai, minh bạch, bình xét mức vay phù hợp từ khắc phục hạn chế cơng tác tổ chức bình xét cho vay HĐT, Ban quản lý tổ TK&VV giúp việc bình xét cơng khai, minh bạch, đảm bảo đối tượng, nhu cầu phương án sản xuất hiệu quả, ngăn ngừa nể bình xét, ngăn chặn tư tưởng lợi dụng sách người vay vốn cá nhân liên quan 80 3.2.2 Giải pháp 2: Tiếp tục xây dựng phát triển công cụ để hỗ trợ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Để chủ động nhận diện, phòng ngừa đo lường rủi ro tín dụng có hiệu quả, đảm bảo thực đúng, chúng xử lý nhanh chóng, NHCSXH cần phải khơng ngừng hồn thiện quy trình quản trị tín dụng, thường xun cập nhật thơng tin khách hàng đồng thời ứng dụng CNTT xây dựng công cụ để lưu trữ, xử lý thơng tin Cụ thể: Thứ nhất, Thu thập thông tin hộ vay Xây dựng bảng câu hỏi để thu thập thông tin hộ vay Các thông tin này cần tập trung thực trạng hộ vay bao gồm thơng tin nhân khẩu, tình trạng việc làm, tình trạng sức khỏe, thu nhập, nguồn lực có Các câu hỏi phải thiết kế cho giống với tình nói chuyện khơng nên đặt câu hỏi theo kiểu điều tra đặc điểm hộ nghèo ngại tiếp xúc, tâm lý e ngại Tiếp tục xây dựng danh mục tiêu chí nhận diện rủi ro mơi trường bên ngồi tác động đến chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo tình hình dịch bệnh, tình hình giá thị trường với số ngành sản xuất tiêu biểu địa phương, thay đổi sách có để cán tham gia quy trình quản trị kịp thời nhận diện thông báo với ngân hàng Các thông tin thu thập cán tín dụng cần kiểm tra đảm bảo xác, phù hợp qua việc tiếp xúc trực tiếp gọi điện hỏi qua tổ viên tổ TK&VV Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro tín dụng loại thơng tin thu thập để làm phân loại rủi ro tín dụng Thứ hai: Xây dựng công cụ đánh giá rủi ro tín dụng: Sau thu thập thơng tin, ngân hàng cần có cơng cụ để lưu trữ thơng tin đó, kết hợp với thơng tin vay chương trình core-banking để 81 xây dựng cơng cụ giúp: tính tốn đánh giá khả trả nợ hộ vay, giúp ngân hàng rà sốt tránh tình trạng hộ vay vốn từ ngân hàng có biện pháp xử lý cần thiết Giải pháp giúp phận vận hành quản trị rủi ro tín dụng thường xun kiểm tra đánh giá rủi ro tín dụng, sớm nhận diện rủi ro tín dụng, đánh giá mức độ rủi ro, làm để xử lý rủi ro tín dụng công cụ để sàng lọc lựa chọn mẫu kiểm tra trực tiếp đoàn kiểm tra giám sát 3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra kiểm sốt Cơng tác kiểm tra kiểm soát vấn đề quan trọng quản trị rủi ro tín dụng, cần thực cơng đoạn quy trình cấp tín dụng, góp phần đảm bảo chất lượng tín dụng chi nhánh Trong năm qua NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội có nhiều đổi công tác kiểm tra giám sát, nhiên công tác kiểm tra giám sát PGD, nơi trực tiếp cho vay chưa đạt hiệu cao nhất, cịn sai phạm, hạn chế cần khắc phục - Đối với NHCSXH chi nhánh Thành phố Hà Nội: Tăng cường công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề kiểm tra đột xuất PGD nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, tồn trình quản lý vốn NHCSXH, quản lý vốn ủy thác Hội đoàn thể, hoạt động Tổ TK&VV trình sử dụng vốn hộ vay Do đặc thù số cán kiểm tra, kiểm sốt cịn hạn chế, việc thực kiểm tra phải chuẩn bị kỹ từ xây dựng kế hoạch, ứng dụng công nghệ lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp đảm bảo kiểm tra trọng tâm, trọng điểm Phương thức kiểm tra giám sát cần linh hoạt, phù hợp với trường hợp kiểm tra trực tiếp kiểm tra gián tiếp qua kênh thông tin * Đối với đơn vị trực thuộc PGD NHCSXH quận, huyện: 82 Một là, trọng khâu kiểm tra sau cho vay, qua kênh thông tin phối hợp kiểm tra chọn mẫu theo khách hàng, tập trung kiểm tra khách hàng có nghi ngờ để nắm bắt tình trạng sử dụng vốn, phát trường hợp chiếm dụng, vay ké để từ xử lý kịp thời, tránh để tình trạng sai phạm kéo dài dẫn đến khó xử lý số lãi phát sinh cao, nguồn vốn thất thoát Việc kiểm tra sau cho vay khơng phó mặc cho tổ Hội, phải có tham gia giám sát cán Ngân hàng Hai là, Cần đánh giá, phân loại hoạt động HĐT cấp xã, Ban quản lý tổ để tổ chức theo dõi Đối với địa bàn có chất lượng hoạt động thấp, có thơng tin sai phạm cần đặc biệt quan tâm thực giám sát trực tiếp cán Ngân hàng, cần thiết thực đối chiếu nợ 100% hộ vay tổ, việc đối chiếu phải thực độc lập, trực tiếp đến hộ vay Cán ngân hàng thường xuyên giám sát hoạt động Hội đoàn thể, ban quản lý tổ TK&VV nhiều hình thức từ gián tiếp đến trực tiếp Đảm bảo đối tượng thực nghiêm túc theo hợp đồng ủy thác ký, đối tượng thực khơng sát sao, nghiêm túc rủi ro tín dụng gặp phải lớn khó kiểm sốt Trong q trình hoạt động, cán tín dụng cần có cách thức để thường xuyên nắm bắt thông tin Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ trưởng tổ TK&VV Ba là, Bố trí cán thực công tác kiểm tra chuyên trách kiểm tra chéo đảm bảo người làm, người giám sát Do tình hình nhân chưa đáp ứng việc bố trí cán chuyên thực công tác kiểm tra, nhiên để tăng tính giám sát, PGD phân công công tác kiểm tra cho Giám đốc, Phó giám đốc tổ trưởng tổ KHNVTD đồng thời trưng tập cán PGD thực kiểm tra chéo Bốn là, sau kiểm tra, giám sát sai phạm cần xử lý nghiêm túc, cán ngân hàng quy định thực Với sai phạm cán 83 HĐT ngân hàng cần có báo cáo kết kiểm tra tới HĐT cấp để biết xử lý theo quy định Sai phạm Ban quản lý tổ TK&VV mức độ yêu cầu rút kinh nghiệm yêu cầu khắc phục kết hợp đề nghị tổ TK&VV bầu Ban quản lý khác đề nghị truy tố Giải pháp nhằm đảm bảo ngân hàng nắm bắt hoạt động quản trị rủi ro tín dụng sở, phương pháp hữu hiệu điều chỉnh giúp tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ cách nghiêm túc, quy định Kịp thời phát sai phạm để có biện pháp xử lý điều chỉnh sách cho phù hợp thực tế 3.2.4 Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Vai trò tập thể cán ngân hàng quan trong, nói nhân tố định đến chất lượng tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Người khơng có chun mơn có nhiệt tình khơng thể làm việc, người có chun mơn làm việc không khoa học, tinh thần làm việc không tốt ảnh hưởng đến chất lượng công việc Vì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không dừng lại nâng cao nghiệp vụ mà phải quan tâm đến kỹ quản lý, xây dựng văn hóa lao động đơn vị Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bao gồm: Thứ nhất, nâng cao chất lượng điều hành Giám đốc phòng giao dịch: Giám đốc Phòng giao dịch cần bồi dưỡng, nâng cao kỹ lãnh đạo, quản lý, kỹ xử lý công việc, lãnh đạo phải nắm tình hình hoạt động tín dụng đơn vị đặc biệt công tác triển khai quản trị rủi ro tín dụng, từ đưa định hướng tổ chức thực hiệu 84 Tổ chức kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc Giám đốc Phòng giao dịch cấp huyện để kịp thời phát nhân rộng phương thức đạo điều hành hiệu quả, điều chỉnh phương thức điều hành chưa phù hợp Thực bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo lựa chọn cán có đủ lực phẩm chất đạo đức, hồn thành tốt nhiệm vụ Thứ hai, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ xử công việc nâng cao trách nhiệm cán tác nghiệp: - Tăng cường cơng tác giáo dục trị tư tưởng cán bộ: Cơng tác giáo dục trị tư tưởng cần phải cấp lãnh đạo quan tâm Một tư tưởng cán khơng thơng hiệu làm việc cán không cao Việc đả thông tư tưởng, thường xuyên quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng hồn cảnh cán bộ, tạo điều kiện cho cán yên tâm công tác sở để cán tâm huyết với công việc ban lãnh đạo giao phó, hạn chế rủi ro đạo đức phát sinh - Tập trung nâng cao nghiệp vụ, tăng cường đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán ngân hàng Tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại cho đội ngũ cán Ngân hàng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ sử dụng vận hành ứng dụng CNTT, trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán chất lượng cao, có tâm, có tầm, có đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với người nghèo, động, nhanh thích nghi với thay đổi khoa học cơng nghệ, nhằm nâng cao hiệu triển khai, thực thi nhiệm vụ Đào tạo đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm Phịng giao dịch có đủ kỹ thuyết trình, kỹ giảng dạy để đảm bảo việc tập huấn tới Hội đoàn thể ban quản lý tổ TK&VV dễ hiểu, đạt hiệu cao, tiết giảm chi phí phải th chun gia bên ngồi 85 - Đổi phương pháp, cách thức tổ chức tập huấn: + Đa dạng hóa loại hình đào tạo đào tạo tập trung, đào tạo chỗ, đào tạo theo hình thức cầm tay việc, NHCSXH thành phố Hà Nội cần thay đổi phương pháp dạy truyền thống sang phương pháp đào tạo cho người lớn tuổi, vận dụng phương pháp đào tạo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, gợi cảm hứng cho người nghe ngôn từ cử chỉ, lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành, lấy học viên làm trung tâm, có thảo luận phản hồi học viên giảng viên, đặt câu hỏi Kết thúc khóa học có kiểm tra đánh giá chất lượng, thực thi đua khen thưởng với nhiều mức khen khác để động viên học viên tham dự + Đổi nội dung đào tạo cho phù hợp với đối tượng, ngồi việc trang bị quy trình, nghiệp vụ theo văn hướng dẫn cần trang bị thêm kiến thức thực tế phát sinh xoay quanh nội dung giảng, kiến thức pháp luật, kỹ giao tiếp quản lý Thứ ba: kịp thời cổ vũ, khuyến khích tinh thần hăng say lao động cán việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật Thi đua, khen thưởng phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, ý chí tâm, lực hoạt động cán Ngân hàng Để phong trào thi đua có chất lượng, nhận nhiệt tình tham gia tồn thể cán bộ, đơn vị cần xây dựng phong trào thi đua với tiêu chí cụ thể, phù hợp với đối tượng khác Bên cạnh công tác thi đua kỷ luật lao động yếu tố cần thiết để điều chỉnh hành vi cán Một số giải pháp thực gồm: - Công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát thực tế dựa nguyên tắc "rõ ràng, cơng khai, cơng bằng, xác, kịp thời", trọng khen 86 thưởng đối tượng lao động trực tiếp, phải xem người lao động tảng phong trào thi đua yêu nước - Công tác thi đua cần tổ chức thường xuyên, kết hợp tổ chức phát động đợt thi đua ngắn ngày, dài ngày, thi đua theo chuyên đề dựa kết thi đua để làm bổ sung tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ, sở đưa chế phân phối tiền lương phù hợp nhằm động viên người lao động; khen thưởng xứng đáng cá nhân, đơn vị có đóng góp lớn phát triển bền vững NHCSXH Kết thúc đợt phát động có tổng kết, rút kinh nghiệm, suy tôn tập thể, cá nhân điển hình Bên cạnh chế khen thưởng phải xây dựng chế xử phạt kỷ luật tùy theo cơng việc với mức độ cụ thể, chí sa thải cán không đáp ứng u cầu cơng việc, suy thối đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động ngân hàng Giải pháp giúp ngân hàng có đội ngũ cán đủ lực để thực thi nhiệm vụ, đồng thời có tinh thần hăng say lao động nâng cao đạo đức nghề nghiệp qua thực tốt quy trình quản trị rủi ro tín dụng 3.2.5 Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV Theo kinh nghiệm số ngân hàng nước ngoài, kinh nghiệm hoạt động Ngân hàng phục vụ người nghèo giai đoạn 1995-2002 kinh nghiệm thực tế sau 17 năm hoạt động NHCSXH, chất lượng hoạt động tổ TK&VV ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín dụng NHCSXH, với tổ thực nghiêm túc quy định hoạt động, Ban quản lý tổ trách nhiệm khơng có tượng vay hộ, vay ké, hộ vay sử dụng vốn sai mục đích, nợ lãi, khơng trả nợ, việc giám sát hộ vay thường xuyên, kịp thời Để nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV ngân hàng cần phối hợp thực số giải pháp sau: 87 - Định hướng để tổ viên lựa chọn thành viên tổ có uy tín, trách nhiệm, có khả quản lý để bầu vào ban quản lý tổ, sau lựa chọn tổ trưởng, tổ phó, ngân hàng cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn để ban quản lý tổ nắm bắt tồn cơng việc để triển khai công việc liên quan - Xây dựng thỏa ước hoạt động tổ TK&VV để tuân thủ, phân công thành viên giám sát hỗ trợ sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm tập thể - Kiện toàn, sáp nhập tổ có tổ viên, hoạt động khơng hiệu Phân bổ nguồn vốn đồng để tổ bố trí nguồn vốn tăng dư nợ tổ qua nâng mức phí hàng tháng Ban quản lý tổ hưởng Giải pháp nhằm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV thông qua việc lựa chọn thành viên ưu tú tổ TK&VV bầu vào Ban quản lý tổ để điều hành nhận ủy nhiệm ngân hàng; nâng cao thu nhập từ tiền phí để ban quản lý tổ đảm bảo tài tập trung điều hành hoạt động tổ; xây dựng, thông qua thỏa thuận giàng buộc thành viên tổ TK&VV trách nhiệm, nghĩa vụ thành viên Đây tiền đề giúp tổ TK&VV triển khai kịp thời, xác quy trình quản trị tín dụng ngăn chặn xử lý tốt rủi ro tín dụng 3.3 Các kiến nghị nhằm thực giải pháp 3.3.1 Kiến nghị 1: Đối với UBND thành phố Hà Nội, UBND cấp NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội thực cho vay để thực sách an sinh xã hội địa phương Để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm cho người dân địa phương đồng thời bảo tồn, phát triển nguồn vốn sách, NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội cần có UBND cấp, ngành việc đạo, giám sát tạo điều 88 kiện địa điểm giao dịch Nhóm nghiên cứu xin đưa số kiến nghị để công tác cho vay ủy thác thông qua tổ chức trị xã hội địa bàn thành phố Hà Nội đạt hiệu cao thời gian tới: Đối với UBND thành phố Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã: Tiếp tục tăng cường triển khai nội dung Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng tín dụng sách xã hội; tăng cường triển khai thực Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/4/2015 Thành ủy tăng cường lãnh đạo Đảng tín dụng sách xã hội địa bàn thành phố Hà Nội, đưa việc triển khai tín dụng sách địa phương vào chương trình cơng tác cấp ủy, quyền địa phương Quan tâm đến việc lồng ghép tín dụng với chương trình chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách tổ chức sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đầu cho sản phẩm giúp đồng vốn phát huy hiệu cao Đối với UBND cấp xã: Thực tốt công tác đạo, giám sát hoạt động tín dụng sách địa bàn, giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban trợ giúp người nghèo cấp xã để nâng cao trách nhiệm Đối với tổ chức trị xã hội nhận ủy thác trọng giám sát, kiểm tra trình sử dụng vốn vay để phương thức cho vay ủy thác ngày an tồn, hiệu Phân cơng cán có nhiều kinh nghiệm thực cơng đọan ủy thác, theo dõi hỗ trợ người vay suốt trình vay vốn khách hàng, kịp thời giúp đỡ hộ nghèo việc áp dụng khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm vào sản xuất, kinh doanh Xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng có tiêu gắn với chất lượng triển khai tín dụng sách 89 3.3.2 Kiến nghị 2: Đối với NHCSXH trung ương Để công tác cho vay ủy thác thông qua tổ chức trị đạt hiệu cao nữa, nhóm nghiên cứu xin đưa số kiến nghị sau: Một là, quan cao thực việc ký kết văn liên tịch với Hội đoàn thể cấp trung ương, từ làm triển khai thực xuống cấp, NHCSXH trung ương nên nghiên cứu đàm phán lại với Trung ương hội HĐT để xây dựng nhiều tiêu triển khai tín dụng gắn với tỷ lệ chi phí uỷ thác Gắn trách nhiệm cao tổ chức, cá nhân việc triển khai thực công đoạn ủy thác Hai là, tham mưu Chính phủ, quan quản lý trung ương điều chỉnh quy chế xử lý rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo để việc xử lý rủi ro thơng thống hơn, hạ thấp mức thiệt hại quy định xử lý rủi ro, bổ sung đối tượng xem xét khoanh nợ, xóa nợ từ tạo điều kiện cho hộ nghèo có điều kiện tái đầu tư, sản xuất kinh doanh tiếp tục cơng nghèo Tính tốn để điều chỉnh mức trích lập dự phịng ruir ro cao đáp ứng nhu cầu thực tế thay đổi sách rủi ro tín dụng Ba là, Căn vào nghị Hội đồng Quản trị ban hành, NHCSXH nên xem xét cho phép PGD thành lập tổ Kiểm tra nội để tiến hành công tác kiểm tra kiểm soát hoạt động đơn vị tập trung vào giám sát hoạt động tín dụng 90 KẾT LUẬN Trong năm qua, “với quan tâm Cấp ủy, quyền địa phương NHCSXH nỗ lực phấn đấu ban lãnh đạo, nhân viên chi nhánh NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội triển khai tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng hộ nghèo nói riêng, góp phần quan trọng vào cơng phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt góp phần quan trọng kết tích cực chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế Từ kết nghiên cứu đề tài: Quản trị rủi ro cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội - Chi nhánh thành phố Hà Nội kết luận Thứ nhất, kết nghiên cứu đề tài góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo, từ vấn đề tất yếu cần đặt phải thực tốt cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo Thứ hai, Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội TP Hà Nội qua năm 2017-2019 Kết phân tích cho thấy, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh quan tâm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Qua năm 2017-2019, chi nhánh trì tỷ lệ nợ hạn không 0,07% (NHCSXH cho phép không 2%) Để có sở đề xuất giải pháp mang tính khách quan, tồn diện Tác giả tiến hành vấn lãnh đạo chi nhánh, lãnh đạo PGD chuyên viên tín dụng nhiều kinh nghiệm Kết vấn cho thấy công tác quản trị rủi ro tín dụng NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội quan tâm, việc triển khai đạt nhiều kết tốt đẹp Bên cạnh đó, ý kiến cịn chưa hài lịng số mặt 91 như: NQH phát sinh mới, NQH khơng thu hồi được, cịn tượng vay hộ vay ké, nợ lãi Thứ ba, từ phân tích trên, luận văn đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh TP Hà Nội Cụ thể: (1) Giải pháp Nâng cao chất lượng cơng tác bình xét cho vay, ngăn ngừa rủi ro tín dụng; (2) Giải pháp Xây dựng cơng cụ để hỗ trợ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng (3) Giải pháp Nâng cao công tác kiểm tra kiểm soát (4) Giải pháp Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (5) Giải pháp Nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV Đây nhóm giải pháp mang tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng cơng tác quản trị rủi ro cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh TP Hà Nội thời gian” tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Tăng Tiến Sỹ (2019), Chất lượng tín dụng hộ nghèo hộ cận nghèo NHCSXH tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thương Mại Hồ Thị Ánh Ngọc (2017), Quản trị rủi ro cho vay hộ nghèo Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Đà Nẵng - Hồng Trung Cơng (2017), Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội - Nguyễn Thị Sâm (2015), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Lê Minh Trung (2016) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Long An, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014): Thông tư số 36/2014/TTNHNN, ngày 20/11/2014 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh NHNH - Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê - Phan Thị Thu Hà (2018), Bài giảng quản trị rủi ro, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Tiếng Anh - Basel Committee on Banking Supervision (2010), Countercyclical capital buffer proposal, Bank for International Settlements - Balthazar Laurent (2006), From Basel to Basel 3: the integration of state-of-the-art risk modeling in banking regulation, Palgrave Macmillan - Joel Bessis (2015), Risk Management in Banking, Wiley Finance ... QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – 76 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 76 3.1 Chi? ??n lược, mục tiêu Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố. .. nghị quản trị rủi ro cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Thành phố Hà Nội 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 1.1 Rủi. .. thức hành động quản trị rủi ro cho vay hộ nghèo nhà quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố Hà Nội + Giúp làm rõ thực trạng quản trị rủi ro cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Hà Nội,

Từ khóa liên quan