0

Luận văn Thạc sĩ Quản trị huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây

108 5 0
  • Luận văn Thạc sĩ Quản trị huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ĐỖ THỊ THANH HƢƠNG QUẢN TRỊ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SƠN TÂY LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ĐỖ THỊ THANH HƢƠNG QUẢN TRỊ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SƠN TÂY CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐINH VĂN SƠN HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng xuất phát từ tình hình thực tế NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây(BIDV) TÁC GIẢ LUẬN VĂN (ký ghi rõ họ tên) ĐỖ THỊ THANH HƢƠNG ii LỜI CẢM ƠN Luận văn nỗ lực cố gắng thân qua trình học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm trình làm việc BIDV Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến thầy cô giáo Khoa Sau đại họcTrường Đại học Thương Mại tạo điều kiện giúp đỡ thực luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến GS.TS Đinh Văn Sơn người trực tiếp hướng dẫn khoa học giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2021 Học viên Đỗ Thị Thanh Hƣơng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.3 Nguồn vốn ngân hàng thương mại 13 1.2 Hoạt động huy động vốn tiền gửi ngân hàng thƣơng mại 16 1.2.1 Huy động vốn tiền gửi 16 1.2.2 Vai trò huy động vốn tiền gửi 17 1.2.3 Các hình thức huy động vốn tiền gửi .18 1.3 Quản trị huy động vốn tiền gửi Ngân hàng thƣơng mại 20 1.3.1 Khái niệm quản trị huy động vốn tiền gửi 20 1.3.2 Nội dung quản trị huy động vốn tiền gửi 20 1.3.3 Các tiêu đánh giá quản trị huy động vốn tiền gửi 26 iv 1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị huy động vốn tiền gửi 28 1.4 Bài học kinh nghiệm quản trị huy động vốn tiền gửi số chi nhánh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY 33 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây 33 2.1.1 Sơ lược lịch sử phát triển BIDV Sơn Tây 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV Sơn Tây 34 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây 37 2.2.1 Quy trình quản trị huy động vốn tiền gửi BIDV Sơn Tây 37 2.2.2 Kết kinh doanh BIDV Sơn Tây 38 2.2.3 Thực trạng huy động vốn BIDV Sơn Tây 41 2.3 Quản trị động huy động vốn tiền gửi BIDV Sơn Tây 46 2.3.1 Chiến lược, sách kế hoạch huy động vốn tiền gửi 46 2.3.3 Tổ chức thực huy động vốn tiền gửi 51 2.3.4 Công tác quản lý huy động vốn tiền gửi 59 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, kiểm soát huy động vốn tiền gửi .66 2.3.4 Khảo sát hài lòng khách hàng gửi tiền BIDV Sơn Tây .67 2.4 Đánh giá chung quản trị huy động vốn tiền gửi BIDV Sơn Tây 70 2.4.1 Những kết đạt .70 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân .71 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY 74 3.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 74 v 3.2 Định hƣớng phát triển BIDV Sơn Tây 76 3.3 Một số giải pháp quản trị hoạt động huy động vốn tiền gửi BIDV Sơn Tây 79 3.3.1 Xây dựng kế hoạch chiến lược huy động vốn phù hợp .79 3.3.2 Tăng cường kiểm soát hoạt động huy động vốn tiền gửi 82 3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .84 3.3.4 Hoàn thiện công tác marketing khách hàng .88 3.3.5 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn .89 3.3.6 Các đề xuất khác .91 3.4 Một số kiến nghị Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 93 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại BIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần đầu từ phát triển Việt Nam NHNN: Ngân hàng nhà nước TMCP: Thương mại Cổ phần TCTD: Tổ chức tín dụng VCB: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Seabank: Ngân hàng TMCP Đông nam Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam TX: Thị xã PGD: Phòng giao dịch QLNB: Quản lý nội CNTT: Công nghệ thông tin QLKH: Quản lý khách hàng KHDN: Khách hàng doanh nghiệp KHCN: Khách hàng cá nhân QLRR: Quản lý rủi ro vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Báo cáo tài BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017 – 2020 39 Bảng 2.2 Quy mô tăng trưởng tài sản tiền gửi BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017 – 2020 .40 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017-2020 .40 Bảng 2.4 Kết huy động vốn BIDV Sơn Tây giai đoạn 2017-2020 41 Bảng 2.5 Giá trị giải thưởng chương trình “Tiết kiệm xanh-cuộc sống lành” 45 Bảng 2.6 Mạng lưới huy động vốn BIDV Sơn Tây 52 Bảng 2.7 Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng huy động .53 Bảng 2.8 Cơ cấu tiền gửi huy động theo kỳ hạn 55 Bảng 2.9 Cơ cấu tiền gửi huy động theo loại tiền 57 Bảng 2.10 Cơ cấu chi phí huy động vốn tiền gửi 60 Bảng 2.11 Lãi suất bình quân chi nhánh năm 2017 – 2020 62 Bảng 2.12 Cơ cấu cho vay ngắn trung dài hạn BIDV Sơn Tây giai đoạn 20172020 .63 Bảng 2.13 Kết khảo sát dịch vụ huy động vốn tiền gửi BIDV Sơn Tây 68 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Bộ máy quản lý BIDV Sơn Tây 35 Hình 2.2 Biểu đồ tăng trưởng nguồn vốn giai đoạn 2017-2020 42 Hình 2.3 Biểu đồ tăng trưởng nguồn tiền gửi theo đối tượng giai đoạn 2017-2020 54 Hình 2.4 Biểu đồ tăng trưởng tiền gửi theo kỳ hạn giai đoạn 2017-2020 56 Hình 2.5 Biểu đồ tăng trưởng tiền gửi theo kỳ hạn giai đoạn 2017-2020 58 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngân hàng thương mại doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh lĩnh vực tiền tệ với nghiệp vụ thường xuyên chủ yếu huy động vốn, cho vay cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng Cùng với phát triển khoa học công nghệ hội nhập tồn cầu, ngân hàng chuyển từ mơ hình ngân hàng chun doanh sang mơ hình ngân hàng đa năng, đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp, đồng thời thay đổi chiến lược kinh doanh, tìm kiếm hội đầu tư mới, mở rộng nhóm khách hàng mục tiêu BIDV Sơn Tây khơng thể nằm ngồi xu hướng ln phải cân đối sử dụng phần vốn huy động điều tiết dòng tiền vào hợp lý sử dụng nguồn vốn cách hiệu Trong công tác huy động vốn NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Sơn Tây phải cố gắng để giảm chi phí, có quy mơ tăng trưởng ổn định, tăng khả sinh lời cho ngân hàng, giúp giảm thiểu rủi ro yêu cầu ngày trở nên cấp thiết quan trọng Tuy nhiên thực tế công tác gặp nhiều hạn chế như: Việc lập kế hoạch chưa dựa tình hình thực tế chi nhánh mà cịn mang nặng tính áp đặt từ xuống, chung chung chưa thực chi tiết; BIDV Sơn Tây thiếu cán chuyên trách kiểm tra giám sát việc tổ chức thực kế hoạch Những khó khăn ảnh hưởng đến khả phát triển hoạt động kinh doanh việc giữ vững vị BIDV địa bàn thị xã Sơn Tây, đặc biệt điều kiện BIDV Sơn Tây ngày chịu cạnh tranh gay gắt từ NHTMCP khác, đó, ngân hàng cần có biện pháp cải tiến công tác quản trị huy động vốn tiền gửi cách toàn diện để nâng cao hiệu huy động vốn Xuất phát từ tầm quan trọng nguồn vốn huy động từ tiền gửi NHTM, doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nên em mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Quản trị huy động vốn tiền gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây” để thực nghiên cứu thực trạng quản trị hoạt động huy động vốn tiền gửi 85 cấp Nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhiệm vụ mang tính chiến lược cấp bách không để giải nhu cầu cạnh tranh mà nhằm đáp ứng chiến lược phát triển lâu dài BIDV chi nhánh Sơn Tây cần phải xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thiết lập chế thực thi chiến lược cách có hiệu * Hồn thiện cơng tác hoạch định ngu n nhân lực Cán ngân hàng cần quán triệt sâu sắc tinh thần tận tụy, chu đáo với khách hàng nghiệp chung toàn BIDV, nhân viên ngân hàng gương phản chiếu đại diện hình ảnh thươn hiệu ngân hàng, yếu tố củng cố uy tín ngân hàng Do ngồi chun môn nghiệp vụ cần tạo cho cán phong cách đĩnh đạc, tác phong giao tiếp lịch sự, văn minh, chun nghiệp có cầu tiến ln thấu hiểu nhu cầu khách hàng thi thực chiến lược khách hàng chiến lược phải thực cách thường xuyên lâu dài - Hiện cán bán hàng BIDV Sơn Tây yếu kiến thức thị trường, lĩnh vực kinh tế-xã hội, phương pháp nghiên cứu phân tích dự án, cần đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên sâu kỹ phân tích kinh tế, nắm bắt thị trường để từ có đánh giá khách quan, chuẩn xác yếu tố tác động đến sản phẩm triển khai, hoạch định phân khúc thị trường có khả đưa tư vấn cho khách hàng - Trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển dù BIDV Sơn Tây nằm địa bàn ngoại Hà Nội dân cư cịn hoạt động nơng nghiệp nhiều, mức độ trí thức đươc nâng cao cán BIDV Sơn Tây cần đào tạo công nghệ, nghiệp vụ ngân hàng để nhân viên phải giỏi chuyên môn, thành thạo nghiệp vụ , có kiến thức cao để ngồi hướng dẫn khách hàng cịn mắt xích thu thập, xử lý thơng tin góp phần tạo dựng trì lịng tin khách hàng, nâng cao kỹ giao tiếp Xây dựng đội ngũ nhân viên cần tích cực, hoạt bát, lịch giao tiếp sở tăng cường tín nhiệm, thắt chặt mối quan hệ bạn hàng lâu dài, phù hợp với nhu cầu kinh doanh, tạo niềm tin với khách hàng, giúp ngân hàng tăng nguồn vốn để đầu tư sử dụng vốn cho kinh tế 86 - BIDV Sơn Tây cần xây dựng tiêu chí hiệu đóng góp nhân viên: xây dựng mẫu biểu đánh giá nhân viên sở công việc cụ thể: Đánh giá cơng việc thân nhân viên cán quản lý trực tiếp nhân viên đánh giá, chí đánh giá đồng nghiệp thực chấm điểm thành phần cho tiêu chí cụ thể Điểm tổng hợp tính tốn sở trọng số, sau so sánh với khung điểm chuẩn để đánh giá hiệu nhân viên Từ việc đánh giá, kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực cần hình thành sở quy trình quản lý chuẩn hóa cán Trong việc chuẩn hóa cán vào yêu cầu tối thiểu phải đáp ứng lực phẩm chất, học vấn kinh nghiệm, yêu cầu kỹ loại chức danh công việc ngân hàng * Hồn thiện cơng tác đào tạo đào tạo lại nhân viên Xác định công tác đào tạo nhân viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp cập nhật kỹ nghiệp vụ BIDV Sơn Tây có Trung tâm đào tạo cho riêng để thực khóa đào tạo ngắn hạn cho nhân viên Cơng việc góp phần không nhỏ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phong cách phục vụ nhân viên BIDV Sơn Tây Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng hiệu công tác đào tạo, BIDV Sơn Tây cần trọng vấn đề sau: - Mở chương trình đào tạo cho cán nhân viên, tập trung đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ truyền thống, đồng thời cập nhật thêm kiến thức mới, kiến thức thị trường, tình hình kinh tế- xã hội đất nước, địa phương, quy trình cơng nghệ đại Chiến lược đào tạo phải xác định rõ đối tượng đào tạo, nội dung đào tạo, quy trình thời gian đào tạo cho thích hợp đào tạo online th chuyên gia chi nhánh để nâng cao hiệu đào tạo tạo môi trường thi đua học hỏi đơn vị Thực đánh giá kết đào tạo khoa học nghiêm túc, đánh giá mức độ tiến nhân viên sau khóa đào tạo dựa chất lượng hiệu công việc, thông qua ý kiến đánh giá cán quản lý trực tiếp thân nhân viên BIDV Sơn Tây tiến hành đánh giá nhân tài thông qua thi tổ chức sử dụng nhân tài, tìm thành viên ưu tú để có săp xếp chế đãi ngộ hợp lý tạo sân chơi cho tất thành viên đơn vị tham gia vừa giúp gắn kết, 87 trao đổi học hỏi lẫn nhau, xây dựng khơng khí thi đua phấn khởi tạo động lực thành viên đơn vị * Xây dựng chế đãi ngộ minh bạch NH phải quan tâm hoàn thiện chế đãi ngộ, bổ nhiệm để khích lệ người lao động, bên cạnh có tác dụng thu hút nhân tài, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn lãnh đạo điều hành cấp; hạn chế tình trạng tiêu cực, bổ nhiệm người không đủ phẩm chất, lực lãnh đạo BIDV Sơn Tây nên tập trung vào chế trả lương theo hiệu quả, thành tích cơng việc khơng theo cấp cấp yếu tố để xem xét xếp hạng bậc lương có người cấp đại học làm việc chắn hiệu mộ nhân viên khác có cấp cao hiệu làm việc, kỹ xử lý không ….do cần giá lực tồn diện nhân viên Để đạt điều này, BIDV Sơn Tây cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Lương dựa vai trị nhân viên ngun tắc Nhân viên trả lương mức cạnh tranh thị trường cho vai trị mức độ cơng việc mà họ đảm nhận BIDV Sơn Tây - Lương thừa nhận kỹ chính, kinh nghiệm kiến thức nhân viên vai trò họ BIDV Sơn Tây (dựa việc đánh giá cấp, khả làm việc) - Phụ cấp xem xét dựa tính chất cơng việc mà họ đảm nhận - Thưởng định hiệu công việc kết hoạt động cá nhân quỹ có BIDV Sơn Tây NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây xem xét sách thưởng cổ phiếu Đây biện pháp nhiều ngân hàng khu vực giới áp dụng để khuyến khích đồng thời tạo gắn kết suốt đời nhân viên nhà quản lý sản xuất sắc ngân hàng Đồng thời phải có chế độ kỷ luật phê bình thích đáng cán làm việc sai nguyên tắc, cán tha hoá biến chất gây tổn thất cho ngân hàng 88 Chính sách góp phần động viên nhân viên, đặc biệt tạo gắn bó lâu dài nhân viên với BIDV Sơn Tây Như vậy, môi trường kinh doanh không ngừng vận động, thay đổi nguồn nhân lực chất lượng ngày trở địi hỏi cao trình độ kỹ năng, BIDV Sơn Tây cần phải có chiến lược quy trình sử dụng nhân sự, thu hút, tuyển dụng, phát triển giữ chân nhân tài 3.3.4 Hồn thiện cơng tác marketing khách hàng Trong tình hình ngân hàng khó có sản phẩm mới, bật, khác biệt hẳn so với NHTM khác địa bàn dễ bị bắt chước, nên để trì vị thời gian dài, ngân hàng cần tạo khác biệt văn hóa để kích thích nhu cầu khách hàng nhằm lơi kéo khách hàng với để gia tăng lượng khách hàng tiềm giúp ngân hàng thu hút nhiều nguồn vốn Điều thể thái độ phục vụ nhân viên khách hàng, kỷ luật cán trình hoạt động, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần làm việc mục tiêu chung Sự tiếp đón niềm nở, ân cần, thực quan tâm đến nhu cầu khách hàng giúp BIDV Sơn Tây tạo nên mạnh cho thân ngân hàng Củng cố mối quan hệ với khách hàng thực gửi tiền giao dịch với ngân hàng, từ tiết kiệm chi phí tìm khách hàng Hoạt động thực thông qua việc tặng quà lễ tết, sách ưu đãi sử dụng dịch vụ khác ngân hàng… Nhân dịp tặng quà, để thắt chặt mối quan hệ, tạo hội để giới thiệu sản phẩm mới, nhận ý kiến đóng góp từ phía khách hàng để có cải tiến phù hợp với đặc thù khách hàng địa bàn Khi đưa dịch vụ chăm sóc khách hàng song song dịch vụ ngân hàng, nhân viên chi nhánh đánh giá tốt nhu cầu khách hàng, tạo mối liên hệ thân thiết cung cấp dịch vụ sát với nhu cầu đối tượng khách hàng khác nhau, nắm bắt nhu cầu phát sinh tương lai Đặc biệt BIDV Sơn Tây cần có sách đặc biệt phân khúc khách hàng có thu nhập cao như: chăm sóc tận tình, phát nhu cầu sử dụng dịch vụ tài mới, chế độ bảo mật thông tin 89 Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiến hành bán trực tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng BIDV Sơn Tây cần tận dụng lợi mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch số lượng CBCNV lớn, cần xem xét định hướng cán tín dụng kết hợp làm công tác marketing giới thiệu sản phẩm Bên cạnh việc khốn tiêu huy động, Ngân hàng cần có sách khuyến khích thiết thực làm động lực cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ vượt tiêu huy động vốn Thứ ba, năm gần BIDV tập trung xây dựng thương hiệu trọng đến hình ảnh ngân hàng Thực thân tơi thấy hình ảnh ngân hàng quan trọng, từ hình ảnh ấn tượng khách hàng mặt bên nơi mà khách hàng đến giao dịch, BIDV nên có tiêu chuẩn định chiều rộng sảnh giao dịch, kích cỡ bàn quầy tối thiểu cho phịng Hiện BIDV Sơn Tây xây dựng sở vật chất tương đối khang trang nhiên PGD Ba Vì có mặt tiền cịn nhỏ (3.5m mặt tiền) mà lượng khách giao dịch đơng cần xem xét dịch chuyển đến điểm khang trang đẹp chắn góp phần nâng cao hình ảnh BIDV địa bàn góp phần tạo khơng gian giao dịch thoải mái thống mát cho khách hàng Một môi trường khang trang, sở vật chất đại với nhiệt tình, niềm nở nhân viên ngân hàng tạo thiện cảm với khách hàng mạnh BIDV Sơn Tây 3.3.5 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn - Ngân hàng tiếp tục phát huy hình thức huy động vốn truyền thống tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tốn, hình thức kỳ phiếu … đa dạng hóa thời hạn gửi cụ thể kỳ hạn tháng, tháng, tháng, tháng, 12 tháng … có kỳ hạn tháng tuần, 10 ngày … với mức lãi suất hợp lý hay kỳ hạn dài năm, năm, năm kèm yếu tố chuyển nhượng phần toàn phần tạo thuận tiện cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đến giao dịch trước ngày đến hạn … hay có thêm nhiều chương trình tiết kiệm dự thưởng, tặng quà tiền mặt, vật, tích điểm thẻ trả góp, tặng phiếu quà, phiếu lãi suất cho vay ưu đãi khách hàng đạt mức số dư định … 90 - Nguồn vốn ngoại tệ chi nhánh chiếm tỷ trọng thấp, điều kiện hội nhập kinh tế thương mại tồn cầu diễn sơi động có nhiều hội giao lưu làm ăn bn bán doanh nghiệp nước nước ngồi tương lai phát triển nguồn vốn ngoại tệ cần thiết Hiện lãi suất huy động đồng ngoại tệ USD bị ngân hàng nhà nước khống chế BIDV Sơn Tây nên có hình thức huy động hấp dẫn thuận lợi để huy động vốn cáccá nhân, tổ chức kinh tế nước mà thu hút vốn tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nước ngồi Việt Nam thơng qua hợp đồng vay vốn tổ chức tín dụng nước ngồi để đầu tư vào dự án kinh tế, hay có chế tỷ giá ưu đãi, có sách ưu đãi giá phí cho doanh nghiệp có giao dịch ngoại tệ lớn thường xuyên chi nhánh - Ngân hàng cần quảng bá triển khai sâu rộng biện pháp khuyến khích dân cư làm quen với tài khoản toán qua ngân hàng, trước tiên đơn vị trả lương qua tài khoản BIDV thơng qua việc tốn thẻ ATM, thẻ dịch vụ điện tử, dịch vụ tốn cơng cộng góp phần gia tăng lượng vốn thị phần BIDV Sơn Tây … Tuy nhiên để cạnh tranh với ngân hàng khác đặc biệt ngân hàng Agribank địa bàn cần có sách ưu đãi giá phí tặng thẻ ATM cho khách hàng gửi tiết kiệm hướng dẫn khách hàng nhận lãi qua tài khoản, tặng thẻ Visa cho đối tượng hành sư nghiệp,… có sách ưu đãi cá nhân người đứng đầu đơn vị khách hàng lớn tham gia hội nghị nước nước ngồi đối tượng có quyền định việc có triển khai sản phẩm dịch vụ BIDV đơn vị - BIDV tập trung đại hóa cơng nghệ cách đồng khoa học, phát triển công nghệ ngân hàng tự động E-zone nhiều điểm toàn quốc khách hàng đến giao dịch có tự khai báo thông tin cá nhân nhập nhu cầu giao dịch đến quầy để hồn tất bước tốn xong nhanh chóng tiện lợi, tương lai BIDV cần hướng tới ngân hàng tự động tự phục vụ tất yêu cầu khách hàng từ mở tài khoản, máy đếm tiền tự động phục vụ 24/7 để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng vào ngày nghỉ, ngày lễ… - Một kênh huy động vốn mẻ bạn trẻ đón nhận nhanh chóng nơi 91 tơi làm việc gửi tiền online, với vùng quê truyền thống khách hàng cá nhân doanh nghiệp quen với việc sau giao dịch có giấy biên lai hay sổ tiết kiệm giao dịch online hay smartbanking cho khách hàng trải nghiệm nhanh chóng tức nhu cầu lúc, nơi kể ngày nghỉ tính khoản cao cần khách hàng tự gửi rút tiền online tức thì, Lúc triển khai năm trước khách hàng cịn có tâm lý e ngại tơi khơng có sổ cầm có chắn bảo đảm không? Lỡ bị người khác rút tiền bị hack tài khoản sao? … nhiều lý sau hướng dẫn cách bảo mật thông tin cá nhân, ưu đãi lợi ích cao giao dịch quầy (ưu tiên lãi suất, miễn phí chuyển tiền….) tân tình hướng dẫn, giải đáp khúc mắc khách hàng tự giao dịch online nhiều nhanh chóng mang lại hiệu tích cực giúp giảm tải giao dịch quầy, khách hàng xếp hàng chờ đợi đến lượt, giao dịch nhanh chóng thực 24/7, tra cứu tỷ giá, toán gốc lãi, thẻ tín dụng, tốn hóa đơn tiền điện, nước, học phí… thơng qua bước bảo mật tăng mức độ an tồn mật đăng nhập vào ứng dụng smartbanking mã xác thực OTP giao dịch thực nhanh chóng, xác thay phụ thuộc vào thái độ phục vụ khách nhân viên ngân hàng góp phần tăng hài lịng khách hàng Tuy nhiên BIDV Sơn Tây đòi hỏi thường xuyên nâng cấp thiết bị điện tử để giao dịch xử lý nhanh chóng hạn chế lỗi phát sinh - BIDV nên triển khai mạnh mẽ sản phẩm theo nhóm khách hàng khách hàng hưu trí, khách hàng doanh nhân, trẻ em tuổi vị thành niên … để mang lại hiểu khai khác nguồn vốn hiệu quản lý tốt 3.3.6 Các đề xuất khác Phát triển kinh doanh đa nang, chuyển dịch co cấu kinh doanh theo thị truờng, khai thác tốt lợi BIDV Mở rọng nang cao chất luợng sản phẩm dịch vụ ngan hàng bán lẻ, dịch vụ phi tín dụng Xa y dựng sách chọn lọc, phan loại khách hàng để áp dụng phí dịch vụ linh hoạt, mềm dẻo tren co sở đảm bảo lợi ích ngan hàng khách hàng Hoàn thiện chiến lược kinh doanh đa năng, 92 đại đáp ứng nhu cầu giao dịch online ngày lớn lượng khách hàng trẻ lớn Xây dựng tiêu chuẩn hóa phịng giao dịch đảm bảo cấu cán sở vật chất, thống diện tích, kích thước quầy giao dịch, bảng hiệu…để tạo quán thương hiệu Thường xuyên kiểm tra việc trì hình ảnh BIDV phịng giao dịch, khơng gian giao dịch gịn gàng, ngăn nắp, bố trí nước uống, thiết bị truy cập internet, cập nhật thông tin lãi suất, phí thường xuyên Tăng cường số lượng ATM khu vực khách hàng có nhu cầu rút tiền lớn khu cơng nghiệp, khu dân cư, thường xuyên theo dõi hoạt động ATM tránh tình trạng ATM bị lỗi, hết tiền làm ảnh hưởng đến khách hàng Nên cập nhật hệ thống định vị địa điểm đặt PGD hệ thống máy ATM qua google maps ứng dụng ngân hàng Từng thành viên đơn vị phải nâng có trách nhiệm công tác huy động vốn, dù lượng vốn huy động có tăng trưởng qua năm có nhiều khách hàng truyền thống BIDV chuyển sang gửi tiền NHTM cổ phần khác địa bàn, cần xem BIDV thiếu hay cần hồn thiện bổ sung để giữ chân khách hàng thường số nguyên nhân như: lãi suất chưa ưu đãi bằng, sản phẩm chưa phù hợp, chất lượng phục vụ chưa thỏa mãn nhu cầu khách hàng … Đặc biệt với đội ngũ cán quản lý khách hàng cần sâu sát đến khách hàng, nắm bắt nhu cầu có đề xuất cần thiết để giữ chân khách hàng Phát huy tính chủ động phận hỗ trợ, phận nghiệp vụ việc đề xuất kế hoạch, tiêu huy động vốn từ thực tiễn hoạt động đảm bảo việc mở rộng hiệu mạng lưới công tác huy động vốn tiền gửi phát triển sản phẩm dịch vụ gắn với tăng trưởng huy động vốn Lựa chọn sử dụng phương tiện, công cụ thích hợp, giám sát q trình thực kế hoạch, đánh giá tiêu huy động đưa dự báo cho tương lai như: Tổ chức thu thập thông tin, xây dựng hệ thống thông tin bên bên Để thu hút thêm nguồn vốn huy động bên cạnh việc áp dụng hình thức trả lãi trước, trả lãi sau, trả lãi hàng tháng, BIDV CN Sơn Tây áp dụng hình thức lãi 93 suất lũy tiến theo số lượng gửi tiền Với kỳ hạn nhau, ngân hàng thay đổi mức lãi suất với khoản tiền lớn để khách hàng giao dịch giá trị nhiều nhận ưu đãi đặc biệt xứng đáng với niềm tin giao dịch ngân hàng BIDV Sơn Tây tơi tin với sách lãi suất nhạy cảm vậy, ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng lớn góp phần tăng hiệu kinh doanh Trong năm tới, dịch vụ ngân hàng phát triển, cơng tác tốn qua ngân hàng đại hóa, ngân hàng tiến tới khơng trả lãi tài khoản tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng nước làm 3.4 Một số kiến nghị Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Về sách huy động vốn tiền gửi: Cần thực thường xuyên công tác dự báo dài hạn nhằm giúp chi nhánh nắm bắt xu hướng phát triển thị trường có ứng phó phù hợp hoạt động huy động vốn tiền gửi - Tiếp tục nghiên cứu xây dựng sản phẩm huy động tiền gửi đa dạng, ưu việt hơn, thiết kế gói sản phẩm kết hợp tiền gửi với dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng Nghiên cứu triển khai hình thức tiền gửi mang tính tích lũy tiền gửi Tích lũy kết hợp với ưu đãi điều kiện vay mua xe, mua nhà hay gói sản phẩm cho gia đình trẻ,…hoặc triển khai sản phẩm song hành tức khách hàng có lợi sử dụng combo sản phẩm BIDV dùng sản phẩm riêng lẻ giúp khách hàng trải nghiệm nhiều dịch vụ, gắn kết khách hàng bền vững - Xây dựng hình ảnh thương hiệu ngân hàng đồng thống toàn hệ thống phục vụ cho mục đích truyền thơng nhận diện thương hiệu, thường xuyên tổ chức hoạt động marketing, khuyến mãi, quảng cáo đài, báo giấy, báo điện tử, chương trình quảng cáo tivi, nhà tài trợ cho hoạt động cộng đồng, dự án lớn,… để đưa hình ảnh ngân hàng tới đơng đảo khách hàng - Phát triển ngân hàng đại tảng công nghệ thông tin kết hợp với công nghệ viễn thông xu tất yếu thời gian tới hệ thống ngân hàng Việt Nam BIDV vậy, mơ hình ngân hàng trưc tuyến khiến vai trò chi nhánh giảm dần, tỷ lệ khách hàng tiếp xúc với dịch vụ ngân hàng truyền thống giảm dần, điện thoại thông minh trở thành tài khoản ngân hàng giao dịch hàng 94 ngày họ BIDV cần nhanh chóng đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ đại hướng tới thiết bị tự phục vụ, tối ưu hóa mơ hình kinh doanh dựa tảng cơng nghệ 4.0, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng tăng cường bán chéo sản phẩm thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử cá nhân Song song với BIDV cần trọng quản lý an ninh mạng, đầu tư cho an tồn thơng tin tăng cường cảnh báo, khuyến cáo khách hàng cẩn thận giao dịch ngân hàng điện tử trình phát triển ngân hàng số, tiếp tục hồn thiện khn khổ pháp lý cho việc phát triển ngân hàng điện tử, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng đáp ứng phát triển công nghệ - Thiết kế, xây dựng chương trình phần mềm tiện ích hỗ trợ cơng tác quản lý tăng cường thu thập, phân tích khai thác liệu khách hàng, triển khai công nghệ đột phá phân tích liệu lơn, trí tuệ nhân tạo, chia sẻ liệu mở… tạo dựng hệ sinh thái số, kết nối mở với tảng bên ngồi - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội với chi nhánh Hội sở ngân hàng cách tồn diện xác để kịp thời phát hiện, xử lý sai sót phịng tránh rủi ro - Đề nghị BIDV tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ quản lý, phân tích thị trường cho đội ngũ cán lao động chi nhánh, đặc biệt lực lượng cán trẻ Hỗ trợ Chi nhánh công tác tập huấn cho cán nhân viên nghiệp vụ chuyên sâu như: nghiệp vụ kế hoạch nguồn vốn, kiểm tra kiểm soát nội - Có chế độ khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng cán có nhiều đóng góp hoạt động ngân hàng, gửi cán có lực đào tạo nước có cơng nghệ ngân hàng tiên tiến Nhật Bản, Mỹ, Thụy Sĩ…để nâng cao trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật nghiệp vụ Để giải pháp nêu vào thực tiễn thực có hiệu quả, khơng phụ thuộc vào BIDV Sơn Tây mà cịn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, vĩ mơ vi mơ Do đó, ngồi nỗ lực chi nhánh cần hỗ trợ Hội sở chính, Chính phủ, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM thực kinh doanh mục tiêu lợi nhuận, tách bạch kinh doanh sách, tạo điều kiện chế sách địa phương 95 KẾT LUẬN Cùng với phát triển chung đất nuớc, doanh nghiẹp, họ kinh doanh tren địa bàn có phát triển mạnh số luợng quy mo, hoạt đọng ngày đuợc mở rọng hon Do nhu cầu tài trợ vốn, huy đọng vốn, dịch vụ toán nuớc quốc tế, sản phẩm dịch vụ ngan hàng – tài chính, bảo hiểm phát triển theo Với nỗ lực, cố gắng tạp thể lãnh đạo, cán bọ nhan vien BIDV Son Tay đáp ứng đuợc phần lớn nhu cầu cá nhan, tổ chức kinh tế tren địa bàn trú đóng, góp phần đáng kể cho phát triển kinh tế xã họi tren địa bàn hoạt đọng Mở rọng, phát triển kinh tế, ngành nghề, tạo them mở rọng nhiều viẹc làm cho doanh nghiẹp, họ kinh doanh cá nhan khu vực Chi nhánh luon xác định rõ vai trị mình, gắn kinh doanh với viẹc thúc đẩy kinh tế - xã họi địa phuong Nguồn vốn đầu tu chi nhánh khong tham gia vào mọt số chuong trình, dự án huyẹn, thị xã mà giúp nhiều doanh nghiẹp đầu tu day chuyền cong nghẹ giải hàng nghìn viẹc làm cho khu vực làng nghề, cụm dan cu Bước vào giai đoạn phát triển mà hội nhập quốc tế cạnh tranh NHTM địa bàn với hội thách thức mới, BIDV Sơn Tây nhận thức rõ tầm quan trọng việc xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh cho phù hợp, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng nói chung nâng cao hiệu quản trị huy động động vốn tiền gửi nói riêng Trong phạm vi nghiên cứu luận văn, tác giả đưa đánh giá thực trạng quản trị huy động vốn tiền gửi BIDV Sơn Tây từ đưa tồn kết đạt chưa tương xứng với tiềm địa bàn quy mô hiệu hoạt động, cịn có số hạn chế định cần phải khắc phục: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn chưa cao, nguồn vốn huy động chủ yếu từ dân cư, chưa đa dạng sản phẩm huy động vốn… Trong năm tới, Chi nhánh cần kiên trì thực mục tiêu, phương hướng đề ra, cần thực cách nghiêm túc đồng giải pháp giúp tăng trưởng ổn định bên vững nguồn vốn huy động từ khách hàng góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Do giới hạn thời gian, kiến thức nên trình nghiên cứu viết luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý thầy giáo Ban lãnh đạo BIDV Sơn Tây để luận văn trở nên đầy đủ mang tính ứng dụng cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đỗ Thị Ngọc (2015), Quản trị chất lượng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Lê Thị Tuyết Hoa Nguyễn Thị Nhung (2009), Giáo trình Tiền tệ - Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2007), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Thống kê, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Phương Liên (chủ biên) (2011), Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại, Trường Đại học Thương mại Phan Thị Thu Hà (2009), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội Tơ Ngọc Hưng (2009), Giáo trình ngân hàng thương mại Nxb Thống kê, Hà Nội Trần Huy Hoàng, Quản trị ngân hàng, Nhà xuất Lao động xã hội, Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Trần Huy Hoàng, Quản trị ngân hàng, Nhà xuất Lao động xã hội, Võ Thị Thuý Anh Lê Phương Dung (2009), Nghiệp vụ tài chính, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Tiếng Anh 10 Joel Bessis (1997): “Risk Management in Banking”, Published by John Wiley & Sons, UK 11 Peter S Rose and Sylvia C Hudgins (2008), Bank Management & Financial Service 12 Thomas P.Fitch (2012), Dictionary of banking term PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SƠN TÂY Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ huy động vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây, để có sở khoa học đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ tốt tới khách hàng giao dịch với BIDV, mong muốn nhận góp ý từ quý khách hàng Thang điểm từ 1-5, đó: Rất kém/ Kém/ Khá/ Tốt/ Rất tốt TT Đánh giá Tiêu chí Sự đáng tin cậy 1.1 Mức độ an tồn, bảo “mật thơng tin ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1.2 Độ xác giao dịch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2.1 Thời gian chờ đến lượt giao dịch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2.2 Mức độ đơn giản thủ tục giao dịch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1.3 Ngân hàng chấp hành xác nội dung thoả thuận với khách hàng 1.4 Uy tín ngân hàng Sự đáp ứng 2.3 Ngân hàng có đường dây nóng phục vụ khách hàng 24/24 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sự đảm bảo 3.1 Mức độ chuyên nghiệp nhân viên ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3.2 Tác phong làm việc nhân viên ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3.3 Khả giải tốt yêu cầu, khiếu nại khách hàng Sự đồng cảm ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 4.3 Các chương trình ưu đãi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Các đặc tính hữu hình 5.1 Mạng lưới giao dịch rộng khắp ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 5.2 Cơ sở vật chất, trang thiết bị đại ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nhân viên quan tâm hiểu rõ nhu cầu khách hàng Nhân viên phục vụ công với tất khách 4.2 hàng 4.1 5.3 Sắp xếp quầy giao dịch, bảng” biểu, kệ tài liệu khoa học Trân trọng cảm ơn quý khách ! TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SƠN TÂY Nội dung đánh giá Sự đáng tin cậy Mức độ an toàn, bảo mật thơng tin Độ xác giao dịch Ngân hàng chấp hành xác nội dung thoả thuận với khách hàng Uy tín ngân hàng Sự đáp ứng Thời gian chờ đến lượt giao dịch Mức độ đơn giản thủ tục giao dịch Đường dây nóng phục vụ khách hàng 24/24 Sự đảm bảo Mức độ chuyên nghiệp nhân viên Tác phong làm việc nhân viên Khả giải tốt yêu cầu, khiếu nại khách hàng Sự đồng cảm Nhân viên quan tâm hiểu rõ nhu cầu khách hàng Nhân viên phục vụ công với tất khách hàng Các chương trình ưu đãi Các đặc tính hữu hình Mạng lưới giao dịch rộng khắp Cơ sở vật chất, trang thiết bị đại Sắp xếp quầy giao dịch, bảng biểu, kệ tài liệu khoa học Điểm trung bình 15 10 111 40 86 220 53 4.78 3.62 70 192 4.68 0 30 237 4.87 0 17 17 16 65 124 85 70 83 103 176 40 4.01 4.50 3.49 0 97 90 106 146 60 26 3.81 3.70 13 148 80 27 3.43 45 121 95 4.12 21 112 95 35 3.48 33 80 156 4.45 0 19 27 91 236 159 4.85 4.51 83 178 4.62 ... cứu lý luận quản trị huy động vốn tiền gửi Ngân hàng Thương mại thực trạng hoạt động quản trị huy động vốn tiền gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây *... ? ?Quản trị huy động vốn tiền gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây? ?? để thực nghiên cứu thực trạng quản trị hoạt động huy động vốn tiền gửi BIDV Sơn Tây, ... TRẠNG QUẢN TRỊ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Quản trị huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn Tây,

Từ khóa liên quan