0

Luận văn Thạc sĩ Quản lý thu ngân sách nhà nước của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

98 5 0
  • Luận văn Thạc sĩ Quản lý thu ngân sách nhà nước của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI NGUYỄN THANH MAI QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI NGUYỄN THANH MAI QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : QUẢN LÝ KINH TẾ : 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ TAM HÒA HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ đề tài “Quản lý thu ngân sách nhà nước thành phố Tun Quang, tỉnh Tun Quang” cơng trình cứu tơi thực Các số liệu trích dẫn sử dụng trình nghiên cứu luận văn trung thực đáng tin cậy Những kết luận luận văn chưa người khác công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội,ngày 30 tháng năm 2021 Học viên cao học Nguyễn Thanh Mai ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Quản lý thu ngân sách nhà nước thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang”, để có kiến thức ngày hơm nay, cho phép em gửi lời cám ơn đến thầy, cô Trường Đại học Thương mại thời gian qua nhiệt tình truyền đạt cho em kiến thức quý báu, tận tình giảng dạy, bảo, định hướng đề tài suốt trình học tập nghiên cứu chương trình đào tạo thạc sĩ trình thực luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, cho em gửi lời cám ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Vũ Tam Hòa, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tận tình em q trình hồn thiện Luận văn tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ biết ơn đến lãnh đạo, cơng chức phịng, ban chun mơn của: Phịng Tài - Kế hoạch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Kho bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố, tạo điều kiện giúp đỡ cho thông tin, tài liệu, số liệu, báo cáo giúp tơi hồn thành luận văn Luận văn tổng hợp kết trình học tập, nghiên cứu lỗ lực cố gắng thân Tuy nhiên, qúa trình thực luận văn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết Tôi mong nhận góp ý chân thành thầy, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Cuối c ng xin chân thành cảm ơn quan, gia đình, bạn b , đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi hồn thành q trình học tập luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tuyên Quang, ngày 30 tháng năm 2021 Học viên cao học Nguyễn Thanh Mai iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu liệu 6 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA THÀNH PHỐ 1.1 Ngân sách nhà nƣớc 1.1.1 Ngân sách nhà nƣớc thành phố 10 1.1.2 Quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố 12 1.1.3 Các nguyên tắc quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố 14 1.2 Nội dung quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố 15 1.2.1 Mơ hình quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố 15 1.2.2 Cơng tác lập dự tốn thu ngân sách nhà nƣớc thành phố 16 1.2.3 Công tác chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nƣớc thành phố 19 1.2.4 Cơng tác tốn thu ngân sách nhà nƣớc thành phố 20 1.2.5 Công tác tra, kiểm tra thu ngân sách thành phố 21 1.3 Công cụ quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố 22 1.3.1 Công cụ quản lý thu ngân sách nhà nước thành phố 22 1.3.2.Tiêu chí đánh giá quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố 25 iv 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố 26 1.4.1 Nhân tố chủ quan 26 1.4.2 Nhân tố khách quan 30 1.5 Kinh nghiệm quản lý thu ngân sách nhà nƣớc số địa phƣơng học cho thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 31 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý thu ngân sách nhà nƣớc số địa phƣơng 31 1.5.2 Bài học quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 35 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2017 -2019 37 2.1 Tổng quan điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 2.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 38 2.2 Thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 42 2.2.1 Cơng tác lập dự tốn thu ngân sách nhà nƣớc thành phố Tuyên Quang 42 2.2.2 Cơng tác chấp hành dự tốn thu ngân sách nhà nƣớc thành phố Tuyên Quang 51 2.2.3 Cơng tác chấp hành tốn thu ngân sách nhà nƣớc thành phố Tuyên Quang 60 2.2.4 Công tác tra, kiểm tra thu ngân sách nhà nƣớc thành phố Tuyên Quang 64 2.3 Đánh giá chung công tác quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 67 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 67 v 2.3.2 Những tồn hạn chế nguyên nhân 69 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG 72 3.1 Phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 72 3.1.1.Phƣơng hƣớng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tuyên Quang 72 3.1.2 Mục tiêu hồn thiện cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 74 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 75 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu công tác xây dựng dự toán thu NSNN thành phố Tuyên Quang 75 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế thành phố Tuyên Quang 76 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu ứng dụng CNTT quản lý thu NSNN thành phố Tuyên Quang 78 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu công tác thanh, kiểm tra quản lý thu NSNN thành phố Tuyên Quang 79 3.2.5 Nâng cao công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán quản lý thu NSNN 79 3.2.6 Hồn thiện cơng tác kế toán, toán thu NSNN thành phố Tuyên Quang 80 3.2.7 Thực cơng khai tài thành phố Tun Quang 81 3.3 Một số kiến nghị 81 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ Tài 81 3.3.2 Đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang 83 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KT-XH Kinh tế - Xã hội NSNN Ngân sách nhà nước NS Ngân sách UBND Ủy ban nhân dân NSTW Ngân sách trung ương NSĐP Ngân sách địa phương HĐND Hội đồng nhân dân QLNN Quản lý nhà nước XDCB Xây dựng KBNN Kho bạc nhà nước TC-KH Tài - Kế hoạch NQD Ngồi quốc doanh SXKD Sản xuất kinh doanh vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 2.1 Dự tốn thu NSNN thành phố giai đoạn 2017-2019 46 Bảng 2.2 Dự toán cấp giao thu NSNN thành phố Tuyên Quang giai đoạn 20172019 49 Bảng 2.3 Tình hình thực thu ngân sách nhà nước thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2019 52 Bảng 2.4 Quyết toán thu NSNN thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2019 62 Bảng 2.5: Hình thức, chủ thể đối tượng kiểm sốt thu quyền thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang 64 Hình 1.1 Hệ thống quản lý thu ngân sách nhà nước thành phố 16 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân sách nhà nước phận chủ yếu hệ thống tài quốc gia, công cụ quan trọng điều tiết vĩ mơ quan trọng nguồn tài quan trọng trì hoạt động máy nhà nước Đây cịn nguồn tài cho kinh tế thị trường, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống kinh tế - xã hội, cơng cụ định hướng hình thành cấu kinh tế mới, kích thích phát triển sản xuất kinh doanh chống độc quyền Bằng cách sử dụng hợp lý, cân đối ngân sách nhà nước, Chính phủ hướng hoạt động chủ thể kinh tế vận động theo hướng đề ra, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển ổn định bền vững Trong kinh tế thị trường đại, ngân sách nhà nước (NSNN) có vai trị to lớn khơng phương diện cung cấp tài cho hoạt động máy nhà nước, mà cịn cơng cụ điều tiết vĩ mơ Chính quy mơ NSNN khơng ngừng mở rộng Do chiếm tỷ trọng lớn khối lượng cải sản xuất quốc gia, nên thu NSNN có hiệu hay khơng ảnh hưởng lớn không đến hoạt động nhà nước, mà cịn đến q trình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) quốc gia Vì thế, xu hướng chung nhiều nước cần nghiên cứu, cải cách tổ chức, quản lý để thu NSNN hiệu Việt Nam nói chung, thành phố Tun Quang nói riêng, khơng nằm ngồi xu hướng chung Hơn nữa, nước ta thu NSNN đảm nhiệm vai trò cung cấp nguồn lực cho tăng trưởng, cho q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chính vai trị thu NSNN lớn Ngân sách thành phố phận cấu thành ngân sách nhà nước tỉnh Tun Quang, cơng cụ để quyền cấp thành phố thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trình quản lý KT-XH, an ninh quốc phịng Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách đòi hỏi tất yếu, nhằm nâng cao hiệu hiệu lực công cụ quản trị phát triển phạm vi quốc gia địa phương Trong năm tới đây, tài cơng nói chung, NSNN nói riêng, đứng trước nhiệm vụ cân đối khó khăn, nhanh chóng, bảo đảm chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp, góp phần cải thiện mơi trường đầu tư, nâng cao số lực cạnh tranh thành phố Nâng cao hiệu lực, hiệu máy quản lý thu theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp Mở rộng dịch vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế qua mạng qua hệ thống NHTM Làm tốt công tác báo cáo tốn quy định phân tích, dự báo nguồn thu ngân sách nhà nước 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu cơng tác xây dựng dự tốn thu NSNN thành phố Tun Quang Cơng tác xây dựng dự tốn thu NSNN cần thể rõ mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước, thơng qua thực sách động viên hợp lý nhằm khuyến khích, khơi thơng nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng mức tỷ trọng NSNN đầu tư cho người, thực sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phịng, an ninh Do vậy, cơng tác xây dựng dự toán thu Ngân sách thành phố Tuyên Quang cần phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ thu NSNN thành phố sở nguồn lực địa phương; phải đảm bảo phát triển ngân sách địa phương đảm bảo đủ nguồn lực thực chế độ, sách Để đạt mục tiêu này, địi hỏi cơng tác xây dựng lập dự toán thu ngân sách nhà nước thành phố đáp ứng nội dung: Dự toán thu NSNN phải xây dựng tích cực, vững chắc, có tính khả thi cao Căn vào thực tế khoản thu, dự tốn thu NSNN phải tính đúng, tính đủ đảm bảo theo quy định Nhà nước Quy trình lập dự tốn ngân sách phải đảm bảo yêu cầu, theo luật định; thực đúng, đủ trình tự xây dựng, định, phân bổ giao dự toán NSNN Đặc biệt, khâu hướng dẫn thông báo số kiểm tra phải thật cụ thể; khâu xét duyệt dự toán phải thực chặt chẽ, khách quan giải vấn đề vướng mắc bên tham gia lập dự toán ngân sách Xây dựng dự toán thu NSNN thành phố phải xuất phát từ xã, phường, quan sở SXKD địa bàn thành phố Trong q trình lập dự tốn, cần có trao đổi, thảo luận CQTC với quan Thuế để dự toán lập sát với thực tế Dự toán thu NS phải xây dựng sở tính đúng, đủ khoản thu theo luật định phân tích, dự báo tăng trưởng kinh tế, giá thị trường, lộ trình hội nhập khu vực quốc tế, tránh bỏ sót nguồn thu Để có dự tốn thu NSNN thành phố khoa học xác, cần phải: Tăng cường phối hợp đồng Phòng TC-KH, Chi cục Thuế, xã, phường quan hữu quan khác công tác dự báo nguồn thu Phịng TC-KH cần tích cực, cụ thể việc hướng dẫn đơn vị lập dự toán phối hợp với Chi cục thuế lập dự toán thu NSNN địa bàn Cán thuế phải phối hợp chặt chẽ với xã, phường để nắm địa bàn đến thơn, xóm nhằm thống kê đầy đủ hộ kinh doanh số lượng doanh thu Xây dựng đội ngũ cán thuế có phẩm chất trị tốt, chun mơn nghiệp vụ vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, kiên đấu tranh chống tiêu cực quản lý thu NSNN; Thực tốt công tác thi đua khen thưởng Bên cạnh đó, UBND thành phố cần tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý NSNN tình hình 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế thành phố Tuyên Quang Thuế nguồn thu có vai trị chủ yếu, định NSNN Khơng có thuế khơng có NSNN Để nguồn thu thuế khơng ngừng phát triển, mở rộng, cần phải phải tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nguồn thu NSNN; Để làm tốt cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nguồn thu Chi cục thuế thành phố phải thực tốt giải pháp sau: Phân giao dự toán thu NSNN cụ thể cho đội thuế trực tiếp quản lý, thu ngân sách, coi tiêu số 01 để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công chức thuế - Kịp thời nắm bắt tiến độ thu, phân tích đánh giá tiêu thu để tham mưu, đề xuất với UBND thành phố đạo quan liên quan, quyền xã, phường phối hợp c ng quan thuế tổ chức thực thu ngân sách quý năm; Tham mưu với UBND thành phố đạo quan liên quan, cấp ủy, quyền xã, phường triển khai công tác kê khai thuế SDĐPNN cho kỳ ổn định 2020-2025 theo quy định Luật thuế SDĐPNN, tổ chức toán thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời lập sổ tham mưu với UBND thành phố giao tiêu thu, ban hành thông báo tổ chức thu phấn đấu thu lần hoàn thành số phải nộp năm đảm bảo quy trình; Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai đầy đủ, kịp thời sách thuế sửa đổi, bổ sung tới cộng đồng người nộp thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nộp thuế điện tử doanh nghiệp mở rộng tới đối tượng nộp thuế khác; Đẩy mạnh cơng tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đôn đốc kịp thời doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử đảm bảo tiêu chí; đồng thời nâng cao chất lượng hiệu ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS; Phối hợp chặt chẽ với quan liên quan như: Phịng Tài - Kế hoạch, Tài nguyên & môi trường, việc quản lý, tổ chức thu khoản thu đất, đặc biệt khoản thu từ đấu giá quyền SDĐ Phối hợp với UBND xã, phường: Trong công tác quản lý nguồn thu, tổ chức điều tra khảo sát hộ có tăng trưởng doanh số, hộ kinh doanh để kịp thời đưa vào lập thu thuế; đôn đốc nguồn thu từ phí, lệ phí, thu cố định xã, phường phấn đấu hoàn thành tiêu thành phố giao; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động hội đồng tư vấn thuế xã, phường ủy nhiệm thu thuế Kiểm sốt cơng tác kê khai đăng ký thuế để kịp thời đưa vào quản lý, kiên xử lý đơn vị chậm nộp hồ sơ khai thuế, yêu cầu DN phát sinh thực đăng ký, nộp thuế điện tử, rà soát xử lý dứt điểm trường hợp vướng mắc liệu TMS, nâng cao chất lượng triển khai thực công tác tin học ứng dụng quản lý thuế Đổi công tác kiểm tra thuế, trọng kiểm tra doanh nghiệp, sở SXKD có số thuế nộp chưa tương xứng, từ phân tích đánh giá, phát rủi ro cao thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch kiểm tra mà cục Thuế giao Tích cực đơn đốc số thu phát sinh không để nợ đọng, phối hợp đội liên quan đôn đốc doanh nghiệp thực đăng ký kê khai điện tử phải đăng ký nộp thuế điện tử để phấn đấu đạt tiêu kế hoạch đề Chỉ đạo đội Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu nợ đọng tiền thuế theo quy định Bộ Tài chính; tập trung rà sốt phân loại nợ, xây dựng biện pháp, phương án cưỡng chế cụ thể DN nợ đọng thuế; Tham mưu đề xuất với lãnh đạo UBND thành phố biện pháp xử lý vướng mắc trình tổ chức thực sách thuế địa bàn Tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngành thực thi công vụ; nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu thực tốt công tác xắp sếp, luân phiên, luân chuyển, điều động theo quy định ngành Phát động phong trào thi đua lĩnh vực, thời điểm năm, tổ chức ký giao ước thi đua đội hội nghị đầu năm 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu ứng dụng CNTT quản lý thu NSNN thành phố Tuyên Quang Nâng cao kết đạt nhờ ứng dụng CNTT vào quản lý thu NSNN, thành phố Tuyên Quang cần tiếp tục phát huy mạnh tất khâu trình quản lý thu NS như: tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ nộp thuế; xử lý tờ khai kế toán thuế; phân tích dự báo thu NSNN… Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng CNTT, đào tạo cán sử dụng hệ thống tin học phục vụ quản lý thu NSNN thành phố; Thực cơng khai, dân chủ quy trình kê khai nộp thuế; đề cao chế tự động kiểm tra kiểm tra chéo sắc thuế, thuế GTGT Các quan thu phối hợp quản lý thuế qua mạng thông tin nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế chậm nộp thuế Đổi hình thức quản lý thuế theo hướng đối tượng nộp tự kê khai, tính, nộp thuế tự chịu trách nhiệm trước pháp luật Kho bạc nhà nước nên pháp lý hóa số chứng từ điện tử chứng từ nộp ngân sách qua ATM, qua mạng Internet Mở rộng hình thức thu NSNN qua Internet Banking, qua ATM, đặc biệt với thuế TNCN để giảm tải việc nộp thuế tiền mặt; xây dựng hệ thống sở liệu đầy đủ, tập trung đối tượng nộp để có sở phân loại đối tượng quản lý theo quy mô đánh giá mức độ tuân thủ họ nhằm lựa chọn trường hợp cần tra, kiểm tra Đồng thời, KBNN thành phố cần kiểm soát chặt chẽ giao dịch toán, chi ngân sách, hạn chế d ng tiền mặt nhằm kiểm soát doanh thu chịu thuế doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí khơng cần thiết 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu công tác thanh, kiểm tra quản lý thu NSNN thành phố Tuyên Quang Cơ quan thu phải thường xuyên rà soát, đối chiếu khoản thu nhằm khai thác tối đa nguồn thu có phát triển nguồn thu Tăng cường biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế thông qua kiểm tra, cưỡng chế hành chính; Phối hợp chặt chẽ ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, tình hình kê khai nộp thuế địa bàn để có biện pháp dơn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý vi phạm nợ động thuế; kiểm tra, rà soát lại cấu, số hộ kinh doanh nộp thuế khoán ổn định ; định kỳ điều chỉnh mức thu bất hợp lý cho ph hợp với tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp biến động giá thị trường Tiến hành kiểm tra doanh thu, giá hàng hóa bán ra, chi phí hợp lý để tính thuế; kiểm tra chặt chẽ thuế đầu vào bảng kê đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đơn vị có số thuế Giá trị gia tăng lớn, phải hoàn thuế, kiểm tra, rà soát lại quỹ đất chủ thể giao đất, cho thuê đất… để thu khoản liên quan đến đất đai theo mức giá quy định 3.2.5 Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý thu NSNN Công tác cải cách hành có vai trị quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đất nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế, trọng tâm q trình cải cách hành cải cách người Kinh tế ngày phát triển, xã hội ngày phát triển đại, phức tạp, trình hội nhập ngày mạnh đó, cán quản lý ngân sách phải có đủ trình độ đạo đức tốt Trong năm qua khơng trường hợp trình độ lực, phẩm chất đạo đực cán quản lý NSNN dẫn đến thất thu ngân sách, nguyên tắc, khơng cán mục đích tư lợi cá nhân gây thất lớn cho NSNN Do đó, bên cạnh việc thường xuyên đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên cịn phải quan tâm đến việc trau dồi tư cách đạo đức cho cán bộ, công chức Nhà nước quan quản lý ngân sách phải ln có chế độ, sách hợp lý nhằm thu hút nhân tài hệ thống quản lý thu NSNN thông qua chế tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, điều kiện sống làm việc Bản thân cán bộ, công chức làm công tác quản lý thu NSNN phải ln trau dồi đạo đức, nghiệp vụ nhằm đáp ứng với nhiệm vụ thời kỳ 3.2.6 Hồn thiện cơng tác kế tốn, tốn thu NSNN thành phố Tuyên Quang Cần tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ kế tốn tài cấp cho ph hợp với chế độ tài kế tốn cấu quản lý đơn vị; có chuyên mơn, có đạo đức, trung thực, liêm Mỗi kế tốn phải trang bị máy vi tính có cài đặt phần mềm kế tốn, phần mềm quản lý thu… nối mạng internet để thường xuyên cập nhật chế độ, văn mới; Bên cạnh đó, phải có kế hoạch hợp lý để bồi dưỡng, đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán làm kế toán cách đồng bộ, cho họ sử dụng thành thạo hiệu trang thiết bị, phần mềm kế toán, đảm bảo tiết kiệm thời gian, tăng độ xác cho cơng tác kế tốn đơn vị Với cơng tác toán thu NSNN, phải thực quan tâm đến khâu phân tích số liệu, đánh giá việc thực dự toán kế hoạch phát triển KT-XH rút học kinh nghiệm để phục vụ công tác quản lý NSNN năm Phịng TC-KH thành phố cần đơn đốc xã nộp báo cáo tốn thời hạn có biện pháp xử lý, kỷ luật trường hợp vi phạm để đảm bảo tiến độ toán ngân sách nhà nước thành phố Các đơn vị tra, kiểm toán phải xử lý dứt điểm báo cáo kết xử lý kiến nghị quan tra, kiểm toán, gửi đơn vị quan tài cấp trên, nêu rõ tồn khắc phục, chưa khắc phục biện pháp thời gian tới - Đối với xã, phường: + Nâng cao nhận thức lãnh đạoquản lý việc tổ chức khoản thu thuế + Phải kiện toàn lại máy cán tổ chức thực cơng tác Khắc phục tình trạng cán quản lý thu thuế thường xuyên thay đổi dẫn đến bị động hiệu quản lý thấp 3.2.7 Thực cơng khai tài thành phố Tun Quang Cơng khai tài biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động nhân dân việc thực quyền kiểm tra, giám sát trình quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước; huy động, quản lý sử dụng khoản đóng góp nhân dân theo quy định pháp luật; phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; đảm bảo sử dụng có hiệu NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Đẩy mạnh việc cơng khai tài cấp ngân sách cần thực số giải pháp: - Xác định nội dung, phạm vi số liệu cần công khai theo quy định Lựa chọn hình thức cơng khai ph hợp với địa phương, đơn vị để nhân dân, cán bộ, cơng chức nắm rõ nội dung cơng khai giám sát nội dung Các xã, phường cần đặt biệt ý đến việc công khai khoản huy động nhân dân đóng góp xây dựng sở hạ tầng, nội dung thường hay bỏ sót gây nhiều thắc mắc nhân dân - Các quan có chức đồn thể trị cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc công khai ngân sách nhà nước địa phương, đơn vị Kịp thời đề xuất xử lý đơn vi vi phạm chế độ cơng khai tài 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ Tài Để đảm bảo thu ngân sách nhà nước đúng, đạt hiệu nuôi dưỡng nguồn thu, phải nghiên cứu hồn thiện sách thuế Trong q trình hồn thiện sách thuế cần qn triệt quan điểm Đảng Nhà nước đổi sách thuế Chính sách thuế phải góp phần nâng cao lực cạnh tranh, tăng cường đầu tư đổi cơng nghệ đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế Theo yêu cầu phát triển kinh tế việc hoàn thiện sách thuế phải nhằm thiết lập hệ thống thuế công hiệu quả, phải đơn giản, ổn định, minh bạch, cơng khai có tính luật pháp cao Áp dụng hệ thống thuế không phân biệt thành phần kinh tế doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, cần phải tách sách xã hội khỏi sách thuế - Cần nghiên cứu đổi phương pháp lập dự toán NSNN theo đầu vào sang lập dự toán NSNN theo kết đầu Quản lý NSNN theo kết đầu coi công cụ để Nhà nước tập trung nguồn lực cơng vào nơi mang lại lợi ích cao cho xã hội, giúp cải thiện sách cơng góp phần tăng cường hiệu quản lý thu ngân sách nhà nước - Cần sớm nghiên cứu xây dựng Đề án đổi phương pháp lập dự toán giao dự toán NSNN theo đầu vào sang lập dự toán giao dự toán NSNN theo kết đầu Trước sức ép phát triển kinh tế bối cảnh hội nhập, nhu cầu xã hội nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ cơng, địi hỏi Nhà nước phải đổi phương thức quản lý ngân sách theo đầu Do Nghị Trung ương (khóa X) đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy Nhà nước, Đảng ta yêu cầu “Thí điểm thực chế cấp phát ngân sách theo kết công việc thay chế cấp kinh phí chủ yếu dựa vào tiêu biên chế đơn vị nghiệp dịch vụ công” Cụ thể: - Lập ngân sách theo đầu hoạt động quản lý ngân sách dựa vào sở sở tiếp cận thông tin đầu để phân bổ đánh giá sử dụng nguồn lực tài nhằm hướng đạt mục tiêu chiến lược phát triển Chính phủ Lập ngân sách theo đầu bao hàm chiến lược tổng thể nhằm đạt thay đồi quan trọng việc quản lý đo lường công việc thực quan Nhà nước so với mục tiêu đề Nó bao gồm nhiều cơng đoạn như: thiết lập mục tiêu, lựa chọn số kết hướng tới, xác định nguồn lực tài trợ cho đầu cần thiết để đạt kết mong muốn, giám sát công việc thực hiện, phân tích báo cáo kết so với mục tiêu đề - Quản lý NSNN theo kết đầu coi công cụ để Nhà nước tập trung nguồn lực công vào nơi mang lại lợi ích cao cho xã hội, giúp cải thiện sách cơng góp phần tăng cường hiệu quản lý Thực chuyển đổi từ việc giao dự toán ngân sách cho đơn vị nghiệp công sang thực phương thức đặt hàng, mua hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ nghiệp công dựa sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng loại hình dịch vụ đơn vị cung cấp (không phân biệt sở công lập, ngồi cơng lập), nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm cho đơn vị nghiệp cơng lập ngồi cơng lập phát triển bình đ ng Đồng thời đổi chế tính giá đặt hàng sản phẩm, dịch vụ nghiệp công; Nhà nước quy định giá khung giá sản phẩm, dịch vụ loại dịch vụ bản, có vai trị thiết yếu xã hội; bước tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý giá dịch vụ nghiệp, ph họp với thị trường khả NSNN; thực có lộ trình việc xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ Đối với hoạt động dịch vụ khác, đơn vị nghiệp tự định mức thu, theo ngun tắc đảm bảo b đắp chi phí có tích luỹ - Tăng định mức dự tốn chi NSNN giúp quan sử dụng ngân sách đảm bảo hết chức nhiệm vụ mình, định mức khoán chi thấp… 3.3.2 Đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang Tinh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách lĩnh vực tài - ngân sách nhà nước theo hướng xếp, sửa đổi giảm quy trình, thủ tục gây phiền hà không thật cần thiết Từng bước cải tiến quy trình cấp phát kinh phí ngân sách vừa phải bảo đảm trực tiếp đến người sử dụng mục đích, thơng thống thủ tục phải chặt chẽ kiểm soát chi tiêu Tiếp tục nhân rộng mơ hình khốn chi hành để tăng hiệu qủa quản lý Cần đẩy mạnh hỗ trợ từ quan quản lý cấp trên: tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn… Nhằm đưa chế độ, sách đến với cán trực tiếp làm cơng tác tài ngày tốt Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra tài chính…Qua có kiến nghị với ngành, địa phương đơn vị việc chấn chỉnh, xử lý công tác quản lý; kiến nghị sửa đổi, bổ sung sách, chế độ Góp phần tích cực vào việc thực thắng lợi nhiệm vụ trị, kinh tế- xã hội, quản lý tài thu, chi NSNN ngành, địa phương Việc xây dựng chế tài cho toàn tỉnh nên xét đến yếu tố khu vực, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ trượt giá đồng tiền Việt Nam, sách tiền lương thời điểm xây dựng định mức nội dung chi thực tự chủ Việc giao dự toán kinh phí tự chủ thời gian tới tỉnh cần tách biệt quỹ tiền lương khỏi kinh phí tự chủ giải tình trạng đơn vị có quỹ tiền lương cao làm giảm khoản kinh phí chi cho hoạt động cần tính tốn đến yếu độ đặc th , khơng nên áp dụng mức bình quân, cào địa phương đơn vị c ng nhóm Đồng thời, mạnh dạn trao quyền cho đơn vị việc phân bổ, tuyển dụng sử dụng biên chế, tiến tới trao quyền hoàn toàn cho đơn vị Rà soát chức năng, nhiệm vụ quan hành chính, đơn vị nghiệp để xây dựng biên chế cho đơn vị làm sở giao kinh phí tự chủ phân cấp mạnh cho đơn vị nghiệp công thực chế độ TCTC doanh nghiệp Sớm nghiên cứu, xây dựng ban hành văn quy định thống tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ hồn thành cơng việc đơn vị giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài để địa phương, đơn vị tự chủ làm sở việc đánh giá chất lượng hiệu thực nhiệm vụ cán công chức đơn vị để việc chi trả tăng thu nhập cho cán cơng chức mang tính cơng bằng, dân chủ Tuy nhiên, văn hướng dẫn tỉnh, cần phải ph hợp với văn Trung ương, tránh chặt chẽ mà quy định thêm công đoạn khác làm cho sở khó thực Mặt khác, ngành chức cần mở lớp tập huấn chuyên đề sâu vào nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thành lập mới, sát nhập giải thể, quy định chức nhiệm vụ quy chế hoạt động, quy định quản lý sử dụng cán bộ, tạo điều kiện cho sở nắm nội dung, chủ động xây dựng phương án tổ chức triển khai thực tốt quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm sở Trong phân cấp ngân sách cần ý đến việc đẩy mạnh phân cấp nguồn thu để thành phố có cấu nguồn thu bền vững, chủ động cân đối ngân sách cho chi thường xuyên dành phần thích đáng cho chi đầu tư phát triển UBND tỉnh kịp thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh mức thu số khoản phí, lệ phí ban hành lâu khơng cịn ph hợp, xem xét ban hành thêm số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền để tăng nguồn thu thuế cho ngân sách, tạo thuận lợi cho việc thực chế tự chủ, tự chịu trách nghiệm đơn vị nghiệp công lập Ban hành quy chế phối hợp lãnh đạo, đạo song tr ng quyền địa phương với ngành dọc quản lý thu ngân sách nhà nước ngành Thuế Kho bạc KẾT LUẬN Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang u cầu cấp thiết có tính khách quan Điều không bắt nguồn từ hạn chế yếu q trình thực cơng tác mà đòi hỏi qui luật, Nghị Đảng sách Nhà nước đổi chế quản lý thu ngân sách Đây hoạt động quản lý có liên quan đến cấp, ngành, lĩnh vực, cần phải quan tâm mức Bởi có ý nghĩa nhiều mặt, tác động, chi phối, định phát triển KT-XH thành phố Tuyên Quang gắn với trách nhiệm quản lý, lãnh đạo Đảng UBND thành phố Tuyên Quang xã, phường quan chức Qua q trình phân tích, luận giải, luận văn làm rõ khắc họa nét bật sau: - Khái quát cách tương đối đầy đủ sở lý luận để làm tảng cho việc thực quản lý thu ngân sách nhà nước thành phố Tuyên Quang Đây yêu cầu thực tiễn vấn đề đòi hỏi mà mục tiêu, động lực để thúc đẩy thành phố Tun Quang phát triển tồn diện ngày có hiệu cao - Thực tiễn quản lý thu ngân sách nhà nước thành phố Tuyên Quang đặt nhiều vấn đề cần phải giải kịp thời, đòi hỏi ngành chức đặc biệt ngành Thuế phải đổi tồn diện đáp ứng yêu cầu đặt công tác quản lý thu ngân sách địa bàn thành phố Tuyên Quang Qua phân tích luận giải mặt mạnh, mặt yếu công tác quản lý thu ngân sách nhà nước thành phố Tuyên Quang từ đề giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy, khai thác tiềm phát triển sản xuất kinh doanh địa bàn thành phố Tuyên Quang - Thông qua thực quản lý thu ngân sách nhà nước thành phố Tuyên Quang tạo cạnh tranh lành mạnh thành phần kinh tế, giải phóng khả sản xuất, góp phần thúc đẩy việc tổ chức xếp lại sản xuất, tăng cường hạch toán kinh doanh, tăng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu kinh tế, tăng tích luỹ Thực tốt cơng tác quản lý thu ngân sách phát huy tiềm mạnh, khai thác nguồn lực thành phố có hiệu quả, tranh thủ vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để sở sản xuất kinh doanh có khả đóng góp nhiều cho ngân sách Đề tài luận giải vấn đề có tính vấn đề từ tìm kiếm nguyên nhân khách quan chủ quan yếu cơng tác nói để làm sỏ đề giải pháp có tính thực thi Đây sở lý luận thực tiễn vấn đề quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Tuyên Quang Để thực biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước có hiệu địi hỏi phải thực tổng hợp giải pháp tầm vĩ mô vi mô Sự lãnh đạo đạo cấp quyền thành phố HĐND, UBND thành phố Tuyên Quang, ngành chức năng, tổ chức CT-XH từ thành phố xã, phường cần phải quan tâm mức công tác coi công tác trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm Mặt d có cố gắng khơng thể tránh khỏi hạn chế, kính mong thầy, Hội đồng dẫn, góp ý để tiếp tục hoàn thiện Luận văn tốt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài Chính (2010), Thơng tư số 188/2010/TT-BTC quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu phân chia khoản thu ngân sách cấp quyền địa phương Bộ Tài (2003), Thông tư 59/2003/TT-BTc ngày23/6/2003 hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP Bộ Tài (2008), Thơng tư 108/2008/TT-BTC Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN Chính phủ (2003), Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 Chính phủ Quy chế xem xét, thảo luận định dự toán, phân bổ dự toán phê chuẩn toán ngân sách địa phương Chi cục thuế thành phố “Báo cáo tổng kết công tác thuế hàng năm nhiệm vụ công tác năm sau” Đàm Thị Kim Duyên (2015) “Quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang” Luận văn thạc sỹ kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội TS Tô Thiện Hiền (2012) Nâng cao hiệu quản lý NSNN tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020 Học viện Tài (2010), Giáo trình quản lý thu NSNN, Nxb Tài chính, Hà Nội 10 HĐND tỉnh Tuyên Quang (2010), Nghị số 08/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 Về việc phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm nguồnthu; Nghị số 07/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 việc sửa đổi, bổ sung Nghị số 08/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tỷ phần trăm (%) phân chia khoản thu ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố ngân sách xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2011 áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015 11 Đỗ Thị Mai Lan (2015) “Quản lý thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội” luận văn Thạc sỹ kinh tế 12 Trịnh Thị Thu Nga (2014)“Giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách địa bàn thành phố Bắc Ninh” Luận văn Thạc sỹ kinh tế 13 Thân Danh Phúc (2015), Giáo trình Quản lý nhà nước thương mại, NXB thống kê 14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2002), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội 15 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2006), Luật quản lý thuế số 78/200, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 16 Hà Văn Sự (2015), Giáo trình kinh tế thương mại đại cương, NXB thống kê 17 T.S Lê Đình Thăng Th.s Lăng Trịnh Mai Hương, (2015) “Ngân sách nhà nước năm 2014 góc nhìn kiểm toán nhà nước” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 18 Nguyễn Xuân Thu (2015) “ Phân cấp quản lý ngân sách địa phương Việt Nam” Luận án tiến sỹ ngành tài ngân hàng 19 Hồng Thị Ánh Tuyết (2014) “Hồn thiện cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”; Luận văn thạc sỹ kinh tế 20 Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (2016), Báo cáo toán thu ngân sách thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 21 Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (2017), Báo cáo toán thu ngân sách thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 22 Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (2018), Báo cáo toán thu ngân sách thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 23 Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (2019), Báo cáo toán thu ngân sách thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 24 Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 ... trạng quản lý thu ngân sách nhà nƣớc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tun Quang 2.2.1 Cơng tác lập dự tốn thu ngân sách nhà nước thành phố Tuyên Quang - Căn lập dự toán Dự toán thu ngân sách nhà nước thành. .. lý luận thực tiễn quản lý thu ngân sách nhà nước đòi hỏi xúc đặt nay, đặc biệt thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Xuất phát từ lý trên, định chọn đề tài ? ?Quản lý thu ngân sách nhà nước thành. .. đề quản lý thu ngân sách Nhà nước thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, đồng thời làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu ngân sách nhà nước Thứ hai: Phân tích thực trạng quản lý thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Quản lý thu ngân sách nhà nước của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang,

Từ khóa liên quan