0

Luận văn Thạc sĩ Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương

151 2 0
  • Luận văn Thạc sĩ Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - CAO THỊ DUYÊN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - CAO THỊ DUN KẾ TỐN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VIẾT TIẾN Hà Nội, Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, chưa sử dụng cơng trình nghiên cứu trước Nếu có gian lận, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm kết luận văn trước Hội đồng nhà trường Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tác giả Cao Thị Duyên ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn thạc sĩ, trước tiên tơi xin cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Viết Tiến – người trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Thầy cho phép tự do, bày tỏ quan điểm đồng thời đưa nhận xét, góp ý, dẫn dắt tơi hướng suốt thời gian nghiên cứu, thực đề tài luận văn thạc sĩ Tôi xin cảm ơn thầy, cô giáo Trường Đại học Thương mại truyền đạt cho kiến thức chuyên sâu chuyên ngành suốt thời gian học tập để tơi có tảng kiến thức hỗ trợ lớn cho tơi q trình làm luận văn thạc sĩ Tơi xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, anh chị nhân viên phịng kế tốn Cơng ty cổ phần thép Hoà Phát Hải Dương tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thu thập liệu giải đáp câu hỏi liên quan đến đề tài nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Cao Thị Duyên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 11 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .12 Các câu hỏi đặt trình nghiên cứu 12 Phương pháp nghiên cứu: 12 Kết cấu luận văn: 15 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 16 1.1 Tổng quan thuế thu nhập doanh nghiệp 16 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp .16 1.1.2 Nội dung chủ yếu luật thuế thu nhập doanh nghiệp hành 17 1.2 Kế toán thuế TNDN theo chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp hành 20 1.2.1 Kế toán thuế TNDN theo hướng dẫn chuẩn mực kế toán Việt Nam 20 1.2.2 Kế toán thuế TNDN theo quy định chế độ kế toán Doanh nghiệp 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 44 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG 45 2.1 Tổng quan Cơng ty Cổ phần thép Hịa Phát Hải Dương 45 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương 45 iv 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh quản lý Cơng ty cổ phần thép Hịa Phát Hải Dương 48 Đặc điểm quản lý sản xuất kinh doanh công ty 50 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn Cơng ty cổ phần thép Hịa Phát Hải Dương 53 2.2 Thực trạng kế tốn thuế TNDN Cơng ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương 62 2.2.1 Chứng từ kế toán 62 2.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng phương pháp kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 63 2.2.3 Kê khai toán thuế TNDN 76 2.3 Đánh giá thực trạng kế tốn thuế TNDN Cơng ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương 82 2.3.1 Ưu điểm 82 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HỊA PHÁT HẢI DƯƠNG 87 3.1 Định hướng phát triển u cầu việc hồn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương .87 3.1.1 Định hướng phát triển Cơng ty cổ phần thép Hịa Phát Hải Dương 87 3.1.2 Yêu cầu việc hoàn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp Cơng ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương 88 3.2 Các giải pháp hồn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp Cơng ty cổ phần thép Hịa Phát Hải Dương 89 3.2.1.Giải pháp thứ nhất, hoàn thiện vận dụng chứng từ kế toán liên quan đến kế toán thuế TNDN: 89 3.2.2.Giải pháp thứ hai, hoàn thiện vận dụng tài khoản kế toán kế toán thuế TNDN: 95 v 3.2.3.Giải pháp thứ ba, hồn thiện cơng tác kê khai, tốn thuế TNDN: .96 3.2.4.Giải pháp thứ tư, hoàn thiện việc phản ánh thông tin thuế TNDN Báo cáo tài chính: 98 3.3 Điều kiện thực giải pháp .101 3.3.1 Đối với Cơng ty cổ phần thép Hịa Phát Hải Dương .101 3.3.2 Đối với quan quản lý Nhà nước 103 3.4 Các hạn chế hướng nghiên cứu tương lai .105 KẾT LUẬN CHƯƠNG 107 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TK Tài khoản HHDV Hàng hóa dịch vụ HTKK Hỗ trợ kê khai CP Cổ phần CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng TT Thông tư NĐ Nghị định NVL Nguyên vật liệu VAS Chuẩn mực kế tốn TN Thu nhập CP Chi phí NSNN Ngân sách nhà nước TSCĐ Tài sản cố định CCDC Công cụ dụng cụ vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp 21 Sơ đồ 1.2: Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 33 Sơ đồ 1.3: Kế tốn thuế thu nhập hỗn lại phải trả 37 Sơ đồ 1.4: Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại 38 Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất công ty…………………………………………47 Sơ đồ 2.2: Bộ máy quản lý công ty 51 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 54 Sơ đồ 2.4: Trình tự hạch tốn cơng ty theo hình thức kế tốn máy 58 Sơ đồ 2.5: Giao diện “phần mềm quản trị tài - kế tốn BRAVO” 59 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Đối với quốc gia thuế đóng vai trò quan trọng chiếm phần lớn tổng thu Ngân sách Nhà nước Việc thực thi số sách thuế có hiệu đảm bảo ổn định cho nguồn thu Một quốc gia phát triển Việt Nam vấn đề tăng thu ngân sách vấn đề thiết yếu Bởi sở để phát triển sách hợp lý nguồn ngân sách dồi Mà “ Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách Nhà nước” sách thuế ln sách lớn quốc gia Một sách đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế phát triển ngược lại Kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng ngày phát triển mạnh mẽ Song hành phát triển gia tăng số lượng chất lượng doanh nghiệp Các doanh nghiệp lại đóng góp phần lợi ích cho xã hội thơng qua thuế TNDN Nhà nước sử dụng thuế TNDN thực chức tái phân phối thu nhập đảm bảo công xã hội Thực chất thuế khoản làm giảm thu nhập doanh nghiệp lại tăng thu nhập nhà nước, kế tốn coi cơng cụ để dung hịa hai lợi ích Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế với phức tạp kế tốn phải phát triển theo Hệ thống kế tốn Việt nam nói chung kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng khơng ngừng hồn thiện phát triển Từ bắt đầu xây dựng chuẩn mực kế toán Việt nam năm 2000 đến nay, Bộ tài ban hành 26 chuẩn mực kế toán Cùng với đời chuẩn mực kế tốn có sửa đổi xây dựng nguyên tắc phương pháp kế tốn tương ứng Trong chuẩn 11 12 13 14 15 16 17 Thuế TNDN phải nộp ( 20%) Thuế TNDN ưu đãi GDI ( =10%*50%) Thuế TNDN ưu đãi ( =20%*50%) Thuế TNDN miễn Thuế TNDN phải nộp Thuế TNDN hạch toán Thuế TNDN hạch toán bổ sung 757 238 578 893 -14 704 170 162 22 312 680 648 25 809 561 093 230 769 933 412 59 208 409 298 128 108 468 355 451 504 882 644 -14 704 170 162 81 521 089 947 153 918 029 447 432 670 255 078 18 834 627 566 Người lập biểu Trần Thị Mai Lan Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh 230 769 933 412 Phụ lục số 11 Mẫu số: 03 – 1A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính) PHỤ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Dành cho người nộp thuế thuộc ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (Kèm theo tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm 2019) Kỳ tính thuế: Năm 2019 Tên người nộp thuế : Cơng ty CP thép Hịa Phát Hải Dương Mã số thuế:08003846510 Tên đại lý thuế (nếu có): Mã số thuế: STT Chỉ tiêu (1) (2) Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Mã Số tiền số (3) (4) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ [01] 15,464,119,951,759 Trong đó: - Doanh thu bán hàng hố, dịch vụ xuất [02] Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07]) [03] a Chiết khấu thương mại [04] b Giảm giá hàng bán [05] c Giá trị hàng bán bị trả lại [06] d Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp [07] Doanh thu hoạt động tài [08] 44,885,518,611 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12]) [09] 11,539,149,884,702 a Giá vốn hàng bán [10] 11,436,697,327,481 b Chi phí bán hàng [11] 36,264,480,877 Kết kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài 20,352,430,199 20,352,430,199 c Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí tài [12] 66,188,076,344 [13] 285,388,942,747 Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13]) [14] [15] 3,684,466,642,921 Thu nhập khác [16] 396,582,611,988 Chi phí khác [17] 390,994,806,909 Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17]) [18] 10 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18]) [19] 5,587,805,079 3,690,054,448,000 Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai / Ngày tháng năm NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên: Chứng hành nghề số: NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Ghi chú: Số liệu tiêu mã số [19] Phụ lục ghi vào tiêu mã số A1 Tờ khai tốn thuế TNDN kỳ tính thuế Đơn vị:CƠNG TY CP THÉP HỊA PHÁT HẢI DƯƠNG Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Môn - Hải Dương Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Ngày, Số hiệu tháng Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 511 Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có ………… …………… 5111 - Doanh thu bán hàng Thép - Số dư đầu năm ………… 31/12/19 6820 31/12 Xuất bán thép thành phẩm - 0006820 1311 31/12/19 087 31/12 Chiết khấu hàng bán 52131 > 5111 52131 31/12/19 090 31/12 Kết chuyển doanh thu 5111 > 9111 Cộng số phát sinh kỳ 5112 - Doanh thu bán hàng hóa - Số dư đầu năm 9111 21/12/19 6747 21/12 31/12/19 90 31/12 …… Xuất bán than cám 2( tàu QN-7659) cho NLHP, độ ẩm 7.34% Kết chuyển doanh thu 5112 > 9111 Cộng số phát sinh kỳ 51181 - Doanh thu bán hàng - Phôi 9,040,883,176 6247 23/10 31/12/19 90 31/12 Xuất bán phôi thép theo HĐ số 05/2019/THP-VD Kết chuyển doanh thu 51181 -> 9111 Cộng số phát sinh kỳ 13,469,561,723,241 13,489,914,153,440 13,489,914,153,440 ………… …………… 1311 3,041,438,754 9111 119,952,962,398 119,952,962,398 - Số dư đầu năm …… 23/10/19 20,352,430,199 119,952,962,398 ……… 1311 …………… 11,366,794,800 9111 1,744,819,346,820 1,744,819,346,820 1,744,819,346,820 ………… …………… 51188 - Doanh thu bán hàng - Khác - Số dư đầu năm 31/12/19 6839 31/12 31/12/19 90 31/12 …… Xuất bán xỉ hạt lò cao băng tải số : HD-2536 (15/12) - 0006839 Kết chuyển doanh thu 51188 -> 9111 Cộng số phát sinh kỳ Tổng phát sinh 511 Dư cuối kỳ Người lập biểu Kế tốn trưởng Đơn vị:CƠNG TY CP THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG 1311 116,863,000 9111 129,785,919,300 129,785,919,300 15,484,472,381,958 129,785,919,300 15,484,563,758,958 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Mơn - Hải Dương Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 521 Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có ………… …………… 52131 - Hàng bán bị trả lại - TP - Số dư đầu năm 31/12/19 27029 31/12 ………… Nhập kho hàng bán bị trả lại 0027029 (31/12) 1311 31/12/19 87 31/12 Chiết khấu hàng bán 52131 > 5111 5111 Tổng phát sinh 521 Dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 376,971,637 20,352,430,199 20,352,430,199 20,352,430,199 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị:CƠNG TY CP THÉP HỊA PHÁT HẢI DƯƠNG Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Môn - Hải Dương Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Ngày, Số hiệu tháng Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 515 Diễn giải Số hiệu TK đối ứng 51511 - Doanh thu hoạt động tài Cơng ty - Số dư đầu năm ………… 31/12/19 363/12 31/12 HT lãi HĐTG T12.19- TECH 13886 31/12/19 090 31/12 Kết chuyển doanh thu 51511 -> 9111 Cộng số phát sinh kỳ 51512 - Doanh thu hoạt động tài - chênh lệch tỷ giá - Số dư đầu năm …… Chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ (22720.00) Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài 51512 > 9111 9111 31/12/19 CLTG161231 31/12 31/12/19 92 31/12 31/12/19 305/01 31/12 31/12/19 92 31/12 31/12/19 385/12 31/12 31/12/19 92 31/12 Cộng số phát sinh tháng 51513 - Doanh thu hoạt động tài - Chênh lệch tỷ giá GĐ đt XDCB - Số dư đầu năm …… HT chênh lệch tỷ giá 4.500.000$*(24.547 - TG nhập) Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài 51513 > 9111 Cộng số phát sinh kỳ 5158 - Doanh thu hoạt động tài khác - Số dư đầu năm …… HT tiền chiết khấu toán T12.19 Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài 5158 > 9111 Cộng số phát sinh kỳ Tổng phát sinh 515 Dư cuối kỳ Người lập biểu Kế toán trưởng Số tiền Nợ Có ………… …………… 798,474,445 16,735,659,139 16,735,659,139 16,735,659,139 ………… …………… 11222 31,238,222 9111 20,519,833,869 20,519,833,869 ……… 20,519,833,869 …………… 3311 3,468,565,902 9111 6,300,808,603 6,300,808,603 ………… 6,300,808,603 …………… 13887 702,993,000 9111 1,329,217,000 1,329,217,000 44,885,518,611 1,329,217,000 44,885,518,611 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật Đơn vị:CƠNG TY CP THÉP HỊA PHÁT HẢI DƯƠNG Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Môn - Hải Dương Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số hiệu Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 632 Diễn giải Ngày, tháng Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có ………… 20,563,939,782 …………… 63211 - Giá vốn hàng bán thành phẩm - Thép - Số dư đầu năm ………… 31/12/19 31/12/19 6824 91 31/12 31/12 Xuất bán thép thành phẩm - 0006824 Kết chuyển giá vốn hàng bán 63211 -> 9111 1551 9111 Cộng số phát sinh kỳ 63212 - Giá vốn hàng bán hàng hóa - Số dư đầu năm 31/12/19 6852 31/12 31/12/19 91 31/12 …… Xuất bán vôi nung thành phẩm 0006852 Kết chuyển giá vốn hàng bán 63212 -> 9111 1555 31/12/19 6267 25/10 31/12/19 91 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632181 > 9111 31/12/19 31/12/19 004/12 91 31/12 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632188 > 9111 Cộng số phát sinh kỳ Tổng phát sinh 632 Dư cuối kỳ Người lập biểu Kế toán trưởng 10,095,441,853,613 ………… …………… 2,099,086,529 114,571,204,647 114,571,204,647 ……… 1552 114,571,204,647 …………… 2,342,143,989 9111 1,339,346,616,640 Cộng số phát sinh kỳ 632188 - Giá vốn hàng bán khác - Số dư đầu năm …… Nhập kho chênh lệch kiểm kê quặng tháng 12/2019 10,095,441,853,613 9111 Cộng số phát sinh tháng 632181 - Giá vốn hàng bán khác Phôi - Số dư đầu năm …… Xuất bán phôi thép theo HĐ số 05/2019/THP-VD 10,095,441,853,613 1,339,346,616,640 1,339,346,616,640 ………… …………… 1523 1,258,775,988 9111 112,662,347,419 112,662,347,419 11,436,697,327,481 112,662,347,419 11,436,697,327,481 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật Đơn vị:CÔNG TY CP THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Môn - Hải Dương Chứng từ ghi sổ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 635 Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có ………… 17,031,322 …………… 6351 - Chi phí tài - lãi vay - Số dư đầu năm 31/12/19 31/12/19 508/12 93 31/12 31/12 …… Trả lãi vay Kết chuyển Chi phí hoạt động tài 6351 > 9111 11211M 9111 158,751,380,459 Cộng số phát sinh tháng 158,751,380,459 158,751,380,459 6352 - Chi phí tài - CLTG - Số dư đầu năm 30/09/19 199/09 30/09 31/12/19 91 31/12 …… HT bù trừ chênh lệch tỷ giá thực tk 4138 Tháng 9/2019 Kết chuyển Chi phí hoạt động tài 6352 > 9111 ……… 4138 …………… 4,912,155,193 9111 42,147,169,558 Cộng số phát sinh kỳ 42,147,169,558 42,147,169,558 6358 - Chi phí tài khác - Số dư đầu năm 30/04/19 036/04 30/04 30/04/19 93 30/04 …… HT lỗ chuyển nhượng cổ phần Cty KS Đức Long, Hịa n Kết chuyển Chi phí hoạt động tài 6358 > 9111 Cộng số phát sinh kỳ Tổng phát sinh 635 Dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ………… …………… 2211 84,490,413,642 9111 84,490,413,642 84,490,413,642 285,388,963,659 84,490,413,642 285,388,963,659 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị:CƠNG TY CP THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Môn - Hải Dương Chứng từ ghi sổ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 641 Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có ………… 40,310,584 …………… 64131 - Chi phí khấu hao TSCĐ cơng ty - Số dư đầu năm 31/12/19 31/12/19 TD 94 31/12 31/12 …… Khấu hao tài sản Kết chuyển Chi phí bán hàng 64131 -> 9111 Cộng số phát sinh tháng 214C281 9111 578,203,309 578,203,309 6417 - Chi phí dịch vụ bán hàng 578,203,309 - Số dư đầu năm 31/12/19 31/12/19 485/12 94 31/12 31/12 …… HT chi phí quảng cáo Kết chuyển Chi phí bán hàng 6417 -> 9111 Cộng số phát sinh kỳ Tổng phát sinh 641 Dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 3311 9111 ……… 5,602,904,726 …………… 35,686,277,568 35,686,277,568 36,264,480,877 35,686,277,568 36,264,480,877 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị:CƠNG TY CP THÉP HỊA PHÁT HẢI DƯƠNG Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Môn - Hải Dương Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 642 Chứng từ ghi sổ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng Số tiền Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Nợ Có ………… …………… - Số dư đầu năm 15/12/19 025/15/12 15/12 31/12/19 87 31/12 ………… Phí phát hành LC số 106101600667 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 642 > 9111 Tổng phát sinh 642 Dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 11211M 11,840,400 5111 66,188,076,344 66,188,076,344 66,188,076,344 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị:CƠNG TY CP THÉP HỊA PHÁT HẢI DƯƠNG Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Môn - Hải Dương Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 711 Chứng từ ghi sổ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng Số tiền Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Nợ Có ………… …………… 7111 - Thu nhập khác Công Ty - Số dư đầu năm 31/12/19 513/12 31/12 31/12/19 97 31/12 …… HT vào thu nhập khác công nợ HĐ ANA030.13.MCF-HPS Kết chuyển doanh thu khác 7111 > 9111 Cộng số phát sinh tháng 3311 103,981,804 9111 5,451,972,572 5,451,972,572 7112 - Thu nhập khác – lý TSCĐ - Số dư đầu năm 31/12/19 6849 31/12 31/12/19 97 31/12 …… Xuất bán nước T12 hd 0006849 Kết chuyển doanh thu khác 7112 > 9111 Cộng số phát sinh kỳ Tổng phát sinh 711 Dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ……… 5,451,972,572 …………… 1311 1,138,836,904 9111 391,130,639,416 391,130,639,416 396,582,611,988 391,130,639,416 396,582,611,988 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị:CƠNG TY CP THÉP HỊA PHÁT HẢI DƯƠNG Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Môn - Hải Dương Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 811 Chứng từ ghi sổ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng Số tiền Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Nợ Có ………… …………… 8111 - Chi phí khác Cơng ty - Số dư đầu năm 15/11/19 199/11 15/11 31/12/19 98 31/12 …… HT điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp TK101029692153 Kết chuyển CP khác 8111 > 9111 Cộng số phát sinh tháng 13312 7,986 9111 8113 – Chi phí khác - CP Dịch vụ 5,036,472 5,036,472 5,036,472 ……… …………… - Số dư đầu năm 31/12/19 6849 31/12 …… Xuất bán nước T12 hd 0006849 1311 31/12/19 97 31/12 Kết chuyển CP khác 8113 > 9111 9111 Cộng số phát sinh kỳ Tổng phát sinh 811 Dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 1,138,836,904 390,989,770,437 390,989,770,437 390,994,806,909 390,989,770,437 390,994,806,909 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị:CƠNG TY CP THÉP HỊA PHÁT HẢI DƯƠNG Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Môn - Hải Dương Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 911 Chứng từ ghi sổ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng Số tiền Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Nợ Có ………… 11,436,697,327,481 36,264,480,877 66,188,076,344 285,388,942,747 390,994,806,909 …………… - Số dư đầu năm 31/12/19 31/12/19 31/12/19 31/12/19 31/12/19 31/12/19 31/12/19 31/12/19 PK PK PK PK PK PK PK PK 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 …… Kết chuyển GVHB Kết chuyển CPBH Kết chuyển CPQLDN Kết chuyển CPTC Kết chuyển CP khác Kết chuyển doanh thu BH Kết chuyển doanh thu TC Kết chuyển thu nhập khác 632 641 642 635 811 511 515 711 31/12/19 31/12/19 PK PK 31/12 31/12 Kết chuyển CP thuế TNDN Kết chuyển lợi nhuận 8211 421 Tổng phát sinh 911 15,464,119,951,759 44,885,518,611 396,582,611,988 432,670,255,078 3,257,384,192,922 15,905,588,082,358 15,905,588,082,358 Dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị:CƠNG TY CP THÉP HỊA PHÁT HẢI DƯƠNG Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Môn - Hải Dương Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 3334 Chứng từ ghi sổ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng Số tiền Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Nợ - Số dư đầu năm 33,769,206,601 28/01/19 50/28/01 28/1 Nộp thuế TNDN tạm tính năm 2018 11211P 31/01/19 28/02/19 29/03/19 394/01 261/02 050/29/03 31/1 28/2 29/3 HT thuế TNDN tháng 1.2019 HT thuế TNDN tháng 2.2019 Nộp thuế TNDN toán năm 2018 8211 8211 11211P 9,350,940,602 31/03/19 29/04/19 324/03 01/29/04 31/3 29/4 HT thuế TNDN tháng 3.2019 Nộp thuế TNDN tạm tính quý năm 2019 8211 112117 12,215,572,358 30/04/19 31/05/19 30/06/19 31/07/19 31/08/19 30/09/19 28/10/19 332/04 268/05 338/06 390/07 367/08 465/09 09/28/10 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 28/10 HT thuế TNDN tháng 4.2019 HT thuế TNDN tháng 5.2019 HT thuế TNDN tháng 6.2019 HT thuế TNDN tháng 7.2019 HT thuế TNDN tháng 8.2019 HT thuế TNDN tháng 9.2019 Nộp thuế TNDN tạm tính quý năm 2019 8211 8211 8211 8211 8211 8211 11211P 31/12/19 525/12 31/12 HT bổ sung thuế TNDN năm 2019 8211 Tổng phát sinh 3334 Dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Có 24,418,265,997 2,243,079,878 2,000,000,000 35,327,420,096 34,308,431,960 10,000,000,000 163,900,071,072 26,000,000,000 40,000,000,000 41,000,000,000 100,000,000,000 77,891,252,072 145,984,778,957 432,670,255,078 320,454,682,722 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị:CƠNG TY CP THÉP HỊA PHÁT HẢI DƯƠNG Địa chỉ: Hiệp sơn - Kinh Môn - Hải Dương Mẫu số S02c1-DNN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) Năm 2019 Tên tài khoản: 8211 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Ngày, Số hiệu tháng Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có - Số dư đầu năm 31/12/19 31/12/19 525/12 99 31/12 31/12 ………… HT bổ sung thuế TNDN năm 2019 Kết chuyển CP Cp thuế TNDN hành 8211 > 9111 Tổng phát sinh 8211 Dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 33341 9111 ………… 77,891,252,072 …………… 432,670,255,078 432,670,255,078 432,670,255,078 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) ... thiện kế tốn thu? ?? thu nhập doanh nghiệp Cơng ty CP thép Hịa Phát Hải Dương 16 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THU? ?? THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ THU? ?? THU NHẬP DOANH NGHIỆP... Luật thu? ?? thu nhập doanh nghiệp: - Thu? ?? suất thu? ?? thu nhập doanh nghiệp 20%, trừ trường hợp doanh nghiệp thu? ??c đối tượng áp dụng ưu đãi thu? ?? suất quy định - Thu? ?? suất thu? ?? thu nhập doanh nghiệp. .. khảo, kết cấu luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán thu? ?? thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán thu? ?? thu nhập doanh nghiệp Cơng ty CP thép Hịa Phát Hải Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương,