0

BỘ GIÁO dục và đào TAO

129 1 0
  • BỘ GIÁO dục và đào TAO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN QUẢN LÝ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số : 8140114 Ngƣời hƣớng dẫn: TS Dƣơng Bạch Dƣơng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, đƣợc thực hướng dẫn khoa học TS Dƣơng Bạch Dƣơng Các số liệu, kết luận nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn trung thực chƣa công bố dƣới hình thức Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên Nguyễn Thị Minh Tuyền LỜI CẢM ƠN! May mắn thay, qua lớp cao học quản lý giáo dục khóa 23, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trƣờng Đại học Quy Nhơn tạo điều kiện tốt để em đƣợc học tập nghiên cứu suốt khóa học Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo, quý thầy cô trƣờng Mầm non địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc đến ngƣời hƣớng dẫn TS Dƣơng Bạch Dƣơng tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ động viên tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên khích lệ để tơi hồn thành luận văn Mặc dù thực nỗ lực cố gắng nhƣng với lực kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cịn nhiều hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp q thầy, cơ, nhà khoa học ngƣời quan tâm để giúp luận văn thêm hồn thiện có giá trị thiết thực Trân trọng cảm ơn! Phú Yên, tháng năm 2022 Học viên Nguyễn Thị Minh Tuyền MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 3 KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 4 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Nghiên cứu nƣớc 1.2 Một số khái niệm vấn đề nghiên cứu 10 1.2.1 Khái niệm quản lý 10 1.2.2 Khái niệm quản lý giáo dục 12 1.2.3 Khái niệm quản lý nhà trƣờng 13 1.2.4 Khái niệm kiểm tra kiểm tra nội 14 1.2.5 Khái niệm quản lý công tác kiểm tra tra nội trƣờng học 16 1.3 Lý luận công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 16 1.3.1 Trƣờng Mầm non 16 1.3.2 Ý nghĩa công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 18 1.3.3 Mục tiêu công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 18 1.3.4 Nội dung kiểm tra nội trƣờng mầm non 19 1.3.5 Phƣơng pháp, hình thức quy trình kiểm tra nội trƣờng mầm non 20 1.3.6 Kết thực công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 23 1.3.7 Các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 24 1.4 Quản lý công tác kiểm tra nội trƣờng Mầm non 26 1.4.1 Chức hiệu trƣởng công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 26 1.4.2 Mục tiêu quản lý công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 31 1.4.3 Quản lý nội dung, phƣơng pháp, hình thức quy trình cơng tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 32 1.4.4 Quản lý điều kiện phục vụ công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 37 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 38 1.5.1.Yêu tố khách quan 38 1.5.2 Yếu tố khách quan 39 TIỂU KẾT CHƢƠNG 39 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN 41 2.1 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 41 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 41 2.2.2 Địa bàn thời gian khảo sát 41 2.2.3 Đối tƣợng khảo sát 41 2.2.4 Nội dung khảo sát 41 2.2.5 Phƣơng pháp khảo sát 41 2.2 Khái quát đặc điểm tự nhiên, dân cƣ, kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo thị xã Sông Cầu 43 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, dân cƣ 43 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 43 2.1.3 Đặc điểm giáo dục đào tạo 44 2.1.4 Tình hình giáo dục mầm non thị xã Sơng Cầu 46 2.3 Thực trạng công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 48 2.3.1 Thực trạng thực mục tiêu công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 48 2.3.2 Thực trạng phẩm chất lực phận thực công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non thị xã Sông Cầu 51 2.3.3 Thực trạng thực nội dung kiểm tra nội trƣờng mầm non 53 2.3.4 Thực trạng thực quy trình kiểm tra nội trƣờng mầm non 57 2.3.5 Kết kiểm tra nội trƣờng mầm non thị xã Sông Cầu 58 2.3.6 Thực trạng điều kiện phục vụ công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 59 2.4 Thực trạng quản lý công tác kiểm tra nội trƣờng Mầm non địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 59 2.4.1 Thực trạng thực chức hiệu trƣởng công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 59 2.4.2 Thực trạng quản lý nội dung, phƣơng pháp, hình thức va quy trình KTNB trƣờng mầm non 62 2.4.3 Thực trạng quản lý điều kiện phục vụ công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 64 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 65 2.5.1 Những mặt mạnh 65 2.5.2 Những mặt hạn chế 66 2.5.3 Nguyên nhân 66 TIỂU KẾT CHƢƠNG 67 Chƣơng CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN 69 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 69 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 69 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 69 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 69 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi hiệu 69 3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quản lý công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 70 3.2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác KTNB trƣờng Mầm non cho Hiệu trƣởng cán tham gia hoạt động KTNB trƣờng mầm non 70 3.2.2 Xây dựng kế hoạch công tác KTNB trƣờng học đảm bảo tính tồn diện, bám sát thực tế yêu cầu phát triển ngành GD ĐT thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 72 3.2.3 Xây dựng hệ thống văn công tác KTNB trƣờng mầm non 73 3.2.4 Tổ chức bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác KTNB trƣờng Mầm non quản lý công tác KTNB trƣờng Mầm non cho cán quản lý, giáo viên thực nhiệm vụ KTNB trƣờng học 75 3.2.5 Phối hợp lực lƣợng tham gia công tác KTNB trƣờng Mầm non 77 3.3 Mối quan hệ biện pháp 78 3.4 Khảo nghiệm cần thiết tính khả thi biện pháp 79 3.4.1 Các bƣớc tiến hành khảo nghiệm 79 3.4.2 Kết khảo nghiệm 80 TIỂU KẾT CHƢƠNG 83 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 Kết luận 85 Khuyến nghị 85 2.1 Đối với UBND tỉnh Phú Yên 85 2.2 Đối với Sở GD ĐT tỉnh Phú Yên 86 2.3 Đối với UBND thị xã 86 2.4 Đối với Phịng GD ĐT thị xã Sơng Cầu 86 2.5 Đối với trƣờng mầm non 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt STT Nội dung viết tắt 01 KTNB Kiểm tra nội 02 CBQL Cán quản lý 03 QL Quản lý 04 GV Giáo viên 05 HĐ Hoạt động 06 MN Mầm non Cán Phòng giáo dục 07 CB PGD 08 QLGD Quản lý giáo dục 09 GV Giáo viên 10 HS Học sinh 11 GDĐT Giáo dục đào tạo 12 KTNBTH 13 CT KTNB Kiểm tra nội trƣờng học Công tác kiểm tra nội 14 SL Số lƣợng 15 TL Tỉ lệ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô phát triển giáo dục năm học 2021 - 2022 45 Bảng 2.2 Quy mô giáo dục mầm non thị xã Sông Cầu qua năm học 46 Bảng 2.3.Thống kê đội ngũ GV( CBQL, GV) mầm non thị xã Sông Cầu qua năm học 47 Bảng 2.4 Nhận thức chung hoạt động KTNB CBQL GV mầm non, thị xã Sông Cầu 48 Bảng 2.5 Đánh giá mức độ đạt mục tiêu KTNBTH trƣờng mầm non thị xã Sông Cầu 50 Bảng 2.6 Đánh giá kiến thức đội ngũ CBQL 51 Bảng 2.7 Ý kiến đánh giá phẩm chất lực đội ngũ làm công tác KTNB trƣờng MN thị xã Sông Cầu 52 Bảng 2.8 Ý kiến CBQL GV mầm non thị xã Sông Cầu nội dung hoạt động KTNBTH 53 Bảng 2.9 Đánh giá mức độ phù hợp phƣơng pháp hình thức KTNB trƣờng mầm non, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 56 Bảng 2.10 Khảo sát thực quy trình KTNB trƣờng MN thị xã Sông Cầu 57 Bảng 2.11 Lấy ý kiến kết KTNB trƣờng Mầm non thị xã Sông Cầu 58 Bảng 2.12 Đánh giá điều kiện phục vụ công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 59 Bảng 2.13 Ý kiến thực chức hiệu trƣởng CTKTNB 60 Bảng 2.14 Ý kiến đánh giá thực trạng quản lý nội dung, phƣơng pháp, hình thức quy trình KTNB trƣờng mầm non 62 Bảng 2.15 Đánh giá quản lý điều kiện phục vụ công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non 64 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp 80 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 82 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ở nƣớc ta, đổi quản lý giáo dục nhằm phát triển nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực nhiệm vụ có tính chiến lƣợc trình đổi giáo dục đào tạo theo định hƣớng chuẩn hoá, đại hoá xã hội hoá Việt Nam giáo dục đƣợc xác định quốc sách hàng đầu có đầu tƣ đáng kể Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng chất lƣợng giáo dục Việt Nam nhiều yếu Công tác tra, kiểm tra đánh giá giáo dục nhiều hạn chế; tƣợng tiêu cực, nhƣ bệnh thành tích, thiếu trung thực đánh giá kết giáo dục, học tập, tuyển sinh, thi cử, cấp tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan kéo dài, chậm đƣợc khắc phục Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định “Đổi giáo dục Việt Nam theo hƣớng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục khâu then chốt” “Giáo dục Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nƣớc, xây dựng văn hoá ngƣời Việt Nam”[2] Để đạt đƣợc mục tiêu trên, nghị 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ƣơng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo (Nghị 29) rõ hệ thống nhiệm vụ, giải pháp, nhấn mạnh “Thực giám sát chủ thể nhà trƣờng xã hội; tăng cƣờng công tác kiểm tra, tra quan quản lý cấp; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch””[3] Thực đổi giáo dục theo tinh thần Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ngày 09/5/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 42/NĐ-CP tổ chức hoạt động tra giáo dục, ngành giáo dục đào tạo đổi hoạt động tra theo hƣớng chuyển nội dung từ tra chuyên môn sang tra cơng tác quản lý với nhiều nội dung có nội dung tra cơng tác kiểm tra nội (KTNB) trƣờng học Pl-16 Hiệu trƣởng tiến hành uốn nắn thiếu sót, hạn chế tƣ vấn sau trình thực kiểm tra Trị số trung bình chung Câu 10: Đồng chí cho ý kiến kết đánh giá công tác KTNB trƣờng Mầm non, thị xã Sông Cầu Ý kiến đƣợc hỏi Số trƣờng thực Kết đánh giá CTKTNB CTKTNB Số trƣờng Tỷ lệ % Rất tốt Tốt Chƣa tốt (3đ) (2đ) (1đ) Điểm trung bình CB PGD CBQL GV Câu 11: Đánh giá đồng chí QL điều kiện phục vụ công tác KTNB trường Mầm non, thị xã Sông Cầu? Ý kiến QL điều kiện phục vụ công tác Điểm TT Chƣa KTNB trƣờng mầm non TB Rất tốt Tốt tốt QL Nhận thức CBQL,GV,NV công tác KTNB trƣờng Mầm non Năng lực QL hoạt động KTNBTH CBQL QL sở vật chất phục vụ cho QL hoạt động KTNBTH QL hệ thống văn công tác đạo CBQL trƣờng MN KTNBTH Cộng TB nhóm Thứ bậc Câu 12: Đồng chí cho ý kiến thực chức hiệu trƣởng CTKTNB trƣờng Mầm non, thị xã Sông Cầu? S T T Ý kiến Nội dung lấy ý kiến Rất tốt (3đ) Điểm Chƣa trung Tốt tốt bình (2đ) (1đ) Pl-17 S T T 5 Ý kiến Nội dung lấy ý kiến Rất tốt (3đ) Xây dựng kế hoạch KTNBTH Trƣớc lập kế hoạch, ngƣời quản lý việc vào văn pháp luật phải tiến hành khảo sát điều kiện thực tế trƣờng Kế hoạch KTNB đƣợc Ban giám hiệu tổ chuyên môn bàn bạc thống xây dựng Kế hoạch nêu rõ mục đích, nội dung, thời gian thực hiện, đối tƣợng kiểm tra lực lƣợng kiểm tra Kế hoạch KTNB đƣợc công khai nội nhà trƣờng từ đầu năm học (trừ kiểm tra đột xuất) Lập kế hoạch kiểm tra nội độc lập nâng cao tính khả thi kế hoạch Tổ chức thực công tác KTNB KTNB thực theo đúngkế hoạch đƣợc xây dựng năm Lực lƣợng kiểm tra đƣợc bồi dƣỡng lực KTNB Xây dựng chuẩn mực đánh giá trình KTNB Phát kịp thời ƣu điểm đƣợc biểu dƣơng,phát huy, nhân rộng; khuyết điểm tồn thực tiễn đƣợc rõ,tìm cách khắc phục Hiệu trƣởng định cần thiết sau kiểm tra: định biểu dƣơng; định mức độ sửa chữa; định mức độ cần phải xử lý vi phạm Chỉ đạo thực KTNB Hiệu trƣởng ban hành định kiểm tra, Điểm Chƣa trung Tốt tốt bình (2đ) (1đ) Pl-18 S T T 5 Ý kiến Nội dung lấy ý kiến Rất tốt (3đ) thành lập ban kiểm tra Hiệu trƣởng đạo ban KTNB; cụ thể hóa bƣớc kiểm tra, phân công cho thành viên kiểm tra, xác định nội dung, phƣơng pháp, hình thức kiểm tra Hiệu trƣởng hƣớng dẫn nghiệp vụ cho lực lƣợng kiểm tra trƣờng thực kiểm tra nội Hiệu trƣởng tổ chức họp lực lƣợng kiểm tra, thống nội dung làm việc; khích lệ lực lƣợng kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ Hiệu trƣởng đạo ban KTNB; cụ thể hóa bƣớc kiểm tra, phân cơng cho thành viên kiểm tra, xác định nội dung, phƣơng pháp, hình thức kiểm tra Đánh giá hoạt động KTNB Tiến hành kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch tiến độ thực kế hoạch kiểm tra nội Kiểm tra trình tự, thủ tục tiến hành, tổ chức, đạo nhà trƣờng kiểm tra nội Kiểm tra trách nhiệm đối tƣợng đƣợc kiểm tra việc chấp hành thực định kiểm tra nội Kiểm tra công tác tổng kết đánh giá KTNB trƣờng mầm non Kiểm tra việc thực kết luận sau kiểm tra nội Điểm Chƣa trung Tốt tốt bình (2đ) (1đ) Pl-19 Câu 13: Đồng chí cho ý kiến đánh giá quản lý nội dung, phƣơng pháp, hình thức quy trình KTNB trƣờng mầm non? S T T Nội dung lấy ý kiến Quản lý nội dung KTNB Hiệu trƣởng định KTNB Hƣớng dẫn, động viên, giúp đỡ lực lƣợng kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ: Kiểm tra, đánh giá, tƣ vấn, thúc đẩy Sử dụng phối hợp phƣơng pháp, hình thức kiểm tra nội dung kiểm tra cụ thể Ðiều chỉnh lệch lạc trình thực cơng tác kiểm tra Tổng kết, điều chỉnh sau kiểm tra Quản lý phƣơng pháp KTNB Lựa chọn sử dụng phƣơng pháp tùy thuộc đặc điểm đối tƣợng, mục đích, nhiệm vụ, thời gian tình cụ thể kiểm tra QL thực phƣơng pháp quan sát QL thực Phƣơng pháp phân tích tài liệu sản phẩm QL thực phƣơng pháp tác động trực tiếp đối tƣợng bao gồm; vấn, trao đổi, nghe báo cáo; kiểm tra QL thực Phƣơng pháp tham dự hoạt động giáo dục cụ thể Quản lý hình thức KTNB QL kiểm tra đột xuất QL kiểm tra định kỳ QL kiểm tra toàn diện QL kiểm tra trực tiếp QL kiểm tra xác suất Ý kiến Điểm Rất tốt Tốt Chƣa trung (3đ) (2đ) tốt (1đ) bình Pl-20 Quản lý thực quy trình cơng tác KTNB QL công tác chuẩn bị kiểm tra Tiến hành kiểm tra Đánh giá Tƣ vấn, thúc đẩy, điều chỉnh Câu 14: Những thuận lợi khó khăn đồng chí đối tƣợng kiểm tra cơng tác kiểm tra nội nhà trƣờng? * Những thuận lợi: * Những khó khăn: Câu 15: Để nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội trƣờng mầm non, đồng chí có đề nghị với nhà trƣờng Xin Thầy (Cơ) vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân: Giới tính: …………………… Năm sinh: ………………………………… … Đơn vị công tác nay: ………… .………………………… … Trình độ đào tạo cao nhất: ……………………………………… Thâm niên giảng dạy: ……………………………………………… ……… … Thâm niên quản lý: ……………… …………………………………………… …………………… , ngày ………… tháng 10 năm 2021 (Nếu được, xin Thầy (Cô) cho biết quý danh, chức vụ) Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu đồng chí! Pl-21 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN ( DÀNH CHO PHỤ HUYNH CÁC TRƯỜNG MẦM NON) Để có sở khoa học thực tiễn thực đề tài nghiên cứu, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến cách đánh dấu (X) vào ô trống ghi câu trả lời ngắn số vấn đề sau Trân trọng cảm ơn giúp đỡ! Câu 1: Anh( chị) cho biết chất lƣợng chăm sóc – giáo dục nhà trƣờng nhƣ nào? a Rất tốt: □ b Tốt: □ c Chƣa tốt Câu 2: Anh( chị) cho biết sở vật chất trƣờng Mầm non nhƣ nào? a Rất tốt: □ b Tốt: □ c Chƣa tốt Câu 3: Ý kiến đánh giá Anh( chị) kiến thức CBQL trƣờng mầm non (đánh dấu vào ô Mức độ đánh giá theo thứ tự ƣu tiên 1, 2, …) T T NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ Kiến thức bản, khả hƣớng dẫn giáo viên tổ kiến thức chuyên sâu Kiến thức tâm lí học sƣ phạm tâm lí học lứa tuổi để giáo viên tổ giáo dục học sinh phù hợp Kiến thức nghiệp vụ công tác kiểm tra nội Kiến thức phổ thông trị, xã hội, nhân văn, liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ để hỗ trợ giáo viên cần Kiến thức địa phƣơng nơi CBQL công tác để giúp giáo viên tổ vận dụng vào giảng dạy Các yếu tố khác (xin bổ sung) Pl-22 Câu Theo Anh( chị) , hoạt động kiểm tra nội trƣờng mầm non là: a Rất cần thiết: □ c Ít cần thiết: b Cần thiết d Không cần thiết: □ □ □ Câu Anh( chị) cho biết ý kiến tầm quan trọng việc tổ chức hoạt động kiểm tra nội trƣờng Mầm non a Rất quan trọng: □ c Ít quan trọng: □ b Quan trọng: □ d Không quan trọng: □ Câu Đồng chí vui lịng cho biết ý kiến nội dung sau Ý kiến đánh giá TT Vấn đề đánh giá Phân Không Đồng ý Vân đồng ý Mục tiêu công tác KTNB? Nhằm phát sai sót, vi phạm cán bộ, GV HS hoạt động GD để có biện pháp kịp thời xử lý, kỷ luật Nhằm đánh giá, xếp loại tất mặt GV chuyên môn, nghiệp vụ, nhƣ đánh giá chất lƣợng HS Nhằm xem xét, đánh giá mức độ thực nhiệm vụ lực lƣợng, thành viên nhà trƣờng Từ phân tích ngun nhân mặt đƣợc, mặt chƣa đƣợc đồng thời đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục Nhà trƣờng Chủ thể KTNBTH ? Thuộc thẩm quyền quan Thanh tra Nhà nƣớc Thuộc thẩm quyền quan quản lý giáo dục cấp Thuộc thẩm quyền Hiệu trƣởng nhà trƣờng Đối tượng KTNBTH? Những thành viên CBQL, GV HS có biểu vi phạm Hoạt động giáo dục GV hoạt động học tập HS Toàn yếu tố cấu trúc hệ thống sƣ phạm nhà trƣờng: Nội dung, GV, HS, sở vật chất - kỹ thuật, tài chính, HTTCGD, kết dạy học giáo dục… Pl-23 Câu Xin Anh(chị) vui lịng cho biết ý kiến nội dung kiểm tra dƣới đây? Nội dung kiểm tra Ý kiến Nội dung thực Kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Kiểm tra việc thực nội dung “3 công khai” Kiểm Kiểm tra việc thực cơng tác tài tra chính, sở vật chất theo Kiểm tra việc thực “Ứng dụng thể công nghệ thông tin công tác quản lý, giảng dạy học tập” Kiểm tra việc thực vận động, phong trào thi đua Kiểm tra hoạt động sƣ phạm GV Kiểm tra hoạt động học tập rèn luyện học sinh Kiểm tra hoạt động tổ, khối Kiểm chuyên môn, hoạt động Tra phận: Thƣ viện thiết bị GD, văn thƣ Chung lƣu trữ, bán trú… Kiểm tra hoạt động giải khiếu nại, tố cáo, hoạt động tiếp cơng dân, việc thực Luật phịng, chống tham nhũng Công tác tự kiểm tra Hiệu trƣởng Kiểm tra việc xây dựng thực kế Tự hoạch giáo dục; nội dung, chƣơng trình, kiểm phƣơng pháp giáo dục… tra Kiểm tra số lƣợng, chất lƣợng, cấu toàn đội ngũ cán giáo viên nhà trƣờng diện Kiểm tra điều kiện sở vật chất, trang thiết bị Rất đồng ý Đồng ý Không Pl-24 Câu Xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến đánh giá mức độ đạt mục tiêu KTNBTH trƣờng mầm non, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Mức độ đạt mục tiêu TT Mục tiêu hoạt động Cao Trung Thấp (3đ) bình (2đ) (1đ) Điểm Thứ TB bậc Duy trì phát triển trật tự kỷ cƣơng giáo dục nhà trƣờng Tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên hoàn thành nhiệm vụ Thúc đẩy mặt hoạt động nhà trƣờng đạt đƣợc mức độ cao Cộng TB nhóm Câu Anh( chị) đánh giá nhƣ mức độ phù hợp phƣơng pháp hình thức KTNB trƣờng mầm non, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên? Phƣơng pháp hình thức STT KTNBTH Ý kiến đánh giá Tƣơng đối Không Phù hợp phù hợp phù hợp Phƣơng pháp KTNBTH Phƣơng pháp quan sát Phƣơng pháp phân tích tài liệu sản phẩm Điều tra phiếu Phỏng vấn, trao đổi, nghe báo Cáo Kiểm tra (miệng, viết) Tham dự hoạt động Giáo dục cụ thể Hình thức KTNBTH Pl-25 Phƣơng pháp hình thức STT KTNBTH Ý kiến đánh giá Tƣơng đối Không Phù hợp phù hợp phù hợp Kiểm tra đột xuất Kiểm tra định kỳ Kiểm tra toàn diện Kiểm tra chuyên đề Kiểm tra trực tiếp Kiểm tra gián tiếp Kiểm tra xác suất Câu 10 Anh( chị) vui lòng cho biết ý kiến đánh giá phẩm chất lực đội ngũ làm công tác KTNB trƣờng trƣờng mầm non, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên? STT Nội dung đánh giá Về phẩm chất đạo đức nhà giáo Nắm vững văn pháp quy hoạt động KTNBTH Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động KTNBTH Nắm vững nghiệp vụ hoạt động KTNBTH Xây dựng đƣợc quy trình đánh giá KTNBTH Khả sử dụng ngƣời giúp việc cho hoạt động KTNBTH Ý kiến đánh giá Đạt yêu Chƣa đạt Tốt cầu yêu cầu Câu 11 : Anh( chị) cho biết ý kiến đánh giá thực quy trình KTNB trƣờng Mầm non thị xã Sông Cầu? TT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Hiệu trƣởng ban hành định kiểm tra, thành lập ban kiểm tra Hiệu trƣởng đạo ban KTNB; cụ thể hóa bƣớc kiểm tra, phân cơng cho Ý kiến X Pl-26 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TT Ý kiến X thành viên kiểm tra, xác định nội dung, phƣơng pháp, hìnhthức kiểm tra Hiệu trƣởng hƣớng dẫn nghiệp vụ cho lực lƣợng kiểm tra trƣờng thực kiểm tra nội Hiệu trƣởng tổ chức họp lực lƣợng kiểm tra, thống nội dung làm việc; khích lệ lực lƣợng kiểm tra hồn thành nhiệm vụ Hiệu trƣởng tiến hành uốn nắn thiếu sót, hạn chế tƣ vấn sau q trình thực kiểm tra Trị số trung bình chung Câu 12: Anh( chị) cho ý kiến kết đánh giá công tác KTNB trƣờng Mầm non, thị xã Sông Cầu Ý kiến đƣợc hỏi Số trƣờng thực CTKTNB Số trƣờng Tỷ lệ % Kết đánh giá CTKTNB Rất tốt (3đ) Tốt (2đ) Chƣa tốt (1đ) Điểm trung bình CB PGD CBQL GV Câu 13: Đánh giá Anh( chị) QL điều kiện phục vụ công tác KTNB trƣờng Mầm non, thị xã Sông Cầu? Ý kiến QL điều kiện phục vụ công tác Điểm TT Chƣa KTNB trƣờng mầm non TB Rất tốt Tốt tốt QL Nhận thức CBQL,GV,NV công tác KTNB trƣờng Mầm non Năng lực QL hoạt động KTNBTH CBQL QL sở vật chất phục vụ cho QL hoạt động KTNBTH QL hệ thống văn công tác đạo CBQL trƣờng MN KTNBTH Cộng TB nhóm Thứ bậc Pl-27 Câu 14: Anh( chị) cho ý kiến thực chức hiệu trƣởng CTKTNB trƣờng Mầm non, thị xã Sông Cầu? S T T 5 Ý kiến Nội dung lấy ý kiến Rất tốt (3đ) Xây dựng kế hoạch KTNBTH Trƣớc lập kế hoạch, ngƣời quản lý việc vào văn pháp luật phải tiến hành khảo sát điều kiện thực tế trƣờng Kế hoạch KTNB đƣợc Ban giám hiệu tổ chuyên môn bàn bạc thống xây dựng Kế hoạch nêu rõ mục đích, nội dung, thời gian thực hiện, đối tƣợng kiểm tra lực lƣợng kiểm tra Kế hoạch KTNB đƣợc công khai nội nhà trƣờng từ đầu năm học (trừ kiểm tra đột xuất) Lập kế hoạch kiểm tra nội độc lập nâng cao tính khả thi kế hoạch Tổ chức thực công tác KTNB KTNB thực theo đúngkế hoạch đƣợc xây dựng năm Lực lƣợng kiểm tra đƣợc bồi dƣỡng lực KTNB Xây dựng chuẩn mực đánh giá trình KTNB Phát kịp thời ƣu điểm đƣợc biểu dƣơng,phát huy, nhân rộng; khuyết điểm tồn thực tiễn đƣợc rõ,tìm cách khắc phục Hiệu trƣởng định cần thiết sau kiểm tra: định biểu dƣơng; định mức độ sửa chữa; định mức độ cần phải xử lý vi phạm Điểm Chƣa trung Tốt tốt bình (2đ) (1đ) Pl-28 S T T 5 Ý kiến Nội dung lấy ý kiến Rất tốt (3đ) Điểm Chƣa trung Tốt tốt bình (2đ) (1đ) Chỉ đạo thực KTNB Hiệu trƣởng ban hành định kiểm tra, thành lập ban kiểm tra Hiệu trƣởng đạo ban KTNB; cụ thể hóa bƣớc kiểm tra, phân cơng cho thành viên kiểm tra, xác định nội dung, phƣơng pháp, hình thức kiểm tra Hiệu trƣởng hƣớng dẫn nghiệp vụ cho lực lƣợng kiểm tra trƣờng thực kiểm tra nội Hiệu trƣởng tổ chức họp lực lƣợng kiểm tra, thống nội dung làm việc; khích lệ lực lƣợng kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ Hiệu trƣởng đạo ban KTNB; cụ thể hóa bƣớc kiểm tra, phân công cho thành viên kiểm tra, xác định nội dung, phƣơng pháp, hình thức kiểm tra Đánh giá hoạt động KTNB Tiến hành kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch tiến độ thực kế hoạch kiểm tra nội Kiểm tra trình tự, thủ tục tiến hành, tổ chức, đạo nhà trƣờng kiểm tra nội Kiểm tra trách nhiệm đối tƣợng đƣợc kiểm tra việc chấp hành thực định kiểm tra nội Kiểm tra công tác tổng kết đánh giá KTNB trƣờng mầm non Kiểm tra việc thực kết luận sau kiểm tra nội Câu 15: Anh( chị) cho ý kiến đánh giá quản lý nội dung, phƣơng pháp, hình thức quy trình KTNB trƣờng mầm non? Pl-29 S Nội dung lấy ý kiến T T Quản lý nội dung KTNB Hiệu trƣởng định KTNB Hƣớng dẫn, động viên, giúp đỡ lực lƣợng kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ: Kiểm tra, đánh giá, tƣ vấn, thúc đẩy Sử dụng phối hợp phƣơng pháp, hình thức kiểm tra nội dung kiểm tra cụ thể Ðiều chỉnh lệch lạc q trình thực cơng tác kiểm tra Tổng kết, điều chỉnh sau kiểm tra Quản lý phƣơng pháp KTNB Lựa chọn sử dụng phƣơng pháp tùy thuộc đặc điểm đối tƣợng, mục đích, nhiệm vụ, thời gian tình cụ thể kiểm tra QL thực phƣơng pháp quan sát QL thực Phƣơng pháp phân tích tài liệu sản phẩm QL thực phƣơng pháp tác động trực tiếp đối tƣợng bao gồm; vấn, trao đổi, nghe báo cáo; kiểm tra QL thực Phƣơng pháp tham dự hoạt động giáo dục cụ thể Quản lý hình thức KTNB QL kiểm tra đột xuất QL kiểm tra định kỳ QL kiểm tra toàn diện QL kiểm tra trực tiếp QL kiểm tra xác suất Quản lý thực quy trình cơng tác KTNB QL công tác chuẩn bị kiểm tra Tiến hành kiểm tra Đánh giá Tƣ vấn, thúc đẩy, điều chỉnh Ý kiến Rất Tốt tốt (2đ) (3đ) Điểm Chƣa trung bình tốt (1đ) Pl-30 PHỤ LỤC PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA Ý kiến đánh giá đồng chí tính cần thiết mức độ khả thi biện pháp đƣợc đề xuất dƣới đây? STT Biện pháp đề xuất Mức độ cần thiết Rất Ít Cần cần cần thiết thiết thiết Mức độ khả thi Rất Khả Ít khả khả thi thi thi Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác KTNB trƣờng Mầm non cho Hiệu trƣởng cán tham gia hoạt động KTNB trƣờng Mầm non Xây dựng kế hoạch cơng tác KTNB trƣờng học đảm bảo tính toàn diện, bám sát thực tế yêu cầu phát triển ngành GD ĐT thị xã Sông Cầu Xây dựng hệ thống văn công tác KTNB trƣờng Mầm non Tổ chức bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động KTNB trƣờng Mầm non quản lý hoạt động KTNB trƣờng Mầm non cho cán quản lý, giáo viên thực nhiệm vụ KTNB trƣờng học Phối hợp lực lƣợng tham gia quản lý công tác KTNB trƣờng Mầm non Xin Anh(chị) vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân: Giới tính: …………………… Năm sinh: ………………………… Chỗ nay: ………… .………………………… … …………………… , ngày ………… tháng 10 năm 2021 (Nếu được, xin Anh(chị) cho biết quý danh) Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu Anh(chị)! ... tâm đến giáo dục, coi dốt nát (do thiếu giáo dục) nguy hiểm ngang với giặc ngoại xâm Ngày giáo dục đƣợc coi trọng „„ Giáo dục quốc sách hàng đầu”, toàn xã hội chăm lo đến nghiệp giáo dục- đào tạo... chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chƣơng trình giáo dục mầm non Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 17 Đào tạo ban hành Chủ động đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng cán bộ, giáo viên,... trƣờng thực đƣờng lối giáo dục Đảng phạm vi trách nhiệm mình, tức đƣa nhà trƣờng vận hành theo nguyên lý giáo dục để 14 tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo ngành giáo dục, với hệ trẻ với
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ GIÁO dục và đào TAO ,