0

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu chiết tách các chất có hoạt tính sinh học từ lá và hoa tam giác mạch để sản xuất trà hòa tan

73 3 0
 • Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu chiết tách các chất có hoạt tính sinh học từ lá và hoa tam giác mạch để sản xuất trà hòa tan

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 12:51

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRẦN THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CÁC CHẤT CĨ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ LÁ VÀ HOA TAM GIÁC MẠCH ĐỂ SẢN XUẤT TRÀ HÕA TAN LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRẦN THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CÁC CHẤT CĨ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ LÁ VÀ HOA TAM GIÁC MẠCH ĐỂ SẢN XUẤT TRÀ HÕA TAN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm Mã số: 8540101 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Bùi Quang Thuật TS Phạm Thị Thu Hoài HÀ NỘI, NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, kết nghiên cứu luận văn sản phẩm thu từ trình lao động thân tơi hướng dẫn PGS.TS Bùi Quang Thuật TS Phạm Thị Thu Hồi Những thơng tin khóa luận tốt nghiệp có nguồn gốc từ cơng trình khoa học khác trích dẫn đầy đủ luận văn thể phần Tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm theo quy định đạo đức nghiên cứu khoa học kết luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Học viên Trần Thị Tuyết i LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành khơng cơng sức thân tác giả mà cịn có giúp đỡ, hỗ trợ tích cực nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Bùi Quang Thuật người trực tiếp hướng dẫn cho luận văn Thầy dành nhiều thời gian, tâm sức, cho nhiều ý kiến, nhận xét quý báu giúp luận văn tơi hồn thiện mặt nội dung hình thức Tơi xin gửi lời cảm ơn đến TS Phạm Thị Thu Hoài ý kiến đóng góp quý báu quan tâm, động viên bảo tận tình thầy vừa giúp tơi hồn chỉnh luận văn tốt Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên khoa Công nghệ thực phẩm Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ thuật cơng nghiệp suốt q trình học thực luận văn giúp đỡ nhiệt tình để tơi hồn thành tiến độ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, anh chị em đồng nghiệp TT Dầu, Hương Liệu PGTP, Viện Công nghiệp thực phẩm động viên, quan tâm giúp đỡ tơi q trình thực luận văn ii MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan tam giác mạch trà hòa tan 1.1.1 Giới thiệu tam giác mạch 1.1.2.Thành phần công dụng tam giác mạch 1.1.3 Tình hình sản xuất sử dụng tam giác mạch Việt Nam giới 1.2 Giới thiệu chung hợp chất flavonoid 1.2.1 Khái niệm phân loại flavonoid 1.2.2 Tác dụng sinh học chất flavonoid 12 1.2.3 Giới thiệu hoạt chất Rutin 15 1.3 Phƣơng pháp chiết tách hoạt chất sinh học từ thực vật 17 1.4 Tình hình sản xuất chế biến trà hịa tan 19 1.4.1 Tình hình sản xuất chế biến trà hịa tan 19 1.4.2 Tình hình nghiên cứu chiết tách hoạt chất sinh học từ hoa tam giác mạch 1.5 Cơ sở lý luận đề tài 21 23 1.6 Cơ sở thực tiễn 25 CHƢƠNG II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 26 2.1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 26 2.2 Phạm vi nghiên cứu 26 CHƢƠNG III ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 iii 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.1.1 Nguyên liệu 27 27 3.1.2 Hóa chất, thiết bị dụng cụ 27 3.2 Nội dung nghiên cứu 28 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 29 3.3.1 Phương pháp thí nghiệm 29 3.3.2 Phương pháp phân tích 29 3.3.3 Phương pháp cơng nghệ 33 3.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 35 CHƢƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Phân tích đánh giá chất lƣợng nguyên liệu hoa tam giác mạch 36 4.1.1 Phân tích hàm lượng chất có hoạt tính sinh học hoa tam giác mạch vùng nguyên liệu tỉnh Hà Giang 36 4.1.2 Xác định thành phần lý nguyên liệu tam giác mạch 37 4.2 Xác định chế độ sơ chế nguyên liệu phù hợp cho trình trích ly loại ngun liệu hoa tam giác mạch 38 4.2.1 Xác định độ ẩm nguyên liệu thích hợp 38 4.2.2 Xác định độ mịn nguyên liệu thích hợp 40 4.3 Lựa chọn dung mơi xác định điều kiện cơng nghệ thích hợp cho q trình trích ly loại ngun liệu hoa tam giác mạch (đang thực hiện) 41 4.3.1 Lựa chọn dung mơi trích ly thích hợp cho q trình trích ly loại nguyên liệu hoa tam giác mạch 41 4.3.2 Xác định điều kiện công nghệ trích ly thích hợp cho q trình trích ly loại nguyên liệu hoa tam giác mạch 43 4.3.2.1 Ảnh hưởng số lần trích ly đến q trình trích ly loại ngun liệu hoa tam giác mạch 43 4.3.2.2 Ảnh hưởng tỷ lệ ngun liệu/dung mơi đến q trình trích ly loại nguyên liệu hoa tam giác mạch 44 4.3.2.3 Ảnh hưởng tốc độ khuấy trộn nguyên liệu đến q trình trích ly loại ngun liệu hoa tam giác mạch 45 iv 4.3.2.4 Ảnh hưởng nhiệt độ trích ly đến q trình trích ly loại nguyên liệu hoa tam giác mạch 46 4.3.2.5 Ảnh hưởng thời gian trích ly đến q trình trích ly loại ngun liệu hoa tam giác mạch 47 4.4 Phân tích đánh giá chất lƣợng 02 chế phẩm cao chiết hoa tam giác mạch 48 4.5 Đề xuất quy trình cơng nghệ trích ly cho hai loại nguyên liệu hoa tam giác mạch 49 4.6 Nghiên cứu ứng dụng 02 chế phẩm cao chiết hoa tam giác mạch sản xuất trà hòa tan (chƣa thực hiện) 53 CHƢƠNG V KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 63 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATTP An tồn thực phẩm DM Dung mơi HCSH Hoạt chất sinh học NL Nguyên liệu TD Tinh dầu TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Sản lượng, suất diện tích trồng tam giác mạch số nước Bảng 4.1 Kết phân tích chất lượng vùng nguyên liệu tam giác mạch 36 Bảng 4.2 Thành phần lý hàm lượng flavonoid, tinh dầu thành phần cành non tam giác mạch Phố Cáo, Đồng Văn 37 Bảng 4.3 Ảnh hưởng độ ẩm ngun liệu đến q trình trích ly tinh dầu flavonoid từ hoa tam giác mạch 39 Bảng 4.4 Ảnh hưởng độ mịn nguyên liệu đến trình trích ly tinh dầu flavonoid từ hoa tam giác mạch 41 Bảng 4.5 Ảnh hưởng loại dung mơi đến q trình trích ly tinh dầu flavonoid từ hoa tam giác mạch 42 Bảng 4.6 Ảnh hưởng số lần trích ly đến q trình trích ly tinh dầu flavonoid từ hoa tam giác mạch 44 Bảng 4.7 Ảnh hưởng tỷ lệ ngun liệu/dung mơi đến q trình trích ly tinh dầu flavonoid từ hoa tam giác mạch 45 Bảng 4.8 Ảnh hưởng tốc độ khuấy trộn ngun liệu đến q trình trích ly tinh dầu flavonoid từ hoa tam giác mạch 46 Bảng 4.9 Ảnh hưởng nhiệt độ trích ly đến q trình trích ly tinh dầu flavonoid từ hoa tam giác mạch 47 Bảng 4.10 Ảnh hưởng thời gian trích ly đến q trình trích ly tinh dầu flavonoid từ hoa tam giác mạch 48 Bảng 4.11 Kết phân tích đánh giá chất lượng 02 chế phẩm cao chiết hoa tam giác mạch 49 Bảng 4.12 Kết đánh giá chất lượng sản phẩm thử nghiệm trà hòa tan tam giác mạch 55 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ Hình 1.1 Cây hoa tam giác mạch Hình 1.2.Cháo tam giác mạch Hình 1.3 Mỳ soba tam giác mạch Hình 1.4 Mỳ lạnh Hàn Quốc Naengmyeon Hình 1.5 Bánh tam giác mạch Hình 1.6 Cấu trúc flavonoid Hình 1.7 Phân loại flavonoid Hình 1.8 Cấu trúc anthocyanidin Hình 1.9 Cấu trúc flavan 3,4-diol 10 Hình 1.10 Cơng thức cấu tạo rutin 16 Hình 1.11 Trà hịa tan Harris 21 Hình 1.12 Trà hịa tan đinh lăng 21 Sơ đồ 1.1 Qui trình cơng nghệ tổng quát sản xuất trà hòa tan 23 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ khối bước tiến hành đề tài nghiên cứu 29 Sơ đồ 4.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ trích ly chế phẩm cao chiết từ hoa tam giác mạch 50 Sơ đồ 4.2 Sơ đồ quy trình cơng nghệ trích ly chế phẩm cao chiết từ tam giác mạch 52 Sơ đồ 4.3 Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất thử nghiệm trà hòa tan tam giác mạch 54 viii 7KӵFFKҩW TXiWUuQKWUtFKO\OjTXiWUuQKQJkPFKLӃWQKҵPFKX\ӇQFiFKRҥWFKҩWVLQKKӑFWӯ ErQWURQJ QJX\rQ OLӋX YjR GXQJ P{L QKӡ TXi WUuQK NKXӃFK WiQ SKkQ Wӱ FKX\ӇQ KRҥW FKҩW VLQK KӑF Wӯ EӅ PһW QJX\rQ OLӋX YjR GXQJ P{L EҵQJ NKXӃFK WiQ ÿӕL OѭX 7UѭӟF WLrQ FiF SKҫQWӱ WUtFK O\ ÿѭӧF GXQJ P{L WKҩP ѭӟW FiF KRҥWFKҩWVLQK KӑF WUrQ EӅ PһW QJX\rQ OLӋX WDQ YjRErQ WURQJ FiF SKҫQ Wӱ WUtFK O\ ÿӇ WLӃSWөF KRjWDQ KRҥWFKҩWVLQK KӑFErQWURQJ UӗL NKXӃFKWiQUDErQQJRjLGRVӵ FKrQK OӋFK iS VXҩW Yj QӗQJ ÿӝ 4Xi WUuQK KRj WDQ KRҥW FKҩWVLQKKӑF YjR GXQJ P{L GLӉQ UD FKR ÿӃQ NKL ÿҥWVӵ FkQ EҵQJ QӗQJ ÿӝ GzQJ NKXӃFK WiQ WKu GӯQJ OҥL > @ 1KͷQJ\͇XW͙FKtQK̫QKK˱ͧQJÿ͇QTXiWUuQK WUtFKO\>@  1JX\rQOL͏X 1JX\rQOLӋXFҫQÿѭӧF[D\ÿӃQNtFKWKѭӟFQKӓWUѭӟFNKLWUtFKO\YuQӃXÿӇ QJX\rQ WKu KLӋX VXҩW WUtFK O\ VӁ UҩW WKҩS YuNKL ÿy FiFKRҥWFKҩWVLQKKӑF WURQJ QJX\rQOLӋXUҩWNKyWLӃS[~FYӟLGXQJP{L 1KѭQJ QӃX QJX\rQ OLӋX ÿѭӧF QJKLӅQ TXi PӏQ VӁ Jk\ Et EӃW FҧQ WUӣ Vӵ WLӃS [~FJLӳD QJX\rQOLӋX Yj GXQJ P{L FҧQ WUӣ TXi WUuQK OӑF 3K˱˯QJ SKiS WUtFK O\ 7URQJTXiWUuQKNKDLWKiFFiFKRҥWFKҩWVLQKKӑFWKuYLӋFOӵDFKӑQUDPӝW SKѭѫQJSKiS NKDL WKiF WKtFK KӧS Oj UҩW TXDQ WUӑQJ 9u Qy Fy ҧQK KѭӣQJ UҩW OӟQ ÿӃQ KLӋX VXҩWWKXQKұQFiFKRҥWFKҩWVLQKKӑFFKҩWOѭӧQJVҧQSKҭPYjKLӋXTXҧ NLQKWӃWKXÿѭӧF0ӝWVӕ SKѭѫQJSKiSWUtFKO\WKѭӡQJÿѭӧFVӱGөQJWURQJF{QJ QJKLӋS NKDL WKiF KRҥW FKҩW VLQK KӑF Oj WUtFK O\ WƭQK WUtFK O\ ÿӝQJ WUtFK O\ KӗL OѭXWUtFKO\OXkQFKX\ӇQWUtFK O\EҵQJWKLӃWEӏVR[OHW+LӋQQD\FyQKӳQJQJKLrQ FӭXWUtFKO\FiFKRҥWFKҩWVLQKKӑFEҵQJ SKѭѫQJSKiSWUtFKO\&2 OӓQJYj&2 VLrXWӟLKҥQFNJQJEҳWÿҫXWKXÿѭӧFQKӳQJ NӃW TXҧ NKҧ TXDQ 'XQJP{L 7URQJTXiWUuQKWUtFKO\FKҩWOѭӧQJVҧQSKҭPWKXÿѭӧFFQJYӟL KLӋXVXҩW WUtFKO\SKө WKXӝFUҩWOӟQYjRGXQJP{LWUtFKO\1KuQFKXQJGXQJP{L FKR TXi WUuQK WUtFK O\ FiF +&6+ FҫQ ÿҥW ÿѭӧF QKӳQJ \rX FҫX VDX +Rj WDQ WӕW +&6+ QKѭQJ NK{QJ KRj WDQ FiF FKҩW WҥS FKҩW NKiF Fy WURQJ QJX\rQ OLӋX &y QKLӋW ÿӝ V{L WKҩS WX\ QKLrQ QӃX TXi WKҩS WKu WәQ WKҩW GXQJ P{L VӁ UҩW OӟQ WURQJ VҧQ [XҩW GӉ Jk\ KRҧ KRҥQ Yj UҩW NKy OjP QJѭQJ Wө ÿӇ WKX KӗL GXQJ P{L Ĉӝ QKӟW FӫD GXQJ P{L SKҧL WKҩS ÿӇ NK{QJ OjP JLҧP WӕF ÿӝ NKXӃFK WiQ 3KҧL WLQK NKLӃW NK{QJ ăQ PzQ WKLӃW Eӏ VDX NKL WKX KӗL GXQJ P{L NK{QJ ÿӇ OҥL PL Yӏ Oҥ FNJQJ QKѭ FiF VҧQ SKҭP ÿӝF KҥL WURQJ VҧQ SKҭP K{QJ WҥR KӛQ KӧS Qә YӟL NK{QJ NKt NKt FKi\ &y JLi WKjQK WKҩS Yj GӉ PXD 1yLFKXQJKLӋQQD\FKѭDFyPӝWGXQJP{LQjRÿiSӭQJÿѭӧFÿҫ\ÿӫFiF ÿLӅX NLӋQ QKѭ ÿm QrX ӣ WUrQ 9u Yұ\ WURQJ TXi WUuQK WLӃQ KjQK SKҧL FăQ Fӭ YjRKLӋXVXҩWYjFKҩWOѭӧQJVҧQSKҭPWKXQKұQÿѭӧFFăQFӭYjRWtQKNLQKWӃYj DQ WRjQÿӇ OӵDFKӑQ GXQJP{L SKKӧS QKҩW &iF\͇X W͙ F{QJ QJK͏ &yUҩWQKLӅX\ӃXWӕF{QJQJKӋҧQKKѭӣQJÿӃQTXiWUuQKWUtFKO\QKѭQJWKHR PӝWVӕWjLOLӋXWKDPNKҧRQKӳQJ\ӃXWӕҧQKKѭӣQJU}UӋWQKҩWÿӃQKLӋXVXҩWWUtFK O\FNJQJ QKѭ FKҩW OѭӧQJ VҧQ SKҭP Oj Vӕ OҫQ WUtFK O\ Wӹ OӋ QJX\rQ OLӋXGXQJ P{LWӕFÿӝNKXҩ\WUӝQQKLӋWÿӝWUtFKO\WKӡLJLDQWUtFKO\ 7uQKKuQKVҧQ[XҩWYjFKӃELӃQWUjKzDWDQ 7uQKKuQKV̫Q[X̭WYjFK͇EL͇QWUjKzDWDQ 7ӯ[D[ѭDVҧQSKҭPWUj FKq ÿѭӧFVҧQ[XҩWWӯFk\FKq[DQKÿmOX{QJҳQ EyYӟLUҩWQKLӅXWKӃKӋORҥLWUjQj\ÿѭӧFVӱGөQJEҵQJFiFKQJkPOiFKӗLKD\ FjQKFӫDFk\FKq &DPHOOLDVLQHQVLV YjRQѭӟFV{LWӯYjLSK~WÿӃQYjLJLӡ/i FKqFyWKӇÿѭӧF{[LKyDVҩ\UDQJSKѫLKD\SKDWKrPFiFORҥLWKҧRPӝFNKiFQKѭ KRDJLDYӏKD\WUiLFk\WUѭӟFNKLFKӃYjRQѭӟFV{L7KHRWKӡLJLDQWUjWKҧRPӝF [XҩW KLӋQ Yj GҫQ GҫQ WUӣ OrQ TXHQ WKXӝF YӟL QKLӅX WҫQJ OӟS WKӃ KӋ WKD\ Yu Vӱ GөQJFk\FKqWKuFK~QJWDVӁVӱGөQJWUӵFWLӃSFiFWKҧRPӝFNKiFQJkPYjRWURQJ QѭӟFQyQJYjGQJQKѭPӝWORҥLWUj QKѭJӯQJKRDF~FOLQKFKLQKkQVkPÿLQK OăQJUDXPi« 'ѭӟLWiFÿӝQJFӫDQKXFҫXWӯQJѭӡLWLrXGQJWUrQWKӏWUѭӡQJVҧQSKҭPWUj KzDWDQÿmUDÿӡLWUjKzDWDQOjPӝWGҥQJÿӗXӕQJFyWKӇSKDYjXӕQJOLӅQNK{QJ FҫQ QKLӅX WKӡL JLDQ ÿӧL QJҩP QKѭ WUj WUX\ӅQ WKӕQJ 7Uj KzD WDQ UD ÿӡL WURQJ QKӳQJQăPVҧQSKҭPWUjÿHQ[XҩWKLӋQOҫQÿҫXWLrQӣ$QKYjRQăP 1HVWHDOjORҥLWUjKzDWDQÿҫXWLrQÿѭӧFJLӟLWKLӋXYjRQăP5HGLWHD[XҩW KLӋQOҫQÿҫXQăP0ӛLVҧQSKҭQWUjKzDWDQQj\ÿӅXFyKѭѫQJYӏÿһFFKѭQJ ULrQJYjQJj\FjQJÿѭӧFѭDFKXӝQJYjSKәELӃQKѫQ7ҥL9LӋW1DPWURQJWKӡLNu ÿәLPӟLYjPӣFӱD WKӏWUѭӡQJWUjWURQJQѭӟFFNJQJWUӣQrQV{LÿӝQJ [XҩWKLӋQQKLӅXPүXPmFKӫQJORҥLPӟL«7ӯÿyVҧQSKҭPWUjKzDWDQFNJQJ ÿѭӧFGXQKұSYjR9LӋW1DP9ӟLVӵWLӋQGөQJFӫDWUjKzDWDQW\WKHRVӣWKtFK NKiFKKjQJFyWKӇFKӑQORҥLWUjFyÿѭӡQJKRһFNK{QJÿѭӡQJQJX\rQFKҩWKRһF ѭӟSKѭѫQJ«YjNK{QJFҫQWӕQQKLӅXWKӡLJLDQNKiFKKjQJÿmFyQJD\PӝWWiFK WUjSKKӧSYӟLVӣWKtFKFӫDPuQK &KqKRjWDQKD\FzQÿѭӧFJӑLOjFDRFKqWLQKFKҩWOjSKҫQNK{WKXÿѭӧFNKL F{ÿһFQѭӟFKRj WDQFiF FKҩWKRj WDQ Wӯ Oi FKqJLj FiQK FKqQRQKRһF Wӯ FKq WKjQKSKҭPFiFORҥL+LӋQQD\FKqKzDWDQÿmWUӣWKjQKPӝWPһWKjQJSKәELӃQ FKLӃPPӝWNKӕLOѭӧQJOӟQWUrQWKӏWUѭӡQJFKqWKӃJLӟL6DXÿҥLFKLӃQWKӃJLӟLOҫQ KDL0ӻVҧQ[XҩWFKqKRjWDQWӯYjRQăPWăQJOrQYjRQăP WәQJVӕFKqEiQWUrQWKӏWUѭӡQJ1KӳQJQăPJҫQÿk\ӣ1KұW%ҧQ;LODQFDҨQ Ĉӝ«FNJQJÿmQJKLrQFӭXWKjQKF{QJYjFKӃELӃQÿѭӧFFKq[DQKFKq[DQKKRj WDQ Wӯ QJX\rQ OLӋX FKq ÿҥW FKҩW OѭӧQJ WӕW 1JjQK FKq QѭӟF WD FNJQJ ÿm QJKLrQ FӭX VҧQ [XҩW FKq KRj WDQ Wӯ FKq [DQK FKq ÿHQ EiQ WKjQK SKҭP FKӃ ELӃQ Wӯ QJX\rQOLӋXORҥL% JӗPQKӳQJÿӑWFKqORҥLPӝWW{POiQRQOүQNK{QJTXi FӑQJ Yj Oi Yj Oi FKq JLj 1JRjL FiF VҧQ SKҭP WUj KzD WDQ [XҩW SKiW Wӯ QJX\rQOLӋXFKqWKuKLӋQQD\WUrQWKӏWUѭӡQJFzQFyUҩWQKLӅXFiFVҧQSKҭPWUj KzDWDQWӯWKҧRPӝFNKiF 3KkQORҥLWUjKzDWDQSKәELӃQ 7UjKzDWDQXӕQJQyQJ WUjKzDWDQWLQKFKҩW WUjKzDWDQÿHQ[DQK{ORQJ 7UjKzDWDQXӕQJOҥQK WUjKzDWDQFySKөJLD WKѭӡQJOjWUjÿHQKzDWDQÿѭӧF WUӝQ YӟL ÿѭӡQJ D[tW [LWULF FiF SKө JLD WҥR KѭѫQJ KѭѫQJ FKDQKÿjR FDP« ... THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRẦN THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CÁC CHẤT CĨ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ LÁ VÀ HOA TAM GIÁC MẠCH ĐỂ SẢN XUẤT TRÀ HÕA TAN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên... sản xuất chế biến trà hòa tan 19 1.4.2 Tình hình nghiên cứu chiết tách hoạt chất sinh học từ hoa tam giác mạch 1.5 Cơ sở lý luận đề tài 21 23 1.6 Cơ sở thực tiễn 25 CHƢƠNG II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU... flavonoid từ hoa tam giác mạch 48 Bảng 4.11 Kết phân tích đánh giá chất lượng 02 chế phẩm cao chiết hoa tam giác mạch 49 Bảng 4.12 Kết đánh giá chất lượng sản phẩm thử nghiệm trà hòa tan tam giác mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu chiết tách các chất có hoạt tính sinh học từ lá và hoa tam giác mạch để sản xuất trà hòa tan,

Từ khóa liên quan