0

BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH UEH

5 9 0
  • BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG  MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH UEH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 11:18

BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG Bài 9 1 Tham khảo các báo cáo tài chính của Công ty Quaker Oats trong Problem 9–6 Chuẩn bị trước báo cáo thu nhập cho năm 12 bằng cách sử dụng các giả định sau ( triệu) 1 Doanh thu được dự báo bằng 6,000 2 Dự báo chi phí bán hàng sử dụng mối quan hệ phần trăm trung bình giữa chi phí bán hàng và doanh thu trong thời gian ba năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 11 3 Chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý dự kiến sẽ tăng theo cùng một tỷ lệ phần tr. BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG Bài 9-1: Tham khảo báo cáo tài Cơng ty Quaker Oats Problem 9–6 Chuẩn bị trước báo cáo thu nhập cho năm 12 cách sử dụng giả định sau ($ triệu): Doanh thu dự báo $ 6,000 Dự báo chi phí bán hàng sử dụng mối quan hệ phần trăm trung bình chi phí bán hàng doanh thu thời gian ba năm kết thúc vào ngày 30 tháng năm 11 Chi phí bán hàng, chi phí chung chi phí quản lý dự kiến tăng theo tỷ lệ phần trăm xảy từ năm 10 đến năm 11 Các chi phí khác dự đoán cao 8% so với năm 11 Khoản lỗ triệu la (rịng tiền thuế) dự kiến đến từ việc xử lý tài sản ròng ngừng hoạt động Chi phí lãi vay, lãi rịng vốn hóa thu nhập từ lãi, dự kiến tăng 6% nhu cầu tài tăng lên Thuế suất hiệu dụng với năm 11 Ta có: ● Chi phí bán hàng ước tính mức đại diện cho phần trăm chi phí trung bình doanh số bán hàng doanh số bán hàng phổ biến giai đoạn bốn năm kết thúc vào ngày 30 tháng năm 11, 53,1% (19.909,2 - 9.331,3) / 19.909,2 Do đó, giá vốn hàng bán 6.000 x 531 = $3.186 ● Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung chi phí quản lý doanh nghiệp Năm 12 dự kiến tăng tỷ lệ tương tự chi phí tăng từ Năm 10 đến Năm 11, 15% Do đó, chi phí bán hàng, tổng hợp chi phí hành $2,121,2 x 1,15 = $2,439,4 ● Các chi phí khác dự kiến cao 8% Năm 12 Do đó, 32,6 x 1,08 = $35,2 ● Chi phí lãi vay (vốn hóa lãi thuần) thu nhập lãi tăng 6% nhu cầu tài tăng lên Do đó, $86,2 x 1,06 = $91,4 ● Thuế suất thực tế Năm 12 với Năm 11, $175,7 / $411,5 = 42,7% Do đó, chi phí thuế = $248 x 0.427 = $105,9 Doanh thu [đã cho] 6000 Chi phí phí tổn Giá vốn hàng bán [a] Bán hàng, tổng hợp hành [b] 3186 2439,4 Chi phí khác [c] 35,2 Lãi rịng [d] 91,4 Tổng giá chi phí Thu nhập từ hoạt động liên tục 5752 248 Thuế thu nhập [e] 105,9 Thu nhập trước ngừng hoạt động 142,1 (Mất mát) xử lý hoạt động ngừng hoạt động [đã cho] Thu nhập ròng -2 $140.1 Bài 9-2: Dữ liệu doanh thu thu nhập ròng hàng quý General Electric cho năm đến năm trình bày ($ triệu) Yêu cầu: Sử dụng liệu thông tin lịch sử khác có sẵn để dự báo doanh số bán hàng thu nhập ròng cho quý kết thúc vào ngày tháng 9, năm tháng 12, ngày 10 tháng năm 10 tháng Giải thích sở dự báo bạn Sales Net Income 12/ Y1 17349 1263 3/ Y2 12278 964 6/ Y2 13984 1130 9/ Y2 13972 996 12/ Y2 16040 1215 3/ Y3 12700 1085 6/ Y3 14566 656 9/ Y3 14669 1206 12/ Y3 17892 1477 3/ Y4 12621 1219 6/ Y4 14725 1554 9/ Y4 14442 1457 12/ Y4 17528 1685 3/ Y5 14948 1372 6/ Y5 17630 1726 9/ Y5 17151 1610 12/ Y5 19547 1865 3/ Y6 16931 1517 6/ Y6 18901 1908 Thay đổi Sales T12 Thay đổi NI T12 -1309 -48 1852 Thay đổi Sales T3 Thay đổi NI T3 422 121 Thay đổi Sales T6 Thay đổi NI T6 582 -474 697 210 -227 251 2709 153 134 159 898 208 2327 153 2905 2019 Thay đổi NI T9 262 -79 -364 Thay đổi Sales T9 172 180 1983 145 1271 182 9/ Y6 19861 1788 12/ Y6 22848 2067 3/ Y7 19998 1677 6/ Y7 21860 2162 9/ Y7 21806 2014 12/ Y7 24876 2350 3/ Y8 22459 1891 6/ Y8 24928 2450 9/ Y8 23978 2284 12/ Y8 28455 2671 3/ Y9 24062 2155 6/ Y9 27410 2820 Trung bình thay đổi quý 3301 3068 Dự báo tháng 3/ Y10 Dự báo tháng 6/ Y10 270 1667,7 214,7 25645,7 2498,7 288 321 1603 30041,6 2172 214 201,1 1683,4 264 170,1 2482 370 1918,0 241,4 Dự báo cho tháng 9/ Y9 Dự báo cho tháng 12/ Y9 226 254 283 2461 1586,6 1945 160 2959 3579 178 202 3067 2028 2710 2872,1 25745,4 2325,1 29328 3061,4 Bài 9-3: Năm 2006, Cough.com bước vào năm thứ hai hoạt động Cough.com sản xuất thuốc ho dành cho trẻ em Doanh số bán thuốc ho cho trẻ em ngành công nghiệp năm 2005 đạt tổng cộng tỷ đô la Đối với năm 2005, Cough.com có doanh số bán hàng tổng cộng 2,4 triệu đô la (0,08% thị phần) Yêu cầu: A Giải thích cách dự đốn tổng thị trường thị phần sử dụng q trình dự báo B Bạn tìm kiếm liệu để nâng cao dự báo bán hàng liệu thu thập nào? C Minh họa kịch giả định thị phần mà Cough.com đạt (1) lớn 5% (2) thấp 5% so với dự đoán 08% doanh thu dự kiến năm 2006 ngành 3,2 tỷ đô la D Đối với tình hai trường hợp riêng biệt này, minh họa phân tích điều xảy tổng doanh số bán hàng dự kiến ngành 3,2 tỷ đô la (1) lớn 10% (2) 10% so với dự kiến A Nhà phân tích dự đốn tổng thị trường thị phần cách sử dụng thông tin có: Cough.com trì 0,08% thị phần thị trường thuốc ho cho trẻ em tổng doanh số bán hàng ngành cho trẻ em thuốc ho cho năm 2006 3,2 tỷ la, sau ước tính hợp lý Doanh thu năm 2006 Cough.com 2,56 triệu la Con số tính 0,08% thị phần nhân với doanh thu dự kiến 3,2 tỷ đô la ngành B.Để nâng cao dự báo bán hàng, tất liệu có liên quan cần tìm kiếm, tùy thuộc vào cân nhắc chi phí - lợi ích Các cơng ty đầu tư nghiên cứu nỗ lực việc dự đốn doanh số bán hàng Ví dụ, nhà phân tích cân nhắc việc ghé thăm cửa hàng bán sản phẩm nhà bán lẻ quan sát kiểu mua khách hàng so với mơ hình quan sát sản phẩm cạnh tranh Hoạt động thực cách sử dụng mẫu thống kê thức tùy thuộc vào nhu cầu nhận thức nhà phân tích độ xác Hơn nữa, nhà phân tích tìm kiếm thơng tin từ người thơng qua vấn thức khơng thức cơng ty thực Nhà phân tích xem xét chiến lược cơng ty xu hướng ngành Nhà phân tích cần đứng quan điểm khách hàng, nhận định tồn hạn chế định môi trường kinh tế q trình phân tích, dự đốn C Dựa vào tổng doanh thu tồn ngành dự đốn năm 2006 $3,2 tỷ, doanh thu Cough.com dự đoán vào năm 2006 sau: ● Thị phần lớn 5%: [105% x 0,08%] x $3,2 tỷ = $2,688 triệu ● Thị phần 5%: [95% x 0,08%] x $3,2 tỷ = $2,432 triệu D Doanh số bán hàng ngành cao 10%: ● TH1: [105% x 0,08%] x [110% x $3,2 tỷ] = $2,9568 triệu ● TH2: [95% x 0,08%] x [110% x $3,2 tỷ] = $2,6752 triệu Doanh số bán hàng ngành thấp 10%: ● TH1: [105% x 0,08%] x [90% x $3,2 tỷ] = $2,192 triệu ● TH2: [95% x 0,08%] x [90% x $3,2 tỷ] = $2,1888 triệu Bài 9-4: Tổng công ty Lyon công ty kinh doanh Chuẩn bị dự báo tiền mặt ngắn hạn cho tháng năm theo định dạng Phụ lục 9A.4 Dữ liệu tài từ Tổng cơng ty Lyon ngày tháng năm chép (nghìn la): Thơng tin thêm: Lợi nhuận gộp 20% giá vốn hàng bán Lyon mua tất hàng tồn kho vào ngày thứ hai tháng nhận vào tuần sau Lyon toán 75% khoản phải trả tháng mua số dư tháng Lyons toán tất chi phí cịn lại tiền mặt Số dư đầu kỳ 20 Thu tiền mặt Các khoản phải thu đầu kỳ Doanh số bán hàng tháng 20 150 170 Các khoản phải thu cuối kỳ 21 149 Tiền mặt có 169 Giải ngân tiền mặt Các khoản phải trả đầu kỳ Mua hàng (ghi a) 18 115 133 Các khoản phải trả cuối kỳ (25% số tiền mua hàng) 29 104 Các chi phí khác 11 Số dư tiền mặt 54 Số dư tiền mặt tối thiểu mong muốn 30 Tiền thừa 24 ... thức nhà phân tích độ xác Hơn nữa, nhà phân tích tìm kiếm thơng tin từ người thơng qua vấn thức khơng thức cơng ty thực Nhà phân tích xem xét chiến lược công ty xu hướng ngành Nhà phân tích cần... hai trường hợp riêng biệt này, minh họa phân tích điều xảy tổng doanh số bán hàng dự kiến ngành 3,2 tỷ đô la (1) lớn 10% (2) 10% so với dự kiến A Nhà phân tích dự đốn tổng thị trường thị phần cách... chi phí - lợi ích Các công ty đầu tư nghiên cứu nỗ lực việc dự đốn doanh số bán hàng Ví dụ, nhà phân tích cân nhắc việc ghé thăm cửa hàng bán sản phẩm nhà bán lẻ quan sát kiểu mua khách hàng so
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH UEH,

Từ khóa liên quan