0

GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM (UEH)

12 8 0
  • GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ  MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH  ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM (UEH)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 11:13

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ Bài 3 1 Tham khảo báo cáo tài chính của Campbell Soup trong Phụ lục A Yêu cầu A Xác định sự thay đổi ròng của nợ dài hạn trong năm 11 B Phân tích và thảo luận về sự kết hợp tương đối của việc tài trợ bằng nợ cho Campbell Soup Bạn có nghĩ rằng Campbell Soup có bất kỳ vấn đề nào về khả năng thanh toán hoặc thanh khoản không? Bạn có nghĩ rằng công ty nên có nhiều hơn hay ít nợ hơn so với vốn chủ sở hữu (hay chiến lược tài chính hiện tại có phù hợp không?) Bạn có nghĩ rằn. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ Bài 3-1: Tham khảo báo cáo tài Campbell Soup Phụ lục A Yêu cầu: A Xác định thay đổi ròng nợ dài hạn năm 11 B Phân tích thảo luận kết hợp tương đối việc tài trợ nợ cho Campbell Soup Bạn có nghĩ Campbell Soup có vấn đề khả tốn khoản khơng? Bạn có nghĩ cơng ty nên có nhiều hay nợ so với vốn chủ sở hữu (hay chiến lược tài có phù hợp khơng?) Bạn có nghĩ Cambell Shoup gặp khó khăn họ muốn phát hành thêm nợ để tạo hội kinh doanh đặc biệt hấp dẫn không? A Nợ dài hạn năm 10 $805.8 triệu, nợ dài hạn năm 11 $772.6 triệu => Sự thay đổi ròng nợ dài hạn năm 11 $805.8 - $772.6 = $33.2 (triệu) B Khoản nợ Campbell Soup năm 12 $227,7 triệu, $118,9 triệu năm 13, $17,8 triệu năm 14, $15,9 triệu năm 15 $108,3 triệu năm 16 Khoản nợ dài hạn lại đến hạn trả năm Dòng tiền hoạt động Campbell $805,2 triệu, khả tốn dường khơng có vấn đề Ngồi ra, Campbell báo cáo thu nhập ròng $401,5 triệu, tỷ lệ lãi suất 6,7 [$ 667,4 + $ 116,2] / $ 116,2) Cơng ty có khả đáp ứng nghĩa vụ nợ Campbell báo cáo tổng nợ phải trả $2.355,6 triệu ($1278 + $772,6 + $305), gấp 1,3 lần so với vốn chủ sở hữu chứng khốn $1.793,4 triệu Số nợ khơng cao mức Với mức nợ dịng tiền q lớn, cơng ty tài trợ cho khoản đầu tư bổ sung nợ Bài 3-2: Vào ngày tháng năm thứ 8, Công ty Von ký hai hợp đồng thuê máy hủy bỏ để sử dụng hoạt động sản xuất Hợp đồng thuê khơng có tùy chọn mua giá rẻ thời hạn thuê 80% tuổi thọ kinh tế ước tính máy Hợp đồng thuê thứ hai bao gồm lựa chọn mua hàng giá rẻ thời hạn thuê 50% giá trị ước tính tuổi thọ kinh tế máy Yêu cầu: A Giải thích lý việc yêu cầu bên thuê vốn hóa hợp đồng thuê dài hạn định Thảo luận tiêu chí cụ thể để phân loại hợp đồng thuê thuê vốn B Mơ tả cách thức bên th hạch tốn hợp đồng thuê vốn bắt đầu C Giải thích cách người thuê ghi lại khoản toán tiền thuê tối thiểu cho hợp đồng thuê vốn D Giải thích cách Von nên phân loại hợp đồng thuê Chứng minh A Hiệu kinh tế hợp đồng thuê vốn dài hạn bên thuê tương tự lần mua thiết bị hình thức nợ trả góp Về bản, tất lợi ích rủi ro liên quan đến quyền sở hữu tài sản bên thuê nghĩa vụ với bên thuê theo cách tương tự tạo vốn vay Để nâng cao khả so sánh công ty mua tài sản dài hạn công ty cho thuê tài sản điều khoản tương đương, hợp đồng thuê phải vốn hóa B Bên thuê phải coi hợp đồng thuê vốn từ đầu tài sản có nghĩa vụ với số tiền giá trị bắt đầu hợp đồng thuê, thời hạn tốn tiền th tối thiểu thời hạn th, khơng bao gồm phần khoản tốn đại diện cho chi phí thực chi, với khoản lợi nhuận Tuy nhiên, giá trị vượt giá trị hợp lý tài sản thuê bắt đầu hợp đồng thuê, số tiền ghi nhận cho tài sản nghĩa vụ phải giá trị hợp lý C Bên thuê phải phân bổ khoản toán tiền thuê tối thiểu giảm nghĩa vụ chi phí lãi vay để tạo tỷ lệ cố định định kỳ tính lãi số dư cịn lại hợp đồng D Von nên phân loại hợp đồng thuê thuê vốn thời hạn thuê 75 phần trăm tuổi thọ kinh tế ước tính máy Von nên phân loại hợp đồng thuê thứ hai hợp đồng thuê vốn hợp đồng thuê hời lựa chọn mua Bài 3-3: Thuê vốn thuê hoạt động hai cách phân loại hợp đồng th u cầu: A Mơ tả cách thức bên thuê hạch toán hợp đồng thuê vốn kể bắt đầu hợp đồng thuê năm hợp đồng thuê Giả sử hợp đồng thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê kết thúc hợp đồng B Mô tả cách thức bên thuê hạch toán hợp đồng thuê hoạt động bắt đầu hợp đồng thuê suốt năm hợp đồng thuê Giả sử bên thuê toán hàng tháng vào đầu tháng thời hạn thuê Mô tả thay đổi kế tốn tốn tiền th khơng thực theo sở đường thẳng Lưu ý: Khơng thảo luận tiêu chí để phân biệt vốn thuê hoạt động A Bên thuê coi hợp đồng thuê vốn tài sản nghĩa vụ thời điểm bắt đầu hợp đồng thuê Các khoản toán tiền thuê năm phân bổ giảm nghĩa vụ chi phí lãi vay Các khoản tiền phân bổ theo cách phù hợp với sách khấu hao thơng thường bên thuê tài sản thuộc sở hữu mình, ngoại trừ số trường hợp khấu hao B Khi bên thuê toán hàng tháng vào đầu tháng thời hạn th, khơng có tài sản nghĩa vụ ghi nhận bắt đầu hợp đồng thuê Thông thường, tiền thuê theo hợp đồng tính vào chi phí thời hạn thuê khoản phải trả Thanh toán tiền thuê không thực theo phương pháp đường thẳng Tuy nhiên, chi phí thuê ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trường hợp sở hệ thống hợp lý khác đại diện cho mơ hình thời gian việc tính tốn lợi ích sử dụng thu từ tài sản thuê Bài 3-4: Thuê bán hàng thuê tài trực tiếp hai loại hình th phổ biến từ vị trí bên cho thuê Yêu cầu: So sánh đối chiếu hợp đồng thuê theo hình thức bán hàng với hợp đồng thuê tài trực tiếp khía cạnh sau: A Đầu tư gộp vào hợp đồng cho thuê B Phân bổ thu nhập lãi chưa thực C Lợi nhuận nhà sản xuất đại lý Lưu ý: Không thảo luận tiêu chí để phân biệt loại hình bán hàng, tài trợ trực tiếp thuê hoạt động A Tổng đầu tư vào hợp đồng cho thuê giống hợp đồng thuê theo hình thức bán hàng cho th tài trực tiếp Tổng đầu tư hợp đồng thuê khoản tốn (số tiền bao gồm chi phí bảo trì, thuế bảo hiểm mà bên cho thuê phải trả, với khoản lợi nhuận phát sinh) cộng với giá trị cịn lại khơng đảm bảo tích lũy cho lợi ích bên cho thuê B Đối với hợp đồng thuê bán hàng thuê tài trợ trực tiếp, tiền lãi chưa thực phân bổ vào thu nhập thời hạn thuê cách sử dụng tiền lãi để tạo tỷ suất sinh lợi định kỳ không đổi khoản đầu tư ròng vào cho thuê Tuy nhiên, phương pháp ghi nhận thu nhập khác sử dụng kết thu không khác mặt trọng yếu so với phương pháp phân bổ lãi chưa thực C Trong hợp đồng thuê theo kiểu bán hàng, phần vượt giá bán so với giá trị ghi sổ thiết bị cho thuê coi lợi nhuận nhà sản xuất đại lý tính vào thu nhập kỳ giao dịch cho thuê ghi nhận Trong hợp đồng th tài trực tiếp, khơng có lợi nhuận nhà sản xuất đại lý Các thu nhập từ giao dịch cho thuê bao gồm tiền lãi Bài 3-5: Hãy xem xét đoạn trích sau từ báo xuất Forbes: Supersolvent Khơng cịn dấu hiệu fuddy-duddy để không mắc nợ Ở nhiều lợi cho việc Một bạn ln có nhiều tài sản chấp để vay bạn gặp khó khăn Một vấn đề khác khoản đầu tư kinh doanh trở nên tồi tệ, bạn trả lãi cho sai lầm bạn không mắc nợ, bạn lo lắng điều xảy lãi suất lại tăng lên 12% Bạn chí hoan nghênh Bạn cho vay tiền mặt thặng dư riêng bạn với tỷ giá Bài báo tiếp tục liệt kê 92 công ty báo cáo khơng q 5% tổng vốn hóa nợ ngắn hạn bảng cân đối kế toán họ Yêu cầu: Giải thích cách cơng ty gọi khơng nợ (theo nghĩa mà báo sử dụng) sở hữu nợ dài hạn đáng kể khoản nợ ngắn hạn không ghi nhận khác Cung cấp ví dụ Các cơng ty gọi khơng nợ (theo nghĩa mà báo sử dụng) sở hữu nợ dài hạn đáng kể khoản nợ ngắn hạn khơng ghi nhận khác phản ánh nhiều yếu tố sau: ● Các cam kết cho thuê không ghi bảng cân đối kế tốn cơng ty Đây vấn đề nghiêm trọng công ty có mở rộng cách cho thuê mua tài sản Các cam kết cho thuê phản ánh thuộc tính khác nợ túy, giống nghĩa vụ nợ dài hạn có đảm bảo ● Nhiều cơng ty có khoản nợ trả sau chưa hồn thành lớn, thường khơng ghi bảng cân đối kế tốn, trình bày thuyết minh báo cáo tài ● Một số công ty bảo lãnh cho khoản nợ cơng ty khác Điển hình cơng ty cho thuê không hợp Mặc dù công bố thuyết minh, khoản nợ này, mà thực lớn, khơng ghi bảng cân đối kế tốn cơng ty mẹ ● Nợ ngoại bảng trái phiếu doanh thu công nghiệp kiểm sốt nhiễm, tài trợ nơi thị bán trái phiếu miễn thuế đảm bảo toán ● Thuế hoãn lại tận dụng số chi phí thuế thơng qua khác biệt thời gian để ghi nhận doanh số bán hàng thường không ghi nhận khoản nợ dài hạn Bài 3-6: Gần tất công ty phải đối mặt với trường hợp mát nhiều hình thức khác u cầu: A Mơ tả điều kiện phải đáp ứng để khoản dự phòng tổn thất cộng dồn vào thu nhập B Giải thích cần phải cơng bố thơng tin thông tin tiết lộ cần thiết, trường hợp tổn thất không đáp ứng tiêu chí để cộng dồn khoản phí vào thu nhập A Tổn thất ước tính từ dự phịng tổn thất cộng dồn vào thu nhập hai điều kiện sau đáp ứng: ● Thông tin có sẵn trước phát hành báo cáo tài cho thấy tài sản bị suy giảm giá trị khoản nợ phát sinh ngày lập báo cáo tài Nó ngầm hiểu điều kiện có khả xảy nhiều kiện tương lai ● Số lượng tổn thất ước tính cách hợp lý B.Trong trường hợp này, cần công bố thông tin tổn thất ước tính từ tổn thất khoản dự phịng khơng cần tích lũy khoản phí vào thu nhập có khả hợp lý khoản lỗ phát sinh Tiết lộ nên chất trường hợp dự phịng phải ước tính khả xảy tổn thất phạm vi tổn thất Tiết lộ dự phòng tổn thất liên quan đến yêu cầu bồi thường chưa giải bắt buộc có khả tuyên bố khẳng định Bài 3-7: Kiện tụng loại tổn thất tiềm ẩn, tổn thất phụ thuộc vào hướng giải bất lợi án Các công ty thuốc nước phải đối mặt với vụ kiện từ số bang Dự phòng tổn thất kiện tụng thuốc nên tích lũy tổn thất xảy ước lượng Những khái niệm khó cung cấp cho nhà quản lý xảy ước tính mức độ hợp lý Yêu cầu: A Liệt kê hai lý nhà quản lý trường hợp chống lại việc định lượng tích lũy trách nhiệm tổn thất B Mơ tả tình nhà quản lý sẵn sàng tích lũy khoản lỗ tiềm ẩn mà họ có trước chống lại cộng dồn A Một lý mà nhà quản lý muốn chống lại việc ghi nhận khoản nợ liên quan đến vụ kiện diễn trách nhiệm pháp lý ghi nhận gây suy giảm tình hình tài cơng ty Lý thứ hai khả luật sư sử dụng việc tiết lộ cách không phù hợp thừa nhận trách nhiệm pháp lý, dẫn đến rủi ro pháp lý sau B Nếu người quản lý tin tránh khỏi khoản nợ phải trả, người quản lý muốn chống lại cộng dồn việc tích lũy khoản lỗ tiềm ẩn mà họ có trước đó, xác định thời gian công nhận trách nhiệm pháp lý Bài 3-8: Tham khảo báo cáo tài Campbell Soup Phụ lục A Yêu cầu: A Xác định nguyên nhân việc tăng 101,6 triệu đô la vốn chủ sở hữu cổ đông cho Năm 11 B Tính giá trung bình mà cổ phiếu quỹ mua lại Năm 11 C Tính giá trị ghi sổ cổ phiếu phổ thông vào cuối năm 11 D So sánh giá trị ghi sổ cổ phiếu cổ phiếu phổ thơng giá bình qn mà cổ phiếu quỹ mua lại năm (thước đo giá trị thị trường trung bình cổ phiếu năm) Tại số lại khác nhau? A Nguyên nhân gia tăng 101,6 triệu đô la xác định sau: Net income Cash dividends Treasury Stock Purchase Treasury Stock Issued Capital Surplus Treasury Stock Translation Adjustment Sale of foreign operations increase in Stockholders' equity 11 401,4 -142,2 -175,6 10 4,4 -126,9 -41,1 45,4 12,4 -29,9 -10 101,6 11,1 4,6 61,4 -86,5 $ 175,6 tr $51.72 3,395 tr cp B Giá mua cổ phiếu quỹ bình qn tính sau: 1793.4 $14.12 C Giá trị sổ sách Cổ phiếu Phổ thông tính sau: 127.0 D.Giá trị sổ sách cổ phiếu cổ phiếu phổ thông 14,12 đô la Tuy nhiên, cổ phiếu mua năm với mức trung bình khoảng 52 la cho cổ phiếu Điều giá trị thị trường chịu ảnh hưởng niềm tin nhà đầu tư khả sinh lợi công ty tương lai Thứ hai, giá trị ghi sổ ghi nhận cách sử dụng quy ước kế tốn giá gốc tính bảo thủ Các quy ước tối ưu hóa độ tin cậy thơng tin gây khác biệt giá thị trường giá trị sổ sách cổ phiếu công ty Bài 3-9: Lợi ích sở hữu công ty báo cáo bảng cân đối kế toán cổ đông vốn chủ sở hữu báo cáo vốn chủ sở hữu cổ đông Yêu cầu: A Liệt kê giao dịch kiện làm giảm lượng thu nhập giữ lại (Không bao gồm khoản thu nhập giữ lại.) B Phần vốn cổ đông bảng cân đối kế toán phân biệt vốn góp lợi nhuận giữ lại Thảo luận khác biệt lại quan trọng C Thường có chênh lệch giá mua giá bán cổ phiếu quỹ Tuy nhiên, kế toán viên đồng ý việc mua bán cổ phiếu cơng ty dẫn đến lãi lỗ cho công ty Giải thích tập đồn khơng ghi nhận chênh lệch giá mua giá bán cổ phiếu quỹ khoản lãi lỗ A Các giao dịch kiện làm giảm số tiền giữ lại thu nhập là: ● Các khoản lỗ hoạt động ● Cổ tức cổ phiếu ● Cổ tức tiền mặt vật ● Tái đầu tư B Lý để phân biệt vốn góp thu nhập giữ lại cho phép cổ đông chủ nợ xác định việc phân phối cổ tức, phân phối thu nhập, cung cấp số biện pháp bảo vệ chủ nợ đặt trách nhiệm người sở hữu cổ phiếu trường hợp bị nguồn vốn bị suy giảm Tài sản thể dạng lỏng dạng tiền mặt hay tài sản có tính khoản cao phân phối cho cổ tức; tài sản đầu tư đại diện vốn góp nên giữ lại để tài đầu tư Nếu tài sản đại diện vốn góp phân phối cho cổ đông, việc phân phối phải coi hồn vốn, có chất cổ tức lý Kiến thức lượng vốn kiếm sau điều chỉnh cổ tức có giá trị cổ đơng việc đánh giá sách cổ tức C Việc cơng ty mua lại phát hành lại cổ phiếu dẫn đến kết thu hẹp mở rộng số vốn đầu tư vào cổ đơng Nói cách khác, việc mua lại cổ phiếu quỹ công ty coi lý phần việc phát hành lại sau cổ phiếu coi hoạt động huy động vốn Khi công ty mua lại cổ phần mình, khơng phải mua điều khơng phải phát sinh khoản chi phí Giá phải trả đại diện cho số tiền mà cơng ty giảm tài sản rịng lý phần Tương tự, phát hành lại số cổ phiếu làm tăng lên tổng vốn hóa số tiền nhận Bài 3-10: Vốn cổ phần phần vốn chủ sở hữu công ty Thuật ngữ vốn cổ phần bao hàm cổ phần thường cổ phần ưu đãi Yêu cầu: A Xác định quyền có quyền sở hữu cổ phiếu phổ thơng giải thích cách chủ sở hữu thực chúng B Mô tả cổ phiếu ưu đãi Thảo luận mức độ ưu tiên khác thường chi trả cho cổ phiếu ưu đãi C Trong phân tích giải thích chứng khốn vốn cơng ty, điều quan trọng phải hiểu số thuật ngữ Xác định mô tả khoản mục vốn chủ sở hữu sau: (1) Cổ phiếu quỹ (2) Quyền cổ phiếu (3) Chứng quyền cổ phiếu A Có bốn quyền có quyền sở hữu cổ phiếu phổ thông: ● Cổ đông phổ thơng tham gia vào việc quản lý công ty thông qua tham gia biểu cổ đông công ty họp ● Cổ đơng phổ thơng có quyền chia lợi nhuận từ cơng ty thông qua cổ tức tuyên bố hội đồng quản trị (được bầu cổ đông phổ thông) tổng cơng ty ● Cổ đơng phổ thơng có quyền theo tỷ lệ tài sản lại cơng ty lý ● Cổ đơng phổ thơng có quyền trì lợi ích họ (phần trăm quyền sở hữu) công ty cơng ty phát hành thêm cổ phiếu, cách có hội mua số lượng tương ứng cổ phiếu đợt chào bán B Cổ phiếu ưu đãi dạng cổ phiếu vốn ưu đãi đặc biệt chi trả cho việc từ bỏ nhiều quyền thường chuyển giao cho cổ đông phổ thông Quyền phổ biến từ bỏ cổ đông ưu đãi quyền tham gia quản lý (quyền biểu quyết) Đổi lại, công ty cấp nhiều ưu đãi cho cổ đông ưu đãi Các tùy chọn phổ biến cấp cho ưu tiên cổ đông là: ● Cổ tức trả cho cổ đông phổ thông sau cổ tức trả cho cổ đông ưu đãi ● Cổ đông ưu đãi có quyền lợi sau chủ nợ trường hợp cơng ty tốn ● Mặc dù hội đồng quản trị khơng có nghĩa vụ phải tun bố cổ tức năm cụ thể nào, cổ đông ưu đãi cấp khoản dự phịng tích lũy nêu rõ khoản cổ tức không trả năm cụ thể phải trả năm trước cổ đông phổ thông chia cổ tức ● Cổ đông ưu đãi cấp điều khoản tham gia cho phép họ nhận cổ tức bổ sung ngồi mức cổ tức thơng thường họ cổ đông phổ thông nhận cổ tức với tỷ lệ phần trăm lớn cổ đông ưu đãi Cổ đông phổ thông phép vượt tỷ lệ trả cho cổ đông ưu đãi theo số tiền xác định trước cổ đông ưu đãi bắt đầu tham gia: hoặc, điều khoản tham gia mang tỷ lệ tối đa tham gia mà cổ đông ưu đãi hưởng ● Cổ đơng ưu đãi có quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phiếu phổ thơng mức giá định sẵn tương lai giá thị trường cổ phiếu ● Các cổ đơng ưu đãi đồng ý để cổ phiếu họ cơng ty với giá cao so với cổ phiếu phát hành ban đầu C (1) Cổ phiếu quỹ cổ phiếu công ty phát hành trước sau cơng ty mua lại (2) Quyền cổ phiếu đặc quyền cơng ty mở rộng để có thêm cổ phần giúp tăng nguồn vốn (3) Chứng quyền cổ phiếu chứng vật chất quyền cổ phiếu, định số lượng quyền chuyển giao, số lượng cổ phần mà chủ sở hữu quyền sở hữu hưởng, mức chủ sở hữu quyền mua thêm cổ phiếu, thời gian tồn quyền (khoảng thời gian mà quyền thực hiện) Bài 3-11: Presidential Realty Corporation báo cáo sau khoản phân phối trả cổ phiếu phổ thông:“Các khoản phân phối tiền mặt cổ phiếu phổ thơng tính cho thặng dư cơng ty mẹ khơng có thu nhập tích lũy (ngồi vốn chủ sở hữu thu nhập chưa phân phối số công ty con) kể từ thành lập ” Yêu cầu: A Giải thích liệu khoản phân phối tiền mặt có phải cổ tức hay khơng B Suy đoán Presidential Realty thực phân phối A Các khoản phân phối tiền mặt cổ tức mà lợi nhuận vốn Cổ tức khoản phân phối thu nhập khứ công ty Kể từ công ty chưa kiếm khoản thu nhập rịng nào, khơng có khoản thu nhập giữ lại để từ cổ tức trả Do đó, khoản phân phối tiền mặt thực từ vốn góp chủ sở hữu trước vào cơng ty B Việc thu hồi vốn thực cơng ty ngừng kinh doanh chủ sở hữu có ảnh hưởng ủy quyền khoản tốn Một phân phối vốn thường kết hồn cảnh đặc biệt mà cơng ty phải đối mặt Bài 3-12: Việc mua cổ phiếu quỹ (thường gọi mua lại cổ phiếu) thực với gia tăng tần suất thay cho việc chi trả cổ tức Yêu cầu: A Giải thích lý mua lại cổ phiếu tương tự cổ tức theo quan điểm công ty B Giải thích lý nhà quản lý thích mua cổ phiếu quỹ việc trả cổ tức C Giải thích lý nhà đầu tư thích cơng ty sử dụng tiền mặt dư thừa để mua cổ phiếu quỹ trả cổ tức A Việc mua cổ phiếu tương tự việc trả cổ tức tiền mặt tài sản bị giảm hai tình Cơng ty phân phối tiền mặt cho cổ đông Trong trường hợp chia cổ tức, tất cổ đông nhận tiền mặt cách tương xứng Trong trường hợp mua lại cổ phần, cổ đông lựa chọn nhận phân phối tiền mặt từ cơng ty B Các nhà quản lý thích mua cổ phần cơng ty điều phục vụ để tăng biện pháp hoạt động tài chính, chẳng hạn thu nhập cổ phiếu lợi nhuận vốn cổ đông C Các nhà đầu tư bị đánh thuế cổ tức nhận từ công ty thuế suất cổ tức thường cao Các nhà đầu tư bị đánh thuế lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu Do đó, nhà đầu tư thường thích cơng ty mua lại cổ phần trả cổ tức Bằng cách này, nhà đầu tư hài lịng với hiệu suất cơng ty trì tăng quyền sở hữu họ (nó tăng theo phần trăm tổng số) Bài 3-13: IBM gần công bố ý định bắt đầu cung cấp số dư tiền mặt dành cho kế hoạch lương hưu Số dư tiền mặt cho kế hoạch hưu trí dạng kế hoạch lương hưu đóng góp xác định IBM khơng đơn độc có xu hướng khác biệt ủng hộ kế hoạch lương hưu đóng góp xác định Yêu cầu: A Mơ tả phân nhánh để phân tích mức độ thay đổi thu nhập dịng tiền lợi ích so với chương trình hưu trí có mức đóng xác định B Tại bạn nghĩ nhà quản lý thích chương trình hưu trí có mức đóng xác định? C Trong trường hợp nhân viên ủng hộ lợi ích xác định so với kế hoạch đóng góp xác định? A Các kế hoạch đóng góp xác định không bị ảnh hưởng biến số thị trường chứng khoán, hiệu suất nhiệm kỳ tuổi thọ nhân viên Do đó, chi phí lương hưu trách nhiệm pháp lý liên quan đến kế hoạch đóng góp xác định dễ dự đốn thay đổi chi phí hưu trí trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịng tiền lợi ích B Các nhà quản lý thích kế hoạch đóng góp xác định khả dự đốn biến động liên quan đến chi phí lương hưu C Các kế hoạch đóng góp xác định đặt rủi ro đầu tư cho nhân viên kế hoạch lợi ích xác định đặt rủi ro cho cơng ty Do đó, nhân viên có khả chịu đựng thấp rủi ro thích kế hoạch lợi ích xác định họ khơng phải chịu rủi ro đầu tư Ngược lại, nhân viên có khả chấp nhận rủi ro cao thích kế hoạch đóng góp xác định họ cảm thấy họ đầu tư quỹ tốt gặt hái lợi ích cao nghỉ hưu Bài 3-14: Công ty Carson tài trợ cho chương trình hưu trí xác định quyền lợi Kế hoạch cung cấp trợ cấp lương hưu xác định theo độ tuổi, số năm phục vụ mức bồi thường Trong số thành phần có chi phí lương hưu rịng ghi nhận thời kỳ chi phí dịch vụ, chi phí lãi vay lợi tức thực tế tài sản kế hoạch Yêu cầu: A Xác định hai thách thức kế toán kế hoạch lương hưu phúc lợi xác định Tại thách thức lại nảy sinh? B Carson xác định thành phần chi phí dịch vụ chi phí lương hưu rịng nào? C Làm Carson xác định thành phần chi phí lãi vay chi phí lương hưu ròng? D Làm để Carson xác định thành phần lợi tức thực tế tài sản kế hoạch chi phí lương hưu rịng? A Hai thách thức kế tốn việc sử dụng lợi ích xác định kế hoạch lương hưu là: ● Các ước tính giả định phải thực liên quan đến kiện tương lai xác định số tiền thời gian toán quyền lợi ● Một số phương pháp phân bổ chi phí trợ cấp hưu trí cho cá nhân số năm phục vụ phải lựa chọn Hai thách thức nảy sinh cơng ty phải ghi nhận chi phí lương hưu trước trả tiền trợ cấp hưu trí B Carson xác định thành phần chi phí dịch vụ chi phí lương hưu rịng giá trị khoản trợ cấp hưu trí phân bổ cho dịch vụ nhân viên khoảng thời gian cụ thể dựa việc áp dụng công thức trợ cấp lương hưu C Carson xác định thành phần chi phí lãi vay chi phí lương hưu rịng tăng nghĩa vụ lợi ích dự kiến theo thời gian Đo lường nghĩa vụ lợi ích dự kiến địi hỏi phải tích lũy chi phí lãi vay theo giả định tỷ lệ chiết khấu D Carson xác định lợi tức thực tế thành phần tài sản kế hoạch chi phí lương hưu rịng thay đổi giá trị hợp lý nguyên giá tài sản kế hoạch kỳ, điều chỉnh cho việc đóng góp chi trả quyền lợi ... suy giảm Tài sản thể dạng lỏng dạng tiền mặt hay tài sản có tính khoản cao phân phối cho cổ tức; tài sản đầu tư đại diện vốn góp nên giữ lại để tài đầu tư Nếu tài sản đại diện vốn góp phân phối... Von nên phân loại hợp đồng thuê thuê vốn thời hạn thuê 75 phần trăm tuổi thọ kinh tế ước tính máy Von nên phân loại hợp đồng thuê thứ hai hợp đồng thuê vốn hợp đồng thuê hời lựa chọn mua Bài 3-3:... Không thảo luận tiêu chí để phân biệt vốn thuê hoạt động A Bên thuê coi hợp đồng thuê vốn tài sản nghĩa vụ thời điểm bắt đầu hợp đồng thuê Các khoản toán tiền thuê năm phân bổ giảm nghĩa vụ chi
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM (UEH),

Từ khóa liên quan