0

GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM (UEH)

9 6 0
  • GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI  MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH  ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM (UEH)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 11:09

BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI Bài 8 1 Tỷ suất sinh lợi trên tài sản hoạt động ròng (RNOA) của FIT Corporation là 10% và thuế suất của nó là 40% Tài sản hoạt động ròng của nó (4 triệu đô la) được tài trợ hoàn toàn bằng vốn cổ phần phổ thông Ban quản lý đang xem xét các lựa chọn của mình để tài trợ cho việc mở rộng trị giá 2 triệu đô la với kỳ vọng tỷ suất sinh lợi trên tài sản hoạt động ròng không thay đổi Có hai lựa chọn thay thế để tài trợ cho việc mở rộng 1 Phát hành trái phiếu tr. BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI Bài 8-1: Tỷ suất sinh lợi tài sản hoạt động ròng (RNOA) FIT Corporation 10% thuế suất 40% Tài sản hoạt động rịng (4 triệu la) tài trợ hồn tồn vốn cổ phần phổ thông Ban quản lý xem xét lựa chọn để tài trợ cho việc mở rộng trị giá triệu đô la với kỳ vọng tỷ suất sinh lợi tài sản hoạt động rịng khơng thay đổi Có hai lựa chọn thay để tài trợ cho việc mở rộng: Phát hành trái phiếu trị giá triệu đô la với phiếu giảm giá 12% cổ phiếu phổ thông trị giá triệu đô la Phát hành trái phiếu trị giá triệu đô la với phiếu giảm giá 12% Yêu cầu: A Xác định thu nhập hoạt động ròng sau thuế (NOPAT) thu nhập ròng cho phương án B Tính tốn lợi nhuận vốn chủ sở hữu cổ đông phổ thông cho phương án (sử dụng vốn chủ sở hữu cuối kỳ) C Tính tốn tỷ lệ tài sản vốn chủ sở hữu cho phương án D Tính tốn lợi tức tài sản hoạt động rịng giải thích mức độ địn bẩy tương tác với để giúp xác định cách quản lý thay nên theo đuổi A Phương án 1: Thu nhập hoạt động ròng sau thuế NOPAT = $6,000,000 * 10% = $600,000 Thu nhập ròng = $600,000 – [$1,000,000*12%](1-40%) = $528,000 Phương án 2: Thu nhập hoạt động ròng sau thuế NOPAT = $6,000,000 * 10% = $600,000 Thu nhập ròng = $600,000 – [$2,000,000*12%](1-40%) = $456,000 B Phương án 1: Lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROCE = $528,000 / $5,000,000 = 10.56% Phương án 2: Lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROCE = $456,000 / $4,000,000 = 11.40% C Phương án 1: Tỷ lệ tài sản vốn chủ sở hữu = $6,000,000 / $5,000,000 = 1.2 Phương án 2: Tỷ lệ tài sản vốn chủ sở hữu = $6,000,000 / $4,000,000 = 1.5 D Lợi nhuận tài sản hoạt động ròng (RNOA): Phương án 1: $600,000 / $6,000,000 = 10% Phương án 2: $600,000 / $6,000,000 = 10% Phương án thứ đem lại cho cổ đông lợi nhuận kỳ vọng cao hơn, suy từ việc so sánh số ROCE tính câu B Bài 8-2: Lợi nhuận tài sản hoạt động ròng Roll Corporation (RNOA) 10% thuế suất 40% Tài sản hoạt động rịng (10 triệu la) tài trợ hoàn toàn vốn cổ phần phổ thông Ban lãnh đạo xem xét sử dụng trái phiếu để tài trợ cho việc mở rộng trị giá triệu la Nó kỳ vọng tỷ suất sinh lợi tài sản hoạt động rịng khơng thay đổi Có hai lựa chọn thay để tài trợ cho việc mở rộng: Phát hành trái phiếu trị giá triệu đô la với phiếu giảm giá 5% cổ phiếu phổ thông trị giá triệu đô la Phát hành trái phiếu trị giá triệu đô la với phiếu giảm giá 6% Yêu cầu: A Tính thu nhập hoạt động ròng Roll sau thuế (NOPAT) thu nhập ròng B Xác định thu nhập ròng thu nhập hoạt động ròng sau thuế cho phương án tài trợ thay C Tính toán lợi nhuận vốn chủ sở hữu cổ đông phổ thông cho phương án (sử dụng vốn chủ sở hữu cuối kỳ) D Giải thích khác biệt ROCE kế hoạch thay tính (c) Bao gồm thảo luận đòn bẩy phản hồi bạn A Thu nhập hoạt động ròng sau thuế NOPAT = Thu nhập ròng = 10.000.000 x 10% = $1.000.000 B Phương án đầu tiên: Thu nhập hoạt động ròng sau thuế : NOPAT = 1.000.000 + 6.000.000 * 10% = $1.600.000 Thu nhập rịng = $1,600,000 - [$2,000,000 × 5% x (1-40%)] = $1,540,000 Phương án thứ hai: Thu nhập hoạt động ròng sau thuế: NOPAT = 1.000.000 + 6.000.000 * 10% = $1.600.000 Thu nhập ròng = $ 1,600,000 - [$ 6,000,000 × 6% x (1-40%)] = $1,384,000 C Phương án đầu tiên: ROCE = $1,540,000 / ($10,000,000 + $4,000,000) = 11% Phương án thứ hai: ROCE = $1.384.000 / ($10.000.000 + $0) = 13,84% D ROCE cao phương án thứ hai sử dụng đòn bẩy thành công Công ty nên theo đuổi phương án thứ hai lợi ích cổ đơng Bài 8-3: Thơng tin tài Syntex Corporation sau: Số vòng quay tổng tài sản hoạt động rịng (NOA trung bình NOA kết thúc) 2 Tỷ suất lợi nhuận biên thu nhập hoạt động sau thuế 5% Hệ số đòn bẩy tài (NFO trung bình / vốn cổ phần phổ thơng trung bình) 1.786 Spread (chênh lệch) 4,4% u cầu: A Tính tốn lợi nhuận tài sản hoạt động rịng B Tính tốn lợi nhuận vốn cổ phần phổ thông sử dụng ba thành phần C Phân tích phân tổ lợi nhuận vốn cổ phần phổ thông "Lợi địn bẩy (tính theo phần trăm lợi nhuận) tích lũy vào vốn cổ phần phổ thơng" gì? A Tỷ số lợi nhuận tài sản = Tỷ suất lợi nhuận biên x Số vòng quay tài sản = x 5% = 10% B Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu = Tỷ suất lợi nhuận biên x Số vòng quay tổng tài sản x Hệ số địn bẩy tài = 5% *2 *1.786 = 17.86% ROE = ROA x Hệ số đòn bẩy tài B Lợi nhuận vốn cổ phần phổ thơng ROE = 17.86%; Sự phân bổ lợi nhuận vốn cổ phần phổ thông 100 đồng vốn tạo 17.86 đồng lợi nhuận Lợi đòn bẩy tài = 17.86% - 10% = 7.86% Bài 8-4: Tham khảo liệu tài Trường hợp 10-5 (trên trang 595) Khi phân tích cơng ty này, bạn cảm thấy điều quan trọng phải phân biệt thành cơng điều hành định tài Yêu cầu: A Giải thích khác biệt ROCE ABEX Năm Năm Phân tích bạn nên bao gồm tính tốn thảo luận yếu tố định lợi nhuận vốn chủ sở hữu cổ đông phổ thông B Giải thích thu nhập cổ phiếu ABEX tăng gần gấp đôi từ Năm đến Năm lợi nhuận vốn cổ đông phổ thông giảm A Year Year Biên lợi nhuận trước thuế 0.112 0.109 Vòng quay tài sản 0.46 0.44 Vòng quay vốn lưu động 3.25 3.40 Thu nhập giữ lại sau thuế 0.570 0.556 ROCE 9.54% 9.07% ROCE giảm từ Năm xuống Năm vì: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 3%, Vòng quay tài sản giảm khoảng 4,3%,… B.Lý khiến EPS tăng công ty tăng trưởng lợi nhuận tài sản lợi nhuận vốn chủ sở hữu ổn định Ngoài ra, lượng cổ phiếu ưu đãi giảm, lượng cổ tức ưu đãi giảm, làm cho thu nhập có sẵn cho cổ phiếu phổ thơng tăng Bài 8-5: Thơng tin tài ADAM Corporation sau: Số vòng quay tổng tài sản (NOA trung bình NOA kết thúc) Tỷ suất lợi nhuận biên thu nhập hoạt động sau thuế 7% Hệ số đòn bẩy tài (NFO trung bình / vốn cổ phần phổ thơng trung bình) 1.667 Spread (chênh lệch) 8,4% u cầu: A Tính tốn lợi nhuận tài sản hoạt động rịng (RNOA) B Tính tốn lợi nhuận vốn cổ phần phổ thông sử dụng ba thành phần C Lập bảng phân tích cấu lợi nhuận vốn chủ sở hữu phổ thông mơ tả lợi bất lợi tích lũy từ vốn chủ sở hữu cổ đông phổ thông từ việc sử dụng đòn bẩy a Tỷ số lợi nhuận tài sản = Tỷ suất lợi nhuận biên x Số vòng quay tài sản = x 7% = 21% b Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu = Tỷ suất lợi nhuận biên x Số vòng quay tổng tài sản x Hệ số đòn bẩy tài = 21% + 1.667 = 35.007% c Lợi địn bẩy tài = 35% - 21% = 14% Bài 8-6: Bảng cân đối kế toán ngắn gọn Rose Corporation cho năm trình bày đây: Thơng tin bổ sung: Thu nhập rịng năm $157500 Mức thuế thu nhập 50% Giá trị tổng tài sản vốn chủ sở hữu cổ đông giống năm năm Tất tài sản nợ ngắn hạn coi hoạt động Yêu cầu: A Xác định xem địn bẩy (từ nợ dài hạn) có mang lại lợi ích cho cổ đơng Rose hay khơng (Gợi ý: Kiểm tra ROCE có khơng có địn bẩy) B Tính tốn NOPAT RNOA Rose (sử dụng NOA kết thúc) C Chứng minh tác dụng thuận lợi đòn bẩy dựa phân tách ROCE câu trả lời bạn cho phần (b) A Trường hợp có địn bẩy, ta có: ROCE = Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu = $157,500 / $ 1,125,000 = 14% Trường hợp khơng có đòn bẩy, khoản nợ ngắn hạn thay vốn chủ sở hữu Do đó, khơng có chi phí lãi vay với tồn lượng vốn chủ sở hữu Trong trường hợp này, thu nhập ròng sau: Thu nhập rịng (có địn bẩy) = $157,500 Chi phí lãi vay ($675,000 × 8%) = $54,000 Giảm ảnh hưởng từ thuế chi phí lãi vay = 50% x $54000 = $27,000 Thu nhập rịng (khơng có địn bẩy) = $157,500 + $27,000 = $184,500 ROCE khơng có địn bẩy = 184.500/ 1.800.000 = 10,25% Điều có nghĩa địn bẩy có lợi cho cổ đơng Rose có địn bẩy ROCE = 14% khơng có địn bẩy ROEC = 10.25% B NOPAT = $157,500 + [$675,000 x 8% x (1-.50)] = $184,500 RNOA = $184,500/($2,000,000-$200,000)=10,25% C.Công ty sử dụng vốn vay cấu vốn Kể từ ROCE lớn RNOA, việc sử dụng đòn bẩy tài có lợi cho người sở hữu cổ phiếu Cụ thể, chi phí sau nợ 4% địn bẩy tài (NFO / Vốn chủ sở hữu) $ 675,000 / $ 1,125,000 = 60% Vì vậy, ROCE = RNOA + LEV x Spread = 10,25% + 0,60 x (10,25% - 4%) = 14%, trước Hiệu thuận lợi địn bẩy tài đưa thuật ngữ [0,60 x (10,25% - 4%)] = 3,75% Bài 8-7: Tình sau phù hợp với tỷ lệ "doanh thu tài sản hữu hình trung bình" vượt định mức ngành? (chọn câu trả lời) A Một công ty mở rộng nhà máy trang thiết bị ba năm qua B Một công ty sử dụng tài sản cách khơng hiệu C Một cơng ty có tỷ lệ trồng lâu năm cơng ty lớn D Một công ty sử dụng khấu hao theo đường thẳng Một thước đo hiệu sử dụng tài sản (vòng quay) (chọn câu trả lời): A Doanh số bán hàng chia cho tài sản hoạt động dài hạn bình quân B Tỷ suất sinh lời tài sản hoạt động ròng C Tỷ suất sinh lời vốn cổ phần thường D NOPAT chia cho doanh số bán hàng Tỷ suất sinh lời tài sản hoạt động ròng phụ thuộc vào (chọn câu trả lời): A Lãi suất lợi nhuận trước thuế B Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu C Tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh sau thuế doanh thu NOA D Doanh số tổng tài sản Bài 8-8: Tỷ suất sinh lời tài sản hoạt động ròng hàm tỷ suất lợi nhuận vòng quay tài sản hoạt động ròng Yêu cầu: Làm để bạn tin kiến thức tỷ suất lợi nhuận hoạt động vịng quay tài sản hoạt động góp phần phân tích tỷ suất sinh lợi báo cáo tài sản hoạt động rịng cơng ty sau (nghĩa là, doanh nghiệp báo cáo tỷ suất lợi nhuận tài sản hoạt động rịng cao, có nhiều khả tỷ suất lợi nhuận hoạt động đặc biệt cao hay vòng quay tài sản hoạt động đặc biệt cao hay hai)? Đưa đánh giá bạn so với tiêu ngành A BMW B Ford C Sak’s Fifth Avenue D Target E Wal-Mart F McDonald’s G Amazon.com A Tỷ suất lợi nhuận cao vòng quay tài sản thấp B Vòng quay tài sản cao tỷ suất lợi nhuận thấp C Tỷ suất lợi nhuận cao vòng quay tài sản thấp D Vòng quay tài sản cao tỷ suất lợi nhuận thấp E Vòng quay tài sản cao tỷ suất lợi nhuận thấp F Vòng quay tài sản cao tỷ suất lợi nhuận cao G Vòng quay tài sản cao tỷ suất lợi nhuận thấp Bài 8-9: Hai đại lý ô tô, Legend Auto Sales Reliable Auto Sales, cạnh tranh khu vực Cả hai mua ô tô với giá 10000 đô la bán chúng với giá 12000 đô la Cả hai trì 10 xe lúc Một huyền thoại bóng rổ địa phương sở hữu Legend Auto Sales Kết Legened bán 100 xe năm, đó, năm Reliable bán 50 xe Các đại lý khơng có doanh thu chi phí khác Yêu cầu: Chủ ngân hàng thị trấn từ chối khoản vay Reliable Auto Sales tỷ suất sinh lợi tài sản hoạt động ròng thấp đối thủ Chủ sở hữu Reliable Auto Sales mời bạn giải thích lý lợi tức tài sản hoạt động ròng lại thấp so với Legend Auto Sales Vui lòng chuẩn bị ghi nhớ Reliable Auto Sales giải thích vấn đề Trình bày hỗ trợ định lượng cho kết luận bạn Nhận xét: - Cả Reliable Auto Sales Legend Auto Sales đầu tư vĩnh viễn 100.000 đô la vào hàng tồn kho ô tơ ($10000 x 10 xe = $100000) • Legend Auto Sales tạo nhiều lợi nhuận đáng tin cậy vịng quay hàng tồn kho (10 xe ô tô) thường xuyên Cụ thể, Legend quay hàng tồn kho 10 lần năm Reliable chuyển hàng tồn kho lần năm Do đó, với khoản đầu tư vào ô tô hàng tồn kho, Legend sinh lời gấp đơi so với Reliable • Khuyến khích Reliable hy sinh số lợi nhuận sau lần bán hàng để tăng doanh thu hàng tồn kho Bằng cách giảm giá thấp so với giá Legend, lợi nhuận tổng thể Reliable tăng lên Do lợi nhuận ản phẩm giảm, số lượng đơn vị sản phẩm bán bù trừ lại, vòng quay hàng tồn kho tăng lên Bài 8-10: Một máy tạo bóng khúc khơn cầu có giá 20500 la sản xuất 10 bóng Hai cơng ty tương tự mua máy bắt đầu sản xuất bán bóng Công ty đầu tiên, Northern Sales đặt International Falls, Minnesota Công ty thứ hai, Southern Sales đặt Huntsville, Alabama Northern Sales vận hành máy 20 ngày để đáp ứng nhu cầu khách hàng Southern Sales vận hành máy 10 ngày để đáp ứng nhu cầu khách hàng Dữ liệu bán hàng cho tháng hoạt động là: Yêu cầu: Tính tỷ lệ vòng quay bất động sản, nhà máy thiết bị (doanh thu chia cho PPE trung bình) cho Northern Sales Southern Sales Giải thích tỷ lệ tác động đến tỷ suất sinh lợi tài sản hoạt động rịng cơng ty (giả sử tỷ suất lợi nhuận công ty khơng có thay đổi PPE) Số vòng quay tài sản của: Northern: $12,000 / $20,000 = 0.60 Southern: $6,000 / $20,000 = 0.30 Suy ra, Northern tạo $0,60 doanh thu năm cho $1 đầu tư vào tài sản cố định Ngược lại, Southern tạo doanh thu $0,30 năm cho khoản đầu tư $1 vào tài sản cố định Điều cho thấy Northern tạo khoản lợi nhuận cao gấp hai lần Southern cho $1 đầu tư vào tài sản cố định Bài 8-11: Một báo đưa tin sau: General Motor, Ford Chrysler dự kiến lỗ hoạt động kinh doanh quý IV doanh số bán hàng tăng Doanh thu nhà sản xuất ô tô dựa sản lượng nhà máy thay doanh số bán lẻ đại lý doanh số bán hàng tăng quý trước lượng hàng tồn kho tăng cao vào cuối quý thứ ba, từ mẫu xe sản xuất quý IV Yêu cầu: Thảo luận lý dựa kế tốn góp phần vào khoản lỗ dự kiến quý IV nhà sản xuất ô tô Do lượng hàng tồn kho quý III tăng lên, chi phí cho việc bảo dưỡng tồn kho tăng Sản lượng sản phẩm nhà máy tăng, dẫn đến mức tăng chi phí quảng cáo sản phẩm, tạo đơn hàng thu lợi nhuận Trong đó, chi phí bán hàng đóng góp phần đáng kể chưa tạo đơn hàng để ghi nhận doanh thu đủ để bù đắp khoản chi phí bỏ Vì thế, chi phí góp phần vào khoản lỗ quý IV ... thành phần C Phân tích phân tổ lợi nhuận vốn cổ phần phổ thông "Lợi địn bẩy (tính theo phần trăm lợi nhuận) tích lũy vào vốn cổ phần phổ thơng" gì? A Tỷ số lợi nhuận tài sản = Tỷ suất lợi nhuận... Sự phân bổ lợi nhuận vốn cổ phần phổ thông 100 đồng vốn tạo 17.86 đồng lợi nhuận Lợi đòn bẩy tài = 17.86% - 10% = 7.86% Bài 8-4: Tham khảo liệu tài Trường hợp 10-5 (trên trang 595) Khi phân tích. .. tốn lợi nhuận tài sản hoạt động rịng (RNOA) B Tính tốn lợi nhuận vốn cổ phần phổ thông sử dụng ba thành phần C Lập bảng phân tích cấu lợi nhuận vốn chủ sở hữu phổ thông mơ tả lợi bất lợi tích
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM (UEH),

Từ khóa liên quan