0

Triết học Mác Lênin Thi kết thúc học phần

9 15 0
  • Triết học Mác  Lênin  Thi kết thúc học phần

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 11:06

Triết học Mác Lênin Thi kết thúc học phần Trường kinh tế, luật và quản lý nhà nước Đại học UEH Câu hỏi: PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI. Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUAN ĐIỂM TRÊN. ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TIỂU LUẬN BỘ MƠN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUAN ĐIỂM TRÊN Giảng viên: TS Đỗ Kiên Trung Họ tên sinh viên: Ngô Gia Bảo Mã số sinh viên: 31211026885 Lớp: HR001 – K47 Mã lớp học phần: 21C1PHI51002334 MỤC LỤC Kiến thức 1.1 Con người thực thể sinh học – xã hội 1.2 Con người vừa chủ thể, vừa sản phẩm lịch sử 1.3 Bản chất người tổng hoà mối quan hệ xã hội 2 Kiến thức vận dụng 2.1 Ý nghĩa phương pháp luận 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Kiến thức 1.1 Con người thực thể sinh học – xã hội Theo triết học Mác – Lênin , yếu tố sinh học điều kiện quy định tồn người Con người phận giới tự nhiên, thân thể sống người “với tất xương thịt, máu mủ đầu óc… thuộc giới tự nhiên”1, hay nói cách khác, giới tự nhiên “thân thể vô người”2 Bởi xuyên suốt giai đoạn, từ sinh ra, đến đi, người phải chịu chi phối quy luật sinh học di truyền, biến dị, tiến hoá,… quy luật giới tự nhiên, khác Mọi đặc điểm sinh học, toàn giai đoạn phát triển với trình tâm lý, sinh lý thể chất sinh học người Tuy vậy, theo triết học Mác, khơng tuyệt đối hố mặt sinh học người, xem tự nhiên yếu tố định tồn người Yếu tố khiến người người, khác với lồi vật khác mặt xã hội Khác với lồi động vật khác đơn sống hoàn toàn dựa vào giới tự nhiên, người thông qua lao động sản xuất mà cải tạo giới tự nhiên, tạo cải vật chất tinh thần – thứ giới tự nhiên khơng có sẵn, phục vụ cho nhu cầu “Con vật tái sản xuất thân nó, cịn người tái sản xuất tồn giới tự nhiên”3 Bên cạnh đó, q trình lao động giúp hình thành nên ngơn ngữ, ý thức tư duy, giúp người có khả xác lập quan hệ xã hội, tạo người “với tư cách sản phẩm xã hội” Có thể nói, lao động điều kiện kiên quyết, chủ yếu định hình thành phát triển người mặt tự nhiên lẫn mặt xã hội Theo C Mác Ph Ăngghen, “chừng mà loài người cịn tồn lịch sử họ lịch sử tự nhiên quy định lẫn nhau”4 Mặt tự nhiên mặt xã hội hai mặt thống với nhau, tách rời cá nhân người Mọi trình từ hình thành đến phát triển người chịu quy định hệ thống ba quy luật khác thống chặt chẽ với Trước hết, hệ thống quy luật sinh học quy định phương diện sinh học người Phương C Mác Ph Ăngghen Toàn tập, t.20 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr 654-655 C Mác Ph Ăngghen Toàn tập, t.42 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 135 C.Mác Ph.Ăngghen Tồn tập, t.1 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.119-120 C.Mác Ph.Ăngghen Tồn tập, t.3 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.25 diện sinh học tảng hình thành nên hệ thống quy luật tâm lý – ý thức, quy luật chi phối trình hình thành tình cảm, khát vọng, niềm tin ý chí người Cuối cùng, hệ thống quy luật xã hội quy định quan hệ xã hội người với người Trong đời sống thực, ba hệ thống quy luật thống với nhau, thể tác động lên mặt sống người Con người thực thể sinh học – xã hội, đó, mặt sinh học tảng, sở tất yếu tự nhiên người, cịn mặt xã hội đóng vai trò đặc trưng chất phân biệt người với loài vật khác 1.2 Con người vừa chủ thể, vừa sản phẩm lịch sử Khác với lịch sử thú vật: “không phải chúng làm … chúng tham dự vào … mà chúng ý muốn chúng”5 Con người thơng qua lao động cải biến giới tự nhiên, trình cải biến ấy, người làm lịch sử Tuy nhiên người tự tạo nên lịch sử dựa ý thích, ý muốn chủ quan mà phải dựa điều kiện khứ Bởi người sản phẩm trình lịch sử tự nhiên xã hội, khơng giới tự nhiên, khơng có lịch sử xã hội khơng tồn người “Con người tạo hoàn cảnh đến mức hồn cảnh tạo người đến mức ấy”6 1.3 Bản chất người tổng hoà mối quan hệ xã hội Là thực thể sinh học – xã hội, loài động vật bậc cao nhất, người vượt lên loài vật khác ba phương diện: quan hệ với tự nhiên, quan hệ với xã hội quan hệ với Khác với Phoiơbắc – xem người sinh vật trực quan phủ nhận hoạt động động thực tiễn người, C Mác cho rằng: “Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hoà mối quan hệ xã hội.”7 Từ luận C.Mác Ph.Ăngghen Tồn tập, t.20 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, Tr.476 C.Mác Ph.Ăngghen Toàn tập, t.3 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.55 C.Mác Ph.Ăngghen Toàn tập, t.3 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.11 đề ấy, C Mác nhấn mạnh quan hệ xã hội quan hệ chất, bao trùm quan hệ khác Đây đồng thời hoàn thiện, bổ khuyết phát triển quan điểm Phoiơbắc Luận đề khẳng định người phải cụ thể, xác định sống thời đại, điều kiện lịch sử cụ thể Trong điều kiện lịch sử đó, người hoạt động thực tiễn tạo cải vật chất tinh thần để tồn tại, để đáp ứng nhu cầu Các quan hệ xã hội khác (như quan hệ dân tộc, giai cấp, thời đại; quan hệ tôn giáo, quan hệ kinh tế,…) thống chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn tổng hồ mối quan hệ tạo nên chất người Trong đó, quan hệ sản xuất có có ý nghĩa định, chi phối trực tiếp gián tiếp quan hệ xã hội khác Hơn nữa, cần lưu ý xem xét chất người tổng hoà mối quan hệ xã hội, ta không xem xét mối quan hệ xã hội tồn mà quan hệ xã hội khứ, suốt lịch sử phát triển, người buộc phải kế thừa di sản hệ trước Con người cụ thể tồn giai đoạn phát triển định xã hội, mà giai đoạn khác nhau, quan hệ xã hội khác Vì vậy, chất người ổn định, bất biến, mà phải vận động, biến đổi để phù hợp với biến đổi quan hệ xã hội mà người gia nhập vào Để luận điểm C Mác không bị hiểu sai lệch, nghiên cứu cần ý xem quan hệ xã hội yếu tố quy định chất người mà bỏ qua yếu tố tự nhiên Luận điểm C Mác nhằm nhấn mạnh điểm khác biệt chất người thú vật chất xã hội Mặt khác, chất nhất, cần phải thấy biểu riêng biệt, đa dạng phong phú cá nhân khác cộng đồng xã hội Kiến thức vận dụng 2.1 Ý nghĩa phương pháp luận Trước hết, nhận thức, đánh giá người cần xem xét đồng thời hai mặt tự nhiên lẫn xã hội, đó, nên ý mặt xã hội quan hệ xã hội phân biệt chất người với lồi vật Từ đó, xây dựng thái độ sống, cần “nhân hoá” nhu cầu sinh học đồng thời phải rèn luyện phẩm chất xã hội để tránh nhu cầu theo tầm thường Con người vừa sản phẩm lịch sử, vừa chủ thể lịch sử, đó, bên cạnh việc kế thừa di sản hệ trước, người với tư cách chủ thể sáng tạo cần tích cực phát huy sáng tạo, ý thức tự giác thoát khỏi tác động tiêu cực từ hồn cảnh lịch sử Cuối cùng, quan hệ xã hội hình thành chất người nên phải đặc biệt trọng việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, nhằm phát triển người tốt đẹp, hoàn thiện 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Nhận thức tầm quan trọng vấn đề người, Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kiệt xuất, nhà tư tưởng lỗi lạc dân tộc tiếp thu vận dụng quan niệm người triết học Mác – Lênin vào hoạt động cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh người sản phẩm nhu cầu khách quan lịch sử, đồng thời kết hợp tinh hoa văn hoá nhân loại với tinh hoa dân tộc Việt, sáng tạo, học hỏi từ Cách mạng Tháng Mười Nga cách chọn lọc cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam, phù hợp với lực phẩm chất người Việt Nam Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh người, tiếp thu quan điểm triết học Mác – Lênin người Hồ Chủ tịch thể rõ Tư tưởng sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc Quan điểm “lấy dân làm gốc” kim nam cho nghiệp cách mạng Việt Nam Và nghiệp cách mạng ấy, Hồ Chí Minh khẳng định: “gốc có vững bền, xây lầu thắng lợi nhân dân.”8 Sức mạnh nhân dân sức mạnh cách mạng, quần chúng nhân dân chủ thể lịch sử, chủ thể sáng tạo, sáng tạo, hoạt động thực tiễn, nhân dân làm chủ cách mạng tạo nên sức mạnh cho nghiệp cách mạng Nhân dân vừa mục tiêu, song song động lực cách mạng Hồ Chủ tịch mực tin tưởng đề cao sức mạnh nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, Người khẳng định: “Trong bầu trời khơng q nhân dân Trong giới khơng mạnh lực lượng đồn kết nhân dân.”9 “Lực lượng toàn dân lực lượng vĩ đại hết Không chiến thắng lực lượng đó.”10 Đồn kết tồn dân chiến lược bản, quán, lâu dài, nhằm tập trung toàn sức mạnh nhân dân công đấu tranh chống kẻ thù dân tộc đồng thời chìa khóa dẫn đến thành cơng cách mạng Việt Nam Chiến Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.501-502 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.10, tr.453 10 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.19 thắng cách mạng Việt Nam minh chứng rõ ràng cho quan điểm đắn, sáng tạo Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng thành cơng quan điểm người Chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng cách mạng Hiện nay, trình đổi đất nước, Đảng ta tiếp tục kế thừa, quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc” Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng khẳng định: “Cách mạng nghiệp Nhân dân, Nhân dân Nhân dân Chính ý kiến, nguyện vọng sáng kiến Nhân dân nguồn gốc hình thành đường lối đổi Đảng.”11 Tiếp tục phát triển người theo Tư tưởng Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người”12 Cần ý phát triển phải toàn diện, người phải tài đức vẹn tồn, lấy đức làm gốc Đặc biệt, thời kì hội nhập, người Việt Nam phải phát huy tính động sáng tạo, xây dựng nhân cách lối sống hoàn thiện, học hỏi hay nước bạn, đồng thời giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc Để làm điều này, đòi hỏi cá nhân người cần sức học tập, tìm hiểu có phải có thái độ chủ động, linh hoạt, tiếp thu cách có chọn lọc tri thức Từ áp dụng cách sáng tạo vào công xây dựng đổi đất nước cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh xã hội Việt Nam Thực tiễn cho thấy việc giải vấn đề phát triển người Việt Nam đặt nhiều kết quan trọng Bằng sức mạnh đoàn kết tinh thần quật cường, nhân dân Việt Nam bước đưa cách mạng đến thành công đưa đất nước thoát khỏi chiến tranh ngỡ ngàng giới Từ quốc gia nghèo nàn, lạc hậu chiến tranh bom đạn, Việt Nam tự hào quốc gia động, sáng tạo có mức phát triển, mức độ cơng nghiệp hố đại hố cao giới Và thời gian gần đây, giới đối mặt với đại dịch Covid-19, lần nữa, nhờ sức mạnh đoàn kết dân tộc, nhờ lãnh đạo hiệu Đảng đồng lòng nhân dân, Việt Nam dần kiểm soát đại dịch phục hồi kinh tế, ổn định đời sống người dân Hiểu rõ vận dụng đắn quan điểm người Chủ nghĩa Mác - Lênin, đất nước bền vững phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.73 12 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr.222 11 Tài liệu tham khảo - Giáo trình triết học Mác – Lênin, GS.TS Phạm Văn Đức (chủ biên), Hà Nội, 2019 - Quan điểm “Nước lấy dân làm gốc” Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng Đảng ta, ThS Lê Thị Minh Phượng, Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, Kon Tum, 2021 Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2021, https://bitly.com.vn/b7uqdr - Quan niệm C Mác và Ph Ăngghen người, giải phóng người Hệ tư tưởng Đức vận dụng Đảng ta, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2018 Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2021, https://bitly.com.vn/urmowt - Tạp chí Triết học, số 3(178), tháng – 2006 - C.Mác Ph.Ăngghen Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 - Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2021 ... 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Kiến thức 1.1 Con người thực thể sinh học – xã hội Theo triết học Mác – Lênin , yếu tố sinh học điều kiện quy định tồn người Con người phận giới tự nhiên, thân thể... Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh người, tiếp thu quan điểm triết học Mác – Lênin người Hồ Chủ tịch thể rõ Tư tưởng sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc Quan điểm “lấy dân làm gốc” kim nam cho... Trước hết, hệ thống quy luật sinh học quy định phương diện sinh học người Phương C Mác Ph Ăngghen Tồn tập, t.20 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr 654-655 C Mác Ph Ăngghen Tồn tập, t.42 Nxb
- Xem thêm -

Xem thêm: Triết học Mác Lênin Thi kết thúc học phần,