0

Giải Bài tập Chương 2 Phân tích tài chính Đại học Kinh tế TPHCM

10 1 0
  • Giải Bài tập Chương 2  Phân tích tài chính  Đại học Kinh tế TPHCM

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 10:59

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 BÀI 2 1 Một số người sử dụng Báo cáo tài chính cho rằng bất chấp bản chất , tính thống nhất trong kế toán dường như không thể thực hiện được trong một xã hội hiện đại phức tạp, ít nhất là trên phương diện các lực lượng thị trường kinh tế Yêu cầu A Thảo luận ít nhất ba nhược điểm về tính thống nhất của kế toán quốc gia hoặc quốc tế B Giải thích liệu tính thống nhất trong kế toán có nhất thiết ngụ ý so sánh hay không A Nhược điểm đầu tiên của tính thống nhất trong kế toán là nó có. BÀI TẬP CHƯƠNG BÀI 2.1: Một số người sử dụng Báo cáo tài cho bất chấp chất , tính thống kế tốn dường thực xã hội đại phức tạp, phương diện lực lượng thị trường kinh tế Yêu cầu: A Thảo luận ba nhược điểm tính thống kế toán quốc gia quốc tế B Giải thích liệu tính thống kế tốn có thiết ngụ ý so sánh hay không A Nhược điểm tính thống kế tốn khơng linh hoạt, áp dụng phạm vi quốc gia quốc tế, khó khăn để điều chỉnh, thay đổi khoản mục hay áp dụng ý tưởng Nhược điểm thứ hai tính thống hồn tồn đóng băng trạng thái kế tốn mức độ phát triển tại, khó có hướng tiếp cận ý tưởng Điều đặc biệt với cách tiếp cận kỹ thuật kế toán (trái ngược với cách tiếp cận kinh tế kinh doanh) Nhược điểm thứ ba kế tốn hồn tồn thống khơng thích hợp cho tất ngành tất quốc gia Các quốc gia khác có mục tiêu kinh tế khác nên số khía cạnh cần phải diều chỉnh cho phù hợp Một vấn đề khác tính thống kế tốn khó thực tốn Kế toán quan quản lý bất đồng tiêu chuẩn biểu mẫu, công ty nhỏ gặp khó khăn việc áp dụng biểu mẫu tiêu chuẩn hóa đầy đủ B Kế tốn thống khơng thiết có nghĩa so sánh Kế tốn thống thống hệ thống phân loại, thống hệ thống sản phẩm, Nếu xét đến đặc điểm khác doanh nghiệp, điều khơng đáng mong đợi Các danh mục khoản phải thu khác dự phịng nợ phải thu khó địi thay đổi theo Nếu áp dụng tỷ lệ khấu hao, tỷ lệ chiết khấu khoản dự phịng nợ khó địi cho tất cơng ty tính chất tình hình kinh doanh khơng cơng khơng thể chấp nhận BÀI 2.2: Thông báo tin tốt tin xấu thu nhập q tài hồn thành gần thường tạo thay đổi nhỏ giá cổ phiếu bất thường vào ngày công bố Yêu cầu: A Thảo luận thay đổi giá cổ phiếu ngày tuần trước giúp giải thích tượng B Thảo luận loại thông tin mà thị trường nhận trước thơng báo thu nhập C.Phản ứng giá tương đối nhỏ thời điểm cơng bố thu nhập có liên quan đến thay đổi giá quan sát thấy ngày tuần trước công bố A Giá thị trường thường tăng giảm cách thích hợp trước cơng bố thu nhập Ví dụ, giá cổ phiếu thường tăng trước báo cáo thu nhập mạnh giảm trước báo cáo thu nhập yếu Điều xảy thị trường nhận thông tin cho thấy thu nhập mạnh hay yếu B Có nhiều loại thơng tin nhận trước thơng báo thu nhập, tín hiệu điều kiện kinh tế vĩ mô, điều kiện cạnh tranh ngành, điểm mạnh điểm yếu tương đối doanh số bán sản phẩm công ty Tất số chứa thơng tin giá trị thu nhập cơng ty Các tín hiệu sử dụng để dự đốn thu nhập với độ xác định C Phản ứng giá tương đối nhỏ sau thời điểm công bố thu nhập thể thị trường cập nhật giá để lấy chênh lệch thu nhập dự kiến dựa thơng tin trước báo cáo thu nhập thực tế BÀI 2.3: Một số người sử dụng Báo cáo tài trích mốc thời gian Báo cáo tài thường niên Yêu cầu: A Giải thích thơng tin tóm tắt Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thông tin Báo cáo thường niên phát hành B Mô tả loại thông tin Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thông tin người sử dụng Báo cáo tài Báo cáo thường niên phát hành A Thơng tin tóm tắt thu nhập cơng bố trước phát hành báo cáo thường niên Do đó, báo cáo tài cơng bố, thị trường thơng qua cơng bố thu nhập trước biết số thu nhập cuối B Vì Báo cáo kết hoạt động kinh doanh có doanh thu chi phí ghi nhận chi tiết nên việc phát hành báo cáo kết kinh doanh không chứa thêm thông tin bổ sung BÀI 2.4: SEC yêu cầu cơng ty phải nộp báo cáo tài theo luật định sở quý năm Báo cáo hàng quý gọi 10-Q Yêu cầu: Hai yếu tố báo cáo tài q gây hiểu lầm nhà phân tích khơng xem xét chúng thực phân tích báo cáo quý? Hai yếu tố cần lưu ý sử dụng thơng tin báo cáo tài q là: - Báo cáo tài quý tập trung vào khác biệt mùa, doanh số bán hàng theo mùa - Các cơng ty thường tích lũy thực điều chỉnh lớn quý thứ tư năm tài BÀI 2.5: SEC yêu cầu báo cáo hợp pháp khác từ cơng ty có chứng khốn giao dịch cơng khai Yêu cầu: Xác định báo cáo SEC tốt để tìm thơng tin sau: A Thảo luận ban giám đốc kết tài cho năm tài B Khoản tiền bồi thường giám đốc điều hành tổng số tiền bồi thường trả cho giảm đốc điều hành năm trước C Ai thành viên ban giám đốc họ người hay ngồi cơng ty D Các giám đốc trả cho dịch vụ họ E Kết hoạt động tình hình tài công ty cuối quý II F Tại cơng ty thay đổi kiểm tốn viên G Thơng tin chi tiết đợt phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng tới A Mẫu 10-A (Báo cáo thường niên) B Mẫu 14-A (Bản tuyên bố ủy quyền) C Mẫu 14-A (Bản tuyên bố ủy quyền) D Mẫu 14-A (Bản tuyên bố ủy quyền) E Mẫu 10-Q (Báo cáo quý) F Mẫu 8-K (Báo cáo thông báo cho cơng chúng thay đổi năm tài chính) G Bản cáo bạch - Prospectus BÀI 2.6: Người quản lý chịu trách nhiệm đảm bảo Báo cáo tài cơng xác Các nhà quản lý có thơng tin nội hỗ trợ ước tính kết tương lai Tuy nhiên, nhà quản lý phải đối mặt với khuyến khích để báo cáo theo chiến lược thơng tin mục đích lợi ích cao họ u cầu: Giả sử nhà quản lý cơng ty có chứng khốn giao dịch cơng khai dự định ghi nhận doanh thu theo cách không phù hợp gian lận Giải thích hình phạt áp dụng cho người quản lý chế giám sát việc thực thi để hạn chế hoạt động Một số hình phạt áp dụng người quản lý có ý định cố tình ghi nhận doanh thu gian lận Đầu tiên, kiểm tốn viên xác định doanh thu gian lận có hội cho nhà quản lý khắc phục sửa chữa sai sót Nếu kiểm tốn viên khơng thể buộc nhà quản lý sửa lại, kiểm toán viên buộc phải đưa ý kiến bất lợi Thứ hai, Ủy ban Chứng khốn Giao dịch buộc người quản lý phải điều chỉnh lại khoản tài Hành động thường dẫn đến giảm giá cổ phiếu làm nảy sinh nghi ngờ tính liêm người quản lý thị trường lao động SEC phạt người quản lý chí truy tố hình người quản lý tùy theo mức độ ảnh hưởng Thứ ba, ban quản trị công ty tồn để hạn chế khả nhà quản lý khai báo sai báo cáo tài Ví dụ, ban giám đốc thường thuê giám sát kiểm tốn viên nội có nhiệm vụ tìm kiếm sai sót BÀI 2.7: Có nhiều động lực cho nhà quản lý để tự nguyện tiết lộ Xác định xem bạn có tin nhà quản lý có khả để lộ thơng tin sau hình thức tiết lộ tự nguyện hay khơng (Kiểm tra trường hợp độc lập): A Cơng ty có kế hoạch bán phận hoạt động hiệu khoản lỗ đáng kể quý II năm sau B Cơng ty trải qua kì doanh số thất vọng, dự kiến báo cáo thu nhập đáng thất vọng vào cuối quý C Công ty có kế hoạch báo cáo thu nhập tăng đặc biệt mạnh mẽ quý D Ban lãnh đạo tin dự báo bất lợi nhà phân tích cao so với dự báo nhà quản lý E Ban lãnh đạo tin tưởng mạnh mẽ công ty bị định giá thấp giá cổ phiếu A Có khả năng, nhà quản lý tự nguyện tiết lộ sớm để giảm khả dẫn đến vụ kiện B Có khả năng, nhà quản lý tự nguyện tiết lộ sớm để điều chỉnh kì vọng thu nhập giảm C Nhà quản lý thường tự nguyện tiết lộ tin tốt, thông báo thực tế khẳng định điều mà không cần tiết lộ để tạo nên mức kỳ vọng cao mức D Có khả năng, nhà quản lý tự nguyện tiết lộ để điều chỉnh kì vọng thu nhập giảm phù hợp với mức dự báo nhà quản lý E Ban giám đốc tự nguyện tiết lộ với hy vọng truyền đạt đến thị trường đánh giá thấp công ty thông qua việc công bố thông tin BÀI 2.8: Báo cáo tài nguồn thơng tin chủ yếu công ty Dự báo, báo cáo đề nghị từ nhà phân tích laa2 nguồn thơng tin dự phòng phổ biến Yêu cầu: A Thảo luận độ mạnh thơng tin báo cáo tài người định kinh doanh B Thảo luận độ mạnh thơng tin dự báo phân tích người định kinh doanh C Thảo luận cách hai nguồn thông tin từ câu A B liên hệ với A Lợi báo cáo tài báo cáo tài lập cách đáng tin cậy theo nguyên tắc kế toán chung chấp nhận áp dụng rộng rãi Các dự báo nhà phân tích kết niềm tin tính tốn cá nhân nhà phân tích Do đó, chúng sử dụng với số lượng vơ hạn mơ hình Ví dụ: dự báo nhà phân tích cho thiên thu nhập thấp B Dự báo nhà phân tích có lợi so với thơng tin báo cáo tài Đầu tiên, thơng tin dự báo có tính lúc, nhà phân tích sửa đổi dự báo nhận tin tức Ngược lại với Báo cáo tài phản ánh thơng tin vào lần phát hành Ngồi ra, dự báo nhà phân tích xem xét tín hiệu bổ sung mà kế tốn tài khơng nắm bắt được, việc th nhân viên tài điều kiện kinh tế thay đổi C Dự báo nhà phân tích báo cáo tài có mối quan hệ với báo cáo tài thường nguồn thơng tin đầu vào q trình dự báo nhà phân tích Các nhà phân tích sử dụng báo cáo tài để giúp họ dự đốn kết tương lai tình hình tài Ngồi ra, nhà phân tích có vai trị việc tạo báo cáo tài BÀI 2.9: Báo cáo tài chuyển sang mơ hình chắn tất tài sản nợ phải trả đo lường sở giá trị hợp lý giá gốc Yêu cầu: A Thảo luận khác biệt khái niệm giá gốc giá trị hợp lý? B Thảo luận điểm mạnh điểm yếu hai mơ hình đo lường thay thế? C Loại tài sản (hoặc nợ phải trả) dễ dàng cho vay để đo lường giá trị hợp lý? Chúng ta hình dung kịch tất tài sản đo lường giá trị hợp lý khơng? D Những tác động xảy việc áp dụng mơ hình giá trị hợp lý thu nhập báo cáo gì? A Kế tốn theo ngun giá đo lường tài sản nợ phải trả theo giá gốc Kế toán giá trị hợp lý đo lường tài sản nợ phải trả theo giá trị hợp lý chúng (giá trị thị trường) vào ngày lập bảng cân đối kế toán Các bút toán kế toán theo giá gốc thực có giao dịch thực tế phát sinh, phép đo kế toán theo giá trị hợp lý cập nhật định kỳ khơng có giao dịch rõ ràng B Ưu điểm kế toán theo giá trị hợp lý là: phản ánh nhiều tài sản / nợ phải trả định giá hợp lý hơn, sử dụng tiêu chí đo lường quán cho tất tài sản nợ phải trả, tăng cường khả so sánh công ty thời gian hữu ích cho phân tích giá trị tránh tính lạc hậu Nhược điểm kế tốn giá trị hợp lý tin cậy khách quan làm tăng tính dễ bị thao túng, dễ biến động không không phản ánh lợi nhuận hoạt động C Các tài sản tài nợ phải trả sẵn sàng cho phép hạch toán theo giá trị hợp lý Điều chúng đồng thường giao dịch thị trường khoản với mức giá quan sát Nếu tài sản cố định tài sản vơ hình đo lường theo giá trị hợp lý làm giảm độ tin cậy tính khách quan thơng tin kế tốn D Theo phương pháp kế toán giá trị hợp lý, thu nhập thể thay đổi giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả Con số biến động biến động theo giá trị hợp lý tài sản nợ dài hạn Do đó, thu nhập đo lường theo phương pháp kế toán giá trị hợp lý không đo lường khả sinh lời doanh nghiệp BÀI 2.10 A Xác định hai lý báo cáo thu nhập kế tốn dồn tích hữu ích cho việc phân tích hoạt động kinh doanh so với báo cáo lưu chuyển tiền tệ B Mô tả báo cáo phía tài sản bảng cân đối kế tốn dựa dịng tiền so với phía tài sản bảng cân đối kế tốn dồn tích C Một điểm mạnh kế tốn dồn tích tính phù hợp việc định Điểm mạnh thơng tin dịng tiền tính đáng tin cậy Giải thích điều làm cho kế tốn dồn tích phù hợp dòng tiền đáng tin cậy A Báo cáo thu nhập kế tốn dồn tích hữu ích cho việc phân tích kết hoạt động kinh doanh so với báo cáo lưu chuyển tiền tệ vì: - Báo cáo thu nhập kế tốn dồn tích cố gắng ghi nhận cho khớp chi phí phát sinh với doanh thu Đây phản ánh hiệu suất tháng Vì thực tế, dịng tiền vào xảy khơng khoảng thời gian thích hợp để đối chiếu với khoản thu liên quan, dẫn đến thước đo hiệu suất bị sai lệch sai lệch nhiều - Trong báo cáo thu nhập dồn tích, khoản tích lũy chứa giá trị thơng tin, qua thơng tin nợ khó địi ước tính khoản lỗ tương lai Hiệu suất dòng tiền quản lý dễ dàng Ví dụ: người quản lý muốn thể hiệu hoạt động tốt sở tiền mặt, họ cần trì hỗn việc tốn chi phí ngày kỳ kế tốn B Bên tài sản bảng cân đối kế tốn dựa dịng tiền đơn giản tiền mặt, ghi nhận doanh thu nhận tiền mặt Do đó, tài sản cố định sử dụng tốn thay vốn hóa khấu hao, khoản phải thu khơng tích lũy Chi phí hàng tồn kho tính khoảng thời gian hàng tồn kho mua Trong đó, phần tài sản bảng cân đối kế tốn tài sản cố định có chứa nhiều thông tin C Các thước đo hiệu suất sử dụng kế tốn dồn tích thu nhập rịng có liên quan hữu ích cho việc định, với doanh thu ghi nhận kiếm chi phí phù hợp với doanh thu, liệu hữu ích để đánh giá hiệu suất khứ dự đoán khả tạo tiền tương lai Mặt khác, thơng tin dịng tiền đáng tin cậy khơng liên quan đến ước tính, phán đốn lựa chọn chủ quan mà thay vào đó, số tiền dựa biên lai tiền mặt BÀI 2.11 nhà phân tích đưa dự báo thu nhập kế toán với thơng tin tương lai khác thơng tin có điểm mạnh điểm yếu so với thông tin báo cáo tài u cầu: A Thảo luận xem bạn có tin dự báo nhà phân tích phù hợp với việc định kinh doanh thơng tin báo cáo tài hay khơng B Thảo luận xem bạn có tin dự báo nhà phân tích đáng tin cậy thơng tin báo cáo tài hay khơng A Phân tích dự báo thường phù hợp thơng tin báo cáo tài thường cập nhật dựa thơng tin Báo cáo tài phát hành hàng quý Ngoài ra, dự báo nhà phân tích cung cấp thơng tin khơng bị ràng buộc báo cáo tài chính, niềm tin thay đổi kinh tế vĩ mô tương lai, dựa kinh nghiệm, kiến thức thị trường Do đó, dự báo nhà phân tích phù hợp định kinh doanh B Các dự báo nhà phân tích thường khơng đáng tin cậy báo cáo tài thơng tin báo cáo tài dựa giao dịch kiện kinh tế xác minh Ngồi ra, báo cáo tài lập dựa nguyên tắc chấp nhận chung Dự báo nhà phân tích phần mang tính chủ quan khơng thừa nhận hồn tồn Ngồi ra, nghiên cứu thực nghiệm rằng, trung bình, dự báo nhà phân tích thường bị sai lệch BÀI 2.12 Kế tốn dồn tích u cầu ước tính kết tương lai Ví dụ, dự phịng cho khoản nợ phải thu khó địi dự báo số lượng khoản phải thu mà cuối thu hồi Yêu cầu: Xác định giải thích ba lý thơng tin kế tốn sai lệch so với thực tế kinh tế học Trích dẫn ví dụ giao dịch làm phát sinh lý Thứ nhất, nguyên tắc thơng tin kế tốn khơng hồn tồn phù hợp với thực tế kinh tế Ví dụ, tài sản cố định báo cáo theo nguyên giá trừ tỷ lệ khấu hao lũy kế, giá trị ghi sổ tài sản cố định thường không phản ánh giá trị hợp lý thực tế Ngồi ra, chuẩn mực kế tốn không cho phép ghi nhận lợi thương mại phát sinh Cơng ty có giá trị cao nhiều so với giá trị ghi sổ báo cáo lợi thương mại phát sinh nội không ghi nhận tài khoản Thứ hai, việc chuẩn bị thơng tin kế tốn cần có xét đốn ước tính định Kết thực tế khơng ước tính Do đó, thực tế kinh tế khác với thơng tin kế tốn báo cáo Ví dụ, cơng ty ước tính lượng hàng tồn kho vào cuối kỳ kế tốn Mức độ tồn kho thực tế chênh lệch so với số lượng ước tính Thứ ba, nhà quản lý thường sử dụng thơng tin kế tốn cách hội Ví dụ, cơng ty thường phóng đại số lượng khoản nợ định, khoản nợ phóng đại sau sử dụng tương lai để tăng thu nhập ròng, điều gây khác biệt thực tế thông tin kế toán báo cáo BÀI 2.13 Một cựu chủ tịch SEC đề cập đến dự trữ ẩn bảng cân đối kế toán dự trữ "cookie-jar" Các khoản dự trữ tăng lên giai đoạn thu nhập mạnh rút xuống để hỗ trợ thu nhập giai đoạn thu nhập yếu Yêu cầu: Các khoản phải thu cho (1) khoản nợ khó địi (2) hàng tồn kho, với (3) khoản dồn tích lớn liên quan đến phí tái cấu, giao dịch đơi mang lại khoản dự trữ tiềm ẩn A Đối với giao dịch này, giải thích thời điểm cách thức tạo khoản dự trữ ẩn B Đối với giao dịch này, giải thích thời điểm cách thức dự trữ ẩn rút để tăng thu nhập A Dự trữ "cookie-jar" tạo để dự phòng cho khoản nợ khó địi hàng tồn kho lỗi thời cách phóng đại số lượng dự kiến tài khoản thu hồi tương lai hàng tồn kho khơng thể bán Việc phóng đại số lượng tổn thất tương lai tạo dự trữ ẩn khoản nợ định B Trong giai đoạn tương lai, khoản dự trữ phóng đại sử dụng để tăng thu nhập Ví dụ, thu nhập rịng tăng lên cách trích lập khoản phải thu khó địi hàng tồn kho Các khoản nợ định bảo lưu đơn giản ghi nợ cho số chi phí định khơng phải tài khoản chi phí BÀI 2.14 Trong thập kỷ qua, số ngân hàng "trung tâm tiền tệ" lớn ghi nhận khoản bổ sung khổng lồ vào khoản dự phòng rủi ro cho vay họ Ví dụ, Citigroup ghi nhận khoản bổ sung lần vào khoản dự phòng rủi ro cho vay với tổng trị giá khoảng tỷ USD Những khoản bổ sung vào dự phòng rủi ro cho vay dẫn đến lỗ ròng lớn cho ngân hàng Trong hầu hết nhà phân tích đồng ý dự trữ bổ sung đảm bảo, nhiều người suy đoán ngân hàng ghi nhận dự trữ nhiều mức cần thiết Yêu cầu: A Tại ngân hàng chọn ghi dự phòng tổn thất cho vay nhiều mức cần thiết? B Giải thích cách sử dụng dự phịng tổn thất cho vay mức để quản lý thu nhập năm tới A Dự trữ tổn thất cho vay mức sử dụng để quản lý thu nhập tương lai Do đó, ngân hàng thường chọn phóng đại khoản lỗ tương lai phần chiến lược quản lý thu nhập B Nếu thu nhập ròng thấp so với dự kiến, tăng lên cách ghi nhận chi phí tổn thất cho vay ... dự báo nhà phân tích Các nhà phân tích sử dụng báo cáo tài để giúp họ dự đốn kết tương lai tình hình tài Ngồi ra, nhà phân tích có vai trị việc tạo báo cáo tài BÀI 2. 9: Báo cáo tài chuyển sang... tốn tài khơng nắm bắt được, việc th nhân viên tài điều kiện kinh tế thay đổi C Dự báo nhà phân tích báo cáo tài có mối quan hệ với báo cáo tài thường nguồn thơng tin đầu vào q trình dự báo nhà phân. .. Hai yếu tố báo cáo tài q gây hiểu lầm nhà phân tích khơng xem xét chúng thực phân tích báo cáo quý? Hai yếu tố cần lưu ý sử dụng thơng tin báo cáo tài q là: - Báo cáo tài quý tập trung vào khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải Bài tập Chương 2 Phân tích tài chính Đại học Kinh tế TPHCM,