0

Tài liệu Xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cà phê của Việt Nam sang thị trường EU

56 0 0
  • Tài liệu Xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cà phê của Việt Nam sang thị trường EU

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:31

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “XÚC TIẾN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU” NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn - Họ tên: TS Dương Hoàng Anh - Bộ môn: Quản lý kinh tế HÀ NỘI, 2021 document, khoa luan1 of 98 Sinh viên thực - Họ tên: Lê Thị Trang - Lớp: K54F2 tai lieu, luan van2 of 98 TÓM LƯỢC Từ việc nghiên cứu kết hợp vấn đề thực tiễn phát trình thực tập, em chọn đề tài: “Xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU” đề tài khóa luận Về lý thuyết, đề tài tập trung nghiên cứu lý thuyết khái niệm, vai trò xuất khái niệm, phân loại, vai trò xúc tiến xuất nguyên tắc, nội dung, sách yếu tố ảnh hưởng đến xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Qua trình nghiên cứu thực trạng xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang Liên minh Châu Âu (EU), đề tài phát vấn đề thực trạng tình hình xuất khẩu, nhân tố ảnh hưởng đến xúc tiến xuất thực trạng xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU Từ vấn đề tồn nêu, tác giả đề xuất sáu nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang EU i document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 MỤC LỤC TÓM LƯỢC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU v PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài khóa luận Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp: CHƯƠNG MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÚC TIẾN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG 1.1 Xuất xúc tiến xuất mặt hàng 1.1.1 Xuất 1.1.2 Xúc tiến xuất mặt hàng 1.2 Nguyên lý xúc tiến xuất mặt hàng 1.2.1 Nguyên tắc xúc tiến xuất mặt hàng 1.2.2 Nội dung xúc tiến xuất mặt hàng 10 1.2.3 Chính sách xúc tiến xuất mặt hàng 12 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xúc tiến xuất mặt hàng 14 1.3.1 Sự phát triển khoa học công nghệ truyền thông 14 1.3.2 Sự cạnh tranh ngày lớn quốc gia 14 1.3.3 Xu thể tự hố thương mại tồn cầu hố kinh tế giới 14 1.3.4 Nguồn lực tài 15 1.3.5 Cơ sở hạ tầng 15 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU 17 2.1 Khái quát chung tình hình xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU 17 2.1.1 Đặc điểm thị trường tiêu dùng hàng cà phê EU 17 2.1.2 Thực trạng xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang EU 19 ii document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến xúc tiến mặt hàng cà phê Việt Nam sang EU 22 2.2.1 Sự phát triển khoa học công nghệ truyền thông 22 2.2.2 Sự cạnh tranh ngày lớn quốc gia 23 2.2.3 Xu tự hóa thương mại tồn cầu hóa kinh tế giới 23 2.2.4 Nguồn lực tài 24 2.2.5 Cơ sở hạ tầng 25 2.3 Phân tích thực trạng xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang EU 26 2.3.1 Phân tích thực trạng xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang EU theo nội dung 26 2.3.2 Chính sách xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang EU 32 2.4 Đánh giá thực trạng xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU 35 2.4.1 Thành công 35 2.4.2 Hạn chế 37 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 39 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU 41 3.1 Quan điểm định hướng xuất mặt hàng cà phê Việt Nam 41 3.2 Giải pháp đẩy mạnh xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 42 3.2.1 Hoàn thiện chiến lược, định hướng xúc tiến xuất 42 3.2.2 Nâng cao hiệu Chương trình Xúc tiến xuất 43 3.2.3 Nâng cao lực hệ thống trung tâm xúc tiến thương mại 44 3.2.4 Đầu tư nguồn nhân lực có chất lượng cho hoạt động xúc tiến xuất 45 3.2.5 Phát triển mạng lưới thông tin quốc gia đáp ứng yêu cầu hoạt động xúc tiến xuất 45 3.2.6 Nâng cao lực quảng bá 46 3.3 Một số kiến nghị 47 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 47 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO iii document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT EU Liên minh Châu Âu EVFTA Hiệp định thương mại tự Việt Nam – Liên minh Châu Âu KNXK Kim ngạch xuất XTTM Xúc tiến thương mại XTXK Xúc tiến xuất iv document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 DANH MỤC BẢNG, BIỂU BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 BIỂU Biểu đồ 2.1 Trang Kim ngạch xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2016 - 2021 Cơ cấu mặt hàng cà phê Việt Nam xuất sang thị trường EU thị phần năm 2020 Kinh phí xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 – 2021 Quy mô sở hạ tầng phục vụ xúc tiến xuất Việt 27 Nam giai đoạn 2016 - 2021 Tổng hợp số lượng hội chợ, triển lãm ngành cà phê Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 Số đoàn khảo sát EU tới Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 32 Tỷ trọng thị trường xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU năm 2019 2020 v document, khoa luan6 of 98 29 31 33 38 28 tai lieu, luan van7 of 98 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài khóa luận Đối với phát triển kinh tế xã hội, xuất ln đóng vai trị quan trọng Xuất chìa khóa để phát triển, thúc đẩy nội lực đất nước Chính vậy, hoạt động xuất ln Chính phủ quốc gia coi trọng Để xuất đạt hiệu cao, cần phải quan tâm tới công tác xúc tiến xuất (XTXK) Xúc tiến xuất có vai trị cầu nối giúp đẩy mạnh xuất khẩu; giúp khai thác tốt lợi đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh hàng hóa, dịch vụ quốc gia; ngồi ra, XTXK cịn đóng vai trị quan trọng việc trì, mở rộng mối quan hệ hợp tác, khai phá phát triển thị trường xuất Vì XTXK yếu tố cần thiết bối cảnh Việt Nam Từ nước ta mở cửa thị trường chủ động hội nhập vào kinh tế giới, nhiệm vụ hàng đầu Đảng Nhà nước đẩy mạnh định hướng XTXK làm động lực cho trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chính phủ triển khai nhiều biện pháp tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại; hỗ trợ đoàn nghiên cứu, khảo sát thị trường tham gia hội chợ, triển lãm nước ngồi… Có thể thấy hoạt động XTXK ngày tăng cường hiệu đạt chưa cao, chưa phát huy vai trị cơng cụ đẩy mạnh xuất Nguyên nhân vấn đề hành lang pháp lý XTXK nước ta nhiều lỗ hổng; mạng lưới tổ chức XTXK quốc gia hoạt động chưa hiệu quả; nguồn nhân lực thiếu chất lượng số lượng; hệ thống sở hạ tầng nguồn thông tin phục vụ cho hoạt động xuất XTXK nhiều yếu Trong năm qua, tốc độ tăng trưởng xuất nước ta nhìn chung đạt mức cao mức tăng trưởng không ổn định Sở dĩ có tình trạng tác động tiêu cực q trình tự hóa thương mại, thay đổi nhanh chóng thị trường giới, gây sức ép cạnh tranh khốc liệt cho doanh nghiệp Việt Nam trước đối thủ cạnh tranh lớn doanh nghiệp xuất đến từ Ấn Độ, Brazil,… Mặt khác, doanh nghiệp xuất Việt Nam chưa có chủ động tiếp cận thị trường giới, nguồn thông tin thiếu khiến việc tìm kiếm khách hàng khó khăn, chưa thiết lập kênh phân phối hàng xuất document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 Mặt hàng cà phê mặt hàng xuất chủ lực nước ta Thời gian qua, cà phê Việt Nam ngày khẳng định uy tín thị trường giới liên tục đứng top nước có kim ngạch xuất cao Việc phát triển kinh doanh mặt hàng cà phê đem lại nhiều lợi ích cho đất nước mặt kinh tế lẫn xã hội Hiện nước ta xuất mặt hàng cà phê sang nhiều quốc gia, số thị trường nhập hàng cà phê nước ta như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thái Lan, Canada, Nam Phi,… thị trường Liên minh Châu Âu (EU) thị trường quan trọng, đối tác nhập đem lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội cho đất nước Theo báo cáo Tổng cục Thống Kê, suốt gần thập kỷ qua, kim ngạch xuất (KNXK) sang thị trường EU năm chiếm khoảng 20% KNXK nước Tuy nhiên hàng xuất nước ta vào EU chiếm 1% thị phần Điều cho thấy, tiềm xuất hàng hóa Việt Nam, hàng cà phê lớn Theo số liệu thống kê, năm gần đây, tăng trưởng xuất mặt hàng cà phê sang thị trường EU không ổn định, tốc độ tăng trưởng thấp Một số nguyên nhân như: tiêu chuẩn kỹ thuật EU, thách thức bị kiện bán phá giá việc tiếp cận đầu mối phân phối trực tiếp gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp xuất cà phê Việt Nam Chính vậy, ngồi cố gắng thân doanh nghiệp xuất khẩu, xuất cà phê cần hoạt động xúc tiến Nhà nước thực hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua thách thức, chinh phục thành công thị trường EU Tuy nhiên, hoạt động XTXK cà phê nhiều vấn đề tồn dẫn đến kết xúc tiến chưa đạt mục tiêu, ví dụ như: chiến lược triển khai XTXK cà phê chưa phát huy hết hiệu quả; chưa thiết lập kênh phân phối hàng cà phê vào thị trường, hoạt động quảng bá mang tính phong trào; tượng cạnh tranh không lành mạnh việc cung cấp dịch vụ xúc tiến xuất khẩu;… Từ luận lý luận thực tiễn nêu ra, tác giả định lựa chọn đề tài “Xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU” làm khóa luận tốt nghiệp Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu khóa luận vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động XTXK mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU b Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu, đề xuất giải pháp XTXK mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 c Nhiệm vụ nghiên cứu Với đối tượng mục tiêu nghiên cứu nêu trên, tác giả xác định nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khóa luận là: - Hệ thống hóa làm rõ lý luận xúc tiến XTXK - Nghiên cứu làm rõ thực trạng hoạt động XTXK mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2016 – 2021 - Trên sở đánh giá phân tích thực trạng, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động XTXK mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Thị trường EU - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng XTXK cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2016 – 2021; giải pháp, kiến nghị XTXK cà phê Việt Nam sang EU giai đoạn đến 2025 năm - Phạm vi nội dung: Các nội dung XTXK nghiên cứu gồm: xây dựng chiến lược, định hướng XTXK, tổ chức chương trình XTXK Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp luận nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử làm tảng nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp b Phương pháp nghiên cứu cụ thể: - Phương pháp thu thập liệu: Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: phương pháp thu thập liệu có sẵn khơng phải thu thập, cơng bố nên dễ thu thập, tốn thời gian, tiền bạc trình thu thập loại tài liệu quan trọng việc nghiên cứu tiếp thị ngành khoa học xã hội khác Dữ liệu thứ cấp tác giả sử dụng khóa luận gồm: nguồn tài liệu có sẵn báo chí, website chun ngành www.gso.gov.vn , thơng tin có liên quan đến tình hình xuất nhập mặt hàng cà phê Việt Nam giai đoạn 2016 – 2021; thực thu thập liệu xử lý chưa qua xử lý để phục vụ mục đích nghiên cứu; từ giải vấn đề liên quan đến hoạt động xúc tiến xuất cà phê Việt Nam sang thị trường EU - Phương pháp phân tích liệu: document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 Phương pháp phân tích thống kê phân tích tổng hợp: Tất liệu sau thu nhập thống kê phân tích cụ thể để đưa đánh giá khái quát hoạt động XTXK mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2016 – 2021 Phương pháp logic: Đề tài phân tích thực trạng hoạt động XTXK hàng cà phê sang thị trường EU dựa sở lý luận hệ thống hóa kết hợp với kinh nghiệm để từ đề tài đưa quan điểm định hướng đề xuất giải pháp để thúc đẩy xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU Kết cấu khóa luận tốt nghiệp: Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, hình, danh mục từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài khóa luận kết cấu chương, cụ thể: Chương 1: Một số sở lý luận xúc tiến xuất mặt hàng Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van42 of 98 Về nghiên cứu khảo sát nghiên cứu thị trường EU: Trong chuyến tham gia hội chợ triển lãm EU, đoàn Việt Nam kết hợp nghiên cứu, khảo sát thu kết đáng ghi nhận Nhiều hội hợp tác làm ăn mở doanh nghiệp xuất mặt hàng cà phê Việt Nam Đồng thời, thông qua kinh nghiệm thu từ khảo sát giúp cho doanh nghiệp xuất cà phê nâng cao hiểu biết thị trường EU, kiến thức chuyên môn XTXK Về cung cấp thông tin: Các thông tin thương mại đa dạng, phong phú, cập nhật liên tục, doanh nghiệp quan tâm dễ dàng tìm kiếm thơng tin thị trường, sản phẩm tìm kiếm đối tác tin cậy nhằm mở rộng phát triển thị trường xuất hàng cà phê Việt Nam Các thông tin tiềm hội đầu tư Việt Nam chuyển tải nhanh chóng tới doanh nghiệp EU nói riêng doanh nghiệp nước ngồi nói chung thông qua phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam nước ngoài, tài liệu xúc tiến thương mại, hội nghị, hội thảo hội chợ triển lãm nước… Đặc biệt, doanh nghiệp cà phê xuất triển khai có hiệu việc áp dụng thương mại điện tử vào hoạt động XTXK Điều giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thời gian, tiền bạc đồng thời nâng cao hiệu giới thiệu, quảng bá hàng cà phê Việt Nam tới nhà nhập EU tới người tiêu dùng EU cách nhanh chóng Cũng nhờ phương thức này, nhiều doanh nghiệp ký kết hợp đồng xuất lớn - Ngoài yếu tố nêu trên, Thương vụ Việt Nam EU đóng góp khơng nhỏ vào thành cơng cơng tác xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sàn EU Theo Bộ Công Thương, số Thương vụ Việt Nam EU lực lượng biên chế giao khiêm tốn với số 25 Thương vụ 83 biên chế Mặc dù vậy, suốt thời gian qua, đặc biệt hai năm 2019 - 2020, Thương vụ thực tốt nhiệm vụ giao, chủ động tìm hiểu thị trường sở thông tin kịp thời, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, hai năm qua, Thương vụ hỗ trợ triển khai 300 hoạt động XTTM Thông qua tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp trao đổi email, Thương vụ hỗ trợ doanh nghiệp ngồi nước tìm hiểu thơng tin thị trường, cập nhật quy định xuất nhập khẩu, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác nguồn hàng 36 document, khoa luan42 of 98 tai lieu, luan van43 of 98 Khi kinh tế hội nhập sâu rộng, rào cản thuế quan bước cởi bỏ hàng rào phi thuế quan đồng thời lại ngày dựng lên thị trường Trong bối cảnh đó, thiếu sót khơng đề cập tới vai trị Thương vụ “cuộc chiến” vượt qua rào cản nhằm đưa mặt hàng cà phê Việt Nam thâm nhập tốt thị trường EU Theo Bộ Công Thương, hai năm 2019 2020, Thương vụ Việt Nam EU tích cực phối hợp với Cục Phịng vệ Thương mại việc ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp) mà nước sở áp dụng hàng cà phê Việt Nam Cụ thể, Thương vụ cung cấp thông tin phối hợp xử lý 12 vụ việc phòng vệ thương mại năm 2019, 13 vụ năm 2020 hàng chục vụ việc chống bán phá giá phát sinh từ năm trước Ngoài ra, Thương vụ “cầu nối” hiệu cho doanh nghiệp Một số chuyên gia cho rằng, vai trò đáng kể Thương vụ giai đoạn kinh tế hội nhập sâu rộng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu vào thị trường quốc tế Bộ Công Thương nêu rõ, hỗ trợ doanh nghiệp, thời gian qua, hoạt động thường xuyên Thương vụ tập trung vào cung cấp thơng tin liên quan đến sách quản lý xuất nhập nước sở Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, kết nối với đối tác ký kết hợp đồng; hỗ trợ doanh nghiệp nước xác minh, tìm hiểu thơng tin đối tác EU; tham gia giải vụ việc tranh chấp; tư vấn vấn đề pháp lý giúp doanh nghiệp nước đưa hàng hóa tiếp cận thị trường EU 2.4.2 Hạn chế Bên cạnh thành tựu đạt cơng tác xúc tiến xuất hàng cà phê Việt Nam nói chung sang thị trường EU nói riêng cịn tồn số hạn chế sau: - Về xây dựng chiến lược, định hướng XTXK: Nhận thức tầm quan trọng công tác XTXK nước ta có nhiều chuyển biến tích cực song bị hạn chế tầm nhìn hoạt động XTXK cho mặt hàng cà phê nói riêng mặt hàng nói chung Nhiều chiến lược triển khai chưa phát huy hiệu mong đợi Mặt khác, Chính phủ tập trung phần lớn vào thị trường Hoa Kỳ mà khơng có quan tâm mức thị trường EU thị trường tiềm - Về tổ chức chương trình XTXK: Một là, hoạt động XTTM gắn với quảng bá thương hiệu doanh nghiệp cơng nhận Thương hiệu quốc gia tổ chức hội chợ, triển lãm nước Tại nước, hoạt động quảng bá thương hiệu mang tính phong trào, chưa thực 37 document, khoa luan43 of 98 tai lieu, luan van44 of 98 cách thường xuyên đặn với chủ động phối hợp từ phía đơn vị bán lẻ chuỗi siêu thị chợ đầu mối Hai là, việc cung cấp dịch vụ hội chợ triển lãm tổ chức XTXK nhiều yếu bất cập Về số lượng hội chợ triển lãm thiếu, chất lượng chưa đáp ứng tiêu chuẩn hội chợ triển lãm quốc tế Tính tổng số trung tâm tổ chức hội chợ triển lãm nước có số lượng sở thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh có quy mơ đủ lớn thực chun nghiệp sở vật chất dịch vụ hậu cần chưa đủ khả đáp ứng hội chợ triển lãm quốc tế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nước tham gia tham gia để bắt kịp với trung tâm hội chợ triển lãm nước khu vực Thái Lan, Malaysia Ba là, chưa thiết lập kênh phân phối hàng cà phê trực tiếp vào thị trường EU Việc tiếp xúc trực tiếp với nhà nhập thị trường EU nhiều hạn chế Việc xuất phát từ việc doanh nghiệp xuất dệt may Việt Nam khơng có nhiều hội tham gia xúc tiến, quảng bá Đặc biệt tiếp xúc trực tiếp hội chợ chuyên ngành lớn tổ chức EU hay thị trường khác Bốn là, tích cực cử nhiều đồn cơng tác đào tạo nước nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết công tác XTXK thực tế cho thấy, bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu lại khơng biết chọn lọc thứ phù hợp, sử dụng mơ hình có hiệu số nước, dẫn đến tình trạng áp dụng tràn lan khơng có hiệu Năm là, tượng cạnh tranh không lành mạnh việc cung cấp dịch vụ XTXK dẫn đến việc doanh nghiệp không tiếp cận với nguồn dịch vụ tốt nhất, tình trạng bưng bít thơng tin cịn phổ biến, nội dung thơng tin cịn nghèo nàn, chất lượng thấp, thiếu tính cập nhật, thơng tin chung chung có nhiều thơng tin cụ thể để phục vụ trực tiếp cho hoạt động XTXK hàng dệt may cịn Bên cạnh đó, việc kiểm sốt thơng tin lưu hành gặp nhiều khó khăn Sáu là, Thương vụ Việt Nam EU, dễ thấy, kinh tế hội nhập sâu rộng, tầm quan trọng Thương vụ thương mại khẳng định Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động Thương vụ cịn tồn khơng vướng mắc, khó khăn Với chế tại, Thương vụ chủ yếu giải nhiệm vụ thu thập thơng tin, nghiên cứu chế sách thị trường Nhiệm vụ XTTM, đầu tư công nghiệp nhiều hạn chế 38 document, khoa luan44 of 98 tai lieu, luan van45 of 98 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân tồn dẫn đến tình trạng XTXK mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU sau: Nguyên nhân khách quan - Cơ chế, sách Nhà nước XTXK Việt Nam cịn chưa hồn chỉnh: Các văn quy phạm pháp luật ban hành cách rộng rãi chung chung, chưa cụ thể hóa Điều gây khó khăn q trình vận dùng, cấp quản lý thực thi khơng thống Mặt khác, q trình triển khai, thực văn pháp lý lại điều phối nhiều quan khác Bộ Cơng thương, Bộ Tài chính,… nên thiếu đồng - Hệ thống mạng lưới tổ chức XTXK thiếu kết nối: Hệ thống trung tâm xúc tiến xuất trực thuộc Sở Thương mại chưa hình thành đầy đủ, đa phần trung tâm xúc tiến thành lập cịn q trình thí nghiệm mơ hình tổ chức, phương thức hoạt động tìm kiếm nguồn tài trợ Nhiều tổ chức XTXK phi Chính phủ, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hình thành ngày chứng tỏ vai trị tầm quan trọng hệ thống XTXK quốc gia Tuy nhiên phát triển đơn vị chủ yếu theo bề rộng mà chưa có đầu tư phát triển theo chiều sâu - Nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động XTXK hạn hẹp: Chi phí cho vận hành tổ chức xúc tiến, trung tâm XTXK, chi phí cho tổ chức hoạt động xúc tiến, chi phí xây dựng sở hạ tầng phục phụ XTXK… Các chi phí vơ lớn nguồn kinh phí cung cấp cho hoạt động chủ yếu nguồn ngân sách nhà nước Sở dĩ, nguồn kinh phí dành cho hoạt động hạn hẹp phần nhiều năm qua chúng chưa thực coi trọng cơng tác xúc tiến xuất Chính mà mức chi cho hoạt động xúc tiến thấp, chưa tương xứng với vai trị hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dẫn đến hiệu mang lại cho động xúc tiến chưa cao Bởi với mức ngân sách hạn hẹp khó lịng khuếch trương sản phẩm cách rộng rãi khó xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện sở hạ tầng để phục vụ hoạt động XTXK - Cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động XTXK sang thị trường EU chưa đáp ứng yêu cầu: Các tổ chức xúc tiến thương mại, trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm thiếu mặt bằng, trang thiết bị cần thiết nhân lực để tiến hành tổ chức hoạt 39 document, khoa luan45 of 98 tai lieu, luan van46 of 98 động XTXK Các khu triển lãm, trung tâm thương mại, sở giao dịch mang tầm cỡ khu vực thiếu Nguyên nhân chủ quan - Đội ngũ nhân lực làm công tác XTXK Việt Nam cịn thiếu yếu: Trình độ chuyên môn cán làm công tác XTXK cịn non nớt, trình độ ngoại ngữ cán hạn chế, thiếu kinh nghiệm tổ chức, quản lý hoạt động XTXK Điều dễn đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho hoạt động XTXK việc tiến hành tổ chức hoạt động xúc tiến khơng đạt kết mong muốn có ngun nhân lớn lực lượng cán không đáp ứng yêu cầu công việc, vừa thiếu vừa yếu lực chuyên môn lẫn khả ngoại ngữ - Việc cung cấp thơng tin cịn nhiều bất cập: Các thông tin thị trường EU, thông tin xúc tiến xuất chưa đáp ứng nhu cầu cá nhân, tổ chức, đối tác, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng cà phê Thực tế nay, thông tin thị trường đối tác EU cung cấp dựa khả sẵn có người cung cấp thơng tin chưa dựa vào nhu cầu thông tin cụ thể đối tác doanh nghiệp Phần lớn thông tin cung cấp dạng thô, thông tin chung chung có nhiều thơng tin cụ thể để phục vụ cho hoạt động XTXK mặt hàng cà phê vào nước thuộc EU thiếu, điều gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp Việt Nam nước EU lại có xu hướng tiêu dùng, thị hiếu yêu cầu khác Thêm vào đó, lưu thơng thơng tin chưa thơng suốt, thông tin thị trường bị ứ đọng trung tâm thông tin mà không tiếp cận tới đối tác có yêu cầu Với thị trường u cầu cao EU việc thiếu thơng tin gây hạn chế nhiều công tac XTXK Nhà nước doanh nghiệp - Việc cung cấp dịch vụ XTXK hàng cà phê sang thị trường EU cịn bất cập: Loại hình dịch vụ XTXK phổ biến mà tổ chức XTTM Chính phỉu phi Chính phủ cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn dịch vụ tổ chức đồn cơng tác, khảo sát thị trường tham gia hội chợ, triển lãm Trong thời gian qua, việc cung cấp loại hình có chất lượng không cao, chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp thực tiễn 40 document, khoa luan46 of 98 tai lieu, luan van47 of 98 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU 3.1 Quan điểm định hướng xuất mặt hàng cà phê Việt Nam Có thể nhận thấy rằng, nhu cầu cà phê thị trường EU lớn EU thị trường tiêu thụ cà phê lớn giới, với kim ngạch nhập từ nước ngoại khối khoảng 10 tỷ USD/năm, chiếm 66% lượng nhập khoảng 30% lượng tiêu thụ toàn cầu Lượng nhập cà phê thị trường EU liên tục tăng trưởng giai đoạn 2018 – 2021 Chính vậy, mục tiêu Việt Nam đẩy mạnh hoạt động XTXK cà phê sang thị trường này, xác định XTXK giải pháp quan trọng giúp nâng cao lợi nhuận vị đất nước Nhà nước, Bộ, Ban, Ngành liên quan cần tập trung cao độ hoạt động XTXK - Từ đây, xác định quan điểm hoạt động XTXK cà phê Việt Nam là: + Thừa nhận tầm quan trọng chiến lược công tác xúc tiến xuất phê nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước + Thực xúc tiến xuất cà phê mối liên kết chặt chẽ với chiến lược xúc tiến tiến đầu tư phát triển công nghiệp + Thực xúc tiến xuất mặt hàng cà phê đồng thời tiếp tục hoàn thiện xây dựng lực thương mại điện tử, ứng dụng phát triển thương mại điệu tử Việt Nam + Công tác xúc tiến xuất cà phê thực thành cơng với việc phát triển nguồn nhân lực thương mại xúc tiến xuất Xuất phát từ tình hình nước ta cần đẩy mạnh xuất khẩu, tăng nguồn thu cho đất nước, từ xu tồn cầu hố, hội nhập kinh tế phân công lao động quốc tế, chiến lược phát triển xuất định hướng quan trọng nước ta Vì hoạt động XTXK cà phê định hướng sách quan trọng năm mục tiêu phát triển thúc đẩy xuất chung nước - Hoạt động XTXK cà phê Việt Nam thời gian tới định hướng cụ thể sau: Một là, cải thiện chất lượng hàng hóa xuất khẩu, củng cố thị trường nước ngồi thiết lập, thị trường lớn, giàu tiềm năng, đồng thời mở thị trưởng có triển vọng phát triển 41 document, khoa luan47 of 98 tai lieu, luan van48 of 98 Hai là, tổ chức sản xuất, định hướng thời gian tới thành lập hiệp hội trồng cà phê, tạo điều kiện hình thành hệ thống giao dịch, ký gửi cà phê, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê thành lập quỹ xúc tiến thương mại Cà phê, quỹ bảo hiểm ngành hàng Ba là, hoạt động thương mại, thời gian tới nhà nước định hướng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ phấn đấu tới năm 2030 có 80% lượng xuất trực tiếp cho nhà tiêu thụ, nhà rang xay quốc tế không qua khâu trung gian Bốn là, tiếp tục xây dựng hồn thiện hệ thống thơng tin mơi trường kinh doanh, phân phối, giá mặt hàng cà phê, chủ động áp dụng thương mại điện tử giao dịch mua, bán, ký gửi cà phê nước quốc tế Trong thời gian tới Nhà nước đề án phát triển hệ thống thương mại cà phê thích ứng với mua, bán, ký gửi cà phê vùng nước quốc tế, xây dựng đề ẩn phát triển hệ thống thương mại cà phê thích ứng với tra, bản, ký gửi cà phê vùng nước quốc tế Năm là, mở rộng đa dạng hóa thị trường phương thức kinh doanh sản xuất, ứng dụng mạnh mẽ thương mại điện tử kinh doanh xuất khẩu, hội nhập vào kinh tế giới Sáu là, tăng cường hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác với nước tổ chức quốc tế khoa học công nghệ cho ngành cà phê chọn tạo giống, phòng trừ sâu bệnh, bảo quản chế biến, Thúc đẩy hợp tác với nước tổ chức hội chợ, kiện nhằm giới thiệu sản phẩm cà phê Việt Nam tới bạn bè quốc tế Việc hỗ trợ XTXK cà phê phải tuân theo quy định Nhà nước, phải phù hợp nằm chương trình phát triển chung chiến lược xuất nhập đất nước Hỗ trợ phải phù hợp theo khâu cụ thể, vào thị trường cụ thể Bảy là, Phải có phối hợp chặt chẽ chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương với phát triển kinh tế xã hội đất nước với chiến lược phát triển ngành cà phê Qua hỗ trợ địa phương cho cà phê phải phủ hợp với chiến lược phát triển ngành cà phê 3.2 Giải pháp đẩy mạnh xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 3.2.1 Hồn thiện chiến lược, định hướng xúc tiến xuất EU thị trường có nhu cầu lớn, vơ tiềm doanh nghiệp xuất Việt Nam Tuy nhiên, thị trường EU thị trường khó 42 document, khoa luan48 of 98 tai lieu, luan van49 of 98 tính với yêu cầu khắt khe nguồn gốc xuất xứ chất lượng sản phẩm Mặt khác, quốc gia EU lại có đặc điểm thị trường riêng Mặc dù thị trường EU phức tạp nước ta lại chưa có chương trình XTXK cụ thể theo khu vực thị trường, cụ thể thị trường EU Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống điều hành hai chiều Bộ Công thương Hải quan, đồng thời triển khai hoạt động Tổ Kiểm tra động Bên cạnh đó, Chính phủ cần tổ chức làm việc với doanh nghiệp sản xuất xuất hàng cà phê lớn để nắm rõ khả sản xuất, xuất doanh nghiệp Luôn nắm chủ động đưa kế hoạch XTXK phù hợp với doanh nghiệp, vừa có kế thừa, vừa có tính phát triển Các quan ban ngành liên quan Việt Nam cần tích cực làm việc với phía EU để thị trường không áp dụng chế giám sát hàng cà phê xuất Việt Nam Để hoàn thiện chiến lược, định hướng XTXK, quan chức Cục Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam cần nắm vững đặc điểm thị trường quốc gia EU Sự đa dạng tập quán, thói quen tiêu dùng, thu nhập, đa dạng tôn giáo tạo nên đa dạng trang phục quốc gia quốc gia có khác biệt lớn vùng, miền hay tầng lớp xã hội Thông qua đặc điểm mang tính đặc thù thị trường EU, chiến lược xúc tiến xuất mặt hàng cà phê vào thị trường cần phải hướng vào việc khai thác đặc điểm tạo thuận lợi cho xuất Huy động tham gia góp ý tất cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động XTXK để hoàn thiện chiến lược, định hướng 3.2.2 Nâng cao hiệu Chương trình Xúc tiến xuất Để nâng cao hiệu Chương trình XTXK, Bộ Cơng thương cần tiếp tục hỗ trợ Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam Hiệp hội ngành hàng khác việc tư vấn, hướng dẫn tổ chức thực chương trình xúc tiến Về phía trung tâm XTTM địa phương cần tập trung thực hoạt động XTXK thiết thực, mang lại hiệu cao tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành, tăng cường tổ chức đoàn giao thương nước Các địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất xuất mặt hàng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế cần phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức hội chợ, triển lãm thường niên với quy mô lớn để thu hút doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt từ EU tham gia Cần đặc biệt trọng việc thực Chương trình Thương hiệu quốc gia, ưu tiên cho xây dựng phát triển thương hiệu cho ngành hàng cà phê xuất nói riêng 43 document, khoa luan49 of 98 tai lieu, luan van50 of 98 ngành hàng xuất nói chung nhằm nâng cao vị uy tín hàng cà phê thị trường EU thị trường giới Bên cạnh đó, cần lưu ý việc tuyên truyền cho doanh nghiệp xuất hàng cà phê đối tượng có liên quan kiến thức, kỹ tổ chức hoạt động xúc tiến cho đạt hiệu tốt Chất lượng hoạt động hỗ trợ giới thiệu, quảng bá tổ chức phân phối sản phẩm cần nâng cao thông qua việc phát hành ấn phẩm, đưa thông tin chi tiết số lượng, chất lượng, giá mặt hàng, thông tin thị hiếu tiêu dùng sản phẩm cà phê website cổng thơng tin thức Bộ Công thương quan ban ngành có liên quan cách có hệ thống Tổ chức cách khoa học, hiệu hoạt động xúc tiến bước cải thiện nâng cao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu xuất Nâng cao hiệu đồng nghĩa với việc di chuyển thuận lợi không hàng cà phê mà tất mặt hàng xuất khác Việt Nam sang thị trường EU, tăng khả cạnh tranh cho hàng cà phê nước ta ngày nhiều người tiêu dùng EU nước khác giới biết đến mặt hàng cà phê Việt Nam 3.2.3 Nâng cao lực hệ thống trung tâm xúc tiến thương mại Hệ thống XTTM từ Trung ương đến địa phương thời gian qua hỗ trợ tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm xuất thị trường nước Một số trung tâm mạng lưới xúc tiến thương mại làm tốt công tác xúc tiến Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm thông tin cơng nghiệp thương mại, Phịng Cơng nghiệp Thương mại Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Hiệp hội ngành hàng khác cịn số trung tâm xúc tiến thương mại bộc lộ tồn như: Năng lực chất lượng nhân lực không đồng đều, trang bị sở vật chất chưa đồng Việt Nam cần nâng cao lực hệ thống trung tâm xúc tiến thương mại theo hướng đại, chuyên nghiệp với nhiều quy mô đẳng cấp, bước hội nhập quốc tế để đáp ứng yêu cầu ngày cao hoạt động XTXK Nhà nước hoạt động xúc tiến doanh nghiệp Mỗi trung tâm cần kiện tồn mơ hình tổ chức, bố trí nguồn nhân lực thơng thạo chun mơn, nhiệt tình, chủ động nâng cấp đa dạng hoá loại dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp; thiết lập gắn kết, giao lưu nhằm đúc rút kinh nghiệm trung tâm để có phát triển hài hoà, bền vững thời gian tới 44 document, khoa luan50 of 98 tai lieu, luan van51 of 98 3.2.4 Đầu tư nguồn nhân lực có chất lượng cho hoạt động xúc tiến xuất Nguồn nhân lực đào tạo nhân tố định tới thành công hoạt động XTXK Hiện nay, nguồn nhân lực làm cơng tác XTXK nước ta cịn nhiều hạn chế kiến thức kỹ năng, thiếu yếu số lượng lẫn chất lượng Nhà nước cần phải phối hợp với quan, tổ chức, ban ngành, hiệp hội ngành hàng, trung tâm XTTM địa phương để tích cực tổ chức khoá đào tạo tham gia buổi hội thảo, khoá tập huấn buổi XTXK, buổi tham quan thực tế để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân học hỏi kinh nghiệm lẫn Tăng cường hỗ trợ kiến thức, tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức làm công tác xúc tiến việc nâng cao trình độ nguồn nhân lực Các Thương vụ EU cần nghiên cứu tư vấn cho doanh nghiệp xuất hàng dệt may Việt Nam vượt qua rào cản nước nhập Tạo điều kiện cho cán làm công tác XTXK có hội nước ngồi học tập ngắn hạn dài hạn Mặt khác, cần có sách đãi ngộ hợp lý để khuyến khích người làm cơng tác XTXK đạt hiệu cao công việc Bên cạnh việc tìm kiếm tuyển dụng nhân lực có trình độ chun mơn việc tiếp tục đào tạo cho cán cũ cần thiết 3.2.5 Phát triển mạng lưới thông tin quốc gia đáp ứng yêu cầu hoạt động xúc tiến xuất Nguyên nhân dẫn đến công tác XTXK mặt hàng cà phê Việt Nam chưa phát triển tương xứng với tiềm phần thiếu hệ thống mạng lưới thông tin thương mại hiệu Việc thiết lập hệ thống thông tin quốc gia đại, lưu thống thơng suốt phủ sóng rộng khắp nước đảm bảo cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có nhu cầu tiếp cận cách dễ dàng Đồng thời, tích cực tăng cường hợp tác với đơn vị truyền thông Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam nhiều quan khác để doanh nghiệp xuất mặt hàng cà phê dễ dàng tiếp cận với nguồn thơng tin nhanh chóng Với thơng tin thơng tin chủ trương, đưởng lối, sách phát triển kinh tế, xã hội doanh nghiệp, tổ chức nhân tiếp cận cách miễn phí Song, thơng tin sâu chun ngành, địi hỏi phải có thời gian kinh phí thu thập, xử lý phân tích theo yêu cầu cụ thể doanh nghiệp Nhà nước cần khuyến khích hỗ trợ cho tổ chức hiệp hội ngành hàng, công ty dịch vụ thông tin, công ty nghiên cứu thị trường, công ty tư vấn kinh doanh cung cấp nguồn kinh phí ưu đãi cho doanh nghiệp Các tổ chức thơng tin Nhà nước cung cấp loại thơng tin doanh nghiệp có nhu cầu phải trả phí Quản lý chặt 45 document, khoa luan51 of 98 tai lieu, luan van52 of 98 chẽ việc cung cấp dịch vụ thông tin đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo chất lượng thông tin cho bên sử dụng Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu ngảy lớn thông tin thị trưởng quốc tế doanh nghiệp ngồi nước, Chính phủ cần hỗ trợ mặt kinh tế lẫn kỹ thuật để tạo điều kiện cho việc hình thành phát triển đơn vị thông tin chuyên nghiệp Nguồn thơng tin cung cấp xác, khoa học, kịp thời tảng vững cho Nhà nước đề chiến lược, định hướng xúc tiến xuất đắn trương lai, đặc biệt bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt liệt Về phia doanh nghiệp có tác động tích cực việc giúp khuếch trương sản phẩm, thương hiệu qua nhiều kênh thơng tin phủ sóng ngồi nước 3.2.6 Nâng cao lực quảng bá Các quan chủ quản đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm thư Bộ Công thương, Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, Trung tâm xúc tiến thương mại địa phương UBND tỉnh thành cần cập nhật bước đầu tư sơ vật chất, trang thiết bị kỹ thuật theo hướng đại với dịch vụ kèm hồn hảo; nâng cao kỹ chun mơn, giảm giá thành dịch vụ để hoạt động tổ chức hội chợ triển lãm ngày hấp dẫn, thu hút giới sản xuất, kinh doanh nước, quốc tế; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút nhà sản xuất, kinh doanh tham gia giới thiệu sản phầm hàng hố, dịch vụ thu hút khách hàng đến tham quan, giao dịch hội chợ triển lãm Xây dựng ý tưởng phát triển cung ứng dịch vụ XTTM để tạo loại hình dịch vụ, tổ chức hội nghị, hội chợ triển lãm có phong cách, có điểm nhấn, tạo dấu ấn với đối tượng khách hàng Hội chợ, triển lãm hội tốt để doanh nghiệp, tổ chức làm công tác XTXK gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với Đồng thời dịp để tìm kiếm khách hàng tiềm Tuy nhiên, thực tế gian hàng doanh nghiệp cà phê Việt Nam tham gia hội chợ triển lãm quốc tế thường bố trí vị trí khuất, khơng thuận lợi việc thu hút khách tham quan Để thu hút nhiều khách đến tham quan giao dịch, gian hàng cần phải tập trung vào khu vực, kinh phí hỗ trợ xúc tiến Nhà nước cần phải dành phần để quảng bá có mặt Việt Nam hội chợ, triển lãm Một cách quảng bá hiệu đáng tin quảng cáo danh bạ hội chợ tạp chí, website chun ngành gắn với hội chợ Tóm lại, vị trí đẹp, thuận lợi giúp thu hút ý khách hàng, đối tác vị trí khuất Do đó, doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm cần ý đến vị trí gian hàng, tích cực thực hoạt động quảng bá để thông báo tham gia 46 document, khoa luan52 of 98 tai lieu, luan van53 of 98 Việt Nam hội chợ, triển làm để phát huy hiệu công tác xúc tiến Điều thể việc có nhiều đối tác, khách hàng biết đến có mặt Việt Nam, cam hội hợp tác, ký kết hợp đồng mở rộng 3.3 Một số kiến nghị Bộ Công thương, cần xem xét điều chỉnh chế, sách cho phù hợp việc điều tiết hoạt động xúc tiến xuất doanh nghiệp; ngồi ra, Bộ Cơng thương cần cung cấp thông tin cách đầy đủ liên quan mật thiết thị trường xuất Bộ Cơng Thương chủ trì phối hợp với Bộ có liên quan quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với địa phương doanh nghiệp xuất cà phê chủ chốt, rà soát, kiểm tra, đánh giá nguồn cung cà phê, tình hình xuất cà phê thực dự trữ lưu thơng, tình hình thực hợp đồng xuất cà phê Bộ Công thương cần phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương tỉnh hoạt động sản xuất, thúc đẩy, giới thiệu cho doanh nghiệp dự án xúc tiến xuất cà phê có tính động lực, cơng nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng lớn; phối hợp, hỗ trợ tỉnh tối ưu hóa điều kiện đăng ký kinh doanh, gia nhập thị trường cho doanh nghiệp Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thông cần xem xét phối hợp chặt chẽ với Bộ, Ngành địa phương việc tập trung đạo thực giải pháp, đảm bảo kế hoạch sản xuất cà phê Bộ Tài chính, cần xem xét điều chỉnh chế, sách, nghiên cứu tỷ lệ điều tiết hợp lý cho ngân sách hoạt động xúc tiến xuất Nghiên cứu kỹ dự án xúc tiến xuất có tiềm năng, có khả thu lại lợi nhuận lớn, từ chi thu ngân sách phù hợp với hoạt động 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Đề tài Xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU, đặt mục tiêu đề xuất giải pháp, kiến nghị giúp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất cà phê sang thị trường EU giai đoạn tới Qua nghiên cứu thực trạng xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU, tác giả phân tích kết đạt hạn chế trình thực hoạt động xúc tiến, đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị để đẩy mạnh xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU Tuy nhiên, giới hạn nghiên cứu khóa luận, nên giải pháp tập trung giải vấn đề hoàn thiện chiến lược, chương trình, hệ thống XTXK, nâng cao lực, chất lượng hoạt động tổ chức XTXK Vì vậy, để 47 document, khoa luan53 of 98 tai lieu, luan van54 of 98 hoạt động xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU đạt kết tốt nữa, cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, nghiên cứu kỹ sách chế Nhà nước, Chính phủ hoạt động xúc tiến xuất cà phê Thứ hai, đưa giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn đại dịch Covid diễn biến phức tạp toàn cầu 48 document, khoa luan54 of 98 tai lieu, luan van55 of 98 KẾT LUẬN EU thị trưởng vô tiềm hấp dẫn nhà xuất quốc tế KNXK Việt Nam vào thị trường ngày lớn, tiến tới trở thành đối tác thương mại phát triển quốc gia Liên minh Châu Âu Hoạt động thương mại hai chiều nói chung xuất hàng hố đặc biệt xuất mặt hàng cà phê chuyển sang thời kỳ gắn liền với chuyển biến kinh tế toàn cầu Nhìn thấy tiềm đó, Chính phủ có biện pháp quan trọng để đẩy mạnh củng cố hoạt động xuất sang EU Một số biện pháp thực tốt cơng tác XTXK Khóa luận “Xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU" giải số vấn đề sau: Thứ nhất, khóa luận làm rõ số sở lý luận xúc tiến xuất mặt hàng Đây khoa học để tác giả sử dụng phân tích tình hình thực tế chương Thứ hai, khóa luận phân tích thực trạng XTXK mặt hàng cà phê sang thị trường EU Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021 với nội dung phân tích chi tiết Qua đó, khóa nêu thành công hoạt động xúc tiến xuất hàng cà phê sang thị trường EU, đồng thời hạn chế, bất cập công tác XTXK mặt hàng cà phê sang thị trường này, Thứ ba, khóa luận đề cập đến số giải pháp nhằm đẩy mạnh XTXK mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU Tuy nhiên, nhiều hạn chế thời gian lực nghiên cứu nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế quy trình nghiên cứu Tác giả mong nhận góp ý Thầy Cô giáo để đề tài nghiên cứu hoàn thiện 49 document, khoa luan55 of 98 tai lieu, luan van56 of 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cổng thông tin điện tử, Bộ Công thương (2021), < https://moit.gov.vn/> Cổng thông tin điện tử, Bộ Tài (2021), Cổng thơng tin điện tử, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2021), Cổng thông tin điện tử, Cục Xúc tiến thương mại (2021), < http://www.vietrade.gov.vn/> Cổng thông tin điện tử, Tổng Cục Hải quan Việt Nam, (2021), < https://tongcuc.customs.gov.vn/> Bộ Công thương (2016), Báo cáo Xuất nhập năm 2016, Hà Nội Bộ Công thương (2017), Báo cáo Xuất nhập năm 2017, Hà Nội Bộ Công thương (2018), Báo cáo Xuất nhập năm 2018, Hà Nội Bộ Công thương (2019), Báo cáo Xuất nhập năm 2019, Hà Nội 10 Bộ Công thương (2020), Báo cáo Xuất nhập năm 2020, Hà Nội 11 Dỗn Kế Bơn (2021), Giáo trình Kinh doanh quốc tế, NXB Hà Nội 12 Đặng Đình Đào (2019), Giáo trình Kinh tế thương mại, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 13 Hoàng Thu Giang (2004), Xúc tiến xuất doanh nghiệp Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Ngoại thương 14 Bành Trần Hiếu (2018), Xúc tiến xuất mặt hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại 15 Thái Thị Thu Hương (2019), Hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại hoạt động xuất mặt hàng cà phê sang thị trường EU công ty cổ phần xuất nhập cà phê miền Trung, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 16 Nguyễn Thế Long (2009), Giải pháp tăng cường hiệu lực công tác xúc tiến thương mại quốc gia, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại 17 Nguyễn Quỳnh My (2016), Chính sách xúc tiến thúc đẩy xuất cà phê Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại 18 Thân Danh Phúc (2015), Giáo trình Quản lý nhà nước thương mại, NXB Thống kê 19 Philip Kolter (2009), Marketing (dịch), NXB Lao động – Xã Hội 20 Lưu Thị Son (2016), Chính sách xúc tiến xuất hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường nước EU, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại 21 Hà Văn Sự (2015), Giáo trình Kinh tế thương mại, NXB Thống kê document, khoa luan56 of 98 ... CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU 41 3.1 Quan điểm định hướng xuất mặt hàng cà phê Việt Nam 41 3.2 Giải pháp đẩy mạnh xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU. .. Việt Nam sang EU theo nội dung 26 2.3.2 Chính sách xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang EU 32 2.4 Đánh giá thực trạng xúc tiến xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường. .. hình xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang thị trường EU 17 2.1.1 Đặc điểm thị trường tiêu dùng hàng cà phê EU 17 2.1.2 Thực trạng xuất mặt hàng cà phê Việt Nam sang EU
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cà phê của Việt Nam sang thị trường EU,