0

Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát

69 0 0
  • Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:26

tai lieu, luan van1 of 98 TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƢỢU – NƢỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI TRÊN THỊ TRƢỜNG NỘI ĐỊA” NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hƣớng dẫn - Họ tên: Ths Phạm Thị Dự - Bộ môn: Quản lý kinh tế Sinh viên thực tập - Họ tên: Phạm Phương Linh - Lớp: K54F2 HÀ NỘI, 2021 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 TĨM LƢỢC Khóa luận tốt nghiệp gồm phần mở đầu chương chính: Phần mở đầu: Sơ lược đề tài nghiên cứu, bao gồm tính cấp thiết đề tài, xác định mục tiêu nghiên cứu đề tài, phạm vi, đối tượng phương pháp nghiên cứu đề tài Chương 1: Đề cập đến số sở lý luận lực cạnh tranh doanh nghiệp bao gồm: số khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh, lợi cạnh tranh; Lý thuyết liên quan đến lực cạnh tranh; Xác định nội dung tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh cơng ty; Tổng hợp sách công cụ nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Chương 2: Đề cập đến tổng quan tình hình lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội; Hệ thống nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Tổng Công ty, bao gồm môi trường bên bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Từ đó, phân tích thực trạng lực cạnh tranh Tổng Công ty thông qua kết phương pháp thu thập xử lý liệu đánh giá lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội Chương 3: Đưa quan điểm định hướng cho vấn đề nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội từ đưa giải pháp để khắc phục điểm yếu đồng thời phát huy nâng cao điểm mạnh để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ thị trường document, khoa luan2 of 98 i tai lieu, luan van3 of 98 LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thị trường nội địa” kết trình học tập Trường Đại học Thương Mại Em chân thành cảm ơn quý thầy cô, đặc biệt thầy cô khoa Kinh tế - Luật quan tâm, tạo điều kiện, giảng dạy tận tình, giúp em tích lũy nhiều kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý báu khoảng thời gian theo học trường Những điều vừa tảng vững để em hồn thiện khóa luận tốt nghiệp tốt có thể, vừa hành trang cần thiết cho tương lai sau Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên Th.S Phạm Thị Dự người gắn bó, hướng dẫn tận tình, giúp đỡ góp ý cho em lời khuyên quý báu đề tài khóa luận để em hồn thiện cơng trình nghiên cứu Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo tập thể Cán công nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp tốt Trong trình làm bài, hiểu biết, kiến thức hạn chế nên làm khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy để em hồn thiện kiến thức Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021 Sinh viên thực Phạm Phương Linh document, khoa luan3 of 98 ii tai lieu, luan van4 of 98 MỤC LỤC TÓM LƢỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan Đối tƣợng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 4 Phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm liên quan đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.1 Cạnh tranh 1.1.2 Lợi cạnh tranh 1.1.3 Năng lực cạnh tranh 10 1.2 Một số lý thuyết liên quan đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 10 1.2.1 Vai trò cạnh tranh 11 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 12 1.2.3 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 16 1.3 Nội dung nguyên lý nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 17 1.3.1 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 17 1.3.2 Chính sách cơng cụ nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƢỢU – NƢỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI TRÊN THỊ TRƢỜNG NỘI ĐỊA 21 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát Hà Nội thị trƣờng nội địa…………………… 21 2.1.1 Tổng quan tình hình lực cạnh tranh Tổng Cơng ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thị trường nội địa 21 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thị trường nội địa 22 document, khoa luan4 of 98 iii tai lieu, luan van5 of 98 2.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát Hà Nội thị trƣờng nội địa 27 2.2.1 Thực trạng lực cạnh tranh sản phẩm 27 2.2.2 Thực trạng lực tài 30 2.2.3 Thực trạng lực cạnh tranh công nghệ sản xuất 33 2.2.4 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực 35 2.2.5 Thực trạng lực cạnh tranh thị phần 39 2.3 Các kết luận phát qua nghiên cứu thực trạng lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát Hà Nội thị trƣờng nội địa……………… 42 2.3.1 Thành công 42 2.3.2 Hạn chế 44 2.3.3 Nguyên nhân 45 CHƢƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỚI VẤN ĐỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƢỢU – NƢỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI TRÊN THỊ TRƢỜNG NỘI ĐỊA 47 3.1 Quan điểm, định hƣớng giải vấn đề nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát Hà Nội thị trƣờng nội địa…………… 47 3.1.1 Quan điểm nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thị trường nội địa 47 3.1.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thị trường nội địa 48 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát Hà Nội thị trƣờng nội địa 50 3.2.1 Giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm 50 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực tài 51 3.2.3 Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực 53 3.2.4 Giải pháp nâng cao Marketing 53 3.2.5 Giải pháp nâng cao công nghệ sản xuất 55 3.3 Một số kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát Hà Nội thị trƣờng nột địa 56 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Công Thương 56 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát 57 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO document, khoa luan5 of 98 iv tai lieu, luan van6 of 98 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Trọng tâm hoạt động vị công ty lớn 25 Bảng 2: Đánh giá khách hàng bia Hà Nội bia Sài Gòn 27 Bảng 3: Tình hình thực tiêu Habeco 28 Bảng 4: Giá số loại bia thị trường 30 Bảng 5: Bảng cân đối kế toán Habeco giai đoạn 2018 - 2020 31 Bảng 6: So sánh vài tiêu tài Habeco Sabeco 32 Bảng 7: Cơ cấu lao động Habeco giai đoạn 2018 - 2020 36 Bảng 8: Tình hình đào tạo Habeco 38 Bảng 1: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 Habeco 49 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1: Chuỗi giá trị M.Porter Hình 2: Mơ hình lực lượng cạnh tranh DN 14 Hình 1: Trình độ nhân viên Habeco giai đoạn 2019 - 2020 37 Hình 2: Thu nhập bình quân cán công nhân viên Habeco 39 Hình 3: Thị phần Habeco năm 2018 40 Hình 4: Thị phần Habeco năm 2019 40 document, khoa luan6 of 98 v tai lieu, luan van7 of 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC Hiệp hội Quốc gia Đơng Nam Á ASEAN CHLB Cộng hịa liên bang CPTTP Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương Doanh nghiệp DN ĐTCT Đối thủ cạnh tranh Hiệp định thương mại tự Liên minh châu Âu-Việt Nam EVFTA Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Habeco Nước giải khát Hà Nội HACCP Hệ thống phân tích mối nguy kiểm sốt điểm tới hạn HĐQT Hội đồng quản trị KHCN Khoa học công nghệ LNST Lợi nhuận sau thuế NLCT Năng lực cạnh tranh ROA Tỷ suất lợi nhuận tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROS Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn Sabeco Sản phẩm SP Sản xuất kinh doanh SXKD Trách nhiệm hữu hạn thành viên TNHH MTV Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát VBA Việt Nam Công ty Cổ phần nghiên cứu ngành tư vấn Việt Nam VIRAC Tổ chức Thương mại giới WTO document, khoa luan7 of 98 vi tai lieu, luan van8 of 98 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng chung, theo kinh tế Việt Nam tiến đến kinh tế thị trường, dần hòa nhập vào kinh tế chung giới Từ ngày 11/01/2007, Việt Nam thức gia nhập tổ chức WTO sau 10 năm, Việt Nam đạt nhiều kết tích cực quan trọng, thể qua tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất, nhập Không vậy, Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia hội nhập vào tổ chức ASEAN, APEC Đây hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc với công nghiệp tiên tiến nước phát triển, học tập kinh nghiệm quản lý kinh doanh, thu hút nguồn vốn đầu tư nước Tuy nhiên, điều mang lại nhiều thách thức ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Việt Nam tồn doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường này, khơng cịn bảo hộ Nhà nước, doanh nghiệp nội địa phải tự điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Để tồn phát triển, vấn đề đặt hàng đầu cho doanh nghiệp phải có giải pháp để tăng cường lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát ngành quan trọng, đóng góp phần khơng nhỏ vào phát triển kinh tế Việt Nam, sản phẩm ngành khơng đáp ứng nhu cầu nước mà cịn xuất thị trường quốc tế Từ lâu, uống bia, rượu trở thành nét văn hóa bàn ăn, hay cịn gọi “văn hóa rượu bia” Theo báo cáo Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam, Việt Nam xếp thứ 10 nước Châu Á mức tiêu thụ bia rượu Thị trường bia ngày trở nên sôi động với tham gia nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng Bên cạnh DN nội địa hàng đầu Sabeco, Habeco, Heineken thị trường bia Việt Nam ghi nhận tham gia nhà đầu tư nước Carlsberg, Sapporo Năm 2018, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 5,7% - cao nhóm 10 quốc gia có quy mơ thị trường lớn Tuy nhiên, tác động sách, quy định đại dịch Covid – 19, mức tiêu thụ sản phẩm ngành sụt giảm nặng nề, đặc biệt năm 2020 Bước sang đầu năm 2020, Nghị định 100 Chính phủ thức có hiệu lực, Hãng tin Bloomberg ước tính mức tiêu thụ sản phẩm giảm 25% Để phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát, doanh nghiệp ngành cần nghiên cứu đầy đủ hội để nắm bắt document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 phát triển, bên cạnh chuẩn bị để đối phó với thách thức thị trường ngày khốc liệt Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) trải qua 130 năm xây dựng, phát triển ngày trở nên lớn mạnh Tiền thân Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) doanh nghiệp hàng đầu ngành Đồ uống Việt Nam Công ty hoạt động tốt lĩnh vực sản xuất kinh doanh thị trường Tổng công ty Nhà máy bia Hommel người Pháp xây dựng vào năm 1890 Sau đổi tên thành Nhà máy Bia Hà Nội, ngày 15/8/1958, sản phẩm nhà máy đời với nhãn hiệu Trúc Bạch Đây chai bia Việt Nam, đánh dấu bước tiến lớn ngành công nghiệp sản xuất bia thị trường nội địa Theo thời gian phát triển, đội ngũ nhân viên công ty không ngừng trau dồi, nâng cao lực để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đưa lực sản xuất tăng lên: 50 triệu lít/năm (giai đoạn 1991 – 1995); 100 triệu lít/năm (giai đoạn 2001 – 2004) tới đạt gần 400 triệu lít bia/năm Ngày 16/06/2008, Habeco thức chuyển đổi mơ hình hoạt động, đổi tên thành Tổng cơng ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Trải qua thời gian dài khôi phục phát triển, thị phần Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu Nước giải khát Hà Nội ngày mở rộng Habeco dần ghi dấu ấn sâu đậm lòng khách hàng Sản phẩm chủ đạo Tổng Cơng ty bia, với bí đặc biệt sản xuất sản phẩm, Habeco đứng vị trí thứ ba thị trường ngành bia Tuy nhiên, sản phẩm Habeco tập trung vào phân khúc bình dân, đó, xu hướng tiêu dùng khách hàng dần chuyển sang phân khúc cao cấp Nếu khơng nhanh chóng nghiên cứu đưa sản phẩm phù hợp, Tổng Công ty phải đối mặt với nguy suy giảm sức cạnh tranh Trong năm gần đây, sản lượng tiêu thụ doanh thu Tổng Cơng ty có dấu hiệu suy giảm cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp ngành Xuất phát từ lí trên, em xin chọn đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thị trường nội địa” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan (1) Đồn Mạnh Thịnh (2009), “Nâng cao lực cạnh tranh công ty thương mại Hà Nội điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, luận văn thạc sĩ, Đại học Ngoại Thương Đề tài nghiên cứu vấn đề thời kỳ chuyển kinh tế Việt Nam tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có thuận lợi khó khăn việc cạnh tranh thương trường, từ nước đến nước ngồi Trên sở đó, tác giả cho việc tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế Việt Nam document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 bàn đạp để doanh nghiệp thi đua cạnh tranh, vấn đề kinh doanh doanh nghiệp trở nên khó khăn có tham gia thêm nhiều doanh nghiệp nước ngồi Từ cách tiếp cận đó, tác giả đề xuất biện pháp, cách giải vấn đề để tạo điều kiện khuyến khích ngành thương mại Việt Nam phát triển (2) Trương Thị Thanh Hương (2011), “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu mạng lưới kinh doanh rau, thực phẩm an toàn Haprofood”, luận văn thạc sĩ, Đại học Ngoại Thương Tác giả phân tích, đánh giá hiệu hoạt động mạng lưới kinh doanh rau, thực phẩm an toàn Haprofood, từ đề xuất giải pháp phù hợp góp phần nâng cao mở rộng mạng lưới kinh doanh rau, thực phẩm an toàn Haprofood, xây dựng thương hiệu Haprofood trở thành thương hiệu lớn, có độ tin cậy cao an tồn sinh thực phẩm thành phố Hà Nội nói riêng Việt Nam nói chung (3) Nguyễn Thành Long (2016), “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp du lịch Bến Tre”, luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh: Tác giả hệ thống hóa cán sở lý thuyết NLCT DN số mơ hình nghiên cứu NLCT DN lĩnh vực du lịch Qua đó, tác giả xác định yếu tố ảnh hưởng đến NLCT DN du lịch Bến Tre gắn với đặc thù điều kiện kinh tế - xã hội điều kiện tự nhiên địa phương Các yếu tố bao gồm: Năng lực Marketing; Thương hiệu; Năng lực tổ chức, quản lý; Trách nhiệm xã hội; Chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Nguồn nhân lực; Cạnh tranh giá; Điều kiện môi trường điểm đến (cơ chế, sách, người dân địa phương, mơi trường tự nhiên) (4) Nguyễn Hồng Q (2016), “Nâng cao khả cạnh tranh công ty giấy Bãi Bằng giai đoạn nay”, luận văn thạc sĩ, Đại học Thương Mại Đề tài trình bày lý thuyết cạnh tranh, trường phái cổ điển, tiêu đánh giá khả cạnh tranh DN; nhân tố ảnh hưởng nâng cao khả cạnh tranh Nêu thực trạng khả cạnh tranh cơng ty giấy Bãi Bằng Qua đó, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao khả cạnh tranh mở rộng quy mô sản xuất, giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng cường hoạt động Marketing, áp dụng thương mại điện tử hoạt động kinh doanh (5) Tạ Hùng Cường (2019), “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phạm Minh”, luận văn thạc sĩ, Đại học Thương Mại Trên sở phân tích thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị Phạm Minh, đồng thời đánh giá ưu, nhược điểm công ty để so sánh với đối thủ cạnh tranh khác, tác giả đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty thị trường nước giai đoạn 2019 – 2020 document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van55 of 98 3.1.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thị trường nội địa  Về công tác quản trị Nâng cao chất lượng quản trị Áp dụng phương thức quản trị tiên tiến, nhằm khai thác hiệu mạnh Habeco, đạt tín nhiệm cổ đơng nhà đầu tư Cập nhật hình thức quản trị đại, phù hợp với môi trường kinh doanh quốc tế cho cán lãnh đạo cao cấp trung cấp Tham gia tích cực chương trình nâng cao nghiệp vụ quản trị hàng năm dành cho cấp lãnh đạo Thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành quy định Điều lệ Tổng công ty Nâng cao lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực nhiệm vụ thành viên.Tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hoạt động Habeco Công ty thành viên Chỉ đạo thực tốt mục tiêu Đại hội đồng cổ đơng thơng qua, phấn đấu hồn thành vượt mức tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2021  Về phát triển, nâng cao chất lượng nghiên cứu sản phẩm Hoạt động nâng cao chất lượng nghiên cứu sản phẩm hoạt động trọng tâm DN nhằm mục đích hồn thiện sản phẩm thỏa mãn tối đa nhu cầu người tiêu dùng Do đó, Habeco ln khuyến khích nhân viên sáng tạo, đề xuất sáng kiến để nâng cao chất lượng sản phẩm Vì vậy, thời gian tới công ty đưa định hướng để phát triển hoạt động như: Tăng cường công tác đào tạo, rèn luyện kĩ phân tích, đặc biệt cảm quan tồn hệ thống Giáo dục, nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức thường xuyên sản phẩm phương pháp bảo quản, phục vụ cho người bán hàng Khai thác phương pháp phân tích sắc ký để phân tích sâu đặc tính mùi, vị sản phẩm Có lộ trình để chuẩn hóa hệ thống, kho tàng, đảm bảo chất lượng bia lưu kho từ nhà máy đến nhà phân phối Thường xuyên rà soát sửa đổi tiêu chuẩn nhằm ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm Cải tiến quy trình nhằm giảm hao phí, tăng suất, nâng cao hiệu SXKD Đầu tư trang thiết bị phân tích, thiết bị sản xuất, sử dụng hiệu trang thiết bị phân tích phân tích đánh giá, kiểm sốt chất lượng sản phẩm với nhiều tiêu chuyên sâu Phát huy hiệu hệ thống nấu thử nghiệm phịng phân tích trung tâm phục vụ nghiên cứu nâng cao chất lượng phát triển sản phẩm document, khoa luan55 of 98 48 tai lieu, luan van56 of 98 - Đối với sản phẩm bia: Tiếp tục tập trung phát triển thương hiệu bia Hà Nội, nghiên cứu sâu xu hướng thị trường để cấu lại sản phẩm cho phù hợp theo phân khúc trung cấp, cao cấp Chú trọng công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu, xây dựng phát triển số thương hiệu bia cao cấp để nâng cao sức cạnh tranh trình hội nhập - Đối với sản phẩm rượu: xây dựng dây chuyền sản xuất ổn định, công nghệ đại đảm bảo chất lượng sản phẩm, thực tốt công tác thị trường, củng cố hệ thống phân phối để giữ vững thương hiệu - Đối với sản phẩm nước giải khát: phát triển thương hiệu nước tinh khiết với chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bảo vệ môi trường Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2021 Tiêu thụ sản phẩm chủ yếu Triệu lít 280 +, Bia loại Triệu lít 278,2 +, Nước uống đóng chai Uniaqua Triệu lít 1,8 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm Tỷ đồng 5.391,6 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 319,15 Tổng lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 255,14 (Nguồn: BCTN năm 2020 Habeco) Bảng 1: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 Habeco  Về công tác đầu tư Trong năm 2021, Habeco tiếp tục xây dựng thực dự án đầu tư, cải tạo hệ thống kho chứa hàng, đảm bảo chất lượng hàng hóa lưu kho, triển khai Dự án đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể Tổng Công ty Tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống tích hợp quản trị SXKD (dự án ERP) nhằm nâng cao hiệu quản trị, giảm thiểu rủi ro trình điều hành SXKD Đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng Nghiên cứu dự án đầu tư nâng cao hiệu sản xuất, chất lượng: thu hồi bia từ men dư; sử dụng nitơ thay CO2 số công đoạn sản xuất; nâng cấp hệ thống lạnh tiết kiệm lượng  Về công tác tổ chức sản xuất – kinh doanh Đổi mới, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, hoàn thiện sản phẩm mới, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Tiếp tục thực kế hoạch nâng cao chất lượng bia, giảm giá thành sản xuất, thực đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ kỹ thuật đơn vị thành viên document, khoa luan56 of 98 49 tai lieu, luan van57 of 98 Cải tiến liên tục, nâng cao hiệu chất lượng phần mềm quản lý hệ thống, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, nâng cao kỹ cảm quan hệ thống  Về nguồn nhân lực Tiếp tục hoàn thiện mơ hình tổ chức quản lý sản xuất, kiện tồn chức nhiệm vụ phòng ban theo yêu cầu công tác quản lý điều hành; Đào tạo, nâng cao chất lượng lao động có phương án tuyển dụng, bổ sung lao động phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển Tổng công ty; Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo để củng cố nâng cao lực cho đội ngũ cán quản lý giai đoạn thị trường cạnh tranh gay gắt chịu nhiều ảnh hưởng môi trường tự nhiên nhiều biến động  Về hoạt động marketing Tiếp tục triển khai họat động truyền thông để quảng bá sản phẩm bia Hà Nội Bold Light, bia Hà Nội Premium rộng rãi thị trường Phối hợp với đơn vị tư vấn chiến lược thương hiệu để tiếp tục thực việc thay đổi nhãn mác cho sản phẩm bia chai 450ml, Bia lon Hà Nội nhằm đảm bảo tính đồng cho thương hiệu sản phẩm Nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng để nhanh chóng thương mại hóa có nhu cầu thị trường Triển khai chương trình đào tạo cho nhà phân phối kiến thức bản, cảm quan bia bảo quản bia để đảm bảo chất lượng sản phẩm tất công đoạn Phối hợp chuyên gia CHLB Đức thực mục tiêu nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm bia loại Triển khai giải pháp tiết kiệm chi phí xử lý nước thải đơn vị sản xuất; Rà soát nâng cao hiệu suất thu hồi sản phẩm công đoạn đơn vị sản xuất bia 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát Hà Nội thị trƣờng nội địa 3.2.1 Giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm Nghiên cứu, đầu tư cơng nghệ, máy móc mới, nâng cao lực, khai thác hiệu thiết bị có để phát huy tối đa công suất nâng cao chất lượng sản phẩm Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất sản phẩm ưa chuộng thị trường bia chai 330ml, bia chai 335 ml, bia hơi, cấu linh hoạt số mặt hàng để đảm bảo hiệu kinh tế Nâng cao hiệu sản xuất toàn hệ thống, tăng hiệu suất thu hồi toàn dây chuyền - 4%; giảm thiểu biến đổi chất lượng suốt thời gian bảo quản document, khoa luan57 of 98 50 tai lieu, luan van58 of 98 Đầu tư thêm trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng Nghiên cứu phương pháp kiểm tra chuyên sâu để đánh giá chất lượng bia hóa lý, vi sinh cảm quan Đẩy mạnh công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, thay phụ tùng kịp thời nhằm đảm bảo tuổi thọ giảm hao tổn lượng vận hành, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Thực biện pháp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm để tăng cường khả cạnh tranh Trong hoàn cảnh khó khăn tồn thị trường chịu tác động kép Nghị định 100/2019NĐ-CP đại dịch Covid-19, Habeco cần có động thái nhanh nhạy nghiên cứu phát triển đưa thị trường loạt sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng người tiêu dùng bối cảnh “bình thường mới” Trong bối cảnh trên, Tổng Cơng ty thay đổi chiến lược, đầu tư vào nghiên cứu sản xuất sản phẩm bia không cồn, loại nước giải khát để đáp ứng nhu cầu thay đổi thị trường 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực tài Trong năm gần đây, doanh thu lợi nhuận Habeco có xu hướng giảm, ảnh hưởng nhiều đến việc nâng cao NLCT Tổng Công ty Bởi lẽ, muốn thực chiến lược, sách phải cần đến nguồn kinh phí ổn định Do đó, giải pháp để nâng cao lực tài vô quan trọng  Thứ nhất, huy động vốn Hiện nay, Tổng Cơng ty huy động vốn từ nguồn: Nguồn vốn bên DN nguồn vốn bên DN Đối với nguồn vốn bên DN, Công ty phải sử dụng tốt tài sản cố định, huy động toàn tài sản cố định có vào sản xuất kinh doanh Với tài sản khơng cịn phù hợp, khơng cần dùng, chưa cần dùng… cần tiến hành lý, nhượng bán để thực luân chuyển vốn Đối với nguồn vốn bên DN, Habeco phải bảo toàn tăng tỷ lệ tích lũy từ lợi nhuận Tổng Cơng ty Với lợi DN lớn ngành, Habeco áp dụng linh hoạt hình thức huy động vốn phát hành cổ phiếu, tín dụng thương mại, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ DN, quỹ đầu tư Tổng Công ty cần khai thác triệt để nguồn vốn có, đồng thời sử dụng linh hoạt nguồn vốn quỹ theo nguyên tắc có hiệu có hồn trả Khi nguồn vốn từ bên DN không đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho trình hoạt động SXKD DN phải tìm kiếm nguồn vốn từ bên ngắn hạn dài hạn document, khoa luan58 of 98 51 tai lieu, luan van59 of 98  Thứ hai, nâng cao hiệu sử dụng vốn Tăng cường đổi mới, phát huy tối đa cơng suất máy móc thiết bị Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, việc đầu tư mua sắm tài sản cố định hướng, mục đích, sử dụng có hiệu vơ quan trọng, đồng thời, việc đầu tư mục đích góp phần nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm, hạ thấp chi phí nguyên vật liệu giảm hao mịn vơ hình tiến khoa học kỹ thuật gây ra, từ góp phần gia tăng uy tín cho sản phẩm khả cạnh tranh thị trường Cùng với việc đổi máy móc thiết bị, Habeco cần lựa chọn phương pháp khấu hao thích hợp, nhằm nhanh thu hồi vốn hạn chế hao mịn vơ hình Mặt khác, cắt giảm hạng mục công việc chưa cần phải thực để tiết giảm tối đa chi phí, bên cạnh đó, làm việc với nhà cung ứng để giữ ổn định giá điều kiện sản lượng tiêu thụ suy giảm Thực kế hoạch chi phí nhằm theo dõi, phân tích biến động yếu tố ảnh hưởng đến kết SXKD, từ đưa dự báo, chiến lược kịp thời  Thứ ba, nâng cao lực đội ngũ cán quản lý tài Việc đầu tư cho đội ngũ cán quản lý để họ có kiến thức vững vàng có khả lao động sáng tạo đem lại tỷ suất lợi nhuận hiệu xã hội cao cho Tổng Cơng ty, cần có sách tuyển dụng chọn lọc, đào tạo có chế độ đãi ngộ tương xứng, thỏa đáng để thu hút nhân lực nâng cao chất lượng đội ngũ lao cán quản lý tài Tăng cường hoạt động quản lý, phân tích tài chính, nâng cao lực máy tài kế tốn, khai thác hiệu Hệ thống quản trị DN (ERP) để hỗ trợ phận quản lý Ban lãnh đạo Tổng Cơng ty tiếp cận cách nhanh chóng xác số liệu SXKD, từ tránh thất thốt, thực phân tích dự báo thống kê nhằm đưa chiến lược, biện pháp quản lý tốt cho hoạt động tài Habeco Chủ động cơng khai minh bạch hoạt động tài để giảm thiểu chi phí, tăng uy tín, giảm rủi ro cho Tổng Công ty đơn vị liên quan  Thứ tư, đầu tư vốn Habeco cần nghiên cứu thơng tin cần thiết, phân tích mặt lợi - hại, cân nhắc kỹ lưỡng mức độ an toàn tin cậy định đầu tư vốn để chọn đối tượng loại hình đầu tư phù hợp Lập kế hoạch SXKD bám sát thực tế để đảm bảo nguồn vốn cho SXKD Tổng Cơng ty Tiếp tục nghiên cứu thực việc thối vốn đơn vị đầu tư ngồi ngành khơng mang lại hiệu kinh doanh document, khoa luan59 of 98 52 tai lieu, luan van60 of 98 Đồng thời, nghiên cứu, khai thác áp dụng giải pháp tài hỗ trợ cơng ty thành viên khó khăn, đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động đơn vị qua đó, nâng cao hiệu đầu tư vốn Habeco 3.2.3 Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu cơng ty Ngay từ ban đầu, Habeco trọng tuyển dụng, đào tạo để xây dựng cho đội ngũ nhân có lực, đam mê, nhiệt tình với cơng việc, nhiên, suốt q trình hoạt động, khơng thể tránh hạn chế, Tổng Công ty cần linh hoạt thay đổi sách quản lý đào tạo nhân lực Sử dụng phần mềm quản lý nguồn nhân lực ERP hiệu quả, giảm bớt thủ tục hành rườm rà, tiết kiệm thời gian, công sức nguồn nhân lực, khuyến khích cơng nhân viên sử dụng cơng nghệ đại nhằm nâng cao lực hiệu cơng việc thân Xây dựng sách lương, thưởng nhằm kích thích, thu hút, động viên kịp thời người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Rà soát, điều chỉnh sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nhà máy, phân xưởng để tăng suất chất lượng sản phẩm Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo để củng cố nâng cao lực cho cán quản lý, đội ngũ kỹ sư, công nhân giai đoạn thị trường cạnh tranh gay gắt chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường tự nhiên nhiều biến động Đào tạo, nâng cao chất lượng lao động có phương án tuyển dụng, bổ sung lao động phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển Tổng Công ty nhu cầu thị trường Lao động tuyển dụng tăng chủ yếu lao động kỹ thuật công nghệ dây chuyền chiết, lao động phục vụ công tác phát triển thị trường, phát triển thương hiệu, truyền thông Hoạt động tuyển dụng cần bám sát vào nhu cầu thực tế Tổng Công ty thị trường Xây dựng hệ thống đào tạo theo vị trí cơng việc, tập trung đào tạo chuyên sâu lĩnh vực công nghệ tiết kiệm, hiệu quả, chuyên nghiệp, dây chuyền thiết bị, đào tạo nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kết hợp đào tạo nước nhằm xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho cơng ty Đưa sách, khen thưởng rõ ràng với cá nhân có sáng kiến cải tiến kĩ thuật, cơng tác quản lý, phát huy tối đa tính sáng tạo, động lực người lao động 3.2.4 Giải pháp nâng cao Marketing - Nghiên cứu, mở rộng thị trường: Tổ chức thường xuyên nghiên cứu thị trường để nắm bắt kịp thời thay đổi xu hướng tiêu dùng Bên cạnh việc tận document, khoa luan60 of 98 53 tai lieu, luan van61 of 98 dụng nguồn nhân lực nội bộ, Tổng Cơng ty phối hợp với đội ngũ chuyên nghiệp từ công ty nghiên cứu thị trường lớn Công ty nghiên cứu thị trường Neilsen hay số tổ chức uy tín khác - Tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D), hoạt động trọng tâm DN muốn nâng cao lực cạnh tranh thị trường Việc đầu tư thực biện pháp như: hoàn chỉnh quy chế, quy định, hệ thống hoạt động R&D cách đồng nhằm tạo động lực cho người lao động; đưa sách lương, thưởng phù hợp cho đội ngũ R&D để kích thích lực sáng tạo, phát triển ý tưởng sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường Do thay đổi thường xuyên nhu cầu khách hàng, Habeco cần tập trung phân tích, nghiên cứu kĩ vị, thẩm mĩ dể nhanh chóng đáp ứng xu hướng thị trường - Duy trì giữ ổn định thị trường phía Bắc Trung Bộ, gia tăng nhanh chóng Miền Trung Miền Nam.Triển khai hệ thống E-Commerce, Kênh siêu thị, ưu tiên áp dụng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam có nhiều thuận lợi thành viên nhiều tổ chức kinh tế, quốc tế, tham gia kí kết hiệp định đa phương song phương hiệp định CPTPP, EVFTA Đây hội lớn cho DN nước nói chung Habeco nói riêng để tiếp cận thị trường khu vực quốc tế nhanh chóng dễ dàng Giai đoạn đầu tiến trình mở rộng thị trường khu vực quốc tế, Habeco tiếp cận thị trường Asean Châu Á, nơi có điều kiện khí hậu tự nhiên, văn hóa, trị tương đồng Điều khiến hoạt động nghiên cứu thị trường thuận lợi xác - Xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, quản lý thông minh, hiệu quả, áp dụng hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến để nâng cao sức cạnh tranh Quy hoạch lại máy nhân quản lý hệ thống kênh để phát triển thị trường; Xây dựng, đào tạo đội ngũ marketing với chế độ đãi ngộ hợp lý, thu hút nhân tài, ý tới đội ngũ nhân viên chăm sóc khách trước sau bán hàng, từ đó, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường Xây dựng chương trình Marketing cụ thể nhằm phát triển mạng lưới phân phối, áp dụng biện pháp tài áp dụng linh hoạt giá bán buôn, bán lẻ, giá siêu thị, khuyến mại, hỗ trợ vận chuyển, ưu tiên vùng sâu vùng xa khu vực để mở rộng thị trường Một vấn đề mà Habeco cần thực nhanh chóng đưa giải pháp để xâm nhập thị trường miền Nam, tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất kênh phân phối khu vực tiềm khu vực lớn - Nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại: Hiện tần suất xuất quảng cáo Habeco phương tiện thông tin đại chúng cịn chưa ghi document, khoa luan61 of 98 54 tai lieu, luan van62 of 98 dấu ấn với khách hàng Vì vậy, Tổng Cơng ty cần có kế hoạch, chiến lược cụ thể để tăng tần suất xuất ti vi phương tiện truyền thơng khác Đa dạng hóa hoạt động truyền thông, quảng cáo để đưa thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng Ngồi cơng cụ truyền thống, Tổng Cơng ty tăng cường hoạt động xúc tiến qua Internet, điện thoại, mạng xã hội (Facebook, Instargram, Zalo…) từ thực khảo sát để nắm bắt phản hồi khách hàng nhanh chóng kịp thời Một kênh truyền thơng khác ưa chuộng nhiều DN Youtube, Habeco đăng tải đoạn quảng cáo ngắn, truyền đạt thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng Hình thức quảng cáo tiếp cận khách hàng nhanh hấp dẫn mà lại tiết kiệm chi phí cho DN Phịng thị trường cần đầu tư, xây dựng chiến lược truyền thông đặc sắc nhằm gây ấn tượng mạnh người tiêu dùng Thêm vào đó, cơng ty cần tổ chức thường xuyên hoạt động tri ân khách hàng, bên cạnh lễ hội bia hàng năm, kiện, chương trình khuyến mại tích điểm qua nắp chai bia, tổ chức trị chơi trúng thưởng phần q có giá trị góp phần nâng cao hình ảnh Habeco mắt công chúng, thúc đẩy tiêu thụ tốt - Phát triển thương hiệu: Tiếp tục phát triển thương hiệu, khai thác lợi thế: Thương Hiệu Việt, tính truyền thống, “Gìn Giữ Tinh Hoa Nâng Tầm Vị Thế”, “Một Nét Văn Hóa Hà Nội” thương hiệu Habeco Chú trọng nâng cao nhận thức vai trò hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu với tồn cán bộ, cơng nhân viên Tổng Cơng ty Đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, nâng cao lực kỹ đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường bối cảnh Bên cạnh đó, xây dựng thương hiệu dựa chiến lược kinh doanh tổng thể DN Hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu cần bám sát chiến lược kinh doanh, thị trường mục tiêu để xây dựng hình tượng phù hợp với tập khách hàng DN 3.2.5 Giải pháp nâng cao công nghệ sản xuất Tiến khoa học kỹ thuật động lực phát triển kinh tế - xã hội Đổi công nghệ vấn đề tất yếu quy định tồn phát triển DN Theo thời gian, khách hàng khắt khe việc lựa chọn sản phẩm tiêu dùng với sản phẩm bia, người lại đưa yêu cầu sản phẩm phân khúc thị trường khác DN muốn đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, hướng tới phân khúc thị trường cao cấp quan tâm đến yếu tố công nghệ cần thiết Habeco cần cập nhật nhanh chóng, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm chi phí sản xuất, giảm áp lực liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững, ví dụ áp dụng dây chuyền sản xuất cho bã bia khô vừa tái sử dụng lại thân thiện với mơi trường document, khoa luan62 of 98 55 tai lieu, luan van63 of 98 Cải tiến liên tục, nâng cao hiệu chất lượng phần mềm quản lý hệ thống ISO, hướng đến tích hợp với phần mềm phận khác Tổng Công ty nhằm tối ưu hóa việc ứng dụng cơng nghệ cơng tác quản lý Tăng cường ứng dụng công nghệ thông vào việc quản lý chất lượng, quản lý sản xuất Xây dựng chương trình thúc đẩy thêm sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ hoạt động chuyên mơn, hoạt động sản xuất, nhằm nâng cao tính sáng tạo người lao động Habeco cần xem xét, kiểm tra, đánh giá định kì lại tất máy móc, thiết bị dây truyền sản xuất, loại bỏ máy móc cũ kĩ, lạc hậu, thay máy móc đại, cơng nghệ Nghiên cứu quy trình sản xuất để tạo hương vị thơm ngon đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng 3.3 Một số kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát Hà Nội thị trƣờng nột địa 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Công Thương Bộ Công Thương quan Chính phủ, đảm nhận chức quản lý nhà nước công nghiệp, thương mại nước Hiện tại, Habeco số DN bia cịn sở hữu vốn nhà nước, chịu quản lý quan nhà nước, nhiên, Bộ Công Thương thực giai đoạn cuối q trình thối vốn Tổng Cơng ty Trong bối cảnh việc thối vốn chưa hồn thành, Bộ Cơng Thương cần quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan quản lý nhà nước để tình trạng chồng chéo định, gây rối loạn hoạt động SXKD Habeco Bộ cần kiến nghị với Nhà nước việc sửa đổi văn pháp luật, quy định, sách liên quan đến lĩnh vực đồ uống, đặc biệt với sản phẩm có chứa cồn để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công cho DN ngành Tích cực đàm phán, kí kết thỏa thuận, hiệp định song phương, đa phương, gia nhập tổ chức kinh tế quốc tế, tạo điều kiện cho Habeco DN khác tiếp cận với nhiều thị trường giới Tổ chức thường xuyên hội thảo, hội chợ triển lãm thương mại với tham gia DN ngồi nước Đây hội để DN trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, đồng thời, tuyên truyền, quảng bá cho sản phẩm cơng ty đến với thị trường tiềm Bộ Công Thương cần đưa văn thắt chặt quy định mức phạt, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hàng giả, hàng chất lượng gây, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời làm giảm tác động tiêu document, khoa luan63 of 98 56 tai lieu, luan van64 of 98 cực mặt hàng đến hoạt động SXKD Habeco công ty khác ngành 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát (VBA) tổ chức giữ vai trò cầu nối tất DN hoạt động ngành Mỗi chế, sách ban hành Hiệp hội ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD công ty có Habeco Do đó, cần thiết Hiệp hội tạo điều kiện để Habeco phát triển, nâng cao NLCT VBA dựa vào số kiến nghị sau để ban hành sách có lợi cho DN ngành: Phát huy tốt chức trung gian kết nối DN lĩnh vực đồ uống với quan quản lý nhà nước Hiệp hội cần thống ý kiến, kiến nghị đáng cơng ty, sau đại diện cho họ tham gia vào xây dựng, sửa đổi luật, nghị định để mang lại lợi ích tốt cho DN Ví dụ VBA tham gia góp ý, sửa đổi số nội dung khó hiểu, khơng phù hợp gây khó khăn cho DN Luật bảo vệ Môi trường Tạo điều kiên để công ty nội địa tiếp cận với DN, Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát khác khu vực giới, qua đó, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao lực đội ngũ công nhân viên, đồng thời cập nhật nâng cấp máy móc, trình độ kĩ thuật cho bắt kịp với phát triển khoa học công nghệ giới Hỗ trợ DN ngành tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu tốt với chi phí hợp lý, tránh tình trạng khan hiếm, thiếu hụt nguyên liệu, bị ép giá từ nhà cung ứng VBA cần giữ công bằng, minh bạch xử lý mâu thuẫn, tranh chấp công ty lĩnh vực đồ uống, đồng thời Hiệp hội cần đưa chế tài xử lý xảy tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh Bên cạnh đó, VBA nên thành lập đội ngũ riêng với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, giảm thiểu xuất hàng giả, hàng chất lượng gây lòng tin người tiêu dùng ảnh hưởng đến lợi ích DN Tích cực tổ chức hoạt động tuyên truyền, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng “hàng Việt Nam”, thưởng thức giá trị văn hóa truyền thống, gắn bó lâu dài với sản phẩm DN nội địa 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Với vai trò sinh viên thực tập, khuôn khổ thời gian phạm vi tiếp cận tài liệu cho phép, khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thị trường document, khoa luan64 of 98 57 tai lieu, luan van65 of 98 nội địa” chưa thể phân tích đánh giá đầy đủ tồn diện DN Vẫn cịn tồn số vấn đề mà khóa luận chưa có điều kiện để sâu nghiên cứu như:  Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội  Phát triển thương mại sản phẩm bia Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội  Nâng cao hiệu sử dụng nhân lực Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội document, khoa luan65 of 98 58 tai lieu, luan van66 of 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách, giáo trình, giảng Giáo trình Quản trị chiến lược (2015), Trường đại học Thương Mại, Nhà xuất Thống kê Giáo trình Marketing (2011), Nhà xuất Thống kê Hà Nội Michael E Porter (2013), “Chiến lược cạnh tranh”, TD Book Nhà xuất Trẻ Michael E Porter (2013), “Chiến lược cạnh tranh: Kỹ thuật phân tích ngành đối thủ cạnh tranh”, DT Books & Nhà xuất Trẻ Michael E Porter (2016), “Lợi cạnh tranh”, Nhà xuất Trẻ  Các cơng trình nghiên cứu có liên quan Tạ Hùng Cường (2019), “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phạm Minh”, luận văn thạc sĩ, trường đại học Thương Mại, http://119.15.169.64:5552/pages/opac/FullBookReader.aspx?Url=/pages/opac/TempDi r/bib/20211208/201911271431-d940c147-0e3a-4027-a2080da29fb16f89/FullPreview&TotalPage=93&ext=jpg#page/10/mode/2up Trương Thị Thanh Hương (2011), “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu mạng lưới kinh doanh rau, thực phẩm an toàn Haprofood”, luận văn, https://www.slideshare.net/trongthuy3/luan-van-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cuacong-ty-kinh-doanh-keo Nguyễn Hữu Thắng (2006), “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế nay”, đề tài khoa học cấp Bộ, https://www.academia.edu/6301216/N%C3%A2ng_cao_n%C4%83ng_l%E1%BB%B 1c_c%E1%BA%A1nh_tranh_c%E1%BB%A7a_C%C3%B4ng_ty_c%E1%BB%95_p h%E1%BA%A7n_d%C6%B0%E1%BB%A3c_v%C3%A0_v%E1%BA%ADt_t%C6 %B0_th%C3%BA_y_trong_th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_h%E1%BB%99i_nh %E1%BA%ADp_kinh_t%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF Đoàn Mạnh Thịnh (2009), “Nâng cao lực cạnh tranh công ty thương mại Hà Nội điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, luận văn thạc sĩ, truy cập ngày tháng 11 năm 2021, https://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-sy-kinh-te-nangcao-nang-luc-canh-tranh-cua-tong-cong-ty-thuong-mai-ha-noi-trong-dieu1692281.html document, khoa luan66 of 98 tai lieu, luan van67 of 98 10 Nguyễn Thành Long (2016), “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp du lịch Bến Tre”, luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, truy cập ngày tháng 11 năm 2021, http://119.15.169.64:5552/pages/opac/FullBookReader.aspx?Url=/pages/opac/TempDi r/bib/20211218/202006291500-61b5b632-fc0d-49cc-87e2a91519da0236/FullPreview&TotalPage=111&ext=jpg#page/12/mode/2up 11 Nguyễn Thái Lâm Tùng (2021), “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phân phối Tốp A”, luận văn thạc sĩ, truy cập ngày tháng 11 năm 2021, http://dhcd.edu.vn/userfiles/Description/file/Dao%20tao/2021/LV%20THAC%20SY% 20NGANH%20QTKD/17_%20NGUYEN%20THAI%20LAM%20TUNG.pdf  Tài liệu, văn quy định Nhà nước 12 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_p age=1&mode=detail&document_id=96032 13 Nghị định 105/2017/NĐ – CP, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuongmai/Nghi-dinh-105-2017-ND-CP-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx 14 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, http://trungtamytegovap.medinet.gov.vn/thong-tu-nghi-dinh/nghi-dinh-1002019nd-cpve-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-gi-cmobile1655844987.aspx 15 Chỉ thị số 15/CT-TTg, https://moh.gov.vn/documents/176127/356256/27.3.2020+CT+15+CTTTg.pdf/9c07d0c0-3bde-4003-a605-786b752f335c 16 Chỉ thị số 16/CT-TTg, https://moh.gov.vn/documents/176127/356256/31.3.2020+16+CT-TTg.pdf/ce10621259de-4093-bfcc-47f50a9044f2 17 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, http://hvlq.vn/upload/61311/fck/files/Lu%E1%BA%ADt%20Thu%E1%BA%BF%20t i%C3%AAu%20th%E1%BB%A5%20%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87 t%20s%E1%BB%91%20272008QH12.pdf 18 Luật Phòng chống tác hại rượu bia, https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Luat-Phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-336620.aspx document, khoa luan67 of 98 tai lieu, luan van68 of 98  Tài liệu công ty 19 “Báo cáo nghiên cứu ngành đồ uống Việt Nam Q3/2019”, Công ty Cổ phần nghiên cứu ngành tư vấn Việt Nam, truy cập ngày tháng 10 năm 2021, https://viracresearch.com/industry/bao-cao-chuyen-sau-nganh-do-uong-viet-nam-q32019/ 20 Nguyễn Như Khuê (2010), “Bản cáo bạch Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội”, truy cập ngày tháng 11 năm 2021, https://static2.vietstock.vn/data/OTC/2010/BAN%20CAO%20BACH/VN/0079Habec o_BCB_2010.PDF 21 Vũ Thanh Phong (2016), “Báo cáo Ngành Bia – Bữa Nhậu Cuối Năm”, truy cập ngày tháng 11 năm 2021, https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/999634 22 Phan Hữu Thắng (2014), “Tổng quan ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống (F&B)” truy cập ngày tháng 11 năm 2021, https://www.slideshare.net/nhomthatnice/bo-co-tng-quan-v-ngnh-cng-nghip-thc-phmung-t32014 23 “Báo cáo thường niên năm 2018”, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS), truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2021, http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/19/20190418_20190418_-_BHN BCTN_2019.pdf 24 “Báo cáo thường niên năm 2019”, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn FPT (FPTS), truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2021, http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2020/04/27/20200427_20200427_-_BHN BAO_CAO_THUONG_NIEN_NAM_2019_HABECO.PDF 25 “Báo cáo thường niên năm 2020”, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS), truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2021, http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2021/04/28/20210428_20210428_-_BHN Bao_cao_thuong_nien_nam_2020.pdf 26 Minh Dũng (2020), “Habeco đẩy mạnh mục tiêu củng cố lại thị phần”, https://nhandan.vn/thong-tin-doanh-nghiep/habeco-day-manh-muc-tieu-cung-co-laithi-phan-607206 27 Thảo Lan (2019), “HABECO: Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, kh ng định thương hiệu quốc gia “Bia Hà Nội””, tạp chí Lao động Xã hội, truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2021, http://m.laodongxahoi.net/habeco-nang-cao-chat-luongda-dang-hoa-san-pham-khang-dinh-thuong-hieu-quoc-gia-bia-ha-noi-1311850.html 28 Minh Tâm (2017), “Ngành bia Việt giai đoạn chuyển tiếp nhạy cảm”, VietnamFinance – tạp chí Đầu tư Tài chính, truy cập ngày 22 tháng 11 document, khoa luan68 of 98 tai lieu, luan van69 of 98 năm 2021, https://vietnamfinance.vn/nganh-bia-viet-dang-trong-giai-doan-chuyentiep-rat-nhay-cam-20170829100802269.htm 29 Nguyên Vỵ (2020), “Năm 2020, HABECO đặt mục tiêu giữ vững thị phần khu vực miền Bắc miền Trung”, tạp chí cơng thương, truy cập ngày 22 tháng 11 năm 2021, https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nam-2020-habeco-dat-muc-tieu-giuvung-thi-phan-khu-vuc-mien-bac-va-mien-trung-73044.htm 30 Kết hoạt động kinh doanh Habeco, https://s.cafef.vn/bao-cao-taichinh/BHN/IncSta/2021/2/0/0/ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-tong-ctcp-bia-ruounuoc-giai-khat-ha-noi.chn document, khoa luan69 of 98 ... nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thị trường nội địa 48 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát. .. lý liệu đánh giá lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội Chương 3: Đưa quan điểm định hướng cho vấn đề nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước. .. đến lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát Hà Nội thị trƣờng nội địa…………………… 21 2.1.1 Tổng quan tình hình lực cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát,