0

Phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center

52 28 0
  • Phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 20:45

Đề tài “Phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center” đã nêu lên những cơ sở lý thuyết về quy trình phục vụ tiệc cưới tại nhà hàng. Đồng thời bài báo cáo cũng đã chỉ ra những ưu điểm cũng như những mặt hạn chế trong quy trình phục vụ tiệc cưới tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center về các vấn đề như cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ; công tác quản lý; con người, nhân viên phục vụ, quy trình; chất lượng vệ sinh và thực đơn, món ăn của nhà hàng. Khi đã phát hiện ra những khó khăn mà nhà hàng đang gặp phải, từ đó đề ra những giải pháp và một số kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế để củng cố và hoàn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới, phù hợp với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động cao cho tổ chức trong tương lai. BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA DU LỊCH SINH VIÊN THỰC HIỆN: Lê Thị Minh Anh LỚP: 19DKS04 MSSV: 1921007279 BẬC: ĐẠI HỌC BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP HỌC KỲ 01 NĂM 2022 PHÂN TÍCH QUY TRÌNH PHỤC VỤ TIỆC CƯỚI TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI GALA CENTER CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Nguyễn Thạnh Vượng TP.HCM, Tháng năm 2022 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA DU LỊCH SINH VIÊN THỰC HIỆN: Lê Thị Minh Anh BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH PHỤC VỤ TIỆC CƯỚI TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI GALA CENTER CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Nguyễn Thạnh Vượng TP.HCM, Tháng năm 2022 LỜI CẢM ƠN Đề tài báo cáo thực hành nghề nghiệp “Phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center” hồn thành nhờ giúp đỡ nhiệt tình nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn Ban giám hiệu Trường Đại học Tài - Marketing, Ban lãnh đạo Khoa Du lịch tạo điều kiện để em học tập đào tạo tình hình dịch bệnh phức tạp, giúp em theo kịp môn học mà không bị bỏ lỡ Sau khoảng thời gian thực tập Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center, em có hội học hỏi, so sánh áp dụng kiến thức học trường với nghiệp vụ thực tế Đồng thời, em tích lũy kinh nghiệm quý báu, thiết thực để từ có sở hồn thành tốt báo cáo thực hành nghề nghiệp Vì vậy, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center tiếp nhận để em có hội thực tập doanh nghiệp Đặc biệt em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn - TS Nguyễn Thạnh Vượng nhiệt tình hướng dẫn, định hướng đề tài báo cáo, ứng dụng mục đích nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến q báu để em hồn thành đề tài cách tốt Em xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2022 Sinh viên ký tên LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan báo cáo thực hành nghề nghiệp với đề tài: “Phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center” cơng trình nghiên cứu độc lập em hướng dẫn giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thạnh Vượng Đề tài, nội dung báo cáo sản phẩm mà em nỗ lực nghiên cứu trình học tập làm việc tham khảo từ giáo trình chuyên ngành Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Những thông tin phục vụ cho việc phân tích, nhận xét đánh giá, em thu nhập từ nguồn khác trích dẫn rõ mục tài liệu tham khảo Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khoa nhà trường có vấn đề xảy Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2022 Sinh viên ký tên TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA DU LỊCH PHIẾU NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN Điểm chấm: Điểm làm tròn: Điểm chữ: Ngày …… tháng … năm …… GIẢNG VIÊN XÁC NHẬN MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii PHIẾU NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH .x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi không gian 4.2 Phạm vi thời gian 4.3 Phạm vi nội dung Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG .CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ TIỆC CƯỚI TẠI NHÀ HÀNG 1.1 Cơ sở lý thuyết quy trình phục vụ tiệc nhà hàng 1.1.1 Khái niệm quy trình 1.1.2 Khái niệm phục vụ 1.1.3 Khái niệm tiệc 1.1.4 Khái niệm nhà hàng 1.1.5 Khái niệm quy trình phục vụ tiệc .5 1.2 Vai trò ý nghĩa quy trình phục vụ tiệc cưới nhà hàng 1.2.1 Vai trị quy trình phục vụ tiệc cưới nhà hàng .6 1.2.2 Ý nghĩa quy trình phục vụ tiệc cưới nhà hàng 1.3 Quy trình phục vụ tiệc cưới nhà hàng 1.3.1 Bước 1: Chuẩn bị 1.3.2 Bước 2: Đón khách .7 1.3.3 Bước 3: Phục vụ đồ uống 1.3.4 Bước 4: Phục vụ ăn .7 1.3.5 Bước 5: Phục vụ khách ăn tiệc 1.3.6 Bước 6: Khách .8 1.3.7 Bước 7: Thu dọn 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phục vụ tiệc cưới nhà hàng .8 1.4.1 Yếu tố 1: Cơ sở vật chất 1.4.2 Yếu tố 2: Chất lượng đội ngũ nhân viên .9 1.4.3 Yếu tố 3: Công tác quản lý, giám sát TIỂU KẾT CHƯƠNG .10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUY TRÌNH PHỤC VỤ TIỆC CƯỚI TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI GALA CENTER .11 2.1 Giới thiệu tổng quan Tổng công ty Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center 11 2.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần Quê hương Liberty .11 a Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Quê Hương Liberty 11 b Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Quê Hương Liberty 15 c Lĩnh vực kinh doanh Công ty cổ phần Quê Hương Liberty 15 2.1.2 Giới thiệu Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center 17 a Khái quát Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center 17 b Cơ cấu tổ chức Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center 19 2.2 Thực trạng quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center 19 2.2.1 Bước 1: Chuẩn bị trước làm việc 19 2.2.2 Bước 2: Chuẩn bị vật dụng trước buổi tiệc 19 2.2.3 Bước 3: Trước đón khách 21 2.2.4 Bước 4: Đón khách .21 2.2.5 Bước 5: Mời khách dùng nước bánh đầu 21 2.2.6 Bước 6: Dọn đồ trang trí .22 2.2.7 Bước 7: Phục vụ ăn theo thực đơn 22 2.2.8 Bước 8: Thu dọn lau chùi sau tiệc 24 2.2.9 Bước 9: Chuẩn bị cho tiệc sau vào cuối 24 2.3 Phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center 25 2.3.1 Ưu điểm quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center 26 2.3.2 Nhược điểm quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center .27 a Nhóm sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ nhà hàng .27 b Nhóm cơng tác quản lý .28 c Nhóm người, nhân viên phục vụ quy trình 28 d Nhóm chất lượng vệ sinh 30 e Nhóm thực đơn ăn 30 TIỂU KẾT CHƯƠNG .31 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ TIỆC CƯỚI TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI GALA CENTER 32 3.1 Định hướng phát triển Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center .32 3.2 Các giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center 33 3.2.1 Nhóm sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ nhà hàng .33 3.2.2 Nhóm công tác quản lý .34 3.2.3 Nhóm người, nhân viên phục vụ quy trình 34 3.2.4 Nhóm chất lượng vệ sinh 36 3.2.5 Nhóm thực đơn ăn 36 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center 37 TIỂU KẾT CHƯƠNG .38 PHẦN KẾT LUẬN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ NGUYÊN VĂN BP Bộ Phận CCDC Công Cụ Dụng Cụ HC-NS Hành Chính – Nhân LED MC QĐ-UB Quyết Định - Ủy Ban TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn TNHH MTV Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 10 UBND Ủy Ban Nhân Dân Light-Emitting Diode Diode phát quang Master of Ceremonies Người dẫn chương trình 10 - Có số nhân viên cịn thiếu kinh nghiệm nên tốc độ phục vụ ăn thức uống chậm dẫn đến việc khách hàng phải chờ đợi lâu khó chịu, thiện cảm với - nhà hàng Vì có nhiều nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm nên bàn tiệc chưa set up đồng ngắn, dụng cụ bàn cịn bị lộn xộn khơng theo - quy chuẩn Nhân viên (không phải thực tập sinh) khơng hướng dẫn kỹ quy trình, cách sử dụng loại dụng cụ ăn món, mà hướng dẫn tập - luyện cách sử dụng service gear thời gian ngắn trước buổi tiệc bắt đầu Những bữa tiệc cưới nhà hàng sử dụng rượu tiệc nên nhân viên không training kỹ vấn đề phục vụ rượu, nhắc cách phục vụ rượu sơ qua vào buổi tiệc có khách đặt rượu khiến nhiều nhân viên lúng túng bị phạm sai lầm trình phục vụ rượu, đồng thời việc xảy khiến khách hàng - cảm tình với nhân viên nhà hàng Nhân viên làm việc thiếu đồng đều, có người lên chậm khiến khách chờ - đợi lâu có người lên q nhanh nhà bếp chưa hồn thành ăn Khi nhân viên mang ăn bàn giới thiệu tên khơng có quay bàn xoay tất khách nhìn thấy mà giới thiệu xong bắt đầu chia thức ăn vào - dĩa Trong bữa tiệc có nhân viên đụng tay vào thức ăn chia thức ăn cho khách khiến cho khách hàng khó chịu vấn đề không đảm bảo vệ sinh thiếu chuyên - nghiệp nhân viên nhà hàng Việc chia thức ăn thực bàn xoay nhân viên không mang bàn phụ để làm, việc dẫn đến nhân viên có vơ tình làm rơi đồ ăn hay đụng phải thức ăn bị khách hàng khó chịu đánh giá thiếu chuyên nghiệp Không thế, việc chia thức ăn bàn xoay đơi khó khăn cho nhân viên việc lựa chọn chỗ đứng chia thức ăn khiến khách khó chịu - bị cắt ngang hay vơ tình bị đụng trúng sử dụng bữa ăn Khơng có dĩa đựng xương riêng cho khách làm cho bàn đầy rác lúc thu dọn - vất vả Khi khách đứng dậy phục vụ khơng có kéo ghế cho khách Có vài nhân viên bắt đầu thu dọn bàn bàn khách Bình nước tương dùng để phục vụ khách khơng lau trước Nước tương không đổ vào bình từ trước mà phục vụ phải tự rót vào bình sau, - điều khiến nhân viên thời gian cho việc đợi chờ rót Về vấn đề chuẩn bị cho việc set up sau tiệc, đơi có trường hợp chuẩn bị thiếu dụng cụ để bày bàn 26 - Trong trình phục vụ bữa tiệc, nhà hàng bị thiếu nhân viên nên dẫn đến trường hợp ca nước, xô đá bia không làm đầy lại trạm, điều khiến nhân viên phải chạy qua trạm khác xa để lấy khiến khách hàng chờ đợi lâu d Nhóm chất lượng vệ sinh - Đồng phục dơ có mùi qua sử dụng nhiều lần mà không mang - giặt ủi thường xuyên Những khăn dùng để lau bóng dụng cụ khăn dơ có mùi hơi, thường - phơi nắng cho khô không giặt thường xuyên Những dụng cụ ăn uống muỗng, gác muỗng, gác đũa, chén nước chấm, vá múc cịn dính thức ăn, khơng rửa mà chuyển qua q trình lau bóng Điều khiến dụng cụ cịn dính nhớt, khơng không hợp - vệ sinh Khu vực bồn rửa tay lấy nước dùng để lau chùi phía hậu cần khơng vệ sinh sẽ, cịn nhiều cặn rác bám chỗ nước e Nhóm thực đơn ăn - Thực đơn nhà hàng thiếu đa dạng, có số mẫu thực đơn lặp - lặp lại cho nhiều buổi tiệc Có khách phản ánh thức ăn không ngon 27 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương nêu lên tổng quan Cơng ty cổ phần Q Hương Liberty gồm q tình hình thành phát triển, cấu tổ chức công ty lĩnh vực kinh doanh công ty Đồng thời phần đầu chương nêu lên tổng quan Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center bao gồm khái quát nhà hàng cấu tổ chức nhà hàng Không thế, chương đưa thực trạng quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center bước thực chi tiết trình phục vụ Từ tảng thực trạng tạo điều kiện để em phát phân tích ưu, nhược điểm quy trình phục vụ tiệc cưới nhà hàng Từ làm để đưa giải pháp số kiến nghị nhằm giúp cho quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center hoàn thiện chương 28 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ TIỆC CƯỚI TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI GALA CENTER 3.1 Định hướng phát triển Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center  Tầm nhìn - Khẳng định thương hiệu đẳng cấp quốc tế lĩnh vực nhà hàng Việt Nam - Tham gia tài trợ cho chương trình, đem lại tiếng vang lớn giới truyền - thông Ngay từ ngày đầu thành lập vào hoạt động, Gala Center dẫn dắt điều hành người quản lý tài giỏi, kinh nghiệm dày dặn, có tầm nhìn xa trơng rộng Kể từ tên Gala đời, ban lãnh đạo xác định tầm nhìn chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu dịch vụ đẳng cấp khu - vực địa bàn nói riêng tồn thành phố nói chung Trong xu phát triển mạnh mẽ ngành nghề dịch vụ, việc tiếp tục tăng cường, củng cố phát triển để chiếm lĩnh thị trường kinh doanh loại hình tiệc cưới hội nghị, tăng cường hợp tác với nhà đầu tư, củng cố thêm chất lượng phục vụ chất lượng ăn, ban giám đốc cơng ty có định hướng phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh nhà hàng với tổ hợp bao gồm nhà hàng đạt chuẩn trung tâm thành phố  Sứ mệnh - Mang đến trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo cho Khách hàng - Mang đến giá trị gia tăng lợi ích cao cho Cổ đông - Mang đến môi trường làm việc thân thiện hội phát triển cho Người lao động - Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhất, sở hạ tầng tối tân đại mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt Sự hài lòng vị khách đến với nhà hàng yếu tố kinh doanh đặt lên hàng đầu  Giá trị cốt lõi - Chất lượng: Không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ - Chuyên nghiệp: Thể chuyên nghiệp, lịch cung cách phục vụ khách - hàng Chu đáo: Quan tâm đến chi tiết lắng nghe để hiểu rõ nhu cầu khách hàng Hài lòng: Sự hài lòng khách hàng thước đo đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng  Nhiệm vụ - Nhiệm vụ quan trọng Công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp mức cao nhất, đào tạo kỹ cho nhân viên để phục vụ khách hàng tốt hơn, nghiên cứu, sáng tạo loại hình dịch vụ, ăn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng, thi hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ ngân sách nhà nước xã hội 29 - Lựa chọn Gala Center, khách hàng khơng có điều kiện tốt đảm bảo cho thành công tiệc cưới mà nhận giá trị tinh thần thương hiệu, xứng tầm với hình ảnh vị 3.2 Các giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center 3.2.1 Nhóm sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ nhà hàng - Trang bị thêm khóa tủ vào khu vực tủ đề đồ để đảm bảo tư trang nhân viên - an toàn, tránh trường hợp xảy chuyện bị trộm Bộ phận vệ sinh công cộng nên thường xuyên dọn dẹp trang bị thêm giấy vệ sinh - khu vực phòng vệ sinh thay đồ nhân viên Mở rộng thêm khu vực để thay đồ cho nhân viên để tránh xảy tình trạng đông - nghẹt chờ đợi lâu Tương tự nhà hàng nên mở rộng khu vực nhà ăn cho nhân viên để tránh tình trạng thiếu chỗ để ngồi ăn trang bị thêm quạt gió quạt thơng gió để - khu vực ăn thơng thống khí mát mẻ Rửa, lau chùi bảo quản cẩn thận dao, nĩa dao, nĩa dễ bị gỉ sét Tránh bảo quản nơi ẩm ướt; dụng cụ bị gỉ sét cần làm vết gỉ sét rước dùng, để - tránh gỉ bám vào thức ăn theo vào thể gây hại cho sức khỏe khách hàng Sau sử dụng cần rửa bảo quản dĩa cẩn thận, tránh chồng dĩa lên - lâu ngày tạo vết hằn, xước khó lau chùi Nên kiểm tra kỹ cẩn thận xếp chén, loại bỏ chén bị sứt mẻ thấy, không để chung với chén cịn ngun để tránh có sai sót q trình bày bàn - tránh gây nguy hiểm cho nhân viên khác trình làm việc Loại bỏ khăn ăn bao ghế bị rách, dơ bị ố Nhà hàng nên trang bị thêm nên có lịch thay khăn ăn bao ghế định kỳ để tránh tình trạng diễn - làm thẩm mỹ nhà hàng tạo ấn tượng xấu cho khách hàng Nhà hàng nên đầu tư thêm cho phòng hoa để đa dạng loại hoa loại bình trang trí cho bàn tiệc, đồng thời đầu tư cho nhân viên học thêm loại hoa cách cắm nhiều loại hoa Từ trang trí thêm nhiều loại hình tiệc cưới theo nhu cầu khách hàng 3.2.2 - Nhóm cơng tác quản lý Khi training cho nhân viên, quản lý nên chuẩn bị danh sách việc cần nhắc nhở dặn dò nhà hàng nên trang bị hộp quẹt cho nhân viên để tránh trường hợp dặn dò thiếu đồ (cụ thể hộp quẹt) để không xảy tình trạng thiếu dụng cụ phục - vụ khách nhanh Bộ phận nhân nên đẩy mạnh công tác tuyển thêm nhân viên cho nhà hàng liên kết với người bên ngồi chuyên tuyển nhân viên bán thời gian Ngoài nhà hàng đăng tin tuyển dụng trang mạng xã hội Facebook để 30 tuyển dụng nhân viên làm toàn thời gian bán thời gian để lấp đầy lỗ hổng thiếu - nhân lực buổi tiệc Trước cho nhân viên bắt đầu vào làm tiệc quản lý nên nhắc nhở, dặn dị nhân viên vệ sinh tay đồng thời yêu cầu giám sát nhân viên trình vệ sinh tay bên hậu cần 3.2.3 - Nhóm người, nhân viên phục vụ quy trình Báo cáo với quản lý nhân viên có thái độ cáu gắt, khó chịu với nhân viên khác quản lý nên có cơng việc xử lý trường hợp để người nhân viên - chỉnh sửa lại thái độ Khi có nhân viên bị phản ánh việc phục vụ chậm quản lý nên hướng dẫn thêm cho người đó, đồng thời phân cơng nhiệm vụ cho bạn có kinh nghiệm làm - nhanh hỗ trợ người nhân viên để đẩy nhanh tốc độ phục vụ cho khách Quản lý nên tập trung nhân viên lại training cho toàn nhân viên cách set up quy chuẩn nhà hàng Đồng thời cho nhân viên thực hành luyện tập nhiều lần trước cho bày bàn để tránh nhiều thời gian chỉnh sửa lại bàn có tiệc Trước tiệc bắt đầu, quản lý nên kiểm tra lại lần yêu cầu nhân viên - có kinh nghiệm chỉnh sửa lại bàn cách chu Khi nhà hàng tuyển nhân viên có buổi huấn luyện, dẫn quy trình nhà hàng, cách sử dụng service gear, cách cầm dĩa chia đồ ăn để tránh đụng vào thức ăn trước cho nhân viên làm việc để nhân viên thành thạo phục vụ, từ khách hàng khơng phải chờ đợi khó chịu khơng phục vụ chu - đáo Nhà hàng nên hướng dẫn cách phục vụ rượu dẫn số loại rượu phổ biến cách đọc tên rượu cho nhân viên, từ nhân viên không bị sai phạm - bữa tiệc quan trọng Dặn dò nhân viên để ý nhìn bạn khác phục vụ để lên đồng bạn làm nhanh nên hỗ trợ bạn làm chậm, vừa kịp nhà bếp hồn thành ăn mà vừa đẩy nhanh tiến độ nhân viên - làm chậm Nhà hàng nên thêm vào quy trình phục vụ có quay bàn xoay giới thiệu tên ăn trước chia thức ăn cho khách, làm điều để tất vị khách bàn - nhìn thấy chuẩn bị ăn Nhà hàng nên thêm vào quy trình phục vụ sau giới thiệu tên ăn nhân viên mang dĩa ăn bàn phụ để chia thức ăn, chia xong mang dĩa đến cho khách Làm điều giúp nhân viên có khơng gian thoải mái để chia thức ăn, đồng thời khơng làm khách khó chịu dùng bữa bị đụng trúng 31 - Chuẩn bị bàn dĩa đựng xương cho khách, bàn gọn gàng - lúc thu dọn nhanh chóng Trong q trình làm việc, nhân viên cần để ý, có khách chuẩn bị đứng lên rời tiến lại gần xin phép kéo ghế, tươi cười hướng dẫn khách Từ tạo - thiện cảm cho khách hàng Trong quy trình yêu cầu cịn khách ngồi bàn nhân viên không phép thu dọn bàn nên phải báo cáo cho quản lý trường hợp quản lý kiểm tra xung quanh phát có nhân viên phạm phải quản lý cần có biện - pháp xử phạt hợp lý Nên bổ sung vào quy trình lau chuẩn bị trước đủ bình nước tương theo số lượng bàn bữa tiệc để không xảy vấn đề nhân viên phải xếp hàng dài đợi chờ chuẩn bị nước tương lúc vội làm đổ nước tương, từ phục vụ khách - hàng nhanh chóng Sau chuẩn bị dụng cụ vật dụng để set up sau tiệc quản lý nên phân cơng nhân viên kiểm tra chắn đủ số lượng, từ khơng xảy việc bị thiếu dụng cụ set up thiếu phải thời gian lấy dụng cụ từ - kho lau bóng lại Nhân viên phải tự linh động chuẩn bị nhiều vật dụng lên trạm từ trước, tiệc bị thiếu nhân lực nhân viên khu vực sử dụng trạm cần phân công thay phiên làm đầy lại vật dụng trạm, lúc nhân viên lại phụ hỗ trợ bàn bạn phân công lấy đồ Nhưng phương pháp tối ưu nhà hàng nên tuyển dụng đủ nhân sự, tránh việc bị thiếu người xảy nhiều vấn đề trình diễn tiệc 3.2.4 - Nhóm chất lượng vệ sinh Nhà hàng nên giặt ủi đồng phục nhân viên thường xuyên, cụ thể sau buổi tiệc Nếu nhà hàng khơng có phận giặt ủi sử dụng dịch vụ giặt ủi bên để thực việc Đồng thời nhà hàng nên trang bị thêm số lượng đồng phục để có mang giặt ủi cịn đủ đồng phục cho nhân viên vào tiệc cưới Việc giặt ủi thường xuyên để đảm bảo sẽ, vệ sinh cho nhân viên làm việc việc khơng có mùi khó chịu tiêu chuẩn nghề nghiệp ngành nhà hàng – khách sạn để tránh gây khó chịu cho khách hàng phục vụ Đồng thời việc giữ đồng phục để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên mặc đồ bị dơ thường xuyên gây - bệnh da Nhà hàng nên giặt ủi thường xuyên trang bị thêm nhiều khăn dùng để lau bóng dụng cụ Việc để đảm bảo an toàn vệ sinh cho khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống nhà hàng sử dụng qua nhiều thời gian khơng 32 giặt giũ thường xun việc lau dụng cụ ăn uống gây ảnh hưởng đến sức khỏe khách hàng, nhà hàng bị tai tiếng khách, - ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh thu nhà hàng Những dụng cụ ăn uống muỗng, gác muỗng, gác đũa, chén nước chấm, vá múc nên phận bếp rửa vệ sinh sau buổi tiệc trước chuyển qua cho nhân viên phục vụ lau bóng Tương tự khăn dùng để lau bóng dụng cụ, dụng cụ ăn uống khơng khơng đảm bảo sức khỏe cho khách - hàng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhà hàng Bộ phận vệ sinh công cộng nên lau chùi, dọn rác vệ sinh khu vực hậu cần nơi để nhân viên phục vụ thực nhiệm vụ chuẩn bị dụng cụ, vật dụng cho bữa tiệc khu vực để lên ăn Giữ nơi đồng nghĩa giúp việc thực quy trình chuẩn bị nhân viên phục vụ tốt đảm bảo an toàn vệ sinh cho khách hàng 3.2.5 - Nhóm thực đơn ăn Mời chuyên gia đầu bếp chuyên nghiệp thiết kế thêm đa dạng nhiều mẫu thực đơn nhằm tạo phong phú cho nhà hàng, tránh gây nhàm chán có vị - khách quay lại vào sau Tạo phiếu khảo sát (giấy online) để khách hàng nhận xét chất lượng ăn đưa đóng góp cho nhà hàng để nhà hàng cải thiện vào lần sau Có thể thực cách gần hết tiệc nhân viên phục vụ bàn đưa phiếu, bút nhờ khách hàng điền vô (đối với giấy) nhân viên đưa tờ dẫn hướng dẫn cho khách nhà hàng thực khảo sát online 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center Bên cạnh giải pháp để giúp quy trình phục vụ tiệc cưới nhà hàng hồn thiện em có số kiến nghị nhà hàng sau: - Để tạo động lực khích lệ bạn thực tập sinh làm nhà hàng khoảng thời gian thực tập để khuyến khích bạn quay lại nhà hàng làm sau kết thúc thời gian thực tập nhà hàng nên có trợ cấp tiền lương khoảng thời gian thực tập dù làm việc thời gian ngắn công sức bạn - bỏ cần trả công xứng đáng Để thu hút thêm nhiều nhân lực đến làm việc, nhà hàng nên có sách tăng lương cho nhân viên, tránh việc thiếu nhân viên vài buổi tiệc Khi tăng lương đồng nghĩa với việc tăng khả cạnh tranh với doanh nghiệp khác việc thu hút ứng viên đến làm việc, đồng thời giúp người nhân viên lao 33 động với tinh thần tích cực, say mê làm việc nhiệt huyết công việc, từ - tăng suất làm việc phục vụ khách hàng tốt Quản lý nên có phân cơng ca làm hợp lý cho nhân viên, không nên phân công làm hai ca ngày, tức từ sáng đến 10 tối Mỗi nhân viên nên làm ca ngày (tức tiếng) để tránh việc sức đảm bảo sức khỏe nhân viên, nên để nhân viên có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động Như - nhân viên hồn thành cơng việc cách tốt hiệu Các quản lý nhà hàng nên cho nhân viên hết ca làm thay giữ nhân viên lại làm Vì làm q nhiều gây nguy hiểm sức khỏe người lao động 34 TIỂU KẾT CHƯƠNG Ở phần đầu chương nêu lên định hướng phát triển Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center Tiếp đó, chương đưa giải pháp cụ thể vấn đề sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ nhà hàng; công tác quản lý; người, nhân viên phục vụ, quy trình; chất lượng vệ sinh thực đơn, ăn để nhằm hồn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới nhà hàng Đồng thời nêu lên số kiến nghị ban quản lý nhà hàng cấp nhằm giúp quy trình phục vụ tiệc cưới nhà hàng hồn thiện tốt Từ thu hút khách hàng đến nhà hàng nhiều hơn, gia tăng khả cạnh tranh với nhà hàng khác, đồng thời để tăng doanh thu lợi nhuận cho nhà hàng 35 PHẦN KẾT LUẬN Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân tăng lên làm cho nhu cầu dịch vụ ăn uống tăng nhanh khiến cho sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phát triển mạnh mẽ đa dạng với hình thức Và nhà hàng kinh doanh tiệc cưới loại hình ngày phát triển mở rộng số lượng Việt Nam Với việc có nhiều lựa chọn, người sử dụng dịch vụ trở nên khó tính hơn, địi hỏi cao chất lượng phục vụ buổi tiệc Do đó, để tạo hài lịng cho thực khách tham dự tiệc cưới gia tăng thêm lượng khách hàng nhà hàng phải khơng ngừng hồn thiện quy trình phục vụ yếu tố quan trọng để giữ chân khách hàng chất lượng phục vụ nhà hàng Để đạt hiệu cao hoạt động kinh doanh, nhà hàng cần ý quan tâm đến việc nâng cao quy trình phục vụ Nhận thấy tầm quan trọng quy trình phục vụ, khoảng thời gian thực tập Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center, trải qua trình quan sát, học hỏi có hội áp dụng kiến thức học vào thực tế em nhận quy trình nhà hàng có nhiều ưu điểm tồn vài hạn chế định Vì vậy, em định thực báo cáo “Phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center” Bắt đầu từ việc nêu lên sở lý thuyết, để thông qua kiến thức đó, so sánh với thực trạng nhà hàng em có sở để nhận xét phân tích sâu vào vấn đề nhà hàng sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ; công tác quản lý; người, nhân viên phục vụ, quy trình; chất lượng vệ sinh thực đơn, ăn nhà hàng Khi phát khó khăn mà nhà hàng gặp phải, từ em đưa giải pháp số kiến nghị để giúp nhà hàng hồn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới, phù hợp với nhà hàng mang lại hiệu hoạt động cao cho doanh nghiệp tương lai Để tăng khả cạnh tranh với nhà hàng khác, làm hài lòng khách hàng để khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ tiệc cưới Gala Center Em hy vọng báo cáo cáo “Phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center” giúp đỡ nhà hàng phần việc cải thiện quy trình phục vụ tiệc cưới Từ doanh nghiệp phát triển tốt thu lại lợi nhuận cao tương lai 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Báo cáo thường niên 2016 Công ty cổ phần Quê Hương Liberty Trịnh Xuân Dũng (2000), Giáo trình nghiệp vụ phục vụ ăn uống, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Hà Nam Khánh Giao & Nguyễn Văn Bình (2011), Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Lê Liên (2015), Từ điển Tiếng Việt thông dụng, NXB Hồng Đức Hoàng Phê (2003), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng Nguyễn Xuân Ra (2001), Hướng dẫn nghiệp vụ bàn bar, NXB Phụ Nữ Nguyễn Quyết Thắng (2013), Quản trị kinh doanh khách sạn (Từ lý thuyết đến thực tiễn), NXB Tài Chính Tài liệu nội Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Gala Center II Websites https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_tr%C3%ACnh https://vinapad.com/phuc-vu-la-gi.vnp#:~:text=Ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB %A5%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20bi%E1%BA%BFt %20%C4%91%E1%BA%BFn,v%E1%BB%A5%20v%E1%BB%91n%20kh %C3%A1%20%C4%91%C6%A1n%20gi%E1%BA%A3n https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%AFa_ti%E1%BB%87c https://quantrinhahang.edu.vn/quy-trinh-phuc-vu-nhahang#Quy_trinh_phuc_vu_nha_hang_la_gi https://book.hoteljob.vn/uploads/books/2018/11/1542270489_quytrinh1_7546.pdf https://sieunhanh.com/bai-viet/nghiep-vu-la-gi-vai-tro-cua-nghiep-vu-doi-voi-congviec-3133.htm https://vinapad.com/phuc-vu-la-gi.vnp https://www.cet.edu.vn/nhan-to-anh-huong-chat-luong-dich-vu-cua-nha-hang http://s.cafef.vn/otc/QHLIBERTY-cong-ty-co-phan-que-huong-liberty.chn 10 http://libertycorp.com.vn/vn/gioi-thieu.html 11 https://www.marry.vn/nha-cung-cap/trung-tam-hoi-nghi-tiec-cuoi-gala 12 https://galacenter.com.vn/gala-center-noi-khoi-nguon-cho-hanh-phuc-lua-doi/ 13 https://quantrinhahang.edu.vn/quy-trinh-setup-ban-tiec 37 ... tổ chức Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center 2.2 Thực trạng quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center Tài liệu nội Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Gala Center 17... phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center? ?? 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa sở lý luận quy trình phục vụ tiệc cưới nhà hàng Phân tích thực trạng quy trình phục vụ tiệc cưới Trung. .. dịch vụ tiệc cưới Gala Center Em hy vọng báo cáo cáo ? ?Phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center? ?? giúp đỡ nhà hàng phần việc cải thiện quy trình phục vụ tiệc cưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Gala Center,

Từ khóa liên quan