0

(Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN đèn tín HIỆU GIAO THÔNG sử DỤNG CAMERA GIÁM sát QUA WEB SERVER

94 1 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN đèn tín HIỆU GIAO THÔNG sử DỤNG CAMERA GIÁM sát QUA WEB SERVER

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:36

TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ ĐỀ TÀI: Họ tên: Hồ Văn Quốc - Nguyễn Đình Tân Nguyên qua web server 2022 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THỐNG SỬ DỤNG CAMERA GIÁM SÁT QUA WEB SERVER Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Tấn Hoà Sinh viên thực hiện: Hồ Văn Quốc Nguyễn Đình Tân Nguyên Mã sinh viên: 1811505520140 1811505520238 Lớp: 18TDH1, 18TDH2 Đà Nẵng, 6/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THƠNG SỬ DỤNG CAMERA GIÁM SÁT QUA WEB SERVER Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Tấn Hoà Sinh viên thực hiện: Hồ Văn Quốc Nguyễn Đình Tân Nguyên Mã sinh viên: 1811505520140 1811505520238 Lớp: 18TDH1, 18TDH2 Đà Nẵng, 6/ 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÓM TẮT Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng camera giám sát qua web server Sinh viên thực hiện: Hồ Văn Quốc Nguyễn Đình Tân Nguyên Mã SV: 1811505520140 1811505520238 Lớp: 18TDH1, 18TDH2 Nội dung: Đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server thiết kế hoàn thiện gồm nội dung sau: - Hệ thống đèn tín hiệu giao thông cho loại xe cho người Hệ thống chiếu sáng trời tối - Camera giám xác qua web server - Điều khiển chế độ hoạt đông hệ thống thông qua module thời gian thực Cảm biến tiếng ồn, đo mức độ tiếng ồn phát cảnh báo TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHIỆM VỤ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, đất nước đà hội nhập phát triển Cùng với phát triển kinh tế, đời sống người dân nâng lên Số lượng xe tham gia giao thông ngày nhiều, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nơi giao tuyến đường Tình trạng vượt đèn đỏ thay kết cấu giảm xe phổ biến người dân Để giải vấn đề trên, em chọn đề tài ”Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng camera giám sát qua web server” nhằm giải tình trạng ùn tắc giao thơng nơi giao tuyến đường Giám sát, xử lý vi phạm giao thông thông qua hệ thống cảm biến tiếng ồn camera giám sát qua web server Em xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ thầy, cô môn Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy ThS Nguyễn Tấn Hịa giúp đỡ nhiệt tình chúng em q trình làm đồ án, từ chúng em củng cố lại kiến thức học trường học thêm điều để ứng dụng vào sống i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CAM ĐOAN Em xin cam đoan trình thực nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu tính trung thực Các số liệu, kết khơng chép từ nghiên cứu hay sản phẩm khác Sinh viên thực {Chữ ký, họ tên sinh viên) ii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIÊN TÓM TẮT NHIỆM VỤ LỜI NÓI ĐẦU i CAM ĐOAN ii MỤC LỤC………………… …………………… ………… ……….…… iii DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ v DANH SÁCH CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT…………………………….vii MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Khái niệm đèn tín hiệu giao thơng 1.2 Các vấn đề đặt 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Phạm vi ứng dụng 1.3 Phân tích lựa chọn công nghệ tối ưu 1.3.1 Phân tích yêu cầu công nghệ……………………………………………………4 1.3.2 Lựa chọn công nghệ tối ưu…………………………………………………….4 Chương 2: TỔNG QUAN VỀ IOT VÀ ARDUINO 2.1 Tổng quan IoT .5 2.1.1 Khái niệm IoT 2.1.2 Nguồn gốc đời IoT… …………… ………… ………………… … 2.1.3 Cách thức hoạt động IoT 2.1.4 Ưu – nhược điểm IoT 2.1.5 Ứng dụng IoT 2.2 Giới thiệu Arduino 2.2.1 Giới thiệu chung iii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2.2 Arduino Mega 2.2.3 Ứng dụng Arduino 11 2.2.4 Phần mềm lập trình cho Arduino………….… …………………….……….11 Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 13 3.1 Sơ đồ cấu trúc hệ thống…………………………………………………….… 13 3.2 Lựa chọn thiết bị sử dụng cho hệ thống 14 3.2.1 Nguồn 9V 14 3.2.2 Mạch giảm áp DC LM25896 14 3.2.3 Cảm biến âm 15 3.2.4 Module DS3231 17 3.2.5 Led đoạn .18 3.2.6 Led đơn……………………………………………………………… …… 20 3.2.7 ESP32-CAM…… ………………… ………………………………………20 3.2.8 IC 74HC595………………………………………………………………….23 3.2.9 Transistor C1815 25 3.2.10 Module led giao thông 5v 26 3.3 Quy trình cơng nghệ hệ thống 28 3.4 Bảng phân công ngõ vào, Arduino mega………………….……… 29 3.5 Sơ đồ đấu nối dây hệ thống……………………………………….………… 30 3.6 Giản đồ thời gian đồ thị mức độ tiếng ồn………………………………… 31 3.7 Thiết kế mạch………………………………………………………… ………33 3.8 Lưu đồ thuật toán…………………………………………………….……… 34 3.9 Thiết kế giao diện web server……………………………………….……… 41 3.10 Thiết kế mơ hình……………………… ………………………….……….….44 3.11 Cách nạp chương trình điều khiển……………………………………… …47 KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server } Chương trình ESP32 - CAM web sever #include "esp_camera.h" #include #include "esp_timer.h" #include "img_converters.h" #include "Arduino.h" #include "fb_gfx.h" #include "soc/soc.h" // disable brownout problems #include "soc/rtc_cntl_reg.h" // disable brownout problems #include "esp_http_server.h" // Replace with your network credentials const char* ssid = "THIEN123"; const char* password = "19051191"; #define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321" #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM_B //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT #if defined(CAMERA_MODEL_WROVER_KIT) #define PWDN_GPIO_NUM -1 #define RESET_GPIO_NUM -1 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server #define XCLK_GPIO_NUM 21 #define SIOD_GPIO_NUM 26 #define SIOC_GPIO_NUM 27 #define Y9_GPIO_NUM 35 #define Y8_GPIO_NUM 34 #define Y7_GPIO_NUM 39 #define Y6_GPIO_NUM 36 #define Y5_GPIO_NUM 19 #define Y4_GPIO_NUM 18 #define Y3_GPIO_NUM #define Y2_GPIO_NUM #define VSYNC_GPIO_NUM 25 #define HREF_GPIO_NUM 23 #define PCLK_GPIO_NUM 22 #elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM) #define PWDN_GPIO_NUM -1 #define RESET_GPIO_NUM 15 #define XCLK_GPIO_NUM 27 #define SIOD_GPIO_NUM 25 #define SIOC_GPIO_NUM 23 #define Y9_GPIO_NUM 19 #define Y8_GPIO_NUM 36 #define Y7_GPIO_NUM 18 #define Y6_GPIO_NUM 39 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server #define Y5_GPIO_NUM #define Y4_GPIO_NUM 34 #define Y3_GPIO_NUM 35 #define Y2_GPIO_NUM 32 #define VSYNC_GPIO_NUM 22 #define HREF_GPIO_NUM 26 #define PCLK_GPIO_NUM 21 #elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM) #define PWDN_GPIO_NUM -1 #define RESET_GPIO_NUM 15 #define XCLK_GPIO_NUM 27 #define SIOD_GPIO_NUM 25 #define SIOC_GPIO_NUM 23 #define Y9_GPIO_NUM 19 #define Y8_GPIO_NUM 36 #define Y7_GPIO_NUM 18 #define Y6_GPIO_NUM 39 #define Y5_GPIO_NUM #define Y4_GPIO_NUM 34 #define Y3_GPIO_NUM 35 #define Y2_GPIO_NUM 17 #define VSYNC_GPIO_NUM 22 #define HREF_GPIO_NUM 26 #define PCLK_GPIO_NUM 21 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server #elif defined(CAMERA_MODEL_AI_THINKER) #define PWDN_GPIO_NUM 32 #define RESET_GPIO_NUM -1 #define XCLK_GPIO_NUM #define SIOD_GPIO_NUM 26 #define SIOC_GPIO_NUM 27 #define Y9_GPIO_NUM 35 #define Y8_GPIO_NUM 34 #define Y7_GPIO_NUM 39 #define Y6_GPIO_NUM 36 #define Y5_GPIO_NUM 21 #define Y4_GPIO_NUM 19 #define Y3_GPIO_NUM 18 #define Y2_GPIO_NUM #define VSYNC_GPIO_NUM 25 #define HREF_GPIO_NUM 23 #define PCLK_GPIO_NUM 22 #elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM_B) #define PWDN_GPIO_NUM -1 #define RESET_GPIO_NUM 15 #define XCLK_GPIO_NUM 27 #define SIOD_GPIO_NUM 22 #define SIOC_GPIO_NUM 23 #define Y9_GPIO_NUM 19 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server #define Y8_GPIO_NUM 36 #define Y7_GPIO_NUM 18 #define Y6_GPIO_NUM 39 #define Y5_GPIO_NUM #define Y4_GPIO_NUM 34 #define Y3_GPIO_NUM 35 #define Y2_GPIO_NUM 32 #define VSYNC_GPIO_NUM 25 #define HREF_GPIO_NUM 26 #define PCLK_GPIO_NUM 21 #else #error "Camera model not selected" #endif static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE replace;boundary=" PART_BOUNDARY; = "multipart/x-mixed- static const char* _STREAM_BOUNDARY = "\r\n " PART_BOUNDARY "\r\n"; static const char* _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n"; httpd_handle_t camera_httpd = NULL; httpd_handle_t stream_httpd = NULL; int t = 1; static const char PROGMEM INDEX_HTML1[] = R"rawliteral( ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server img { width: auto ; max-width: 100% ; height: auto ; } Thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Đèn Tín Hiệu Giao Thông Sử Dụng Camera Giám Sát Qua Web Server Tiếng Ồn Vượt Ngưỡng Cho Phép GVDH : Th.S Nguyễn Tấn Hòa SVTH : Hồ Văn Quốc Nguyễn Đình Tân Nguyên TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server window.onload = document.getElementById("photo").src window.location.href.slice(0, -1) + ":81/stream"; )rawliteral"; static const char PROGMEM INDEX_HTML2[] = R"rawliteral( ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP img { width: auto ; max-width: 100% ; height: auto ; } TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com = Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server Thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Đèn Tín Hiệu Giao Thơng Sử Dụng Camera Giám Sát Qua Web Server Tiếng Ồn Trong Ngưỡng Cho Phép GVDH : Th.S Nguyễn Tấn Hịa SVTH : Hồ Văn Quốc Nguyễn Đình Tân Nguyên window.onload = document.getElementById("photo").src = window.location.href.slice(0, -1) + ":81/stream"; )rawliteral"; static esp_err_t index_handler(httpd_req_t *req){ httpd_resp_set_type(req, "text/html"); if(t==1){ return httpd_resp_send(req, strlen(INDEX_HTML1)); (const char *)INDEX_HTML1, } else { TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng camera giám sát qua web server return httpd_resp_send(req, (const char *)INDEX_HTML2, strlen(INDEX_HTML2)); } } static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){ camera_fb_t * fb = NULL; esp_err_t res = ESP_OK; size_t _jpg_buf_len = 0; uint8_t * _jpg_buf = NULL; char * part_buf[64]; res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE); if(res != ESP_OK){ return res; } while(true){ fb = esp_camera_fb_get(); if (!fb) { Serial.println("Camera capture failed"); res = ESP_FAIL; } else { if(fb->width > 400){ if(fb->format != PIXFORMAT_JPEG){ bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len); esp_camera_fb_return(fb); TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng camera giám sát qua web server fb = NULL; if(!jpeg_converted){ Serial.println("JPEG compression failed"); res = ESP_FAIL; } } else { _jpg_buf_len = fb->len; _jpg_buf = fb->buf; } } } if(res == ESP_OK){ size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len); res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)part_buf, hlen); } if(res == ESP_OK){ res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)_jpg_buf, _jpg_buf_len); } if(res == ESP_OK){ res = httpd_resp_send_chunk(req, strlen(_STREAM_BOUNDARY)); _STREAM_BOUNDARY, } if(fb){ esp_camera_fb_return(fb); fb = NULL; _jpg_buf = NULL; } else if(_jpg_buf){ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng camera giám sát qua web server free(_jpg_buf); _jpg_buf = NULL; } if(res != ESP_OK){ break; } //Serial.printf("MJPG: %uB\n",(uint32_t)(_jpg_buf_len)); } return res; } void startCameraServer(){ httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG(); config.server_port = 80; httpd_uri_t index_uri = { uri = "/", method = HTTP_GET, handler = index_handler, user_ctx = NULL }; httpd_uri_t stream_uri = { uri = "/stream", method = HTTP_GET, handler = stream_handler, user_ctx = NULL }; if (httpd_start(&camera_httpd, &config) == ESP_OK) { TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &index_uri); } config.server_port += 1; config.ctrl_port += 1; if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) { httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri); } } void setup() { WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector Serial.begin(115200); Serial.setDebugOutput(false); pinMode(16,INPUT); camera_config_t config; config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0; config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0; config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM; config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM; config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM; config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM; config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM; config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM; config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM; config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM; TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM; config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM; config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM; config.pin_href = HREF_GPIO_NUM; config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM; config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM; config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM; config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM; config.xclk_freq_hz = 20000000; config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; if(psramFound()){ config.frame_size = FRAMESIZE_VGA; config.jpeg_quality = 10; config.fb_count = 2; } else { config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA; config.jpeg_quality = 12; config.fb_count = 1; } // Camera init esp_err_t err = esp_camera_init(&config); if (err != ESP_OK) { Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err); return; } TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server // Wi-Fi connection WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.print("Camera Stream Ready! Go to: http://"); Serial.println(WiFi.localIP()); // Start streaming web server startCameraServer(); } void loop() { while(Serial.available()){ char y = Serial.read(); if(y=='0'){ t=0; } if(y=='1'){ t=1; } } Serial.println(t); TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng camera giám sát qua web server } TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng camera giám sát qua web server thiết kế hoàn thiện gồm nội dung sau: - Hệ thống đèn tín hiệu giao thơng cho loại xe cho người Hệ thống. .. tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thơng sử dụng camera giám sát qua web server Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Khái niệm đèn tín hiệu giao thơng Hình 1.1 Hình ảnh đèn tín hiệu giao. .. tài: Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng camera giám sát qua web server Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.1 Sơ đồ cấu trúc hệ thống Sơ đồ cấu trúc khối hình thành nên hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN đèn tín HIỆU GIAO THÔNG sử DỤNG CAMERA GIÁM sát QUA WEB SERVER ,