0

IATF 16949 tài liệu dịch AnhViệt, cập nhật mới nhất

104 5 0
  • IATF 16949 tài liệu dịch AnhViệt, cập nhật mới nhất

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2022, 20:14

Tiêu chuẩn IATF 16949, bản dịch chuẩn, song ngữ AnhViệt. Tiêu chuẩn IATF 16949 đã được cập nhật sửa đổi đến năm 2022 (các bản SI). Tiêu chuẩn IATF 16949 dành riêng cho lĩnh vực ô tô và xe gắn máy. Tiêu chuẩn này được dịch sang tiếng Việt với 102 trang tài. Bản dịch đầy đủ nhất Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng lĩnh vực ô tô IATF 16949:2016 DỊCH THAM KHẢO (Rev: 09 Update From SI-01 to SI-25) Các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức sản xuất ô tô dịch vụ liên quan International Automotive Task Force Xuất lần Ngày 01 tháng 10 năm 2016 Sửa đổi lần Tháng 6/2022 Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com IATF copyright notice This Automotive Quality Management System Standard, known as IATF 16949, is copyright protected by the members of the International Automotive Task Force (IATF) The title for this Automotive OMS Standard "IATF 16949" is a registered trademark of the IATF Except as permitted under the applicable laws of the user's country, neither this Automotive Quality Management System Standard nor any extract from it may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission being secured from the IATF Reproduction may be subject to royalty payments or a licensing agreement and violators are subject to legal prosecution Requests for permission to reproduce and/or translate any part of this Automotive OMS Standard should be addressed to one of the following national automotive trade associations below: Associazione Nazionale Filiera lndustrie Automobilistiche (ANFIA I Italy) Automotive Industry Action Group (AIAG I USA) Federation des Industries des Equipements pour Vehicules (FIEV I France) Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd (SMMT I UK) Verband der Automobilindustrie e.V (VDA I Germany) Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com TABLE OF CONTENTS MỤC LỤC Introduction Lời giới thiệu 0.1 general 0.1 khái quát 0.2 quality management principles 0.2 nguyên tắc quản lý chất lượng 0.3 process approach 0.3 tiếp cận theo trình 0.3.1 0.3.1 khái quát general 0.3.2 plan-do-check-act cycle 0.3.2 chu trình PDCA 0.3.3 risk-based thinking 0.3.3 Tư dựa rủi ro 0.4 relationship with other management system 0.4 Sự tương thích với hệ thống quản lý khác standards Quality management systems - requirements Hệ thống quản lý chất lượng – yêu cầu scope phạm vi 1.1 scope - automotive supplemental to iso 9001 :2015 normative references 2.1 normative 1.1 phạm vi-bổ sung tài liệu viện dẫn and informative 2.1 tài liệu thông tin viện dẫn references terms and definitions thuật ngữ, định nghĩa 3.1 terms and definitions for the automotive industry 3.1 thuật ngữ định nghĩa dung ngành công nghiệp ô tô context of the organization bối cảnh tổ chức 4.1 understanding the organization and its context 4.1 hiểu tổ chức bối cảnh tổ chức 4.2 understanding the needs and expectations of interested parties 4.3 determining the scope of the quality management system 4.2 hiểu nhu cầu mong đợi bên quan tâm 4.3 xác định phạm vi hệ thống quản lý chất lượng 4.3.1 determining the scope of the quality management 4.3.1 xác định phạm vi hệ thống quản lý chất lượng-bổ system - supplemental sung 4.3.2 customer-specific requirements 4.3.2 yêu cầu riêng khách hàng 4.4 quality management system and its processes 4.4 hệ thống quản lý chất lượng trình hệ thống 4.4.1 4.4.1 4.4.1.1 conformance of products and processes 4.4.1.1 phù hợp sản phẩm trình 4.4.1.2 4.4.1.2 an tồn sản phẩm product safety 4.4.2 4.4.2 leadership lãnh đạo 5.1 5.1 lãnh đạo cam kết leadership and commitment 5.1.1 general 5.1.1 khái quát 5.1.1.1 corporate responsibility 5.1.1.1 Trách nhiệm doanh nghiệp 5.1.1.2 process effectiveness and efficiency 5.1.1.2 hiệu lực hiệu trình 5.1.1.3 5.1.1.3 chủ trình process owners 5.1.2 customer focus 5.1.2 hướng vào khách hàng 5.2 5.2 sách policy Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 5.2.1 establishing the quality policy 5.2.1 thiết lập sách chất lượng 5.2.2 communicating 5.2.2 truyền đạt sách chất lượng the quality policy 5.3 organizational roles, responsibilities and authorities 5.3 vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức 5.3.1 organizational roles, responsibilities, 5.3.1 Vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức – bổ and authorities - supplemental sung 5.3.2 responsibility and authority for product 5.3.2 trách nhiệm quyền hạn yêu cầu sản requirements and corrective actions phẩm hành động khắc phục planning Hoạch định 6.1 actions to address risks and opportunities 6.1 hành động giải rủi ro hội 6.1.1 and 6.1.2 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 risk analysis 6.1.2.1 phân tích rủi ro 6.1.2.2 6.1.2.2 hành động phòng ngừa preventive action 6.1.2.3 contingency plans 6.1.2.3 kế hoạch ứng phó đột xuất 6.2 quality objectives and planning to achieve them 6.2 mục tiêu chất lượng hoạch định để đạt mục tiêu 6.2.1 and 6.2.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 quality objectives and planning to achieve them 6.2.2.1 mục tiêu chất lượng hoạch định để đạt mục - supplemental tiêu – bổ sung 6.3 planning of changes 6.3 hoạch định thay đổi support Hỗ trợ 7.1 resources 7.1 nguồn lực 7.1.1 general 7.1.1 khái quát 7.1.2 people 7.1.2 người 7.1.3 infrastructure 7.1.3 sở hạ tầng 7.1.3.1 plant, facility, and equipment planning 7.1.3.1 hoạch định nhà xưởng, phương tiện thiết bị 7.1.4 7.1.4 môi trường cho việc thực trình environment for the operation of processes 7.1.4.1 environment for the operation of processes - supplemental 7.1.5 monitoring and measuring resources 7.1.5.1 general 7.1.4.1 môi trường cho vận hành trình - bổ sung 7.1.5 nguồn lực theo dõi đo lường 7.1.5.1 khái quát 7.1.5.1.1 measurement systems analysis 7.1.5.1.1 phân tích hệ thống đo lường 7.1.5.2 7.1.5.2 liên kết chuẩn đo lường measurement traceability 7.1.5.2.1 calibration/verification records 7.1.5.2.1 hồ sơ hiệu chuẩn/kiểm tra (kiểm định) 7.1.5.3 laboratory requirements 7.1.5.2.3 yêu cầu phịng thí nghiệm 7.1.5.3.1 internal laboratory 7.1.5.3.1 phịng thí nghiệm nội 7.1.5.3.2 external laboratory 7.1.5.3.2 phịng thí nghiệm bên 7.1.6 organizational knowledge 7.1.6 tri thức tổ chức 7.2 competence 7.2 lực 7.2.1 competence - supplemental 7.2.1 lực – bổ sung 7.2.2 competence - on-the-job training 7.2.2 lực-đào tạo chỗ 7.2.3 internal auditor competency 7.2.3 lực chuyên gia đánh giá nội 7.2.4 second-party auditor competency 7.2.4 lực chuyên gia đánh giá bên thứ 7.3 awareness 7.3 nhận thức 7.3.1 awareness - supplemental 7.3.1 nhận thức – bổ sung Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 7.3.2 employee motivation and empowerment 7.3.2 tạo động lực nâng cao vai trị người lao động 7.4 communication 7.4 trao đổi thơng tin documented information 7.5 thông tin dạng văn 7.5.1 7.5.1 khái quát general 7.5.1.1 quality management system documentation 7.5.1.1 tài liệu hệ thống quản lý chất lượng 7.5.2 creating and updating 7.5.2 tạo cập nhật 7.5.3 7.5.3 kiểm sốt thơng tin dạng văn control of documented information 7.5.3.1 and 7.5.3.2 7.5.3.1 7.5.3.2 7.5.3.2.1 record retention 7.5.3.2.1 lưu giữ hồ sơ 7.5.3.2.2 engineering specifications 7.5.3.2.2 quy định kỹ thuật operation Điều hành 8.1 operational planning and control 8.1 hoạch định kiểm soát điều hành 8.1.1 operational planning and control - supplemental 8.1.1 hoạch định kiểm soát điều hành-bổ sung 8.1.2 confidentiality 8.1.2 tính bảo mật 8.2 requirements for products and services 8.2 yêu cầu sản phẩm dịch vụ 8.2.1 customer communication 8.2.1 trao đổi thông tin với khách hàng 8.2.1.1 customer communication - supplemental 8.2.1.1 trao đổi thông tin với khách hàng-bổ sung 8.2.2 determining 8.2.2 xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm dịch the requirements for products and services vụ 8.2.2.1 determining the requirements for products and 8.2.2.1 xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm services - supplemental dịch vụ - bổ sung 8.2.3 review of the requirements for products and services 8.2.3 xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm dịch vụ 8.2.3.1 8.2.3.1 8.2.3.1.1 review of the requirements for products and 8.2.3.1.1 xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm services - supplemental dịch vụ - bổ sung 8.2.3.1.2 customer-designated special characteristics 8.2.3.1.2 đặc tính riêng khách hàng quy định 8.2.3.1.3 organization manufacturing feasibility 8.2.3.1.3 tính khả thi hoạt động sản xuất tổ chức 8.2.3.2 8.2.3.2 8.2.4 changes to requirements for products and services 8.2.4 yêu cầu thay đổi sản phẩm dịch vụ 8.3 design and development of products and services 8.3 thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ 8.3.1 general 8.3.1 khái quát 8.3.1.1 design and development of products and services supplemental 8.3.2 design and development planning 8.3.1.1 thiết kết phát triển sản phẩm dịch vụ - bổ sung 8.3.2 hoạch định thiết kế phát triển 8.3.2.1 design and development planning - supplemental 8.3.2.1 hoạch định thiết kế phát triển – bổ sung 8.3.2.2 8.3.2.2 kỹ thiết kế sản phẩm product design skills 8.3.2.3 development of products with embedded software 8.3.2.3 phát triển sản phẩm với phần mềm gắn sẵn 8.3.3 8.3.3 đầu vào thiết kế phát triển design and development inputs 8.3.3.1 product design input 8.3.3.1 đầu vào thiết kế sản phẩm 8.3.3.2 manufacturing process design input 8.3.3.2 đầu vào thiết kế trình sản xuất 8.3.3.3 special characteristics 8.3.3.3 đặc tính đặc biệt 8.3.4 design and development controls 8.3.4 kiểm soát thiết kế phát triển Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 8.3.4.1 monitoring 8.3.4.1 theo dõi 8.3.4.2 design and development validation 8.3.4.2 xác nhận giá trị sử dụng thiết kế 8.3.4.3 prototype programme 8.3.4.3 chương trình mẫu 8.3.4.4 product approval process 8.3.4.4 trình phê duyệt sản phẩm 8.3.5 8.3.5 đầu thiết kế phát triển design and development outputs 8.3.5.1 design and development outputs - supplemental 8.3.5.1 đầu thiết kế phát triển – bổ sung 8.3.5.2 manufacturing process design output 8.3.5.2 đầu thiết kế trình sản xuất 8.3.6 design and development 8.3.6 thay đổi thiết kế phát triển changes 8.3.6.1 design and development changes - supplemental 8.3.6.1 thay đổi thiết kế phát triển- bổ sung 8.4 control of externally 8.4 kiểm sốt q trình, sản phẩm dịch vụ bên provided processes, products and services cung cấp 8.4.1 8.4.1 khái quát general 8.4.1.1 general - supplemental 8.4.1.1 khái quát – bổ sung 8.4.1.2 supplier selection process 8.4.1.2 trình lựa chọn nhà cung cấp 8.4.1.3 customer-directed sources (also known as 8.4.1.3 nguồn trực tiếp từ khách hàng (hiểu “trực "directed-buy") tiếp – mua”) 8.4.2 8.4.2 loại hình mức độ kiểm soát type and extent of control 8.4.2.1 type and extent of control - supplemental 8.4.2.1 loại hình mức độ kiểm sốt – bổ sung 8.4.2.2 statutory and regulatory requirements 8.4.2.2 yêu cầu luật định chế định 8.4.2.3 supplier quality management system development 8.4.2.3 phát triển hệ thống quản lý chất lượng nhà cung cấp 8.4.2.3.1 automotive product-related software or 8.4.2.3.1 sản phẩm ô tô liên quan phầm mềm sản automotive products with embedded software phẩm ô tô với phần mềm gắn sẵn 8.4.2.4 supplier monitoring 8.4.2.4 theo dõi nhà cung cấp 8.4.2.4.1 second-party audits 8.4.2.4.1 đánh giá bên thứ 8.4.2.5 supplier development 8.4.2.5 phát triển nhà cung cấp 8.4.3 information for external providers 8.4.3 thông tin cho nhà cung cấp bên ngồi 8.4.3.1 information for external providers - supplemental 8.4.3.1 thơng tin cho nhà cung cấp bên – bổ sung 8.5 production and service provision 8.5 sản xuất cung cấp dịch vụ 8.5.1 Control of production and service provision 8.5.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ 8.5.1.1 8.5.1.1 kế hoạch kiểm soát Control plan 8.5.1.2 Standardised work - operator instructions and visual standards 8.5.1.3 hành tiêu chuẩn trực quan 8.5.1.3 kiểm tra xác nhận việc tổ chức xếp công Verification of job set-ups việc 8.5.1.4 Verification after shutdown 8.5.1.5 8.5.1.2 công việc tiêu chuẩn hóa – hướng dẫn vận 8.5.1.4 kiểm tra xác nhận sau dừng 8.5.1.5 bảo dưỡng tổng thể dây truyền sản xuất total total productive maintenance productive maintenance 8.5.1.6 management of production tooling and 8.5.1.6 quản lý dụng cụ sản xuất, dụng cụ chế tạo, kiểm manufacturing, test, inspection tooling and equipment tra, thử nghiệm thiết bị 8.5.1.7 production scheduling 8.5.1.7 lịch trình sản xuất 8.5.2 identification and traceability 8.5.2 Nhận biết truy xuất nguồn gốc 8.5.2.1 8.5.2.1 nhận biết truy xuất nguồn gốc-bổ sung identification and traceability - supplemental Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 8.5.3 property belonging to customers or external providers 8.5.4 preservation 8.5.3 Tài sản khách hàng nhà cung cấp bên 8.5.4 Bảo toàn 8.5.4.1 preservation - supplemental 8.5.4.1 bảo toàn – bổ sung 8.5.5 post-delivery activities 8.5.5 Hoạt động sau giao hàng 8.5.5.1 feedback of information from service 8.5.5.1 phản hồi thông tin từ phận dịch vụ 8.5.5.2 service agreement with customer 8.5.5.2 thỏa thuận dịch vụ với khách hàng 8.5.6 control of changes 8.5.6 Kiểm soát thay đổi 8.5.6.1 8.5.6.1 kiểm soát thay đổi – bổ sung control of changes - supplemental 8.5.6.1.1 temporary change of process controls 8.5.6.1.1 thay đổi tạm thời kiểm sốt q trình 8.6 release of products and services 8.6 thông qua sản phẩm dịch vụ 8.6.1 release of products and services - supplemental 8.6.1 thông qua sản phẩm dịch vụ - bổ sung 8.6.2 layout inspection and functional testing 8.6.2 Kiểm tra bố cục thử nghiệm chức 8.6.3 appearance items 8.6.3 chi tiết bên 8.6.4 verification and acceptance of conformity of 8.6.4 kiểm tra xác nhận chấp nhận phù hợp sản externally provided products and services phẩm dịch vụ cung cấp bên 8.6.5 statutory and regulatory conformity 8.6.5 phù hợp luật định chế định 8.6.6 acceptance criteria 8.6.6 tiêu chí chấp nhận 8.7 control of nonconforming outputs 8.7 kiểm sốt đầu khơng phù hợp 8.7.1 8.7.1 8.7.1.1 customer authorization 8.7.1.2 for concession control of nonconforming product - customer- 8.7.1.1 Ủy quyền nhân nhượng khách hàng 8.7.1.2 kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp – trình specified process khách hàng quy định 8.7.1.3 control of suspect product 8.7.1.3 kiểm soát sản phẩm nghi ngờ 8.7.1.4 control of reworked product 8.7.1.4 kiểm soát sản phẩm làm lại 8.7.1.5 control of repaired product 8.7.1.5 Kiểm soát sản phẩm sửa lại 7.1.6 customer notification 8.7.1.6 thông báo khách hàng 7.1 nonconforming product disposition 8.7.1.7 hủy bỏ sản phẩm không phù hợp 8.7.2 8.7.2 performance evaluation đánh giá kết hoạt động 9.1 monitoring, measurement, analysis and evaluation 9.1 theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 9.1.1 general 9.1.1 khái quát 9.1.1.1 monitoring manufacturing and measurement of processes 9.1.1.1 theo dõi đo lường trình sản xuất 9.1.1.2 identification of statistical tools 9.1.1.2 xác định công cụ thống kê 9.1.1.3 application of statistical 9.1.1.3 áp dụng khái niệm thống kê concepts 9.1.2 customer satisfaction 9.1.2 thỏa mãn khách hàng 9.1.2.1 customer satisfaction - supplemental 9.1.2.1 thỏa mãn khách hàng – bổ sung 9.1.3 analysis and evaluation 9.1.3 phân tích đánh giá 9.1.3.1 prioritization 9.1.3.1 thứ tự ưu tiên 9.2 internal audit 9.2 đánh giá nội 9.2.1 and 9.2.2 9.2.1 9.2.2 9.2.2.1 internal audit programme 9.2.2.1 chương trình đánh giá nội Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 9.2.2.2 quality management system audit 9.2.2.2 đánh giá hệ thống quản lý chất lượng 9.2.2.3 manufacturing process audit 9.2.2.3 đánh giá trình sản xuất (chế tạo) 9.2.2.4 product audit 9.2.2.4 đánh giá sản phẩm 9.3 management 9.3 xem xét lãnh đạo 9.3.1 review general 9.3.1.1 9.3.1 khái quát management review - supplemental so 9.3.2 management review inputs 9.3.1.1 xem xét lãnh đạo –bổ sung 9.3.2 đầu vào xem xét lãnh đạo 9.3.2.1 management review inputs - supplemental 9.3.2.1 đầu vào xem xét lãnh đạo – bổ sung 9.3.3 9.3.3 đầu xem xét lãnh đạo management 9.3.3.1 review outputs management review outputs - supplemental 9.3.3.1 đầu xem xét lãnh đạo – bổ sung 10 improvement 10 Cải tiến 10.1 general 10.1 khái quát 10.2 nonconformity and corrective action 10.2 Sự không phù hợp hành động khắc phục 10.2.1 and 10.2.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 problem solving 10.2.3 giải vấn đề 10.2.4 10.2.4 chống sai lỗi error-proofing 10.2.5 warranty management systems 10.2.5 hệ thống quản lý bảo hành 10.2.6 10.2.6 khiếu nại khách hàng phân tích sai lỗi tiềm customercomplaints and field failure test analysis 10.3 continual ẩn improvement 10.3 cải tiến liên tục 10.3.1 continual improvement - supplemental 10.3.1 cải tiến liên tục – bổ sung Annex A: control plan Phụ lục A: kế hoạch kiểm soát A.1 Phases of the control plan A.1 giai đoạn kế hoạch kiểm soát A.2 Elements of the control A,2 yếu tố kế hoạch kiểm soát B: plan bibliography - supplemental automotive Phụ lục b: Tài liệu tham khảo-Bổ sung ngành ô tô Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com Introduction Lời giới thiệu 0.1 General 0.1 Khái quát See ISO 9001:2015 requirements Xem tiêu chuẩn ISO 9001:2015 The adoption of a quality management system is a strategic Việc chấp nhận hệ thống quản lý chất lượng decision for an organization that can help to improve its định chiến lược tổ chức để cải tiến kết overall performance and provide a sound basis for hoạt động tổng thể cung cấp tảng vững cho sustainable development initiatives sáng kiến phát triển bền vững The potential benefits to an organization of implementing a Lợi ích tiềm ẩn tổ chức từ việc áp dụng hệ thống quality management system based on this International quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn là: Standard are: a) b) the ability to consistently provide products and services a) Có thể cung cấp cách ổn định sản phẩm dịch vụ that meet customer and applicable statutory and đáp ứng yêu cầu khách hàng, yêu cầu luật định regulatory requirements; chế định hành; facilitating opportunities to enhance customer b) Hỗ trợ hội nâng cao hài lòng khách hàng; c) Giải rủi ro hội liên quan đến bối cảnh d) khả để chứng tỏ phù hợp với yêu cầu quy satisfaction; c) addressing risks and opportunities associated with its d) the ability to demonstrate conformity to specified quality context and objectives; mục tiêu tổ chức; management system requirements định hệ thống quản lý chất lượng This International Standard can be used by internal and external parties It is not the intent of this International Standard to imply the Tiêu chuẩn quốc tế sử dụng bên nội bên ngồi Tiêu chuẩn quốc tế khơng nhằm dẫn đến nhu cầu về: need for: ▪ uniformity in the structure of different quality ▪ management systems; ▪ chất lượng khác nhau; alignment of documentation to the clause structure of ▪ this International Standard; ▪ đồng cấu trúc hệ thống quản lý thống hệ thống tài liệu theo cấu trúc điều khoản Tiêu chuẩn quốc tế này; the use of the specific terminology of this International Standard within the organization ▪ việc sử dụng thuật ngữ cụ thể Tiêu chuẩn quốc tế tổ chức The quality management system requirements specified in Các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng quy định this International Standard are complementary to Tiêu chuẩn quốc tế bổ sung cho yêu cầu đối requirements for products and services với sản phẩm dịch vụ This International Standard employs the process approach, Tiêu chuẩn quốc tế sử dụng cách tiếp cận trình, which incorporates the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle and kết hợp chu trình Plan- Do-Check-Act (PDCA) tư risk-based thinking dựa rủi ro The process approach enables an organization to plan its Cách tiếp cận trình cho phép tổ chức lập kế hoạch processes and their interactions trình tương tác chúng Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com The PDCA cycle enables an organization to ensure that its Chu trình PDCA cho phép tổ chức đảm bảo processes are adequatel y resourced trình tổ chức có đủ nguồn lực quản lý đầy đủ, and managed, and that opportunities for improvement are determined and acted hội để cải tiến xác định thực on Risk-based thinking enables an organization to determine the Tư dựa rủi ro cho phép tổ chức xác định yếu tố factors that could cause its processes and its quality làm cho q trình tổ chức hệ thống quản lý management system to deviate from the planned results, to chất lượng tổ chức chệch khỏi kết dự kiến, put in place preventive controls to minimize negative effects để đưa biện pháp kiểm sốt phịng ngừa nhằm giảm and to make maximum use of opportunities as they arise thiểu tác động tiêu cực tận dụng tối đa hội (see Clause A.4) chúng xuất (xem khoản A.4) Consistently meeting requirements and addressing future Việc đáp ứng cách ổn định yêu cầu hướng đến needs and expectations poses a challenge for organizations nhu cầu mong đợi tương lai đặt thách in an increasingly dynamic and complex environment To thức tổ chức môi trường ngày achieve this objective, the organization might find it động phức tạp Để đạt mục tiêu này, tổ chức necessary to adopt various forms of improvement in addition cần vận dụng hình thức cải tiến, bên cạnh việc to correction and continual improvement, such as khắc phục cải tiến liên tục, chẳng hạn thay đổi mang breakthrough change, innovation and re-organization tính đột phá, đổi tái cấu In this International Standard, the following verbal forms are Trong Tiêu chuẩn quốc tế này, mẫu câu sau used: sử dụng: ▪ “shall” indicates a requirement; ▪ "phải" yêu cầu; ▪ “should” indicates a recommendation; ▪ "nên" khuyến nghị; ▪ “may” indicates a permission; ▪ "có thể" cho phép; ▪ “can” indicates a possibility or a capability ▪ "có thể làm" khả năng/một lực ▪ Information marked as “NOTE” is for guidance in ▪ Thơng tin đánh dấu "CHÚ THÍCH" hướng dẫn understanding or clarifying the associated requirement để hiểu làm rõ yêu cầu liên quan 0.2 Quality management principles 0.2 Các nguyên tắc quản lý chất lượng Xem tiêu chuẩn ISO See ISO 9001:2015 requirements 9001:2015 This International Standard is based on the quality Tiêu chuẩn quốc tế dựa nguyên tắc quản management principles described in ISO 9000 The lý chất lượng mô tả ISO 9000 Các mô tả bao descriptions include a statement of each principle, a rationale gồm diễn giải nguyên tắc, lý of why the principle is important for the organization, some nguyên tắc quan trọng tổ chức, số ví dụ lợi examples of benefits associated with the principle and ích gắn liền với nguyên tắc ví dụ điển hình examples of typical actions to improve the organization’s hành động để nâng cao hiệu lực thực tổ chức performance when appl ying the principle áp dụng nguyên tắc The quality management principles are: Các nguyên tắc quản lý chất lượng là: ▪ customer focus; ▪ hướng vào khách hàng; ▪ leadership; ▪ lãnh đạo; ▪ engagement of people; ▪ tham gia người; Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 10 9.2.2 The organization shall: 9.2.2 Tổ chức phải: a) a) plan, establish, implement and maintain an audit lập kế hoạch, thiết lập, thực trì (các) programme(s) including the frequency, methods, chương trình đánh giá bao gồm tần suất, phương pháp, responsibilities, planning requirements and reporting, trách nhiệm, yêu cầu hoạch định báo cáo, có which shall take into consideration the importance of the xem xét đến tầm quan trọng q trình có liên processes concerned, changes affecting the quan, thay đổi ảnh hưởng đến tổ chức, kết organization, and the results of previous audits; đánh giá trước đó; b) define the audit criteria and scope for each audit; b) xác định chuẩn mực phạm vi cho lần đánh giá; c) select auditors and conduct audits to ensure objectivity c) việc lựa chọn đánh giá viên thực đánh giá and the impartiality of the audit process; phải đảm bảo tính khách quan vơ tư q trình đánh giá; d) ensure that the results of the audits are reported to d) relevant management; e) cấp quản lý liên quan; take appropriate correction and corrective actions e) without undue delay; f) đảm bảo kết đánh giá báo cáo đến tiến hành không chậm trễ việc khắc phục hành động khắc phục thích hợp; retain documented information as evidence of the f) lưu giữ lại thông tin dạng văn chứng implementation of the audit programme and the audit việc thực chương trình đánh giá kết results đánh giá NOTE See ISO 19011 for guidance CHÚ THÍCH: Xem hướng dẫn ISO 19011 9.2.2.1 Internal audit programme 9.2.2.1 Chương trình đánh giá nội The organization shall have a documented internal audit Tổ chức phải có q trình đánh giá nội dạng văn process The process shall include the development and Quá trình phải bao gồm việc phát triển thực implementation of an internal audit programme that covers chương trình đánh giá bao qt tồn hệ thống quản the entire quality management system including quality lý chất lượng bao gồm đánh giá hệ thống, đánh giá trình management system audits, manufacturing process audits, chế tạo đánh giá sản phẩm and product audits The audit programme shall be prioritized based upon risk, Chương trình đánh giá phải xếp dựa rủi ro internal and external performance trends, and criticality of xu hướng hoạt động nội bên ngồi tính trọng the process(es) yếu trình Where the organization is responsible for software Khi tổ chức có trách nhiệm phát triển phần mềm chương development, the organization shall include software trình đánh giá nội tổ chức phải bao gồm đánh giá development capability assessments in their internal audit lực phát triển phần mềm programme The frequency of audits shall be reviewed and, where Tần suất đánh giá phải xem xét điều chỉnh dựa appropriate, adjusted based on occurrence of process thay đổi q trình, khơng phù hợp nội bên changes, internal and external nonconformities, and/or khiếu nại khách hàng Hiệu lực chương trình customer complaints The effectiveness of the audit đánh giá phải xem xét phần họp xem xét programme shall be reviewed as a part of management lãnh đạo review Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 90 9.2.2.2 Quality management system audit (SI-14) 9.2.2.2 Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (SI-14) The organization shall audit all quality management system Tổ chức phải đánh giá tất trình hệ thống quản lý processes over each a three-year audit cycle calendar vòng 03 năm một, theo chương trình đánh giá hàng period, according to an annual programme, using the năm, sử dụng phương pháp tiếp cận trình để kiểm tra process approach to verify compliance with this Automotive xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn Tích hợp với QMS Standard Integrated with these audits, the đánh giá này, tổ chức phải lấy mẫu yêu cầu riêng organization shall sample customer-specific quality khách hàng hệ thống quản lý chất lượng cho thực management system requirements for effective hiệu lực implementation The complete audit cycle remains three years in length The Chu trình kiểm tốn hồn chỉnh trì liên tục năm quality management system audit frequency for individual Tần suất đánh giá hệ thống quản lý chất lượng processes, audited within the three-year audit cycle, shall be quy trình, năm, phải dựa vấn đề bên trong, bên based upon internal and external performance and risk rủi ro Tổ chức phải trì lý giải cho việc xác định Organizations shall maintain justification for the assigned tần suất đánh giá trình Tât trình audit frequency of their processes All processes are đánh giá phải lấy mẫu phải đánh giá mức độ required to be sampled throughout the three-year audit cycle đáp ứng yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn IATF 16949, and audited to all applicable requirements in the IATF 16949 bao gồm yêu cầu dựa ISO 9001 yêu cầu standard, including ISO 9001 base requirements, and any riêng khách hàng customer-specific requirements 9.2.2.3 Manufacturing process audit 9.2.2.3 Đánh giá trình chế tạo The organization shall audit all manufacturing processes Tổ chức phải đánh giá tất trình chế tạo 03 năm over each three-year calendar period to determine their để xác định hiệu lực hiệu trình này, effectiveness and efficiency using customer-specific required sử dụng cách tiếp cận theo yêu cầu riêng khách hàng approaches for process audits Where not defined by the cho đánh giá trình Khi khách hàng khơng có u cầu customer, the organization shall determine the approach to riêng tổ chức phải xác định cách tiếp cận be used Within each individual audit plan, each manufacturing Trong đánh giá, trình chế tạo phải process shall be audited on all shifts where it occurs, đánh giá tất ca nơi chế tạo, bao gồm việc lấy including the appropriate sampling of the shift handover mẫu giao ca The manufacturing process audit shall include an audit of the Đánh giá trình chế tạo phải bao gồm đánh giá hiệu lực effective implementation of the process risk analysis (such việc thực trình phân tích rủi ro (như PFMEA), kế as PFMEA), control plan, and associated documents hoạch kiểm soát tài liệu kèm theo shift handover: Đánh giá trước vào ca khoảng 15 phút, hỏi xem người có nắm tình hình ca trước khơng? Ca trước có báo cáo tình hình ca cho ca sau khơng? Việc thực nào? Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 91 9.2.2.4 Product audit 9.2.2.4 Đánh giá sản phẩm The organization shall audit products using customer-specific Tổ chức phải đánh giá sản phẩm theo yêu cầu tiếp cận riêng required approaches at appropriate stages of production and khách hàng giai đoạn sản xuất sản phẩm delivery to verify conformity to specified requirements Where giao nhận thích hợp để kiểm tra xác nhận phù hợp với not defined by the customer, the organization shall define the yêu cầu quy định Khi khách hàng u cầu approach to be used riêng tổ chức phải xác định cách tiếp cận 9.3 Management review 9.3 Xem xét lãnh đạo 9.3.1 General 9.3.1 Khái quát See ISO 9001:2015 requirements Như ISO 9001:2015 Top management shall review the organization’s quality Lãnh đạo cao phải xem xét định kỳ hệ thống quản lý management system, at planned intervals, to ensure its chất lượng tổ chức để đảm bảo tính liên tục phù hợp, continuing suitability, adequacy, effectiveness and alignment thỏa đáng, hiệu lực liên kết với định hướng chiến lược with the strategic direction of the organization tổ chức 9.3.1.1 Management review - supplemental 9.3.1.1 Xem xet lãnh đạo-Bổ sung Management review shall be conducted at least annually Xem xét lãnh đạo phải thực năm The frequency of management review(s) shall be increased lần Tần suất họp xem xét lãnh đạo phải tăng lên dựa based on risk to compliance with customer requirements rủi ro cho phù hợp với yêu cầu khách hàng kết resulting from internal or external changes impacting the từ thay đổi bên trong, bên tác động tới hệ quality management system and performance-related issues thống quản lý chất lượng 9.3.2 Management review inputs 9.3.2 Đầu vào xem xét lãnh đạo See ISO 9001 :2015 requirements Như ISO 9001:2015 The management review shall be planned and carried Việc xem xét lãnh đạo phải lập kế hoạch out taking into consideration: thực a) a) Tình trạng hành động từ lần xem xét trước; b) Các thay đổi bên bên ngồi có liên quan đến The status of actions from previous management reviews; b) Changes in external and internal issues that are relevant to the quality management system c) hệ thống quản lý chất lượng; Information on the performance and effectiveness of the quality management system, including trends in: c) Thông tin kết hoạt động hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm xu hướng về: 1] Customer satisfaction and feedback from relevant 1] Sự hài lòng khách hàng phản hồi từ bên interested parties; quan tâm; 2] The extent to which quality objectives have been 2] mức độ mà mục tiêu chất lượng đạt được; met; Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 92 3] Process performance and conformity of products and 3] Kết hoạt động phù hợp sản phẩm services; dịch vụ; 4] Nonconformities and corrective actions; 4] Sự không phù hợp hành động khắc phục; 5] Monitoring and measurement results; 5] Các kết theo dõi đo lường; 6] Audit results; 6] Các kết đánh giá; 7] The performance of external providers; 7] Kết hoạt động nhà cung cấp bên ngoài; d) The adequacy of resources; d) Sự đầy đủ nguồn lực; e) The effectiveness of actions taken to address risks and e) Tính hiệu lực hành động thực để giải opportunities (see 6.1); f) rủi ro hội (xem 6.1); Opportunities for improvement f) 9.3.2.1 Management review inputs- supplemental (SI- Các hội cải tiến 9.3.2.1 Đầu vào xem xét lãnh đạo bổ sung (SI-13&16) 13&16) Input to management review shall include: Đầu vào phải bao gồm: a) a) Cost of poor quality (cost of internal and external nonconformance); b) c) Chi phí chất lượng ( chi phí khơng phù hợp nội bên ngoài) Measures of process effectiveness; b) Measures of process efficiency for product realization c) processes, as applicable; Đo lường hiệu lực trình Đo lường hiệu trình trình liên quan đến việc tạo sản phẩm, d) Product conformance; d) Sản phẩm phù hợp e) Assessments of manufacturing feasibility made for e) Đánh giá tính khả thi chế tạo việc thay đổi vận f) changes to existing operations and for new facilities or hành tại, sở sản phẩm (xem yêu new product (see Section 7.1.3.1 ); cầu 7.1.3.1); Customer satisfaction (see ISO 9001, Section 9.1.2); f) Sự thỏa mãn khách hàng (Xem ISO 9001, yêu cầu 9.1.2); g) Review of performance against maintenance objectives; g) Xem xét việc thực mục tiêu bảo dưỡng h) Warranty performance (where applicable); h) Thực bảo hành (khi thích hợp) i) Review of customer scorecards (where applicable); i) Xem xét thẻ điểm khách hàng (khi thích hợp) j) Identification of potential field failures identified through j) Nhận biết sai lỗi thị trường tiềm ẩn thông qua phân risk analysis (such as FMEA); k) tích rủi ro (như FMEA) Actual field failures and their impact on safety or the k) environment l) Sai lỗi thực tế thị trường tác động chúng tới an toàn môi trường Summary results of measurements at specified stages during the design and development of products and l) Tổng hợp kết đo lường giai đoạn thiết kế phát triển sản phẩm trình, thích hợp processes, as applicable 9.3.3 Management review outputs 9.3.3 Đầu xem xét lãnh đạo See ISO 9001:2015 requirements Như ISO 9001:2015 The outputs of the management review shall include Đầu xem xét lãnh đạo phải bao gồm decisions and actions related to: định hành động liên quan đến: a) opportunities for improvement; a) Các hội cải tiến; Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 93 b) any need for changes to the quality management system; b) Bất kỳ nhu cầu thay đổi hệ thống quản lý chất lượng; c) resource needs c) Các nhu cầu nguồn lực The organization shall retain documented information as Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn evidence of the results of management reviews chứng kết xem xét lãnh đạo 9.3.3.1 Management review outputs- supplemental 9.3.3.1 Đầu xem xét lãnh đạo bổ sung Top management shall document and implement an action Lãnh đạo cao phải lập văn thực kế plan when customer performance targets are not met hoạch hành động số hoạt động khách hàng không đạt Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 94 10 Improvement 10 Cải tiến 10.1 General 10.1 Khái quát See ISO 9001:2015 requirements Xem ISO 9001:2015 The organization shall determine and select opportunities for Tổ chức phải xác định lựa chọn hội cải tiến improvement and implement any necessary actions to meet thực hành động cần thiết để đáp ứng yêu cầu customer requirements and enhance customer satisfaction khách hàng nâng cao hài lòng khách hàng These shall include: Các điều phải bao gồm: a) a) improving products and services to meet requirements as well as to address future needs and expectations; cải tiến sản phẩm dịch vụ để đáp ứng yêu cầu để giải nhu cầu mong đợi tương lai; b) correcting, preventing or reducing undesired effects; b) khắc phục, ngăn ngừa làm giảm ảnh hưởng không mong muốn; c) improving the performance and effectiveness of the c) quality management system cải tiến kết hoạt động hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng NOTE Examples of improvement can include correction, CHÚ THÍCH: Ví dụ cải tiến bao gồm khắc phục, corrective action, continual improvement, breakthrough hành động khắc phục, cải tiến liên tục, thay đổi mang tính change, innovation and re-organization đột phá, đổi tái cấu trúc tổ chức 10.2 Nonconformity and corrective action 10.2 Sự không phù hợp hành động khắc phục 10.2.1 and 10.2.2 10.2.1 10.2.2 See ISO 9001:2015 requirements Như ISO 9001:2015 10.2.1 When a nonconformity occurs, including any arising 10.2.1 Khi không phù hợp xảy ra, kể phát sinh từ from complaints, the organization shall: khiếu nại, tổ chức phải: a) a) react to the nonconformity and, as applicable: 1] take action to control and correct it; Khi thích hợp, xử lý khơng phù hợp: 1] thực hành động để kiểm soát khắc phục không phù hợp; 2] deal with the consequences; b) 2] giải hậu quả; evaluate the need for action to eliminate the cause(s) of b) đánh giá nhu cầu thực hành động để loại bỏ (các) the nonconformity, in order that it does not recur or nguyên nhân không phù hợp, để không tái diễn occur elsewhere, by: xảy nơi khác, cách: 1] 1] xem xét phân tích không phù hợp; reviewing and analysing the nonconformity; 2] determining the causes of the nonconformity; 2] xác định nguyên nhân không phù hợp; 3] determining if similar nonconformities exist, or 3] xác định xem liệu không phù hợp tương tự có could potentially occur; tồn hay khơng, tiềm ẩn xảy ra; c) implement any action needed; c) thực hành động cần thiết; d) review the effectiveness of any corrective action taken; d) xem xét tính hiệu lực hành động khắc phục thực hiện; Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 95 e) update risks and opportunities determined during f) make changes to the quality management system, if e) cập nhật rủi ro hội xác định f) Tạo thay đổi hệ thống quản lý chất lượng, planning, if necessary; trình hoạch định, cần thiết; necessary cần thiết Corrective actions shall be appropriate to the effects Hành động khắc phục phải tương xướng với tác of the nonconformities encountered động không phù hợp gặp phải 10.2.2 The organization shall retain documented 10.2.2 Tổ chức phải lưu giữ lại thông tin dạng văn information as evidence of: chứng về: a) a) the nature of the nonconformities and any subsequent actions taken; a) chất không phù hợp hành động thực hiện; the results of any corrective action a) kết hành động khắc phục 10.2.3 Problem solving (SI-20) 10.2.3 Giải vấn đề The organization shall have a documented process(es) for Tổ chức phải có q trình văn để giải problem solving, which prevent(s) recurrence, including: vấn đề, nhằm ngăn ngừa tái diễn, bao gồm: a) a) vấn đề (Phát triển sản phẩm mới, vấn đề sản problems (e.g., new product development, current xuất tại, sai lỗi từ thị trường, phát đánh manufacturing issues, field failures, audit findings); giá…) b) b) cần thiết liên quan để kiểm soát đầu không phù necessary for control of nonconforming outputs (see hợp (xem ISO 9001, mục 8.7) d) Thực hành động khắc phục cách có hệ phân tích kết thống, bao gồm việc xem xét tác động tới trình consideration of the impact on similar processes and sản phẩm tương tự e) Đánh giá hiệu lực hành động khắc phục f) Xem xét cần thiết, cập nhật thông tin dạng Verification of the effectiveness of implemented corrective actions; f) Phân tích nguyên nhân gốc rễ, phương pháp sử dụng, Implementation of systemic corrective actions, including products; e) c) Root cause analysis, methodology used, analysis, and results; d) Ngăn chặn, hành động tạm thời hành động Containment, interim actions, and related activities ISO 9001, Section 8.7); c) Xác định tiếp cận loại hình quy mơ Defined approaches for various types and scale of Reviewing and, where necessary, updating the văn cách thích hợp (PFMA, kế hoạch kiểm appropriate documented information (e.g., PFMEA, soát) control plan) Where the customer has specific prescribed processes, Trường hợp khách hàng có quy trình cụ thể theo quy định, tools, or systems for problem solving, the organization shall công cụ, hệ thống để giải vấn đề, tổ chức use those processes, tools, or systems unless otherwise phải sử dụng quy trình, cơng cụ, hệ thống approved by the customer trừ có chấp thuận khách hàng Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 96 10.2.4 Error-proofing 10.2.4 Chống sai lỗi The organization shall have a documented process to Tổ chức phải có trình dạng văn để xác định determine the use of appropriate error-proofing việc sử dụng phương pháp tiếp cận chống sai lỗi Chi tiết methodologies Details of the method used shall be phương pháp sử dụng phải cụ thể văn documented in the process risk analysis (such as PFMEA) q trình phân tích rủi roi (như PFMEA) tần and test frequencies shall be documented in the control plan suất kiểm tra phải văn hóa kế hoạch kiểm sốt The process shall include the testing of error-proofing Quá trình phải bao gồm việc kiểm tra thiết bị chống sai devices for failure or simulated failure Records shall be lỗi sai hỏng sai hỏng mô Hồ sơ phải maintained Challenge parts, when used, shall be identified, trì Các linh kiện hư hỏng, sử dụng, phải controlled, verified and calibrated where feasible Error- nhận biết, kiểm soát, kiểm tra xác nhận hiệu proofing device failures shall have a reaction plan chuẩn khả thi Các hư hỏng thiết chị chống sai lỗi phải có kế hoạch ứng phó 10.2.5 Warranty management systems 10.2.5 Hệ thống quản lý bảo hành When the organization is required to provide warranty for Khi tổ chức yêu cầu cung cấp bảo hành cho sản their product(s), the organization shall implement a warranty phẩm, tổ chức phải thực trình quản lý bảo management process The organization shall include in the hành Tổ chức phải bao gồm trình phương process a method for warranty part analysis, including NTF pháp phân tích linh kiện bảo hành, kể NTF Khi quy (no trouble found) When specified by the customer, the định khách hàng, tổ chức phải thực trình quản organization shall implement the required warranty lý bảo hành yêu cầu management process 10.2.6 Customer complaints and field failure test 10.2.6 Phân tích khiếu nại khách hàng thử analysis nghiệm sai lỗi thực tiễn The organization shall perform analysis on customer Tổ chức phải thực phân tích khiếu nại khách complaints and field failures, including any returned parts, hàng sai lỗi thực tiễn, bao gổm linh and shall initiate problem solving and corrective action to kiện bị trả lại phải khởi xướng hành động giải vấn prevent recurrence đề hành động khắc phục nhằm ngăn ngừa tái diễn Where requested by the customer, this shall include analysis Khi yêu cầu khách hàng, hành động phải bao of the interaction of embedded software of the organization's gồm phân tích tương tác phần mềm nhúng sản phẩm product within the system of the final customer's product tổ chức hệ thống sản phẩm cuối khách hàng The organization shall communicate the results of Tổ chức phải trao đổi thông tin kết thử nghiệm/phân testing/analysis to the customer and also within the tích tới khách hàng tổ chức organization Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 97 10.3 Continual improvement 10.3 Hành động cải tiến See ISO 9001:2015 requirements Như ISO 9001:2015 The organization shall continually improve the suitability, Tổ chức phải cải tiến liên tục phù hợp, thỏa đáng hiệu adequacy and effectiveness of the quality management lực hệ thống quản lý chất lượng system The organization shall consider the results of analysis and Tổ chức phải xem xét kết phân tích đánh giá, evaluation, and the outputs from management review, to kết đầu từ xem xét lãnh đạo, để xác định determine if there are needs or opportunities that shall be xem có nhu cầu hay hội phải giải addressed as part of continual improvement phần cải tiến liên tục 10.3.1 Continual improvement- supplemental 10.3.1 Hành động cải tiến - bổ sung The organization shall have a documented process for Tổ chức phải có q trình dạng văn cho việc cải tiến liên continual improvement The organization shall include in this tục Quá trình phải bao gồm điều sau: process the following: a) identification of the methodology used, objectives, a) measurement, effectiveness, and documented Nhận biết phương pháp sử dụng, mục tiêu, đo lường, hiệu lực thông tin dạng văn information; b) c) a manufacturing process improvement action plan with b) Một kế hoạch hành động cải tiến trình chế tạo với emphasis on the reduction of process variation and nhấn mạnh vào giảm thiểu biến động trình waste; lãng phí risk analysis (such as FMEA) NOTE c) Continual improvement is implemented once Phân tích rủi ro (như FMEA) CHÚ THÍCH Cải tiến liên tục thực manufacturing processes are statistically capable and stable trình chế tạo thống kê ổn định đặc tính or when product characteristics are predictable and meet sản phẩm dự đốn đáp ứng yêu cầu customer requirements khách hàng Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 98 Phục lục A: Kế hoạch kiểm soát (SI-24) Annex A: Control Plan (SI-24) A.1 Các giai đoạn kế hoạch kiểm soát A.1 Một kế hoạch kiểm soát bao gồm giai đoạn, thích hợp: A control plan covers three distinct phases, as appropriate: a) a) Làm mẫu: Mô tả việc đo lường kích thước, nguyên liệu Phases of the control plan Prototype: a description of the dimensional thử nghiệm thực trình làm mẫu Tổ measurements, material, and performance tests that will chức phải có kế hoạch kiểm soát làm mẫu, occur during building of the prototype The organization yêu cầu khách hàng shall have a prototype control plan, if required by the customer b) Sản xuất thử: Mô tả việc đo lường kích thước, nguyên b) Pre-launch: a description of the dimensional liệu thực thử nghiệm sau làm mẫu trước measurements, material and performance tests that thực sản xuất thức Sản xuất thử occur after prototype and before full production Pre- xác định giai đoạn sản xuất trình tạo launch is defined as a production phase in the process sản phẩm yêu cầu sau làm mẫu of product realization that may be required after prototype build c) Sản xuất: Văn đặc tính sản phẩm/ q trình, c) Production: documentation of product/process kiểm sốt trình, thử nghiệm hệ thống đo lường characteristics, process controls, tests, and xảy trình sản xuất loạt measurement systems that occur during mass production Các kế hoạch kiểm soát Kế hoạch kiểm soát thiết lập Control plans are established at a part number level; but in mức mã số chi tiét; Nhưng nhiều trường hợp, kế hoạch many cases, family control plans may cover a number of kiểm sốt gia đình bao gồm số chi tiết tương tự similar parts produced using a common process Control sản xuất theo trình chung Kế hoạch kiểm plans are an output of the quality plan soát đầu kế hoạch chất lượng CHÚ THÍCH khuyên khích tổ chức yêu cầu nhà NOTE It is recommended that the organization require its cung cấp đáp ứng yêu cầu Phụ lục suppliers to meet the requirements of this Annex CHÚ THÍCH Đối với số vật liệu rời, kế hoạch kiểm NOTE For some bulk materials, the control plans not sốt khơng liệt kê hầu hết thông tin sản xuất Thông tin list most of the production information This information can tìm thấy chi tiết công thức / công thức be found in the corresponding batch formulation/recipe mẻ tương ứng details CHÚ THÍCH 3: Đối với q trình tự động hóa cao (ví dụ NOTE For highly automated processes (e.g., sản xuất chất bán dẫn, gia công, hàn) phương pháp semiconductors, machining, welding) where the control kiểm soát (như yêu cầu kỹ thuật / dung sai, cỡ mẫu, tần suất method (i.e., specification/tolerances, sample size, lấy mẫu ) kiểm sốt hệ thống (ví dụ hệ frequency) is controlled by a system (e.g., MES - thống MES tương tự), việc tóm tắt thơng tin kiểm Manufacturing Execution System or similar), summary sốt chấp nhận với tham chiếu trực tiếp liên control information is acceptable with direct references or kết với hệ thống quản lý thơng tin kiểm sốt q trình chi tiết linkage to the system that manages the detailed process control information Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 99 A.2 Các yếu tố kế hoạch kiểm soát (SI-25) A.2 Elementsof the controlplan (SI-25) Kế hoạch kiểm soát bao gồm tối thiểu nội dung sau: A control plan includes, as a minimum, the following contents: Dữ liệu chung General data a) Số hiệu kế hoạch kiểm soát; a) Control plan number; b) Ngày ban hành ngày sửa đổi, có; b) Issue date and revision date, if any; c) Thông tin khách hàng (xem yêu cầu khách hàng); c) Customer information (see customer requirements); d) Tên tổ chức /nơi sản xuất/site; d) Organization's name/site designation; e) (các) số hiệu chi tiết/bộ phận định kế hoạch e) Part number(s) or common control plan designation; kiểm sốt chung; f) Tên / mơ tả chi tiết; g) Mức độ thay đổi kỹ thuật; f) h) Giai đoạn xét (sản phẩm mẫu, trước sản xuất, sản g) engineering change level; xuất); h) Phase covered (prototype, pre-launch, production); Part name/description; i) Người tiếp xúc chính; j) Mã số bước q trình/sản phẩm; i) Key contact; k) Tên quy trình / mơ tả thao tác; j) Part/process step number; l) Nhóm chức / khu vực có trách nhiệm k) process name/operation description; I) Kiểm soát sản phẩm a) Đặc điểm cụ thể liên quan đến sản phẩm; b) Các đặc tính khác để kiểm sốt (số thứ tự, sản phẩm quy trình); c) b) Các đặc tính đặc biệt liên quan đến trình; c) Máy móc, dụng cụ, đồ đạc, dụng cụ để sản xuất (kể số nhận dạng, thích hợp) Chống sai lỗi; c) cỡ mẫu tần số; d) Phương pháp kiểm soát b) Other characteristics for control (number, product or Specification/tolerance a) Process parameters (including process settings and tolerances); b) Process-related special characteristics; c) Machines, jigs, fixtures, tools for manufacturing (including identifiers, as appropriate) Phương pháp kỹ thuật đo lường đánh giá; Product-related special characteristics; Process control sai); b) a) c) Thơng số q trình (bao gồm cài đặt trình dung a) Product control process); Qui định / dung sai Kiểm sốt q trình a) Functional group/area responsible Methods Kế hoạch ứng phó a) Kế hoạch phản ứng (bao gồm viện dẫn) a) evaluation measurement technique; b) error-proofing; c) sample size and frequency; d) Control method Reaction plan a) Reaction plan (include or reference) Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 100 Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 101 ANNEX B: Bibliography - supplemental automotive/ Phụ lục B Tài liệu tra cứu - bổ sung ngành ô tô Internal audit/ Đánh giá nội AIAG ANFIA CQl-8 Layered Process Audit CQl-9 Special Process: Heat Treatment System Assessment CQl-11 Special Process: Plating System Assessment CQl-12 Special Process: Coating System Assessment CQl-15 Special Process: Welding System Assessment CQl-17 Special Process: Soldering System Assessment CQl-23 Special Process: Molding System Assessment CQl-27 Special Process: Casting System Assessment FIEV IATF VDA AQ 008 Process Audit V2.0 Production Process Audit Manual Auditor Guide for IATF 16949 Volume part Process Audit Volume part Product Audit Nonconformityand correctiveaction/ Sự không phù hợp hành dộng khắc phục AIAG CQl-14 Automotive Warranty Management Guideline CQl-20 Effective Problem Solving Practitioner Guide VDA Volume "Audit standard field failure analysis" Volume "Field failures analysis" Measurement systems analysis/ Phân tích hệ thống đo AIAG Measurement Systems Analysis (MSA) ANFIA AQ 024 MSA Measurement Systems Analysis VDA Volume "Capability of Measuring Systems" Productapproval/ Phê duyệt sản phẩm AIAG Production Part Approval Process (PPAP) Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 102 VDA Volume Production process and product approval (PPA) Volume 19 Part ("Inspection of Technical Cleanliness - Particulate Contamination of Functionally Relevant Automotive Components") Volume 19 Part ("Technical cleanliness in assembly - Environment, Logistics, Personnel and Assembly Equipment") Productdesign/ Thiết kế sản phẩm AIAG APQP and Control Plan CQl-24 Design Review Based on Failure Modes (DRBFM Reference Guide) Potential Failure Mode & Effects Analysis (FMEA) ANFIA AQ 009 FMEA AQ 014 Manual of Experimental Design AQ 025 Reliability Guide VDA Volume Chapter Product and Process FMEA Volume VDA-RGA "Maturity Level Assurance for New Parts" Volume "Robust Production Process" Volume Special Characteristics (SC) Production control/ Kiểm soát sản xuất AIAG MMOG/LE Materials Management Operational Guidelines I Logistics Evaluation SMMT Implementing Standardised Work Quality management system administration/ Quản trị hệ thống quản lý chất lượng ANFIA AQ 026 Managing and improving the process IATF Rules for achieving and maintaining IATF recognition Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 103 Risk analysis / Phân tích rủi ro VDA Volume "Ring-binder" (elementary aids, risk analyses, methods, and process models} Software Process Assessment/ Đánh giá trình sản phẩm mềm Capability Maturity Model Integration (CMMI) VDA Automotive SPICE® (Software Process Improvement and Capability Determination) Statisticaltools/ Cơng cụ thống kê AIAG Statistical Process Control (SPC) ANFIA AQ 011 SPC Supplierqualitymanagement AIAG CQl-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline IATF Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers (MAQMSR), Health and safety/ Sức khỏe an toàn ISO ISO 45001 Occupational health and safety management systems Traslator by: Mr Tran Viet Trung – tranviettrung7979@gmail.com 104 .. .IATF copyright notice This Automotive Quality Management System Standard, known as IATF 16949, is copyright protected by the members of the International Automotive Task Force (IATF) The... supplemental to iso 9001 :2015 normative references 2.1 normative 1.1 phạm vi-bổ sung tài liệu viện dẫn and informative 2.1 tài liệu thông tin viện dẫn references terms and definitions thuật ngữ, định nghĩa... 7.5.1.1 quality management system documentation 7.5.1.1 tài liệu hệ thống quản lý chất lượng 7.5.2 creating and updating 7.5.2 tạo cập nhật 7.5.3 7.5.3 kiểm sốt thơng tin dạng văn control of
- Xem thêm -

Xem thêm: IATF 16949 tài liệu dịch AnhViệt, cập nhật mới nhất,