0

Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (40)

18 3 0
  • Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (40)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:42

LAC HONG UNIVERSITY NGÀNH KỸ THUẬT Ơ TƠ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG PHỤC VỤ TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY GVHD: Th.s PHẠM CÔNG SƠN TEAM MEMBER 5TL_18OT111 NGUYỄN VIẾT HẢO LÂM TẤN ĐẠT NGUYỄN.H GIANG BĂNG HUỲNH HƯNG BÙI ĐÔNG HẢI Lý chọn đề tài & Quá trinh triển khai Bản vẽ 2D, 3D Video mô phỏng, lắp ráp NỘI DUNG Kết tính tốn Đạt & Chưa 01 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI &QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI WHY ? Quá nhàm chán khô khan Không mang lại hiệu cao cho sinh viên & giảng viên Cần phương pháp học tập tối ưu Tìm kiếm liệu Tính tốn & Thiết kế Mơ & Fix lỗi 02 BẢN VẼ CHI TIẾT 2D 03 KẾT QUẢ TÍNH TỐN Nhiệt độ cuối q trình nạp 350,96 [K] Nhiệt độ cuối trình nén Tc[K]: 784,72 [K] Nhiệt độ cuối trình cháy Tz[K]: 1336,9[K] Nhiệt độ cuối trình giãn nở Tb[K]: 1307,56 [K] Hiệu suất có ích e 0,33 Thể tích cơng tác Vh 0,67 dm3 04 ĐẠT ĐƯỢC & CHƯA ĐẠT • Hồn thành thiết kế 3D động đốt kỳ V6 • Mơ q trình lắp ráp chi tiết động • Mơ q trình làm việc động • Giúp sinh viên dễ dàng hiểu nguyên lí cấu tạo động đốt • Chưa có độ hồn thiện giống động thực tế • Khơng có chi tiết đai ốc bulong • Chưa hồn thành mơ hình động in 3D thu nhỏ • Vì mơ hình 3D nên thơng số tính tốn chưa đạt độ xác cao ... LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI &QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI WHY ? Quá nhàm chán khô khan Không mang lại hiệu cao cho sinh viên & giảng viên Cần phương pháp học tập tối ưu Tìm kiếm liệu Tính tốn & Thiết kế Mơ & Fix... Tz[K]: 1336,9[K] Nhiệt độ cuối trình giãn nở Tb[K]: 1307,56 [K] Hiệu suất có ích e 0,33 Thể tích cơng tác Vh 0,67 dm3 04 ĐẠT ĐƯỢC & CHƯA ĐẠT • Hoàn thành thiết kế 3D động đốt kỳ V6 • Mơ q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (40) ,