0

Tổng quan về mạng thông tin di động GSM hệ thống báo hiệu số 7

114 2 0
  • Tổng quan về mạng thông tin di động GSM  hệ thống báo hiệu số 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:20

Đồ án tốt nghiệp Bộ giáo dục & đào tạo Trờng đại học bách khoa hà nội Khoa điện tử - viễn thông Đồ án tốt nghiệp Đề tài: - Tổng quan mạng thông tin di động GSM - Hệ thống báo hiệu số Giáo viên hớng dẫn : Bộ môn : Khoa : Sinh viên thực : Lớp : Hà Nội: 12/ 2005 Đồ án tốt nghiệp Lời nói đầu Đễ mỡ đầu cho việc tìm hiểu mạng thông tin di động, năm gần đây, Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng đẩy kinh tế phát triển Việc ứng dụng thông tin kết hợp với phát triển công nghệ Điện tử - Tin học đà cho phép tạo loại hình thông tin ngày phong phú, đa dạng đại Cùng với phát triển nh vủ bảo mạng Viễn thông Quốc Tế, nghành Bu viễn thông nh công nghệ thông tin Việt Nam đà thâm nhập vào tất lĩnh vực Nó đà đạt đợc kết quan trọng công việc đại hoá mạng Viễn thông quốc gia Đễ nhằm nâng cao hiểu biết công nghệ thông tin lĩnh vực mạng Viễn thông Em đà tìm hiểu chọn đề tài "Thông tin di động GSM ".Ngày GSM (Global System for Mobile communication- hệ thống thông tin toàn cầu) với u điểm bật nh: dung lợng lớn, chất lợng kết nối tốt, tính bảo mật caođà có chổ đứng vững thị trờng Viễn thông Viềt Nam.Trong thời gian thực tập làm đồ án tốt nghiệp dới hớng dẫn thầy cô giáo giúp đỡ tận tình thầy giáo hớng dẫn tốt nghiệp thầy Đỗ Trọng Tuấn, em đà hoàn thành đồ án tốt nghiệp với nội dung nh sau: - Tổng quan mạng thông tin di động GSM HƯ thèng b¸o hiƯu sè (CCS.7) Víi thêi gian trình độ có hạn, nên đồ án không tránh khỏi thiếu sót nhợc điễm, em mong đợc dẫn góp ý thầy cô bạn Cuối cho phép em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy cô, đặc biệt tới thầy giáo hớng dẫn tốt nghiệp Đỗ Trọng Tuấn nguời đà hớng dẫn em hoàn thành đồ án Đồ án tốt nghiệp MụC LụC Phần I: Tổng quan mạng thông tin di động GSM Chơng I: Giới thiệu mạng thông tin di động 1.1 Lịch sử mạng thông tin di động 1.2 Mạng thông tin di động GSM 1.3 HƯ thèng tỉ ong 1.3.1 CÊu tróc m¹ng GSM 1.3.2 Cấu trúc địa lý mạng 6 CH¬NG II : tỉng quan HƯ THèNG GSM 2.1 CÊu trúc mạng 2.2 Các khối chức 2.2.1 Trạm di ®éng : 2.2.2 HƯ thèng tr¹m gèc BSS (Base Station System) 2.2.3 HƯ thèng chun m¹ch SS 2.2.4 Trung tâm khai thác bảo dỡng OMC 2.3.1 Các giao diện nội mạng 2.3.2 Các giao diện ngoại vi 2.4 Các loại hình dịch vụ mạng GSM 10 10 11 11 13 16 18 19 25 26 26 27 2.4.1 Dich vụ điện thoại 2.4.2 dich vụ số liệu Chơng iii: số nhận dạng mạng GSM 3.1 số nhân dạng ISDN máy máy di động MSISDN 3.2 Nhận dạng thê bao di động quốc tế IMSI 3.3 Số chuyển vùng thuê bao di động MSRN 3.4 Số nhận dạng thuê bao di động tạm thời TMSI 3.5 Số nhận dạng thiết bị máy di động quốc tế IMEI 3.6.Nhận dạng vùng định vị LAI 3.7 Nhận dạng ô toàn cầu CGI 3.8 Mà nhận dạng trạm gốc BSIC 3.9 Số nhận dạng thuê bao cơc bé LMSI 3.10 Sè chun giao HON 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 Đồ án tốt nghiệp Chơng iv: truyền sóng thông tin di ®éng Gsm 34 4.1 Suy hao ®êng trun pha đinh 4.2 Các phơng pháp phòng ngừa suy hao truyền dẫn pha đinh 4.2.1 Phân tập anten 4.2.2 Nhảy tần 4.2.3.Mà hoá kênh 4.2.4 Ghép xen 4.3 CÊu tróc khung TDMA 4.4 øng dơng b¸o hiƯu sè 4.5 Quá trình gọi chuyển giao 4.5.1 Một số trạng thái trạm di động MS 4.5.2 Nhận thực mật mÃ: 4.5.3 Nhận dạng ME: 4.5.4 Quá trình chuyển giao: 4.5.5 Quá trình gọi 4.5.5.1 Cuéc gäi tõ MS vµo PSTN 4.5.5.2 Cuéc gäi tõ thuê bao cố định đến MS 4.5.5.3 Giải phóng gäi 34 35 35 35 36 37 38 39 40 40 42 43 44 45 46 47 49 PhÇn hai : Hệ THốNG BáO HIệU Số (CCS.7) CHƯƠNG: I TổNG QUAN CHUNG Về MạNG BáO HIệU 1.1.GiƠí thiệu: 1.1.1.Báo hiệu đ-ờng dây thuê bao 1.1.2.Báo hiệu tổng đài 1.2.Các chức báo hiệu 2.1 Hệ thống báo hiệu R - 2.2 Báo hiệu đ-ờng 2.3 Báo hiệu ghi 2.4.Nguyên lý truyền báo hiệu 3.1 Hệ thống b¸o hiƯu sè CCS :(Common Channel Signalling Number7) 3.2 Vai trò hệ thống báo hiệu số (CCS7) 3.3 Cấu trúc mạng báo hiệu số 3.3.1 Điểm chuyển mạch dịch vụ SSP (Service Switching Point) 3.3.2 §iĨm chun tiÕp b¸o hiƯu STP (Signalling Transfer Point) 3.3.3 Điểm điều khiển dịch vụ SCP (Service Control Point) 3.3.4 Các kiểu báo hiệu CCS7 3.3.5 Các đ-ờng báo hiÖu 50 50 51 51 51 52 53 53 53 54 55 56 57 58 60 60 61 §å án tốt nghiệp 3.4 Sự t-ơng ứng CCS7 mô hình OSI 3.5 Cấu trúc phần truyền tải tin MTP 3.6.1 Các chức đ-ờng truyền số liệu báo hiệu MTP - 1: 3.6.2 Các chức đừơng truyền báo hiệu MTP - 2: 3.6.3 Các chức đ-ờng truyền mạng báo hiệu lớp MTP - 3.7 Phần điều khiển nối thông báo hiệu - SCCP 3.7.1 Báo hiệu định h-ớng theo nối thông 3.7.2 Báo hiệu không theo nối thông 3.7.3 Định tuyến đánh địa SCCP 3.8 Phần ứng dụng khả giao dịch TCAP 3.9 Phần ứng dụng di động MAP 3.10 PhÇn ngêi sư dơng TUP 3.11 PhÇn ngêi sử dụng mạng số liên kết đa dịch vụ ISUP Chơng II: báo hiệu GSM 2.1 ứng dụng báo hiƯu sè GSM 2.2 PhÇn øng dơng di động MAP 2.3 Phần ứng dụng hệ thống trạm di động BSSAP 2.3.1 Các tin BSSAP 2.3.2 Các tin quản lý di động 2.3.3 Các tin điều khiển đấu nối chế độ mạch điện 2.4 Báo hiệu MS BTS 2.5 Báo hiệu BTS BSC 2.6 Báo hiệu BSC MSC (Giao diện A) BảNG TRA CứU CáC CụM Từ VIếT TắT 64 65 66 67 71 75 76 77 77 77 78 78 80 81 81 82 83 84 84 85 86 88 89 91 Đồ án tốt nghiệp CH-ơNG II : tỉng quan HƯ THèNG GSM 2.1 CÊu tróc m¹ng ISDN SS HƯ thèng chuN m¹ch AUC PLMN PSPDN VLR HLR HLR EIR MSC CSPDN OMC PSTN BSS TRAU KÕt nèi cc gäi vµ trun dÉn tin tøc BSC HƯ thèng tr¹m gèc Trun dÉn tin tøc BTS MS H×nh 2.1- CÊu tróc chung cđa hƯ thèng GSM OMC : Hệ thống khai thác bảo d-ỡng SS : Hệ thống chuyển mạch AUC : Trung tâm nhận thực VLR : Bộ ghi định vị tạm trú HLR :Bộ ghi định vị th-ờng trú thiết bị EIR: Thanh ghi nhận dạng thiết b ị MSC :Tổng đài di động BTS : Đài vô tuyến gốc BSS : Hệ thống trạm gốc MS : Máy di động BSC :Đài điều khiển trạm gốc ISDN: Mạng số liên kết đa dịch vụ Đồ án tốt nghiệp PSPDN : Mạng chuyển mạch gói CSPDN : Mạng chuyển mạch Số công theo mạng PSTN : Mạng chuyển mạch điện cộng PLMN : Mạng di động mặt đất công thoại công cộng cộng 2.2 Các khối chức 2.2.1.Trạm di động : 2.2.2.1 Chức loại MS : Trạm di động thiết bị đầu cuối di động, ph-ơng tiện ng-ời mạng MS có chức vô tuyến chung chức sử lý để truy cập mạng qua giao diện vô tuyến Sự lựa chọn thực nhà sản xuất khác nh-ng phải tạo mạch tổ hợp theo mét giao tiÕp chn ®Ĩ MS cã thĨ truy cËp đến tất mạng MS thực chức năng: - Hiển thị số bị gọi - Chọn mạng PLMN - Hiển thị xác nhận thông tin nhắn Máy di động MS gồm thành phần: - Thiết bị thu, phát, báo hiệu ME (mobile Equipment) - Thanh ghi nhận dạng thiết bị EIR (Equipment Identity Register) 2.2.2.2 Thiết bị máy di động ME (mobile Equipment) ME có phận đầy đủ phần cứng cần thiết để phối hợp với giao diện vô tuyến chung, cho phép MS truy cập đến tất mạng ME có số nhận dạng IMEI (International mobile Equipment Identity) nhờ kiểm tra IMEI mà ME bị cắp không đ-ợc phục vụ Thuê bao th-ờng tiếp xúc với ME mà thôi, có loại ME chính: - Loại gắn xe (lắp đặt xe, anten xe) - Loại xách tay (Anten không đ-ợc gắn trực tiếp thiết bị) - Loại cầm tay (Anten đ-ợc gắn trực tiếp thiết bị) Tuỳ theo công suất phát, ME có số loại: Đồ ¸n tèt nghiƯp 2.3.1 C¸c giao diƯn néi bé m¹ng SS PLMN VLR PSPDN VLR CSPDN EIR C D D MSC D B D D B Ngo¹i vi PSTN AUC HLR D D D D D D D E F D D D A BSS OMC C BSC ISDN SSSD N Ngoại vi Abits BTS Um MS Hình 2.3.1 Hệ thống giao diện mạng GSM 2.3.1.1 Giao diện v« tun Um (MS – BTS) Giao diƯn v« tun giao diện giữ BTS thiết bị thuê bao di động MS Đây giao diện quan trọng GSM, đồng thời định lớn đến chất l-ợng dịch vụ Trong GSM, giao thức vô tuyến sử dụng ph-ơng thức phân kênh the o thời gian phân kênh theo tần số: TDMA, FDMA, GSM sử dụng băng tần 900MHz 1800MHz ta xét GSM900 Mỗi kênh đ-ợc đặc tr-ng tần số sóng mang gọi kênh tần số RFCH cho hứơng thu phát, tần số cách 200KHz Tại tần số, TDMA lại chia thành khe thời gian hay khe thời gian đ-ợc truyền sóng mạng Trong tương lai ứng dụng GSM pha hay tốc độ Half-rate Đồ án tốt nghiệp Ch-ơng iii: số nhận dạng mạng GSM Toàn mạng GSM đ-ợc chia thành vùng đánh số Trong vùng gọi đến thuê bao cách quay số thuê bao 3.1 số nhân dạng ISDN máy máy di động MSISDN (Mobile Station ISDN Number) Theo khuyến nghị CCITT (nay ITU-T), số điện thoại di động đ-ợc gọi bao gồm thành phần sau: CC CC NDC NDC SN SN Sè di ®éng quèc gia Sè ISDN di ®éng quèc tÕ MSISDN = CC + NDC + SN H×nh 3.1 CÊu tróc MSISDN MSISDN = CC + NDC + SN Trong ®ã: CC : M· n-íc (Contry Code) NDC : M· n¬i nhËn quèc gia (National Destination Code) SN : Số thuê bao (Subcriber Number) Mỗi NDC đ-ợc ấn định cho mạng di động GSM Trong số quốc gia có nhiều cho mạng GSM Số ISDN máy di động quốc tế có chiều dài thay đổi tuỳ vào quốc gia, chiều dài cực đại 15 số Việt Nam, số thuê bao di động GSM đ-ợc cấu tạo nh- sau: Hµ Néi MSISDN = 84 + 090xx + xxxxx TPHCM MSISDN =84 + 090xx + xxxxx Đồ án tốt nghiệp Đà Nẵng MSISDN =84 + 09xx + xxxxx Trong đó: xxxxx số nhận dạng thuê bao 3.2 Nhận dạng thuê bao di động quốc tế IMSI (International Mobile Subcriber Identity) Để nhận dạng xác thuê bao đ-ờng truyền vô tuyến nh- qua mạng GSM PLMN, số nhận dạng cụ thể đ-ợc ấn định cho số thuê bao, số đ-ợc gọi IMSI đ-ợc sử dụng cho toàn báo hiệu mạng GSM Số đ-ợc l-u giữ SIM, HLR (Home Location Register) đăng ký hệ thống VLR (Visitor Location Register) mođun nhận dạng thuê bao đăng ký tạm thời IMSI gồm phần: sè 2sè MCC MNC Tèi ®a 11 sè MSIN IMSI = MCC + MNC + MSIN H×nh 3.2 CÊu tróc IMSI IMSI = MCC + MNC + MSIN Trong ®ã: MCC: M· n-íc cã m¹ng GSM (Mobile Contry Code), số MNC: Mà mạng di động (Mobile network Code), số MSIN:Số nhận dạng máy di động (Mobile Station Identification Number) đa 11 số IMSI: Là thông số nhận dạng thuê bao di động thuộc mạng GSM Theo khuyến nghị GSM, IMSI có độ dài cực đại 15 chữ số 3.3 Số chuyển vùng thuê bao di ®éng MSRN (Mobile Station Roaming Number) Khi chun vùng HLR biết thuê bao di động thuộc vùng phục vụ MSC/VLR Để cung cấp số tạm thời cho việc định tuyến HLR yêu 10 Đồ án tèt nghiƯp - Khëi ®éng DTMF (Start DTMF) - B·i bỏ khởi động DTMF (Start DTMF Reject) - Trạng thái (Status) - Điều tra trạng thái (Status Enquiry) 2.4 Báo hiệu MS BTS MS BTS OSI CM MM Líp3 RR Líp2 Líp1 LAPDm LAPDm B¸o hiƯu Líp Báo hiệu Lớp Radio Hình 2.4 Báo hiệu MS BTS Lớp báo hiệu 1: Còn gọi lớp vật lý trình bày chức cần thiết để truyền luồng bít kênh vật lý môi tr-ờng vô tuyến Lớp giao diện với quản lý tiềm vô tuyến Giao diện gửi liên quan đến ấn định kênh vật lý (thâm nhập ngẫu nhiên) nh- thông tin hệ thống gồm kết đo, lớp giao diện với: Bộ mà hoá tiếng, tích ứng đầu cuối để đảm bảo kênh l-u l-ợng Lớp bao gồm chức sau: - Sắp xếp kênh logic lên kênh vật lý - Mà hoá kênh sửa lỗi FEC (Forrward Error Correction: sửa lỗi tr-ớc) 100 Đồ án tốt nghiệp - Mà hoá kênh để phát lỗi CRC (Cyclic Redundance Check: Kiểm tra phần d- mà vòng) - Mật mà hoá - Chọn ô chế độ rỗi - Thiết lập kênh vật lý dành riêng - Đo c-ờng độ tr-ờng kênh dành riêng c-ờng độ tr-ờng trạm gốc xung quanh - Thiết lập định tr-ớc thời gian công suất theo điều khiển mạng Các cổng mà lớp cung cấp dịch vụ cho lớp đ-ợc gọi điểm thâm nhập dịch vụ Tuỳ theo tin ngắn, tin lớp đ-ờng truyền mà cổng khác Lớp báo hiệu 2: Mục đích lớp báo hiệu cung cấp đ-ờng truyền tin cậy trạm di động mạng Mỗi kênh điều khiển logic đ-ợc dành riêng phần tử giao thức Giao thức lớp LAPDm không chứa chức kiểm tra không cần thiết (nh- kiểm tra tổng lớp đă làm rồi) để phù hợp với truyền dẫn vô tuyến để đạt đ-ợc hiệu suất lớn việc tiết kiệm phổ tần Các tin LAPD có độ dài 249 byte đ-ợc phân đoạn: lớp vật lý lớp đ-ờng truyền 23 byte BCCH, CCCH, SDCH, FACH Còn SACH 21 byte Lớp báo hiệu 3: ã Quản lý tiềm vô tuyến: giao diện quản lý phần tiềm vô tuyến RR gồm chức thiết lập trì giải phóng đấu nối tiềm kênh điều khiển dành riêng Các chức lớp bao gồm: - Thiết lập chế độ mật mà - Thay đổi kênh dành riêng ô cũ - Chuyển giao từ ô đến ô khác - Định nghĩa lại tần số (sử dụng cho nhảy tần) Các tin gần nh- truyền suốt qua BTS đến BSC 101 Đồ án tốt nghiệp ã Quản lý di động MM: Lớp liên quan đến di động thuê bao nh-: - Nhận thực - ấn định lại TMSI (nhận dạng trạm di động tạm thời) - Nhận dạng trạm di động yêu cầu IMSI hay IMEI Trạm di động thực dời mạng IMSI để thông báo không với tới trạm gọi vào đ-ợc mạng chuyển h-ớng chặn, không tìm gọi di động Các tin tới MM đ-ợc truyền suốt đến MSC ã Quản lý nối thông CM: Bao gồm phần tử: - Điều khiển gọi (CC) cung cấp chức điều khiển gọi ISDN, thủ tục, chức đ-ợc cải tiến để phù hợp với môi tr-ờng truyền dẫn - Bảo đảm dịch vụ bổ xung không liên quan đến cc gäi nh-: Chun h-íng cc gäi kh«ng cã trả lời, đợi gọi - Bảo đảm dịch vụ tin ngắn cung cấp giao thức mạng trạm di động 2.5 Báo hiệu BTS BSC BSC BTS RR BTSM BTSM LAPD LAPD B¸o hiƯu Líp Báo hiệu Lớp A-bit Hình: 2.5 Báo hiệu BTS BSC Có loại kênh thông tin BTS BSC : 102 Đồ án tốt nghiệp - Kênh l-u l-ợng: Mang tiếng liệu cho kênh vô tuyến - Kênh báo hiệu: Mang thông tin báo hiệu cho thân BTS cho MS Lớp sử dụng th- tục truy cập đ-ờng trun b¸o hiƯu LAPD (Link Access Procedure on D Channel) LAPD có chức phát lỗi, sửa lỗi, đánh cỡ khung (bằng cỡ đầu khung, cuối khung) LAPD cung cấp loại tín hiệu: - Chuyển giao thông tin không đ-ợc thừa nhận, không đảm bảo phân phát khung thông tin đến địa thành công - Chuyển giao thông tin đ-ợc thừa nhận, (th-ờng gặp) tín hiệu đ-ợc công nhận hệ thống khẳng định khung tới thành công Bản tin quản lý tiềm vô tuyến RR chủ yếu thiết lập, trì giải phóng đấu nối tiềm vô tuyến kênh điều khiển dành riêng, số tin đ-ợc sử lý giao thức BTSM Còn lại đ-ợc truyền suốt qua BTS 2.6 Báo hiệu BSC MSC (Giao diÖn A) BSC MSC CM MM BSSAP BSSAP SCCP SCCP MTP líp1 MTP líp1 MTP líp1 MTP líp1 MTP lớp1 MTP lớp1 A Hình: 2.6 Báo hiệu BSC vµ MSC (Giao diƯn A) Giao thøc nµy sư dụng cho tin MSC, BSC sử dụng giao Thức sau: 103 Đồ án tốt nghiệp ã CM (Connection Management): Đ-ợc sử dụng để điều khiển quản lý gọi (thiết lập, giải phóng giám sát gọi) để cách ly dịch vụ bổ xung quản lý tin ngắn ã MM (Mobility Management): Để quản lý vị trí nh- tính bảo mật di động Các tin CM MM đ-ợc đặt bên MSC Thay cho việc sử dụng tin ISDN-UP tới MS, MSC biến đổi tin MAP MM xếp MSC ã BSSAP: Là giao thức đ-ợc sử dụng để truyền tin CM MM Giao thức cịng dïng ®Ĩ ®iỊu khiĨn trùc tiÕp BSS ThÝ dơ MSC yêu cầu BSC ấn định kênh Thì BSSAP sư dơng c¸c giao thøc MTP, SCCP bao gåm c¸c phÇn nh- sau: - BSSMAP (BSS Management Application Part): PhÇn ứng dụng hệ thống trạm gốc, dùng để gửi tin liên quan đến MS BSC MSC - DTAP (Direc Transfer Application Part): PhÇn øng dơng truyền trực tiếp, đ-ợc dùng cho tin tới MS chế độ định h-ớng theo nối thông (các tin đ-ợc truyền suốt) - Chức phân phối dùng để phân loại tin BSSMAP DTAP BSSAP sử dụng MTP giao thức SCCP 104 Đồ án tốt nghiệp Bảng tra cứu thuật ngữ viết tắt A AB AC (AUC) ACI AMPS Access Burst Authentication Center Adjacent Channel Interference Advanced Mobile phone System AGCH AGL AIF APCM AWGN ADC AD, ADC Access Grant Channel Above Ground Level Antenna Interfacer Frame Adaptive Pulse Code Modulation Additive White Gaussian Noise America Digital Mobile Communication Analog Digital Converter ACCH Associated Control Channels Côm truy cập (thâm nhập) Trung tâm nhận thực Nhiễu kênh kề Hệ thống điện thoại di động tiên tiến Kênh cho phÐp truy cËp ChiỊu cao tõ mỈt n-íc biĨn Khung phối ghép anten Điều xung mà thích ứng Tạp âm trắng- Gausxơ Thông tin di động số Mỹ Bộ chuyển đổi từ t-ơng tự sang số Kênh điều khiển liên kÕt B BCCH` BIB BSC BSS BSSAP Broadcast Control Channel Back Indicater bit Base Station Controler Base Station Subsystem BSS Application Part BSSMAP BSS Management Application Part Back Sequence Nunber Base Station Identity Code Base Transceiver Station BTS Management Busy Hourr Call Attempts BSS Management Part BSN BSIC BTS BTSM BHCA BSSMAP Kênh quảng bá điều khiển Bít thị nh-ợc Bộ điều khiển trạm gốc Phân hệ trạm gốc Phần ứng dụng phân hệ trạm gốc Phần ứng dụng quản lýBSS Số trình tự ng-ợc Mà nhận dạng trạm gốc Trạm (đài) vô tuyến gốc Quản lý trạm vô tuyến gốc Quay số gọi bận Phần quản lý BSS 105 Đồ án tốt nghiệp BER BISDN BCH Bm Bit Error Rate Broadband ISDN Broadcast Channel Full Rate TCH Độ sai bít ISDN băng rộng Kênh quảng bá TCH toµn tèc C CBCH CC CC CCI CCCH CIC CK CM CL Cellular Broadcast Channel Calling Controler Connection Confirm CoChannel Interference Common Control Channel Circuit Identity Code Check Bit Connection Management Connectionless CO Connection-Oriented CR CSPDN Connection Request Circuit Swished Public Data Network C7ST CCS7 C7 Signalling Terminal Common Channel Signalling N07 C/I CCITT CODEC CRC CPU CDMA Carrier-to- Iterference ratio International Teleegraph and Telephone Consultative Committee Conference of European Postal and Telecommunication Administration Code and Decode Cyclic Redundancy Check Central Processor Unit Code Division Mutiple Access Co CCH CM Central Office Control Channel Communication Management CEPT Kênh quảng bá Cellular Bộ điều khiển gọi Bản tin xác nhận nối thông Nhiều kênh tần số Kênh điều khiển chung Mà nhận thực mạch Các bit kiểm tra Quản lý nối thông Điều khiển không theo nối thông Điều khiển định h-ớng theo nối thông Bản tin yêu cầu nối thông Mạngsố liệu công cộng chuyển mạch theo mạch Đầu cuối báo hiệu C7 Mạng báo hiệu kênh chung sè TØ sè sãng mang trªn nhiƠu ban t- vấn quốc tế điện thoại điện báo Hội đồng b-u viễn thông châu  Mà hoá giải mà Mà kiểm tra d- theo chu kỳ Đơn vị sử lý trung tâm Đa truy cập phân chia theo mà Tông đài trung tâm Kênh điều khiĨn Qđn lý nèi th«ng D DB Dummy Burst Cơm bù nhìn (giả) 106 Đồ án tốt nghiệp DCD, CD Data Carrier Detect DCCH DCE DEMUX DPC DRX Dedicated Control Channel Data Communication Equipment DeMultiplexer Destination Point Code Discontinuous Reception DTX Discontinuous Transmission DTE DSR Data Terminal Equipment Data Set Ready DTAP Direct Transfer Application Part DUP DPCM Data User Part Differential PCM Đ-ờng truyền dẫn đà kết nối Kênh điều khiển dành riêng Thiết bị truyền dẫn số liệu Bộ phân kênh Mà điểm đích (nhận gói) Thu (bản tin nhắn gọi) gián đoạn truyền phát gián đoạn Thiết bị đầu cuối số liệu Thiết bị truyền dẫn sẵn sàng Phần ứng dụng chuyển trực tiếp (truyền suốt) Phần ng-ời dùng số liệu PCM vi phân E EIR EMF ETC ETS Equipment Identification Regiter Electro Megnetic Fields Exchange Termination Circuit European Telecommunication Standard Bé ghi nhËn thùc thiÕt bị Tr-ờng điện từ Mạch đầu cuối tổng đài Tiêu chuân viễn thông Châu Âu F F FDMA FIB FSN FACCH Flag Frequency Division Multiple Access Forward Indicator Bit Forward Sequence Number Fast Associanted Control Channel FB FSC FCCH FISU FN FEC FSK Frequency Correction Burst Frame Check Sequence Frequency Correction Channel Fill In Signal Unit Frame Number Forward Error Correction Frequency Shift Kying G 107 Cê, bit cê §a truy cập phân chia theo tần số Bít báo thuận Số trình tự thuận Kênh điều khiển liên kết nhanh Cụm hiệu cỉnh tần số Chuỗi kiểm tra khung Kênh hiệu chỉnh tần số Đơn vị tín hieeun chèn Số khung Hiệu chỉnh lỗi tr-ớc Khoá (điều chế) dịch tần Đồ án tốt nghiệp GMSC GP GSD GSM GT GTRC Gate MSC, Gateway MSC Guard Part Group Switching Device Global System for Mobile Communication Global Title Global Title Routing Case Tổng đài di động cổng Phần (khoảng) bảo vệ Thiết bị chuyển mạch nhóm Thông tin di động toàn cầu GOS Grade of Service Tên toàn cầu Tr-ờng hợp định tuyến toàn cầu Cấp độ phục vụ GND GPS Ground Global Posittion System Tiếp đất Hệ thống định vị toàn cầu H HLR HPF HSN HDB3 Home Location Regiter High Pass Filter Hopping Sequence Number High Diensity Bipolar HRX Hypothetical Reference Cornnection Bộ ghi định vị th-ờng trú Bộ lọc thông cao Số chuỗi nhảy tần Mà l-ỡng cùc mËt ®é cao thay thÕ sè M· nèi tham chiÕu gi¶ thiÕt I I ID IMTS Idle Identifier Improved Mobile Telephone System IMSI International Mobile Subscriber Identity Integreted Service Digital Network Intermidiate Service Part ISDN User part Inter Working Function International Telecommunication Union ISDN ISP ISUP IWF ITU Kho¶ng trèng, bÝt trèng Bé nhËn thùc HƯ thèng điện thoại động cải tiến Số nhận dạng thuê bao di động quốc tế Mạng số đa dịch vụ Phần dịch vụ trung gian Phần ng-ời sử dụng ISDN Chức t-ơng tác Liên đoàn viễn thông quốc tế J JDC Japanese Digital Cellular Thông tin di động cellular số nhật 108 Đồ án tốt nghiệp K Kc Ki Ciphering Key Subscriber authentication Key Kho¸ mËt m· Kho¸ nhËn thùc thuª bao L LA LAI LAPD Location Area Location Area Identity Link Access Procedures On D Channel Vïng định vị Số nhận dạng vùng định vị Các thủ tục truy cập đ-ờng truyền kênh D LAPDm LI LRN LPF LCP LS LSSU Link Access Procedures On Dm Channel Length Indicator Local Reference Number Low Pass Filter Linea Prediction Coding Link Set Link Status Signal Unit LAC Lm LAN LOS LRC Location Area Code Half Rate TCH Location Area Network Loss of Signal Level Cross Rate C¸c thđ tục truy cập đ-ờng truyền kênh Dm Chỉ báo độ dài Số tham chiếu nội Bộ lọc thông thấp Mà hoá dự đoán tuyến tính Tập đ-ờng truyền Khối tín hiệu trạng thái đ-ờng truyền Mà vùng định vị TCH bán tốc Mạng cục Mất tín hiệu §é xuyªn chÐo M MS MM ME MSC MSA MSA MSU MT MTSO Mobile Station Mobile Management Mobile Equipment Mobile Service Switching Center Metropolitan Statistical Areas Mobile Subscritions Administration Message Signal Unit Mobile Termination Mobile Telephone System Office MTS MUX MTP MAP Mobile Telephone System Mutiplexer Message Tranfer Part Mobile Application Part 109 Máy thuê bao di động Quản lý di động Thiết bị máy di động Tổng đài di động Vùng thành phố Quản trị thuê bao di động Đơn vị báo hiệu tin Kết cuối di động Tổng đài hệ thống điện thoại di động Hệ thống điện thoại di động Bộ ghép kênh Phần truyền tin Phần ứng dụng di động Đồ án tốt nghiệp MCC Mobile Country Code MNC MPAG MSIN MSISDN MSS Mobile Network Code Mobile Telephone Paging Mobile Station Identification Number Mobile Station ISDN Number Mobile Satellite System MSRN Mobile Station Reaming Number Mà quốc gia mạng di động Mà mạng thông tin di động Nhắn tin điện thoại di động Số nhận dạng trạm di động Số ISDN trạm di ®éng Th«ng tin di ®éng nhê vƯ tinh Sè chun vïng cña MS N n NB NT NMS NMC Normal Burst Non Tranperent Network Management Subsystem Network Management Center Sè byte SIF Cụm bình th-ờng Kết nối không trongsuốt Phân hệ quản lý mạng Trung tam quản lý mạng O OAM Operation Administration OMC Operation and MainternanceCenter OPC OSI OSS Orriginating Point Code Open System Interconnection Operation and Support Subsystem Khai thác quản trị bảo d-ỡng trung tâm vận hành bảo d-ỡng Mà điểm nguồn Liên kết hệ thống mở Phân hệ khai thác hỗ trợ P PAGCH (PCH) PCD-D PCH PD PH PLMN Paging and Access Grand Channel Pule CODEC Digital Divice Paging Channel Protocol Discriminator Pecket Handler Public Land Mobile Network Kªnh chÊp nhËn truy cập nhắn tin Máy ghép kênh số (64kb/s) Kênh tìm gọi (nhắn tin) Bộ phân biệt thủ tục Bộ sử lý gói Mạng thoại công cộng có chuyển m¹ch R RA RACH RIL3 Rate Adapter Random Access Channel Radio Interface Layer Bộ thích ứng tốc độ Kênh truy cập ngẫu nhiên Thủ tục quản lý tài nguyên 110 Đồ án tốt nghiệp RR Radio Resource RLP Radio Link Protocol RR Radio Resource Management RSI RSM RSM Rx RT Receiver Sencitivity Index Remote Subscriber Multiplex Radio Subsystem Management Receiver Remote Terminal v« tun Líp giao diƯn v« tuyến Thủ tục liên kết (đ-ờng truyền) vô tuyến Quản lý tài nguyên vô tuyến Độ nhạy máy thu Bộ ghép kênh thuê bao xa Quản lý phân hệ vô tuyến Máy thu Đầu cuối xa S SABM SACCH Set Asynchrounus Balance Mode Slow Asssociated Control Channel SB SCH Synchnouzation Burst Synchnouzation Channel SCP SCCP SF SI SIO SID SIM SL SLC Service Control Point Signalling Connection and Control Part Stand alone Dedicated Control Channel Status Field Service Indicator Service Information Octet Silence Descripter Subscriber Identity Module Signalling Link Signalling Link Circuit SLS SM-SC Signalling Link Set Short Message Service center SP SP SS ST-7 STP SIF SPC SSN SS7 SM-RP Speech Flag Signalling Point Supplementary Service Signalling Terminal N07 Signalling Transfer Point Signalling Imformation Field Signalling Point Code Subsystem Number Signalling System Number Network Short Message Relay Protocol SDCCH 111 Mode dị cân Kênh điều khiển liên kết chậm Cụm đồng Kênh đồng (khung cho MS) Điểm điều khiển dịch vụ Phần điều khiển nối thông báo hiệu Kênh điều khiển dành riêng đứng Tr-ờng trạng thái Chỉ báo dịch vụ Byte tin tức dịch vụ Khung báo lặng tiếng Module nhận dạng thuê bao Đ-ờng truyền báo hiệu Mạch ®-êng trun b¸o hiƯu TËp ®-êng trun b¸o hiƯu Trung tâm dịch vụ tin ngắn Cờ tiếng Điểm báo hiệu Các dịch vụ bổ sung Đầu cuối báo hiệu số Điểm chuyển giao báo hiệu Tr-ờng tin tức báo hiệu Mà điểm báo hiệu Số phân hệ Mạng báo hiệu số Thủ tục chuyển tiếp tin ngắn Đồ án tốt nghiệp SN SDMA Subscriber Number Space Division Multiple Access Số thuê bao Đa truy cập phân chia kh«ng gian T T TA TACH TAF Transparent Terminal Adapter Traffice and Associated Channel Terminal Adapter Function TC TCAP Transaction Capacity TC Adapter Part TCH TCH/F(Bm) TCH/H(Lm) TCH/8 TDMA1 Traffice Channel Traffice Channel at Fullrate Traffice Channel at Halfrate Traffice Channel at Eighthrate Time Division Multiple Access TMSI Temporary Mobile TRAU Transcoder/Rate Adaptor Unit Tx TUP TRX Aplifier for Radio Transmission Telephone Terminal Transceiver TEI TE Terminal Equipment Time Division Duplex Đầu cuối suốt Bộ thích ứng đầu cuối Kênh l-u l-ợng liên kết Chức thích ứng đầu cuối Khả chuyển tác Phần ứng dụng khả chuyển tác Kênh l-u l-ợng Kênh l-u l-ợng toàn tốc Kênh l-u l-ơng bán tốc Kênh l-u l-ợng toàn tốc Đa truy cập phân chia theo thời gian Nhận thực thuê bao di động tạm thời Đơn vị thích ứng tốc độ chuyển mà Máy phát (vô tuyến) Phần ng-ời dùng điện thoại Máy thu - phát Thiết bị đầu cuối (bộ) song công kiểu chia thời gian U UP UNI Terminal User Network Interface PhÇn ng-êi dïng Giao diƯn ng-êi sư dơng víi m¹ng V VLR Visitor Location Regiter Bộ ghi định vị tạm trú W 112 Đồ án tốt nghiệp WOTS Wireless Office Teleephone System WAN Wide Area Network Hệ thống điện thoại- công sở vô tuyến Mạng giao diện Tài liệu tham khảo Thông tin di động số cellular Vũ Đức Thọ Nhà xuất giáo dục- 2001 Thông tin di động GSM Biên soạn: Nguyễn Phạm Anh Dũng Nhà xuất bưu điện-2001 Thông tin di động số cellular Vũ Đúc Thọ Nhà xuất giáo dục- 1997 Báo hiệu mạng viễn thông Trung tâm đào tạo b-u viễn thông I 113 Đồ án tèt nghiÖp 114 ... I: Tổng quan mạng thông tin di động GSM Chơng I: Giới thiệu mạng thông tin di động 1.1 Lịch sử mạng thông tin di động 1.2 Mạng thông tin di động GSM 1.3 HƯ thèng tỉ ong 1.3.1 CÊu tróc m¹ng GSM. .. nghiệp Phần I: Tổng quan mạng thông tin di động GSM Ch-ơng I: Giới thiệu mạng thông tin di động 1.1 Lịch sử mạng thông tin di động Để mở đầu cho việc tìm hiểu tổng quan mạng thông tin di động, nhìn... 10 Đồ án tốt nghiệp Ch-ơng II: báo hiệu GSM 2.1 ứng dụng báo hiệu số GSM Mạng thông tin di động GSM sử dụng mạng báo hiệu số cải tiến Nên giao thức mạng báo hiệu GSM đ-ợc dựa mô hình lớp OSI Sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về mạng thông tin di động GSM hệ thống báo hiệu số 7 ,