0

Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 1 Cực Hay

14 2 0
  • Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 1 Cực Hay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:59

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 – TOÁN 5 BÀI TOÁN VỀ ĐỔI ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DIỆN TÍCH TuhocOnline edu cn Bài 1 Điền số thích hợp vào chỗ chấm a) 2,5 tấn = kg 5,4 tấn = kg 1,2 kg = g 3,2 yến = kg 0,96 tấn = kg 3,72 tấn = tạ 0,12 kg = g 2,2 hg = dag 5,4 tạ = yến 3,39 tấn = yến 0,5 yến = kg 2,2 hg = g b) 4 987m2 = dam2 m2 320 060 dam2 = km2 m2 125 600 m2 = hm2 dam2 9 028 007 m2 = km2 m2 c) 5 m2 16dm2 = m2 7m2 5cm2 = m2 68 m2 = m2 69 3000 m2 = ha 0,235 km2 = ha 25m27dm2 = m2 15km268hm2 = km2 2002cm2 = m2[.] TuhocOnline.edu.cn ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP GIỮA KÌ – TỐN BÀI TOÁN VỀ ĐỔI ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DIỆN TÍCH Bài Điền số thích hợp vào chỗ chấm a) 2,5 = …………kg 0,96 = ……… kg 5,4 tạ = …………yến 3,72 = ……… tạ 3,39 = ………yến 5,4 = …………kg 0,12 kg = …………g 0,5 yến = ……… kg 1,2 kg = …………g 2,2 hg = ……… dag 2,2 hg = …………g 3,2 yến = ……… kg 2 2 b) 987m = …… dam …… m 125 600 m = ……… hm2…….dam2 320 060 dam2 = …… km2……m2 028 007 m2 = ………km2… …m2 c) m2 16dm2 = ……m2 25m27dm2 = ………m2 9km26dam2 = ………km 7m2 5cm2 = ……… m2 15km268hm2 = ……km2 75m27dm2 = ………m2 68 m2 = ………… m2 2002cm2 = ………m2 68 063 m2 = ………ha 69 3000 m2 = ………ha 500 m2 = ………ha 400 = ………km2 0,235 km2 = ………ha 0,058 km2 = ………ha Bài Đổi đơn vị đo độ dài 204m =………… dm 5km 27m = ………… m 36dm = ………… m 8m 14cm = ………… cm 148dm = ………… cm 246dm = …… m…… dm 70hm = ………… dm 3127cm = …… m…… cm 4000mm= ………… m 7304m = ………km…… m 742hm = ………… km 36 hm =………… m 1800cm = ………… m 24,88 m =………m…… cm 9,32km = ………… m 9,7 hm = …………hm…… dam Bài Đổi đơn vị đo khối lượng: 47 =………… kg 5hg 68g =………… g hg = ………… 2070 kg =……tấn………kg 7kg 5g =………… g 5500 g = ………… kg TuhocOnline.edu.cn 640 tạ = ………… kg tạ 3kg = ………… kg tạ = ………… kg 8760 kg =………tạ…… kg kg =………… 7080 g = ………kg………g 3kg 25g = ………… g tạ 7kg = ………… tạ Bài Đổi đơn vị đo diện tích: 14 dam2 = …………………m2 7dam2 = …………………dm2 1700 m2 = …………………dam2 cm2 = …………………dm2 16 dam2 10m2 = ………………m2 21 mm2 = …………………m2 37 dam2 9m2 = ……………… m2 17 cm2 = …………………mm2 56m2 76 dam2 = …………………m2 7km2 5hm2 = …………………dam2 598m2 = …………dam2…………m2 31hm2 7dam2 = …………………dam2 26hm2 = …………dam2…………hm2 2m2 12cm2 = …………………cm2 42dam2 = …………………hm2 cm2 =………………… dm2 15cm2 = …………………m2 34 dm2 = ………………… m2 587 mm2 = …………………dm2 347 dm2 = …………………cm2 Bài Tính a + b + c x …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… d e : f – …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TuhocOnline.edu.cn …………………………………………………………………………………… h x …………………………………………………………………………………… i 3478 x 35 g 25 - …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… j 286,34 + 521,85 k 516,40 – 350,28 l 4554 : 18 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài Khoanh vào đáp án có câu trả lời đúng: a A b A c A d A e A f A Chữ số trông số thập phân 95,824 có giá trị là: B C viết dạng số thập phân là: 3,900 B 3,09 C 3,9 Giá trị chữ số số thập phân 37,085 là: B Phân số viết thành phân số thập phân là: B Viết dạng số thập phân được: 1,0 B 0,1 Số thập phân 2,53 viết dạng hỗn số là: B D D 3,90 C 0,01 C 23 Bài Viết số thập phân có: a b c d e f g Năm phần mười……………………………………………………………… Sáu mươi phần chín trăm…………………………………………………… Bốn mươi phần ba nghìn…………………………………………………… Hai bốn phần chín………………………………………………………… Khơng đơn vi, bốn phần trăm………………………………………………… Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm………………………… Chín phần nghìn……………………………………………………………… TuhocOnline.edu.cn Bài 8: a Xếp số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 8,09; 8,9; 8,89; 8,8:………………………………………………………… b Xếp phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: , , , , …………………………………………………………… c Xếp số thập phân sau theo thứ tự từ lớn xuống bé: 9,7; 6,29; 9,07; 5,280; 6,0; 7,31; 5,80 ……………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 9: So sánh phân số sau: a b ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… c d e …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI TOÁN TỈ LỆ Bài 1: Muốn chở hết số hàng chuyến xe cần có 12 xe tải Hỏi muốn chở hết số hàng chuyến xe cần có xe tải? (sức chở nhau) Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 2: Đem chia số bánh vào đĩa Nếu xếp đĩa bánh 20 đĩa bánh Hỏi xếp vào đĩa bánh đĩa bánh? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3: Bếp ăn đủ gạo cho 400 người ăn ngày Thực tế có 600 người ăn, hỏi số gạo đủ ăn ngày? (mức ăn không thay đổi) Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 4: Một xe tải nhỏ chở chuyến 320 bao xi măng Hỏi xe phải chở hết 480 bao xi măng chuyến sức chở xe không thay đổi? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Bài 5: Một người thợ may ngày, ngày 10 áo Hỏi người may với suất trên, ngày, ngày áo? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 6: Một đội công nhân sửa xong đoạn đường phải hết tuần lễ Nay muốn sửa xong đoạn đường ngày phải có người? (sức làm việc khơng thay đổi) Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 7: Một hộ chia diện tích đất định, lấy mảnh hình chữ nhật rộng 3m chiều dài 14m Hỏi hộ gia đình lấy mảnh đất hình chữ nhật rộng 6m chiều dài mét? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 8: Đóng gạo thùng thành loại bao kg gạo bao Nếu đóng số gạo thành bao kg bao? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 9: Dùng số tiền mua gạo loại 4000 đồng 1kg 30kg gạo Với số tiền mua gạo loại 6000 đồng 1kg ki-lơ-gam gạo? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Bài 10: người cuốc 540 m2 đất Hỏi 18 người cuốc 270 m2 đất xong bao lâu? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI TOÁN TỔNG – HIỆU Bài 1: Hiện mẹ 24 tuổi Tuổi mẹ tuổi cộng lại 56 Hỏi mẹ tuổi? Con tuổi? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi 324cm Biết chiều dài chiều rộng 8dm Tính diện tích hình chữ nhật Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 280m, chiều dài chiều rộng 40m Cứ 1m2 thu 80kg lúa ruộng thu hoạch tạ lúa? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 4*: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi 124m bớt chiều dài 10m, tăng chiều rộng thêm 10m ta ruộng hình vng Tính diện tích ruộng ban đầu Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI TOÁN TỔNG – TỈ Bài 1: Mẹ 30 tuổi Tuổi mẹ gấp lần tuổi Hỏi tuổi người Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 2: Cửa hàng bán tạ gạo tẻ gạo nếp, số gạo tẻ gấp rưỡi số gạo nếp Hỏi cửa hàng bán ki-lô-gam gạo loại? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 532m Biết chiều rộng chiều dài Tính diện tích mảnh vườn Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………… Bài 4: Một ruộng có chu vi 400m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng Người ta cấy lúa ruộng đó, tính 100m2 thu hoạch 50kg thóc Hỏi ruộng thu hoạch tạ thóc? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 5*: Tổng số tuổi hai mẹ 36 tuổi Tuổi tuổi mẹ Hỏi: a Hiện người tuổi? b Mấy năm sau tuổi mẹ gấp lần tuổi con? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI TOÁN HIỆU - TỈ Bài 1: Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng chiều dài chiều dài 26m Tính chu vi diện tích sân trường Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 2: Một hình thoi có đường chéo thứ dài đường chéo thứ hai 24m đường chéo thứ hai đường chéo thứ Tính diện tích hình thoi Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 3: Một hình bình hành có số đo cạnh đáy số đo chiều cao 12cm Tính diện tích hình bình hành biết số đo chiều cao số đo cạnh đáy Bài giải …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 4*: Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều số gạo nếp tạ 50kg Sau bán 25kg gạo loại cịn lại lượng gạo nếp lượng gạo tẻ Hỏi lúc đầu cửa hàng có ki-lơgam gạo loại? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 5*: Con lợn nặng dê 24kg Biết dê nặng bẳng lợn Hỏi hai nặng ki-lô-gam? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… BÀI TỐN HÌNH HỌC Bài 1: Một hình thoi có diện tích dam2, độ dài đường chéo dm Tính độ dài đường chéo thứ hai Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 2: Một mảnh đất hình thoi có độ dài hai đường chéo 80m 60m Trên đồ tỉ lệ 1:1000, tìm: a Chu vi hình thu nhỏ (theo cm2) b Diện tích thu nhỏ (theo cm2) Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 3: Chú Tư thả cá khu đầm hình thoi có chu vi 2km Đường chéo nhỏ đường chéo lớn cạnh hình thoi Trung bình 1ha thu 15 cá Hỏi Tư thu hoạch cá? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi chu vi hình vng có cạnh 6cm Biết chiều rộng hình chữ nhật chiều dài Tính diện tích hình chữ nhật đó? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 250m chiều rộng 200m Người ta dùng diện tích vườn để trồng cam, diện tích cịn lại để trồng bưởi Diện tích cịn lại sau trồng cam bưởi để trồng cảnh Tính diện tích trồng cảnh? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 6: Người ta lát phịng hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng chiều dài viên gạch hình vng có cạnh 50cm Tính số viên gạch để lát nền? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 7: Một khu đất hình bình hành có độ dài 1km450m Chiều cao độ dài đáy Hỏi khu đất có diện tích mét vuông? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 8*: Một hình chữ nhật có diện tích dm2, chiều rộng 7m 2dm Hãy tính cạnh hình vng có chu vi hình chữ nhật đó? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 9*: a Tính diện tích hình vng biết chu vi hình vng 116cm b Tính diện tích hình vng biết chu vi hình vuông 224cm Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 10*: Một ruộng hình vng có cạnh 1575cm có chu vi nửa chu vi ruộng hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng Cứ 10m2 thu 10kg khoai Hỏi ruộng thu tất ki-lô-gam khoai? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ... ………kg………g 3kg 25g = ………… g tạ 7kg = ………… tạ Bài Đổi đơn vị đo diện tích: 14 dam2 = …………………m2 7dam2 = …………………dm2 17 00 m2 = …………………dam2 cm2 = …………………dm2 16 dam2 10 m2 = ………………m2 21 mm2 = …………………m2... 37 dam2 9m2 = ……………… m2 17 cm2 = …………………mm2 56 m2 76 dam2 = …………………m2 7km2 5hm2 = …………………dam2 59 8m2 = …………dam2…………m2 31hm2 7dam2 = …………………dam2 26hm2 = …………dam2…………hm2 2m2 12 cm2 = …………………cm2 42dam2... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… j 286,34 + 52 1, 85 k 51 6,40 – 350 ,28 l 455 4 : 18 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 1 Cực Hay,