0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH, GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ BỆNH CHÍNH TẠI VƯỜN ƯƠM CÂY CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN

66 13 0
  • NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH, GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ BỆNH CHÍNH TẠI VƯỜN ƯƠM CÂY CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:58

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ QUỐC HƯNG TÊN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH, GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ BỆNH CHÍNH TẠI VƯỜN ƯƠM CÂY CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2013 – 2017 Thái Nguyên, năm 2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ QUỐC HƯNG TÊN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH, GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ BỆNH HẠI CHÍNH TẠI VƯỜN ƯƠM CÂY CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K45 – QLTNR - N01 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2013 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Đàm Văn Vinh Thái Nguyên, năm 2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố vận dụng lý thuyết vào thực tế giúp tăng cao kinh nghiệm để sau làm việc thực tế Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em phân công thực tập Vườn ươm công ty lâm nghiệp Đồng Hỷ, Thái Nguyên, thực đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm phát sinh, gây hại số bệnh hại vườn ươm cơng ty lâm nghiệp Đồng Hỷ, Thái Ngun” Để hồn thành khóa luận này, khơng cố gắng thân mà nhận bảo sâu sắc thầy, giáo Chính nên em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa Lâm nghiệp nơi đào tạo em Em xin cảm ơn toàn thể thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy em trình học tập thực tập tốt nghiệp Hơn em gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Đàm Văn Vinh, người mà trực tiếp hướng dẫn tận tình để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cám ơn Ban giám đốc công ty Lâm nghiệp Đồng Hỷ, Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ để em có nơi thực tập tốt nghiệp Do thời gian nghiên cứu có hạn, trình độ thân cịn hạn chế, bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận tham gia đóng góp ý kiến thầy cơ, bạn bè để khóa luận em hồn thiện Thái Ngun, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Lê Quốc Hưng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trình điều tra thực địa hoàn toàn trung thực, khách quan, chưa công bố tài liệu Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Một lần nữa, xin khẳng định trung thực lời cam kết Thái Nguyên, ngày Giáo viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) TS Đàm Văn Vinh tháng năm 2018 Người viết cam đoan (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Quốc Hưng Xác nhận giáo viên chấm phản biện Giáo viêm chấm phản biện xác nhận sinh viên Đã sửa chữa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu (Ký, ghi rõ họ tên) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTTN Cơng thức thí nghiệm CT Cơng thức ĐH Đại học ĐHST Điều hịa sinh trưởng NL Nơng Lâm TB Trung bình TN Thí nghiệm STT Số thứ tự TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Mức độ hại bệnh gỉ sắt Keo tai tượng qua lần điều tra 29 Bảng 4.2 Mức độ hại bệnh đốm nâu Keo qua lần điều tra 32 Bảng 4.3 Mức độ hại bệnh phấn trắng Keo qua lần điều tra 34 Bảng 4.4 Mức độ hại bệnh cháy Keo qua lần điều tra 36 Bảng 4.5 Mức độ hại bệnh vàng Keo qua lần điều tra 38 Bảng 4.6 Mức độ hại bệnh lở cổ rễ Mỡ qua lần điều tra 42 Bảng 4.7 Mức độ hại bệnh lở cổ rễ Keo qua lần điều tra .44 Bảng 4.8 Thống kê thành phần loại bệnh hại vườn ươm 46 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Quang cảnh vườn ươm cơng ty lâm nghiệp Đồng Hỷ-Thái Nguyên 16 Hình 4.1 Ảnh bệnh gỉ sắt Keo tai tượng .29 Hình 4.2 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh gỉ sắt Keo tai tượng qua lần điều tra 30 Hình 4.3 Ảnh bệnh đốm nâu Keo tai tượng 31 Hình 4.4 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh đốm nâu Keo tai tượng qua lần điều tra 32 Hình 4.5 Ảnh bệnh phấn trắng Keo tai tượng 34 Hình 4.6 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh phấn trắng Keo tai tượng qua lần điều tra 34 Hình 4.7 Ảnh bệnh cháy Keo tai tượng 36 Hình 4.8 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh cháy Keo tai tượng qua lần điều tra 37 Hình 4.9 Ảnh bệnh vàng Keo tai tượng .38 Hình 4.10 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh vàng Keo tai tượng qua lần điều tra 39 Hình 4.11 Ảnh bệnh lở cổ rễ Mỡ .41 Hình 4.12 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh lở cổ rễ Mỡ qua lần điều tra 42 Hình 4.13 Ảnh bệnh lở cổ rễ Keo 44 Hình 4.14 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh lở cổ rễ Keo qua lần điều tra 44 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài .2 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Yêu cầu đề tài .3 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu .4 2.2 Tình hình nghiên cứu giới .8 2.3 Tình hình nghiên cứu nước 2.4 Tổng quan sở thực tập 13 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 20 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu .20 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp kế thừa số liệu có chọn lọc 20 3.4.2 Phương pháp điều tra quan sát, đánh giá trực tiếp 21 3.4.3 Thống kê thành phần bệnh hại 23 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu giai đoạn vườn ươm, tình hình vệ sinh sinh trưởng cuả trước tiến hành điều tra .24 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii 4.1.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 24 4.1.2 Các nhân tố bất lợi gây bệnh 24 4.1.3 Tình hình vệ sinh sinh trưởng trước tiến hành điều tra 27 4.2 Kết điều tra đặc điểm phát sinh, đánh giá mức độ nhiễm bệnh loài trồng vườn .28 4.2.1 Bệnh gỉ sắt Keo tai tượng 28 4.2.2 Bệnh đốm nâu Keo tai tượng 31 4.2.3 Bệnh phấn trắng Keo tai tượng 33 4.2.4 Bệnh cháy Keo tai tượng .35 4.2.5 Bệnh vàng Keo tai tượng 37 4.2.6 Bệnh lở cổ rễ Mỡ 39 4.2.7 Bệnh lở cổ rễ Keo .43 4.3 Thống kê thành phần bệnh hại khu vực nghiên cứu 45 4.4 Một số tồn đề xuất số biện pháp phòng trừ bệnh hại chủ yếu vườn ươm khu vực nghiên cứu 47 4.4.1 Một số tồn trình sản xuất giống địa bàn nghiên cứu 47 4.4.2 Đề xuất số biện pháp phòng trừ bệnh hại chủ yếu vườn ươm khu vực nghiên cứu 48 PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ .54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Hiện với phát triển mạnh mẽ xã hội kinh tế nước ta thay đổi ngày theo chiều hướng lên Sự thay đổi diễn ngành nghề khác nhau, lĩnh vực khác Xã hội ngày phát triển nhu cầu người ngày cao Vì đòi hỏi nhà quản lý phải nghiên cứu, phải cân nhắc thiết kế xây dựng chương trình phải đảm bảo hài hồ lợi ích kinh tế với lợi ích khác xã hội Cùng với phát triển chung ngành kinh tế ngành Lâm nghiệp khơng nằm ngồi quy luật Trước thực trạng Đảng Nhà nước ta có nhiều biện pháp thiết thực nhằm giảm tình trạng khai thác nguồn tài nguyên rừng bừa bãi, tiếp tục phủ xanh diện tích đất trống đồi núi trọc, tiến hành trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, trồng rừng sản xuất tập trung Trồng rừng sản xuất tập chung đáp ứng nhu cầu nguyên liệu gỗ cho nhà máy giấy, nhà máy sợi, nhà máy xí nghiệp chế biến ván dăm cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến gỗ khác Tuy nhiên, trồng rừng diện tích lớn, số lượng nhiều trồng lồi nên dễ bị sâu, bệnh hại phát sinh Để đạt kết việc trồng rừng điều quan trọng phải tạo nhiều giống tốt, khoẻ mạnh, không bị sâu hại khơng có mầm bệnh Muốn có việc chọn hạt giống tốt, bảo quản hạt giống tốt có khả tái sinh hạt, phương pháp xử lý trước gieo ươm việc phịng trừ sâu bệnh hại giai đoạn vườn ươm thiếu được, thực vấn đề tổn thất bệnh hại gây giảm xuống cách đáng kể Trên thực tế tổn thất bệnh gây lớn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 43 lúc điều kiện thời tiết thích hợp cho phát triển, có sức đề kháng cao nên mức độ bệnh hại giảm Bắt đầu bước vào ngày hè nhiệt độ cao, nắng nóng điều kiện bất lợi cho nấm lở cổ rễ phát triển, loài nấm phát triển vào mùa đơng tháng mưa nhiều, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao trời rét 4.2.7 Bệnh lở cổ rễ Keo + Bệnh lở cổ rễ Keo tai tượng - Triệu chứng: Bệnh lở cổ rễ Keo có triệu chứng biểu theo giai đoạn khác + Thối hạt thối mầm: Sau gieo hạt vào bầu, đợi hạt mọc, ta xác định số hạt mọc số hạt không mọc.Ta kiểm tra thấy số hạt không mọc, lấy hạt bóc xem thấy phơi hạt bị thối có màu trắng đục bóp thấy mềm, lúc vật gây bệnh xâm nhập vào mầm nhô lên khỏi mặt đất làm cho mầm bị khơ héo lở lt, khơng có khả quang hợp bị chết + Đổ non: Cây cịn non phần thân chưa hố gỗ, bị vật gây bệnh xâm nhập vào gốc phần sát túi bầu làm cho tế bào vỏ rễ bị thối có màu nâu đến nâu đen, rễ khơng hình thành rễ, cổ rễ bị teo thắt, rễ khơng cịn khả hút, dẫn nước dinh dưỡng để nuôi nên bị héo đổ gục chết + Chết đứng: Vật gây bệnh xâm nhập vào phần cổ rễ cây, trường hợp không bị đổ gục mà héo dần chết khô đứng - Tác hại: Bệnh lở cổ rễ Keo vườn ươm làm cho chết tỉ lệ chết cao Bệnh hại hạt giống mầm hạt làm cho không mọc lên làm cho chết đám, làm ảnh hưởng đến chất lượng số lượng giống - Phân biệt bị bệnh khoẻ: Những khoẻ không bị bệnh phần gốc khoẻ mạnh, không bị héo, không bị đổ, khơng có biểu triệu chứng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 44 - Nguyên nhân: Bệnh lở cổ rễ Keo nấm Rhizoctonia phythium gây nên Hình 4.13 Ảnh bệnh lở cổ rễ Keo Bảng 4.7 Mức độ hại bệnh lở cổ rễ Keo qua lần điều tra TT Lần điều tra Ngày điều tra Nguyên nhân gây bệnh R% Đánh giá mức độ gây hại 21/03/2018 Nấm 26,55 Hại vừa 12/04/2018 Nấm 24,59 Hại nhẹ 03/05/2018 Nấm 14,49 Hại nhẹ Hình 4.14 Biểu đồ biểu diễn mức độ hại bệnh lở cổ rễ Keo qua lần điều tra TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 45 Căn vào biểu đồ ta thấy mức độ hại bệnh lở cổ rễ Keo có chiều hướng giảm qua lần điều tra Ở lần điều tra vào ngày 21/05/2018 mức độ hại 26,55% mức vừa Nguyên nhân dẫn đến nấm bệnh gây hại thời gian tháng thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ trung bình thấp, ẩm độ trung bình cao, trời lạnh, điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh thối cổ rễ phát triển mạnh Hơn lại điều kiện bất lợi cho phát triển, sức đề kháng yếu nên nấm bệnh dễ xâm nhập lây lan mạnh Đến lần điều tra thứ hai vào ngày 12/05/2018, mức độ hại có giảm xuống mức hại nhẹ 24,59% Lần điều tra thứ ba mức độ hại giảm xuống nhiều so với lần điều tra đầu tiên, giảm xuống 14,49% mức hại nhẹ Nguyên nhân làm cho nấm bệnh giảm bước sang tháng thời tiết thay đổi, trời khơng cịn rét, nhiệt độ bắt đầu tăng, ẩm độ giảm, điều kiện khơng cịn thuận lợi cho nấm bệnh phát triển, kết hợp với thường xuyên theo dõi, vệ sinh chăm sóc tạo điều kiện cho sinh trưởng phát triển tốt hơn, hạn chế nấm bệnh Trong thời gian tiến hành điều tra nghiên cứu vườn ươm, chúng tơi cịn gặp số bệnh hại bệnh thán thư Mỡ, bệnh mốc xanh mốc xám Keo, bệnh khảm Keo, cháy Mỡ Nhưng bệnh hại xuất ít, mức độ gây hại không đáng kể nên không tiến hành điều tra tỉ mỉ mà ghi chép lại để thống kê thành phần bệnh hại vườn ươm 4.3 Thống kê thành phần bệnh hại khu vực nghiên cứu Từ kết điều tra thực tế kết hợp với tham khảo tài liệu tổng hợp thống kê thành phần bệnh hại bảng sau: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 46 Bảng 4.8 Thống kê thành phần loại bệnh hại vườn ươm Số lần xuất Nguyên nhân TT Tên bệnh Loài gây bệnh Chi Họ Bộ hiện/Số lần điều tra Gỉ sắt Keo Nấm Olivea acacia Đốm nâu Keo Nấm Gloeo Psorium Phấn trắng Keo Nấm Oidium acaciae Berth Cháy Keo Vàng Keo Virus Lở cổ rễ Mỡ Nấm Dampirgof Zhizoctonia Agonomycetacae Agonomycetales 3/3 Lở cổ rễ Keo Nấm Zhizoctoniaacacia Zhizoctonia Agonomycetacae Agonomycetales 3/3 Thán thư Mỡ Nấm Manglietia glauca Cháy Mỡ Nấm+ Thời tiết Colonectria acacia Unedia Unediaceae Unediales 3/3 3/3 Erysyphe Erysyphaceae Erysiphales 4/4 Nectria Nectriaceae Hypocreales 3/3 3/3 Nấm + Thời tiết Cercospara mang lietia glauca 3/3 Cercospara Moniliaceae Hyphales TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1/3 47 Trong thời gian điều tra nghiên cứu thấy cho thấy vườn ươm xuất nhiều loại bệnh, nhiên có số loại bệnh hại xuất phổ biến gây hại nặng loại bệnh khác vào khoảng thời gian chúng tơi điều tra bệnh Gỉ sắt keo, đốm nâu keo, phấn trắng Keo, bệnh đốm nâu Keo, lở cổ rễ Mỡ, bệnh lở cổ rễ Keo,… Nhìn chung năm loại bệnh xuất mức độ hại nhẹ, ảnh hưởng không nhiều đến sinh trưởng phát triển vườn ươm Do Cán phụ trách vườn ươm làm tốt côn tác phịng trừ dịch bệnh thường xun chăm sóc con, vệ sinh vườn ươm 4.4 Một số tồn đề xuất số biện pháp phòng trừ bệnh hại chủ yếu vườn ươm khu vực nghiên cứu 4.4.1 Một số tồn trình sản xuất giống địa bàn nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu chúng tơi nhận thấy nhìn chung vườn ươm Cơng ty Giống Lâm nghiệp Đồng Hỷ- Thái Nguyên tồn mặt hạn chế sau: - Công tác vệ sinh vườn ươm chưa tốt, tượng cỏ dại xen lẫn với con, xung quanh vườn ươm chưa phát quang bờ bụi dọn cách triệt để, cịn nhiều rác rưởi, vỏ bầu, túi ni lơng cành khô, rụng, xác bệnh, chết rải rác vườn chưa xử lý, nơi vật gây bệnh trú ngụ để gặp điều kiện thuận lợi xâm nhiễm, công gây bệnh cho chủ - Vườn ươm có hệ thống rãnh nước chun dụng, song rãnh luống khó nước nên trời mưa to nước thường bị ứ đọng xung quanh luống lâu ngày, tạo điều kiện cho nấm bệnh phát sinh phát triển, đặc biệt nấm bệnh thối cổ rễ - Việc theo dõi chăm sóc chưa triệt để nên số bệnh hại lây lan diện tích rộng phát đề biện pháp phịng trừ nên lúc việc phịng trừ đạt hiệu không cao TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 48 - Ít làm cỏ phá váng bầu đất bí chặt, tưới nước khơng ngẫm tưới không thường xuyên, nên sinh trưởng - Thường lạm dụng việc sử dụng thuốc hoá học vào phòng trừ bệnh hại, biện pháp lâm sinh, biện pháp sinh học, biện pháp giới vật lý chưa áp dụng - Việc đảo bầu chưa thường xuyên nên luống nhiều chết, bị bệnh chưa loại bỏ Việc điều chỉnh chế độ ánh sáng cho chưa hợp lý, việc làm giàn che cho chưa đảm bảo, giàn che qua dày mỏng, khơng thích hợp làm cho sinh trưởng phát triển - Hầu hết loài gieo ươm gieo vào vụ đông xuân, thời điểm điều kiện ngoại cảnh bất lợi, sinh trưởng chậm nên thường dễ bị mắc bệnh thời gian điều kiện thời tiết, khí hậu nhiệt độ, độ ẩm lượng mưa thuận lợi cho vật gây bệnh phát triển - Đất để gieo ươm chất lượng, phần lớn tận dụng đất chỗ dùng lâu năm nên đất có hàm lượng dinh dưỡng thấp, phát triển kém, sức đề kháng với bệnh hại nên dễ bị bệnh 4.4.2 Đề xuất số biện pháp phòng trừ bệnh hại chủ yếu vườn ươm khu vực nghiên cứu 4.4.2.1 Đề xuất số biện pháp phòng trừ chung - Chọn nơi lập vườn ươm thoáng mát vào mùa hè ấm áp vào mùa đông, chọn đất vườn để gieo ươm tốt đất hoang không luân canh đất nông nghiệp, phải xử lý vệ sinh vườn trước gieo ươm tồn lại từ năm trước ta nên xếp gọn để riêng vào góc để dễ theo dõi xử lý bệnh xảy - Trước gieo ươm phải làm đất kỹ xử lý đất ruột bầu số loại thuốc hố học có chất diệt trừ bệnh Zineb, vơi tôi, bột lưu huỳnh vô Hoặc ta xử lý hạt KMnO4 trước gieo vào bầu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 49 - Tạo lập mặt đồng cho vườn ươm, khơi thơng rãnh nước, đảm bảo vườn ươm không bị ứ đọng ngập úng - Làm cỏ phá váng, xới xáo để tăng cường hàm lượng nước thấm đất tưới cho cây, tạo thống khí cho rễ phát triển, tạo điều kiện cho vi sinh vật có ích hoạt động - Bổ sung phân vi sinh phân NPK cho qua hỗn hợp ruột bầu để đủ dinh dưỡng làm tăng sức đề kháng bệnh hại cho - Điều chỉnh hợp lý thời vụ gieo ươm, tạo điều kiện cho sinh trưởng phát triển tốt, vừa giúp cho tránh giai đoạn dịch bệnh hại phát triển mạnh, lây lan nhanh - Thường xuyên theo dõi mức độ phát sinh phát triển lây lan bệnh để chủ động có biện pháp phịng trừ kịp thời, có bệnh hại rễ ta nhổ bỏ bầu để tiêu huỷ - Chăm sóc sau mọc phải tưới tiêu hợp lý, tưới đặn vừa đủ lượng nước mà cần thúc đẩy cho sinh trưởng phát triển tốt, tránh trường hợp tưới nhiều nước làm cho ngập úng - Tiến hành đảo bầu thường xuyên kết hợp với tỉa thưa luống gieo dày, ta loại bỏ bệnh, xấu, sinh trưởng còi cọc để tạo khoảng chống ánh sáng thích hợp cho quang hợp phát triển đồng - Vườn ươm phải có hệ thống giàn che hợp lý, điều chỉnh giàn che phải theo độ tuổi lồi cho thích hợp - Đối với số loại bệnh hại chủ yếu vườn ươm ta phải thường xuyên theo dõi để phòng trừ kịp thời tránh trường hợp bệnh phát thành dịch, tăng cường biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM - Sử dụng chọn tạo giống chống sâu bệnh, từ mẹ khoẻ bệnh để gieo ươm, không sử dụng giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, dễ mang mầm bệnh từ nơi khác TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 50 - Điều chỉnh hợp lý thời vụ gieo trồng, tạo điều kiện cho sinh trưởng tốt, giúp cho tránh giai đoạn mà nấm bệnh phát triển 4.4.2.2 Đề xuất số biện pháp phòng trừ bệnh hại chủ yếu vườn ươm khu vực nghiên cứu * Bệnh gỉ sắt Keo + Đặc điểm phát sinh, phát triển - Nấm gỉ sắt chưa phát chủ trung gian, bệnh lây lan từ sang khác nhanh Nấm gỉ sắt Keo phát triển phạm vi nhiệt độ 10-280C, nấm thích hợp khoảng nhiệt độ 12-250C với ẩm độ khơng khí từ 80-90%, đốm bệnh hình thành sau - ngày Bệnh bắt đầu xuất từ tháng 10 tháng năm sau, bệnh hình thành gây hại nặng vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng năm sau Nấm gỉ sắt có thời kỳ ủ bệnh 12 - 28 ngày - Vào mùa hè nhiệt độ khơng khí 280C bệnh ngừng phát triển nhiệt độ từ 300C nấm bệnh qua hạ - Vào mùa đông trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp 100C nấm bệnh ngừng phát triển + Biện pháp phòng trừ Trong vườn ươm hàng năm thấy bệnh xuất trước gieo ươm ta cần xử lý đất vôi bột 70 - 80kg /sào Bắc Zineb bột 5kg /sào Bắc cày bừa đất kỹ Thường xuyên phòng trừ dung dịch lưu huỳnh vôi với nồng độ 0,40 Bommê, phát bệnh ta dùng dung dịch ANVIL® 5SC, Manage 5WP, VIZINES 80BTN ta dùng với liều lượng theo hướng dẫn sử dụng * Bệnh đốm nâu Keo + Đặc điểm phát sinh, phát triển - Bệnh đốm nâu phát triển giai đoạn vườn ươm, phá hoại chủ yếu Điều kiện thích hợp cho bệnh phát sinh phát triển gây hại khoảng nhiệt độ 25-300C ẩm độ 85-95% TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 51 - Trong điều kiện nhiệt độ thấp có sương bào tử nấm nẩy mầm nhanh, xâm nhập vào Thời gian ủ bệnh nấm gây bệnh đốm nâu ngày triệu chứng bệnh xuất + Biện pháp phòng trừ - Chọn lập vườn ươm hợp lý, nơi đất tốt, không gieo ươm nơi đất trồng rau màu - Thường xuyên vệ sinh vườn ươm, dọn cỏ dại tàn dư trước gieo trồng Gieo trồng thời vụ giúp thích hợp với điều kiện sinh thái khí hậu phát triển tốt tăng khả chống bệnh - Trong vườn ươm bệnh xuất cần dùng thuốc hố học Daconil biobus đồng thuốc Bp nhepbun để phun, dùng dung dịch Boocdo hoà theo tỷ lệ để phun - Sau vụ phải dọn bệnh cỏ dại xử lý đất trước gieo trồng vụ * Bệnh phấn trắng Keo + Đặc điểm phát sinh, phát triển - Bệnh qua đông sợi nấm, nhiệt độ thích hợp hình thành bào tử phát triển nhanh, bệnh lây lan nhờ gió tiến hành tái xâm nhiễm Nấm bệnh có thời gian ủ bệnh ngắn, thường - ngày - Nấm phấn trắng thích hợp khoảng nhiệt độ 11-220C Nấm bệnh phát sinh phát triển tốt điều kiện che bóng, đặc biệt điều kiện nhiệt độ khơng khí thấp ẩm độ khơng khí cao làm cho bệnh nặng Phân bón ảnh hưởng đến nấm phấn trắng, bón phân khơng cân đối, vườn ươm thừa nitơ thiếu kali bệnh phát triển mạnh + Biện pháp phong trừ - Bón phân hợp lý cân đối, bón phân tổng hợp NPK để ngăn chặn mọc nhiều non, kích thích hố gỗ để tăng sức kháng bệnh cho TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 52 - Phun thuốc hoá học định kỳ quy trình, ta dùng loại thuốc hoá học để phun như: - Phun phịng bệnh: Hợp chất lưu huỳnh vơi 0,3- 0,50 Be 10 ngày phun lần để phòng bệnh - Phun trừ bệnh: Ta dùng hợp chất lưu huỳnh vôi 0,3 - 0,50 Be ngày phun lần Ngồi ta cịn dùng Topsin 0,1%, Daconil, Cabenzin phun ngày lần * Bệnh lở cổ rễ (Mỡ, Keo) + Đặc điểm phát sinh, phát triển - Bệnh lở cổ rễ sau nẩy mầm tháng bệnh hại nặng Gieo hạt vào mùa mưa ẩm ướt, đất kết von, đất dính hạt khó nẩy mầm hạt nhú lên khỏi mặt đất bệnh phát triển mạnh.Vườn ươm không phẳng, luống gieo thấp, chứa nhiều nước, khơng thơng thống, xung quanh vườn có nhiều rác rưởi, vệ sinh vườn ươm không tốt, nơi trú ngụ nấm bệnh dẫn đến nguy mắc bệnh cao, có lợi cho nấm bệnh xâm nhập tới - Bón phân khơng quy trình kỹ thuật, phân chuồng chưa hoai mục chứa nhiều bào tử nấm tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển Hạt giống gieo không thời vụ, gieo sớm gieo muộn gặp phải thời tiết mưa phùn lâu ngày, ẩm độ cao, non nên khả nhiễm bệnh cao + Biện pháp phòng trừ - Chọn lập vườn ươm hợp lý, vườn ươm phải vệ sinh sẽ, có hệ thống tưới tiêu tốt Chọn giống có khả kháng bệnh, trước gieo ươm cần xử lý đất xử lý hạt giống, gieo ươm bầu tăng hàm lượng P,K Khơng bón phân chuồng chưa hoai mục - Đất ruột bầu để gieo ươm phải đất sạch, không lấy đất từ nơi canh tác rau màu, đất ruộng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 53 - Xử lý đất trước gieo hạt, tiêu huỷ hết tàn dư bệnh, cành rơi rụng cỏ dại trước gieo ươm - Chọn thời điểm trồng thích hợp để hạn chế phát triển bệnh - Gieo ươm bầu túi ni lông phải đảm bảo - Thường xuyên phun dung dịch Boocdô nồng độ 1% theo định kỳ - Ta dùng loại thuốc sau để trộn với đất phủ lên mặt bầu sau gieo hạt PCNB + Zineb, Bavistin 25% + Phosethl AL, FeSO4, Boocdo - Khi bị bệnh ta dùng thuốc bột rắc trực tiếp lên cổ rễ hoà với nước theo tỷ lệ để phun * Bệnh cháy Keo + Đặc điểm phát sinh phát triển - Bệnh cháy gặp điều kiện thời tiết vào mùa hè nhiệt độ khơng khí cao, ẩm độ khơng khí thấp, khơng bổ sung nước kịp thời, nước thoát ngồi qua lỗ khí khổng, chuyển từ màu xanh sang màu nâu đến màu nâu xám Nếu điều kiện thời tiết kéo dài, lại khơng có nước bổ sung kịp thời q trình nước nhanh nhiều, bệnh nặng, dẫn đến tình trạng bị chết - Bệnh cháy thường phát sinh phát triển mạnh vào mùa khơ nắng + Biện pháp phịng trừ - Để phòng bệnh cháy cho tốt nhỏ ta phải làm giàn che cho thích hợp đặc biệt vào mùa hè Bón phân cân đối, bổ sung nhiều phân kali, cung cấp thêm phân hữu hoai mục cho Phải tưới nước giữ ẩm cho điều kiện mùa khô nắng hạn kéo dài, kết hợp phun loại thuốc có gốc đồng để ngừa bệnh dung dịch Boocdo1%, thuốc Oxy clorua đồng 50WP… TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 54 PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian điều tra theo dõi thành phần loại bệnh hại vườn ươm Công ty Giống Lâm nghiệp Đồng Hỷ- Thái Nguyên tháng đầu năm 2018 thu kết sau Điều tra phát số loại bệnh hại phổ biến mức độ hại trung bình loại bệnh qua lần điều tra sau: * Bệnh gỉ sắt Keo tai tượng có mức độ hại trung bình 19,42% (hại nhẹ) * Bệnh phấn trắng Keo tai tượng có mức độ hại trung bình 9,20%(hại nhẹ) * Bệnh đốm nâu Keo có mức độ hại trung bình 23,43% (hại nhẹ) * Bệnh cháy Keo có mức độ hại trung bình 16,31% (hại nhẹ) * Bệnh vàng Keo có mức độ hại trung bình 12,32% (hại nhẹ) * Bệnh lở cổ rễ Mỡ có mức độ hại trung bình 9,79% (hại nhẹ) * Bệnh lở cổ rễ Keo có mức độ hại trung bình 21,88% (hại nhẹ) Các bệnh khác có xuất mức độ nhẹ, không tiến hành điều tra Trên kết loại bệnh hại mà điều tra tổng hợp Như có nhiều loại bệnh hại xuất lồi gieo ươm vườn ươm, gây ảnh hưởng phần đến chất lượng giống làm tổn thất đến việc kinh doanh lâm nghiệp, làm giảm kế hoạch trồng rừng Nguyên nhân gây loại bệnh hại chủ yếu nấm, điều kiện thời tiết, virus, nguyên nhân nấm gây nhiều nhất, mức độ hại cao nguyên nhân khác Nhìn chung loại bệnh hại thường phát sinh phát triển mạnh vào mùa đông mùa xuân nhiệt độ thấp, ẩm TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 55 độ cao Bệnh hại bắt đầu giảm dần vào mùa hè nhiệt độ tăng, ẩm độ giảm đặc biệt bệnh phấn trắng bệnh lở cổ rễ Tuy nhiên có số loại bệnh tiếp tục phát triển vào mùa hè điều kiện thời tiết nắng nóng bệnh cháy Đặc tính sinh học loại vật gây bệnh khác khác nhau, có lồi thích hợp với nhiệt độ thấp, có lồi lại thích hợp với nhiệt độ cao, nên biết đặc điểm phát sinh phát triển bệnh ta có cách đề phòng nhằm làm giảm mức độ gây hại 5.2 Kiến nghị Hiện địa bàn tỉnh Thái Nguyên loài lâm nghiệp Keo, Mỡ,… lồi trồng trồng với diện tích lớn Để góp phần sản xuất giống đạt hiệu phục vụ cho cơng tác trồng rừng việc chăm sóc, điều tra xác định nguyên nhân gây bệnh, nghiên cứu trình phát sinh phát triển bệnh đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh hại giai đoạn vườn ươm cấp bách, vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn Vì cần tiếp tục đưa đề tài nghiên cứu bệnh hại nhiều vùng, nhiều nơi khác nhau, với thời gian dài để tìm quy luật phát sinh phát triển số loại bệnh hại, từ đưa biện pháp khác loài khác để đạt hiệu cao Cần tiến hành nghiên cứu thời vụ gieo ươm khác để phát bệnh hại chưa xuất thời gian theo dõi Đi sâu vào nghiên cứu loại bệnh hại cụ thể phổ biến vườn ươm để hiểu rõ đặc tính sinh vật học sinh thái học loại bệnh hại để có biện pháp phịng trừ Cần tiến hành gieo ươm nhiều loài đa dạng để tìm ảnh hưởng lồi tới trình phát sinh phát triển bệnh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn cục kiểm lâm (2005), Sâu bệnh hại rừng trồng biện pháp phòng trừ, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn (2006), Quản lý sâu bệnh hại rừng, Cẩm nang ngành lâm nghiệp Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyền (2000), Thực vật học, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đường Hồng Dật (1979), Khoa học bệnh cây, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Ngô Thị Hợi (2011), Điều tra thành phần bệnh hại vườn ươm Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Trần Cơng Loanh (1992), Giáo trình quản lý bảo vệ rừng” NXB trường Đại Học Lâm Nghiệp Xuân Mai Trần Văn Mão (1997), Tình hình sâu bệnh hại Keo, Thông, Mỡ phục vụ cho nguyên liệu giấy Kon Tum, Báo cáo chuyên đề Trần Văn Mão (1997), Giáo trình bệnh rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Vương Vân Quỳnh, Trần Tuyết Hằng (1996), Khí tượng thủy văn rừng, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 10 Ngô Thúy Quỳnh (2011), Điều tra thành phần bệnh hại vườn ươm Trung tâm giáo dục xã hội huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên 11 Nguyễn Đức Thạnh (2018), Giáo trình khí tượng thủy văn, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 57 12 Phạm Quang Thu (2009), Phòng nghiên cứu bảo vệ rừng: Kết nghiên cứu sâu bệnh hại rừng tỉnh miền núi phía bắc 13 Đào Hồng Thuận (2008), Điều tra thành phần bệnh hại giai đoạn vườn ươm biện pháp phòng chống dịch hại tổng hợp Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp trường ĐH Nông Lâm TN 14 Nguyễn Thị Hoài Thương (2018) “Điều tra thành phần bệnh hại đánh giá mức độ hại số loại bệnh chủ yếu vườn ươm giống huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” Luận văn tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 15 Đặng Kim Tuyến (2003), “Thử nghiệm hiệu lực số loại thuốc hố học phịng trừ bệnh phấn trắng Keo” Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 16 Đặng Kim Tuyến (2008), “Kết thử nghiệm hiệu lực số loại thuốc hố học phịng trừ bệnh gỉ sắt Keo tai tượng Thái Nguyên” Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 17 Đặng Kim Tuyến (2014), Bài giảng bệnh rừng, Dùng cho hệ đại học - trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên II Tài liệu tiếng Anh 18 Boyce J.S (1961), Forest pathology, New York, Toronto, London 19 Gibson (I.A S) and…(part 1:1075) Diseases of forest trees nidely planted as exotics in the tropics and souther hemisphere (part 2) Oxpord, 1979 20 Roger L (1953), Phytopathologie des payschauds, (Tome I, I, III), Paris 21 Gibson (I.A S) and…(part 1:1075) Diseases of forest trees nidely planted as exotics in the tropics and souther hemisphere (part 2) Oxpord, 1979 22 Weber (1973), Bacterial and fungal diseases of plants in the tropies,University of Florida Press.53 Anisworth G.C (1973), The fungi, London, New York TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ QUỐC HƯNG TÊN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH, GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ BỆNH HẠI CHÍNH TẠI VƯỜN ƯƠM CÂY CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN”... NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K45 – QLTNR - N01 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2013 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Đàm Văn Vinh Thái Nguyên, ... nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em phân công thực tập Vườn ươm công ty lâm nghiệp Đồng Hỷ, Thái Nguyên, thực đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm phát sinh,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT SINH, GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ BỆNH CHÍNH TẠI VƯỜN ƯƠM CÂY CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN,

Từ khóa liên quan