0

Thực hành Nghề Nghiệp 2

158 3 0
  • Thực hành Nghề Nghiệp 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:42

Báo Cáo Thực hành nghề nghiệp 2 Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng quyết định mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại khu vực Thành Phố Hồ Chí MinhGiáo viên hướng dẫn: Ngô Vũ Quỳnh ThiNhóm Sinh Viên Thực Hiện: BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING Nhóm sinh viên thực hiện: Bùi Bích Ngân – 1921000941 Nguyễn Phúc Nguyên – 1921001120 Nguyễn Thái Nguyệt – 1921000928 Tô Cẩm Quỳnh – 1921000975 Trần Hồ Yến Vy – 1921000963 BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN CỦA NGƯỜI DÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: MARKETING Chuyên ngành: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU TP Hồ Chí Minh, 2021 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN CỦA NGƯỜI DÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: MARKETING Chuyên ngành: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Sinh viên thực hiện: Bùi Bích Ngân – 1921000941 – 19DMA01 Nguyễn Phúc Nguyên – 1921001120 – 19DQH01 Nguyễn Thái Nguyệt – 1921000928 – 19DQH1 Tô Cẩm Quỳnh – 1921000975 – 19DQH2 Trần Hồ Yến Vy – 1921000963 – 19DQH2 Giảng viên hướng dẫn: ThS Ngô Vũ Quỳnh Thi TP Hồ Chí Minh, 2021 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Bùi Bích Ngân MSSV: 1921000941 Nguyễn Phúc Nguyên MSSV: 1921001120 Nguyễn Thái Nguyệt MSSV: 1921000928 Tô Cẩm Quỳnh MSSV: 1921000975 Trần Hồ Yến Vy MSSV: 1921000963 KẾT QUẢ CHẤM BÁO CÁO Điểm số Chữ ký giáo viên (Điểm chữ) (Họ tên giảng viên) KHOA MARKETING TS GVC NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ STT Tên sinh viên MSSV Nội dung công việc Bùi Bích Ngân 1921000941 Nguyễn Phúc Nguyên 1921001120 Nguyễn Thái Nguyệt 1921000928 Tìm kiếm đề tài tham khảo mơ hình lý thuyết liên quan đến đề tài Thiết kể bảng câu hỏi Chương 1: Tóm tắt nghiên cứu Chương 2: Các khái niệm liên quan đến đề tài Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’Alpha Chương 5: Kiến nghị kết luận Tìm kiếm tham khảo 100% mơ hình lý thuyết liên quan đến đề tài Chương 2: Mơ hình lý thuyết đề tài Chương 3: Quy trình nghiên cứu Chương 4: Kiểm định Bootstrap phân tích đa nhóm, mơ hình SEM Chương 5: Hướng nghiên cứu tương lai Tìm kiếm tham khảo 100% mơ hình lý thuyết Chương 1: Mục tiêu nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Chọn mẫu thang đo Chương 4: Đặc điểm mẫu Cronbach’ Alpha Chương 5: Kết luận kiến nghị Tỷ lệ đóng góp 100% Tô Cẩm Quỳnh 192000975 Trần Hồ Yến Vy 192000963 Tìm kiếm tham khảo mơ hình lý thuyết liên quan đến đề tài Chương 1: Tính cấp thiết đề tài Chương 2: Các nghiên cứu trước kết nghiên cứu Chương 4: Phân tích nhân tố khám phá EFA Chương 5: Kết luận kiến nghị Tìm kiếm tham khảo mơ hình lý thuyết liên quan đến đề tài Chương 1: Kết cấu đề tài Chương 2: Các nghiên cứu trước tóm tắt chương Chương 3: Các bước phân tích liệu Chương 4: Phân tích nhân tố khẳng định CFA Chương 5: Kết luận kiến nghị 100% 100% LỜI CAM ĐOAN Với danh dự trách nhiệm cá nhân, nhóm chúng em xin đảm bảo việc hồn thành tiểu luận có tham khảo tài liệu khác gồm tài liệu tham khảo Internet tài liệu tham khảo giáo trình trường Đại Học Tài – Marketing Nhưng soạn thảo hồn thành cách độc lập, sáng tạo, khơng chép từ tiểu luận, nghiên cứu LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Ngô Vũ Quỳnh Thi, người tận tình hướng dẫn nhóm chúng em Chúng em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô khoa Marketing, Trường Đại Học Tài – Marketing truyền đạt kiến thức hai năm chúng em học tập trường Với vốn kiến thức tiếp thu trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu đề tài mà hành trang quý báu để chúng em vận dụng vào công việc sau cách vững tự tin Vì vậy, đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua bảo hiểm y tế tự nguyện người dân Thành phố Hồ Chí Minh” đúc kết lý luận thực tiễn, vốn kiến thức khoa học mà chúng em học tập ba năm qua Trường Đại học Tài Chính - Marketing Bước đầu vào tìm hiểu thực tế, tìm hiểu lĩnh vực sáng tạo nghiên cứu khoa học, kiến thức chúng em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu giảng viên bạn học lớp để nâng cao, hoàn thiện kiến thức lĩnh vực Sau cùng, chúng em xin kính chúc q Thầy, Cơ Khoa Marketing thật dồi sức khỏe, thành công nghiệp sống lòng nhiệt huyết để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Chúng em xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày … tháng … năm 2021 Nhóm sinh viên thực MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN .7 MỤC LỤC HÌNH 12 MỤC LỤC BẢNG .14 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .16 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU 18 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.5.1 Phương pháp định tính sơ .5 1.5.2 Phương pháp định lượng thức 1.6 Ý nghĩa đóng góp nghiên cứu 1.7 Kết cấu nghiên cứu .7 TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết BHYT BHYT TN 2.1.1 Khái niệm bảo hiểm y tế 2.1.2 Nội dung BHYT ( Bản chất BHYT) 2.1.3 Bảo hiểm y tế tự nguyện .9 2.1.4 Khái niệm định mua .10 2.2 Các mơ hình lý thuyết đề tài 10 2.2.1 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng: 10 2.2.2 Mơ hình hành vi hợp lí (TRA) 11 2.2.3 Mơ hình hành vi có kế hoạch (TPB): 13 2.2.4 Lý thuyết mơ hình hành vi mục tiêu dẫn (MGB) 14 2.2.5 Lý thuyết mơ hình chấp nhận công nghệ: 15 2.3 Một số cơng trình nghiên cứu tiến hành thực tế 16 2.3.1 Nghiên cứu nước 16 2.3.2 Nghiên cứu nước 19 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 2.4.1 Cơ sở đề xuất mơ hình nghiên cứu 21 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 2.4.3 Các giả thuyết nghiên cứu .22 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 3.1 Phương pháp nghiên cứu 27 3.1.1 Nghiên cứu sơ (Nghiên cứu định tính) 27 3.1.2 Nghiên cứu thức (Nghiên cứu định lượng) .27 3.2 Quy trình nghiên cứu 28 3.3 Chọn mẫu thang đo 29 3.3.1 Chọn mẫu 29 3.3.2 Xây dựng thang đo 29 3.3.3 Thiết kế thang đo thức 35 3.4 Phương pháp phân tích số liệu 41 3.4.1 Thống kê mô tả liệu 41 3.4.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .41 3.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .42 3.4.4 Phân tích khẳng định nhân tố CFA 42 3.4.5 Phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM .43 3.4.6 Nghiên cứu Bootstrap 44 3.4.7 Phân tích đa nhóm 44 TÓM TẮT CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu: .46 4.2 Kết đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha Đánh giá độ tin cậy thang đo thơng qua phân tích nhân tố hệ số Cronbach’s Alpha .48 4.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo 48 4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha .48 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 53 4.4 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 57 4.4.1 Model fit – Kiểm định độ phù hợp mô hình nghiên cứu 58 4.4.2 Kiểm định tính hội tụ, tính phân biệt tin cậy phân tích 59 4.5 Kiểm định độ thích hợp mơ hình nghiên cứu giả thuyết (SEM) 62 4.6 Kiểm định Bootstrap .65 4.7 Phân tích đa nhóm 67 4.7.1 Kiểm định khác biệt giới tính : 67 4.7.2 Kiểm định khác biệt độ tuổi: .68 4.7.3 Kiểm định khác biệt nghề nghiệp: .73 4.7.4 Kiểm định khác biệt thu nhập: 78 TÓM TẮT CHƯƠNG 81 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .82 5.1 Kết luận: 82 5.2 Kiến nghị 84 5.2.1 Thang đo “Yếu tố cá nhân” .84 5.2.2 Thang đo “Tuyên truyền BHYT TN” 84 5.2.3 Đối với “Thái độ vấn đề chi phí" 85 10 Mơ hình bất biến: Kiểm định khác biệt nhóm độ tuổi: 30 Mơ hình khả biến 31 32 Mơ hình bất biến 33 34 Kiểm định khác biệt nghề nghiệp: Mơ hình khả biến: 35 36 37 Mơ hình bất biến: 38 39 40 Kiểm định khát biệt nhóm thu nhập Mơ hình khả biến 41 42 Mơ hình bất biến 43 44 ... .9 2. 1.4 Khái niệm định mua .10 2. 2 Các mô hình lý thuyết đề tài 10 2. 2.1 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng: 10 2. 2 .2 Mơ hình hành vi hợp lí (TRA) 11 2. 2.3 Mơ hình hành. .. nước 16 2. 3 .2 Nghiên cứu nước 19 2. 4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 21 2. 4.1 Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu 21 2. 4 .2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 2. 4.3 Các giả... nhiễm 23 3 .29 7.307, có 4.773. 123 người tử vong Covid 19 22 1 quốc gia Đặc biệt Ấn Độ, Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 04/06 /20 21, Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận 1 32. 364 ca nhiễm Covid-19 2. 713 ca tử vong 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành Nghề Nghiệp 2,