0

Chuyên đề 5 – Biến Đổi Lượng Giác Toán lớp 10 Có Lời Giải

29 1 0
  • Chuyên đề 5 – Biến Đổi Lượng Giác Toán lớp 10 Có Lời Giải

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:33

TuhocOnline edu vn 257 CÂU TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC CÓ ĐÁP ÁN CHƯƠNG 6 – ĐẠI SỐ 10 I GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC Câu 1 Tìm khẳng định sai A Với ba tia , ta có sđ+sđsđ B Với ba điểm trên đường tròn định hướng sđ+sđsđ+ C Với ba tia , ta có sđ sđ sđ+ D Với ba tia , ta có sđ+sđsđ+ Câu 2 Trên đường tròn lượng giác gốc cho các cung có số đo I II III IV Hỏi các cung nào có điểm cuối trùng nhau? A Chỉ I và II B Chỉ I, II và III C Chỉ II,III và IV D Chỉ I, II và IV Câu 3 Một đường tròn có bán kính 15 cm Tìm độ[.] TuhocOnline.edu.vn 257 CÂU TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC CÓ ĐÁP ÁN CHƯƠNG – ĐẠI SỐ 10 I GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC Câu 1: Tìm khẳng định sai: A Với ba tia , ta có: sđ +sđ sđ B Với ba điểm đường tròn định hướng : sđ C Với ba tia , ta có: sđ D Với ba tia sđ , ta có: sđ Câu 2: Trên đường tròn lượng giác gốc +sđ - sđ +sđ sđ sđ + + + cho cung có số đo: I II III IV Hỏi cung có điểm cuối trùng nhau? A Chỉ I II B Chỉ I, II III C Chỉ II,III IV D Chỉ I, II IV Câu 3: Một đường trịn có bán kính 15 cm Tìm độ dài cung trịn có góc tâm : A B C D Câu 4: Trong 20 giây bánh xe xe gắn máy quay 60 vịng.Tính độ dài qng đường xe gắn máy vịng phút,biết bán kính bánh xe gắn máy (lấy ) A B C D Câu 5: Xét góc lượng giác , điểm không làm trục tọa độ Ox Oy Khi thuộc góc phần tư để dấu A I II B II III C I IV D II IV Câu 6: Cho đường trịn có bán kính cm Tìm số đo (rad) cung có độ dài 3cm: A 0,5 B C D Câu 7: Góc có số đo A 33 45' B - 29 30' 0 đổi sang số đo độ : C -33 45' D -32 55' Câu 8: Số đo radian góc A B C D : TuhocOnline.edu.vn Câu 9: Trong mặt phẳng định hướng cho tia hình vng chiều quay kim đồng hồ, biết sđ A B C D vẽ theo chiều ngược với Khi sđ Câu 10: Trong mặt phẳng định hướng cho ba tia bằng: Xét hệ thức sau: Hệ thức hệ thức Sa- lơ số đo góc: A Chỉ I B Chỉ II C Chỉ III D Chỉ I III Câu 11: Góc lượng giác có số đo (rad) góc lượng giác tia đầu tia cuối với có số đo dạng : A (k số nguyên, góc ứng với giá trị k) B C D (k số nguyên, góc ứng với giá trị k) (k số nguyên, góc ứng với giá trị k) (k số nguyên, góc ứng với giá trị k) Câu 12: Cho hai góc lượng giác có sđ sđ A Khẳng định sau đúng? trùng B đối C vng góc D Tạo với góc Câu 13: Số đo độ góc A B : C Câu 14: Nếu góc lượng giác có sđ A Trùng B Vng góc C Tạo với góc Câu 15: Trên đường trịn định hướng góc A 6B C ? D 10 D hai tia D Đối có điểm thỏa mãn sđ TuhocOnline.edu.vn Câu 16: Số đo radian góc A B : C D Câu 17: Trong mặt phẳng định hướng cho tia hình vuông vẽ theo chiều ngược với chiều quay kim đồng hồ, biết sđ bằng: A Khi sđ B C D Câu 18: Khi biểu diễn đường tròn lượng giác cung lượng giác cung lượng giác có số đo có cung với cung lượng giác có số đo A B Câu 19: Góc C D (với A ) B C Câu 20: Cung trịn bán kính A B D có số đo C có độ dài là: D Câu 21: Một đồng hồ treo tường, kim dài mũi kim vạch lên cung trịn có độ dài là: A B C Câu 22: Xét góc lượng giác kim phút dài D , Ox Oy Khi thuộc góc phần tư để A I II B I III C I IV D II III điểm không làm trục tọa độ dấu Câu 23: Cho hai góc lượng giác có sđ A Tạo với góc 45 sđ Ta có hai tia B Trùng Câu 24: Trong mặt phẳng định hướng cho tia C Đối D Vng góc hình vng với chiều quay kim đồng hồ, biết sđ A A C bằng: B C vẽ theo chiều ngược Khi sđ B Câu 25: Góc Trong 30 phút D D TuhocOnline.edu.vn Câu 26: Sau khoảng thời gian từ số đo bằng: đến kim giây đồng hồ quay góc có A B C D Câu 27: Góc có số đo 120 đổi sang số đo rad : A B C D Câu 28: Biết góc lượng giác nhỏ là: A B có số đo C Câu 29: Có điểm góc có số đo dương D đường tròn định hướng gốc thoả mãn sđ ? A 6B C D 12 II GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC – GTLG CỦA CÁC CUNG LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT Câu 30: Biểu thức : A B C D Câu 31: Bất đẳng thức đúng? A B C Câu D 32: không phụ thuộc vào Giá trị là: A B Câu 33: Cho A C Tính giá trị biểu thức B C Câu 34: Cho A Câu 35: Cho D D Khi B C Khi bằng: D có giá trị : có giá trị TuhocOnline.edu.vn A B C D Câu 36: Nếu là: A (–4; 7) B (4; 7) Câu 37: Tính giá trị A B C Câu 38: Biểu thức A B C (8; 14) với cặp số nguyên (p, q) D (8; 7) D có giá trị : C D Câu 39: Kết rút gọn biểu thức A 2B + tanα Câu 40: Tính A B C C Câu 41: Cho A bằng: D D Khi B Câu 42: Biểu thức là: A có giá trị : C D có biểu thức rút gọn B C D Câu 43: Biểu thức thành : A B rút gọn C D Câu 44: Giá trị biểu thức A Câu 45: Tính B C D TuhocOnline.edu.vn A B C D Câu 46: Tìm khẳng định sai khẳng định sau đây? A B C Câu 47: Trong đẳng thức sau, đẳng thức đúng? A B D C D Câu 48: Tính A B C D Câu 49: Giả sử bằng: A B C D Câu 50: Để tính cos120 , học sinh làm sau: Khi n có giá trị (I) sin120 = (II) cos 120 = – sin 120 2 (III) cos 120 = (IV) cos120 = 0 Lập luận sai bước nào? A (I) B (II) C (III) D (IV) Câu 51: Biểu thức thu gọn biểu thức A B C Câu 52: Cho A với B D đường tròn lượng giác gốc A D Tính C Câu 53: Cho điểm B gắn với hệ rục toạ độ bằng: C D Câu 54: Tính giá trị biểu thức A B C D Câu 55: Biểu thức A B có giá trị : C D Nếu sđ TuhocOnline.edu.vn Câu 56: Trên đường tròn lượng giác gốc A, cho sđ A C thuộc góc phần tư thứ I thuộc góc phần tư thứ II Câu 57: Cho A B D Xác định vị trí thuộc góc phần tư thứ I thứ II thuộc góc phần tư thứ I thứ IV Tính theo m giá trị.của B C Câu 58: Biểu thức A B : D có giá trị : C D Câu 59: Cho có giá trị : A B C D Câu 60: Giá trị biểu thức S = – sin 90 + 2cos 60 – 3tan 45 bằng: A B Câu 61: C 2 D bằng: A B C D Câu 62: Cho A B C có giá trị : D Câu 63: Tính A B C Câu 64: Tính A Câu 65: Cho B C D Tính giá trị : D TuhocOnline.edu.vn A B C Câu 66: Nếu tanα = A với α góc nhọn r>s>0 cosα bằng: B C Câu 67: Giả sử A B C D Câu 68: Tính A B C D D Câu 69: Rút gọn biểu thức A B C Câu 70: Cho hai góc nhọn A D có giá trị : D B C Câu 71: Cho A D góc tù Điều khẳng định sau đúng? B C D Câu 72: Cho A Tính C D Câu 73: Rút gọn biểu thức sau A B C D B Câu 74: Cho A Câu 75: Cho A Khẳng định sau sai? với B Tính giá trị biểu thức : C D .Ta có: B Hai câu (A) (B) C D TuhocOnline.edu.vn Câu 76: Cho A , khẳng định sau ? B C D Câu 77: Đơn giản biểu thức A B C cosx D Câu 78: Tính giá trị lượng giác góc A B C D Câu 79: Nếu A B C D Câu 80: Cho A ? Khi B Câu 81: Cho bằng: C D .Ta có: A B C D Hai câu (B) (C) Câu 82: Trong khẳng định sau đây, khẳng định sai? A B Câu 83: Nếu tanα = A B C sinα bằng: C D D TuhocOnline.edu.vn Câu 84: Đơn giản biểu thức A B sinx C cosx Câu 85: Cho A D với B , giá trị C D Câu 86: Kết đơn giản biểu thức A B C Câu 87: Biểu thức A B Câu 88: Tính A B D có giá trị : C C D B cosx ta C sinx D Câu 90: Đơn giản biểu thức A B C Câu 91: Tìm giá trị D Câu 89: Đơn giản biểu thức A D (độ) thỏa mãn = A B C D Câu 92: Các khẳng định sau đây, khẳng định ? A B C D Câu 93: Biểu thức (cotα + tanα) bằng: A cot α – tan α+2 B 2 C cot α + tan α–2 2 D TuhocOnline.edu.vn A -1 B C D Câu 135: Tính giá trị biểu thức A -1 B Câu 136: Tính A B C C D D Câu 137: Tính giá trị lớn A B C D Câu 138: Cho A Tính B C D Câu 139: Tính A B C D Câu 140: Trên đường trịn lượng giác gốc cho cung AM Xét mệnh đề sau I II III Mệnh đề sai? A Cả I, II III B Chỉ II IIIC Chỉ II D Chỉ I Câu 141: Cho số nguyên k Đẳng thức sau sai? A B C D Câu 142: Trong đẳng thức sau, đẳng thức sai? A C Câu 143: Cho góc B D thoả Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? có sđ TuhocOnline.edu.vn A B C D Câu 144: Giá trị biểu thức A B C D Câu 145: Cho A , B Tính C Câu 146: Tính A B C D D Câu 147: Cho có giá trị : A B C D Câu 148: Đẳng thức sau ? A B C D Câu 149: Giá trị biểu thức P = msin0 + ncos0 + psin90 bằng: A n – p B m + p C m – p D n + p Câu 150: Nếu tanα + cotα =2 tan α + cot α bằng: A 4B C D Câu 151: Tính A B C Câu 152: Cho hai góc A Câu 154: Cho D phụ Hệ thức sau sai? B Câu 153: Cho góc A thoả B C D Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng: C D Xét ba đẳng thức sau: I II Đẳng thức đúng? A Chỉ I II B Cả I, II III III C Chỉ II III Câu 155: Tính giá trị lượng giác góc D Chỉ I III TuhocOnline.edu.vn A B C D Câu 156: Giá trị biểu thức Q = mcos90 + nsin90 + psin180 bằng: A m B n C p D m + n Câu 157: Kết qủa rút gọn biểu thức A = a sin90 + b cos90 + c cos180 bằng: A a + b B a – b C a – c D b + c 0 2 2 Câu 158: Cho A B 0 2 2 Khẳng định sau đúng? C D Câu 159: Đơn giản biểu thức A B C cosx Câu 160: Cho A D sinx Tính B C D Câu 161: Xét mệnh đề sau: Mệnh đề sai? A Chỉ I III B Chỉ I II C Chỉ II III D Chỉ I Câu 162: Giả sử ( giả thiết biểu thức có nghĩa) Khi n có giá trị A B C D Câu 163: Giá trị biểu thức S = sin + sin 15 + sin 75 + sin 87 bằng: A 1B C D Câu 164: Rút gọn biểu thức S = cos(90 –x)sin(180 –x) – sin(90 –x)cos(180 –x), ta kết quả: A S = B S = C S = sin x – cos x D S = 2sinxcosx Câu 165: Đẳng thức sau sai? 2 0 2 2 0 TuhocOnline.edu.vn A B C D Câu 166: Trong đẳng thức sau, đẳng thức sai? A B C D III CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC Câu 167: Giả sử : A B C D Câu 168: Nếu sinx = 3cosx sinx.cosx bằng: A B C A Tính B C D Câu 171: Biết k là: A , với x để biểu thức có nghĩa Lúc giá trị B C D Câu 172: Nếu bằng: A B C D Câu 173: Nếu a = 20 b = 25 giá trị (1+tana)(1+tanb) là: A Câu 174: Tính Khi n D Câu 169: Giá trị biểu thức A B C D Câu 170: Cho rút gọn thành B C D + , biết TuhocOnline.edu.vn A B C D Câu 175: Giá trị A B C Câu 176: Giá trị biểu thức D B C D Câu 177: Biểu thức tan30 + tan40 + tan50 + tan60 bằng: A 0 0 A B C D Câu 178: Nếu α góc nhọn sin2α = a sinα + cosα bằng: A B C D Câu 179: Giá trị biểu thức A B -1 C D - Câu 180: Giá trị biểu thức A B Câu 181: Cho A B C bằng: D , tính C D Câu 182: Đơn giản biểu thức A Câu 183: Cho B C D Khi bằng: TuhocOnline.edu.vn A B C D Câu 184: Giá trị biểu thức A B -1 C D Câu 185: Đẳng thức đẳng thức sau đồng thức? 1) sin2x = 2sinxcosx 2) 1–sin2x = (sinx–cosx) 3) sin2x = (sinx+cosx+1)(sinx+cosx–1) A Chỉ có 1) B 1) 2) C Tất trừ 3) 4) sin2x = 2cosxcos( D Tất Câu 186: Biết A 0B Hãy tính C B C Câu 188: Giá trị biểu thức B Câu 190: Cho a = bằng: A B D A B C D Câu 189: Với giá trị n đẳng thức sau ln A –x) D Câu 187: Nếu α góc nhọn A C D (a+1)(b+1) =2; đặt tanx = a tany = b với x, y ∈ (0; C D ), x+y TuhocOnline.edu.vn Câu 191: Cho A Tính B C D Câu 192: Biểu thức thu gọn biểu thức A B C Câu 193: Ta có A B D với C Khi tổng bằng: C cot10 + cot 20 0 D tan15 Câu 195: Ta có sin x + cos x = A B C D với Câu 196: Nếu α góc nhọn Khi cot α bằng: A B C D Câu 197: Nếu sin2xsin3x = cos2xcos3x giá trị x là: A 18 B 30 C 36 D 45 0 Câu 198: Tính A B với B Câu 200: Cho A Câu 201: Nếu D Câu 199: Cho A , biết C C , giá trị D .Tính B C : D Câu 194: Biểu thức A tan10 +tan20 B tan30 D bằng: bằng: TuhocOnline.edu.vn A B C Câu 202: “ Với A B D ” Chọn phương án để điền vào dấu …? D C Câu 203: Với a ≠ kπ, ta có A B 12 C 32 D 16 Câu 204: Đẳng thức cho đồng thức? A cos3α = 3cos α +4cosα B cos3α = –4cos α +3cosα C cos3α = 3cos α –4cosα D cos3α = 4cos α –3cosα Khi tích 3 Câu 205: Tính A B C D Câu 206: Nếu bằng: A B C D Câu 207: Biểu thức sau có giá trị phụ thuộc vào biến A cosx+ cos(x+ C cos x + cos (x+ 2 )+ cos(x+ ) + cos (x+ ) B sinx + sin(x+ ) D sin x + sin (x+ 2 ? ) + sin(x+ ) + sin (x2 Câu 208: Tính A B C Câu 209: Cho A .Tính B C Câu 210: Biểu thức A 1B D C D có giá trị bằng: D ) ) có giá trị TuhocOnline.edu.vn Câu 211: Tính A B C D Câu 212: Biểu thức : rút gọn thành Khi A B C D Câu 213: Giá trị biểu thức tan9 –tan27 –tan63 +tan81 bằng: A 2B 0 C 0,5 D Câu 214: Tính giá trị biểu thức A B C D B C D biết Câu 215: Tính A Câu 216: Giả sử A B với C D bằng: B C Câu 218: Cho A D với B C Khi giá trị D Câu 220: Biết B Câu 219: Giá trị biểu thức A bằng: Câu 217: Giá trị biểu thức A Khi tổng C D Khi giá trị TuhocOnline.edu.vn A B C D Câu 221: Tính giá trị A B C D Câu 222: Tính giá trị A B C Câu 223: Nếu D bằng: A B C D Câu 224: Cho cos12 = sin18 + sinα , giá trị dương nhỏ α A B C D 0 Câu 225: Cho A Tính Câu 226: Cho A B C góc thỏa D Tính giá trị biểu thức B C C D B C D B C D D Câu 227: Tính A B Câu 228: Tính A Câu 229: Tính A Câu 230: Biểu thức có giá trị : TuhocOnline.edu.vn A B C D Câu 231: Giá trị biểu thức cos36 – cos72 bằng: A B C B C D Câu 232: Tính A D Câu 233: Tính A B C D Câu 234: Số đo độ góc dương x nhỏ thoả mãn sin6x + cos4x = là: A 9B 18 C 27 D 45 Câu 235: Tính giá trị biểu thức A B biết C D Câu 236: Biểu thức rút gọn thành: A .B C D Câu 237: Cho cos18 = cos78 + cos α , giá trị dương nhỏ α là: A 62 B 28 C 32 D 42 0 Câu 238: Tính A B C D Câu 239: Đơn giản sin(x–y)cosy + cos(x–y)siny, ta được: A cosx B sinx C sinxcos2y D cosxcos2y Câu 240: Nếu tanα tanβ hai nghiệm phương trình x –px+q=0 cotα cotβ hai nghiệm phương trình x –rx+s=0 rs bằng: 2 A B C D Câu 241: Tính A B C D Câu 242: Giá trị bằng: TuhocOnline.edu.vn A B C D –2 Câu 243: Tam giác ABC có cosA = cosB = Lúc cosC bằng: A B C D Câu 244: Đẳng thức sau sai? A B C D Câu 245: Có đẳng thức cho đồng thức? 1) 2) 3) A Hai 4) B Ba C Bốn D Một Câu 246: Cho A a, b góc nhọn Khi B C Câu 247: Biểu thức thu gọn biểu thức A B C D có giá trị : D IV MỘT SỐ CÂU VẬN DỤNG Câu 248: Cho tam giác bằng: A B C có D Câu 249: Cho tam giác A Tam giác cân C Tam giác thỏa mãn B Tam giác D Tam giác Câu 250: Cho tam giác thỏa mãn Khi tích : vng vng cân : TuhocOnline.edu.vn A Tam giác C Tam giác cân B Tam giác vuông D Không tồn tam giác ABC Câu 251: Cho tam giác thỏa mãn A Không tồn tam giác ABC B Tam giác C Tam giác cân D Tam giác vuông Câu 252: Cho tam giác : Tìm đẳng thức sai: A B C D Câu 253: Nếu hai góc tam giác thoả mãn: giác này: A Vuông B Cân C Vuông D Cân Câu 254: Nếu ba góc tam giác thoả mãn này: A Vuông B Vuông C Vuông Câu 255: Cho tam giác bằng: A B C tam giác D Cân có Khi tổng D Câu 256: Cho tam giác thỏa mãn A Tam giác vuông B Không tồn tam giác ABC C Tam giác D Tam giác cân Câu 257: Cho tam giác tam Tìm đẳng thức sai: A B C D - : TuhocOnline.edu.vn - HẾT ĐÁP ÁN LƯỢNG GIÁC LỚP 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D D A A B A C A D A C A D B C B D C A TuhocOnline.edu.vn 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A B C A A D D A A C A B B B B B A B C A ... diễn đường tròn lượng giác cung lượng giác cung lượng giác có số đo có cung với cung lượng giác có số đo A B Câu 19: Góc C D (với A ) B C Câu 20: Cung trịn bán kính A B D có số đo C có độ dài là:... TuhocOnline.edu.vn A Tam giác C Tam giác cân B Tam giác vuông D Không tồn tam giác ABC Câu 251 : Cho tam giác thỏa mãn A Không tồn tam giác ABC B Tam giác C Tam giác cân D Tam giác vng Câu 252 : Cho tam giác : ... B C D có giá trị : D IV MỘT SỐ CÂU VẬN DỤNG Câu 248: Cho tam giác bằng: A B C có D Câu 249: Cho tam giác A Tam giác cân C Tam giác thỏa mãn B Tam giác D Tam giác Câu 250 : Cho tam giác thỏa
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 5 – Biến Đổi Lượng Giác Toán lớp 10 Có Lời Giải,