0

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

96 2 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 16:54

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………/………………… BỘ NỘI VỤ ……/……… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ TUẤN ANH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG ĐĂK LĂK – NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………/………………… BỘ NỘI VỤ ……/……… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ TUẤN ANH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8340403 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HỮU LUẬN ĐĂK LĂK – NĂM 2022 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực hiện, luận văn “Quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk” đƣợc hồn thành Tơi chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Học viện, Phân viện Tây Nguyên tập thể giảng viên Học viện Hành Quốc gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ thân trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cảm ơn UBND thị xã Bn Hồ, phịng Tài ngun Mơi trƣờng, phịng Quản lý thị, Chi cục Thống kê khu vực Buôn Hồ - Krông Năng giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin đƣợc dành tình cảm tri ân sâu sắc đến Tiến sỹ Nguyễn Hữu Luận - ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ, góp ý, gợi mở nhiều nội dung thiết thực quý báu để tơi nghiên cứu, bổ sung hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, ngƣời thân động viên hỗ trợ tạo điều kiện để thân hoàn thành khóa học nhƣ hồn thành luận văn này./ Buôn Hồ, ngày tháng 12 năm 2021 Tác giả luận văn Lê Tuấn Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị Thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng riêng Kết quả, số liệu nêu luận văn trung thực, việc sử dụng tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn đầy đủ, rõ ràng Tác giả luận văn Lê Tuấn Anh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phƣơng pháp luận 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận 6.2 Ý nghĩa thực tiễn 7 Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng 18 1.3 Một số yếu tố tác động đến quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng 31 1.4 Quản lý trật tự xây dựng số đô thị nƣớc giá trị tham khảo cho thị xã Buôn Hồ 35 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 40 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội điều kiện khác thị xã Buôn Hồ ảnh hƣởng đến hoạt động quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng 53 2.2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng thị xã Buôn Hồ (2015-2020) 53 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ GIAI ĐOẠN 2021-2025 64 3.1 Quan điểm tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ 64 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 66 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 85 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt QLĐT QLNN QLTTXD UBND TTXD Diễn giải Quản lý đô thị Quản lý nhà nƣớc Quản lý trật tự xây dựng Ủy ban nhân dân Trật tự xây dựng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 2.1: Một số văn quản lý trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ Bảng 2.2: Đánh giá mức độ hiệu việc ban hành hệ thống văn pháp luật quản lý trật tự xây dựng Bảng 2.3: Đánh giá công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tư xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ Trang 50 51 58 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình Sơ đồ 2.1: Sơ đồ phân cấp QLNN trật tự xây dựng Hình 2.1: Bản đồ hành thị xã Bn Hồ Hình 2.2: Thác Drai Êgar, thị xã Bn Hồ Hình 2.3: Một góc thị thị xã Bn Hồ Trang 52 40 42 47 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quản lý nhà nƣớc đô thị nội dung quan trọng trình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh nói chung Trong đó, quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nƣớc đô thị nhằm xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch đƣợc đề ra, tạo điều kiện thuận lợi việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,…đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngƣời dân Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng đƣợc cấp, ngành quan tâm thực nhƣ: Ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật xây dựng để tổ chức quản lý cách chặt chẽ; công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch tổ chức thực quy hoạch đƣợc thực đồng từ Trung ƣơng đến địa phƣơng; công tác cấp phép xây dựng, kiểm tra việc thực xây dựng xử lý vi phạm trật tự xây dựng ngày đƣợc tăng cƣờng,…Tuy nhiên, cần phải thẳng thắn thừa nhận công tác quản lý trật tự xây dựng nhiều tồn tại, hạn chế là: Cơng tác quy hoạch cịn nhiều bất cập, việc chồng chéo Quy hoạch xây dựng Quy hoạch sử dụng đất; việc triển khai cắm quy hoạch chƣa đƣợc quan tâm mức; số cơng trình xây dựng chƣa tn thủ quy hoạch; việc xây dựng nhà không phép, sai phép cịn xảy ra; cơng tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng chƣa thƣờng xuyên, liệt; ý thức chấp hành pháp luật xây dựng số tổ chức, cá nhân chƣa cao,…làm ảnh hƣởng lớn đến việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phịng, an ninh Thị xã Bn Hồ thị mới, đƣợc thành lập theo Nghị định 07/NĐ-CP, ngày 23/12/2008 Chính phủ tảng thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Búk Trong thời gian qua, với phát triển chung tỉnh, thị xã Bn Hồ q trình thị hóa cách mạnh mẽ, nhiều cơng trình xây dựng, nhà đƣợc triển khai đầu tƣ địa bàn Mặc dù thị xã có nhiều nỗ lực cơng tác quản lý trật tự xây dựng, song tình hình vi phạm trật tự xây dựng xảy số xã, phƣờng làm ảnh hƣởng đến quy hoạch mỹ quan thị Vì vậy, cơng tác quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ đƣợc đặt cách cấp thiết nhằm xây dựng phát triển thị xã Buôn Hồ xứng đáng đô thị trung tâm tiểu vùng phía Bắc tỉnh Đăk Lăk đạt đô thị loại III vào năm 2025 theo Nghị Ban chấp hành Đảng tỉnh Đăk Lăk Xuất phát từ mục đích, ý nghĩa nêu từ thực tiễn cơng tác phịng Quản lý thị thị xã Buôn Hồ, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý nhà nước trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk” làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng vấn đề đƣợc nhiều nhà quản lý nhà khoa học quan tâm, có nhiều cơng trình đƣợc cơng bố tiếp cận nhiều góc độ khác nhau, địa bàn khác nhƣ: - Tác giả GS.TS Nguyễn Đình Hƣơng ThS Nguyễn Hữu Đồn (2003) “Quản lý đô thị”, Nhà xuất Thống kê Hà Nội Nội dung giáo trình gồm 10 chƣơng, chƣơng tƣơng ứng với vấn đề lớn đƣợc đặt cho quản lý đô thị, tổng quan đô thị quản lý đô thị, máy quản lý nhà nƣớc thị, quản lý quy hoạch kiểm sốt phát triển đô thị, quản lý kinh tế đô thị, đất đai nhà đô thị - Tác giả TS Võ Kim Cƣơng (2004) “Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi”, Nhà xuất xây dựng Hà Nội Nội dung giáo trình bao gồm thơng tin 83 10 Chính phủ (2019), Nghị định số 139/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà công sở 11 Chính phủ (2021), Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 12 Võ Kim Cƣơng (2004), Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi, Nxb Xây dựng, Hà Nội 13 Quách Thị Thu Hằng (2018), Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng nhà địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk, Luận văn thạc sỹ, Học viện Hành 14 Bùi Trọng Hùng (2014), Quản lý nhà nước quản lý trật tự xây dựng địa bàn Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sỹ, Học viện Hành 15 Nguyễn Đình Hƣơng, Nguyễn Hữu Đồn (2003), Quản lý đô thị, Nxb Thống kê, Hà Nội 16 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2009), Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 17 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2009), Luật sửa đổi, bổ sung số điều 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 18 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2012), Luật Xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13 84 19 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2014), Luật xây dựng số 50/2014/QH13 10 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2020), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 21 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2015), Luật Tổ chức quyền địa phương số 77/2015/QH13 22 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2019), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức Chính phủ Luật Tổ chức quyền địa phương ngày số số 47/2019/QH14 23 Đặng Nhƣ Phú Tân (2017), Xử lý vi phạm hành trật tự xây dựng địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk, Luận văn thạc sỹ Học viện Hành chính; 24 Trịnh Trọng Thành (2020), Quản lý nhà nước trật tự xây dựng địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ, Học viện Hành 85 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát Kính chào quý Anh/chị Tôi tên là: Lê Tuấn Anh Hiện thực đề tài: Quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Kính mong Anh/chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau Những thông tin mà Anh/chị cung cấp quan trọng giúp tơi có số liệu để hồn thành đề tài Luận văn Vì vậy, tơi mong nhận đƣợc hợp tác quý Anh/chị Tôi xin cam đoan thông tin phiếu điều tra nhằm mục đích phục vụ cho việc phân tích số liệu thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý Anh/chị I QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK Dƣới đánh giá công tác Quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh/chị đánh giá cách đánh dấu  vào ô số tƣơng ứng câu theo quy ƣớc: Rất tốt Stt Tốt Khá Các nội dung đánh giá Hệ thống văn Quy phạm pháp luật QLTTXD Việc ban hành hệ thống văn pháp luật QLTTXD địa bàn Công tác lập, tổ chức thực quản lý quy hoạch địa Trung bình Yếu Mức độ đánh giá quý Anh/chị 86 Các nội dung đánh giá Stt Mức độ đánh giá quý Anh/chị bàn thị xã Buôn Hồ Tổ chức máy quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, lĩnh vực cấp phép xây dựng Công tác thụ lý hồ sơ, cấp phép xây dựng cơng trình Thái độ phục vụ phận tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành lĩnh vực cấp phép xây dựng Công tác kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng Cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán công chức làm công tác quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng II THƠNG TIN CHUNG Anh(chị) vui lịng cho biết số thông tin cá nhân Anh/chị Giới tính: Độ tuổi ………………………………………………………………………… Học vấn ………………………………………………………………… Nam Nữ Xin chân thành cám ơn quý Anh/chị dành thời gian cho buổi vấn Chúc Anh/chị thành công gặp nhiều may mắn! 87 Phụ luc 2: Tổng hợp kết khảo sát Stt Các nội dung đánh giá Hệ thống văn Quy phạm pháp luật QLTTXD Việc ban hành hệ thống văn pháp luật QLTTXD địa bàn Công tác lập, tổ chức thực quản lý quy hoạch địa bàn thị xã Buôn Hồ Tổ chức máy quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, lĩnh vực cấp phép xây dựng Công tác thụ lý hồ sơ, cấp phép xây dựng cơng trình Thái độ phục vụ phận tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành lĩnh vực cấp phép xây dựng Cơng tác kiểm tra, xử lý cơng trình vi phạm trật tự xây dựng Công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán công chức làm công tác quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng Tỷ lệ đánh giá tổng 150 phiếu khảo sát (%) Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu 45,3 44 9,3 1,3 50 37,3 11,3 0,7 0,7 43,3 36,7 14 44 40,7 12,7 2,7 1,3 49,3 32 14 4,7 1,3 46 38 14 0,7 54,7 35,3 8,7 1,3 44 35,3 19,3 1,3 45,3 32 14,7 3,3 88 ... Diễn giải Quản lý đô thị Quản lý nhà nƣớc Quản lý trật tự xây dựng Ủy ban nhân dân Trật tự xây dựng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 2.1: Một số văn quản lý trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ... Quan điểm tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ 64 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ... quản lý nhà nƣớc trật tự xây dựng 31 1.4 Quản lý trật tự xây dựng số đô thị nƣớc giá trị tham khảo cho thị xã Buôn Hồ 35 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk,