0

MỤC lục

160 4 0
  • MỤC lục

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:41

h, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHAN THỊ ĐÀO QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HƯNG, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÍ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHAN THỊ ĐÀO QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HƯNG, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÍ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC Mã số: Thí điểm Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Đức Chính HÀ NỘI - 2021 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả luận văn xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy, giáo tham gia giảng dạy lớp cao học chuyên ngành Quản lý Giáo dục khóa QH-2019-S - Đại học quốc gia Hà Nội - Đại học Giáo dục tận tình truyền đạt tri thức quý báu, dìu dắt giúp đỡ chúng tơi hồn thành tốt nhiệm vụ khóa học luận văn Đặc biệt, em xin cảm ơn chân thành tới thầy giáo - người hướng dẫn khoa học, GS TS Nguyễn Đức Chính tận tình, trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, chi tiết, cung cấp tài liệu suốt trình nghiên cứu để em hồn hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới đồng chí lãnh đạo, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đại Hưng, nhiệt tình đóng góp ý kiến cho cơng tác khảo sát thực nghiệm Tôi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, người thân động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, hồn thành nhiệm vụ khố học luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2021 Tác giả i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa CBQL Cán quản lý CLB Câu lạc CMHS Cha mẹ học sinh CNTT Công nghệ thông tin GV Giáo viên GD&ĐT Giáo dục Đào tạo HS Học sinh KT, ĐG Kiểm tra, đánh giá PHHS Phụ huynh học sinh 10 TB Trung bình TT ii MỤC LỤC BẢNG Bảng Bảng 1.1 Nội dung Trang So sánh kế hoạch giáo dục lớp theo Chương trình giáo 19 dục PT 2006 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Bảng 1.2 So sánh kế hoạch giáo dục tiểu học theo Chương trình 21 2006 Chương trình 2018 Bảng 1.3 Sự khác quản lý quản trị (nhà trường) 34 Bảng 2.1 Quy mô trường lớp 2016 - 2021 48 Bảng 2.2 Hệ thống sở vật chất từ năm 2016 - 2021 55 Bảng 2.3 Nhận thức đội ngũ cán quản lý, giáo viên mức 58 độ hiểu biết hoạt động kiểm tra, đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Bảng 2.4 Đánh giá đội ngũ cán quản lý, giáo viên thực 60 mục tiêu kiểm tra, đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Bảng 2.5 Đánh giá cán quản lý, giáo viên thực trạng nội 62 dung kiểm tra, đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Bảng 2.6 Đánh giá cán quản lý, giáo viên thực 65 phương pháp kiểm tra đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Bảng 2.7 Đánh giá cán quản lý, giáo viên thực trạng quy 68 trình kiểm tra đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Bảng 2.8 Thực trạng xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thành 72 tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Bảng 2.9 Thực trạng tổ chức thực kiểm tra, đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực iii 75 Bảng 2.10 Thực trạng thanh, kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm tra, 76 đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Bảng 2.11 Thực trạng đạo thực kiểm tra đánh giá thành tích 79 học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Trường Tiểu học Đại Hưng huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Bảng 2.12 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản trị hoạt 82 động kiểm tra, đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Bảng 3.1 Kế hoạch, qui trình kiểm tra, đánh giá thành tích học tập 93 học sinh Trường…năm học: 201… - 201… Bảng 3.2 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá thành tích học tập học 96 sinh Tổ Bảng 3.3 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá thành tích học tập học 96 sinh Bảng 3.4 Khung ma trận đề kiểm tra 103 Bảng 3.5 Kết khảo sát tính cần thiết thực biện pháp 113 quản trị hoạt động kiểm tra, đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Bảng 3.6 Kết khảo sát tính khả thi thực biện pháp quản trị hoạt động kiểm tra, đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực iv 116 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Nội dung Hình Biểu đồ 1.1 Sơ đồ trình dạy học Trang 15 Đánh giá học sinh mức độ phù hợp nội dung Biểu đồ 2.1 kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh theo 64 định hướng phát triển lực Đánh giá học sinh thực phương pháp kiểm tra Biểu đồ 2.2 đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực v 66 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC BẢNG iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Một số vấn đề lý luận đánh giá 12 1.2.1 Khái niệm: 12 Đánh giá dạy học 12 1.2.2 Chức đánh giá dạy học 13 1.2.3 Vị trí, vai trị đánh giá dạy học 14 1.2.4 Các hình thức đánh giá dạy học 17 1.3 Chương trình giáo dục phổ thơng 2018 (cấp tiểu học) 18 1.3.1 Giới thiệu chương trình giáo dục phổ thơng 2018 (cấp tiểu học) 18 1.3.2 Năng lực học sinh, chương trình môn học theo định hướng phát triển lực học sinh, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh 23 1.4.1 Khái niệm quản lý/quản trị 30 1.4.2 Phân biệt quản lý quản trị 33 1.4.3 Khái niệm thành tích học tập (trong sau giai đoạn học tập) 35 1.4.4 Khái niệm quản trị hoạt động kiểm tra, đánh giá thành tích học tập theo dịnh hướng phát triển lực học sinh 36 1.4.5 Nội dung quản trị hoạt động đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh 37 1.5 Những yếu tố tác động đến quản trị hoạt động đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh 41 1.5.1 Yếu tố khách quan 41 1.5.2 Yếu tố chủ quan 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 vi CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH HỌC TẬP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HƯNG, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN 46 2.1 Giới thiệu Trường Tiểu học Đại Hưng 46 2.1.1 Lịch sử hình thành 46 2.1.2 Sứ mạng nhà trường 47 2.1.3 Quy mô trường lớp 48 2.1.4 Vị trí, vai trị, chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường 49 2.1.5 Phương thức hoạt động trường 54 2.1.6 Hệ thống sở vật chất nhà trường 55 2.2 Tổ chức điều tra, khảo sát 56 2.2.1 Mục đích khảo sát 56 2.2.2 Đối tượng phạm vi khảo sát 56 2.2.3 Nội dung khảo sát 56 2.2.4 Phương pháp khảo sát 57 2.2.5 Xử lý số liệu khảo sát 57 2.3 Thực trạng hoạt động đánh giá quản trị hoạt động đánh giá Trường Tiểu học Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 57 2.3.1 Thực trạng hoạt động đánh giá thành tích học tập mơn học Trường Tiểu học Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 57 2.3.2 Thực trạng quản trị đánh giá thành tích học tập mơn học Trường Tiểu học Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 72 3.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị hoạt động đánh giá thành tích học tập mơn học hoạt động giáo dục Trường Tiểu học Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 81 2.5 Đánh giá chung 84 2.5.1 Kết đạt 84 2.5.2 Một số hạn chế 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HƯNG, 88 HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN 88 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 88 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu 88 3.1.2 Đảm bảo tính hệ thống đồng 88 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa phát triển 89 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 89 3.2 Các biện pháp quản trị hoạt động đánh giá thành tích học tập Trường Tiểu học Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 89 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên, CMHS học sinh trường tiểu học vai trò KT, ĐG thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực 89 3.2.2 Hoàn thiện việc lập kế hoạch , qui trình KT, ĐG thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực học sinh khoa học, toàn diện 93 vii 3.2.3 Chỉ đạo bồi dưỡng kĩ KT, ĐG thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực, hình thức đánh giá trình cho đội ngũ giáo viên 97 3.2.4 Chỉ đạo đổi quy trình tổ chức hình thức kiểm tra thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực 100 3.2.5 Chỉ đạo tăng cường dụng cơng nghệ thơng tin KT, ĐG thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực 106 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động KT, ĐG thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực 109 3.3 Mối quan hệ biện pháp 112 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 113 3.4.1 Tổ chức khảo nghiệm 113 3.4.2 Kết khảo nghiệm 114 KẾT LUẬN CHƯƠNG 119 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 viii Tinh thần, ý thức thái độ KT, ĐG học sinh Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị phục vụ hoạt động KT, ĐG thành tích học tập học sinh BGH nhà trường ủng hộ, động viên, khuyến khích GV khơng ngừng nỗ lực thực KT, ĐG thành tích học tập HS theo định hướng phát triển lực CNTT sử dụng KT, ĐG kết học tập HS theo định hướng phát triển lực Sự phối hợp đơn vị KT, ĐG thành tích học tập HS theo định hướng phát triển lực Câu 11: Thầy (cơ) có đề xuất để nâng cao chất lượng quản trị hoạt động kiểm tra đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực nhà trường nay? Xin trân trọng cảm ơn thầy (cô)! PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh Trường Tiểu học Đại Hưng huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) Các em học sinh thân mến! Để có sở khoa học thực tiễn đề xuất số biện pháp quản trị hoạt động kiểm tra đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực ởTrường Tiểu học Đại Hưng huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên giai đoạn năm tới Các em vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau Đánh dấu (√) (X) vào ô mà em cho phù hợp Rất mong nhận hợp tác em! THÔNG TIN CHUNG Họ tên (có thể khơng ghi): ……………………………………………… Giới tính: Nam; Nữ Lớp:…………………………Trường……………………………………… NỘI DUNG Câu 1: Các em đánh giá tầm quan trọng đổi kiểm tra đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực nào? Câu 2: Các em cho biết nội dung KT, ĐG thành tích học tập GV phù hợp với lực HS hay chưa? Phù hợp; hợp Câu 3: Các em đánh mức độ thực phương pháp kiểm tra đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực giáo viên nhà trường nay? Đã thực NỘI DUNG TT Kiểm tra vấn đáp Kiểm tra tự luận Kiểm tra trắc nghiệm Kiểm tra kết hợp tự luận trắc Thường Bình Khơng xun thường sử dụng nghiệm khách quan Quan sát Thực hành Các sản phẩm học tập học sinh, tập nghiên cứu Các ý kiến khác (đề nghị em ghi cụ thể vào dòng đây) Câu 4: Các em có đề xuất để nâng cao chất lượng quản trị hoạt động kiểm tra đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực nhà trường nay? Xin trân trọng cảm ơn em! PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, giáo viên Trường Tiểu học Đại Hưng huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) Để có sở khoa học thực tiễn đề xuất số biện pháp quản trị hoạt động kiểm tra đánh giá thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Trường Tiểu học Đại Hưng huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng n Các Thầy (cơ) vui lịng cho biết ý kiến tính cần thiết, tính khả thi biện pháp quản trị Đánh dấu (√) (X) vào ô mà Thầy (cô) cho phù hợp Ý kiến Thầy Cô phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, khơng sử dụng vào mục đích khác Rất mong nhận hợp tác Thầy Cơ! Tính cần thiết Biện pháp quản trị TT Tổ chức nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên, học sinh trường tiểu học tầm quan trọng vai trò KT, ĐG thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Hoàn thiện việc lập kế hoạch KT, ĐG thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực học sinh khoa học, tồn diện Rất Cần Khơng cần thiết cần thiết thiết Tính khả thi Rất Khả khả thi thi Khơng khả thi Tính cần thiết Biện pháp quản trị TT Rất Cần Không cần thiết cần thiết thiết Chỉ đạo bồi dưỡng kĩ KT, ĐG thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực, hình thức đánh giá trình cho đội ngũ giáo viên Chỉ đạo đổi quy trình tổ chức hình thức kiểm tra thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Chỉ đạo tằn cường ứng dụng công nghệ thơng tin KT, ĐG thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động KT, ĐG thành tích học tập học sinh theo định hướng phát triển lực Xin trân trọng cảm ơn thầy (cơ)! Tính khả thi Rất Khả khả thi thi Khơng khả thi Phụ lục CHƯƠNG TRÌNH CÁC MƠN HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỤC HỌC SINH Mơn tốn Mơn Tốn góp phần hình thành phát triển cho HS lực toán học ( biểu tập trung lực tính tốn), bao gồm : 1.1 Năng lực tư lập luận toán học với lực thành phần: - Thực thao tác tư (ở mức độ đơn giản), đặc biệt biết quan sát, tìm kiếm tương đồng khác biệt tình quen thuộc mô tả kết việc quan sát - Nêu chứng cứu, lí lẽ biết lập luận hợp lý trước kết luận - Nêu trả lời câu hỏi lập luận, giải vấn đề Bước đầu chứng lập luận có sở, có lí lẽ trước kết luận 1.2 Năng lực mơ hình hóa tốn học với lực thành phần: - Lựa chọn phép tốn, cơng thức số học, bảng biểu, hình vẽ để trình bày, diễn đạt (nói viết) nội dung, ý tưởng tình hình xuất toán thực đơn giản - Giải toán xuất từ lựa chọn - Nêu câu trả lời cho tình xuất toán thực tiễn 1.3 Năng lực giải vấn đề toán học với lực thành phần: - Nhận biết vấn đề cần giải nêu thành câu hỏi - Nêu cách thức giải vấn đề - Thực trình bày cách thức giải vấn đề mức độ đơn giản - Kiểm tra giải pháp thực 1.4 Năng lực giao tiếp toán học với lực thành phần - Nghe hiểu, đọc hiểu ghi chép (tóm tắt) thơng tin toán học trọng tâm nọi dung văn hay người khác thông báo ( mức độ đơn giản), từ nhận biết vấn đề cần giải - Trình bày, diễn đạt (nói viết) nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học tương tác với người khác (chưa yêu cầu phải diễn đạt đầy đủ, xác) Nêu trả lời câu hỏi lập luận tình đơn giản - Sử dụng ngơn ngữ tốn học kết hợp với ngơn ngữ thơng thường, động tác hình thể để biểu đạt nội dung toán học tình đơn giản - Thể tự tin trả lời câu hỏi, trình bày, thảo luận nội dung tốn học tình đơn giản 1.5 Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán với lực thành phần: - Nhận biết tên gọi, tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức bảo quản đồ dùng, phương tiện học tốn (que tính, thẻ số, thước, compa, eeke, mơ hình hình phẳng hình khối quen thuộc, ) - Sử dụng công cụ, phương tiện học toán để thực nhiệm vụ học tập toán đơn giản - Làm quen với máy tính cầm tay, phương tiện CNTT hỗ trợ học tập - Nhận biết (bước đầu) số ưu điểm, hạn chế công cụ phương tiện hỗ trợ để có cách sử dụng hợp lý Mơn ngữ văn Mơn Ngữ văn bậc phổ thơng có hai lực chuyên biệt cốt lõi: lực ngôn ngữ lực văn học Các lực có lực thành phần phân chia cấp tiểu học sau: 2.1 Năng lực ngôn ngữ 2.1.1 Kỹ đọc: - Đọc đúng, trôi chảy diễn cảm văn bản, đọc hiểu nội dung văn - Bước đầu hiểu nội dung hàm ẩn - Rút học từ văn đọc ( Đối với học sinh lớp 1,2 trọng yêu cầu đọc với tộc độ phù hợp đọc hiểu nội dung đơn giản văn Đối với học sinh lớp 3, 4, trọng nhiều đến yêu cầu đọc hiểu nội dung cụ thể, hiểu chủ đề, hiểu học rút từ văn bản) 2.1.2 Kỹ viết - Từ lớp đến lớp 3, viết tả, từ vựng, ngữ pháp, viết số câu, đoạn văn ngắn; lớp lớp bước đầu viết văn ngắn hoàn chỉnh - Viết văn kể lại câu chuyện học, việc chứng kiến, tham gia, câu chuyện học sinh tưởng tượng; miêu tả vật, tượng quan thuộc; giới thiệu vật hoạt động gần gũi với sống học sinh - Viết đoạn văn nêu cảm xúc, suy nghĩ học sinh học sinh đọc câu chuyện, thơ, chứng kiến việc - Viết số kiểu văn như: tự thuật, tin nhắn, giấy mời, thời gian biểu, đơn từ,… - Bước đầu viết theo quy trình: viết có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) 2.1.3 Kỹ nói - Trình bày dễ hiểu ý tưởng cảm xúc - Bước đầu sử dụng cử chỉ, điệu thích hợp nói - Kể lại cách rõ ràng câu chuyện đọc, nghe - Chia sẻ, trao đổi cảm xúc, thái độ, suy nghĩ vấn đề cụ thể 2.1.4 Kỹ nghe - Nghe hiểu với thái độ phù hợp kể lại nội dung - Nhận biết cảm xúc người nói - Phản hồi nghe 2.2 Năng lực văn học 2.2.1 Năng lực tiếp nhận văn văn học - Phân biệt văn truyện thơ ( đoạn, văn xuôi đoạn, văn vần) - Nhận biết nội dung văn thái đọ, tình cảm người viết - Bước đầu giải thích tác dụng số yếu tố hình thức văn văn học ( ngơn từ, nhân vật, cốt truyện, văn thơ, so sánh, nhân hóa) - Liên tưởng, tưởng tượng diễn đạt có tính văn học viết nói ( Đối với HS lớp lớp 2: nhận biết văn nói ai, gì; nhận biết thơ Đối vowisHS lớp 3, lớp lớp 5: đọc diễn cảm văn văn học; kể lịa, tóm tắt nội dung câu chuyện, thơ; nhận xét nhân vật, việc thái độ, tình cảm người viết văn bản; nhận biết thời gian địa điểm, số kiểu vần thơ, nhịp thơ, từ ngữ, hình ảnh đẹp, độc đáo tác dụng biện pháp tu từ nhân hóa, so sánh Giải thích ý nghĩa học rút từ văn bản) 2.2.2 Tạo lập văn - Viết đoạn văn - Viết văn kể chuyện, miêu tả, thể cảm xúc khả liên tưởng, tưởng tượng Môn Tiếng Anh Năng lực chuyên biệt cốt lõi: lực giao tiếp tiếng Anh ( tổng hòa lực ngơn ngữ lực văn hóa) 3.1 Mục tiêu học tập cấp tiểu học Sau hoàn thành chương trình mơn Tiếng Anh cấp tiểu học, HS có thể: - Giao tiếp đơn giản tiếng Anh qua bốn kĩ nghe, nói, đọc, viết, nhấn mạnh hai kĩ nghe nói - Sử dụng kiến thức tối thiểu tiếng Anh bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, thông qua tiếng Anh có hiểu biết ban đầu đất nước, người văn hoá nước nói tiếng Anh - Thể thái độ tích cực việc học tiếng Anh, biết tự hào, yêu quý trân trọng văn hoá ngơn ngữ dân tộc - Hình thành cách học tiếng Anh hiệu quả, tạo sở cho việc học ngoại ngữ khác tương lai 3.1 Yêu cầu cần đạt Sau học xong môn tiếng Anh cấp tiểu học, học sinh đạt trình độ tiếng Anh bậc Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể là: - Hiểu sử dụng cấu trúc quen thuộc thường nhật; từ ngữ đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể - Giới thiệu thân người khác; trả lời thông tin thân nơi sinh sống, người thân/bạn bè,… - Giao tiếp đơn giản người đối thoại nói chậm, rõ ràng sẵn sàng hợp tác giúp đỡ - Thông qua môn tiếng Anh, học sinh có hiểu biết ban đầu đất nước , người văn hoá số nước nói tiếng Anh; thể thái độ tích cực việc học tiếng Anh; lòng tự hào, yêu q trân trọng ngơn ngữ văn hố dân tộc mình; phát triển phẩm chất u thương, tơn trọng thân, bạn bè, gia đình, môi trường, chăm trung thực Môn Lịch sử Các lực cốt lõi biểu lực môn Lịch sử: TT Năng lực Mô tả Năng lực nhận - Nhận diện phân biệt loại hình tư liệu lịch sử ( diện sử văn chữ viết, vật lịch sử, tranh ảnh, biểu đồ, dụng tư liệu đồ,…) lịch sử - Giải thích nội dung - Khai thác sử dụng tư liệu lịch sử trình học tập Năng lực tài - Sử dụng tư liệu lịch sử mơ tả, trình bày diễn trình trình kiện, nhân vật, trình lịch sử từ đơn giản đến phức tạp; bày lịch sử - Xác định kiện lịch sử không gian thời gian cụ thể Năng lực giải - Giải thích nguồn gốc, vận động phát triển thích lịch sử kiện lịch sử từ đơn giản đến phức tạp; - Nhận thức trình phát triển lịch sử theo lịch đại đồng đại; - So sánh tương đồng khác biệt kiện lịch sử, nhận thức mối quan hệ nhân tiến trình lịch sử Năng lực đánh - Nhận xét, đánh giá kiện, nhân vật, trình lịch sử giá lịch sử sở nhận thức tư lịch sử, hiểu biết tiếp nối thay đổi lịch sử; - Tư phản biện, phê phán lịch sử, góp phần vào việc hình thành phát triển tư phản biện cho HS Năng lực vận - Kết nối khứ lịch sử với tại, vận dụng học lịch dụng học sử để giải vấn đề thực tiễn sống; lịch sử vào - Phát triển lực sáng tạo, khả tiếp cận xử lý thực tiễn thông tin từ nguồn khác nhau, có ý thức lực tự học lịch sử suốt đời Mơn địa lí Mơn địa lí có lực chun biệt cốt lõi: Năng lực nhận thức khoa học địa lí, lực vận dụng kiến thức học 5.1 Năng lực nhận thức khoa học địa lí Nhận thức giới theo quan điểm không gian bao gồm: - Sử dụng đồ địa hình kết hợp với địa bàn để xác định vị trí điểm thực địa; xác định vị trí vật, tượng địa lí đồ - Phân tích ý nghĩa vị trí địa lí tự nhiên, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng - Xác định lí giải phân bố đối tượng địa lí - Sử dụng lược đồ trí nhớ để mơ tả nhận thức khơng gian; sử dụng đồ lược đồ để trình bày mối quan hệ đối tượng địa lí địa phương; từ đó, hình thành ý niệm sắc địa phương, phân biệt địa phương với - Giải thích tượng q trình địa lí - Giải thích chế diễn số tượng, trình tự nhiên Trái đất, hình thành, phát triển phân bố số yếu tố thành phần tự nhiên, số đặc điểm vật, tượng tự nhiên Trái Đất lãnh thổ Việt Nam; phát giải thích số tượng, q trình địa lí tự nhiên thực tế địa phương - Giải thích vật, tượng, phân bố, đặc điểm, trình phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, khu vực Việt Nam - Giải thích vật, tượng, trình kinh tế- xã hội sở vận dụng mối liên hệ tác động tự nhiên - Giải thích hệ (tích cực, tiêu cực) người tác động đến mơi trường tự nhiên, giải thích tính cấp thiết việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường 5.2 Năng lực tìm hiểu địa lí Sử dụng cơng cụ địa lí học – tìm kiếm, chọn lọc thơng tin từ văn tài liệu phù hợp với nội dung, chủ đề nghiên cứu, sử dụng tranh, ảnh địa lí để miêu tả tượng, q trình địa lí, lập sưu tập hình ảnh (bản giấy kỹ thuật số), bao gồm: - Đọc đồ để khai thác thông tin, kiến thức cần thiết, khiai thác kênh thông tin bổ sung (biểu đồ, tranh ảnh,…) từ đồ, atlat địa lí; đọc lát cắt địa hình, sử dụng số đồ thông dụng thực tế - Thực số tính tốn đơn giản (tính GDP bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế,…), nhận xét, phân tích bảng số liệu thống kê, xây dựng bảng thống kê có cấu trúc phù hợp với ý tưởng phân tích số liệu, vẽ số loại biểu đồ thể động thái cấu, quy mơ đối tượng địa lí từ số liệu cho - Nhận xét biểu đồ giải thích; đọc hiểu sơ đồ, mơ hình địa lí - Tổ chức học tập thực địa – xây dựng kế hoạch học tập thực địa, sử dụng kĩ cần thiết để thu thập tài liệu sơ cấp thực địa quan sát, quan trắc, chụp ảnh thực địa, vấn, vẽ lược đồ, sơ đồ,…trình bày thơng tin thu thập từ thực địa - Khai thác internet phục vụ mơn học - Tìm kiếm, thu thập, chọn lọc hệ thống hố thơng tin địa lí cần thiết từ trang web, đánh giá sử dụng đucợ thông tin học tập thực tiễn 5.3 Năng lực vận dụng kiến thức học - Tìm kiếm thơng tin từ nguồn tin cậy để cập nhật số liệu, tri thức giới, khu vực, đất nước, xu hướng phát triển giới nước, liên hệ thực tế địa phương, đất nước,… để làm sáng rõ kiến thức địa lí - Thực chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn - Trình bày ý tưởng xác định cụ thể chủ đề nghiên cứu địa phương, vận dụng kiến thức, kỹ địa lí vào việc nghiên cứu chủ đề, viết báo cáo hồn chỉnh trình bày kết nghiên cứu theo hình thức khác - Vận dụng kiến thức, kĩ địa lí để giải số vấn đề thực tiễn phù hợp với trình độ học sinh ứng xử phù hợp với mô trường sống Môn tin học Học sinh sử dụng máy tính hỗ trợ vui chơi, giải trí học tập, thơng qua biết số lợi ích mà thiết bị kĩ thuật số đem lại cho người, trước hết cho cá nhân học sinh Đồng thời học sinh có khả ban đầu tư thích ứng với việc sử dụng máy tính thiết bị số thơng minh, cụ thể sau: a) Nhận diện, phân biệt hình dạng chức thiết bị kĩ thuật số thông dụng; thực số thao tác với phần mềm hỗ trợ học tập, vui chơi, giải trí số thiết bị kỹ thuật số quen thuộc b) Nêu sơ lược lí cần bảo vệ biết bảo vệ thơng tin số hóa cá nhân, thực quyền sở hữu trí tuệ mức đơn giản (ví dụ: biết sản phẩm số (bài làm, tranh vẽ, thơ,video, chương trình máy tính,…) người thuộc quyền sở hữu người đó, khơng chép khơng phép) Biết bảo vệ sức khỏe sử dụng thiết bị kĩ thuật số, thao tác cách, bố trí thời gian vận động nghỉ xen kẽ,… c) Nhận biết nêu nhu cầu tìm kiếm thơng tin từ nguồn liệu số giải công việc, tìm thơng tin máy tính internet theo hướng dẫn; biết sử dụng tài nguyên thông tin kĩ thuật ICT để giải số vấn đề phù hợp với lứa tuổi (Ví dụ: tạo album ảnh đẹp giới thiệu danh lam thắng cảnh, tìm nghĩa tra cứu cách đọc từ tiếng Anh,…; diễn đạt bước giải vấn đề theo kiểu thuật toán) d) Sử dụng số phần mềm trò chơi hỗ trợ học tập, phần mềm học tập; tạo sản phẩm số đơn giản để phục vụ học tập vui chơi (ví dụ: trình chiếu đơn giản, bưu thiệp, vẽ hay chương trình trị chơi, ) e) Sử dụng công cụ kĩ thuật số thông dụng theo hướng dẫn để chia sẻ, trao đổi thông tin với bạn bè người thân Môn khoa học Mơn khoa học có lực chun biệt cốt lõi: lực nhận thức khoa học tự nhiên; lực tìm hiểu mơi trường tự nhiên xung quanh; lực vận dụng kiến thức học 8.1 Năng lực nhận thức khoa học tự nhiên - Kể tên, nêu, nhận biết số vật tượng đơn giản tự nhiên đời sống, bao gồm số vấn đề chất, lượng, thực vật, động vật, nấm vị khuẩn, người sức khỏe, sinh vật mơi trường - Trình bày số thuộc tính số vật tượng đơn giản tự nhiên đời sống - Mô tả vật tượng hình thức biểu đạt ngơn ngữ nói, viết, sơ đồ, biểu đồ - So sánh, lựa chọn, phân loại vật tượng dựa số tiêu chí xác định - Giải thích mối quan hệ (ở mức độ đơn giản) vật tượng (nhân – quả, cấu tạo – chức năng…) 8.2 Năng lực tìm hiểu mơi trường tự nhiên xung quanh - Quan sát đặt câu hỏi vật, tượng, mối quan hệ tự nhiên, giới sinh vật bao gồm người vấn đề sức khỏe - Dự đoán vật, tượng, mối quan hệ vật, tượng (nhân – quả, cấu tạo – chức năng…) - Đề xuất phương án kiểm tra dự đốn - Thu thập thơng tin vât, tượng, mối quan hệ tự nhiên sức khỏe nhiều cách khác (quan sát vật tượng xung quanh, đọc tài liệu, hỏi người lớn, tìm internet,…) - Sử dụng thiết bị đơn giản để quan sát, thực hành, làm thí nghiệm tìm hiểu vật, tượng, mối quan hệ tự nhiên ghi lại liệu đơn giản - Từ kết quan sát, thí nghiệm, thực hành,… rút nhận xét, kết luận đặc điểm mối quan hệ vật, tượng 8.3 Năng lực vận dụng kiến thức học - Giải thích số vật, tượng mối quan hệ tự nhiên, giới sinh vật, bao gồm người biện pháp giữ gìn sức khỏe - Giải số vấn đề thực tiễn đơn giản vận dụng kiến thức khoa học kiến thức kĩ từ mơn học khác có liên quan - Phân tích tình huống, từ đưa cách ứng xử phù hợp số tình có liên quan đến sức khỏe thân, gia đình, cộng đồng mơi trường tự nhiên xung quanh; trao đổi, chia sẻ, vận động người xung quanh thực - Nhận xét, đánh giá phương án giải cách ứng xử tình gắn với đời sống ... phát triển lực v 66 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC BẢNG iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu... chiếm lĩnh mục tiêu học tập, (mục tiêu trung gian) vừa giúp người học biết đâu, cần đến đâu, cịn thiếu để đến Qua đó, người dạy biết người học thiếu cần làm để giúp người học đạt mục tiêu giai... đoạn học tập để cuối đạt mục tiêu môn học, bậc học Đánh giá tổng kết (đối chiếu kết học tập cuối môn học với mục tiêu mơn học) ngồi việc xác định người đỗ người trượt, có mục đích giúp nhà quản
- Xem thêm -

Xem thêm: MỤC lục ,