0

ĐẠI học QUỐC GIA hà nội

225 5 0
  • ĐẠI học QUỐC GIA hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỪA THẾ ĐỨC QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỪA THẾ ĐỨC QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 14 01 14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Trần Khánh Đức TS Phan Chính Thức HÀ NỘI - 2021 LỜI CAM ĐOAN Bằng phương pháp nghiên cứu cụ thể dựa sở lý luận, tư liệu, số liệu báo cáo, khảo sát thực tiễn thu thập được, tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Tất thành nghiên cứu trung thực kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Thừa Thế Đức i LỜI CẢM ƠN Đề tài hoàn thành nỗ lực thân, Nghiên cứu sinh nhận giúp đỡ nhiệt tình giáo, thầy giáo Khoa Quản lý Giáo dục cán bộ, chuyên viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội Trước hết Nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo, thầy giáo Khoa Quản lý Giáo dục cán bộ, chuyên viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội Đặc biệt, Nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai thầy giáo hướng dẫn Phó Giáo sƣ, Tiến sỹ Trần Khánh Đức Tiến sỹ Phan Chính Thức tận tình hướng dẫn, giúp đỡ Nghiên cứu sinh q trình nghiên cứu, hồn thành luận án Nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp Vụ Kỹ nghề, Cục Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp vụ, đơn vị liên quan Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTB&XH, Bộ, ngành Trung ương, Sở LĐTB&XH, sở GDNN, Trung tâm đánh giá kỹ nghề quốc gia gia đình, bạn bè ln động viên, giúp đỡ Nghiên cứu sinh trình thực luận án Nghiên cứu sinh cố gắng kinh nghiệm, kiến thức cịn hạn chế nên luận án khơng thể tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vì vậy, Nghiên cứu sinh mong nhận ý kiến đóng góp q báu giáo, thầy giáo đồng nghiệp, bạn bè Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thừa Thế Đức ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Các cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Những luận điểm bảo vệ luận án 10 Đóng góp luận án 11 Cấu trúc luận án CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu đánh giá kỹ nghề, hệ thống đánh giá kỹ nghề Error! Bookmark not defined 1.1.2 Những nghiên cứu chuẩn hoá lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, chuẩn hóa hệ thống đánh giá kỹ nghề 15 1.1.3 Những nghiên cứu quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa 19 1.1.4 Nhận định chung hướng nghiên cứu luận án 20 1.2 Một số khái niệm 22 1.2.1 Kỹ nghề 22 1.2.2 Đánh giá, đánh giá kỹ nghề 22 1.2.3 Hệ thống, hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia 25 1.2.4 Quản lý, Quản lý giáo dục nghề nghiệp, quản lý nhà nước giáo dục nghề nghiệp 26 iii 1.2.5 Quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia 28 1.2.6 Chuẩn, chuẩn hoá giáo dục, chuẩn hóa hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia 29 1.3 Hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia 32 1.3.1 Vai trò hệ thống 32 1.3.2 Đặc trưng hệ thống 32 1.4 Quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa 33 1.4.1 Sự cần thiết 34 1.4.2 Chủ thể 36 1.4.3 Đối tượng 36 1.4.4 Mục tiêu 36 1.4.5 Cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước cấu trúc tổ chức hệ thống 36 1.4.6 Phân cấp chế quản lý, phối hợp 38 1.4.7 Nội dung quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa 40 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa 48 1.5.1 Mơi trường bên ngồi 48 1.5.2 Môi trường bên 49 Kết luận chƣơng 50 CHƢƠNG CƠ SỞ THỰC TIỄN QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA 51 2.1 Khái quát trình hình thành phát triển hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia 51 2.2 Thông tin nghiên cứu thực trạng 53 2.2.1 Mục đích nghiên cứu, khảo sát 53 2.2.2 Phạm vi khảo sát 53 2.2.3 Đối tượng, nội dung phương pháp khảo sát 53 2.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 54 2.3 Thực trạng hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa Việt Nam 55 2.3.1 Về máy quản lý nhà nước 55 2.3.2 Về mạng lưới trung tâm đánh giá kỹ nghề quốc gia 56 iv 2.3.3 Về kết khảo sát số hoạt động hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa 57 2.4 Thực trạng quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa Việt Nam 60 2.4.1 Về hoạch định chế, sách thực thi pháp luật hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia 61 2.4.2 Tổ chức máy quản lý nhà nước tổ chức triển khai hoạt động đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa 70 2.4.3 Quy hoạch mạng lưới tổ chức, hoạt động trung tâm đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa 76 2.4.4 Đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ cán quản lý hệ thống trung tâm đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ đánh giá viên kỹ nghề quốc gia 78 2.4.5 Huy động sử dụng nguồn lực nhà nước nguồn lực xã hội hóa 80 2.4.6 Kiểm định tra, kiểm tra việc thực pháp luật đánh giá kỹ nghề quốc gia 83 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hoá 86 2.5.1 Kết khảo sát thực trạng 86 2.5.2 Đánh giá, nhận định kết khảo sát 87 2.6 Kinh nghiệm quốc tế quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề theo hướng chuẩn hóa 89 2.6.1 Nhật Bản [110], [111], [112] 89 2.6.2 Hàn Quốc [108], [113] 90 2.6.3 Malaysia [114] 92 2.6.4 Thái Lan [116] 93 2.6.5 Trung Quốc [115] 93 2.6.6 Những học kinh nghiệm quốc tế 95 2.7 Nhận định đánh giá chung thực trạng quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hoá 96 2.7.1 Điểm mạnh 96 2.7.2 Điểm yếu 97 2.7.3 Cơ hội 98 2.7.4 Thách thức 99 v Kết luận chƣơng 101 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA 103 3.1 Định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp phát triển hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa 103 3.2 Các nguyên tắc đề xuất 105 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 105 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 105 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 105 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 106 3.3 Các giải pháp quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa 106 3.3.1 Hồn thiện khung sách quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa 106 3.3.2 Kiện toàn tổ chức máy quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa 111 3.3.3 Nâng cao lực đội ngũ cán quản lý hệ thống trung tâm đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ đánh giá viên kỹ nghề quốc gia 114 3.3.4 Huy động sử dụng hợp lý, hiệu nguồn lực nhà nước xã hội cho hoạt động hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia 116 3.3.5 Triển khai kiểm định trung tâm đánh giá kỹ nghề quốc gia tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật đánh giá kỹ nghề quốc gia 120 3.4 Khảo nghiệm thử nghiệm 123 3.4.1 Khảo nghiệm cấp độ cấp thiết cấp độ khả thi 123 3.4.2 Thử nghiệm 124 Kết luận chƣơng 140 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 141 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 145 LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 145 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 146 PHỤ LỤC 155 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CCKNNQG Chứng kỹ nghề quốc gia KOICA Cơ quan Hợp tác phát triển Hàn Quốc DACUM Phát triển Một Chương trình ĐGKNN Đánh giá kỹ nghề ĐGKNNQG Đánh giá kỹ nghề quốc gia ĐGV Đánh giá viên DN Doanh nghiệp EVFTA Hiệp định Thương mại tự Châu Âu – Việt Nam GDNN Giáo dục nghề nghiệp ILO Tổ chức Lao động Quốc tế KNN Kỹ nghề LĐTB&XH Lao động - Thương binh Xã hội NLĐ Người lao động NNL Nguồn nhân lực NSDLĐ Người sử dụng lao động ODA Hỗ trợ phát triển thức QLGD Quản lý giáo dục QLGDNN Quản lý giáo dục nghề nghiệp QLNN Quản lý nhà nước TCKNNQG Tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia TTĐGKNNQG Trung tâm đánh giá kỹ nghề quốc gia TƯ Trung ương UBND Ủy ban nhân dân UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc WB Ngân hàng Thế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới vii DANH MỤC HÌNH TT Nội dung Trang Hình 1.1: Các chuẩn 31 Hình 1.2: Cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước cấu trúc tổ chức hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia 37 Hình 1.3: Quy trình đánh giá, cơng nhận kỹ nghề quốc gia 39 Hình 2.1: Hệ thống quan quản lý đánh giá kỹ Nhật Bản 89 Hình 2.2: Mối quan hệ chuẩn kỹ nghề nghiệp quốc gia ngành cơng nghiệp 90 Hình 2.3: Hệ thống đánh giá kỹ nghề nghiệp Hàn Quốc 91 Hình 2.4: Bộ máy quản lý nhà nước giáo dục quản lý nguồn nhân lực An sinh xã hội Trung Quốc Hình 3.1: Hồn thiện khung sách quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa Hình 3.3: Quy trình kiểm định trung tâm đánh giá kỹ nghề quốc gia viii 94 109 121 Bƣớc Bƣớc Nội dung công việc Mô tả nội dung công việc Cơ quan thực Sản phẩm công việc chấm thi - Thực chấm phúc khảo có trường hợp đề nghị phúc khảo Công nhận, tổ Căn Biên kết chấm thi biên kết chấm phúc khảo Cục Phát triển Danh sách công nhận chức cấp thẻ (nếu có), Hội đồng thi đề nghị Cục Phát triển kỹ nghề quốc gia kỹ nghề đánh giá viên tổ chức đánh giá viên công nhận, cấp thẻ đánh giá viên cho người dự thi đạt yêu cầu quốc gia cấp thẻ đánh giá viên Phụ lục 16 Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định trung tâm đánh giá kỹ nghề quốc gia Tiêu chuẩn Mục tiêu, sứ mạng Tiêu chí 1.1 Trung tâm đánh giá xác định mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn chiến lược đảm bảo chất lượng tổ chức 1.2 Thực công bố công khai (trang web phương tiện truyền thông khác) Tổ chức quản lý 2.1 Trung tâm (Tổ chức) ban hành văn quy định tổ chức quản lý Hằng năm rà soát, điều chỉnh quy định tổ chức quản lý 2.2 Các phịng tổ, nhóm, phận thuộc TTĐGKNNQG phân công, phân cấp rõ ràng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu, sứ mạng tầm nhìn chiến lược đảm bảo chất lượng đề 2.3 Hằng năm, thực tổng kết, đánh giá kết hoạt động tổ chức quản lý, đề xuất cải tiến (nếu có) Hoạt động đánh giá 3.1 Trung tâm có giấy chứng nhận hoạt động đánh giá kỹ kỹ nghề nghề quốc gia Bộ LĐTB&XH cấp phép 3.2 Ban hành quy chế tổ chức hoạt động thực theo quy chế ban hành Hằng năm, thực tổng kết, đánh giá kết hoạt động đánh giá, đề xuất cải tiến (nếu có) 3.3 Các khâu hoạt động đánh giá tổ chức theo trình tự, thủ tục hành lịch trình ĐGKNN Bộ LĐTB&XH phê duyệt 3.4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đánh giá kỹ nghề 3.5 Có hoạt động kết nối với doanh nghiệp NLĐ doanh nghiệp hoạt động đánh giá, cơng nhận trình độ KNN cho NLĐ Hằng năm, thực tổng kết, đánh giá kết đề xuất cải tiến (nếu có) 3.6 Quản lý, xây dựng sở liệu hoạt động đánh giá kỹ nghề quốc gia 3.7 Số lượng NLĐ hồn trả chi phí đánh giá lỗi chủ quan TTĐGKNNQG có tỷ lệ 50% 3.8 Hằng quý thực khảo sát dự báo nhu cầu kỹ nghề cấp phép đánh giá, gửi HĐKNN quan quản lý có thẩm quyền 3.9 Thực chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định Đội ngũ đánh giá 4.1 Trung tâm có quy định tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, viên, cán quản lý bồi dưỡng, đánh giá, phân loại đánh giá viên, cán quản lý 4.2 Tổ chức thực tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại đánh giá viên, cán quản lý theo quy định, đảm bảo xác, công khai, minh bạch, khách quan 4.3 Thực chế độ, sách đánh giá viên, cán quản lý theo quy định 4.4 Đội ngũ đánh giá viên, cán quản lý đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn hành 4.5 Đội ngũ ĐGV, cán quản lý thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định không vi phạm quy chế, quy định đánh giá kỹ nghề quốc gia hành 4.6 Có số lượng đội ngũ đánh giá viên, cán quản lý đảm bảo theo quy định 4.7 Đánh giá viên thực đánh giá theo quy định yêu cầu nghiệp vụ 4.8 Tổ chức có sách, biện pháp thực sách, biện pháp khuyến khích đội ngũ ĐGV, cán quản lý học tập tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 4.9 100% Đánh giá viên bồi dưỡng, thực hành 720 doanh nghiệp để cập nhật kỹ thuật, công nghệ nghề cấp phép đánh giá 4.10 Hằng năm, tổ chức có kế hoạch triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 4.11 Đội ngũ đánh giá viên, cán quản lý tham gia nghiên cứu khoa học 4.12 Có đánh giá viên tham gia xây dựng tiêu chuẩn đề thi đánh giá kỹ nghề quốc gia nghề cấp phép đánh giá 4.13 Có đại diện tham gia HĐKNN (nếu có) ngành cấp phép đánh giá 4.14 Hằng năm, trung tâm thực đánh giá, tổng kết đề xuất cải tiến (nếu có) Cơ sở vật chất 5.1 Trung tâm đánh giá bố trí địa điểm tổ chức đánh giá thuận trang thiết bị tiện cho người tham dự 5.2 Có phịng chun mơn, kỹ thuật nhà, xưởng phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ tác nghiệp phương tiện đo kiểm đáp ứng quy định 5.3 Có hệ thống thiết bị quan sát, giám sát hình ảnh, âm kết nối với mạng internet, đảm bảo quan sát, theo dõi, giám sát tất hoạt động 5.4 Thực liên kết, phối hợp với quan, doanh nghiệp để đảm bảo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị theo quy định 5.3 Có trang thơng tin điện tử tổ chức để người tham dự đăng ký trực tuyến 5.4 Quản lý hệ thống liệu thông tin khoa học, đại kết nối với hệ thống liệu đánh giá kỹ nghề quốc gia 5.5 Hằng năm, trung tâm khảo sát ý kiến đội ngũ cán bộ, đánh giá viên nhân viên kỹ thuật, doanh nghiệp NLĐ có CCKNNQG chất lượng sở vật chất trang thiết bị; báo cáo tổng hợp, đề xuất cải tiến (nếu có) Cung cấp dịch vụ 6.1 Hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cần thiết cho người tham dự người tham dự trình tham dự đánh giá 6.2 Người tham dự cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động nghề đánh giá 6.3 Thực hiện, phối hợp với sở đào tạo, doanh nghiệp tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho người tham dự đánh giá, NLĐ có CCKNNQG 6.4 Hằng năm, tổ chức lấy ý kiến người làm việc tổ chức NLĐ có CCKNNQG dịch vụ hỗ trợ kỳ thi đánh giá kỹ nghề Quản lý tài 7.1 Tổ chức có quy định quản lý, sử dụng tốn tài theo quy định 7.2 Thực việc quản lý, sử dụng tốn quy định 7.3 Thu phí, lệ phí người tham dự kỳ thi đánh giá theo quy định hành Giám sát, đánh giá 8.1 Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá doanh nghiệp chất lượng chất lượng NLĐ có CCKNNQG 8.2 Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá NLĐ có CCKNNQG chất lượng đánh giá viên, cán quản lý 8.3 Hằng năm, TTĐGKNNQG thực hoạt động tự đánh giá báo cáo theo quy định 8.4 TTĐGKNNQG kiểm định công nhận chất lượng theo quy định 8.5 Hằng năm, thực thu thập ý kiến đánh giá viên, cán quản lý làm việc TTĐGKNNQG ký kết hợp đồng công việc thời điểm tổ chức kỳ thi đánh giá quy chế tiến hành cải tiến quy chế (nếu cần thiết) 8.6 Có tỷ lệ 60% NLĐ đợt đánh giá có việc làm tự tạo việc làm có thu nhập 8.7 Hằng năm, thực hoạt động khảo sát lần vết NLĐ doanh nghiệp, khu vực sản xuất để nắm bắt thông tin chất lượng NLĐ có CCKNNQG dự báo nhu cầu đăng ký tham dự đánh giá Phụ lục 17 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Về cấp độ cấp thiết khả thi giải pháp quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hƣớng chuẩn hóa (Dành hỏi ý kiến cán quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể, đội ngũ trung tâm đánh giá, người sử dụng lao động, người làm việc hiệp hội ngành nghề, người lao động nhà giáo có chứng kỹ nghề quốc gia) Đề tài nghiên cứu: “Quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hƣớng chuẩn hóa” Trên sở lý luận thực trạng hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia, thực trạng quản lý nhà nước hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia, Luận án đề xuất giải pháp quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa Xin Bà (Ơng) vui lịng cho biết ý kiến cấp độ cấp thiết cấp độ khả thi giải pháp cách đánh dấu (X) vào ô trống cấp độ phù hợp (Mọi thông tin phiếu hỏi nhằm mục đích nghiên cứu khơng dùng vào mục đích khác) Kính gửi: …………………………………………………………… Ý kiến đánh giá cấp độ cấp thiết khả thi giải pháp quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa: Các cấp độ Các cấp độ TT Nội dung Hồn thiện khung sách QLNN hệ thống ĐGKNNQG theo hướng chuẩn hóa Kiện tồn tổ chức máy QLNN hệ thống ĐGKNNQG theo hướng chuẩn hóa Nâng cao lực đội ngũ cán quản lý hệ thống trung tâm, chuẩn hóa đội ngũ ĐGV KNNQG Huy động sử dụng hợp lý, hiệu nguồn lực nhà nước xã hội cho hoạt động hệ thống ĐGKNNQG Triển khai kiểm định trung tâm đánh giá kỹ nghề quốc gia tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật ĐGKNNQG Không cấp thiết Cấp thiết Rất cấp thiết Không khả thi Khả thi Rất khả thi Xin Bà (Ông) cho biết số thông tin cá nhân: Họ tên: ; Tuổi: , Nam (Nữ): Chức vụ: Tên quan (đơn vị công tác): Địa chỉ: Số năm công tác: Trân trọng cảm ơn ý kiến Bà (Ông) Phụ lục 18 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KỸ NĂNG NGHỀ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (Dành hỏi ý kiến cán quản lý nhà nước đánh giá kỹ nghề quốc gia trung ương, địa phương chuyên gia làm việc trung tâm đánh giá, viện nghiên cứu) Đề tài luận án: “Quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hƣớng chuẩn hóa” Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề giải pháp quản lý hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia theo hướng chuẩn hóa, trân trọng đề nghị ơng (bà) dành thời gian trả lời Phiếu trưng cầu ý kiến chế hoạt động Hội đồng kỹ nghề lĩnh vực nơng nghiệp (Vui lịng đánh X vào ô lựa chọn ghi cụ thể ý kiến khác có) Ý kiến ơng (bà) giúp ích nhiều cho thành công Đề tài nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Họ tên: .; Năm sinh: Công việc (Chức vụ): Cơ quan (Đơn vị công tác): Câu hỏi 1: Xin Bà (Ơng) vui lịng cho ý kiến quy trình “Tham vấn chế, sách đánh giá kỹ nghề quốc gia lĩnh vực nông nghiệp” (Xem Bảng 1)? Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác (vui lịng cho biết thơng tin chi tiết): Câu hỏi 2: Xin Bà (Ơng) vui lịng cho biết ý kiến đánh giá cấp độ hiệu quy trình tham vấn chế, sách hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia lĩnh vực nông nghiệp theo cấp độ đánh giá (Xem Bảng 1)? Tiêu chí đánh giá Khả thi Phù hợp Hiệu Thuận lợi Thấp Trung bình Khá Cao Câu hỏi 3: Xin Bà (Ơng) vui lòng cho biết ý kiến đánh giá cấp độ hiệu quy trình tham vấn xây dựng, chỉnh sửa bổ sung tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia lĩnh vực nông nghiệp theo cấp độ đánh giá (Xem Bảng 2)? Tiêu chí đánh giá Thấp Trung bình Khá Khả thi Phù hợp Hiệu Thuận lợi Trân trọng cảm ơn ý kiến Bà (Ơng)./ Cao Bảng 1: Quy trình tham vấn sách hệ thống đánh giá kỹ nghề quốc gia lĩnh vực nông nghiệp (Kèm theo Mẫu số 2) Tổ chức, Tổ chức, cá nhân Trình tự Bƣớc Nội dung cá nhân phối hợp tham Sản phẩm thực thực gia thực - Thu thập thông tin phát triển KNN lĩnh Hiệp hội ngành nghề vực nông nghiệp (thực trạng phát triển KNN) lĩnh vực nông Bảng tổng hợp nhu thông qua công cụ Phiếu thu thập thông tin nhu nghiệp; đại diện cầu phát triển kỹ Phân tích cầu phát triển KNN lĩnh vực nông nghiệp) I HĐKNN cộng đồng doanh lĩnh vực nơng vấn đề - Phân tích số liệu nghiệp lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn - Đánh giá sách hành phát triển nghiệp; tổ chức đại 2021-2025 kỹ nghề theo phương pháp ma trận (SWOT) diện NLĐ - Lựa chọn vấn đề (Đánh giá tác động vấn đề) - Xác định mục tiêu sách; Chiến lược phát triển Soạn thảo Vụ Kỹ II - Sắp xếp mục tiêu ưu tiên HĐKNN KNN lĩnh vực sách nghề - Đề xuất lựa chọn phương án nông nghiệp III IV V Xây dựngkế hoạchtriển khaichính sách - Nội dung hoạt động (mục tiêu); Tổ chức, cá nhân thực hiện, phối hợp Thời gian thực Kết thực Triển khai sách (kế hoạch) Đánh giátác động sách Tổ chức hoạt động theo kế hoạch Nắm bắt vướng mắc, khó khăn nảy sinh Vụ Kỹ HĐKNN; tổ chức, cá Tổ chức đạo (lãnh đạo) nghề nhân liên quan Kiểm tra, giám sát Tổng hợp thông tin báo cáo; xác định mục Vụ Kỹ Báo cáo đánh giá tác tiêu đạt, mục tiêu chưa đạt để (nguyên nhân HĐKNN nghề động sách nguồn lực hay triển khai chưa đúng) Vụ Kỹ nghề HĐKNN Kế hoạch phát triển KNN lĩnh vực nông nghiệp - VI Kết thúc điều chỉnh Đánh giá tác động: Kết đạt có mong muốn? Tài có đáp ứng thực thi sách? Chính sách có khả thi? Kết thúc điều chỉnh Chính sách kế hoạch Vụ Kỹ (mục tiêu, tiến độ, phân công thực ) luật hóa nghề chế định HĐKNN vào pháp luật việc làm HĐKNN Chiến lược kế hoạch phát triển KNN lĩnh vực nông nghiệp điều chỉnh Chiến lược, kế hoạch (bắt đầu quy trình mới) luật hóa chế định HĐKNN vào pháp luật việc làm Bảng 2: Quy trình tham vấn tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia lĩnh vực nông nghiệp (Kèm theo Mẫu số 2) Bƣớc Trình tự thực Nội dung Triển khai sách, kế hoạch phát triển kỹ nghề kỹ nghề lĩnh vực nông nghiệp 4.1 Xây dựng chỉnh sửa bổ sung tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia - Lựa chọn đơn vị thực (đấu thầu công khai Lựa chọn ký kết hợp định thầu) 4.1.1 đồng công việc - Thoả thuận điều khoản thực hoạt động xây dựng tiêu chuẩn kỹ nghề nghề Triển khai thực 4.1.2 hợp đồng - Nghiên cứu tài liệu nước nước nghề xây dựng chỉnh sửa, bổ sung a Phân tích nghề - Điều tra, khảo sát doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ lĩnh vực nơng nghiệp - Phân tích liệu thơng tin thu thập - Nghiên cứu tài liệu nước nước nghề xây dựng chỉnh sửa, bổ sung - Lập sơ đồ vị trí việc làm nghề b Phân tích cơng việc - Xác định bậc trình độ KNN vị trí việc làm nghề Xác định danh mục đơn vị - Xác định kỹ c kỹ - Lập danh mục đơn vị kỹ - Dự thảo tiêu chuẩn kỹ nghề theo cấu trúc hành d Biên soạn TCKNNQG - Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn kỹ nghề Cơ quan chủ trì Cơ quan tham gia Sản phẩm Bộ, quan Trung ương Tổ chức, cá nhân tham gia q trình lựa chọn Hợp đồng cơng việc IV 4.1.3 Nghiệm thu, lý hợp đồng - Thực nghiệm thu chất lượng sản phẩm thực lý hợp đồng Đơn vị lựa chọn Xác định vị trí việc làm phổ biến nghề (cơng việc) Đơn vị lựa chọn Phiếu phân tích cơng việc sơ đồ vị trí việc làm nghề Đơn vị lựa chọn Danh mục đơn vị kỹ Dự thảo Đơn vị lựa chọn TCKNN quốc gia theo cấu trúc Bộ, quan Trung ương chủ trì xây dựng hành Biên nghiệm thu lý hợp đồng (kèm theo Đơn vị lựa chọn TCKNNQG 4.1.4 Thẩm định, công bố - Tiến hành thẩm định hoàn thiện theo ý kiến thẩm định Bộ LĐTB&XH Công bố TCKNNQG TCKNNQG) Bộ, quan Trung ương chủ trì xây dựng Bộ TCKNNQG thẩm định, cơng bố TCKNNQG 4.1.5 4.1.6 Đánh giá tác động Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) Tổng hợp thơng tin báo cáo; xác định vấn đề đạt, mục tiêu chưa đạt để (nguyên nhân nguồn lực hay triển khai chưa đúng) Đánh giá tác động: Kết đạt có mong muốn? Tài có đáp ứng thực thi sách? Chính sách có khả thi? Bộ, quan Trung ương chủ trì xây dựng Đơn vị lựa chọn Báo cáo đánh giá tác động Đơn vị lựa chọn Báo cáo đề xuất chỉnh sửa, bổ sung TCKNNQG Bộ, quan Trung ương chủ trì xây dựng TCKNNQG Phụ lục 19 Mẫu số PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NHU CẦU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (Dành cho trung tâm đánh giá lĩnh vực nơng nghiệp) PHẦN A THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên (không bắt buộc): ……………………………, Nam (Nữ):… Tổ chức/trung tâm: CÂU HỎI SỐ 1: Xin Bà (Ơng) vui lịng cho biết nghề tổ chức đánh giá? Bậc STT Bậc STT Nghề đƣợc đánh giá Nghề đƣợc đánh giá trình độ trình độ 10 CÂU HỎI SỐ 2: Xin Bà (Ông) cho biết nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ đánh giá viên, cán quan lý đơn vị? Nội dung đào tạo, STT Số lƣợng Ghi bồi dƣỡng Xác nhận Thủ trƣởng quan/đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NHU CẦU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (Dành cho đánh giá viên, cán quản lý trung tâm đánh giá hoạt động lĩnh vực nông nghiệp) PHẦN A THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên (khơng bắt buộc): ; Giới tính: Năm sinh: ; Vị trí công việc: Công ty/doanh nghiệp: Số năm làm việc theo nghề, bậc đánh giá kỹ nghề: Chứng kỹ nghề quốc gia nghề: Bậc (I, II, III, IV, V): CÂU HỎI SỐ 1: Xin Bà (Ông) cho biết đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghề đƣợc cấp phép đánh giá viên chƣa? Đã đào tạo Chƣa đào tạo (Nếu trả lời “Được đào tạo” tiếp tục trả lời câu tiếp theo) CÂU HỎI SỐ 2: Xin Bà (Ông) cho biết đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghề theo nội dung sau đây? Nội dung Lựa chọn Công nghệ Công nghệ phù hợp Công nghệ lạc hậu CÂU HỎI SỐ 3: Xin Bà (Ông) cho biết nguyện vọng Bộ LĐTB&XH (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)? Trân trọng cảm ơn ý kiến Bà (Ông)./ Mẫu số PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NHU CẦU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (Dành cho trưởng xưởng trưởng dây chuyền sản xuất doanh nghiệp lĩnh vực nơng nghiệp) PHẦN A THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên (không bắt buộc): ; Giới tính: Năm sinh: ; Vị trí cơng việc: Công ty/doanh nghiệp: Số năm làm việc theo nghề, bậc đánh giá kỹ nghề: Chứng kỹ nghề quốc gia nghề: Bậc (I, II, III, IV, V): CÂU HỎI SỐ 1: Xin Bà (Ông) cho biết dây chuyền sản xuất phụ trách có cần ngƣời lao động có chứng kỹ nghề quốc gia khơng? Có Khơng Nếu trả lời “Khơng”, xin cho biết lý sao:……………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CÂU HỎI SỐ 2: Xin Bà (Ơng) cho biết dây chuyền sản xuất phụ trách có áp dụng cơng nghệ so với theo nội dung sau? Nội dung Lựa chọn Công nghệ Công nghệ phù hợp Công nghệ lạc hậu (Nếu trả lời “Công nghệ nhất” tiếp tục trả lời câu tiếp theo) CÂU HỎI SỐ 3: Xin Bà (Ông) cho biết đội ngũ chuyên gia vận hành ngƣời lao động làm việc dây chuyền sản xuất đƣợc đào tạo thực hành theo công nghệ chƣa? Đã đào tạo Chƣa đào tạo CÂU HỎI SỐ 4: Xin Bà (Ông) cho biết nguyện vọng chủ sử dụng lao động quan nhà nƣớc? ……………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn ý kiến Bà (Ông)./ ... Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội Trước hết Nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo, thầy giáo Khoa Quản lý Giáo dục cán bộ, chuyên viên Trường Đại học Giáo dục, Đại. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỪA THẾ ĐỨC QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA Chuyên ngành: Quản... vấn đề trên, thời gian gần số nhà khoa học quốc gia quan tâm nghiên cứu hệ thống đánh giá độc lập, công nhận cấp độ quốc gia theo tiếp cận lực thực Ở nước có số nhà khoa học tiến hành nghiên cứu,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI học QUỐC GIA hà nội ,