0

(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

88 4 0
  • (Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:06

(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk(Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ PHÚ LINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG ĐẮK LẮK, NĂM 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ PHÚ LINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK Ngành: Chính sách cơng Mã số: 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ PHƯỚC MINH ĐẮK LẮK, NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tôi, hướng dẫn PGS.TS Lê Phước Minh Tất trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng, số liệu, liệu luận văn mang tính trung thực Trong q trình nghiên cứu làm luận văn này, tơi có tham khảo số tài liệu, báo cáo, giảng, kỷ yếu khoa học luận văn tác giả khác Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Đỗ Phú Linh i LỜI CẢM ƠN Với nỗ lực thân, với nỗ lực tận tình thầy (cơ) bạn bè đồng nghiệp giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Phước Minh người tận tình hướng dẫn vạch định hướng khoa học, bảo đóng góp ý kiến quý báu suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đến q thầy (cơ) giảng viên Khoa Chính sách công – Học viện Khoa học xã hội truyền kiến thức quý báu Tất trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng, số liệu, liệu luận văn mang tính trung thực Trong q trình nghiên cứu làm luận văn này, tơi có tham khảo số tài liệu, báo cáo, giảng, kỷ yếu khoa học luận văn tác giả khác Tôi xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG 1.1 Một số khái niệm có liên quan 1.2 Lý luận liên quan đến việc thực sách 10 Tiểu kết Chương 21 Chương 22 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK 22 2.1 Tổng quan tình hình, đặc điểm huyện Cư M’gar liên quan đến sách quản lý trật tự xây dựng 22 2.2 Thực sách quản lý trật tự xây dựng huyện Cư M’gar 30 2.3 Kết thực sách quản lý trật tự xây dựng 57 Tiểu kết chương 59 Chương 60 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK 60 3.1 Mục tiêu thực sách quản lý trật tự xây dựng địa bàn huyện Cư M’gar 60 iii 3.2 Giải pháp hồn thiện sách quản lý trật tự xây dựng 63 Tiểu kết chương 71 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 iv DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Nhà địa bàn thị trấn (Nguồn: Internet) Hình 2.2 Hạ tầng y tế địa bàn thị trấn (Nguồn: Internet) Hình 2.3 Nhà sách cơng viên – Quảng trường trung tâm Cư M’gar (Nguồn: Internet) Hình 2.4: Thác Dray Dlông (tiếng Ê-đê nghĩa "thác cao") nằm giáp ranh xã Quảng Hiệp Ea M'dróh, huyện Cư M'gar (Nguồn: Internet) Hình 2.5 Bản đồ quy hoạch tổng thể hạ tầng giao thông thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar Hình 2.6 Bản đồ quy hoạch tổng thể hạ tầng giao thông thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar Hình 2.7 Biểu đồ tốc độ tăng dân số tỷ lệ lao động phi nơng nghiệp địa bàn huyện Cư M’gar Hình 2.8 Biểu đồ tốc độ tăng dân số tỷ lệ lao động phi nông nghiệp địa bàn huyện Cư M’gar Hình 2.9 Biểu đồ kết kiểm tra kết xử lý cơng trình vi phạm trật tự xây dựng địa bàn huyện Cư M’gar từ năm 2017 đến 2020 Hình 2.10 Biểu đồ kết xử lý cơng trình vi phạm số tiền nộp vi phạm hành trật tự xây dựng địa bàn huyện Cư M’gar từ năm 2017 đến 2020 v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Diện tích sử dụng đất địa bàn huyện Cư M'gar năm 2020 Bảng 2.2 Giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2017 - 2020 địa bàn huyện CưM'gar Bảng 2.3 Thống kê lao động việc làm toàn huyện tỷ lệ lao động phi nông nghiệp giai đoạn 2017 -2020 Bảng 2.4 Biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất năm 2020 so với năm 2017 địa bàn huyện Cư M’gar Bảng 2.5 Kết kiểm tra xử lý trật tự xây dựng địa bàn huyện Cư M’gar từ năm 2017 đến 2020 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân TTHC Thủ tục hành GPXD Giấy phép xây dựng MTTQ Mặt trận tổ quốc UBMTTQVN Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam QĐ XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành KNTC Khiếu nại tố cáo CĐT Chủ đầu tư vii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng thống kết hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đại kinh tế xã hội Đảng Nhà nước ta xác định khâu đột quan trọng trình phát triển đất nước nêu rõ Nghị Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Nhằm mục tiêu thay đổi diện mạo đất nước hệ thống kết cấu hạ tầng đồng đại thành thị nông thôn Trong năm qua công tác phát triển hệ thống đô thị chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn góp phần mang lại hiệu tích cực Một ngun nhân nhờ vào lãnh đạo Đảng, sách Nhà nước thực hiệu sách quản lý trật tự xây dựng từ trung ương đến địa phương Cư M'gar địa phương cấp huyện, gồm 17 đơn vị hành cấp xã; đó: có 02 thị trấn (thị trấn Ea Pốk, thị trấn Quảng Phú) 15 xã Trong năm qua huyện đạt kết đáng khích lệ phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập đặc biệt thực mục tiêu quốc gia xây dựng nông thơn nên cơng trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khang trang đại tạo điều kiện thuận lợi để huyện Cư M’gar ngày phát triển mặt Kết cho thấy hướng đắn, liệt công tác lãnh đạo, đạo cấp ủy địa phương việc thực có hiệu sách quản lý trật tự xây dựng địa bàn huyện Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt việc thực sách quản lý trật tự xây dựng địa phương tồn nhiều hạn chế; cụ thể: Xây nhà khơng mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà khơng theo quy hoạch, khơng có giấy phép xây dựng, xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng, xây nhà đất không phép xây dựng, gây nhiều hậu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội ... đề lý luận thực sách quản lý trật tự xây dựng Chương 2: Thực trạng thực sách quản lý trật tự xây dựng địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Chương 3: Giải pháp hồn thiện thực sách quản lý trật tự. .. việc thực sách quản lý trật tự xây dựng địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Thực sách quản lý trật tự xây dựng; - Về không gian: Trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh. .. trạng thực sách quản lý trật tự xây dựng địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk - Đề xuất giải pháp hoàn thiện thực sách quản lý trật tự xây dựng địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Đối tượng phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luậ văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk,