0

Đáp án ở trang cuối PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOU

15 14 0
  • Đáp án ở trang cuối PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOU

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 12:38

TRỌNG TÂM ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Câu 1 Yêu cầu của phân tích hoạt động kinh doanh là phải đảm bảo tính A Đầy đủ B Chính xác C Kịp thời D Cả 3 ý trên đều đúng Câu 2 Trong nội dung chương trình học, có mấy phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh? A 4 B 5 C 6 D 7 Câu 3 Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng để? A Phương pháp thay thế liên hoàn giúp cho người làm công tác phân tích biết được nhân tố nào là quan trọng nhất, có tác động lớn nhất đến chỉ tiêu phân tích cần ph. TRỌNG TÂM ƠN TẬP MƠN: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Câu 1: Yêu cầu phân tích hoạt động kinh doanh phải đảm bảo tính: A Đầy đủ B Chính xác C Kịp thời D Cả ý Câu 2: Trong nội dung chương trình học, có phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh? A B C D Câu 3: Phương pháp thay liên hoàn sử dụng để? A Phương pháp thay liên hoàn giúp cho người làm cơng tác phân tích biết nhân tố quan trọng nhất, có tác động lớn đến tiêu phân tích cần phải xác định xác mức độ ảnh hưởng nhân tố B Phương pháp thay liên hoàn sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố cá biệt đến tượng, trình hoạt động kinh doanh C Phương pháp thay liên hoàn phương pháp loại trừ thường sử dụng phân tích kinh doanh D Khơng đáp án Câu 4: Khái niệm phương pháp thay liên hồn phân tích hoạt động kinh doanh: A Là phương pháp sử dụng chênh lệch kỳ phân tích với kỳ gốc nhân tố để xác định ảnh hưởng nhân tố đến tiêu phân tích B Là việc so sánh số tiêu thời kỳ, xí nghiệp loại để tìm số chênh lệch tiêu C Là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng cuả nhân tố đến kết hoàn thành kế hoạch tiêu kinh tế D Cả đáp án sai Câu 5: Tác dụng phương pháp số chênh lệch phân tích hoạt động kinh doanh gì? A Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tượng nghiên cứu Qua thấy nhân tố ảnh hưởng tích cực tiêu cực B Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tượng nghiên cứu C Đánh giá kết việc thực nhiệm vụ đề ra, Xác định tốc độ, xu hướng phát triển vật, tượng D Cả ý tác dụng phương pháp số chênh lệch phân tích hoạt động kinh doanh, Câu 6: Điều kiện áp dụng phương pháp số chênh lệch phân tích hoạt đơng kinh doanh gì? A Các nhân tố tiêu có quan hệ với dạng biểu thức đại số (x) B Phải phản ánh nội dung kinh tế, phải phương pháp tính tốn, phải đơn vị đo lường, phải khoảng thời gian hạch tốn C Các nhân tố tiêu có quan hệ với dạng biểu thức đại số (+ - x :) D Đáp án b c Câu 7: Các bước tính tốn sau phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh? A Phương pháp thay liên hoàn B Phương pháp số chênh lệch C Phương pháp so sánh D Phương pháp cân đối Câu 8: Nguồn tài liệu phân tích bao gồm tài liệu gì? A Bảng cân đối kế tốn Bảng thuyết minh báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Các báo cáo khác B Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Các báo cáo khác C Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Bảng thuyết minh báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Các báo cáo khác D Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Bảng thuyết minh báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Câu 9: Trong nội dung chương trình có để phân loại công tác phân tích? A Căn theo thời điểm hoạt động kinh B Căn theo nội dung phân tích C Căn vào ý nghĩa việc phân tích D Căn A B Câu 10: Vai trò phân tích cho ta thấy kết sản xuất doanh nghiệp ? A Kết sản xuất doanh nghiệp góp phần vào phát triển chung kinh tế, thoả mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội giải quan hệ cung cầu thị trường B Kết sản xuất thể khối lượng sản phẩm sản xuất, chất lượng sản phẩm, mặt hàng sản xuất, kết cấu mặt hàng C Kết sản xuất phụ thuộc vào công tác tổ chức quản lý sản xuất, chịu ảnh hưởng tình hình sử dụng yếu tố sản xuất lao động, nguyên vật liệu, tài sản cố định D Cả ý Câu 11: Cơng ty Sinh Tùng có tài liệu sau: Chỉ tiêu Kỳ kế hoạch Kỳ thực Tổng số sản phẩm 704.000 945.000 Tổng số sản xuất 1.600 1.890 Tổng số lao động sản xuất 20 25 Năng suất lao động kỳ kế hoạch bao nhiêu? A 20 22 B 22 20 C 22 18 D Một kết khác Câu 12: Ý nghĩa tiêu giá thành gì? A B C D Là sở để định giá bán Đánh giá trình độ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất doanh nghiệp A B A B sai Câu 13: Giá kỳ kế hoạch 10, giá tăng 10% so với kỳ kế hoạch Giá boa nhiêu? A 110 B 11 C 9,9 D 0,1 Câu 14: Giá 9.9, 90% kế hoạch đề Giá kỳ kế hoạch bao nhiêu? A 10 B 11 C D 10,9 Câu 15: Kỳ thực 216, giảm 10% so với kỳ trước Kỳ trước bao nhiêu? A 250 B 240 C.194,4 D 244,4 Câu 16: Giá tháng 10.000, giá tháng tăng 10% so với tháng 4, giá tháng giảm 10% so với tháng 5, giá tháng bao nhiêu? A 10.000 B 11.000 C 9.900 D 11.900 Câu 17: Công ty A có tài liệu sau: Chỉ tiêu Kỳ kế hoạch Kỳ thực Tổng số sản phẩm 704.000 945.000 Tổng số sản xuất 1.600 1.890 Tổng số lao động sản xuất 20 25 Cho biết thêm số làm việc lao động ngày kỳ kế hoạch số ngày làm việc lao động kỳ kế hoạch bao nhiêu? A 300 310 B 330 320 C 200 210 D 210 200 Câu 18: Công ty Trí Việt có tài liệu sau: Chỉ tiêu Kỳ kế hoạch Số lượng Giá thành sản xuất đơn vị (đ) 1.000 10 1.000 SP A SP B Kỳ thực Số lượng Giá thành sản xuất đơn vị (đ) 1.100 1.200 Giá thành đơn vị sản phẩm A nào? A Bằng 90% kế hoạch đề ra, biểu không tốt B Giảm 10% so với kế hoạch đề ra, biểu không tốt C Giảm 10% so với kế hoạch đề ra, biểu tốt D Giảm 1đ/1.000 sp Câu 19: Cho bảng số liệu sau: Sản phẩm A B Số lượng sản xuất Số lượng lao động Giá thành đơn vị KH TH KH TH KH TH 1000 1200 1100 1400 10 15 12 16 10 12 Giá bán đơn vị KH TH 20 18 22 18 C 1300 1600 20 22 17 16 Doanh nghiệp tiêu thụ hết số lượng sản xuất Tổng chi phí ngồi giá thành 12.400, giảm 0,8% so với kỳ kế hoạch Tổng chi phí phân bổ cho sản phẩm theo khối lượng tiêu thụ Điền vào chỗ trống: Số lượng sản xuất sản phẩm A so với tăng tương ứng với tỷ lệ tăng A Kế hoạch, Thực hiện, 110%, 100 B Thực hiện, Kế hoạch 10%, 100 C Kế hoạch, Thực hiện, 10, 100% D Thực hiện, Kế hoạch, 100, 10% Câu 20: Cho bảng số liệu sau: Số lượng sản xuất Số lượng lao động Giá thành đơn vị Giá bán đơn vị KH TH KH TH KH TH KH TH A 1000 1100 10 12 10 12 20 22 B 1200 1400 15 16 18 18 C 1300 1600 20 22 17 16 Doanh nghiệp tiêu thụ hết số lượng sản xuất Tổng chi phí ngồi giá thành 12.400, giảm 0,8% so với kỳ kế hoạch Tổng chi phí phân bổ cho sản phẩm theo khối lượng tiêu thụ Điền vào chỗ trống: Giá thành sản phẩm A so với tăng tới A Kế hoạch, Thực hiện, 10% biểu tốt B Kế hoạch, Thực hiện, 200% biểu tốt C Kế hoạch, Thực hiện, 30% biểu không tốt D Thực hiện, Kế hoạch, 20% biểu không tốt SP Câu 21: Cho bảng số liệu sau: Số lượng sản xuất Số lượng lao động Giá thành đơn vị Giá bán đơn vị KH TH KH TH KH TH KH TH A 1000 1100 10 12 10 12 20 22 B 1200 1400 15 16 18 18 C 1300 1600 20 22 17 16 Doanh nghiệp tiêu thụ hết số lượng sản xuất Tổng chi phí ngồi giá thành 12.400, giảm 0,8% so với kỳ kế hoạch Tổng chi phí phân bổ cho sản phẩm theo khối lượng tiêu thụ (Doanh thu = số lượng * giá bán) doanh thu sản phẩm B kỳ Thực tăng so với kỳ kế hoạch SP A Số lượng sản phẩm tiêu thụ đơn giá B Đơn giá C Số lượng sản phẩm tiêu thụ D Số lượng sản phẩm A sản phẩm C Câu 22: Cho bảng số liệu sau: Số lượng sản xuất Số lượng lao động Giá thành đơn vị Giá bán đơn vị KH TH KH TH KH TH KH TH A 1000 1100 10 12 10 12 20 22 B 1200 1400 15 16 18 18 C 1300 1600 20 22 17 16 Doanh nghiệp tiêu thụ hết số lượng sản xuất Tổng chi phí ngồi giá thành 12.400, giảm 0,8% so với kỳ kế hoạch Tổng chi phí phân bổ cho sản phẩm theo khối lượng tiêu thụ Giá thành sản phẩm A 10 mà giá bán 20, chứng tỏ SP A Giá thành = 1/2 giá bán biểu xấu doanh nghiệp bị lỗ B Giá bán gấp đôi giá thành C Giá thành = 1/2 giá bán biểu tốt doanh nghiệp bị lỗ D Khơng có đáp án Câu 23: Phân tích hoạt động kinh doanh là: A Phân tích hình thái kinh tế B Phân tích kinh tế ngành C Phân tích kinh tế lãnh thổ D Phân tích kinh tế doanh nghiệp Câu 24: Mục tiêu phân tích hoạt động kinh doanh gì? A Để nhận thức tổng quát B Đánh giá tình hình kết kinh doanh C Tìm nguyên nhân đề biện pháp D Thu thập thông tin kinh tế Câu 25: Phương pháp số chênh lệch sử dụng nào? A Các nhân tố quan hệ tích số B Các nhân tố quan hệ tổng C Các nhân tố quan hệ tỷ lệ D Các nhân tố quan hệ số trừ Câu 26: Kỳ phân tích là: A Kế hoạch đến tương lai B Kết thực tế đạt C Kế hoạch khứ xảy D Kết thực tế kỳ trước Câu 27: Các hình thức kĩ thuật so sánh là: A So sánh theo hàng dọc B So sánh theo hàng ngang C So sánh xác định xu hướng tìm mối liên hệ D Cả Câu 28: Nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh gì? A Kiểm tra đánh giá kết HĐKD B Tính nhân tố ảnh hưởng C Xác định nguyên nhân đề xuất giải pháp D Cả Câu 29: Điều kiện để so sánh gì? A Cùng nội dung phân tích B Cùng phương pháp tính C Cùng điều kiện quy mô kinh doanh D Cả Câu 30: Nhược điểm phương pháp liên hoàn gì? A Là phải giả định B Nhận diện để xếp nhân tố C Cả A B D Là phương pháp phức tạp Câu 31: Nhân tố kinh tế hiểu nào? A Các yếu tố cấu thành tiêu B Các phận tiêu C Một phận tổng thể D Cả Câu 32: Loại thước đo sử dụng nhiều phân tích? A Thước đo vật B Thước đo giá trị C Thước đo thời gian D Thước đo công Câu 33: Yếu tố quan trọng yếu tố cấu thành giá trị sản xuất gì? A Giá trị cơng việc có tính chất cơng nghiệp B Giá trị thành phẩm C Giá trị dịch vụ mua D Giá trị chênh lệch sản phẩm dở dang Câu 34: Giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm lợi nhuận đạt cao nhất? A Giai đoạn phát triển B Giai đoạn bão hòa C Giai đoạn triển khai D Giai đoạn suy thoái Câu 35: Ý nghĩa phân việc phân tích ảnh hưởng kết cấu mặt hàng thay đổi đến giá trị sản xuất gì? A Xem xét tỉ trọng mặt hàng B Nhận thức kết sản xuất C Loại trừ ảnh hưởng kết cấu D Đánh giá kỳ phân tích Câu 36: Mục đích phân tích tình hình đảm bảo chất lượng sản phẩm gì? A Đánh giá biến động chất lượng B Xác định nhân tố ảnh hưởng C Tìm nguyên nhân gây nên biến động chất lượng D Nâng cao chất lượng sản phẩm Câu 37: Các yếu tố tham gia trình sản xuất bao gồm? A Yếu tố lao động B Yếu tố Tài sản cố định C Yếu tố nguyên vật liệu D Cả yêu tố Câu 38: Lao động trực tiếp tạo sản phẩm sản xuất gì? A Cơng nhân viên B Cơng nhân C Nhân viên phân xưởng D Nhân viên quản lý phân xưởng Câu 39: Lao động trực tiếp để bán sản phẩm gì? A Nhân viên phân xưởng B Nhân viên quản lý C Nhân viên bán hàng D Cán điều hành Câu 40: Để phân tích lao động người ta sử dụng phương pháp nào? A Mức biến động tương đối B Mức biến động tuyệt đối C Mức biến động tương đối điều chỉnh D Cả phương pháp Câu 42: Tài sản cố định (TSCĐ) dùng trực tiếp sản xuất? A TSCĐ bán hàng B TSCĐ quản lý C Thiết bị sản xuất D Phương tiện vận tải Câu 43: Mục tiêu phân tích chi phí sản xuất gì? A Hiểu chi phí sản xuất B Nhận diện hoạt động sinh chi phí C Giúp việc kiểm sốt chi phí D Cả đáp án Câu 44: Kết hạ thấp giá thành gì? A Làm tăng lợi nhuận B Khả tăng lợi ích C Làm giảm chi phí sản xuất D Làm giảm chất lượng sản phẩm Câu 45: Định mức có mối liên hệ chặt chẽ với nhau? A Định mức thời gian B Định mức sản phẩm C Cả A B D Định mức phục vụ Câu 46: Khi phân tích khái quát tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp, cần đánh giá tiêu nào? A Chỉ tiêu doanh thu, doanh thu thuần, khối lượng sản phẩm tiêu thụ B Doanh thu C Lợi nhuận doanh nghiệp D Tình hình thực kế hoạch khối lượng sản phẩm tiêu thụ Câu 47: Trong nhân tố sau, nhân tố không ảnh hưởng tới tiêu doanh thu thuần? A Chiết khấu thương mại B Giảm giá hàng bán C Hàng bán bị trả lại D Chiết khấu toán Câu 48: Các nhân tố tỷ suất giảm giá doanh thu, hàng trả lại doanh thu, khoản : A Định mức thời gian B Định mức sản phẩm C Cả A B D Định mức phục vụ Câu 50: Các nhân tố tỷ suất giá doanh thu, hàng trả lại doanh thu, khoản giảm trừ khác doanh thu có ảnh hưởng nào? A Cùng chiều với doanh thu B Ngược chiều với doanh thu C Có nhân tố có nhân tố ngược D Tỷ lệ thuận Câu 51: Thế sản phẩm so sánh được? A Thỏa mãn điều kiện: kỳ trước sản xuất, phân tích sản xuất B Thỏa mãn điều kiện: có số liệu hạch tốn giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm thực kì trước C Là sản phẩm thỏa mãn1 điều kiện: kỳ trước sản xuất, phân tích sản xuất, có số liệu hạch toán giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm thực kì trước D Là sản phẩm thỏa mãn điều kiện: kỳ trước sản xuất, phân tích sản xuất, có số liệu hạch tốn giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm thực kì trước Câu 52: Cơng ty X có tài liệu sau: Chỉ tiêu SP A SP B Kỳ kế hoạch Kỳ thực SL sản xuất Giá thành đv (đ) Số lượng sản xuất Giá thành đv (đ) 1.000 1.000 10 1.100 1.200 Tổng giá thành nào? A Giảm 3.500 đồng so với kỳ kế hoạch B Giảm 3.600 đồng so với kỳ kế hoạch C Giảm đồng sản phẩm A giảm đồng sản phẩm B D Một đáp án khác Câu 53: Công ty X có tài liệu sau: Chỉ tiêu Kỳ kế hoạch SL sản xuất Giá thành ĐV(đ) Kỳ thực Số lượng sản xuất Giá thành ĐV(đ) SP A 1.000 10 1.100 SP B 1.000 1.200 Tổng giá thành sản phẩm A so với kỳ kế hoạch? A Giảm 1.000 đồng B Giảm 1.200 đồng C Giảm 100 đồng D Giảm 1.204 đồng Câu 54: Cơng ty X có tài liệu sau: Chỉ tiêu Kỳ kế hoạch Kỳ thực SL sản xuất Giá thành ĐV(đ) Số lượng sản xuất Giá thành ĐV(đ) SP A 1.000 10 1.100 SP B 1.000 1.200 Tổng giá thành sản phẩm B so với kỳ kế hoạch? A Giảm 2.200 đồng B Giảm 2.100 đồng C Giảm 800 đồng D Giảm 2.500 đồng Câu 55: Cơng ty X có tài liệu sau: Chỉ tiêu Kỳ kế hoạch Kỳ thực Tổng số sản phẩm 704.000 945.000 Tổng số sản xuất 1.600 1.890 Tổng số lao động sản xuất 20 25 Số làm việc lao động ngày kỳ kế hoạch số ngày làm việc lao động kỳ kế hoạch bao nhiêu? A 300 310 B 330 320 C 200 210 D 210 200 Câu 56: Nhận định sau đúng? A Sản phẩm không so sánh sản phẩm chưa hoàn thành B Sản phẩm không so sánh sản phẩm sản xuất lần đầu C Sản phẩm so sánh sản phẩm sản xuất lần đầu D Một đáp án khác Câu 57: Nhận định sau khơng đúng? A Giá thành = chi phí nhân cơng trực tiếp + chi phí sản xuất chung + chi phí nguyên vật liệu trực tiếp B Giá thành = Chi phí dở dang đầu kỳ + chi phí phát sinh kỳ - chi phí dở dang cuối kỳ C Giá thành ln ln phải lớn giá bán doanh nghiệp có lợi nhuận D A C Câu 58: Năng suất lao động tính vật gì? A Số lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian B Giá trị sản xuất tạo đơn vị thời gian C Thời gian lao động lao động công việc D Số lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ kinh doanh Câu 59: Năng suất lao động tăng do: A Số lượng sản phẩm sản xuất tăng B Số lượng sản phẩm sản xuất tăng thời gian sản xuất tăng C Số lượng sản phẩm sản xuất tăng thời gian sản xuất giảm D Cả đáp án chưa đầy đủ Câu 60: Năng suất lao động tính giá trị gì? A Giá trị sản xuất tạo theo đơn vị tiền đồng Việt Nam B Giá trị sản xuất tạo đơn vị thời gian C Giá trị sản xuất tạo sau quản đốc phân xưởng phân công D Giá trị sản xuất doanh nghiệp Câu 62: Năng suất lao động tính gì? A Tổng số sản phẩm sản xuất chia cho tổng số sản xuất B Tổng số chia cho tổng số sản phẩm C A B D A B sai Câu 63: Cho bảng số liệu sau: Số lượng sản xuất Số lượng lao động Giá thành đơn vị Giá bán đơn vị KH TH KH TH KH TH KH TH A 1000 1100 10 12 10 12 20 22 B 1200 1400 15 16 18 18 C 1300 1600 20 22 17 16 Doanh nghiệp tiêu thụ hết số lượng sản xuất Tổng chi phí ngồi giá thành 12.400, giảm 0,8% so với kỳ kế hoạch Tổng chi phí phân bổ cho sản phẩm theo khối lượng tiêu thụ Giá thành sản phẩm A 10 mà giá bán 20, chứng tỏ điều gì? A Giá thành = 1/2 giá bán biểu xấu doanh nghiệp bị lỗ B Giá bán gấp đôi giá thành C Giá thành = 1/2 giá bán biểu tốt doanh nghiệp bị lỗ D Khơng có đáp án SP ... bán biểu tốt doanh nghiệp bị lỗ D Khơng có đáp án Câu 23: Phân tích hoạt động kinh doanh là: A Phân tích hình thái kinh tế B Phân tích kinh tế ngành C Phân tích kinh tế lãnh thổ D Phân tích kinh. ..D Cả đáp án sai Câu 5: Tác dụng phương pháp số chênh lệch phân tích hoạt động kinh doanh gì? A Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tượng nghiên cứu Qua thấy nhân tố ảnh hưởng tích cực tiêu... kinh tế doanh nghiệp Câu 24: Mục tiêu phân tích hoạt động kinh doanh gì? A Để nhận thức tổng quát B Đánh giá tình hình kết kinh doanh C Tìm nguyên nhân đề biện pháp D Thu thập thông tin kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án ở trang cuối PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOU,

Từ khóa liên quan