0

(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

97 10 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 10:13

(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ***** VƯƠNG NGUYÊN THẠCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUN NGÀNH CHÍNH SÁCH CƠNG Đắk Lắk, năm 2022 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI *** VƯƠNG NGUN THẠCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CĨ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐẮK LẮK CHUN NGÀNH CHÍNH SÁCH CƠNG MÃ SỐ: 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM HOÀI PHƯƠNG Đắk Lắk, năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu khoa học thân dưới hướng dẫn khoa học TS Phạm Hoài Phương Các số liệu luận trích dẫn nguồn, kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Đắk Lắk, ngày 20 tháng 01 năm 2022 Tác giả luận văn Vương Nguyên Thạch i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách cơng Học viện Khoa học xã hội, bên cạnh cố gắng thân, nhận động viên, hướng dẫn, giảng dạy nhiều ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo, giáo, gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Phạm Hoài Phương, người hướng dẫn khoa học rất nhiệt tình trách nhiệm để tơi hồn thành luận văn Tơi cũng xin cảm ơn Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Ea Kar, Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn địa bàn huyện Ea Kar nhiệt tình cung cấp số liệu, tài liệu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực tế cung cấp tài liệu, số liệu để tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cám ơn! Đắk Lắk, ngày 20 tháng 01 năm 2022 Tác giả luận văn Vương Nguyên Thạch ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU .1 Chương .8 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CĨ CƠNG .8 1.1 Người có cơng sách người có cơng .8 1.2 Thực sách ưu đãi người có cơng 14 1.3 Kinh nghiệm thực sách ưu đãi người có cơng số địa phương 23 Tiểu kết chương 27 Chương 28 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CĨ CƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐẮK LẮK .28 2.1 Khái quát huyện Ea Kar thực trạng người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 28 2.2 Tình hình triển khai thực sách ưu đãi người có công với cách mạng địa bàn huyện Ea Kar giai đoạn 2016 – 2020 41 2.3 Kết thực sách ưu đãi người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020 47 2.4 Đánh giá chung thực sách ưu đãi người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020 55 Tiểu kết chương 61 Chương 62 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐẮK LẮK 62 iii 3.1 Định hướng thực sách ưu đãi người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030 62 3.2 Các giải pháp tăng cường thực sách ưu đãi người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk .66 Tiểu kết chương 79 KẾT LUẬN .81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG BẰNG HÌNH ẢNH TRONG CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĨI CHUNG VÀ CƠNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG NĨI RIÊNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐĂK LĂK 86 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Số lượng người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 30 Lắk Bảng 2.2: Số lượng người có cơng hưởng trợ cấp hàng tháng 49 địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Bảng 2.3: Số liệu cấp thẻ BHYT cho người có cơng thân nhân người 51 có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Bảng 2.4: Kinh phí thực chế độ điều dưỡng cho người có cơng 52 địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Bảng 2.5: Số liệu sửa chữa, xây mới nhà cho người có cơng địa 53 bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Bảng 2.6: Kinh phí thực sách ưu đãi học sinh, sinh viên 54 địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Bảng 2.7: Kết thực hỗ trợ đột xuất cho người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk v 55 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Với truyền thống ông cha ta “Uống nước nhớ nguồn” năm qua, sách ưu đãi dành cho người có cơng với cách mạng ln sách nhất qn Đảng Nhà nước ta, thể tôn vinh tri ân, tưởng nhớ thể sâu sắc đạo lý dân tộc đối với cống hiến người có cơng với cách mạng Để ghi nhớ cơng ơn người ưu tú dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 20/SL ngày 16 tháng 02 năm 1947, lấy ngày 27/7 hàng năm ngày để nhân dân ta tỏ lòng “Hiếu nghĩa bác ái” lòng yêu mến đối với anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh người có cơng với cách mạng, Hồ Chủ tịch nói: “Thương binh người hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào Vì lợi ích Tổ quốc, đồng bào mà đồng chí chịu ốm yếu, què quặt Vì vậy, Tổ quốc đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ người anh dũng ấy” [1, T5 tr 175-176] Thực tư tưởng Người, với tôn vinh, tri ân biết ơn, Đảng Nhà nước ta có sách đãi ngộ xứng đáng đối với người có cơng với cách mạng còn sống thân nhân người hy sinh Hiện nay, hệ thống văn thực sách đối với người có cơng với cách mạng tương đối đầy đủ, ngày bổ sung hoàn thiện đáp ứng phần nhiệm vụ việc thực sách; nhiên, bên cạnh còn bất cập thiếu sót gây khó khăn cho cơng tác giải chế độ sách ảnh hưởng đến người thụ hưởng sách Số lượng văn nhiều cũng khó khăn lớn việc nắm bắt thực sách ưu đãi người có công với cách mạng Đội ngũ người làm công tác sách người có cơng xã, thị trấn địa bàn huyện đại đa số mới lao động hợp đồng chưa an tâm công tác, chưa nghiên cứu kỹ văn thực nhiệm vụ mà ỉ lại vào quan cấp Huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk quản lý 3.600 hồ sơ người có cơng với cách mạng, việc thực sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng nhiệm vụ quan tâm hàng đầu Trong năm qua, việc thực sách ưu đãi đối với người có cơng với cách mạng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk mang lại sống tốt niềm tin cho nhân dân đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo người có cơng giảm mạnh qua năm Tuy nhiên, việc thực sách ưu đãi đối với người có cơng địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc mặt thủ tục hồ sơ, chưa có thống nhất, nhiều gia đình đối tượng người có cơng còn gặp nhiều khó khăn Việc ban hành văn hướng dẫn thực bộ, ngành Trung ương đôi lúc chưa kịp thời, chưa phù hợp, chưa tính hết vấn đề phát sinh thực tế; phối hợp quan có liên quan việc giải hồ sơ người có cơng còn chưa chặt chẽ Nhất số quy định điều kiện, thủ tục, hồ sơ việc giải chế độ ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, công nhận Bà mẹ Việt nam Anh hùng… còn bất cập Do đó, việc nghiên cứu thực sách ưu đãi đối với người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk để đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế, từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường thực sách thời gian tới cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Chính lý trên, tơi chọn đề tài “Thực sách ưu đãi người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk” làm luận văn tốt nghiệp cao học chun ngành sách cơng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Tới có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan vấn đề thực sách ưu đãi người có công với cách mạng mức độ, phạm vi khác cơng bố, kể tới như: Trong sách Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách an sinh xã hội nước ta (2009), tác giả Mai Ngọc Cường trình bày: “những vấn đề lý luận sách an sinh xã hội; phân tích hệ thống sách an sinh xã hội Việt Nam thời gian qua với cấu thành bảo hiểm xã hội, BHYT, trợ giúp ưu đãi xã hội; đề xuất phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống sách an sinh xã hội Việt Nam”.[24] Trong sách Một số vấn đề sách xã hội Việt Nam (2013), Mai Ngọc Cường phân tích thành tựu, bất cập chủ yếu hệ thống sách an sinh xã hội Việt Nam Đặc biệt, tác giả tranh luận rằng: “chính sách an sinh xã hội hệ thống sách tổng thể sách xã hội quốc gia, bên cạnh sách an sinh xã hội cịn có nhiều sách xã hội khác” Ngoài ra, tác giả cũng đề xuất khuyến nghị quan trọng nhằm xây dựng hồn thiện hệ thống sách an sinh xã hội Việt Nam thời gian tới [25] Luận án Tiến sĩ chuyên ngành trị học: “Thực thi sách an sinh xã hội thành phố Đà Nẵng thực trạng giải pháp”, Lê Anh, 2017 Luận án nghiên cứu sở lý luận, tình hình thực tiễn thực thi sách an sinh xã hội TP Đà Nẵng gồm sách đối với người có cơng với cách mạng, người nghèo sách bảo trợ xã hội từ đưa giải pháp nhằm nâng cao sách an sinh xã hội TP Đà Nẵng Trong đó, ưu đãi đối với người có cơng với cách mạng tác giả đưa số giải pháp hỗ trợ phát triển nhà Luận án Phó Tiến sĩ khoa học luật học: “Hoàn thiện pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng Việt Nam - Lý luận thực tiễn” Nguyễn Đình Liêu (1996), đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện, nâng cao hiệu thực sách đối với người có cơng với cách mạng địa bàn nước nói chung Luận văn Thạc sĩ Quản lý hành cơng: “Nâng cao lực quan hành nhà nước thực pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng nước ta nay”, Phạm Hải Hưng, 2007 Luận văn tập trung tiếp cận nghiên cứu lực quan hành nhà nước đối với việc thực pháp lệnh ưu đãi người có cơng Luận văn đưa giải pháp nhằm nâng cao lực quan hành nhà nước thực pháp luật đối với người có cơng nước ta Luận văn Thạc sĩ Quản lý hành cơng: “Quản lý nhà nước ưu đãi Tạp chí Lao động Xã hội, Số 554+555 11 Đỗ Thị Dung (2010), “Đối tượng hưởng ưu đãi xã hội số kiến nghị”, Tạp chí Luật học số 8, tr 10-7 12 Đào Ngọc Dung (2017), Tập trung giải hồ sơ, sách người có cơng còn tồn đọng nhiệm vụ trị hàng đầu, Tạp chí Lao động Xã hội, Số 549 13 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 14 Nguyễn Thị Phương Thanh (2015), “Pháp luật ưu đãi người có cơng với cách mạng Việt Nam nay”, Diễn đàn công tác tư pháp, Tạp chí dân chủ Pháp luật online 15 Thủ tướng Chính phủ (2017), Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 22/5/2017 việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 16 Nguyễn Danh Tiên (2015), Thực sách Đảng Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ người có cơng với cách mạng, Tạp chí Cộng sản 17 Nguyễn Thị Huyền Trang (2014), Pháp luật ưu đãi người có công thực tiễn tỉnh Nghệ An, Luận văn Thạc sỹ Luật Kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội 18 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2005), Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11, Hà Nội 19 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2012), Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13, Hà Nội 20 Chính phủ (2006), Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2006 hướng dẫn thi hành số điều pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Hà Nội 21 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011), NX trị quốc gia – Sự thật 22 Viện Ngôn ngữ học (2010), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Từ điển bách Khoa, Hà Nội 84 23 Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng 24 Xây dựng hồn thiện hệ thống sách an sinh xã hội nước ta (2009), tác giả Mai Ngọc Cường 25 Một số vấn đề sách xã hội Việt Nam (2013), tác giả Mai Ngọc Cường 85 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG BẰNG HÌNH ẢNH TRONG CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĨI CHUNG VÀ CƠNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG NĨI RIÊNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐĂK LĂK Đoàn lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện thắp nhang Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020) Đồng chí Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy huyện Ea Kar thắp nhang Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020) 86 Lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020) Đồn cơng tác đồng chí Nguyễn Văn Hà, phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Việt Nam huyện thăm tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Lương vợ liệt sỹ đón xuân Tân Sửu 2021 87 Tập đoàn bảo việt phối hợp với Hội Cựu niên xung phong tỉnh Đắk Lắk Hội Cựu TNXP huyện Ea Kar tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hồn cảnh khó khăn địa bàn huyện 88 Ông Lê Đức Thái thôn 12, xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) thương binh hạng 2/4 xã Ea Kmút, huyện Ea Kar tấm gương thương binh làm kinh tế giỏi cho người học tập noi theo 89 Huyện Ea Kar tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Lao động – Thương binh Xã hội năm 2019 triển khai công tác năm 2020 90 ... THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CĨ CƠNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐẮK LẮK 62 iii 3.1 Định hướng thực sách ưu đãi người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. .. 28 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CĨ CƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐẮK LẮK .28 2.1 Khái quát huyện Ea Kar thực trạng người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. .. trạng thực sách ưu đãi người có cơng với cách mạng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, luận văn đề xuất giải pháp tăng cường thực sách ưu đãi người có cơng địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk,

Từ khóa liên quan