0

(LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO

115 3 0
 • (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯƠNG TRỌNG TUẤN ĐẠT TP Hồ Chí Minh, năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chương trình: Điều hành cao cấp – EMBA Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Trương Trọng Tuấn Đạt Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Mai Khanh TP Hồ Chí Minh, năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực sở nghiên cứu lý thuyết phương pháp khoa học cụ thể số liệu thực tế Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tp HCM, ngày tháng năm 2022 Học viên thực Trương Trọng Tuấn Đạt TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hồn thành luận văn này, tác giả nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu tận tình thầy, đồng nghiệp bạn Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh thầy Khoa Quản trị kinh doanh tạo điều kiện tận tâm truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường TS Phạm Thị Mai Khanh hết lòng giúp đỡ, trực tiếp hướng dẫn, dạy tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP), lãnh đạo cơng ty, phịng/ ban anh chị em đồng nghiệp, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, cô Hội đồng đánh giá luận văn cho em đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn Xin chân thành cảm ơn! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ GIỚI THIỆU VỀ CÁC DỰ ÁN DẦU KHÍ DO VIETSOVPETRO QUẢN LÝ 1.1 Cơ sở lý luận dự án đầu tư quản lý dự án 1.1.1 Tổng quan dự án đầu tư 1.1.2 Dự án đầu tư dầu khí 1.1.3 Quản lý dự án 11 1.1.4 Tổng quan dự án đầu tư hợp đồng dầu khí Vietsovpetro 28 1.2 Giới thiệu liên doanh Việt - Nga Vietsopetro dự án Lơ hợp đồng dầu khí Vietsovpetro 32 1.2.1 Giới thiệu liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) 32 1.2.2 Các dự án hợp đồng dầu khí có tham gia Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro vai trị Vietsovpetro hợp đồng dầu khí 35 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ HIỆN TẠI CỦA LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO41 2.1 Quản lý tổng thể dự án hợp đồng dầu khí Thực tiễn cơng tác quản lý 41 2.1.1 Thực tiễn công tác quản lý tổng thể dự án 41 2.1.2 Đánh giá thực tiễn công tác quản lý tổng thể 52 2.2 Công tác quản lý phạm vi dự án (Project scope management) 54 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv 2.2.1 Thực tiễn công tác quản lý phạm vi dự án 55 2.2.2 Đánh giá công tác quản lý phạm vi dự án 56 2.3 Công tác quản lý tiến độ dự án 57 2.3.1 Thực tiễn công tác quản lý tiến độ dự án 57 2.3.2 Đánh giá công tác tiến độ dự án 58 2.4 Công tác quản lý chi phí dự án 59 2.4.1 Thực tiễn cơng tác quản lý chi phí dự án 59 2.4.2 Đánh giá công tác quản lý chi phí dự án 61 2.5 Công tác quản lý rủi ro dự án 63 2.5.1 Thực tiễn công tác quản lý rủi ro dự án hợp đồng dầu khí 63 2.5.2 Đánh giá cơng tác quản lý rủi ro dự án hợp đồng dầu khí 65 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO 68 3.1 Bối cảnh hoạt động khai thác dầu khí tới năm 2030 68 3.1.1 Dự báo thị trường dầu khí giai đoạn tới 68 3.1.2 Định hướng phát triển Vietsovpetro giai đoạn 2020-2025 68 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư hợp đồng dầu khí Vietsovpetro 72 3.2.1 Đổi cấu tổ chức máy quản lý, tư phương pháp quản lý dự án đầu tư hợp đồng dầu khí 72 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý quản lý dự án đầu tư hợp đồng dầu khí 77 3.2.3 Hồn thiện tiêu chuẩn cơng tác đánh giá & kiểm soát hiệu dự án hợp đồng dầu khí 78 3.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý phạm vi dự án hợp đồng dầu khí 81 3.2.5 Hồn thiện công tác quản lý tiến độ dự án hợp đồng dầu khí 82 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v 3.2.6 Hồn thiện cơng tác quản lý chi phí dự án hợp đồng dầu khí 82 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro cho dự án hợp đồng dầu khí 83 3.2.8 Xây dựng hồn thiện hệ thống quản lý chất lượng dự án hợp đồng dầu khí 84 3.2.9 Áp dụng cách mạng khoa học - CNTT vào việc đổi quản lý dự án 84 3.3 Tóm tắt chương III 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BQLHĐDK CBNV CTCT&NS Nguyên nghĩa Ban quản lý hợp đồng dầu khí Cán nhân viên Chương trình cơng tác ngân sách DA Dự án DE Details Engineering – Thiết kế chi tiết E&P Exploration and Production – Thăm dò & Khai thác FDP Field Development Plan – Kế hoạch phát triển mỏ FEED Front-End Engineering Design – Thiết kế tiền sở JOA Joint Operating Agreement – Thỏa thuận điều hành chung JOC Joint Operating Company – Công ty điều hành chung MCM NS Management Comittee Meeting – Kỳ họp UBQL Ngân sách OCM Operation Comitte Meeting – Kỳ họp UBĐH ODP Overall Development Plan – Kế hoạch đại cương phát triển mỏ PSC Production Sharing Contract – Hợp đồng phân chia sản phẩm QLDA TGĐ Quản lý dự án Tổng Giám đốc UBĐH Ủy Ban Điều Hành UBQL Ủy Ban Quản Lý VSP Liên doanh Việt Nga – Vietsovpetro TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 – Chi phí số hạng mục cơng tác thăm dị khai thác dầu khí .9 Bảng 1.2– Tương quan lĩnh vực dự án nhóm quy trình quản lý tổng thể dự án .15 Bảng 1.3– Tương quan lĩnh vực dự án nhóm quy trình quản lý phạm vi dự án 17 Bảng 1.4– Tương quan lĩnh vực dự án nhóm quy trình quản lý tiến độ dự án 19 Bảng 1.5 – Tương quan lĩnh vực dự án nhóm quy trình quản lý chi phí dự án .21 Bảng 1.6 – Tương quan lĩnh vực dự án nhóm quy trình quản lý rủi ro dự án .26 Bảng 1.7 - Danh mục dự án đầu tư hợp đồng dầu khí Vietsovpetro 36 Bảng 2.1 - Định mức chi phí vận hành phương án vận hành mỏ 60 Bảng 2.2 - Chi phí thu dọn mỏ .61 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 – Các mục tiêu hình thành dự án Hình 1.2 – Các nhóm quy trình quản lý dự án theo chu kỳ dự án đầu tư .14 Hình 1.3 – Tổng quan quản lý tổng thể dự án 16 Hình 1.4 – Tổng quan quản lý phạm vi dự án 18 Hình 1.5 – Tổng quan quản lý thời gian tiến độ dự án .20 Hình 1.6 – Tổng quan quản lý chi phí dự án 22 Hình 1.7 – Tổng quan quản lý rủi ro dự án .27 Hình 1.8 – Mơ hình triển khai quản lý điều hành dự án theo hình thức hợp đồng Lơ hợp đồng dầu khí dầu khí 31 Hình 1.9 – Mơ hình quản lý điều hành dự án hợp đồng dầu khí 32 Hình 1.10 – Sơ đồ dự án hợp đồng dầu khí Lơ 09-3/12 .37 Hình 1.11 – Sơ đồ dự án hợp đồng dầu khí Lơ 09-2/09 .39 Hình 2.1 – Quy trình quản lý triển khai dự án hợp đồng dầu khí Vietsovpetro 47 Hình 2.2 – Quy trình quản lý dự án đầu tư hợp đồng dầu khí Vietsovpetro 48 Hình 2.3 – Mơ hình tổ chức Ban QLHĐDK 49 Hình 2.4 – Vai trị Ban QLHĐDK công tác quản lý dự án hợp đồng dầu khí Vietsovpetro 50 Hình 2.5 – Quy trình triển khai cơng việc dự án hợp đồng dầu khí Vietsovpetro 51 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 90 15 Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lơ 09-3/12, PVN - Hà Nội, 2012 16 Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lơ 09-2/09, PVN- Hà Nội, 2019 17 Báo cáo “Kế hoạch phát triển đại cương mỏ Cá Tầm - Lô 09-3/12”, Vietsovpetro, 2016 18 Báo cáo “Kế hoạch phát triển đại cương mỏ Kình Ngư Trắng, Kình Ngư Trắng Nam - Lô 09-2/09”, Vietsovpetro, 2021 19 Báo cáo “Kế hoạch phát triển mỏ Cá Tầm - Lô 09-3/12”, Vietsovpetro, 2017 20 Báo cáo “Kế hoạch phát triển mỏ Kình Ngư Trắng, Kình Ngư Trắng Nam - Lơ 09-2/09”, Vietsovpetro, 2022 21 Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Quản trị chi phí kinh doanh, NXB Giáo dục, 2003 22 Nguyễn Thu Thủy, Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp, Nhà xuất Lao động, 2011 23 Phạm Xuân Giang, Quản trị dự án đầu tư, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2009 24 Phùng Mai Hương, Trần Văn Ban, Phạm Đăng Quân, Ước tính chi phí thu dọn mỏ: Tổng quan liên hệ thực tiễn phục vụ định hướng quản lý, Tạp chí dầu khí, vol 4, no ISSN 2615-9902, pp 37-46, 2021 25 Từ Quang Phương, Giáo trình Quản lý dự án đầu tư, Nhà xuất Lao động – Xã hội, 2005 26 Văn kiện Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Lần thứ LIII), Vietsovpetro, 2021 27 Vũ Mạnh Hào, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Lê Thu Hường, Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý giám sát phát triển mỏ dầu khí Việt Nam, Tạp chí Dầu khí, vol 4, pp 21-27, 2015 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 91 PHỤ LỤC TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 92 Nguồn: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Phụ lục - Sơ đồ cấu tổ chức Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 93 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 94 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 95 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 96 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 97 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 98 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 99 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 100 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 101 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 102 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 103 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 104 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... trò Vietsovpetro hợp đồng dầu khí 35 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ HIỆN TẠI CỦA LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO4 1 2.1 Quản lý tổng thể dự án hợp đồng dầu. .. VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ GIỚI THIỆU VỀ CÁC DỰ ÁN DẦU KHÍ DO VIETSOVPETRO QUẢN LÝ 1.1 Cơ sở lý luận dự án đầu tư quản lý dự án 1.1.1 Tổng quan dự án đầu tư 1.1.2 Dự án đầu. .. Chương 1: Tổng quan quản lý dự án đầu tư giới thiệu dự án dầu khí Vietsovpetro quản lý Chương 2: Đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư hợp đồng dầu khí liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Chương 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1 – Các mục tiêu của sự hình thành một dự án b. Dự án đầu tư: - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 1.1.

– Các mục tiêu của sự hình thành một dự án b. Dự án đầu tư: Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 1. 1- Chi phí của một số hạng mục của công tác thăm dò khai thác dầu khí - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Bảng 1..

1- Chi phí của một số hạng mục của công tác thăm dò khai thác dầu khí Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 1.2– Các nhóm quy trình quản lý dự án theo chu kỳ một dự án đầu tư - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 1.2.

– Các nhóm quy trình quản lý dự án theo chu kỳ một dự án đầu tư Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 1.2– Tương quan giữa lĩnh vực dự án và các nhóm quy trình trong quản lý tổng thể DA - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Bảng 1.2.

– Tương quan giữa lĩnh vực dự án và các nhóm quy trình trong quản lý tổng thể DA Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 1.3– Tổng quan về quản lý tổng thể dự án - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 1.3.

– Tổng quan về quản lý tổng thể dự án Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 1.3– Tương quan giữa lĩnh vực dự án và các nhóm quy trình trong quản lý phạm vi dự án - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Bảng 1.3.

– Tương quan giữa lĩnh vực dự án và các nhóm quy trình trong quản lý phạm vi dự án Xem tại trang 28 của tài liệu.
I – Nhóm quy trình khởi tạo - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

h.

óm quy trình khởi tạo Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 1.4– Tổng quan về quản lý phạm vi dự án - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 1.4.

– Tổng quan về quản lý phạm vi dự án Xem tại trang 29 của tài liệu.
Hình 1.5- Tổng quan về quản lý thời gian và tiến độ dự án - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 1.5.

Tổng quan về quản lý thời gian và tiến độ dự án Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 1.5 – Tương quan giữa lĩnh vực dự án và các nhóm quy trình trong quản lý chi phí dự án - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Bảng 1.5.

– Tương quan giữa lĩnh vực dự án và các nhóm quy trình trong quản lý chi phí dự án Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 1.6 – Tổng quan về quản lý chi phí DA - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 1.6.

– Tổng quan về quản lý chi phí DA Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 1.6 – Tương quan giữa lĩnh vực dự án và các nhóm quy trình trong quản lý rủi ro  - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Bảng 1.6.

– Tương quan giữa lĩnh vực dự án và các nhóm quy trình trong quản lý rủi ro Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 1.7 – Tổng quan về quản lý rủi ro DA - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 1.7.

– Tổng quan về quản lý rủi ro DA Xem tại trang 38 của tài liệu.
1.1.4.2 Mô hình quản lý điều hành các DA hợp đồng chia sản phẩm dầu khí - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

1.1.4.2.

Mô hình quản lý điều hành các DA hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Xem tại trang 42 của tài liệu.
+Không điều hành: theo hình thức này thì doanh nghiệp chỉ tham gia góp vốn theo tỷ lệ được ghi nhận trong Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí mà không điều hành và được hưởng lợi ích theo tỷ lệ tham gia - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

h.

ông điều hành: theo hình thức này thì doanh nghiệp chỉ tham gia góp vốn theo tỷ lệ được ghi nhận trong Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí mà không điều hành và được hưởng lợi ích theo tỷ lệ tham gia Xem tại trang 43 của tài liệu.
Chi tiết danh mục các dự án hợp đồng dầu khí được liệt kê ở bảng dưới đây: - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

hi.

tiết danh mục các dự án hợp đồng dầu khí được liệt kê ở bảng dưới đây: Xem tại trang 47 của tài liệu.
Hình 1.10 – Sơ đồ dự án hợp đồng dầu khí Lô 09-3/12 - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 1.10.

– Sơ đồ dự án hợp đồng dầu khí Lô 09-3/12 Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 1.11 – Sơ đồ dự án hợp đồng dầu khí Lô 09-2/09 - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 1.11.

– Sơ đồ dự án hợp đồng dầu khí Lô 09-2/09 Xem tại trang 50 của tài liệu.
Hình 2.1 – Quy trình quản lý và triển khai các dự án hợp đồng dầu khí tại Vietsovpetro  - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 2.1.

– Quy trình quản lý và triển khai các dự án hợp đồng dầu khí tại Vietsovpetro Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hiện nay Vietsovpetro đã ban hành quy chế QLDA đầu tư (Hình 2.2), tuy nhiên quy chế này không áp dụng cho các DA tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí (dự án E&P) mà phối hợp áp dụng giữa quy chế trên và hình thức hợp đồng dầu khí được - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

i.

ện nay Vietsovpetro đã ban hành quy chế QLDA đầu tư (Hình 2.2), tuy nhiên quy chế này không áp dụng cho các DA tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí (dự án E&P) mà phối hợp áp dụng giữa quy chế trên và hình thức hợp đồng dầu khí được Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình 2. 3– Mô hình tổ chức của Ban QLHĐDK - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 2..

3– Mô hình tổ chức của Ban QLHĐDK Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 2. 4– Vai trò của Ban QLHĐDK trong công tác quản lý các dự án hợp đồng dầu khí của Vietsovpetro - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 2..

4– Vai trò của Ban QLHĐDK trong công tác quản lý các dự án hợp đồng dầu khí của Vietsovpetro Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 2.5 – Quy trình triển khai các công việc của các dự án hợp đồng dầu khí tại - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Hình 2.5.

– Quy trình triển khai các công việc của các dự án hợp đồng dầu khí tại Xem tại trang 62 của tài liệu.
2. Quyết định thành lập ban quản lý dự án cho từng thỏa thuận cung cấp dịch vụ (nếu cần); - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

2..

Quyết định thành lập ban quản lý dự án cho từng thỏa thuận cung cấp dịch vụ (nếu cần); Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 2. 1- Định mức chi phí vận hành đối với phương án vận hành mỏ - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các dự án đầu tư hợp ĐỒNG dầu KHÍ mới của LIÊN DOANH VIỆT  NGA VIETSOVPETRO

Bảng 2..

1- Định mức chi phí vận hành đối với phương án vận hành mỏ Xem tại trang 71 của tài liệu.