0

(LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

126 6 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Minh Tuyền Người hướng dẫn khoa học: Tiến Sĩ Phạm Hùng Cường Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu tôi, hướng dẫn thầy Tiến Sĩ Phạm Hùng Cường – Giảng viên trường Đại học Ngoại Thương thành phố Hồ Chí Minh Ngồi tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn, tơi cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn chưa công bố sử dụng hình thức Tp Hồ Chí Minh, ngày Tác giả tháng năm 2022 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến Sĩ Phạm Hùng Cường, thầy nhiệt tình hướng dẫn, động viên đưa đóng góp q giá q trình nghiên cứu để tơi hoàn thành tốt luận văn thạc sĩ với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh” Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô Khoa Đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Ngoại Thương Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức trình học tập trường Cuối cùng, gửi lời cảm ơn gia đình bè bạn động viên tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 Tác giả MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH – SƠ ĐỒ CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.5.1 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.5.2 Tình hình nghiên cứu giới ĐÓNG GÓP MỚI VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN 1.6.1 Đóng góp đề tài 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Chất lượng dịch vụ 2.1.1.1 Khái niệm dịch vụ 2.1.1.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ 10 2.1.1.3 Sự hài lòng khác hàng 11 2.1.1.4 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 12 2.1.2 Các doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế nhỏ vừa 14 2.1.2.1 Định nghĩa 2.1.2.2 Phân loại 2.1.2.3 Vai trò CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2.2.1 Mơ hình năm khoảng cách chất lượng SEVQUAL, Parasuraman cộng (1988) 2.2.1.1 Mơ hình tổng hợp chất lượng dịch vụ Brogowicz cộng (1990) 2.2.1.2 Mơ hình chất lượng kỹ thuật chức Gronroos (1984) 2.2.1.3 Mơ hình đo lường chất lượng dịch vụ Cronin Taylor (1992) 2.2.1.4 Mô hình Hiệu suất - Tầm quan trọng (Importance_Performance Analysis) TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ CỦA CÁ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.3.1 Về số lượng doanh nghiệp 2.3.2 Về quy mô lao động 2.3.3 Về doanh thu MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 2.4.2.1 Nhân tố Độ tin cậy – Reliability 2.4.2.2 Nhân tố Độ phản hồi – Responsiness 2.4.2.3 Nhân tố Sự đảm bảo – Assurance 2.4.2.4 Nhân tố Sự cảm thông – Empathy 2.4.2.5 Nhân tố Sự hữu hình – Tangibility KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC 3.3.1 Phương pháp phân tích liệu 3.3.1.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo 3.3.1.2 Phân tích nhân tố khám phá 37 3.3.1.3 Phân tích hồi qui 38 XÂY DỰNG THANG ĐO VÀ BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA 38 3.4.1 Xây dựng thang đo 38 3.4.2 Bảng hỏi điều tra 38 KÍCH THƯỚC MẪU 40 PHƯƠNG THỨC CHỌN MẪU 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 43 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 44 4.2.1 Kiểm định thang đo 44 4.2.2 Kiểm định độ tin cậy 46 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 47 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá nhóm biến liên quan đến chất lượng dịch 47 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá yếu tố hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế 50 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH'S ALPHA SAU EFA 51 PHÂN TÍCH MA TRẬN TƯƠNG QUAN 52 PHÂN TÍCH MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI 53 KIỂM ĐỊNH MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY 53 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ HỒI QUY 55 KIỂM ĐỊNH GIẢ ĐỊNH CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY 55 4.9.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 55 4.9.2 Kiểm định tượng tự tương quan 55 4.9.3 Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi 56 4.9.4 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 57 4.9.5 Kiểm định giả định liên hệ tuyến tính 58 THẢO LUẬN 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 KẾT LUẬN 62 HÀM Ý QUẢN TRỊ 64 5.2.1 Lấy chữ Tín làm trọng tâm, định hướng cho tồn dịch vụ doanh nghiệp 64 5.2.2 Tận tâm lắng nghe phản hồi hiệu 65 5.2.3 Đầu tư trang thiết bị, tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu 66 5.2.4 Lắng nghe – thấu hiểu – hài lòng 67 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI .69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 73 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thời gian vận chuyển hàng hóa quốc tế dự kiến 14 Bảng 2.2 Xếp hạng số phát triển bưu quốc gia Đông Nam Á – 2021 15 Bảng 2.3 Doanh thu dịch vụ bưu năm 2018 (ĐVT: triệu đồng) .32 Bảng 4.1 Tổng hợp thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 43 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp kết kiểm định Cronbach's Alpha 45 Bảng 4.3 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha lần sau loại biến không đạt 45 Bảng 4.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo hài lòng 46 Bảng 4.5 Bảng tổng hợp kết phân tích nhân tố khám phá 47 Bảng 4.6 Bảng phân tích nhân tố khám phá EFA lần 49 Bảng 4.7 Bảng phân tích EFA yếu tố hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế 50 Bảng 4.8 Kết kiểm định Cronbach's Alpha sau EFA .51 Bảng 4.9 Ma trận hệ số tương quan 52 Bảng 4.10 Kết mơ hình hồi quy 54 Bảng 4.11 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi 56 DANH MỤC CÁC HÌNH – SƠ ĐỒ Hình 2.1 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 13 Hình 2.2 Mơ hình khoảng cách chất lượng SERVQUAL .22 Hình 2.3 Mơ hình tổng hợp chất lượng dịch vụ 24 Hình 2.4 Mơ hình chất lượng kỹ thuật chức (Service quality model) 26 Hình 2.5 Mơ hình đo lường chất lượng dịch vụ Cronin & Taylor (1992) 27 Hình 2.6 Mơ hình Hiệu suất - Tầm quan trọng (IPA) 29 Hình 2.7 Sản lượng bưu KT1 Q III/2021 (tính đến 21/9/2021) 31 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 36 Hình 4.1 Biểu đồ phân phối chuẩn phần dư 57 Hình 4.2 Biểu đồ phần dư chuẩn hóa Normal P-P Plot 58 Hình 4.3 Biểu đồ Scatter Plot 58 94 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 96 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 97 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 98 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 99 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 100 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 101 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 102 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 103 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 104 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 105 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 106 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 107 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành:... thích thân ngành chuyển phát nhanh quốc tế, tác giả định chọn đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa kiến... nhanh quốc tế doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh dành cho công ty chuyển phát nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh 3 Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH ,

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1 Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 2.1.

Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 2.2 Xếp hạng về chỉ số phát triển bưu chính các quốc gia Đông Nam Á– 2021 - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 2.2.

Xếp hạng về chỉ số phát triển bưu chính các quốc gia Đông Nam Á– 2021 Xem tại trang 27 của tài liệu.
Trọng tâm của mô hình SERVQUAL của Parasuraman là khoảng cách giữa kỳ vọng của khách hàng và cái mà họ cảm nhận thực tế về dịch vụ đó, chính khoảng cách này sẽ phản ánh việc khách hàng có thỏa mãn hoặc hài long với chất lượng dịch vụ đó hay không, khoảng  - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

r.

ọng tâm của mô hình SERVQUAL của Parasuraman là khoảng cách giữa kỳ vọng của khách hàng và cái mà họ cảm nhận thực tế về dịch vụ đó, chính khoảng cách này sẽ phản ánh việc khách hàng có thỏa mãn hoặc hài long với chất lượng dịch vụ đó hay không, khoảng Xem tại trang 34 của tài liệu.
Mô hình nhằm xác định ba khía cạnh của chất lượng dịch vụ, bao gồm: chất lượng kỹ thuật, chất lượng chức năng và các hình ảnh - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

h.

ình nhằm xác định ba khía cạnh của chất lượng dịch vụ, bao gồm: chất lượng kỹ thuật, chất lượng chức năng và các hình ảnh Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 2.4 Mô hình chất lượng kỹ thuật và chức năng (Service quality model) - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 2.4.

Mô hình chất lượng kỹ thuật và chức năng (Service quality model) Xem tại trang 38 của tài liệu.
Là một mô hình được xây dựng dựa trên thang đo SERVQUAL, thang đo SERVFERP cũng có 22 mục phát biểu tương tự như phần câu hỏi về cảm nhận khách hàng nhưng lại bỏ qua phần hỏi về kỳ vọng, đây là điểm khác biệt chính yếu, mà theo Cronin và Taylor sẽ cho rằn - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

m.

ột mô hình được xây dựng dựa trên thang đo SERVQUAL, thang đo SERVFERP cũng có 22 mục phát biểu tương tự như phần câu hỏi về cảm nhận khách hàng nhưng lại bỏ qua phần hỏi về kỳ vọng, đây là điểm khác biệt chính yếu, mà theo Cronin và Taylor sẽ cho rằn Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 2.6 Mô hình Hiệu suấ t- Tầm quan trọng (IPA) - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 2.6.

Mô hình Hiệu suấ t- Tầm quan trọng (IPA) Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 2.7 Sản lượng bưu chính KT1 Quý III/2021 (tính đến 21/9/2021) - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 2.7.

Sản lượng bưu chính KT1 Quý III/2021 (tính đến 21/9/2021) Xem tại trang 43 của tài liệu.
CHƯƠNG 3 Mô hình và phương pháp nghiên cứu  Quy trình nghiên cứu - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

3.

Mô hình và phương pháp nghiên cứu Quy trình nghiên cứu Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng câu hỏi: - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng c.

âu hỏi: Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 4.6 Bảng phân tích nhân tố khám phá EFA lần 2 - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.6.

Bảng phân tích nhân tố khám phá EFA lần 2 Xem tại trang 65 của tài liệu.
Bảng 4.7 Bảng phân tích EFA yếu tố hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.7.

Bảng phân tích EFA yếu tố hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 4.8 Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha sau khi EFA - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.8.

Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha sau khi EFA Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 4.1 thể hiện biểu đồ phân bố tần số của phần dư chuẩn hóa cho thấy giá trị trung bình của phần dư gần bằng 0 (mean = -6.45x10-15) và độ lệch chuẩn bằng 1 (std - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 4.1.

thể hiện biểu đồ phân bố tần số của phần dư chuẩn hóa cho thấy giá trị trung bình của phần dư gần bằng 0 (mean = -6.45x10-15) và độ lệch chuẩn bằng 1 (std Xem tại trang 75 của tài liệu.
Hình 4.2 Biểu đồ phần dư chuẩn hóa Normal P-P Plot - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 4.2.

Biểu đồ phần dư chuẩn hóa Normal P-P Plot Xem tại trang 76 của tài liệu.
Kết quả mô hình cung cấp bằng chứng về mối quan hệ tuyến tính đồng biến giữa sự phản hồi đến sự hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế với độ tin cậy đạt 99% - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

t.

quả mô hình cung cấp bằng chứng về mối quan hệ tuyến tính đồng biến giữa sự phản hồi đến sự hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế với độ tin cậy đạt 99% Xem tại trang 77 của tài liệu.
Kết quả hồi quy mô hình - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ của các DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC tế NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

t.

quả hồi quy mô hình Xem tại trang 97 của tài liệu.