0

(LUẬN văn THẠC sĩ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG TMCP sài gòn CHI NHÁNH QUẬN 10 đến năm 2025

154 3 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG TMCP sài gòn CHI NHÁNH QUẬN 10 đến năm 2025

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒ NGỌC KÍNH Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 834010101 Họ tên học viên : Hồ Ngọc Kính Người hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan luận văn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt i i i i i i i i i i i i i i i i i động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh quận 10 đến năm 2025” i cơng trình nghiên cứu cá nhân học viên thời gian qua Mọi số liệu sử dụng i để phân tích, đánh giá luận văn kết nghiên cứu học viên tự tìm hiểu, i phân tích cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, hồn tồn không i chép sử dụng kết đề tài nghiên cứu tương tự Học viên xin chịu hoàn i toàn trách nhiệm trung thực thông tin sử dụng i nghiên cứu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i cơng trình i i Học viên thực Hồ Ngọc Kính TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy, cô giáo i i i i i i i i i i i i i i i i i i trường Đại học Ngoại Thương tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kỹ i tạo nhiều thuận lợi cho học viên suốt trình tìm hiểu, học tập theo chương trình i nghiên cứu trình xây dựng Luận văn tốt nghiệp i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Đặc biệt học viên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà i i i i i i i i i i i i i i i i i tận tình dạy, hướng dẫn, giúp học viên nhận sai sót hỗ trợ sửa chữa i lỗi mắc phải trình học tập nghiên cứu, đồng thời giúp cho học viên có thêm ý i tưởng phương án để giải vấn đề hiệu hợp lý i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Trong q trình làm luận văn khó tránh thiếu sót, học viên mong có i i i i i i i i i i i i i i i i đánh giá, góp ý từ phía Q thầy, để luận văn học viên hoàn i thiện i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Học viên xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Hồ Ngọc Kính TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BIỂU vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp khoa học luận văn Bố cục luận văn CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Định nghĩa NHTM 1.1.2 Hoạt động NHTM 1.2 Hiệu kinh doanh NHTM 1.2.1 Khái niệm hiệu kinh doanh 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng 1.2.3 Nội dung mô hình CAMELS 11 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM .27 CHƯƠNG 30 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP 30 SÀI GÒN – CHI NHÁNH QUẬN 10 30 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội địa bàn kinh doanh 30 2.1.1 Một số đặc điểm chung Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh 30 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv 2.1.2 Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.3 Đánh giá tình hình hoạt động ngân hàng, tín dụng Quận 10Thành phố Hồ Chí Minh 2.2 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Sài Gòn 2.3 Khái qt mơ hình tổ chức hoạt động ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 2.4 Phân tích hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 theo mơ hình Camels 2.4.1 Chỉ tiêu an toàn vốn (CAR) 2.4.2 Chất lượng tài sản 2.4.3 Phân tích chất lượng quản lý 2.4.4 Phân tích khả sinh lời 2.4.5 Phân tích khả khoản 2.4.6 Phân tích độ nhạy cảm với rủi ro thị trường 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 2.5.1 Các nhân tố khách quan 2.5.2 Các nhân tố chủ quan 2.5.3 Đánh giá xếp hạng ngân hàng TMCP Sài Gịn – Chi nhánh Quận 10 theo mơ hình CAMELS CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 3.1 Định hướng hoạt động ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 3.1.1 Định hướng Đảng Nhà nước mục tiêu, chiến lược phát triển ngân hàng đến năm 2025 3.1.2 Mục tiêu phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn tới 3.2 Định hướng hoạt động ngân hàng TMCP Sài Gịn – Chi nhánh Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 3.3.1 Nâng cao Mức độ an toàn vốn 3.3.2 Nâng cao chất lượng tài sản ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 3.3.3 Tiết kiệm chi phí quản lý Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Chi nhánh Quận 10 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v 3.3.4 Nâng cao chất lượng quản lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 71 3.3.5 Nâng cao chất lượng quản lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 74 3.3.6 Nâng cao khả sinh lời Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 75 3.3.7 Nâng cao khả khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 75 3.3.8 Độ nhạy cảm với môi trường Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 76 3.4 Một số kiến nghị 76 3.4.1 Kiến nghị với Nhà nước 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 76 78 3.4.3 Đối với ngân hàng TMCP Sài Gòn- Đổi quy chế tiền lương kinh doanh ngân hàng TMCP Sài Gòn 80 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAR Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CN Chi nhánh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại ROA Tỷ lệ sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ lệ sinh lời vôn chủ sở hữu TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TS Tài sản NH Ngân hàng SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Quận 10 giai đoạn 2018 - 2020 34 Bảng 2.2: Bảng tài sản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, chi nhánh Quận 10 giai đoạn 2018 - 2020 36 Bảng 2.3: Thu nhập chi phí Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 - 2020 43 Bảng 2.4: Tỷ suất sinh lời tài sản ROA Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 – 2020 45 Bảng 2.5: Lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROE Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 – 2020 47 Bảng 2.6: Thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 – 2020 47 Bảng 2.7: Tỷ lệ dự trữ khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 – 2020 50 Bảng 2.8: Rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 – 2020 52 Bảng 2.9: Tổng kết xếp hạng theo thông tư 52/2018/TT-NHNN 54 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO i Bộ Tài (2006), Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 i i i i i i i i i Bộ tài việc ban hành chế độ kế tốn hành nghiệp i i i i i i i i i i i i i i i i Bộ Tài (2006), Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 i i i i i i i i i i Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 i Chính phủ i i i i i i i i i i i i i Bộ Tài (2006), Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 i i i i i i i i i i i thông tư số 153/2007/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 81/2006/TT-BTC i hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực i quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Bộ Tài (2010), Thơng tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài (2011), Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế tốn Hành i nghệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ tài i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Bộ Tài (2014), Báo cáo tổng kết thực chế độ tự chủ Bộ i i i i i i i Tài theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP i i i i i i i i i i i i i i i Bộ Tài (2011), Thơng tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 i i i i i i i i i i quy định chế độ toán tiền nghỉ phép hàng năm cán Công i chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc quan nhà nước đơn i vị nghiệp công lập i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Chính phủ (2002), Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 i i i i i i i i i Chính phủ chế độ tài áp dung tài cho đơn vị nghiệp có thu kèm i theo thơng tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2003 Bộ tài i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 i i i i i i i i i i Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ i chức máy biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập i i i i 10 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Chính phủ (2013) NĐ60/2003, NĐ/CP ngày 06/06/2003 việc quy i i i i i i i định chi tiết hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước i i 11 i i i i i i i i i i i i i i i Chính phủ (2015), Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy i i i i i i định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội i i i i i i i i i i i i i i i i i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 85 12 Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định chế i i i i i i i i i i i i tự chủ đợn vị nghiệp công lập ngày 14/02/2015 thay Nghị định số i 43/2006/NĐ-CP i i 13 i i i i i i i i i i i i i i i Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn i i i i i i i i i i i quốc lần thứ XII NXB Chính trị quốc gia Hà Nội i i 14 i i i i i i i i Quốc Hội (2003), Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 i i i i i i i i i i i Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Chính phủ quy định chi tiết i hướng dẫn thi hành số điều Luật kế toán áp dụng lĩnh vực kế toán Nhà i nước i i 15 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội i i i i i Quốc Hội (2010), Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 i i i năm 2010 Quốc Hội i i i i i i i i i i i i i Quốc Hội (2020), Luật Doanh nghiệp 2020 59/2020/QH14 ngày i i i i i i i i 59/2020/QH14 18 i i i 17 i i Quốc Hội (2005), Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 16 i i Trần Văn Giao (2011), Giáo trình Tài cơng công sản, Học i i i i i i i i i i i i viện Hành Quốc gia, Hà Nội 19 i i i i i i Ngân hàng Nhà nước ( 2018), Thông tư 52/2018/TT-NHNN, Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng , chi nhánh ngân hàng nước TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 86 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 87 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 88 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 89 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 90 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 91 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 92 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 93 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 94 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 95 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 96 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 3.1 Định hướng hoạt động ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 ... NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 834 0101 01 Họ tên học viên... Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 74 3.3.6 Nâng cao khả sinh lời Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 75 3.3.7 Nâng cao khả khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 75 3.3.8
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG TMCP sài gòn CHI NHÁNH QUẬN 10 đến năm 2025 ,

Hình ảnh liên quan

Mô Hình - (LUẬN văn THẠC sĩ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG TMCP sài gòn CHI NHÁNH QUẬN 10 đến năm 2025

nh.

Xem tại trang 28 của tài liệu.
2.4 Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ - (LUẬN văn THẠC sĩ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG TMCP sài gòn CHI NHÁNH QUẬN 10 đến năm 2025

2.4.

Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ Xem tại trang 41 của tài liệu.
và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 - (LUẬN văn THẠC sĩ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG TMCP sài gòn CHI NHÁNH QUẬN 10 đến năm 2025

v.

à các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 Xem tại trang 43 của tài liệu.
2.4 Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 - (LUẬN văn THẠC sĩ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG TMCP sài gòn CHI NHÁNH QUẬN 10 đến năm 2025

2.4.

Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 Xem tại trang 47 của tài liệu.
2.4 Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 - (LUẬN văn THẠC sĩ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG TMCP sài gòn CHI NHÁNH QUẬN 10 đến năm 2025

2.4.

Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 Xem tại trang 91 của tài liệu.

Từ khóa liên quan