0

SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh để giáo d...

20 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2022, 05:43

SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh để giáo dục giới tính cho học sinh lớp 10 1 I Mở đầu 1 1 Lí do chọn đề tài Qua thực tế giảng dạy những năm qua tôi nhận thấy một thực trạng đáng báo động về học sinh THPT là các em có quá ít hiểu biết, dư thừa năng lượng, thiếu tầm nhìn xa và quá nhiều điều giấu diếm cha mẹ Đến tuổi dậy thì, trẻ bắt đầu tìm hiểu, khám phá và cảm nhận những cảm xúc mới lạ về cơ thể mà trước đây không hề có Cùng với sự thay[.] ... Vì cần kết hợp nhà trường gia đình giáo dục học sinh - Quan điểm đạo Nghị 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo tiếp tục khẳng định ? ?Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình xã... Đảng ngành giáo dục tháng 6/1957, Bác Hồ dặn“Phải thiết liên hệ mật thiết với gia đình học sinh Bởi giáo dục nhà trường phần, cịn cần có giáo dục ngồi xã hội gia đình để giúp cho việc giáo dục... Tập thể học sinh lớp 10c4 bao gồm có 37 thành viên cư chủ yếu xã huyện Thạch thành : Học sinh nữ Nữ dân Nam Học Học tộc dân tộc sinh sinh Mường Mường vùng hộ đặc nghèo biệt khó khăn Học sinh hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh để giáo d...,