0

thị trường chứng khoán

11 2 0
  • thị trường chứng khoán

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 19:51

1 Thị trường chứng khoán là một bộ phận của a Thị trường tín dụng b Thị trường liên ngân hàng c Thị trường vốn d Thị trường 2 Thị trường tài chính là nơi huy động vốn a Trung hạn b Ngắn hạn c Dài hạn d Ngắn hạn, dài hạn, và trung hạn 3 Công khai thông tin về TTCK phải thỏa mãn các yêu cầu ngoại trừ a Chính xác b Kịp thời c Dễ tiếp cận d Ưu tiên khách hàng 4 Thị trường tài chính bao gồm a Thị trường tiền tệ và thị trường vốn b Thị trường hối đoái và thị trường vốn c Thị trường chứng khoán và thị. 1.Thị trường chứng khoán phận của: a.Thị trường tín dụng b.Thị trường liên ngân hàng c.Thị trường vốn d.Thị trường 2.Thị trường tài nơi huy động vốn: a.Trung hạn b.Ngắn hạn c.Dài hạn d.Ngắn hạn, dài hạn, trung hạn 3.Công khai thông tin TTCK phải thỏa mãn yêu cầu ngoại trừ a.Chính xác b.Kịp thời c.Dễ tiếp cận d.Ưu tiên khách hàng 4.Thị trường tài bao gồm: a.Thị trường tiền tệ thị trường vốn b.Thị trường hối đoái thị trường vốn c.Thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ d.Thị trường thuê mua thị trường bảo hiểm 5.Hình thức bảo lãnh mà nhà bảo lãnh phát hành cam kết mua toàn chứng khốn tổ chức phát hành cho dù họ bán hết hay không gọi là: a.Bảo lãnh tất không b.Bảo lãnh với cố gắng tối đa c.Bảo lãnh với cam kết chắn d.Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu 6.Hình thức bảo lãnh phát hành đợt phát hành bị hủy bỏ tồn chứng khốn khơng bán hết, gọi là: a.Bảo lãnh với cam kết chắn b.Bảo lãnh với cố gắng tối đa c.Bảo lãnh tất khơng d.Tất hình thức 7.Người sở hữu cổ phiếu trái phiếu hưởng: a.Lãi suất cố định b.Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động công ty c.Được quyền bầu cử Đại hội cổ đơng d.Lãi suất từ vốn mà đầu tư vào cơng ty 8.Một cơng ty có cổ phiếu ưu đãi khơng tích lũy lưu hành trả cổ tức hàng năm USD Hai năm trước hoạt động kinh doanh khơng có lãi, cơng ty khơng trả cổ tức Năm công ty tuyên bố trả cổ tức, cổ đông ưu đãi nắm giữ cổ phiếu nhận a.8 USD b.14 USD c.24 USD d.Khơng có đáp án 9.Nếu giá cổ phiếu X thị trường 23.800 đ Với số tiền 24 triệu, phí mơi giới 0,5% nhà đầu tư mua tối đa cổ phiếu X: a.1.003 b.1.000 c.1.010 d.1.005 10.Công ty cổ phần Bảo Minh (BMI) niêm yết Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, có giá đóng cửa ngày 01/12/2021 45.300 đồng Hãy xác định giá trần giá sàn phiên giao dịch ngày 02/12/2021 a.42.150 – 48.450 b.42.100 – 48.400 c.42.140 – 48.460 d.42.155 – 48.470 11.Công ty cổ phần ABC phát hành 4,000,000 cổ phiếu hình thức đấu giá (theo hình thức đầu thầu kiểu Mỹ) Đơn vị tổ chức đấu thầu nhận đơn dự thầu sau: Đơn vị A đặt mua: 1.500.000 cổ phiếu, giá 32 ngàn đồng; Đơn vị B đặt mua: 1.600.000 cổ phiếu, giá 25,5 ngàn đồng; Đơn vị C đặt mua: 950.000 cổ phiếu, giá 23 ngàn đồng; Đơn vị D đặt mua 150.000 cổ phiếu, giá 20 ngàn đồng Kết trúng thầu là: a.Đơn vị trúng thầu A,B,C,D b.Đơn vị trúng thầu A,B,C c.Đơn vị trúng thầu A,B d.Không đơn vị trúng thầu 12.Công ty cổ phần ABC phát hành cổ phiếu theo hình thức đấu giá theo chế đấu thầu kiểu Mỹ để huy động với số cổ phiếu phát hành 52,000 cổ phiếu Với giá khởi điểm 50,000 đồng /cổ phiếu Vào mở thầu, đơn đấu sau: Đơn vị A đặt mua: 12.000 cổ phiếu, giá 60 ngàn đồng; Đơn vị B đặt mua: 12.100 cổ phiếu, giá 59 ngàn đồng; Đơn vị C đặt mua: 15.000 cổ phiếu, giá 57 ngàn đồng; Đơn vị D đặt mua: 10.000 cổ phiếu, giá 56 ngàn đồng; Đơn vị E đặt mua: 5.000 cổ phiếu, giá 54 ngàn đồng Biết đơn vị đặt thầu phải đặt cọc với tỷ lệ 10% Sau kết thúc phiên đấu thầu, đơn vị D phải nộp thêm số tiền: a.510 triệu đồng b.590 triệu đồng c.640 triệu đồng d.Khơng có phương án 13.Kho bạc nhà nước phát hành trái phiếu hình thức đấu thầu lãi suất (theo chế đấu thầu kiểu Hà Lan) để huy động 6,000 tỷ đồng Mệnh giá trái phiếu 100,000 đồng/trái phiếu, thời hạn năm Đầu mở thầu nhận đơn dự thầu sau: Đơn vị A đặt thầu: 3.500 tỷ đồng lãi suất 7,95%; Đơn vị B đặt thầu: 200 tỷ đồng lãi suất 8,01%; Đơn vị C đặt thầu: 1.900 tỷ đồng lãi suất 8,18%; Đơn vị D đặt thầu: 2.500 tỷ đồng lãi suất 8,2%; Đơn vị E đặt thầu: 1.200 tỷ đồng lãi suất 8,5% Tại mức lãi suất trúng thầu 8.2% Biết đơn vị đặt thầu phải đặt cọc với tỷ lệ 10% Sau kết thúc phiên đấu thầu, số tiền nhà đầu tư D phải nộp thêm là: a).400 tỷ đồng b.2,500 tỷ đồng c.205 tỷ đồng d.150 tỷ đồng 14.Công ty Minh Long có cổ tức cổ phiếu cuối năm trước 3,000 đồng lãi suất kỳ vọng nhà đầu tư 16%/năm Nếu giá trị cổ phiếu 55,000 đồng/cổ phiếu tốc độ tăng trưởng cổ tức bao nhiêu? a.8% b.9% c.10% d.11% 15.Công ty X phát hành cổ phiếu thường Biết: cổ tức chia cho cổ phiếu cuối năm trước 4,500 đồng tốc độ tăng trưởng bình quân cổ tức 5%/năm Nếu cổ đông yêu cầu tỷ suất lãi 14%/năm giá cổ phiếu công ty là: a.50,500 đồng b.51,500 đồng c.52,500 đồng d.53,500 đồng 16.Năm N, công ty B phát hành loại trái phiếu có mệnh giá 150,000 đồng Lãi suất ghi bề mặt trái phiếu 8%/năm, tiền lãi trả năm lần vào cuối năm Thời hạn trái phiếu năm Nếu thời điểm đầu năm thứ 4, nhà đầu tư muốn mua trái phiếu với tỷ suất sinh lời yêu cầu 10%/năm nên mua với giá bao nhiêu? a.138,624.6 đồng b.139,624.6 đồng c.140,624.6 đồng d.141,624.6 đồng 17.Một trái phiếu có mệnh giá 10,000 USD, thời hạn năm, lãi suất 5%/năm Nếu lãi suất yêu cầu 10%/năm giá trái phiếu thời điểm phát hành là: a)9,120.75 USD b).9,131.75 USD c.9,142.75 USD d.9,153.75 USD 18.Các tiêu sau tiêu phân tích bản: a.Các tiêu phản ánh khả sinh lời công ty b.Các tiêu phản ánh khả tốn cơng ty c.Tỷ số P/E d.Chỉ số giá thị trường chứng khoán 19.Một nhà mơi giới chứng khốn cố gắng bán cổ phiếu công ty XYZ với giá thị trường 25 USD/cổ phiếu Cổ tức năm trước 2USD cổ tức dự kiến tăng theo tỷ lệ cố định 10% Tỷ suất yêu cầu đòi hỏi nhà đầu tư 20% Thông qua việc định giá, bạn mua cổ phiếu này: a.Mua cổ phiếu; cổ phiếu định giá hợp lý b.Mua cổ phiếu; cổ phiếu định giá 30 USD c.Không mua cổ phiếu, cổ phiếu định giá 25 USD d.Mua cổ phiếu; cổ phiếu định giá 25 USD 20.Một nhà đầu tư cổ phiếu TLH với giá 23.000 đồng/cổ phiếu Sau 02 tháng nắm giữ, nhà đầu tư bán lại với giá 30.000 đồng/cổ phiếu Vậy tỷ lệ lợi vốn bao nhiêu? a.30,04% b.27,43% c.17,81% d.21,97% 21.Doanh nghiệp X cấu lại Người ta dự tính doanh nghiệp khơng tăng trưởng 02 năm tới Tuy nhiên doanh nghiệp tăng trưởng với tỷ lệ 5% năm thứ từ năm thứ trở tăng trưởng 10% trì mức Cổ tức dự kiến cuối năm thứ 0,5 USD Nếu tỷ suất sinh lời địi hỏi nhà đầu tư 15% giá cổ phiếu thời điểm là: a.5 USD b.8,75 USD c.9,56 USD d.12,43 USD 22.Doanh nghiệp Caning gặp khó khăn tính cạnh tranh thị trường Các nhà phân tích dự báo thu nhập cổ tức giảm mức 5%/năm Nếu cổ tức năm tới công ty USD tỷ lệ lợi tức yêu cầu nhà đầu tư 15% giá cổ phiếu cơng ty năm thứ 03 bao nhiêu? a.8,15 USD b.9,5 USD c.10,25 USD d.11,35 USD 23.Một nhà đầu tư X xem xét đầu tư 02 loại chứng khoán sau: Chứng khốn A: chi phí đầu tư ban đầu 100 triệu đồng, dự kiến nhận khoản thu 226,1 triệu đồng sau 10 năm Chứng khoán B: chi phí đầu tư ban đầu 100 triệu đồng, dự kiến nhận khoản thu 10 triệu đồng vào cuối năm vòng năm cuối năm thứ 10 toán 110 triệu đồng? a.Đầu tư chứng khốn A tỷ suất sinh lời cao b.Đầu tư chứng khốn B tỷ suất sinh lời cao c.Cả chứng khoán có tỷ suất sinh lời d.Khơng lựa chọn chứng khốn tỷ suất sinh lời thấp 24.Lý sau với bán khống chứng khoán: a.Ngăn chặn thua lỗ b.Hưởng lợi từ sụt giá chứng khoán c.Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán d.Hạn chế rủi ro 25.Năm N, Cơng ty ABC có thu nhập ròng 800 triệu đồng, số cổ phiếu phát hành 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ 40.000 cổ phiếu, khơng có cổ phiếu ưu đãi Hội đồng quản trị định trả cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức 70% Như cổ phiếu trả cổ tức là: a.800 đồng b.1.000 đồng c.1.200 đồng d.1.500 đồng 26 Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD.Vậy hàng năm nhà đầu tư nhận tiền lãi là: a 60 USD b 600 USD c 570 USD d 500 USD 27 Cổ phiếu quỹ: a Được chia cổ tức b Là loại cổ phiếu phát hành tổ chức phát hành mua lại thị trường c Người sở hữu có quyền biểu d Là phần cổ phiếu chưa phép phát hành 28.Các câu sau với thị trường sơ cấp a Làm tăng lượng vốn đầu tư cho kinh tế b Làm tăng lượng tiền lưu thông c Không làm tăng lượng tiền lưu thông d Giá phát hành quan hệ cung cầu định 29.Thị trường thứ cấp a Là nơi doanh nghiệp hy động vốn trung dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu trái phiếu b Là nơi mua bán loại chứng khoán chất lượng c Là nơi mua bán chứng khoán phát hành d Là thị trường chứng khốn phát triển 30: Hình thức bảo lãnh mà nhà bảo lãnh phát hành cam kết mua tồn chứng khốn tổ chức phát hành cho dù họ bán hết hay không gọi là: a Bảo lãnh tất không b Bảo lãnh với cố gắng tối đa c Bảo lãnh với cam kết chắn d Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu 31 Một công ty có cổ phiếu ưu đãi khơng tích lũy lưu hành trả cổ tức hàng năm 7USD Năm trước hoạt động kinh doanh khơng có lãi, công ty không trả cổ tức Năm công ty tuyên bố trả cổ tức, cổ đông ưu đãi nắm giữ cổ phiếu nhận bao nhiêu? a.7% b.10% c.14% d.tất sai 32 Nghĩa vụ sau không thuộc nghĩa vụ thành viên giao dịch • • • • • • • • • a Nộp BCTC tháng b Đóng góp lập quỹ hỗ trợ tốn c Nộp phí thành viên, phí giao dịch, phí sử dụng hệ thống giao dịch d Tất 33 Người có giấy phép kinh doanh hành nghề CK phép a Cùng làm việc góp vốn vào hay nhiều cơng ty CK b Làm GĐ tổ chức niêm yết c Tham gia kinh doanh hoạt động CK d Cho mượn giấy phép hành nghề 34 Các nhà phân tích kỹ thuật quan tâm đến tiêu số tiêu sau đây? • a Số lượng CK giao dịch • b Tỷ lệ nợ vốn cổ phần • c Xu hướng giá • d Giá mở cửa, đóng cửa 35 Theo quy định VN, cơng ty CK loại hình DN I DNNN II Cơng ty liên doanh III Công ty TNHH IV Công ty CP V Cơng ty hợp danh • • • • a Chỉ có I & II b Chỉ có II & III c II, III & IV d Tất 36 Câu 301: Trong phiên giao dịch giá cổ phiếu X xác định 32.500 đồng, lệnh mua sau thực a Lệnh đặt mua > 32.500 đồng b Lệnh đặt mua = 32.500 đồng c Lệnh đặt mua < 32.500 đồng d Trường hợp (a) chắn thực trường hợp (b) thực tùy trường hợp cụ thể Câu 302: Trong phiên giao dịch giá cổ phiếu X xác định 52.000 đồng, lệnh bán sau thực hiên: a Lệnh đặt bán > 52.000 đồng b Lệnh đặt bán = 52.000 đồng c Lệnh đặt bán < 52.000 đồng Câu 303: Thị trường OTC là: a Thị trường giao dịch theo phương thức khớp lệnh b Thị trường giao dịch theo phương thức thỏa thuận c Thị trường giao dịch theo phương thức khớp lệnh phương thức thỏa thuận d Không có câu Câu 304: Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội là: a Nơi giao dịch chứng khoán niêm yết b Nơi giao dịch chứng khoán chưa niêm yết c Cả a b d Chỉ mua bán trái phiếu công ty Câu 305: Chỉ số VN - Index thời điểm cao tính là: a 300 điểm b 400 điểm c Trên 500 điểm d Không câu Câu 306: Người bán khống chứng khoán thực hành động bán khống họ đoán giá cổ phiếu sẽ: a Tăng lên b Giảm c Không thay đổi d Không câu Câu 307: Lợi nhuận mà người bán chứng khoán nhận là: a (Giá cuối kỳ + Cổ tức) - giá ban đầu b Giá ban đầu - (cổ tức + giá cuối kỳ) c Giá ban đầu - Giá cuối kỳ d Giá cuối kỳ - giá ban đầu Câu 308: Trái phiếu có thời gian đáo hạn dài cho nhà đầu tư: a Lãi suất ổn định giá trị thị trường ổn định b Lãi suất ổn định giá trị thị trường biến động c Lãi suất biến động giá trị thị trường ổn định d Lãi suất biến động giá trị thị trường biến động Câu 309: Cái sau khơng bị ảnh hưởng việc phát hành trái phiếu dài hạn: a Tài sản b Tổng số nợ c Vốn lưu động d Vốn cổ phần Câu 310: Trong trường hợp vốn cổ đơng bị pha lỗng: a Trả cổ tức chứng khoán b Tách cổ phiếu c Trái phiếu chuyển đổi chuyển sang cổ phiếu thường d Tất trường hợp Câu 311: Chức thị trường tài là: a Dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn b Hình thành giá tài sản, tài c Tạo tính khoản cho tài sản tài d Tất chức Câu 312: Kênh tài gián tiếp là: a Thị trường chứng khốn b Thị trường trái phiếu d Sở giao dịch chứng khoán Câu 1.Mục đích chủ yếu phát hành chứng khốn công chúng a.để chứng tỏ công ty hoạt động hiệu b.huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao lực sản xuất c.tăng số lượng cổ đơng cơng ty d.khơng có câu câu 1.trật tự ưu tiên lệnh theo phương pháp khớp lệnh a giá,thời gian,số lượng b thời gian,giá số lương c sô lượng,thời gian,giá d thời gian,số lượng,giá câu 1.lệnh giới hạn a b c d lệnh cho phép người mua mua mức giá định tốt lệnh cho phép người bán bán mức giá định tốt a,b a,b sai câu 1.lệnh thị trường a lệnh thực mức giá tốt thị trường b lệnh cho phép người bán,bán tồn chứng khốn có tài khoản mức giá quy định trước c lệnh cho phép người mua mua mức giá định thấp d a,b,c câu 1.lệnh dừng để bán đc đưa a b c d với giá cao giá thị trường hành với giá thấp giá thị trường hành cao hơn,hoặc thấp giá thị trường hành tất sai câu 1.cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông a b c d tự động nhận cổ tức hàng q cơng ty có lời nhận tỷ lệ cố định số lợi nhuận công ty tiền mặt nhận cổ tức hội đồng quản trị tuyên bố trả cổ tức tất câu câu 1.cổ tức trả cổ phiếu a b c d làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ cổ đông công ty không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi cổ đông làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ cổ đông công ty khơng có câu câu 1.những đối tượng sau phát hành trái phiếu a b c d công ty cổ phần công ty TNHH doanh nghiệp tư nhân a b câu 1.thời hạn toán giao dịch chứng khoán quy định thị trường chứng khoán Việt Nam a T+1 b T+2 c T+3 d T+0 Câu1.các phiên giao dịch chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam thực a b c d Buổi sáng ngày thứ bảy,chu nhật lễ Tất ngày tuần trừ thứ bảy,chủ nhật vfa ngày lễ Buổi chiều ngày tuần trừ thứ 7,chủ nhật ngày lễ Tất ngày tuần Câu 1.uỷ ban chứng khoán nhà nước thuộc a b c d Quốc hội Chỉnh phủ Bộ tài Ngân hàng nhà nước việt nam Câu 1.ưu tiên giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh thị trường chứng khoán Việt Nam a b c d Giá Thời gian Số lương Chỉ có a b Câu 1.giá trái phiếu giảm a b c d Lãi suất thị trường tăng Lãi suất thị trường giảm Lãi suất thị trường không thay đổi Giá trái phiếu không phụ thuộc vào lãi suất thị trường Câu 1.lệnh dừng để mua đưa a b c d Với giá cao giá thị trường hành Với giá thấp giá thị trường hành Với giá tốt Tất đèu sai Câu 1.một trái phiếu có mệnh giá 1.000USD,có lãi suất danh nghĩa 8%/năm bán với giá 950 USD.lãi suất hành trái phiếu a b c d 8% 8,42% 10,37% 10% =8%*1000/950= Câu 1.một trái phiếu có mệnh giá 1000USD,lãi suất hành 12%/năm,đang mua bán vơi giá 1600USD.vậy lãi suất danh nghĩa a b c d 13% 15% 19,2% 19% Câu 1.hiện giá cổ phiếu KHA thị trường chứng khoán Việt Nam 45.700 đồng/cp,biên độ giao động đổi với cổ phiếu +-5%/đơn vị,đơn vị yết giá 100 đồng.trong phiên giao dịch tiếp theo,giá mà nhà đầu tư đưa dươi hợp lệ a b c d 43.415 đồng 47.100 đồng 46.150 đồng 48.100 đồng Câu 1.giả sử cổ phiếu A có giá phiên giao dịch trước 101.000 đồng theo quy định yết giá Việt Nam nay,giá mà bạn trả phiên giao dịch hợp lệ a b c d Câu1 101.500 100.000 106.050 95.000
- Xem thêm -

Xem thêm: thị trường chứng khoán,

Từ khóa liên quan